ASTSUBAY MESLEK İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

    Astsubay Meslek İçi Eğitim Yönetmeliği

    Milli Savunma Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 09/08/1968

    Resmi Gazete Sayısı: 12972

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel esaslar

    Amaç:

    Madde 1- Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup Astsubayların mesleki gelişimlerini sağlayacak olan meslek içi eğitimi esaslarını, tatbik şekli ve usullerini tespit etmek ve meslek içi eğitiminin bu esaslara göre yürütülmesini sağlamaktır.

    Kapsam:

    MADDE 2 - (Değişik:RG-07/03/2006-26101)

    Bu Yönetmelik, Türk Silahlı Kuvvetlerine (Kara, Deniz, Hava, Jandarma ve Sahil Güvenlik ) mensup astsubayları kapsar.

    Tarifler

    Madde 3 -

    a. MESLEK İÇİ EĞİTİMİ:

    Astsubayların sınıf ve ihtisasları ile ilgili mesleki gelişimlerini, kazandıkları bilgi, tecrübe ve maharetlerden teşkilat maksatlarına en uygun ve müessir bir şekilde istifade edilmesini sağlayan bir eğitimdir.

    b. ASTSUBAY EĞİTİM VE GELİŞME PROGRAMI:

    Astsubayların sınıf ve ihtisasları ile ilgili sahip olmaları gereken bilgi ve yeteneği nerelerde (hangi okulda, birlikte ve karargahta) hangi rütbelerde, hangi kurs ve eğitimlerde kazanacağını gösteren proğramdır. (Örneği EK-A'dadır.)

    c. (Değişik:RG-07/03/2006-26101) SINIF/BRANŞ GELİŞTİRME PLANI:

    Eğitim ve gelişme programının uygulanmasını sağlamak için sınıfların; özellikleri ve kadro hizmetlerine göre Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca her sınıf için ayrı olarak hazırlanmış bir rehberdir. (Örneği EK-B'dedir.)

    d. (Değişik:RG-07/03/2006-26101) ŞAHSİ GELİŞME KARTI:

    Astsubayın kendi sınıfına ait gelişme planındaki yerini ve mesleki gelişimini gösteren atanmada, kurs ve okullar için seçimde yol göstermesi için kullanılan ve astsubayın, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile 1 inci sicil üstlerinde bulunan şahsi dosyalarında muhafaza edilen bir belgedir. (Örneği EK-C'dedir.)

    e. KIT'A GÖREVİ:

    Subay Meslek Programları Yönetmeliğinin 3 ncü madde (e) bendine göre tespit edilen yerlerde ifa edilen görevlerdir.

    f. KIT'A KARARGAHI GÖREVİ:

    Kıt'a ve Kıt'a kapsamına giren birlik ve kuruluşların karargahlarındaki görevlerdir.

    g. KARARGAH GÖREVİ:

    Kıt'a karargahı kapsamı dışındaki birlik ve eşidi Komutanlık karargahları ile müttefik karargahlardaki bütün görevleri ihtiva eder.

    h. İDARİ GÖREV:

    Stratejik ve taktik faaliyetlerin dışındaki bütün askeri faaliyetlerin yönetim ve ifasında bütün birliklerde, İç Hizmet Kanun ve Yönetmeliğinde ve emirlerde belirtilen İç Hizmetlerini ilgilendiren görevlerdir.

    ı. ÖĞRETMEN YARDIMCILIĞI GÖREVİ:

    Askeri bir öğretim ve eğitim kurumunda, öğretim ve eğitim maksadını güden görevleri ihtiva eder.

    j. SİLAHLI KUVVETLER DIŞINDAKİ GÖREVLERİ:

    Silahlı Kuvvetler dışındaki Devlet hizmetleri ile Türk Hava Kurumundaki hizmetleri ihtiva eder.

    Madde 4 - Meslek İçi Eğitimin Maksadı:

    a. Okul, kurslar, ve uygun bir atanma ile astsubayların kabilliyet, tecrübe ve yeterliklerini en üstün dereceye ulaştırmak suretiyle ihtisaslarında mesleki gelişimlerini;

    b. Kazandıkları bilgi, tecrübe ve maharetlerden teşkilat maksatlarına en uygun bir şekilde istifade edilmesini.

    c. İhtisaslarında, yetki ve sorumlulukları tedricen artacak şekilde kullanılmalarını sağlamaktır.

    Madde 5 - Meslek içi eğitimin başarılı olabilmesi için, aşağıdaki hususların sağlanması gerekir.

    a. Uygun evsaf ve kabiliyette astsubay kaynağının temini;

    b. Astsubayların, Astsubay Yönetmeliği esaslanna göre sınıflandırılması,

    c. Okul, kurslar ve uygun bir atanma ile astsubayların bilgi tecrübe maharet ve ihtisaslarına mesleki yeterliklerinin geliştirilmesi ve en yüksek seviyeye ulaştırılması.

    d. İhtisaslarında, yetki ve sorumlulukları tedricen artacak şekilde kullanılması.

    e. (Değişik: Değişiklik Yayımlanmamıştır). Astsubayların okul ve kurslar ile özel görevlere seçiminde, terfi ve atanmalarında; gösterdikleri kabiliyet ve liyakatlara göre eşit fırsatlar sağlanması emsallerine nazaran üstün başarı gösterenlere öncelik tanınması ve bu işlemlerde sınıf/branş gelişme planları ile şahsi gelişme kartları evsaf kartları ve yıllık sicil belgelerinin temel unsur olarak kullanılması.

    f. Komutan ve amirler ile astsubayların bizzat kendilerinin meslek içi eğitiminin tatbik sorumluluğuna iştirak ettirilmesi.

    Madde 6 - Meslek İçi Eğitimin Unsurları:

    a. Okul, kurs ve görevbaşı eğitim ve öğrenim.

    b. Askeri ihtisaslarında yetki ve sorumluluğu tedricen artan görevlere atanma.

    Madde 7 - (Değişik: Yayımlanmadı)

    Astsubayların mesleki gelişimlerinde esas, kendi ihtisaslarında yetiştirilmesi ve uzman durumuna getirilmesi ile uygun görülenlere ikinci bir ihtisas kazandırmaktır.

    Madde 8 - Meslek içi eğitiminin uygulanmasından daha iyi bir sonucun alınabilmesi için, Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaçlarına ve meslek içi eğitimin esaslarına uygun olan şahsi isteklere önem verilir.

    Madde 9 - Astsubayların liyakat ve kabiliyetleri çeşitli olduğundan aynı şartlar altında olsalarda meslek içi eğitiminden aynı derecede istifade edemezler. İstenen liyakat standardının asgari haddine ulaşamayıp rütbe terfi imkanını kaybederler meslek içi eğitiminden hariç tutulurlar. Haklarında Sicil Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

    Madde 10 - Fevkalade hallerde veya görülen lüzum üzerine, Genel Kurmay Başkanlığınca meslek içi eğitiminin tatbikatı daraltılabilir, veya geçici bir süre için durdurulabilir. 926 sayılı Kanunun 75 nci maddesi hükmü saklıdır.

    İKİNCİ BÖLÜM : Meslek içi eğitimin devreleri

    Madde 11- (Değişik: Yayımlanmadı)

    Astsubay Meslek İçi Eğitimi Genel olarak üç devreye ayrılır;

    a. Temel Mesleki Gelişme Devresi:

    Astsubay Çavuş, Astsubay Üstçavuş rütbelerini kapsar. Bu devrede ast subaylar sınıflarına ait temel askeri mesleki ve teknik bilgiler ile tecrübe, ameli ehliyet ve asli ihtisas kazanır. Uygun görülenler Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaç duyacağı ikinci bir ihtisas dalında yetiştirilmeye başlanır. Astsubaylar bütün meslek hayatına tesir edecek vasıfları davranışları, insanları idare etme ile görev anlayışını bu devrede kazanmaya başlar ve geliştirirler. Gayesi, astsubayları ihtisaslarında tam ehil seviyede ulaşacak şekilde yetiştirmektir. Bu devrede muharip sınıf astsubayların hepsi, yardımcı sınıf astsubaylar imkan nispetinde, sınıf ve ihtisasları ile ilgili kıt'a görevlerine, kıt'a görev yeri yeterli olmayanlar ihtisasları ile ilgili esas görevlere atanırlar. Görevbaşı eğitimi ve diğer lüzumlu kurslara tabi tutulurlar.

    b. İleri Mesleki Gelişme Devresi:

    Astsubay Kıdemli Üstçavuş, Astsubay Başçavuş rütbesinin ilk üç yılını kapsar. Bu devrenin gayesi, astsubayların belirlenmiş ihtisaslarında mesleki gelişmelerini azami seviyeye çıkarmalarını sağlamak, subay olmaya layık görülenleri seçmek ve yönetici ve öğretmen yardımcısı olabilecek nitelikte olanları tespit etmektir.

    Bu maksatla tekamül veya oryantasyon ve benzeri kurslar ile uygun görülenler yönetim ve öğretmen yardımcılığı kursları ve benzeri kurslara tabi tutulurlar. (Ek cümle: 11/08/2010-27669 S.R.G Yön/1.mad.) Ayrıca seçilen astsubaylara karargâh astsubayı niteliklerini geliştirmek ve müştereklik kültürü kazandırmak maksadıyla eğitimler verilebilir.

    Bu devrede astsubaylar, ihtisasları ile ilgili mümkün olduğu ölçüde kıt'a görevlerine atanırlar.

    c. Son Devre:

    Başçavuşluğun 4 ncü yılı ile, kıdemli başçavuş rütbelerini kapsar. Gayesi, yönetici veya öğretmen yardımcısı olarak tespit edilenleri yetiştirmek ve kazandıkları ihtisaslardan azami surette faydalanmaktır. Bu devrede astsubaylar daha fazla, rütbe ve ihtisasları ile ilgili karargah ve kurumlarda idari ve teknik görevlere, seçilenler yöneticilik ve öğretmen yardımcılığı görevlerine atanırlar, lüzumlu kurslara tabi tutulurlar. (Ek cümle: 11/08/2010-27669 S.R.G Yön/1.mad.) Ayrıca seçilen astsubaylara karargâh astsubayı niteliklerini geliştirmek ve müştereklik kültürü kazandırmak maksadıyla eğitimler verilebilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Atanma ile ilgili esaslar

    Madde 12 - Astsubayların atanmaları, atanma ve yer değiştirme ve meslek eğitimi yönetmeliği esaslarına uygun olarak yapılır.

    Madde 13 - Astsubaylar genel olarak asli ihtisasları ile ilgili görevlere atanırlar.

    Madde 14- Astsubayların ihtisasları ile ilgili hizmetlerde kullanılmaları esastır. Ancak zorunlu sebeplerle kendilerine ihtisasları dışında özel ve ek görevde verilebilir.

    Madde 15- Muharip sınıfa mensup astsubaylar Bçvş. olmadan önce kurum ve karargahlarda idari işlerde görevlendirilemezler.

    Yardımcı sınıfa mensup astsubaylarda imkan nispetinde Bçvş. olmadan önce ihtisasları ile ilgili kıta ve kıta kapsamına giren yerlerde görevlendirilirler.

    Madde 16 - Astsubaylar tecrübe ve rütbeleri arttıkça yetki ve sorumluluk derecesi de artan ihtisasları ile ilgili görevlere verilirler.

    Madde 17 - (Değişik: Yayımlanmadı)

    Öğretmen yardımcılığı görevi, astsubaya yeni bilgiler kazandırır. Şahsi ve mesleki vasıflarını geliştirerek kendine olan güvenini artırır. Bu bakımdan kabiliyetli astsubaylara öncelik verilmek suretiyle imkan nispetinde çok sayıda astsubay bu görevlere atanmalıdır.

    Madde 18 - Bakanlar Kurulu kararı ile, Silahlı Kuvvetler dışındaki hizmetlerde görevlendirilecek astsubaylar için, görev süresi 2 yıldır. Bu süre Genelkurmay Başkanlığının teklifi ile kısaltılabilir veya uzatılabilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Eğitim ve öğretim

    Madde 19 - Astsubaylar aşağıda gösterilen eğitim ve kurslara tabi tutulurlar.

    a. (Değişik:RG- 04/01/1981-17210) Görev başı eğitimi: Bir astsubayın, ihtisası ile ilgili görev yerinde çalışırken, bir nezaretçi eğitimcinin sorumluluğu altında belirli bir ihtisas ve ehliyet seviyesinde kendi kendine çalışarak bilgi edinmesi ve işi yaparak öğrenmesi amacı ile yurtiçinde ve yurtdışında tabi tutulduğu plan ve programlı bir eğitimdir.

    b. İntibak temel kursu: Muhtelif sebeplerle sınıfı değiştirilen astsubaylar, yeni sınıfa ait bilgilerin verilmesi maksadiyle bu kursa tabi tutulurlar,

    c. (Değişik: Yayımlanmadı) Tekamül Kursu: Lüzumu görülen sınıfların astsubayları, yetki ve sorumlulukları daha yüksek olan görevleri başarı ile ifa edebilmeleri için gerekli bilgilerle teçhiz etmek, ihtisaslarını derinleştirmek ve yeni gelişmelere intibak ettirmek maksadıyla Astsubay Kd. Üçvş. rütbesi ile Astsubay Bşçvş. luğun ilk üç yılı arasında sınıf ve ihtisasları ile ilgili tekamül kurslarına tabi tutulurlar. Sınıf değiştirenler için rütbe tahdidi uygulanmaz.

    d. İhtisas kursları yeni ihtisaslar kazandırılmak maksadiyle, seçilen astsubaylar bu kurslara tabi tutulurlar.

    e. Oryantasyon kursları: Kabul edilen yeni sistem ve usullerle, harp silah ve araçlarına alıştırılmak veya bu konularda meydana gelen gelişmeşlere intibak ettirilmek maksadıyla seçilen astsubaylar alıştırmak kurslarına tabi tutulurlar.

    f. İntibak eğitimi:Yardımcı sınıfa mensup astsubaylar temel mesleki gelişim devresinde, muharip birlikleri tanımak, temel askeri vasıflarını geliştirmek, silah ve gereçlerin kullanılmalarını öğrenmek maksadiyle lüzum görüldüğü takdirde sınıflan ile ilgili muharip sınıf okulları, eğitim merkezleri. veya birliklerinde bu eğitime tabi tutulurlar.

    g. (Değişik: Yayımlanmadı) Lisan Kursları:Yabancı bir dili gerektiren görev ve kurslar için personel yetiştirmek maksadıyla seçilen astsubaylar, kıt'a, kurum veya yabancı diller okulunda lisan kurslarına tabi tutulurlar. Astsubaylar, Başçavuşluğun 3 ncü yılından sonra bu kurslara gönderilmezler.

    h. Subay temel öğrenimi: Subay olmak üzere seçilen astsubaylar sınıf okullarında geçirilecegi sınıfının özel subay temel öğrenimine bu maksadı sağlayacak kurslara tabi tutulurlar.

    i. (Değişik:RG-07/03/2006-26101) Her yıl açılacak astsubay kurslarının yeri, zamanı, süresi, konusu; kontenjanı ve katılacak astsubaylarda aranacak nitelikler Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca hazırlanacak kurslar planında gösterilir.

    j. (Ek bent: 11/08/2010-27669 S.R.G Yön/2.mad.) Astsubay Üst Karargâh Hizmetleri Eğitimi: Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı astsubayları; eğitim seviyelerini yükselterek karargâh astsubayı niteliklerini geliştirmek, müştereklik kültürü kazandırmak ve mesleki motivasyonlarını artırmak maksadıyla eğitime tabi tutulurlar. Eğitime tefrik edilecek personel miktarları Genelkurmay Başkanlığının ihtiyacı doğrultusunda TSK İnsangücü Planıyla, eğitime seçim ve eğitimin uygulanmasına ilişkin esaslar ise yayımlanacak özel yönerge ile belirlenir.

    Madde 20 - (Değişik birinci fıkra:RG-07/03/2006-26101) Öğrenim; Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının lüzum görmesi halinde ihtiyaç duyulan konularda yetiştirilmek üzere izin Yönetmeliği ve ilgili mevzuat esaslarına göre seçilen astsubaylar öğrenime gönderilebilirler.

    Başçavuşlar ve daha üst rütbeli astsubaylardan birinci fıkrada belirtilen esaslara göre seçilenler, mesleki bilgi ve görgülerini artırmak üzere yurtdışına bir yıla kadar eğitime gönderilirler.

    Madde 21 - Mesleki Bilgi ve Görgü Artırma Eğitimi:

    (Değişik:RG-30/11/1986-19299) Mesleki Bilgi ve Görgü Artırma Eğitimi: Yurtiçinde veya yurtdışında öğrenim ve kursa gönderilen astsubaylar, öğrenim veya kursları aşağıda belirtilen sürelerde bitirmek zorundadırlar.

    a) Üç aydan fazla süreli kurslarda, iç ve dış kurs planlarında gösterilen süreler içinde,

    b) Mesleki görgü ve bilgilerini artırmak veya ihtiyaç duyulan konularda ye- tiştirilmek üzere yurtiçinde veya yurtdışında eğitim ve öğretime tabi tutulan astsubaylar gönderme onay emirlerinde belirtilen süreler içinde.

    (Değişik ikinci fıkra:RG-07/03/2006-26101) Yukarıdaki fıkrada açıklanan süreler sonunda öğrenim ve kursları başarı ile bitirenler ilgili öğrenim kurumlarından aldıkları belgeleri Kuvvet Komutanlıklarına, Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ibraz ederler. Silahlı Kuvvetlere ait kurumlarda okuyanların belgeleri bu kurumlarca Kuvvet Komutanlıklarına, Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilir. Şayet sınav yapılmıyor ise öğrenimleri sonunda veya yurda dönüşlerinde gönderilme gayelerine uygun yeterli bilgiyi edinip edinmediklerinin tespiti için Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca sınava tabi tutulabilirler. Bu şekilde yapılan sınavda alınan netice şahsi özlük dosyalarında muhafaza edilir. Bu sınavların nasıl, nerede ve kimlere yapılabileceği Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı meslek programları yönergelerinde gösterilir.

    Yukarıda belirtilen süreler içinde öğrenimlerini bitiremiyenler hakkında 926 Sayılı Kanunun 83 ncü, yabancı uyruklu kişilerle evlenenler hakkında 112 nci, yükümlülükleri hakkında 113 ncü madde hükümleri uygulanır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Tatbikatla ilgili görev ve sorumluluklar

    MADDE 22 - (Değişik:RG-07/03/2006-26101)

    Meslek içi eğitiminin maksada uygun bir şekilde tatbikinden astsubayın bizzat kendisi, ilk ve müteakip amirleri ile Kuvvet Komutanlıkları , Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sorumludur.

    Madde 23- Astsubayın kendisine ait sorumluluklar:

    (Değişik: Yayımlanmadı) Her astsubay meslek içi eğitimine aşağıdaki şekilde iştirakten sorumludur.

    a. Kendisine uygulanan öğretim ve eğitimde başarı sağlamak,

    b. Görevlerini en iyi biçimde yerine getirmek,

    c. Mesleki bilgi, genel kültür, tecrübe ve ihtisasını geliştirmek için gayret göstermek.

    Madde 24 - İlk ve müteakip amirlerin sorumlulukları:

    a. Emrindeki astsubayları ihtisasları ile ilgili görevlerde kullanması;

    b. Emrindeki astsubayları yetiştirmesi,

    c. Astsubayların mesleki gelişimlerini sağlamada istifade edilecek olan meslek içi eğitimi ile ilgili kayıtların yıllık sicil belgeleri ve evsaf kartlarının sıhhatli olarak tanzim edilmesi ve idame ettirilmesi.

    Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının sorumlulukları

    MADDE 25 - (Başlığıyla birlikte değişik:RG-07/03/2006-26101)

    Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ;

    a. Kimin, hangi yetenekler için öğrenim göreceğini tespit etmekten ve gerekli kayıtların tutulmasından,

    b. Personele kazandırılacak bilgi ve yeteneğin neler olduğunun tespitinden, bu bilgi ve yeteneğin ne zaman, nerelerde, ne kadar süreli öğretim ve eğitim ile sağlanması gerektiğini belirlemekten,

    c. Öğretim ve eğitimin icrasından, eğitilen personeli bilgi ve beceri yönünden kontrol ve denetlemekten,

    d. Astsubayların yetiştirme esas ve usullerinin geliştirilmesi ve uygulanmasından,

    e. Bu Yönetmelik esaslarına ve Kuvvetlerin özelliklerine göre Kuvvetlerine ait meslek içi eğitimi yönergesini hazırlamak ve yürütmekten sorumludurlar.

    Geçici Madde - (Mülga )

    Ek Madde 1- (Ek:RG-22/06/1974)

    Aşağıda yazılı kurslar, 926 sayılı T.S.K. Personel Kanununıın 83 üncü maddesinin öngördüğü özel nitelik isteyen kurslardır.

    a. Her çeşit pilot kursları,

    b. Pilotların ve uçuş ekibinin uçuş eğitimi ile ilgili uçak ve helikopter uçuş kursları,

    c. Deniz havacılığı ile ilgili uçak ve helikopter uçuş kursları,

    d. Paraşüt temel kursu,

    e. Paraşütle atlama kursu,

    f. Atlayıcı öğretmen kursu,

    g. Komando kursu,

    h. Komando ihtisas ve dağ kursu,

    i. Savaş beden eğitimi kursu,

    j. EOD (Patlayıcı maddeleri zararsız hale getirme) kursları,

    k. Denizaltı kursu,

    l. Dalgıç kurau,

    m. Kurbağa adam kursu.

    n. UDT (Sualtı tahrip timi) kursu,

    Bu kurslarda başarısızlık halinde, aleyhe nasıp düzeltilmesi yapılmaz.

    Ek Madde 2 - (Değişik: Yayımlanmadı)

    Kuvvet Yönergelerinin Kapsamı:

    Kuvvet Komutanlıklarınca hazırlanacak Astsubay Meslek içi Eğitim Yönergelerinde aşağıdaki hususlar tespit edilir.

    a. Sınıfların özelliklerine ve kadro hizmetlerine göre astsubayların gelişimine ve eğitim faaliyetlerine rehberlik edecek sınıf gelişme planlarının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili esaslar,

    b. Astsubayların sınıf gelişme planındaki durumunu gösteren şahsi gelişme kartının hazırlanması ve uygulanması ile bu yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar.

    Geçici Madde 1 - Bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmadan yetişen astsubaylar, bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte rütbelerinin karşılığına giren devrelere dahil edilerek yönetmelik hükümlerine göre yetiştirilirler.

    Geçici Madde 2- (Değişik: Yayımlanmadı) Yönetmelik hükümlerine tabi olmadan yetişen astsubaylar, bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte rütbelerinin karşılığına giren devrelere dahil edilerek yönetmelik hükümlerine göre yetiştirilirler.

    Aynı tarihte çeşitli okul veya kurslarda bulunanların devrelere göre durumlarına bakılmaksızın öğrenim ve eğitimleri tamamlatılır.

    Geçici Madde 3- (Ek:RG-30/11/1986-19297) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce izinli olarak yurtiçinde veya yurtdışında her çeşit öğrenim ve kurslara gönderilen astsubaylar hakkında bu Yönetmeliğin 21 nci maddesinin değişiklikten önceki hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 26 -

    Bu Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 27 -

    Bu Yönetmeliği Milli Savunma ve İçişleri Bakanları yürütür.

    Mevzuat Kanunlar