FETHİYE LİMAN YÖNETMELİĞİ

    Fethiye Liman Yönetmeliği

    Denizcilik Müsteşarlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 25/02/1980

    Resmi Gazete Sayısı: 17093

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç

    Madde 1- Madde 4'te sınırları belirtilen Fethiye Limanının da, gemi,yük ve yolcu işlemlerinde düzeni sağlamaktır.

    Kapsam

    Madde 2- Bu yönetmelik, madde 4'te sınırları belirtilen Fethiye Limanı'nın kullanılmasına ve limandaki çalışmalara ilişkin düzenlemeleri kapsar.

    Yasal Dayanak

    Madde 3- Fethiye Liman Yönetmeliği, 618 sayılı Limanlar Yasası ve bu Yasa uyarınca çıkarılan Tüzük ve Yönetmelikler ile öteki ilgili mevzuat esas alınarak hazırlanmıştır.

    İKİNCİ BÖLÜM : Limanı Sınırları ve Bölümleri:

    Madde 4- (Değişik: RG 7/7/2000-24102) Fethiye Limanı; doğuda, Eşen Çayı ağzından (Enlemi: 36

    17' 33" Kuzey boylamı 29

    15' 45" Doğu) genel güney istikametine çizilen hat ile batıda, Küçükkargı burnundan (Enlemi: 36

    33' 00" Kuzey Boylamı : 29

    00' 00" Doğu) (A) deniz noktasına (Enlemi: 36

    33' 00" Kuzey,Boylamı:28

    51' 00" Doğu) ve bu noktadan genel güney istikametine çizilen hatlar ve ona bitişik Türk Karasuları ile sınırlanan deniz ve kıyı alanıdır. (EK-1)

    Fethiye Limanı, iç ve dış liman olmak üzere iki kısma ayrılmıştır.

    A) İç Liman : Fethiye Adasının güney ucu ile karşı sahilde bulunan geçit fenerlerini birleştiren çizgi ve Fethiye Adası ile bu adanın kuzey ucundan hakiki doğu yönüne çizilen çizginin iç kısmında kalan deniz alanıdır.

    B) Dış Liman : Liman sınırı ile İç Liman sınırı arasında kalan deniz alanıdır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Gemilerin Demirleme,Bağlama ve Yanaşma yerleri:

    Madde 5- İç limanda gemilerin bağlama ve yanaşma yerleri aşağıda gösterilmiştir.

    A) Fethiye İskelesi:

    Bu iskele, 18 ve daha yukarı gros tonilatodaki yolcu, turist ve ticari işler yapacak yük gemilerinin yükleme ve boşaltmalarına ayrılmıştır.

    Düzenli posta seferi yapan yolcu gemilerinin geliş gün ve saatlerinde,iskelenin Batı bölümü,Liman Başkanlığınca yanaşmaya hazır halde bulundurulur.

    Turist gemileri yanaşma önceliğine sahip olup Limana geliş sıralarına göre iskeleye yanaştırılırlar.İskeleye yanaşarak ticari işlemde bulunan yük gemileri, gerektiğinde, turist gemilerinin yanaşması için, geçici bir süre demir yerine kaldırılır.

    Düzenli posta seferi yapanlar hariç, diğer yolcu ve ticaret gemileri zorunluluk olmadıkça hareket saatlerine kadar iskeleyi işgal edemezler. Bu gemiler, yolcu veya turist getiren diğer gemilerin yanaşarak yolcularını çıkarabilmeleri için iskeleyi ter ile demir yerine çıkmak zorundadırlar.

    Demir yerinde bekleyen yolcu ve turist gemilerinin hareket saatlerine göre tekrar iskeleye yanaştırılması Liman başkanlığınca düzenlenir.

    B) Küçük Deniz Araçları Rıhtımı:

    Bu rıhtım, 18 gros tonilatodan küçük yolcu, balıkçı ve yerel amatör denizci tekneleri ile Liman içinde çalışan küçük tonajlı yük motorlarının yanaşmalarına ve bağlamalarına ayrılmıştır.

    C) Yat Limanı :

    Başka Limanlardan Fethiye Limanı'na gelen yat tipi Türk ve Yabancı Bayraklı özel gezinti ve spor teknelerinin bağlanmalarına ayrılmıştır.

    Küçük Deniz Araçları Rıhtımı :

    Bu rıhtım, 18 gros tonilatodan küçük yolcu, balıkçı ve yerel amatör denizci tekneleri ile Liman içinde çalışan küçük tonajlı yük motorlarının yanaşmalarına ve bağlamalarına ayrılmıştır.

    Küçük Deniz Araçları Rıhtımında yer bulamayan veya İskeleye yanaşma imkanı olmayan herhangi bir ticaret gemisinin, draftı uygun olduğu takdirde, herhangi bir zorunlu neden gösterilerek Yat Limanına yanaştırılması, Liman Başkanlığının iznine bağlıdır.

    Madde 6-Dış Liman, tonajları ve çektikleri su bakımından İç Liman'a giremeyen gemilerin serbest demirleme alanıdır. İç Liman'a giriş-çıkış güvenliğinin sağlanabilmesi için Fethiye Adası'nın Güney ucundaki Fener merkez olmak üzere çizilen 5 gomina yarıçapındaki çemberin sınırladığı deniz alanı içinde deniz araçlarının demirlemeleri, durmaları kısmen veya tamamen bu alan içine sarkmaları yasaktır. (EK. Şekil)

    Madde 7- Ticari işlemde bulunmak üzere Fethiye Limanı'na gelen gemiler, İskele veya rıhtımda yer olmadığında, İç Liman'da demirleyerek sıra beklerler.Ancak, bu gibi gemiler, demirlemeden önce Liman Başkanlığı'na haber verecekler ve Liman Başkanlığı'nca gösterilecek yerlere, diğer gemilerin demirlemelerine, iskele ve rıhtımlara yanaşmalarına engel olmayacak şekilde demirleyeceklerdir.

    Madde 8- Harp gemileri ve yardımcı harp gemileri için demirleme, kıçtankara bağlama ve yanaşma yerleri, Deniz Kuvvetleri temsilcisi (bulunmadığı hallerde Yerel Askeri irlik Komutanlığı) Liman ve Belediye Başkanlığı ile birlikte turist gemilerinin demirleme, bağlama ve yanaşma yerleri ise, Liman Başkanlığınca saptanır.

    Madde 9- Başka Limanlardan gelen kotra, yat gibi spor ve gezinti tekneleri Yat Limanı'na yanaşır veya kıçtankara olurlar. Burada yer bulunmadığını Yat Limanı İdaresinden belgeleyen yatlara, geçici bir süre için, Liman Başkanlığı'nca İskele'de gösterilecek yere bağlama izni verilebilir.

    Yabancı bayraklı yat ve kotra gibi özel gezinti e spor teknelerinin Liman'da kalma süreleri hakkındaki Gümrük mevzuatı hükümleri saklıdır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Tehlikeli Maddelerin Taşınması Ve Yükleme-Boşaltılması

    Madde 10- Patlayıcı, parlayıcı yanıcı ve benzeri maddelerle öteki tehlikeli maddelerin liman içerisinde taşınması, yükleme ve boşaltılması (Tehlikeli Eşyanın Ticaret Gemileriyle Taşınması Hakkında Tüzük), (Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatının ve Av Malzemesinin Sureti Mürakebesine Dair Nizamname), (Patlayıcı, Parlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük), (karada Çıkabilecek yangınlarla deniz veya Kıyıda Çıkıp Karaya Ulaşabilecek ve Yayılabilecek Önleme,Söndürme ve kurtarma Tedbirleri Hakkında Yönetmelik) hükümleri ve Uluslar arası kurallar çerçevesinde ve gerekli güvenlik önlemleri alınmak koşuluyla özel tekne ve kaplarla yapılır.

    Madde 11- Patlayıcı, parlayıcı yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeleri taşıyan gemiler gündüz B flaması çekerler ve geceleri,ufkun her tarafından görülebilen kırmızı bir fener gösterirler. Radyoaktif maddeler taşıyan gemiler de aynı fener ve alameti göstereceklerdir.

    Madde 12-Donatan, kaptan veya acenteleri, patlayıcı, parlayıcı ve benzeri tehlikeli maddeleri taşıyan gemilerdeki yükün cins ve miktarlarını geminin limana gelişinden en az 24 saat önce yazılı olarak ya da telgrafla Liman Başkanlığına bildirirler.

    Madde 13- Barut,dinamit, nitrogliserin ve benzer her türlü patlayıcı tahrip maddeleri ile patlayıcı silah ve cephane malzemesi yüklü gemiler İç Liman'a girip demirlemeyeceği gibi İç Limanda bu gibi maddelerin yükletilip boşaltılması yasaktır.

    Söz konusu maddelerle yüklü gemilerin Dış Liman'daki demir yerleri ile yükletilip boşaltılacakları yerler Yerel Mülki Amirlik, Belediye, Liman Başkanlığı tarafından birlikte saptanır.

    Madde 14- Limanda, patlayıcı, parlayıcı ve tehlikeli maddelerin yükletilmesi ve boşaltılması, Güneşin doğuşu ile batışı arasındaki süre içinde yapılır.

    Madde 15- Patlayıcı, parlayıcı ve tehlikeli maddeler taşıyan gemilere kömür yakan gemiler yanaşamaz, kılavuz olup veremez ve bu gemileri yedekleyemez.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Seyir Güvenliği

    Madde 16- Limandan çıkmakta olan gemiye, limana girmekte olan gemi yol vermeye ve dış Liman'da beklemeye mecburdur. Ancak, çatışma ihtimali olan hallerde, her iki gemi de çatışmayı önlemek için gerekli tedbirleri alacaklardır.

    Madde 17- Spor ve gezinti tekneleri, İç Liman'da rıhtımlara ve İskeleye yanaşıp kalkan gemilerle, kıçtankara olacak veya buralardan ayrılacak gemilerin manevralarına engel olacak şekilde seyredemez ve 10 milin üstünde hız yapamazlar.

    Yine Dış liman'daki plaj bölgelerinde kıyı otel, motel ve dinlenme köyleri önlerinde, kıyıdan itibaren 200 metreye kadar hız motorlarıyla sür'at ve su kayağı yapılması ve bu 200 metrelik şerit içinde, her türlü deniz aracının tehlike yaratacak hızla seyretmesi yasaktır.

    Madde 18- İç Liman'da giriş-çıkış yolları üzerinde ve manevra alanlarında denize girmek ve yüzmek yasaktır.

    Madde 19- Limanda şamandıra atmak, kablo döşemek e benzeri işler Liman Başkanlığının izni ile yapılır.

    Limanda dalış yapacak dalgıç ve balıkadamlar dalışlarından önce Liman Başkanlığından izin almak zorundadırlar. Amatör Balıkadamlar İç Liman'da dalış yapamazlar.

    Madde 20- Kablo, dalgıçlık ve benzeri işlerle uğraşan deniz araçlarının yanından geçen gemiler, bu işlere zarar vermeyecek bir hızla seyretmek zorundadırlar.

    ALTINCI BÖLÜM : Limanda Düzen :

    Madde 21- İç limanda ağ balıkçılığı ile İç Limana giriş yolları üzerinde ve gemilerin manevra alanlarında olta balıkçılığı yapılamaz.

    Madde 22- Liman sınırları içinde denize pasakül, moloz, safra, çöp benzeri kirletici maddeler atılamaz, yağ ve benzeri kirletici maddeler basılamaz, tank ve sintine yıkanamaz.

    Madde 23- İç liman'da bağlı veya demirli gemilerden, pis sıvı artıklarını biriktirecek tankları olmayanların tuvalet, mutfak ve banyoları Liman Başkanlığınca mühürlenecektir.

    Madde 24- İç liman'da bağlı veya demirli gemilerin, deterjan gibi köpüren maddelerle yıkanarak temizlenmesi yasaktır.

    Madde 25- İç liman'da, rıhtımlarda veya demirde bulunan gemiler raspa ve benzeri liman sessizliğini bozacak gürültülü işler yapamazlar. Gemiler limana giriş ve çıkışları dışında, liman içinde hoparlörle yüksek sesle müzik yayını yapamazlar.

    Madde 26- Gemiler liman içinde zorunlu haller ve manevra dışında düdük çalamazlar.

    Madde 27- Demirli veya İskeleye aborda olmuş gemilerin bordalarına, üst üste ikiden fazla araç yanaşamaz.

    Madde 28- Serbest demir yerlerine demirleyen gemilerin; kaptan veya acenteleri, demirledikleri yeri,en kısa zamanda Liman Başkanlığına bildireceklerdir.

    Madde 30- İç Liman'da bulunan gemiler, gerektiğinde Liman Başkanlığından izin almaksızın İskele ve rıhtımlara yanaşan veya demirleyen gemilerden, buralardan kalkmaları için verilen emirleri dinlemeyenler liman Başkanlığınca sağlanacak çekme araçları ile kaldırılır ve bu amaçla yapılan giderler ayrıca gemi sahibinden alınır.

    Yine Liman Başkanlığı'nın izni ile yukarıda belirtilen yerlerde bulunan gemiler, Liman Başkanlığınca gerek görüldüğünde,bu yerlerden ayrılacaklardır.bu emri yerine getirmeyen gemiler, içinde yukarıdaki fıkra hükümler uygulanır.

    Madde 31- İç Liman'da İskele ve rıhtımlarda bulunan gemiler, gerektiğinde, yerlerine değiştirmelerine engel olabilecek tamirler açamazlar. Bunun dışında kalan ve elektrik kullanımını gerektiren küçük onarımlar, önceden Liman başkanlığına bilgi verilerek ve gerekli güvenlik önlemleri alınmak koşulu ile yapılabilir.

    YEDİNCİ BÖLÜM : Güvenlik Sağlık ve Gümrük İşleri :

    Madde 32- Yabancı Limanlardan veya yabancı limanlara uğrayarak limana gelecek Türk ve Yabancı gemilerin Güvenlik, Sağlık ve Gümrük denetimleri İç Liman'da yapılır. Gemilerin İç Liman'da bitirilemeyen veya yapılamayan denetimleri,gemiler yanaştıktan sonra da yapılabilir.

    Madde 33- İç Liman'a girecek turist ve yolcu gemileriyle yatların ve kotraların Güvenlik, Sağlık ve Gümrük denetimleri, gemiler rıhtım veya iskeleye yanaştıktan sonra yapılır.bu gibi gemiler, gerektiğinde Dış Liman'da karşılanarak gemiler İç Liman'a girip rıhtım ve İskeleye yanaşıncaya kadar denetimlerine devam edip bitirilebilir.

    Madde 34- Yakacak, su, kumanya ve malzeme, acentelerden evrak alma verme gibi gereksinmelerini sağlamak üzere veya kötü hava koşullarından bocalama olarak limana gelen gemiler, Dış ve İç Limanlardaki demir yerlerinde,Sahil Sağlık Örgütü'nün sıhhi gözetimi altında pratika almaksızın 48 saat kalabilirler.

    Madde 35- Güvenlik, Sahil Sağlık, Gümrük Örgütlerince ve Liman Başkanlığınca limanda bulunan gemilerde, günün her saatinde gerekli denetim yapılabilir.

    Madde 36- Limanda bulunan gemilerin kaptanları, gemilerinde meydana gelebilecek her türlü hastalıkları hemen Sahil Sağlık Örgütüne,ölüm, ve yaralanma gibi olayları da ayrıca Güvenlik Makamları ve liman Başkanlığı'na bildirmek zorundadırlar.

    Madde 37- Yabancı Limanlara gidecek veya yabancı limanlardan gelecek gemilerin yolcu ve gemiadamları, eşyalarıyla beraber, Gümrük Örgütü'nce uygun görülecek yerlerden girip çıkarlar.

    Madde 38- Yolcularını uğurlayanlar, Gümrük yoklama ve Güvenlik denetiminden sonra, karşılayanlar, bu yoklama ve denetimden önce birbirleriyle temasa geçemezler.

    Madde 39- Güvenlik, Gümrük, Sahil Sağlık ve Turizm Tanıtma görevlileri,bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışlara tanık olduklarında, olayı bir tutanakla saptayıp, bu tutanağı Liman Başkanlığı'na bir nüshasını da kendi amirlerine verirler.

    Madde 40- Zirai karantina ve hayvan sağlığı bakımından yapılacak denetimlerde özel mevzuat uygulanır.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Madde 41- Gemi kaptanları, karasuları içinde ve dışında veya limanda olan her türlü deniz kazalarını, makine arızalarını ve seyir güvenliği bakımından saptadığı konuları ve işlenen suçları, limana varışından itibaren en geç 6 saat içinde, önce bir ön raporla ve 24 saat içinde de düşüncesini kapsayan ayrıntılı bir raporla Liman Başkanlığına bildirmek zorundadır.

    Kaptan ve gemiadamları, bu konularda yapılması gereken soruşturmaya esas olmak üzere, ilgili liman makamlarınca yapılacak çağrıya uymak ve sorulacak soruları yanıtlamak zorundadırlar.

    Madde 42- Limana gelecek ve limandan kalkacak yabancı gemiler ile yabancı limanlara sefer yapan Türk gemilerinin donatan veya acenteleri,bu gemilerin limana geliş ve gidişlerinden 24 saat önce gerekli bilgileri kapsayan ordinoyu, liman, Güvenlik, Sahil Sağlık ve Turizm Tanıtma Örgütü'ne verirler.

    (Değişik : RG 21/9/1994-22058) 600 ve daha yukarı gros tonilatodaki kabotaj hattında çalışan Türk Gemilerinin donatan veya acenteleri, bu gemilerin limana gelişlerinden en az 12 saat önce gerekli bilgilerin kapsayan ordinoyu Liman Başkanlığı'na verirler. Daha küçük tonajlı gemilerin donatan, kaptan veya acenteleri ise, bu gemilerin limana geldiklerini en geç 2 saat sonra Liman Başkanlığına bildirirler.

    Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli yükler taşıyan gemiler hakkında 10. madde hükümleri saklıdır.

    Madde 43- Gemiler fare itlafını, Liman Başkanlığı ile Sahil Sağlık Örgütünce birlikte belirtilecek yerde yaparlar.

    Madde 44- Yolcu ve yük gemileri yanaşırken, görevli olmayanlar, seyirci ve karşılayıcılar yanaşma alanlarını işgal edemezler ve yanaşan yolcu gemilerinden yolcular tamamen çıkmadan gemilere giremezler.

    İlgililer, bu hususta gereken güvenlik önlemlerini alırlar.

    Madde 45- Limanda trafik, "Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü" hükümlerine göre yapılır.

    Limanda yatan veya seyreden makineli veya makinesiz gemilerle her türlü araçlar, adı geçen tüzük gereğince zorunlu olan fener ve işaretlerini taşırlar.

    Madde 46- Hayvanların gemilere yüklenmesi veya gemilerden boşaltılması, "Tehlikeli Eşyanın Ticaret Gemileriyle Taşınması Hakkında Tüzük" hükümlerine göre yapılır.

    Madde 47- Durumları, Kanun, Tüzük ve Ülkemizin de katılmış bulunduğu Uluslar arası Sözleşmelerin hükümlerin uymayan veya gerekli belgeleri bulunmayan gemilerin limandan kalkmalarına izin verilmez.

    Madde 48- Liman sınırları içinde çalışan her türlü ticaret gemileri, Liman Başkanlığı tarafından hazırlanacak bir programa göre, zaman zaman denetlenirler. Bu denetlemeler sırasında, durumları Kanun ve tüzük hükümlerine uygun olmayan veya gerekli belgeleri bulunmadığı anlaşılan gemiler seferden alıkonulur ve kaptan ve donatanları hakkında gerekli yasal işlem yapılır.

    Madde 49- Limanda bulunan gemilerde, güverte ve makine personelinden en az birer vardiyanın bulunması zorunludur. Bu zorunluluğun yerine getirilmemesinden gemilerin kapan ve donatanları sorumludur.

    Madde 50- Fethiye Limanı'na kayıtla olan gemilerin sancak ve iskele baş omuzluklarına geminin adı, kıç tarafına da geminin adı ve altına da Fethiye yazılır.

    Madde 51- Limanda bulunan 5 ve daha yukarı gros tonilatodaki Türk gemileri ile her tonajdaki yabancı gemiler, saban saat 08.00'den Güneşin batışına kadar Ulusla bayraklarını çekerler.

    Madde 52- Program gereğince Fethiye limanına gelecek olan yolcu gemilerinin, herhangi bir nedenle varoş saatlerinde bir değişiklik olduğu takdirde geminin donatan, kaptan veya acenteleri bu durumu liman Başkanlığı'na bildirmek zorundadırlar.

    Bu gibi değişiklikler, kaptan,donatan veya acentesi tarafından aynı zamanda, Yerel Güvenlik, Gümrük ve Turizm Örgütüne de bildirilir.

    Ek Madde 1-(Değişik : RG 7/7/2000-24102) Limanda seyir güvenliği kapsamında yapılan kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri "Kılavuzluk ve Römorkaj Hizmetleri Teşkilatları hakkında Yönetmelik" hükümlerine ve aşağıdaki esaslara uygun olarak yerine getirilir:

    a) Limandaki iskele ve rıhtımlara yanaşacak, şamandıralara bağlanacak veya burulardan ayrılacak 1000 GRT ve daha büyük Türk Ticaret gemileri ile 150 GRT üzerindeki yabancı bayraklı gemiler, kılavuz kaptan almak zorundadırlar.

    Ancak, 150 GRT üzerindeki yabancı bayraklı yatlar, Limana ilk yanaşma ve ayrılmalarında, kaptan değişmemek şartıyla ve yılda bir kez olmak üzere kılavuz kaptan alırlar. Yat kaptanının değişmesi halinde ise yatlar, süreye bakılmaksızın Limana giriş-çıkışlarında kılavuz kaptan alırlar.

    1000 ton tam yük deplasman ve daha büyük askeri gemiler, limana giriş-çıkışlarında ve buralardaki iskele ve rıhtımlara yanaşıp-kalkmalarında, kılavuz kaptan almak zorundadırlar.

    Liman Başkanlığınca deniz trafiği ve seyir güvenliğinin gerektirdiği hallerde, kılavuz kaptan alma ve çıkartma yerlerinde değişiklik yapılabilir ve bu uygulamalar denizcilere ve ilgililere duyurulur.

    b) Limandaki iskele ve rıhtımlara yanaşan, şamandıralara bağlayan ya da buralardan ayrılan 2000-5000 GRT arasındaki gemiler, 16 ton çekme kuvvetinde bir romorkör; 5001-15000 GRT arasındaki gemiler, 18 ton çekme kuvvetinde iki romorkör 15001-30000 GRT arasındaki gemiler, 27 ton çekme kuvvetinde iki ya da 18 ton çekme kuvvetinde üç romorkör; 30000 GRT'dan büyük gemiler, 30 ton çekme kuvvetinde iki ya da 20 ton çekme kuvvetinde üç romorkör almak zorundadır.

    c) İskele ve rıhtımlara yanaşan veya buralardan ayrılan 1000 GRT'dan büyük gemiler, manevra sırasında, yanaşma yerine 50 m. uzaklık içinde başiterlerini ve pervanelerini ileri ya da geri çalıştıramazlar.yanaşmış durumdayken başiter ve pervane çalıştırmak yasaktır.

    d) Gemilerin teknik yapısı ve özellikleri, kullanım amacı, taşıdığı yükün cinsi, limanların altyapı durumu ve manevraya elverişliliği gözönüne alınarak yukarıda belirtilen romorkör adedi, çekme gücü ile romorkör alma tonaj limitinde her türlü düzenleme yapmaya İdare yetkilidir.

    Ek Madde 2-(Değişik : RG 7/7/2000-24102) Şehir hatlarında çalışan yolcu gemileri, araba vapurları ve liman hizmetlerinde kullanılan deniz araçlarına, Ek 1 inci madde hükümleri uygulanmaz. Liman hizmetlerinde kullanılan deniz araçları, bu amaç için kullanıldıklarını Liman Başkanlığından belgelemek zorundadırlar.

    DOKUZUNCU BÖLÜM : Yürürlük ve Yürütme

    Madde 53- Bu yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandığında yürürlüğe girer.

    Madde 54- Bu Yönetmeliği Ulaştırma Bakanlığı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar