ÇANAKKALE LİMAN YÖNETMELİĞİ

    Çanakkale Liman Yönetmeliği

    Denizcilik Müsteşarlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 11/09/1982

    Resmi Gazete Sayısı: 17809

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç

    Madde 1- Madde 4'te ve (Değişik ibare: RG-20/01/2007-264096) Ek-1'de sınırları belirtilen Çanakkale Limanında gemi, yük ve yolcu işlemlerinden düzeni ve Çanakkale Boğazında deniz trafiğinin güvenle akışını sağlanmaktır.

    Kapsam

    Madde 2- Bu Yönetmelik, Madde 4'te sınırları belirtilen Çanakkale Limanının kullanılmasını, Limandaki çalışmalara ilişkin düzenlemeleri ve Çanakkale Limanına gelen-giden gemi, araç ve bunların ilgilileri ile, Boğazdan geçiş yapan gemileri kapsar.

    Yasal Dayanak

    Madde 3- Çanakkale Liman Yönetmeliği, 618 sayılı Limanlar Yasasının 2. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    İKİNCİ BÖLÜM : Liman sınırları ve bölümleri

    Madde 4- Çanakkale Limanı,enlemi 40

    19' 15"N-26

    35' 16"E noktasındaki KARAKOVA Feneri ile 40

    16'48"N-26

    34'18"E noktasındaki GOCUK Burnuna 30

    50' 30" N-26

    13'00"E noktasındaki Büyük Kemikli'den genel batı yönüne çizilen hatlar arasında kalan deniz alanıdır.

    Çanakkale Limanı, iç ve dış liman olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır.

    a) (Değişik:RG-05/12/2006-26367) İç Liman :

    1) 40

    06' 14'' N, 26

    22' 14'' E mevkiindeki Kepez Burnu,

    2) 40

    07' 17'' N, 26

    20' 38'' E mevkiindeki kara noktası,

    3) 40

    11' 51'' N, 26

    24' 06'' E mevkiindeki Nara Burnu,

    4) 40

    12' 23'' N, 26

    22' 22'' E mevkiinde bulunan Poyraz Burnu

    arasında kalan kıyı ve deniz alanıdır.

    b) (Değişik:RG-05/12/2006-26367) Dış Liman: Çanakkale Liman Sınırları ile iç liman sınırları arasında kalan deniz alanıdır.

    (Mülga üçüncü fıkra: RG-20/01/2007-26409)

    (Ek fıkra:RG-05/12/2006-26367) İç ve dış liman sınırları bu Yönetmeliğin Ek-1'inde gösterilmiştir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Gemilerin bağlama yanaşma ve demir yerleri:

    Madde 5- Limanda gemilerin bağlama ve yanaşma yerleri aşağıda gösterilmiştir. ((Değişik ibare: RG-20/01/2007-26409) Ek-2)

    a) Beton Şehir İskelesi :

    Bu iskele, ticari işlem yapmak üzere limana gelen yolcu, yük ve turist gemilerinin yanaşmalarına ayrılmıştır.

    b) Arabalı vapurlara ait yanaşma yerleri:

    1,2 ve 3 No'lu yanaşma yerleri ile 2 No.lu iskele, arabalı vapurlar ile Gökçeadaya çalışan feribota ayrılmıştır. Diğer gemilerin bu yerlere yanaşmaları, liman Başkanlığı'nın iznine bağlıdır.

    c) Koltuk Barınağı:

    Beton Şehir iskelesinin iç kısmındaki koltuk barınağı ve bu barınağa ait rıhtım Çanakkale-Kilitbahir arasında çalışan yolcu motorları ile, küçük yük gemilerine ayrılmıştır.

    d) Gümrük İskelesi :

    Bu iskeleye, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü hizmet motoru ve liman Başkanlığının izni ile diğer motorlar yanaşırlar.

    e) Yat Limanı:

    Bu limandaki iskele ve rıhtımlara yatlar, kotralar ve Liman Başkanlığının izni ile diğer motorlar yanaşırlar.

    f) Balıkçı Barınağı

    Bu barınaktaki iskeleye, Liman Başkanlığı hizmet motoru, rıhtımlara ise küçük balıkçı tekneleri yanaşırlar.

    g) Türk harp ve yardımcı harp gemileri, iç limandaki iskeleler ve yat limanı ve Eceabat Barınağından gerekli hallerde öncelikle yararlandırılırlar.

    h) (Ek:RG-05/12/2006-26367) Eceabat Barınağı: Barınak içindeki iskeleye araba vapurları, barınak rıhtımlarına balıkçı gemileri ile küçük yük gemileri yanaşır.

    ı) (Ek:RG-05/12/2006-26367) Kilitbahir Barınağı: Barınaktaki rıhtımlara yolcu motorları, küçük balıkçı tekneleri ve Liman Başkanlığının izni ile diğer motorlar yanaşır.

    i) (Ek:RG-05/12/2006-26367) Seddülbahir Barınağı: Barınaktaki rıhtımlara, kılavuz motorları ile resmi hizmet araçları ve balıkçı tekneleri yanaşır.

    j) (Ek:RG-05/12/2006-26367) Kabatepe Limanı: Kabatepe Limanında yanaşma, demirleme Denet Şefinin iznine tabidir. Kabatepe Limanı iç ve dış liman olmak üzere iki kısma ayrılmıştır.

    İç Liman: Kuzey mendirek ucu ile güney mendirek ucunu birleştiren hattın içinde kalan deniz alanıdır.

    Dış Liman: Aşağıda koordinatları verilen noktaları birleştiren hat ile iç liman sınırları arasında kalan deniz alanıdır.

    A Noktası B Noktası C Noktası D Noktası

    40

    13' 53"N 40

    31' 53"N 40

    11' 00"N 40

    11' 20"N

    26

    16' 36"E 26

    14' 09"E 26

    14' 09"E 26

    15' 46"E

    1) Dış liman sahası gemilerin serbest demir yeridir. Demirli gemiler liman giriş ve çıkış trafiğini engelleyemez.

    2) Tehlikeli madde taşıyan gemiler enlemi 40

    13' 53" N ve boylamı 26

    14' 09" E noktasını kuzey mendirek ucuna birleştiren hattın kuzey tarafında kalan deniz sahasında gerekli tehlike işaretlerini gündüz ve gece çekmek suretiyle demirlerler.

    3) İskele ve rıhtımların kullanılması Denet Şefinin iznine bağlıdır.

    4) Türk Deniz Kuvvetlerine ait gemiler gerektiğinde Kabatepe Limanında da rıhtımlardan öncelikle yararlandırılır.

    5) Balıkçı gemileri ve amatör denizci tekneleri Denet Şefinin izniyle alınabilir. Turist gemilerinin, kotra ve yatların yanaşma, bağlama ve demir yerleri ise, Denet Şefi ile Turizm ve Tanıtma Yerel Teşkilatı yetkililerince birlikte belirlenir.

    6) Bir ve iki nolu rıhtımlar feribotlara tahsisli olup diğer gemilerin yanaşması, Denet Şefinin iznine bağlıdır.

    7) Kabatepe Limanına giren, çıkan, iç limandaki rıhtım tesis ve şamandıralara bağlayan, yanaşma yerlerine yanaşan veya karşıtı işlemi yapan gemiler ile gerektiğinde yolcu ve yük alıp çıkarmak gibi bir işlem yapmak amacıyla iç limana demirleyen veya karşıtı işlem yapan, her tonajdaki yabancı bayraklı gemiler ile 500 gros tonilatodan büyük Türk bayraklı gemiler, kılavuz kaptan almak zorundadır.

    8) Liman içi 6 metreye taranmış olup, 5 metreden fazla su çekimi olan gemiler limana giremez.

    9) Kabatepe Denet Şefi, bu Limanda, Çanakkale Liman Başkanı adına ve aynı yetkilerle görev yapar.

    k) (Ek:RG-05/12/2006-26367) Çanakkale Çimento Fabrikası İskelesi: Bu iskeleye, çimento fabrikası ile ilgili taşıma yapan gemiler ile Liman Başkanlığının iznine bağlı olarak diğer gemiler de yanaşabilir.

    l) (Ek:RG-05/12/2006-26367) Kepez Limanı: Bu iskeleye ticari işlem yapmak üzere limana gelen yük ve yolcu gemileri yanaşır. Kepez Limanına gelen gemiler Serbest Demir Bölgesinde demirleyebilir."

    Demir yerleri

    MADDE 6 - (Başlığı ile birlikte değişik:RG-05/12/2006-26367)

    Demir yerleri koordinatları aşağıda belirtilmiştir.

    1) Gemilerin serbest demir yeri:

    a) 40

    00'.90 N, 26

    15'.10 E b) 40

    01'70' N, 26

    17'.40 E

    c) 40

    03'.07 N, 26

    18'.95 E ç) 40

    02'55' N, 26

    19'.80 E

    d) 40

    00'.40 N, 26

    18'.75 E e) 40

    00'30' N, 26

    15'.20 E

    koordinatları ile belirlenen deniz sahasıdır.

    2) Tehlikeli yük taşıyan her türlü gemi ile ham petrol ve türevlerini, LNG, LPG ve kimyasal yük taşıyan tankerlerin Çanakkale Boğazı içinde demirlemeleri yasaktır. Bu tür gemiler, 8/10/1998 tarihli ve 98/11860 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğünün 23 üncü maddesinin (e) bendinde belirtilen tehlikeli yük gemileri demir yerine demirlerler.

    Madde 7- İç ve Dış limandaki rıhtım, iskele ve şamandıralara yanaşacak bağlayacak gemiler, limana geliş sırasına göre Liman Başkanlığınca ayrılan yerlere alınırlar. İşlerini bitiren gemler bulundukları yeri derhal terkederek (Mülga ibare:RG-05/12/2006-26367) (

    ) serbest demir yerlerine çıkacaklardır.

    Yasak alanlar

    Madde 8- Yasak alanlar (Değişik ibare: RG-20/01/2007-26409) Ek-3'de genel hususlar ise aşağıda olduğu gibidir.

    a) TR 213 ve 212 no.lu haritalarda sınırları kesik çizgilerle çizilmiş bulunan Kumkale-Seddülbahir Bölgesinde demirlemek, avlanmak dalmak ve karaya çıkmak yasaktır. Ayrıca Ek Kroki-C'de gösterilen ve aşağıda koordinatları belirtilen yasak alanlarda sahile 200 m.'den fazla yaklaşmak ve 200 m.lik alan içine demirlemek ve avlanmak yasaktır.x

    b) 40

    08' 12"N-26

    24' 11"E.noktasındaki Hamidiye Tabyası ile 40

    09' 08" N- 26

    24' 06"E noktasındaki çanakkale Şehir İskelesinden hakiki batı istikametine çizilen çizgiler arasında kalan alanda demirlemek yasaktır.

    c) Hamidiye Tabyası: (40

    08' 23" N-26

    24' 02" E noktasından 40

    08' 12" N 26

    24' 11"E noktasına kadar)

    d) KİLİTBAHİR : 40

    09' 13" N-26

    25'24" E noktasından 40

    09' 35" N- 26

    22' 39" E noktasına kadar)

    e) AKBAŞ : (40

    15' 17" N-26 25' 24" E ve 40

    13 54" N-26

    26' 12" E noktalarını birleştiren çizginin doğusunda kalan deniz alanı)

    f) SALTIK (UMURBEY) : (40

    15' 17" N-26

    33'00" E ve 40

    15'48" N-26

    26'12" E noktalarını birleştiren çizginin batısında kalan deniz alanı.)

    g) NARA : ( 40

    09'35" N-26

    22'37" E noktasından 40

    09' 44" N-26

    24'20" E noktasına kadar.)

    Madde 9- Yabancı harp gemileri için demir ve bağlama yerleri Çanakkale Boğaz Komutanlığı temsilcisi ile Liman Başkanlığınca birlikte; turist ve ticaret gemilerinin demir yerleri ise Liman Başkanlığınca birlikte; turist ve ticaret gemilerinin demir yerleri ise Liman Başkanlığınca saptanır.

    Yabancı ve Türk Silahlı Kuvvetlerine ait gemiler gerektiğinde İç Limanda bulunan şamandıralardan öncelikle yararlandırılır.

    Bu şamandıralara, Liman Başkanlığının izniyle ticaret gemileri de bağlayabilir. Ancak bunlar, Liman Başkanlığının isteği üzerine 4 saat içinde bu şamandıraları terkedip gösterilen yere gideceklerdir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Tehlikeli Maddelerin Taşınması Ve Yükleme-Boşaltılması

    Madde 10- Patlayıcı, parlayıcı yanıcı ve benzeri maddelerle öteki tehlikeli maddelin liman içerisinde taşınması, yükleme ve boşaltılması (Tehlikeli Eşyanın Ticaret Gemileriyle Taşınması Hakkında Tüzük), (Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatının ve Av Malzemesinin Sureti Mürakebesine Dair Nizamname), (Patlayıcı, Parlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük), (karada Çıkabilecek yangınlarla deniz veya Kıyıda Çıkıp Karaya Ulaşabilecek ve Yayılabilecek Önleme, Söndürme ve kurtarma Tedbirleri Hakkında Yönetmelik) hükümleri ve Uluslararası kurallar çerçevesinde ve gerekli güvenlik önlemleri alınmak koşuluyla özel tekne ve kaplarla 6. madde (f) fıkrasında belirilen alandan transit geçen gemilere engel olmayacak şekilde, limbo yaparak ya da Çimenlik İskelesine aborda olarak sağlanır.

    Madde 11- Patlayıcı, parlayıcı yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeleri taşıyan gemiler gündüz B(Burak) flaması çekerler ve geceleyin her yönden (360 dereceden) görülebilen bir kırmızı fener gösterirler.

    Madde 12- Donatan, kaptan ya da acenteleri, patlayıcı, parlayıcı,yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeleri taşıyan gemilerdeki yükün cins ve miktarlarını geminin limana gelişinden en az 48 saat önce yazılı olarak ya da telgrafla Liman Başkanlığına bildirirler.

    Madde 13- Patlayıcı, parlayıcı yanıcı ve benzer tehlikeli maddelerin gemilere yüklenip boşaltılmasında ya da limbo edilmesinde, gemi ilgilileri ile yükleme boşaltma ya da limbo yapanlar. Bilhassa sıcak mevsimlerde ısıya ve diğer türlü tehlikelere karşı gerekli güvenlik önlemlerini alırlar.

    Madde 14- Çanakkale Liman sınırları içinde patlayıcı, parlayıcı yanıcı ve benzer tehlikeli maddeler taşıyan ticaret gemilerinin yanaşarak yükleme boşaltma yapacakları rıhtımlar, iskeleler ve demir yerleri Liman Başkanlığınca saptanır.

    Gemilerden boşaltılan patlayıcı,parlayıcı, yanıcı ve benzer tehlikeli maddeler derhal kara araçlarına yüklenerek,bekletilmeksizin liman alanından uzaklaştırılır.limandan dış satımı yapılacak bu gibi maddeler de bekletilmeksizin gemilere yükletilir.

    Yüklenecek ya da boşaltılacak tehlikeli, parlayıcı maddelerin nakledilmesi sırasında yerleşim alanlarından geçirilmesi zorunluluğu varsa ya da yerleşim alanlarının güvenliğini tehlikeye atması söz konusu ise, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması Liman Başkanlığınca en yakın mülki amirinden istenir.

    Madde 15- Patlayıcı, parlayıcı yanıcı ve öteki tehlikeli maddeleri taşıyan gemiler Liman Başkanlığının izni olmadan kendilerine tahsis edilen alanlar dışına çıkamaz, demirleyemez, iskele ve rıhtımlara yanaşamaz.

    Madde 16- Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler taşıyan gemilere, kömür yakan gemiler yanaşamaz, kılavuz alıp veremez ve bu gemileri yedekleyemez.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Seyir güvenliği

    Madde 17- Serbest demir yerlerine demirleyen gemilerin kaptan, donatan ya da acenteleri demirledikleri yeri en kısa zamanda Liman başkanlığına bildirirler.

    Kılavuzluk hizmetleri ve römorkör alma zorunluluğu

    MADDE 18 - (Değişik:RG-05/12/2006-26367)

    Seyir güvenliği kapsamında yapılacak kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerinde aşağıdaki esaslara uyulur.

    a) (Değişik ibare: RG-20/01/2007-26409) Kılavuz Hizmetleri: Limanda iskele ve rıhtımlara yanaşan, şamandıralara bağlayan veya buralardan ayrılan 1000 GRT ve daha büyük Türk bayraklı ticaret gemileri ile 500 GRT ve üzerindeki yabancı bayraklı gemiler kılavuz kaptan almak zorundadır. 500 GRT üzerindeki yabancı bayraklı yatlar limana ilk yanaşma ve ayrılmalarında, kaptan değiştirmemek şartıyla yılda bir kez kılavuz kaptan alırlar. Yat kaptanının değişmesi halinde süreye bakılmaksızın limana giriş-çıkışlarda kılavuz kaptan alırlar. Çanakkale Boğazından girip Marmara limanlarından birine gidecek, Marmara limanlarından ayrılıp Çanakkale Boğazından çıkacak her tonajdaki yabancı bayraklı ticaret gemileri, Çanakkale Boğazı Ege girişi ile Marmara limanları arasındaki güzergahın deniz trafiği ve kıyı güvenliği yönünden Çanakkale Liman Başkanlığınca zorunlu görünen kesimlerinde seyir süresince kılavuz kaptan almak zorundadırlar.

    b) Römorkör Hizmetleri: Limandaki iskele, rıhtım ve platformlara yanaşan, şamandıralara bağlanan, Doğu Mendireğine kıçtankara bağlanan, iç limana demirleyen veya buralardan ayrılan gemiler,

    1) 2000-5000 GRT arasındaki gemiler, 16 ton çekme kuvvetinde bir römorkör,

    2) 5001-15000 GRT arasındaki gemiler, 18 ton çekme kuvvetinde iki römorkör,

    3) 15001-30000 GRT arasındaki gemiler, 27 ton çekme kuvvetinde iki veya 18 ton çekme kuvvetinde üç römorkör,

    4) 30000 GRT'den büyük gemiler, 30 ton çekme kuvvetinde iki veya 20 ton çekme kuvvetinde üç römorkör almak zorundadır.

    c) Gemilerin teknik yapısı ve özellikleri, kullanım amacı, taşıdığı yük cinsi, limanların altyapı durumu ve manevraya elverişliliği ile bu limanda yer alan tesislerin risk durumları göz önüne alınarak, yukarıda belirtilen kılavuz kaptan ile römorkör alma tonaj limitinde düzenleme yapmaya Denizcilik Müsteşarlığı yetkilidir.

    ç) Limana gelen 1000 GRT'den büyük gemiler, iskele ve rıhtımlara yanaşma /ayrılma manevraları sırasında yanaştıkları/ayrıldıkları iskele ve rıhtımlardan 50 metre mesafe içinde baş iterlerini ve pervanelerini zorunlu olmadıkça çalıştıramazlar. Yanaşmış durumda ise çalıştırmak yasaktır.

    d) 1000 ton tam yük deplasman ve daha büyük yabancı askeri gemiler, limana giriş çıkışlarında ve buralardaki iskele ve rıhtımlara yanaşıp ayrılmalarında kılavuz kaptan almak zorundadır. Harp veya yardımcı harp gemilerine talep üzerine römorkör verilir. Türk harp gemilerine, talepleri halinde kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri ücretsiz olarak verilir.

    e) Çanakkale Boğazında kılavuzluk hizmetleri 8/10/1998 tarihli ve 98/11860 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü hükümlerine göre yürütülür.

    Madde 19- Nara Burna'na yaklaşan 20.000 GRT'dan büyük gemier, çatışma olasılığını göz önüne alarak gerekli seyir ve güvenlik önlemleri yanında aşağıdaki önlemleri de alacaklardır.

    a) Geminin baş üstünde nöbetçi bir gemiadamı ile her iki göz demiri, fundaya hazır bulundurulacaktır.

    b) Dümen makineleri kontrol edilecek varsa dümen motorları çiftlenecek ya da yardımcı dümen donanını hazır bulundurulacaktır.

    c) VHF telsiz cihazı 16.kanala ayarlanacaktır.

    d) Zayıf görüşte, gözcü bulunduruilacaktır.

    e) Boğazın seyre elverişli bölümü orta hattının mümkün olduğu kadar sancağında seyredilecektir.

    f) Çanakkale Boğazında seyreden gemiler KEPEZ Burnu (40

    06'24" N- 26

    22' 18" E) ile Gocuk Burnu (40

    16' 48" N- 26

    34' 18" E) arasında seyir güvenliği açısından birbirlerini geçmeyecekler ve karaya nazaran 10 milten fazla hız yapamayacaklardır.

    Madde 20- Boğazın karşılıklı iki kıyısı arasında sefer yapan araba vapurları ile her türlü deniz araçları, akıntı ve hava durumunu dikkate alarak Marmara'dan Ege'ye ve Ege'den Marmara'ya transit geçiş yapan normal trafik hattındaki gemilerin yollarından çıkacaklar ve bu gemilere çapariz vermeyeceklerdir. Çatışma olasılığı olan hallerde her iki gemi de gerekli önlemleri alacaklardır,

    Madde 21- Çanakkale Boğazı geçiş seyri zorunlu nedenlerle Liman Başkanlığınca geçici olarak durdurulabilir.

    Madde 22- Çanakkale Boğazına Ege Denizinden girecek gemiler, kılavuzu Mehmetçik ve Kumkale Fenerlerini birleştiren çizginin dışında, Çanakkale Boğazına Marmara'dan girecek gemiler kılavuzu Gelibolu önlerinde alacaklar ve bu hatlar dışında bırakacaklardır.

    Ege Denizinden gelen gemiler elverişsiz hava koşullarında kılavuzu Kepez Koyu'nda alabilirler.

    Madde 23- Boğazlardan transit olarak geçen gemiler, Marmara denizinde Kapıdağ Yarımadası Kapsül Burnu Feneri (Kapsala Burnu Feneri) ile Fenerbahçe Feneri arasında çekilen çizginin güneyine ve doğusuna inemezler.

    Madde 24- Gezinti ve spor tekneleri ve diğer tekneler iç limanda Rıhtım ve iskelelere yanaşıp kalkacak gemilerin hareketlerini engelleyecek şekilde seyredemezler, 10 milden fazla hız yapamazlar.

    İç limanda su sporları

    MADDE 25 - (Değişik:RG-05/12/2006-26367)

    İç limanda her türlü su sporu, liman başkanlığının izni ile belirlenen güzergahlarda emniyet tedbirleri alınarak yapılır.

    Madde 26- limanda dalgıçlık, şamandıra dökme/toplama, kablo döşeme/tamir ve benzeri işler Liman Başkanlığının izni ile yapılır. Dalgıçlık, şamandıra ve kablo işleriyle uğraşan deniz araçlarının yanından geçen gemi ve diğer araçlar, çalışmaya engel olmayacak mesafeden ve uygun bir hızla seyredeceklerdir.

    ALTINCI BÖLÜM : Limanda Düzen

    Madde 27- Çanakkale Boğazında yasak alanlar ile iç liman ve boğaz geçit yolu üzerinde ağ ve olta balıkçılığı yapılamaz.

    Madde 28- Liman sınırı içinde denize pasakül, moloz, safra, çöp benzeri maddeler atılamaz, yağ ve benzeri kirletici maddeler basılamaz, tank ve sintine yıkanamaz.

    (Değişik ibare:RG-05/12/2006-26367) Limana bağlı ya da demirli gemilerin, pis sıvı artıklarını biriktirecek tankları olmayanların tuvalet, mutfak ve benzeri banyoları mühürlenecektir.

    (Değişik ibare:RG-05/12/2006-26367) Limanda bağlı veya demirli gemilerin, deterjan gibi köpüren maddelerle yıkanarak temizlenmesi yasaktır.

    (Değişik ibare:RG-05/12/2006-26367) Limanda, rıhtımlarda veya demirde bulunan gemiler raspa ve benzeri liman sessizliğini bozucu gürültülü işler yapamazlar. Gemilerin limana giriş ve çıkışları dışında, liman içinde hoparlörle yüksek sesle müzik yayını yapılamaz.

    Gemiler liman içinde zorunlu durumlar ve manevra dışında düdük çalamazlar.

    Madde 29- Liman içinde gemilerin telsizle haberleşmesi yasaktır.

    Ancak, telsiz telefon gibi kısa mesafede konuşmak amacıyla yapılmış cihazlar limanda kullanılabilir.

    Madde 30- Limanda yatan, seyreden makineli ve makinesiz gemiler ve tüm araçlar "denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü" hükümlerine uyar ve zorunlu fener ve işaretleri taşırlar.

    Madde 31- Dalyanlar,geceleyin denizden tarafa olan sınırın uygun yerlerine beyaz fener takarlar.

    Madde 32- Limanda bulunan Türk Ticaret gemileri ile yabancı gemiler, saban saat 8.00 den güneşin batışına kadar ulusal bayraklarını çekerler.

    Madde 33- Demirli, rıhtım ve iskelelere aborda olmuş ya da mendireklere kıçtankara bağlamış gemilerin bordalarına, üst üste ikişerden fazla araç yanaşamaz.

    Madde 34- Limanda bulunan gemilerde, güverte ve makine personelinden en az birer vardiyanın bulunması zorunludur. Bu zorunluluğun yerine getirilmemesinden gemi kaptan ve donatanları sorumludurlar.

    Madde 35- 500 Gros tonilatodan büyük gemiler, rıhtım ve iskelelere 50 metre mesafe içinde zorunlu olmadıkça pervane çalıştıramazlar.

    Madde 36- Limanda demir kestiren ya da herhangi bir nedenle liman güvenliğini bozabilecek bir cismi denize düşüren gemiler, bu yere hemen bir şamandıra atarak, mevkiini ve cismin niteliğini belirten bir rapor ile Liman Başkanlığına bildireceklerdir.

    Madde 37- Gemi kaptanları, karasuları içinde ve dışında veyahut limanda meydana gelen her türlü deniz kazalarını, makine arızalarını, seyir güvenliği bakımından tesbit ettikleri hususları ve işlenen suçları limana varışından itibaren önce ön rapor ile ve 24 saat içinde de ayrıntılı ve tasdikli bir raporla Liman Başkanlığına bildirmek zorundadırlar. Kaptan ve gemiadamları bu hususlarda yapılması gereken soruşturmaya esas olmak üzere Liman Başkanlığınca yapılacak çağrıya uymak ve sorulacak sorulara cevap vermek zorundadırlar.

    Madde 38- Çanakkale liman sınırları içerisinde deniz kazasına uğrayan ya da neden olan gemilerin kaptanları transit geçmekte olsalar bile, sefer belgelerini önce sahil sağlık merkezine göstermek sonra da gerekli işlem yapılmak üzere Liman başkanlığına vermek zorundadırlar.

    Madde 39- Limanda düzen, güvenlik, trafik, can ve mal güvenliği bakımından alınması gerekli önlemler hakkında Liman Başkanlığınca verilen emirleri, gemi kaptanları, her çeşit deniz araçlarını yönetenler ve diğer ilgililer, derhal yerine getirirler.

    Madde 40- Limana gelecek Türk ve Yabancı gemilerinin sahip ve acenteleri, gemilerinin kumpanyasını, bayrağını, nereden ve ne yükle geleceklerini, gelişlerinden en az 24 saat önce, liman başkanlığına, Sahil Sağlık, Gümrük ve Güvenlik makamlarına bildirirler.

    Madde 41- Bu yönetmelik hükümlerine aykırı olarak Liman Başkanlığından izin almaksızın rıhtımlara yanaşan ya da demirleyen gemilerden, buralardan kalkmaları için verilen emirleri dinlemeyenler, Liman Başkanlığınca sağlanacak çekme araçları ile kaldırılır ve bu amaçla yapılan giderler ayrıca gemi sahibinden alınır.

    Liman Başkanlığının izniyle yukarıda belirtilen yerlerde bulunan gemiler Liman Başkanlığınca gerek görüldüğünde bu yerlerden ayrılacaklardır.bu emri yerine getirmeyen gemiler için de yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

    Madde 42- İç limanda bulunan gemiler, gerektiğinde yerlerini değiştirmelerine engel olabilecek onarımlar açamazlar.bunun dışında kalan ve elektrik kullanımını gerektiren küçük onarımlar, önceden liman başkanlığına bilgi verilerek ve gerekli güvenlik önlemleri alınarak yapılabilir.

    Madde 43- Kamunun yararı için kullanılan iskele ve rıhtımlarda gemilerin boşalttıkları yükler, ilgililer tarafından bekletilmeden kaldırılır veya buralara getirilen yükler, hızla gemilere yüklenir.

    YEDİNCİ BÖLÜM : Güvenlik sağlık ve gümrük işleri

    Madde 44- Yabancı limanlardan ya da yabancı limanlara uğrayarak Çanakkale Limanına gelecek Türk ve yabancı ticaret gemileri ile yatlar kotralar ve amatör denizci teknelerinin önce Sağlık e Sonra Emniyet ve Gümrük kontrolleri aşağıdaki şekilde yapılır.

    a) Sağlık Kontrolü : Ege Denizinden gelen her tonajdaki gemilerin sağlık kontrolü,kepez ve Çimenlik Feneri arasında yapılır.Sıhhi zorunluluklar ya da elverişsiz hava nedeniyle gemilerin yapılamayan ya da bitirilemeyen sağlık kontrolü uğrayacağı ilk limanda yapılır.

    b) Emniyet ve Gümrük Kontrolleri: Çanakkale Limanına gelecek turist ve yolcu gemilerinin emniyet ve gümrük kontrolleri gemi iskeleye alınmadan önce iç ve dış limanda yapılır.yine İstanbul Limanına y ada diğer Marmara Limanlarına gidecek turist ve yolcu gemilerinin emniyet ve gümrük kontrolleri Çanakkale Boğazında gemilere girecek memurlar tarafından yolda ve yolcuların gümrük kontrolü limanda yapılabilir.

    Madde 45- Yabancı bir limandan gelip, yabancı bir limana gitmek üzere Çanakkale Boğazından kara ile ilişki kurmaksızın geçen transit gemiler Çanakkale Boğazında Sadece Sağlık kontrolüne tabidirler.Transit Türk Gemileri gerektiğinde diğer mevzuata uygunluğu bakımından 42. maddede belirtilen yerlerde kontrol edilirler.

    Madde 46- Transit gemiler yakıt, su, kumanya, malzeme, acentelerden evrak alma-verme gibi ihtiyaçlarını sağlamak üzere 6. maddenin (f) ve (g) paragrafında gösterilen demir yerlerinde Sağlık Kuruluşunun sıhhi gözetimi altında serbest pratika almaksızın 48 saat kalabilirler.

    Bu süre içinde transit gemilerde meydana gelen arızanın incelenmesi ve giderilmesi için uzman, teknisyen ve gerekli işçilerin gemiye getirilmesi acentesinin görev dolayısıyla gemiye girme gemiye at bir ihtiyacın sağlanması için kaptan ile bir kimsenin ya da gemiadamlarından hastalananların tedavi edilmek üzere karaya çıkarılması ve gerektiğinde hastaneye yatırılanların yerine yenilerinin alınması gibi haller geminin transitlik niteliğini bozmaz. Ancak bu işlemlerin sağlık kuruluşu denetimi altında yapılması zorunludur. Bu gibi gemilerin emniyet ve gümrük bakımından gözetimi dışarıdan yapılır.

    48 saatten fazla limanda kalmak isteyen transit gemiler, gösterilen demir yerlerine demirleyip serbest pratika almak zorundadırlar.bu durumda olan gemilere Sahil Sağlık Kuruluşunca sağlık kontrolü tamamlandıktan sonra serbest pratika verilir ve ayrıca yabancı limanlardan gelen gemler gibi emniyet gümrük kontrollerine ve diğer mevzuatın gerektirdiği kontrollere tabi tutulur.

    Madde 47- Limandaki gemilerin kaptanları, gemilerinde baş gösterebilecek her türlü hastalıkları derhal Sahil Sağlık örgütüne, ölüm ve yaralanma gibi olayları da ayrıca güvenlik makamları ile Liman Başkanlığına bildirmek zorundadırlar.

    Serbest pratika isteyen ya da içersinde hastalık olan gemiler liman a geldiklerinde gece ve gündüz uluslar arası işaretleri göstermek zorundadırlar.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Madde 48- Çanakkale limanına kayıtlı olan gemilerin sancak ve iskele başomuzluklarına geminin adı ve kıç tarafına da geminin adı altına Çanakkale yazılır.

    Madde 49- Durumları mevcut yasa, tüzük ve ülkemizin de katılmış bulunduğu Uluslar arası sözleşmeler hükümlerin uymayan ve gerekli belgeleri bulunmayan gemilerin, limandan hareketlerine izin verilmez.

    Madde 50- Kılavuzlar kılavuzlamakta oldukları gemilerde meydana gelen deniz kazalarını ve yolları üzerinde seyir emniyeti bakımından saptadıkları sakıncalı hususları, Limana dönüşlerinde derhal Liman Başkanlığına bir raporla bildirirler.

    Kılavuzlar yukarıdaki hususlarda yapılması gereken soruşturmaya esas olmak üzere Liman Makamlarınca yapılacak çağrıya uymak ve sorulacak soruları cevaplamak zorundadırlar.

    Madde 51- Gemilerde fare yok edilmesi, Liman Başkanlığı ile Sahil Sağlık Örgütünce birlikte belirtilecek yerlerde yapılır.

    Madde 52- Gazfri yapıldığını belirten yetkili kuruluşların belgeleri Liman Başkanlığına verilmedikçe tankerler onarıma alınamaz.

    Gazfri işlemi Liman Başkanlığınca belirlenecek yer ve koşullarda yapılır.

    Madde 53- Yolcu ve yük gemileri rıhtım ve iskelelere yanaşırken görevli olmayanlar, seyirci ve karşılayıcılar yanaşma alanlarını işgal edemezler.Yanaşan gemilerin yolcuları tamamen çıkmadan gemilere giremezler.

    Madde 54- Yolcularını uğurlayanlar, gümrük ve emniyet denetiminden sonra; Karşılayanlar ise bu denetimden önce birbirleriyle temasa geçemezler.

    Madde 55- Gemilerden bazı yolcuların ve eşyaların özel flamalı araçlardan başka araç ile taşınmasında zorunluluk görüldüğü takdirde, bu araçlar Emniyet ve Gümrük kuruluşundan alınacak belgelerle yanaşabilirler.

    Madde 56- Sahil Sağlık, Emniyet ve Gümrük kontrol görevlileri bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareketlere tanık oldukları takdirde olayı bir tutanak ile saptayarak, tutanağı liman başkanlığına ve bir örneğini de kendi amirlerine verirler.

    Madde 57- Zirai karantina ve hayvan sağlığı bakımından yapılacak kontrolle özel mevzuatına tabidir.

    DOKUZUNCU BÖLÜM : Yürürlük ve yürütme

    Madde 58- Bu yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 618 sayılı limanlar Yasasının cezai hükümleri ve ilgili mevzuat uygulanır.

    Madde 59- Bu Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandığında yürürlüğe girer.

    Madde 60- Bu yönetmeliği Ulaştırma Bakanlığı yürütür.

    Kroki-A

    Kroki-B (Mülga: RG-2007/01/2007-26409)

    Kroki-C (Mülga: RG-2007/01/2007-26409)

    Ek-1 (Ek: RG-05/12/2006-26367)

        Ek-2 (Ek: RG-20/01/2007-26409)

    Ek-3 (Ek: RG-20/01/2007-26409)

    Mevzuat Kanunlar