GELİBOLU LİMAN YÖNETMELİĞİ

    Gelibolu Liman Yönetmeliği

    Denizcilik Müsteşarlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 09/12/1979

    Resmi Gazete Sayısı: 16834

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç

    Madde 1- Madde 4'te sınırları belirtilen Gelibolu Limanının düzenli olarak kullanılmasının sağlanmasıdır.

    Kapsam

    Madde 2- Bu yönetmelik, madde 4'te sınırları belirtilen Gelibolu Limanının kullanılmasına ve limandaki çalışmalara ilişkin düzenlemeleri kapsar.

    Yasal Dayanak

    Madde 3- Gelibolu Liman Yönetmeliği, 618 sayılı Limanlar Yasası ve bu Yasa uyarınca çıkarılan Tüzük ve Yönetmelikler ile öteki ilgili mevzuat esas alınarak hazırlanmıştır.

    İKİNCİ BÖLÜM : Gelibolu Limanı Sınırları ve Bölümleri

    Madde 4- Gelibolu Limanı, Enlemi 40

    33' 27" Kuzey boylamı 26

    59' 48" doğu olan İnceburnu ile enlemi 40

    19' 12" kuzey boylamı : 26

    35' 16" doğu olan Tersane Burnu ve enlemi : 40

    16' 42" kuzey,boylamı : 26

    34' 25" doğu olan Gocuk Burnu feneri arasında kalan deniz alanıdır.

    Madde 5- Gelibolu limanı, iç ve dış liman olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır.

    a) İç Liman : Enlemi : 40

    24' 25" kuzey boylamı : 26

    39' 09" doğu olan Tepealtı iskelesinin güneyinde kalan burundan enlemi :40

    24' 15" kuzey boylamı : 26

    40' 35" doğu olan Han Burnu'na çekilen hat ile havuzu da içine alan kıyı arasında kalan deniz alanıdır..(EK: Şekil-I)

    B) Dış Liman : İç liman sınırı ile Dış liman sınırı arasında kalan deniz alanıdır.(EK : Şekil II)

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Gemilerin Demirleme, Bağlama ve Yanaşma yerleri

    Madde 6- İç liman küçük tonajdaki gemilerin demirleme alanıdır.

    Madde 7- Dış limanda, Çatalca deresi ağzından güneye çizilen hattın doğusunda kalan alan büyük tonajdaki gemilerin,batısında kalan alan ise, patlayıcı ve parlayıcı maddeler yüklü gemilerin demirleme alınıdır.

    Madde 8-Yukarıda belirtilen alanlara demirleyecek gemiler, iskelelere yanaşacak veya burulardan kalkacak gemilerin manevra ve hareketlerine engel olmayacak şekilde demirleyeceklerdir.

    Madde 9- Gemiler iskelelere aşağıdaki esaslar dahilinde yanaşarak yükleme-boşaltma yapacaklardır.

    a) Beton Şehir iskelesine, düzenli sefer yapan yolcu gemileri, arabalı gemiler, yalnız yükleme-boşaltma yapacak yük gemileri ile Hamzakoyu askeri iskelesine yanaşamayan askeri yük gemileri.

    b) Hamzakoyu ve Tepealtı iskelelerine harp ve yardımcı harp gemileri ve Liman Başkanlığının göstereceği gerek üzerine askeri makamdan alınacak onay ile parlayıcı ve patlayıcı eşya yüklü gemileri yanaşarak veya limbo ederek,

    c) Tanker iskelesine, askeri tankerler veya askeri eşya getiren diğer tankerler, yanaşarak yükleme-boşaltma yaparlar.

    Madde 10- Beton şehir iskelesinin A ve B kenarına düzenli sefer yapan yolcu gemileri A kenarına yük gemileri ile Hamzakoyu ve tepealtı iskelelerine yanaşamayan harp gemileri ve yardımcı harp gemileri, B kenarına ve rıhtıma arabalı gemiler, iç taraftaki C ve D kenarlarına küçük tonajdaki ticaret gemileri yanaşacaklardır.

    İskelenin A kenarına yanaşık bulunan yük gemileri veya harp gemileri ve yardımcı harp gemileri yolcu gemisinin gelmesinden bir saat önce burayı terkedeceklerdir.

    Askeri iskelelere yanaşamayıp beton şehir iskelesine yanaşmak zorunda kalan harp gemileri ve yardımcı harp gemilerinin A kenarına yanaşması sağlanır. Ancak, harp gemileri ve yardımcı harp gemilerinin işlerinin bitiminde bu kenarı terketmeleri zorunludur.

    Madde 11- Küçük tonajdaki gemiler beton şehir iskelesinin kendilerine ayrılmış bulunan kenarlarına veya havuzun iç rıhtımlarına geliş sıralarına göre yanaşırlar.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Tehlikeli Maddelerin Yüklemesi-Boşaltılması ve Taşınması

    Madde 12- Patlayıcı, parlayıcı yanıcı ve benzeri maddelerle öteki tehlikeli maddelerin liman içerisinde taşınması, yükleme ve boşaltılması (Tehlikeli Eşyanın Ticaret Gemileriyle Taşınması Hakkında Tüzük), (Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatının ve Av Malzemesinin Sureti Mürakebesine Dair Nizamname), (Patlayıcı, Parlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük), (karada Çıkabilecek yangınlarla deniz veya Kıyıda Çıkıp Karaya Ulaşabilecek ve Yayılabilecek Önleme,Söndürme ve kurtarma Tedbirleri Hakkında Yönetmelik) hükümleri ve Uluslar arası kurallar çerçevesinde ve gerekli güvenlik önlemleri alınarak 6.maddenin A bölümünde belirtilen alanda demirli gemilerden limbo sureyi ile veya su çekimleri uygun gemilerin Tepealtı ve Hamzakoyu iskelelerine yanaştırılması ile yapılır

    Madde 13- Patlayıcı ve parlayıcı eşyanın yükleme,boşaltma ve taşınması yerel Mülki ve Askeri makamların belirleyecekleri zamanlarda ve gerekli güvenlik önlemleri alınmak koşuluyla özel tekne, kap ve donatım ile yapılır.

    Madde 14- Tehlikeli eşya yüklü bulunan veya yükleyip boşaltan gemiler, gündüz (B) flaması çekerler gece ise ufkun her tarafından görülebilen bir kırmızı fener gösterirler

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Seyir Güvenliği

    Madde 15- Liman içinde seyrüsefer "Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü" kurallarına göre yürütülür.Limanda yatan veya seyreden makineli ve makinesiz tüm araçlar, anılan Tüzük gereğince zorunlu olan fener ve işaretleri çekeceklerdir.

    Limana girecek Türk ve Yabancı gemiler ulusal bayraklarını çekmek zorundadırlar.

    Madde 16- Kablo döşemek veya dalgıçlık işleri yapmakta olan araçlar, gece ve gündüz "Denizde çatışmayı Önleme Tüzüğü" gereğince gerekli işaretleri göstermek zorundadırlar.

    Madde 17-Liman içinde çalışan çekme araçlarının yedeğe alındığı yükleme boşaltma araçlarında en az birer gemiadamı bulundurulur. gibi su kayağı ve diğer su sporları da yapılamaz.

    Madde 18- Limanda gece sefer yapan kürekli deniz araçlarının pruvalarında güvertelerinden 80 cm. yükseklikte birer gönder üzerinde her taraftan görüleblir bir beyaz fener bulundurulacaktır.

    Madde 19- Dalyanların gece denizden tarafa olan sınırının uygun yerlerine beyaz fenerler takılacaktır.

    ALTINCI BÖLÜM : Limanda Düzen

    Madde 20- İskeleye yanaşacak büyük tonajdaki Türk ve yabancı bayraklı gemiler sefer belgelerini liman Başkanlığına verdikten sonra, buradan alacakları ordino sıra numaralarına göre gösterilecek yerlere yanaşırlar.

    Madde 21- Hava koşulları iskelelere yanaşmış gemilerin barınmalarına uygun olmadığı ve bu durumun iskelelere veya gemilere zarar vermesi olasılığı bulunduğu anlarda,Liman başkanlığı gemilerin iskelelerden kalkmalarını isteyeceği gibi,işi biten gemiler de iskelelerden kalkarak uygun demir yerlerine gideceklerdir. Gemi Kaptanları, Liman Başkanlığının bu konularda vereceği buyrukları kısa zamanda yerine getirmek zorundadırlar.

    Madde 22- Liman Başkanlığınca verilen sıra ordinosu esasına göre iskelelere ve rıhtımlara yanaşmış gemilerin yükleme-boşaltma işleri Denizcilik Bankası denizyolları İşletmesi Temsilciliği veya acenteliğince düzenlenir.

    Liman Başkanlığı bu işlerin denetimini yapar ve doğacak anlaşmazlıkları inceleyip gördüğü eksiklikleri giderir ve bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne de bilgi verir.

    İskelelerin bakımı ve düzenli olarak ışıklandırılmaları, iskeleleri işletin Kuruluşça yapılır.beton şehir iskelesinin bakımı ve temizliği, hasar gören bölümlerinin onarılması ve düzenli ışıklandırılması denizcilik Bankası denizyolları İşletmesi veya Acenteliince aksatılmadan yapılır. Arabalı vapurun yanaştığı rıhtımın bakımı, temizliği, hasar gören bölümlerinin onarımı ve ışıklandırılması Belediyece yapılır.

    Madde 23- Önemli bir neden olmadıkça bütün gemilerin kaptan veya acenteleri gemilerin limana varışından itibaren bir saat içinde sefer belgelerini Liman Başkanlığına vermek zorundadırlar.

    Madde 24- Gemilere yüklenecek eşyanın gemilerin iskeleye yanaşmalarından önce iskele üzerinde biriktirilmelerine izin verilmez. Gemilerin iskeleye yanaştıkları kısımlardan yapacakları yükleme-boşaltma veya yük ilgililerce bekletilmeden kaldırılacaktır.

    Düzenli sefer yapan yolcu gemilerinin eşyası, geminin geliş saatinden önce yanaşacağı yere, diğer gemilere girip çıkmağa engel olmayacak şekilde ve iskelenin dayanma gücü gözönünde bulundurmak koşuluyla konulabilir.

    Madde 25- Gemilere yüklenecek veya gemilerden boşaltılacak eşyanın iskele üzerinde taşınması, makineli veya makinesiz tekerlekli araçlarla yapılır. Ancak bu araçlar iskelede geliş ve gidişe engel olmayacak şekilde yer alacaklar ve herhangi bir şekilde iskelede hasar yapmayacaklardır.

    Madde 26- Limanda dalgıç ve sualtı işleri ile şamandıra konulması liman Başkanlığının iznine bağlıdır.

    Madde 27- Liman içinde büyük, küçük makineli araçlar, kıyı ve iskelelere bağlı bulunan küçük araçlara zarar vermeyecek hızla seyredecekler ve hür tür deniz araçları liman içinde birbirine çapariz vermeyecek şekilde yatacaklardır.

    Madde 28- Düzensiz havalarda veya makine arızası gibi nedenlerle barınmak için Limana gelen gemiler Liman Başkanlığı'nın izni olmadan beton şehir iskelesine yanaşamazlar.

    Madde 29- Akaryakıt iskelesi ile beton şehir iskelesi arasındaki deniz sahasıda (Hamzakoyu ve plaj dahil) su kayağı yapılamaz ve hız motoru kullanılamaz.

    Madde 30- Gerek karadan ve gerekse iskelelere yanaşık veya alargada demirde bulunan gemlerden denize pasakül, süprüntü dökülmesi, yağ ve benzeri kirletici maddelerin atılması tank ve sintine yıkanması yasaktır.

    İç limanda ve özellikle plaj alanı yakınında bağlı ya da demirli gemilerin deterjan gibi köpüren maddelerle yıkanarak temizlenmesi yasaktır.

    Liman içinde seyreden veya limanda bulunan gemiler zorunlu hallerin dışında liman sessizliğini bozacak şekilde aşırı gürültüye neden olamazlar.

    Madde 31- Gemi kaptanları, Karasuları dışında veya içinde yahut limanda oluşan her türlü deniz kazalarını, makine arızalarını, seyir güvenliği bakımından saptadığı konuları ve diğer önemli olayları, limana gelişinden itibaren en geç bir saat içinde önce bir raporla ve 12 saat içinde de görüşünü kapsayan detaylı raporla, Liman Başkanlığına bildirmek zorundadırlar.

    Kaptan ve gemiadamları, bu konularda yapılması gereken kovuşturmaya temel olmak üzere Liman Başkanlığınca yapılacak çağrıya uymak ve sorulacak soruları yanıtlamak zorundadırlar.

    Madde 32- Gemiler bordalarında ve bordalarına yakın bulunan araçlara zarar vermemek üzere, bordalarından çıkan ve akıtılan buhar ve su menfezlerinde gerekli önlemleri alacaklardır.

    Madde 33- Liman içinde yolcu taşıyan bütün araçlar, görünür yerlerine, alabilecekleri en çok yolcu sayısı ile cankurtaran yelek ve simitlerinin sayısını yazarlar.

    Madde 34- Limanda bulunan tüm gemiler, güneşin doğuşundan batışına kadar, ulusal bayraklarını çekmek zorundadırlar.

    Madde 35- Liman içinde düzen ve seyrüsefer bakımlarından alınması gerekli önlemler konusunda Liman Başkanlığınca verilecek emirleri ilgililer derhal yerine getirmek zorundadırlar.

    Madde 36- Yolcu ve yük gemileri iskeleye yanaşırlarken, seyirciler iskele üzerinde bırakılmayacak ve iskeleye yanaşan yolcu gemilerinden yolcular tamamen inmeden binmeye başlanmayacaktır. Gemiler yanaştıktan sonra ve iskelede gemi bulunmadığı zamanlarda halın iskeleden yararlanmasına izin verilir.

    YEDİNCİ BÖLÜM : Güvenlik Sağlık ve Gümrük İşleri

    Madde 37- İskelelerin gerek güvenlik ve gerekse gümrük bakımlarından düzen ve denetimi özel hükümlerine göre Güvenlik ve Gümrük örgütleri tarafından sağlanır.

    Madde 38- Limanda yükleme, boşaltma işleri yapan işçilerin kimlikleri Emniyet Amirliği'nce saptanır ve numaraları Belediye Yasası'nın 5.maddesine göre Belediye Başkanlığı tarafından verilir.

    Madde 39- Türk ve Yabancı limanlardan gelen ve bu limanlara giden yolcu gemileri yolcu ve eşyasını beton şehir iskelesinden çıkarır ve alırlar.liman, Güvenlik, Sağlık ve Gümrük İdarelerinin izni olmadıkça limanın diğer iskelelerinden yolcu ve eşyası çıkarılamaz ve alınamaz.

    Yabancı gemilere giriş ve çıkış Güvenlik ve Gümrük idarelerinin iznine bağlıdır.

    Madde 40- Güvenlik ve Gümrük idarelerine de kayıtlı bulunmayan motor ve sandallar, yabancı gemilerden yolcu ve eşyası ile gemiadamlarını taşıyamazlar. Ancak, zorunlu durumlarda özel deniz araçları, gerektiği kadar can kurtarma donatımı bulundurmak, Liman, Güvenlik ve Gümrük idarelerinden izin alma koşuluyla adı geçen gemilerden yolcu ve gemi adamlarını taşıyabilirler.

    Madde 41- Limana transit gelen ve serbest pratika almamış olan gemilerin üzerine deniz araçları yanaşamaz.

    Madde 42- Yabancı Limanlardan veya yabancı limanlara uğrayarak limana gelecek Türk ve Yabancı bayraklı gemilerle iç limana girecek turist ve yolcu gemileri, yat ve kotraların sağlık denetimleri, bu yönetmelik hükümler uyarınca yanaşacakları veya demirleyecekleri yerlerde yapılır.

    Madde 43- Yakıt, su, kumanya ve çeşitli malzeme gereksinmelerini sağlamak veya kötü hava koşulları nedeni ile bocalama olarak limana gelen gemiler, dış ve iç limandaki demir yerlerinde,Sahil Sağlık Örgütünün sıhhi gözetimi altında pratika almaksızın 48 saat kalabilirler;48 saatten fazla limanda kalmak isteyen gemiler serbest pratika almak zorundadırlar.

    Madde 44- Sahil Sağlık Örgütünce,limanda bulunan gemilerde, günün her saatinde gerekli sağlık denetimi yapılabilir.

    Madde 45-Limandaki gemilerin kaptanları gemilerinde başgösterebilecek her türlü hastalıkları derhal Sahil Sağlık Örgütüne, ölüm ve yaralanma gibi olayları da ayrıca Güvenlik makamları ile Liman Başkanlığına bildirmek zorundadırlar.

    Madde 46- Sahil Sağlık görevlileri bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışlara tanık olduklarında olayı bir tutanakla saptayarak tutanağın bir nüshasını Liman Başkanlığına verirler.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Madde 47- Limana gelecek yabancı bayraklı gemilerle, Yabancı limanlardan gelecek Türk gemilerinin sahip, kaptan ve acenteleri 24 saat önce, patlayıcı ve parlayıcı maddeler yüklü gemilerin ise limana geliş ve gidişlerinden 3 gün önce gerekli bilgileri kapsayan ordinoyu liman Başkanlığı, Güvenlik, Sahil Sağlık ve Gümrük yönetimlerine verirler.

    Madde 48- Hayvanların gemilere yükletilmesi veya gemilerden boşaltılması, "Tehlikeli Eşyanın Ticaret Gemileriyle Taşınması Hakkında Tüzük" hükümlerine göre yapılır.

    Madde 49- Limanda demir ve zincir kestirenler veya herhangi bir nedenle denize eşya düşürenler, bunların yerlerini belirterek durumu Liman Başkanlığın bildireceklerdir.

    Madde 50- Liman içinde çalışan deniz araçlarının sancak ve iskele baş omuzluklarına adlarının, kıç taraflarına da üste adlarının altına da bağlama limanlarının yazılması zorunludur.

    Madde 51- Güvenlik, Sağlık ve Gümrük kontrol makamları, bu yönetmelik hükümlerine aykırı hareketlere tanık olduklarında, durumu bir tutanakla saptayıp Liman Başkanlığına vereceklerdir.

    DOKUZUNCU BÖLÜM : Yürürlük ve Yürütme

    Madde 53- Bu yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandığında yürürlüğe girer.

    Madde 54- Bu Yönetmeliği Ulaştırma Bakanlığı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar