FAKÜLTE VE YÜKSEK OKULLAR ASKERÎ ÖĞRENCİ KOMUTANLIKLARI VE ÖĞRENCİLERİ İLE FAKÜLTE VE YÜKSEK OKULLARDAN YETİŞEN SUBAYLARA AİT YÖNETMELİK

    Fakülte Ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları Ve Öğrencileri İle Fakülte Ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara Ait Yönetmelik

    Milli Savunma Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 09/05/1977

    Resmi Gazete Sayısı: 15932

    I. KISIM

    Madde 1 - Amaç

    a. Muvazzaf Subay olmak üzere, Silahlı Kuvvetler adına fakülte ve yüksek okullarda öğrenim yapan öğrencilerin kaynaklarını, askerî öğrenciliğe giriş koşullarını, kayıt ve kabul işlemlerini, öğrenim ve eğitimle ilgili ilkeleri, öğretim-eğitim süre, şekil ve programlarını, sınıf geçme ve bitirme ile subaylığa nasıp işlemlerini; öğrenimle ilgili görev ve sorumluluklarını, disiplin, askerî öğrencilikten çıkış ve çıkarılış, özlük haklarına ilişkin ilke ve yöntemleri, Fakülte ve Yüksek Okul Askeri Öğrenci Komutanlıklarının teşkilâtı ile organlarını, görevlerini,

    b. Fakülte ve Yüksek Okulları kendi hesaplarına okuyarak mezun olanlar (Astsubaylar dahil) ile yedek subaylık hizmetini yapmakta olanlardan istekli bulunanların muvazzaf subaylığa nasbedilmelerinde aranacak nitelikleri, yapılacak işlemleri,

    c. Silahlı Kuvvetler hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda öğrenim yaptırılan subaylardan bu Komutanlıklar bünyesine alınanlara ilişkin işlemleri saptamaktır.

    Madde 2 - Kapsam :

    a. Bu yönetmelik, Silahlı Kuvvetler adına yurt içi fakülte ve yüksek okullarda öğrenim yapan askerî öğrencileri kendi hesaplarına okuyarak Fakülte ve Yüksek Okullardan mezun olanlar (Astsubaylar dahil) ile Yedek Subaylık hizmetini yapmakta olanlardan muvazzaf subaylığa geçmeye istekli personeli, usulüne göre alınan yabancı öğrencileri, Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ile ilgili diğer Komutanlık ve Kurumları,

    b. Silahlı Kuvvetler hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda öğrenim yaptırılanlardan bu komutanlıklar bünyesine alınan subayları kapsar.

    2. KISIM

    Madde 3 - Teşkilât :

    Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıklarının teşkilâtı, Silahlı Kuvvetlerin kuruluş ve kadrolarında gösterilir ve bu kadrolara Kuvvet Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığınca, öğrencileri oranında personel atandırılır.

    Madde 4 - Görev :

    Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıklarının Görevi :

    a. Silahlı Kuvvetlerin, Harp Okullarından yetiştiremediği diğer sınıf subaylarının Fakülte ve Yüksek Okullarda, başarılı bir şekilde yetiştirilmeleri için, idari ve lojistik gerekleri yerine getirmek.

    b. Öğrencilerin yurtsever, görevlerine ve Silahlı Kuvvetlere bağlı, sorumluluk ve disiplin duygusu ile bilincine erişmiş, üstün ahlâk ve karaktere sahip, yüksek manevî değerlerle donanmış olarak yetişmelerini sağlamak.

    c. Öğrencilerin askerî ve sosyal anlayışlarını geliştirmek, nazarî ve tatbikî eğitimlerini yaptırmak, karşılaşacağı yurt ve dünya sorunlarını Atatürk ilkeleri doğrultusunda kavrama ve izleme yeteneğine sahip kılmaktır.

    Madde 5 - Organlar ve Görevleri :

    Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıklarının organları, kuruluş ve kadrolarda gösterilen organlarla disiplin kurulundan ibarettir.

    Disiplin Kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir. Kadro organlarının görevleri ile disiplin kurulunun görev ayrıntıları yönergede gösterilir.

    a. Disiplin Kurulunun görev ve yetkileri :

    (1) Hakkında karar verilecek öğrencinin;

    (a) Ceza ve mükâfat fişini,

    (b) Disiplin amirleri tarafından kırılan disiplin notunu,

    (c) Disiplin kuruluna daha önce gelip gelmediğini,

    (d) Şimdiye kadar işlemiş olduğu çeşitli suçlar arasındaki zaman fasılasını, tekrarlanan disiplin kabahat ve tecavüzleri olup olmadığını,

    (e) Disiplin kuruluna yollanmasına neden olan suçu ve delillerini incelemek,

    (2) Hakkında karar verilecek öğrenci ile, sınıf subayı ve sınıf öğretmenini ve tanıkları dinlemek suretiyle öğrencinin;

    (a) (Mülga: RG -11/07/1985-18808)

    (b) (Mülga: RG -11/07/1985-18808)

    (c) Okulla ilişiğinin kesilmesine veya kesilmemesine karar verir.

    Oylar en kıdemsizden başlamak suretiyle kıdem sırasına göre ve açık oylama yöntemiyle verilir. Oyların eşitliği halinde, başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış olur.

    b) (Değişik: RG -22/08/1982-17790) Disiplin Kurulu, komutanlığın yazılı emri ile toplanır ve aşağıdaki personelden oluşur.

    (1) Başkan : Komutan

    (2) Üye    : Öğrenci amiri

    (3) Üye    : Sınıf subayları

    (4) Üye    : Sınıf öğretmenleri

    (5) Üye    : Eğitim ve istihbarat Ks. A.

    (6) Sekreter : Personel Ks. A. (Oy hakkı yoktur)

    Öğrenciyi disiplin kuruluna veren personelin (kurula katılması gerektiği takdirde) oy hakkı yoktur.

    Fakülte ve Yüksekokullar Askerî Öğrenci Komutanlıklarının bulunduğu garnizonlarda, kadro ve noksan atamalar nedeniyle fakülte ve yüksekokul askeri öğrenci komutanlığı disiplin kurulu üyelerinin bulunmaması halinde, bağlı olduğu bir üst komutanlıkça disiplin kurulu oluşturulur. Bu şekilde de disiplin kurulu kurulamadığı hallerde, Kuvvet Komutanlığının emriyle en yakın fakülte ve yüksekokullar askerî öğrenci komutanlığı disiplin kurulu, disiplin kurulu kurulamayan komutanlığın disiplin kurulunun görev ve yetkilerini yürütür.

    c. Disiplin Kuruluna Verme :

    Bir öğrenci, aşağıdaki durum ve nedenlerle disiplin kuruluna verilir:

    (1) Askerî öğrencilik niteliği bulunmadığı izlenimini uyandıran öğrenci, sınıf subayı veya öğretmeninin, öğrenci amirinin yazılı istemi üzerine Komutanın emri ile,

    (2) İşlediği bir suçun veya disiplin tecavüzünün vahim görüldüğü hallerde, sınıf subayı veya öğretmeninin, öğrenci amirinin yazılı istemi üzerine Komutanın emri ile,

    (3) Öğrencilerin, öğrenim yaptıkları Fakülte ve Yüksek Okulların yetkili organlarından aldıkları cezalar karşılığında kırılacak not miktarını takdir etmek için Komutanın emri ile,

    (4) Verilen cezalara, uygulanan uyarı yöntemlerine rağmen, davranış ve gidişini düzeltmeyen, suç işlemekte devamlılık gösteren öğrenci, öğrenci amirinin yazılı önerisi ile,

    (5) Bir öğretim yılı içinde, (50) elli disiplin notu kaybeden öğrenci, daha sonraki suçları için öğrenci amirinin yazılı önerisi ile,

    (6) Disiplin notu (99)'a ve daha aşağı düşenler, öğrenci amirinin yazılı önerisi ile,

    d. Kararların verilmesi, karar dosyasının tanzimi ve uygulanması hususlarındaki ayrıntılar yönergede açıklanır.

    3. KISIM

    I. BÖLÜM

    Madde 6 - Askerî Öğrenci Kaynakları :

    Silahlı Kuvvetlerin Harp Okullarında yetiştiremediği diğer sınıf subaylarını fakülte ve Yüksek Okullarda yetiştirmek üzere;

    a. (Değişik: RG -10/07/1992-21280) Askerî ve sivil genel liseler ile Astsubay Hazırlama okullarını bitirerek fakülte ve yüksekokullarda öğrenime devam hakkını kazanmış olanlardan,

    b. Fakülte ve yüksek okulların bütün sınıflarında, başarılı olarak okumakta bulunan ve genel lise menşeli olanlardan; ihtiyaca göre askerî öğrenci alınır.

    c. (Değişik: RG -03/11/1984-18564) Ayrıca, Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülecek mesleki ve teknik liselerden mezun olup, bu liselerdeki branşlarının devamı niteliğinde eğitim ve öğretim yapan en az 4 yıl süreli fakülte veya yüksekokulların giriş sınavlarını kazanmış bulunanlar ile bu öğretim kurumlarındaki öğrenimlerini başarıyla sürdürmekte olan öğrencilerden, ihtiyaca göre askerî öğrenci alınabilir.

    Madde 7 - Kontenjan :

    Fakülte ve yüksek okullara kuvvet komutanlıkları ile jandarma genel komutanlığı ve Genelkurmay Başkanlığınca tasvip gören diğer askerî makamların, subay yetiştirme planlarına uygun olarak, sınıf ve kontenjan durumuna göre, Fakülte ve yüksek okullar askerî öğrenci komutanlıklarının kapasiteleri de gözönünde bulundurularak askerî öğrenci alınır.

    Madde 8 - Duyuru :

    Fakülte ve yüksek okullara askerî öğrenci alınmasına veya fakülte ve yüksek okulları kendi hesabına okuyarak mezun olanlarla yedek subaylardan muvazzaf subay sağlanmasına ilişkin olarak; ilgili Komutanlık veya onların yetkili kılacağı makamlarca; her yıl,

    a. Giriş koşulları,

    b. İstenen belgeler,

    c. Başvurulacak yerler,

    d. Gerekli diğer bilgiler basın yayın organları aracılığıyla duyurulur.

    Madde 9 - Askerî öğrenciliğe giriş koşulları :

    a. Sosyal durum, ahlâk ve karekterle ilgili koşullar :

    (1) Erkek ve Türk vatandaşı olmak,

    (2) Askerî ve sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

    (3) Evli veya dul olmamak, yahut herhangi bir kadınla birlikte nikâhsız yaşamamak,

    (4) Yaptırılacak güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak,

    (5) (Değişik: RG -05/10/1989-20303) Tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya karışmamış olmak.

    b. Sağlık ve yaş durumuyla ilgili koşullar :

    (1) Vücut yapısı düzgün olmak, frengili, kel, yüzünde fazla miktarda çiçek bozuğu, çıban ve yanık izleri, dilinde pelteklik ve kekemelik bulunmamak.

    (2) Türk Silahlı Kuvvetleri Beden Kabiliyeti Yönetmeliğinde bu konuya ilişkin sağlık şartlarına ve ayrıca Kuvvet Komutanlıklarının özelliklerine göre düzenlenecek yönergelerde açıklanacak sağlık şartlarına sahip bulunmak.

    c. Öğrenim ile ilgili koşullar :

    (1) Öğrenime devam etmek istediği fakülte veya yüksek okula giriş kaydını yaptırmış olmak.

    (2) Fakülte veya yüksek okulların çeşitli sınıflarında, kendi hesaplarına öğrenim yapanların istekli olanlar için, önceki sınıf ve sömestrlerde verilmesi gerekli sertifika sınavlarını veya diğer sınavları başarmış ve sene kaybetmemiş olmak.

    (3) Ne şekilde olursa olsun askerlik görevini yapmamış olmak veya yoklama kaçağı, bakaya gibi nedenlerle askerlikle ilişiği bulunmamak.

    d. Aday öğrencinin bu maddede belirtilen koşulları taşıyıp taşımadığı;

    (1) Nüfus cüzdanı (Medenî halini havi)

    (2) C. Savcılığından alınacak adlî sicil belgesi,

    (3) İyi hal kâğıdı,

    (4) Öğrenim durum belgesi,

    (5) Askerlik durum belgesi,

    (6) Sağlık raporu,

    (7) Güvenlik soruşturma belgesi ile saptanır.

    e. Giriş koşullarının uygulama işlemlerine ilişkin ayrıntıları yönergede açıklanır.

    Madde 10 - Kayıt ve kabul işlemleri :

    a. Fakülte ve Yüksek Okullara kesin kaydını yaptıran veya bu kurumlarda öğrenime devam etmekte olanlardan askerî öğrenci olmak isteyenler; hangi fakülte veya yüksek okulda, hangi dalda ve hangi kuvvet adına öğrenim yapmak istediklerini belirten; birer dilekçe ve istenen diğer belgelerle ilgili makamlara başvururlar.

    b. Anılan fakülte ve yüksek okullara giriş kaydı yaptırılmadan yapılan başvurmalar dikkate alınmaz.

    c. (Değişik: RG -17/04/1982-17667) Aday öğrenciler, Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıklarında, adına öğrenim yapacakları Komutanlıkların temsilcilerinin de bulunduğu bir heyet tarafından mülâkata tâbi tutulurlar.

    Aynı branşa müracaat eden aday miktarı ne olursa olsun mülâkatta başarılı olma şartı aranır. Mülâkatta başarılı olan adaylar sınıf sınıf genel ders notu ortalamalarına göre sıralanır ve genel ders notu ortalaması esas alınarak, üst sınıftan itibaren öğrenci alınır. Genel ders notu ortalaması eşit olduğu hallerde, yaş küçüklüğü tercih sebebidir. Ara sınıflara alınan öğrenci miktarı kontenjanı doldurmadığı takdirde yüksek öğrenim kurumlarının birinci sınıflarından Üniversitelerarası Yerleştirme Sınavı (ÜYS) puan fazlalığı esas alınarak öğrenci alınır. Genel ders notu ortalaması, öğrencinin her sınıftaki ders notu ortalamaları toplamının okuduğu sınıf sayısına bölümü ile elde edilir.

    d. Giriş koşullarını taşıdıkları anlaşılan öğrencilerden, askerî öğrencilikleri süresince uyacakları esasları belirten ve askerî öğrencilikten çıkarıldıklarında, masraflarının ödeneceğine dair, noterlikçe onaylı, 1 Ağustos 1974 tarihli ve 14963 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan yönetmelikte belirtilen örneğine uygun, kendisini müteselsil kefil ve müşterek borçluyu yükümlü kılan bir

    yüklenme senedi

    alınır.

    e. Kayıt ve kabul için gerekli bütün belgeleri, sağlık raporu ve yüklenme senedi tamamlanmış olan adayların, güvenlik soruşturması sonucuda olumlu olarak alındıktan sonra askerî öğrenciliğe kabulleri kesinleşmiş olur.

    f. Kayıt-kabul işlemlerine ve uygulamalarına ait ayrıntılar yönergede saptanır.

    2 NCİ BÖLÜM

    Madde 11 - Yabancı Uyruklu Öğrenciler :

    Yabancı uyruklu öğrencilerin fakülte ve yüksek okullar askerî öğrenci komutanlıklarına kabul edilmeleri, Genelkurmay Başkanlığının uygun görmesi ve Bakanlar Kurulunun kararı üzerine yapılacak ikili anlaşmalarla olur.

    4 NCÜ KISIM

    1 NCİ BÖLÜM

    Madde 12 - Öğretim ve Eğitimin amacı :

    Fakülte ve yüksek okullar askerî öğrenci komutanlıklarındaki öğretim ve eğitimin amacı, askerlik ve bilimin gereklerine uygun şekilde, Silâhlı Kuvvetlerin hizmet ve gelişiminde etkili olabilecek sorunları Atatürkçülük doğrultusunda kavrayabilecek yeterlik ve yetenekte ve harb okullarında yetiştirilemeyen sınıflarda, muvazzaf subay yetiştirmektir.

    Madde 13 - Öğretim ve Eğitim İlkeleri :

    a. Öğrenciler hem bu yönetmelik, hem de öğrencisi bulundukları fakülte ve yüksek okulların yönetmelikleri ile yürürlükteki mevzuata uymakla yükümlüdürler.

    b. (Değişik: RG -17/04/1982-17667) Öğrenciler, ilgili Kuvvet Komutanlıklarının ve Jandarma Genel Komutanlığının müsaadesi olmadan, kendiliklerinden öğrenim dallarını, okumakta oldukları yüksek öğretim kurumlarını ve bağlı bulundukları Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlığını değiştiremezler.

    Öğrenimlerini ilgili oldukları Komutanlık adına tamamlarlar.

    Ayrıca Kuvvet Komutanlıklarının ve Jandarma Genel Komutanlığının izni olmadan lisans üstü öğrenime başlayamazlar.

    c. Askerî öğretmen olacak bütün öğrenciler pedagojiden yeterlik belgesi almak zorundadırlar. Ancak, Lisans diplomasında

    öğretmenlik yapar

    kaydı bulunanlardan, ayrıca bu belge istenmez.

    d. Lisans üstü öğrenim yapmak istiyenlerin istekleri, ilgili komutanlıkların personel yetiştirme plânları çerçevesinde isleme konur.

    e. Öğretim ve eğitim ilkelerine ve uygulamalarına ilişkin ayrıntılar yönergede belirtilir.

    Madde 14 - Öğretim ve Eğitimin Süre ve Şekli :

    a. (Değişik: RG -05/10/1989-20303) Askerî öğrenciler öğrenimlerini normal öğretim süresi 2 yıl olan Yüksek Öğretim Kurumlarında 4 yıl, 4 yıl olanlarda 7 yıl, 5 yıl olanlarda 8 yıl, 6 yıl olanlarda 9 yılda tamamlamak zorundadırlar. Ayrıca askeri öğrenciler bir sınıfı en çok (2) eğitim-öğretim yılında ve o sınıfta okutulan bütün derslerin ve stajların sınavlarını vererek tamamlamak zorundadırlar.

    Sağlık nedeniyle kaybedilen eğitim-öğretim süresi azami öğrenim süresi dışında tutulur. Ancak, devamsızlığın sağlık raporuna dayalı olması ve raporun öğrencinin öğrenim yapmakta olduğu yükseköğretim kurumunun yetkili organlarınca kabul edilmesi gereklidir. Öğrenciler sağlık nedeniyle ençok (2) eğitim-öğretim yılı kaybedebilirler.

    b. Hazırlık sınıfı için ek süre tanınmaz.

    c. Fakülte ve yüksek okullar askeri öğrencilerine, amaca uygun şekilde yetiştirilmeleri için;

    (1) Yüksek öğrenim (Fakülte ve yüksek okullarda)

    (2) Askerî Eğitim uygulanır.

    Madde 15 - Öğretim ve Eğitim Programları :

    a. Öğrencilerin öğretim ve eğitim faaliyetleri yıllık takvimlerde gösterilir. Yüksek öğretim takviminde ilgili fakülte ve yüksek okulların programları esas alınır.

    b. Askerî öğrencilere, öğrenim süreleri içinde nazarî ve tatbiki askerî eğitim programları uygulanır.

    Bu uygulama;

    (1) Yeni alınan öğrencilerin askerliğe intibaklarını sağlıyacak,

    (2) Tüm öğrencilerde askerlik disiplin ve ruhunu yaratacak ve devam ettirecek,

    (3) Fikri ve bedeni yeteneklerinin, görüş ve kabiliyetlerini geliştirecek şekilde yaptırılır.

    Nazarî ve tatbikî askerî eğitim-öğretim programları ile kamplar, öğrencilerin esas öğrenimlerini aksatmıyacak şekil ve sürede plânlanır.

    c. Yıllık takvim eğitim programı ve uygulama ayrıntıları yönergede gösterilir.

    Madde 16 - Öğretim ve Eğitime Devam Sorumluluğu :

    a. Öğrenciler, öğrenim yaptıkları Fakülte ve Yüksek Okullarında programlanmış ders, seminer, laboratuvar, vize ve sınavlara, Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıklarınca planlanan her türlü eğitim-öğretim çalışmalarına katılmak zorundadırlar.

    b. Fakülte ve Yüksek Okullardaki derslere devam yükümlülüklerini dolduran öğrencilere, ilgili Kuvvet Komutanlıklarının muvafakati alınarak, izin verilebilir veya saptanan yer ve şekilde ders çalışmaları sağlanır.

    2 NCİ BÖLÜM

    Madde 17 - Sınav-Değerlendirme, Sınıf Geçme ve Bitirme :

    a. Öğrenciler öğrenimini yaptıkları Fakülte ve Yüksek Okulların sınav ve değerlendirme mevzuatına tabidirler.

    b. Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrencileri için, öğrencinin başarısını izlemeyi sağlayıcı bir özel sicil, bunun için de bir sicil not defteri düzenlenir. Bu öğrenci sicili, öğrencinin subaylığa nasbını müteakip atandığı kurum veya birliğe gönderilir.

    V NCİ KISIM : SUBAYLIĞA NASIP VE ASKERÎ EĞİTİM

    1 NCİ BÖLÜM

    Madde 18 - Subaylığa Nasıp :

    Silâhlı Kuvvetler hesabına Fakülte veya Yüksek Okullarda okuyan askerî öğrenciler, Fakülte veya Yüksek Okulu bitirdikleri ayın sonundan geçerli olmak üzere teğmenliğe nasbedilirler. Aynı sınıfta subaylığa nasbedileceklerin sınav tarihleri arasında fark bulunduğu takdirde nasıp tarihleri her sınav döneminin en son sınav tarihinde birleştirilir. Ancak bunlardan;

    a. Fakülte veya Yüksek Okulları bitirip de teğmenliğe nasbedilmeden önce subaylar hakkında açığa alınmayı gerektiren bir suçtan tutuklanan ya da gözaltına alınanların Teğmenliğe nasıpları yapılmaz. Bunlardan öğrencilik hukukunun kaybedilmesine sebebolacak şekilde mahkûm olanlarla okul disiplin kurulunca okulla ilişiğinin kesilmesine karar alınanlar hariç olmak üzere haklarında mahkûmiyete veya kovuşturmaya yer olmadığına, beraata veya kamu davasının her ne sebeple olursa olsun ortadan kaldırılmasına karar verilenlerle gözaltına alınanlardan başka bir işlem yapılmaksızın serbest bırakılanlar, teğmenliğe nasbedilir ve nasıpları emsalleri tarihine götürülür.

    b. Kazaî, idarî ve sıhhî zorunluklar nedeniyle Fakülte veya Yüksek Okulları 30 Ağustos'tan sonra bitirenler, bitirdikleri ayın sonundan geçerli olarak teğmenliğe nasbedilirler. Bunların nasıpları emsalleri tarihine götürülür.

    2 NCİ BÖLÜM

    Madde 19 - Askerî Eğitim :

    Silâhlı Kuvvetler hesabına üniversitelerin çeşitli fakültelerini veya yüksek okulları bitirenler subay nasbedildikten sonra sınıfı ile ilgili bir göreve atanırlar.

    Bu gibiler nasbedildikleri rütbede ilk açılacak askerî eğitime tabi tutulurlar. Başarı gösteremiyenler görevlerine dönerek sonraki dönem eğitimine katılırlar. Bunlardan ikinci dönem eğitimde de başarı gösteremiyenler görevlerine iade edilir ve yeniden eğitime tabi tutulmazlar. Bu gibilerin nasbedildikleri rütbeye ait bekleme süreleri bir yıl uzatılır.

    VI NCI KISIM

    Madde 20 - Disiplin Esasları, Ceza ve Ceza Yetkileri :

    a. Fakülte ve Yüksek Okullar Öğrencileri kanun, yönetmelik, yönerge ve diğer mevzuata uymakla yükümlüdürler.

    b. Öğrencilere, askerî öğrenciliğe kabullerinden itibaren, uymaları gereken mevzuat öğretilerek disiplin ruh ve bilinçleri geliştirilir.

    c. (Değişik: RG -11/07/1985-18808) Fakülte ve yüksek okullar öğrencilerinin disiplin durumlarını belirlemek için her öğrenciye, okudukları eğitim kurumunun eğitim ve öğretim süresi dikkate alınarak, bir disiplin (ahlâk) notu verilir. 4 yıl süreli okullar dahil bu disiplin (ahlâk) notu 160 puandır. Daha fazla süreli eğitim kurumlarında 5 inci sınıftan itibaren ilave edilmek üzere her sınıf için 40 puan verilir.

    d. (Değişik: RG -11/07/1985-18808) Fakülte ve yüksek okullar öğrencileri, işledikleri suçlardan dolayı EK-A çizelgede gösterilmiş olan kötü disiplin (ahlâk) notunu alırlar ve bu notlar öğrencinin disiplin (ahlâk) notundan düşülür. Öğrencilerin kırılan disiplin notlarının 1/2'si eğitim-öğretim yılı başındaki disiplin notundan düşülerek yeni öğretim yılı için verilecek başlangıç disiplin notu hesaplanır. Öğrencinin disiplin (ahlâk) notunun bir sonraki disiplin yılına aktarılması ile ilgili örnek EK-B çizelgede gösterilmiştir.

    e. (Değişik: RG -11/07/1985-18808) Disiplin amirlerinin ceza verme yetkileri Askerî Ceza Kanununun 171 inci maddesinde belirtilen şekilde olup; disiplin amirlerine vekalet eden amirler disiplin amirlerinin yetkilerine sahiptir. Disiplin amirlerinin ceza verme yetkileri EK-C çizelgede gösterilmiştir.

    f. (Değişik: RG -11/07/1985-18808) Disiplin Tecavüzü; öğrencinin askerî terbiye ve disiplin bozucu, hiçbir ceza kanununda yer almayan fiil ve kayıtsızlıkları olup (B) grubu fiiller olarak EK-D çizelgede gösterilmiştir.

    g. (Değişik: RG -11/07/1985-18808) Öğrencilerin hal, hareket, tutum ve davranışları ile disiplin derecesinin ölçüsü olan disiplin (ahlâk) notundaki düşmeye göre şu işlem uygulanır.

    (1) Disiplin (ahlâk) notundan 30 puan kaybeden öğrenciye sınıf subayı tarafından yazılı ikaz yapılır.

    (2) Disiplin (ahlâk) notundan 50 puan kaybeden öğrenciye ve velisine öğrenci amiri tarafından yazılı ikaz yapılır.

    (3) Disiplin (ahlâk) notundan 100 puan kaybeden öğrenciye ve velisine Okul Komutanı tarafından yazılı ikaz yapılır ve öğrenci disiplin kuruluna çıkarılır.

    (4) Disiplin (ahlâk) notunun tamamını kaybeden öğrenci disiplin kurulunun kararı ile askerî öğrencilikten çıkarılır.

    h. Disiplin işlemlerine, disiplin kuruluna sevk, hangi eylemler için ne kadar disiplin notunun kırılacağı, ceza uygulamalarına ilişkin ayrıntılar yönergelerinde açıklanır.

    i. Disiplin konularında subay öğrencilere yürürlükteki kanunî hükümler uygulanır.

    Madde 21 - Askerî öğrencilikten çıkma : (Değişik: RG -30/03/1994-21890)

    a. Yüklenme senedini Fakülte ve Yüksekokullar Askerî Öğrenci Komutanlığına verdikleri tarihten itibaren birinci yıl sonuna kadar ayrılmak isteyenler, Devletçe yapılan masrafları ve kanunî faizlerini ödemeleri kaydıyla askerî öğrencilikten ayrılabilirler.

    b. Harp okullarından Fakülte ve Yüksekokullara askerî öğrenci olarak alınanların harp okullarında geçen süreleri, bir yıllık sürenin içinde değerlendirilir.

    Madde 22 - Askeri öğrencilikten çıkarılma :

    a. Fakülte ve Yüksek Okullarda, Silâhlı Kuvvetler adına öğretim yapan askerî öğrencilerin askeri öğrencilikten çıkarılmaları;

    (1) Disiplinsizlik nedeniyle, disiplin kuruluna sevk edilerek, disiplin kurulu kararı ile, ilişik kesme :

    (a) (Değişik: RG -11/07/1985-18808) Disiplin notunun tamamını kaybedenler,

    (b) (Değişik: RG -05/10/1989-20303) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürdüğü, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunduğu, tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik görüşleri benimsediği, bu gibi faaliyetlerde bulunduğu veya karıştığı anlaşılanlardan, sıralı sicil üstlerinin teklifi ile disiplin kurulunca disiplin notuna bakılmaksızın hakkında Subay olamaz kararı verilenler.

    (c) (Mülga: RG -17/04/1982-17667)

    (2) Disiplin kuruluna sevk edilmeden ilişik kesme :

    (a) Yetkili hastane ve kurullarından

    Askeri öğrenci olamaz

    raporu alanlar,

    (b) Evlenenler,

    (c) (Değişik: RG -22/08/1982-17790) İlgili Kuvvet Komutanlıklarının ve Jandarma Genel Komutanlığının müsaadesi olmadan, kendiliklerinden öğrenim dallarını, okumakta oldukları yükseköğretim kurumlarını değiştirenler,

    (d) (Değişik: RG -09/10/1987-19599) 14 üncü maddede belirtilen öğrenim süreleri içinde okudukları okuldan mezun olamayanlar ile sınıfı en çok (2) yılda tamamlayanlar.

    (e) Fakülte ve yüksek okullarca, öğrencilik hakkı, sona erdirilenler.

    (f) Mahkeme kararı ile öğrencilik hukukunu kaybedenler,

    (g) Güvenlik soruşturması sonucu olumsuz çıkanlar.

    (h) (Değişik: RG -17/04/1982-17667) Giriş ile ilgili nitelikleri taşımadıkları öğrenim sırasında anlaşılanlar veya öğrenim süresi içinde şahsi giriş niteliklerini değiştirenler (Disiplin notuna bakılmaksızın)

    b. Haklarında, askerî öğrencilikten ilişik kesme kararı verilenler, gerekli görüldüğü takdirde, karar kesinleşinceye kadar Komutanlığa sokulmazlar.

    c. Askerî öğrencilikten disiplin kurulu kararı ile çıkarılma işlemleri, yetkili makamın onayı ile kesinlik kazanır. Onay ve uygulama işlemlerinin ayrıntıları yönergede açıklanır.

    Madde 23 - Askerî Öğrencilikten çıkma ve çıkarılma ile ilgili Yükümlülükler :

    a. (Değişik: RG -30/03/1994-21890) Birinci yıl sonuna kadar ayrılmak isteyen öğrenciler, 21 inci maddede belirtilen koşulu yerine getirmekle yükümlüdürler.

    b. Sağlık nedeniyle askeri öğrencilikten çıkartılanlar hariç, diğer nedenlerle çıkarılanlara, ilgili kanunların hükümleri uygulanarak kendileri için devlet tarafından yapılan masraflar faizleriyle birlikte ödettirilir. Bunlar muvazzaf subay olarak Silâhlı Kuvvetler hizmetine alınmazlar.

    VII NCİ KISIM

    Madde 24 - Özlük Hakları, İzin ve Ödül :

    a. Özlük Hakları :

    (1) Öğrencilerin yiyecek, giyecek, özlük hakları, yatırılmaları, genel öğretim ve eğitim, döşeme-demirbaş masraf ve hakları ile sağlık gerekleri yürürlükteki mevzuat çerçevesinde devlet tarafından karşılanır.

    (2) Askerî öğrenciler, parasız yatılı öğrenci statüsüne tabidirler.

    (3) Mevzuat uyarınca devletçe karşılanmayan diğer ihtiyaçlar öğrencilerce karşılanır.

    (4) Demirbaş olarak öğrencilere teslim edilen eğitim araç ve gereçleri, ihtiyaç süresi sonunda geriye alınır. Kaybedilen veya hasara uğratılan malzemenin bedeli ödettirilir. Gerekirse kanunî işlem yapılır.

    b. İzinler;

    Öğrencilere, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde,

    (1) Günlük,

    (2) Evci,

    (3) Mazeret,

    (4) Yurt içi ve yurt dışı izni olmak üzere dört türlü izin verilir.

    Dini ve millî bayramların arasında dört veya daha az çalışma günü bulunması halinde aradaki günlerde izin verilip verilmemesi hususu Kuvvet Komutanlıklarının teklifi dikkate alınarak Genelkurmay Başkanlığınca emredilir.

    c. Ödül;

    Öğrenim süresi içinde disiplin, davranış, öğretim ve eğitim başarısı, cesaret, fedakârlık, feragat ve arkadaşlık nitelikleri diğer arkadaşlarına örnek olacak şekilde dikkati çeken öğrenciler ödüllendirilir.

    d. Özlük hakları, izin ve ödül konularına ve uygulamaya ilişkin ayrıntılar yönerge ile saptanır.

    VIII NCİ KISIM : FAKÜLTE VEYA YÜKSEK OKULLARI KENDİ HESABINA BİTİRENLERLE SUBAYLIĞA GEÇMEK İSTEYENLER

    1 NCİ BÖLÜM : FAKÜLTE VE YÜKSEK OKULLARI KENDİ NAM VE HESAPLARINA OKUYARAK BİTİRENLER

    Madde 25 - (Değişik: RG -05/01/1984-18628) En az 4 yıl süreli fakülte ve yüksek okulları kendi nam ve hesabına bitirenler ile bu öğrenimlerini müteakip lisansüstü öğrenim yapmış olanlardan muvazzaf subay olmak için müracaat edenler hakkında aşağıdaki nitelikler aranır.

    a. Sosyal durum, ahlâk ve karekterle ilgili şartlar :

    (1) Türk vatandaşı olmak,

    (2) (Değişik: RG -30/03/1984-18557) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

    (3) Sivil ve askerî okullardan herhangi bir sebeple çıkarılmış olmamak,

    (4) (Değişik: RG -11/09/1986-19218) Yapılacak güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak,

    (5) Herhangi bir kadın veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

    (6) (Değişik: RG -05/10/1989-20303) Tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya karışmamış olmak,

    (7) Herhangi bir işte çalışmış veya çalışıyor ise çalıştığı iş yerinden müspet belge almak.

    (8) (Değişik: RG -05/10/1989-20303) Hakkında Yedek Subay olamaz kararı bulunmamak.

    b. Öğrenimle ilgili şartlar :

    (1) Silâhlı Kuvvetlerin ihtiyacı bulunan meslek dalına ait en az 4 yıl süreli bir fakülte veya yüksekokuldan mezun olduğuna dair diploma ve diğer belgeleri bulunmak, (Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının yurt içinde geçerli olduğunun yetkili makamlarca belirtilmiş olması ve onaylanması gereklidir.)

    (2) (Değişik: RG -27/10/1988-119972) Genel kültür ve meslek bilgisi sınavı, fiziki kabiliyet ve değerlendirme testi ile mülakatta başarılı olmak.

    c. Sağlık ve yaş ile ilgili şartlar:

    (1) Müracaat tarihinde düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 30 yaşından lisansüstü öğrenim görenler için 35 yaşından büyük olmamak,

    (2) Tam teşekküllü bir askeri hastaneden verilmiş

    muvazzaf subay

    olur kayıtlı sağlık raporu bulunmak,(6)

    (3) Vücut yapısı düzgün olmak, frengili, kel, yüzünde fazla miktarda çiçek bozuğu, çıban ve yanık izleri, dilinde pelteklik ve kekemelik bulunmamak.

    2 NCİ BÖLÜM : YEDEK SUBAYLIK HİZMETLERİ SIRASINDA MÜRACAAT EDENLER

    Madde 26 - (Değişik: RG -05/01/1985-18628)

    Yedek subaylık hizmetini yaptıkları sırada muvazzaf subay olmak üzere müracaat eden fakülte veya yüksek okul mezunlarında aşağıdaki nitelikler aranır:

    a. Sosyal durum, ahlâk ve karekterle ilgili koşullar :

    (1) Erkek ve Türk vatandaşı olmak,

    (2) (Değişik: RG -30/03/1994-21890) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

    (3) Sivil ve askerî okullardan çıkarılmış olmamak veya evvelce askerî öğrencilikle ilişkileri kesilmemiş olmak,

    (4) Herhangibir kadınla nikâhsız olarak yaşamamak,

    (5) Görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki sicil üstlerinden

    muvazzaf subay olur

    kayıtlı sicili almış olmak,

    (6) Yaptırılacak güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak,

    (7) (Değişik: RG -05/10/1989-20303) Tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya karışmamış olmak.

    b. Öğrenimle ilgili koşullar :

    (1) Silâhlı Kuvvetlerin ihtiyacı bulunan meslek dalına ait bir fakülte veya yüksek okuldan mezun olduğuna dair diploma ve gerekli diğer belgeler bulunmak, (öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının yurt içinde geçerli olduğunun yetkili makamlarca belirtilmiş olması ve onaylanması gereklidir.)

    (2) (Değişik: RG -27/10/1988-19972) Genel kültür ve meslek bilgisi sınavı, fiziki kabiliyet ve değerlendirme testi ile mülakatta başarılı olmak.

    c. Sağlık ve yaş ile ilgili koşullar.

    (1) Özel kanunlarda belirtilen yaş sınırları saklı kalmak şartiyle yedek subay okuluna girişlerinde 30 yaşından büyük olmamak,

    (2) Tam teşekküllü bir askerî hastahaneden verilmiş

    Muvazzaf subay olur

    kayıtlı raporu bulunmak,

    (3) Vücut yapısı düzgün olmak, frengili, kel, yüzünde fazla miktarda çiçek bozuğu, çıban ve yanık izleri, dilinde pelteklik, kekemelik bulunmamak.

    3 NCÜ BÖLÜM : Astsubaylıktan Muvazzaf Subaylığa Geçmek İsteyenler :

    Madde 27 - Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 14 üncü maddesi hükümlerine göre muvazzaf subay olmak için müracaat eden astsubaylarda aşağıdaki nitelikler aranır :

    a. Silâhlı Kuvvetlerin ihtiyacı bulunduğu sınıflarda görev yapabilecekleri anlaşılan ve bu göreve imkân veren bir fakülte veya yüksek okuldan mezun olduğunu

    gösterir diploma sahibi bulunmak,

    b. 30 yaşından büyük olmamak,

    c.

    Muvazzaf subay olur

    nitelikteki sicil belgesine sahip bulunmak,

    d. Yapılacak mülâkatta başarı kazanmak.

    4 NCÜ BÖLÜM : Müracaat şekli

    Madde 28 - 25, 26, 27. maddelerde gösterilen hallerde yapılacak müracaatların şekli ve diğer ilgili hükümleri aşağıda gösterilmiştir:

    a. Fakülte veya yüksek okulları kendi hesaplarına okuyarak bitirmiş ve muvazzaf subay olmak için müracaat edenlerden aşağıdaki belgeler istenir.

    (1) Dilekçe (Hangi Kuvvet Komutanlığında, hangi dala girmek istediklerini belirtir.)

    (2) Adlî sicil raporu,

    (3) Yetkili makamlar tarafından onaylanmış nüfus kâğıdı sureti,

    (4) Mezun olduğu Fakülte veya Yüksek Okuldan almış olduğu diplomanın aslı veya noterden onaylı örneği,

    (5) 10 adet en son halini gösterir 4,5 x 6 ebatlı fotoğraf.

    b. Yedek subaylıklarını yapmakta olanlardan muvazzaf subaylığa geçmek isteyenler, terhislerinden en az dört ay evvel aşağıdaki belgelerle müracaat ederler.

    (1) Dilekçe (Hangi Kuvvet Komutanlığında, hangi dala girmek istediklerini belirtecek),

    (2) Adli sicil raporu,

    (3) Yetkili makamlar tarafından onaylanmış nüfus kâğıdı sureti,

    (4) Mezun olduğu Fakülte veya Yüksek Okuldan almış olduğu diplomanın aslı veya noterden onaylı örneği,

    (5) 10 adet en son halini gösterir 4,5 x 6 ebatlı fotoğraf.

    c. Astsubaylardan muvazzaf subaylığa geçmek isteyenler aşağıdaki belgelerle müracaat ederler.

    (1) Dilekçe (Hangi Kuvvet Komutanlığında, hangi dala girmek istediklerini belirterek),

    (2) Mezun olduğu Fakülte veya Yüksek Okuldan almış olduğu diplomanın aslı veya noterden onaylı örneği.

    5 NCİ BÖLÜM : Subaylığa Nasıp

    Madde 29 - (Değişik: RG -05/01/1985-18628)

    En az 4 yıl süreli fakülte ve yüksekokulları kendi nam ve hesabına bitirenler ile bu öğrenimlerini müteakip lisansüstü öğrenim yapmış olup ta muvazzaf subay olmak için müracaat edenlerden, müracaatları uygun bulunanların subaylığa nasıpları, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 35 nci maddesi esaslarına göre yapılır.

    Madde 30 - (Değişik: RG -05/01/1985-18628)

    Yedeksubaylık hizmeti esnasında veya terhisini müteakip muvazaf subay olmak için müracaat edenlerden müracaatları uygun görülenlerin subaylığa nasıpları, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 35 nci maddesi esaslarına göre yapılır.

    Madde 31 - Fakülte veya yüksek okulları kendi hesabına bitirip de bitiriş tarihinden itibaren 30 gün içinde muvazzaf subaylığa geçmek için müracaat eden ve müracaatları uygun görülen astsubaylar fakülte veya yüksek okulu bitirdikleri ayın sonundan geçerli olarak teğmen nasbedilirler. Ancak bunların fakülte veya yüksek okulları bitirdikleri tarih ile müracaat tarihleri arasında 30 günden fazla fark bulunanların nasıpları müracaat ettikleri ayın son gününe getirilir.

    6 NCI BÖLÜM : Askerî eğitim

    Madde 32 - (Değişik:RG - 08/09/2001 - 24517)

    Kendi hesabına fakülte ve yüksekokulları bitirenler ile bu öğrenimlerini müteakip lisansüstü öğrenim yapmış olanlar, subay nasbedildikten sonra, nasbedildikleri sınıfı ile ilgili bir göreve atanırlar. Bu personelden;

    a. Harp okulu kaynaklı sınıflara subay nasbedilen bütün personel, subaylığa nasbedilmelerini müteakip subay temel eğitimi öncesinde, en az üç ay süreli olmak kaydıyla Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda temel askerlik eğitimine ve subaylık nosyonu kazandırma eğitimine, ardından sınıf okullarında subay temel kurslarına tabi tutulurlar.

    b. Harp okulu kaynaklı olmayan sınıflara subay nasbedilen personel;

    (1) Tabip, eczacı, diş tabibi, veteriner, sağlık sınıflarına nasbedilen personel, subay nasbedilmeyi müteakip, önce en az üç ay süreli olmak kaydıyla Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenecek süre kadar temel askerlik eğitimine tabi tutulurlar. Bilahare veterinerler Askeri Veteriner Araştırma ve Eğitim Merkezi Komutanlığında, diğer personel Gülhane Askeri Tıp Akademisinde staja tabi tutulur.

    (2) Diğer fakülte ve yüksekokullardan mezun olan personel, subay nasbedilmeyi müteakip en az üç ay süreli olmak kaydıyla Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenecek süre kadar temel askerlik eğitimine ve subaylık nosyonu kazandırma eğitimine, ardından da staja tabi tutulurlar.

    c. Bunlardan, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 14 üncü ve değişik 15 nci maddesinde belirtilen askeri eğitimde ve stajda başarı gösteremeyenler görevlerine dönerek bir sonraki dönem eğitimine katılırlar. Bu personelden, ikinci dönem eğitiminde de başarı gösteremeyenlerin, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun değişik 14 ncü maddesi gereğince Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişikleri kesilir.

    d. Fakülte ve yüksekokul mezunu astsubaylar, subay nasbedilmeyi müteakip, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenecek en az üç ay süre kadar temel askeri eğitimen ve subaylık nosyonu kazandırma eğitimine, ardından da sınıfı ile ilgili subay temel eğitimine, staja tabi tutulurlar. Subay temel eğitiminde, stajda başarı gösteremeyenler görevlerine dönerek müteakip dönemde açılacak olan eğitimlere katılırlar. Katıldıkları ikinci dönem eğitimlerden de başarı gösteremeyenler, görevlerine iade edilerek bulundukları rütbede bekleme süreleri bir yıl uzatılır.

    IX NCI KISIM

    Madde 33 - Yönerge :

    a. Bu yönetmeliğin ilgili maddelerinde değinilen veya ihtiyaç duyulan hususlar; en geç bu yönetmeliğin yayımını takip eden altı ay içinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı koordinatörlüğünde çıkarılacak yönerge ile açıklanır.

    b. Subay öğrencilere ilişkin hususlarda ayrıca özel yönergeleri uygulanır.

    c. Fakülte ve yüksek okullar askerî öğrenci komutanlığı bulunmayan bölgelerdeki askerî ve subay öğrencilere bu yönetmelik hükümleri kuvvet komutanlıklarının yetkili kılacakları komutanlıklar tarafından uygulanır.

    Ek Madde 1 -(Ek: RG -30/03/1994-21890)

    926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 14 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları gereğince fakülte veya yüksekokulları kendi nam ve hesabına bitirerek muvazzaf subay nasbedilenler ile yedek subay kaynağından muvazzaf subay nasbedilenler, 32 nci maddede öngörülen askerî eğitime müteakip atandıkları görevlerde bir yıllık deneme (adaylık) süresine tâbi tutulurlar. Bunlardan askerî eğitimde başarı gösteremeyenler ve eğitimi başarı ile bitirdikten sonra atandıkları görevde bir yıllık deneme süresi sonunda Türk Silâhlı Kuvvetlerine uyum sağlıyamayan veya subaylığa engel hali görülenler ile deneme süresinin bitimine kadar kendi istekleriyle ayrılmak isteyenlerin Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ilişikleri kesilir. Kendilerinden aldıkları aylıklar dışında Devletçe yapılan masraflar kanunî faizleriyle birlikte tahsil edilir.

    Madde 34 - Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik :

    Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte 11 Mayıs 1968 gün ve 12896 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan

    Fakülte ve Yüksek Okullarda Yetişen Subaylara Ait Yönetmelik

    yürürlükten kalkar.

    Geçici Madde 1 - (Ek: RG -11/07/1985-18808)

    Fakülte ve Yüksek Okullarda okuyan öğrencilerin almış oldukları kötü disiplin (ahlâk) notları oran dahilinde bir defaya mahsus olmak üzere yeniden tesbit edilerek öğrencinin dosyasında gerekli düzeltme ve düzenlemeler bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Örneğin, 4 üncü sınıfa bir öğrenci 200 disiplin (ahlâk) notu esasına göre 180 puanla başlamış ise, öğrencinin bu Yönetmelik hükümlerine göre disiplin puanının hesabı;

    160 x 180 = 144 şeklinde yapılır. Bu durumda öğrenci 4 üncü 200 sınıfa 144 disiplin (ahlâk) notu ile başlatılır.

    5 inci sınıftan itibaren hesaplanmış bulunan disiplin (ahlâk) notuna her sınıf için 40 puan ilave edilir. 5 inci ve 6 ncı sınıfta kırılmış bulunan disiplin (ahlâk) notları bu toplamdan düşülerek öğrencinin disiplin (ahlâk) notu tesbit edilir.

    Kesirli işlemlerde virgülden sonraki rakamlar dikkate alınmaz.

    Madde 35 - Yürürlük :

    Bu Yönetmelik yayımı tarihinden yürürlüğe girer.

    Madde 36 - Yürütme :

    Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar