ASKERİ MAHKEMELER, ASKERİ SAVCILIKLAR KALEM TEŞKİLATI VE PERSONELİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

    Askeri Mahkemeler, Askeri Savcılıklar Kalem Teşkilatı Ve Personelin Görev Ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik

    Milli Savunma Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 31/03/1965

    Resmi Gazete Sayısı: 11967

    Amaç

    Madde1 - Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü hakkındaki 353 sayılı Kanunun 7 nci maddesi hükmüne göre kurulan askeri mahkemeler ve askeri savcılıklar kalem teşkilatı ile kalem personelinin görev ve sorumluluklarını tesbit etmek üzere sözü edilen madde hükmünce bu Yönetmelik çıkarılmıştır.

    Kapsam

    Madde 2 - Askeri mahkemeler ve askeri savcılıklar kalem teşkilatı ile kalem personelinin görev ve sorumlulukları bu Yönetmelikle gösterilir.

    Teşkilat

    Madde 3 - 353 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde belirtildiği gibi her askeri mahkeme ile her askeri savcılıkta birer kalem teşkilatı kurulur.

    Her kalem teşkilatında birer başkatip ile yeteri kadar katip bulunur. Ayrıca lüzumu halinde er, erbaş ve astsubaylar, sıkıyönetim veya savaş halinde subaylar kalemlerde görevlendirilebilirler.

    Kalem teşkilatındaki personel askeri mahkeme ve askeri savcılık kadrolarında gösterilir.

    Görev ve sorumluluk

    Madde 4 - Askeri mahkeme başkatipleri idari işlerde askeri mahkeme kıdemli hakimine, adli işlerde mahkemenin bütün hakimlerine bağlı ve sorumludurlar.

    Askeri savcılık başkatipleri, askeri savcıya bağlı ve ona karşı sorumludurlar.

    Başkatipler kalemin amiridirler.

    Başkatip sıfatı verilmeden subay ve astsubayların kalemde görevlendirilmeleri halinde genel olarak subaylar ve maaş bakımından başkatiplerle aynı veya daha üst durumda bulunan astsubaylar görev ve sorumluluk bakımından başkatiplere bağlı değildirler. Kıdemli hakim veya askeri savcıya bağlı olurlar.

    Askeri Mahkeme başkatipleri

    Madde 5 - Askeri mahkeme kalem teşkilatının amiri ve düzenleyicisi olan başkatipler aşağıda gösterilen işleri yapmakla görevlidirler:

    a) Genel olarak kalem işlerinin düzgün yürütülmesi, kalemin devamlı surette denetlenmesi,

    b) Askeri mahkeme esas defteri, istinabe defteri, evrak kayıt defteri, zimmet defteri, duruşma günleri defteri ve karar defterinin hatasız ve temiz olarak tutulması ve saklanması,

    Bu defterlerden esas defteri bizzat başkatip tarafından diğerleri, kıdemli hakimin tensibi, kalem personelinin mevcudu ve iş durumuna göre ya bizzat başkatip veya onun gözetimi altında kalemin başka bir personeli tarafından tutulur.

    c) Adli ve idari işlem ve kararlar ile ilgili kartonların tutulması, tanzim edilmesi, saklanması,

    d) Davet, tebliğ kağıtlarının çıkarılması ve gönderilmesi, tebliğ işlemlerinin yapılması,

    e) Kanunla askeri hakimler tarafından tasdik edilmesi gerekli olmayan hüküm, karar ve diğer kağıt suretlerinin asıllarına uygun olup olmadığının tetkik ve tasdik edilmesi,

    f) Kanunla öngörülen hallerde şahit ve bilirkişi masraflarının alınıp saklanması, hak sahiplerine ödenmesi ve bu işlemlerle ilgili kayıtların, hesapların tutulması, (Kasa defteri, tahsilat - reddiyat makbuzu)

    g) Kalem personelinin yetiştirilmesi,

    h) Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu ile diğer kanunlarda yazılı görevlerin yapılması ve bu yönetmelikte gösterilmiş olsun veya olmasın kaleme ait diğer işlemlerin yürütülmesi.

    Askeri Savcılık başkatipleri

    Madde 6 - Askeri savcılık kalem teşkilatının amiri ve düzenleyicisi olan başkatipler aşağıda gösterilen işleri yapmakla görevlidirler :

    a) Genel olarak kalem işlerinin düzgün yürütülmesi, kalemin devamlı surette denetlenmesi,

    b) Askeri savcılık esas defteri, istinabe defteri, zaptolunan eşya def'teri, ilamat defteri, evrak kayıt defteri ve zimmet defterinin hatasız ve temiz olarak tutulması ve saklanması,

    Bu defterlerden esas defteri bizzat başkatip tarafından, diğerleri askeri savcının tensibi ve kalem personelinin mevcuduna göre ya bizzat başkatip veya onun gözetimi altında bir katip yahut kalemin başka bir personeli tarafından tutulur.

    c) Adli ve idari işlem karar ve emirlerle ilgili kartonların tutulması, tanzim edilmesi ve saklanması,

    d) Davet, tebliğ kağıtlarının zamanında düzenlenip gönderilmesi, tebliğ işlemlerinin yapılması,

    e) Kanunla askeri savcı tarafından tasdik edilmesi gerekli olmayan hüküm, karar ve diğer kağıt suretlerinin asıllarına uygun olup olmadığının tetkik ve tasdik edilmesi,

    f) Kalem personelinin yetiştirilmesi,

    g) Zaptolunan eşyanın saklanması, müsadere edilen eşyanın ilgili yerlere verilmesi,

    Özel memuru varsa bu iş o memur tarafından yapılır.

    h) Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu ile diğer kanunlarda yazılı görevlerin yapılması ve bu yönetmelikte gösterilmiş olsun veya olmasın kaleme ait diğer işlemlerin yürütülmesi,

    Askeri Mahkeme katiplerinin görevleri

    Madde 7 - Askeri mahkeme katiplerinin görevleri şunlardır :

    a) Dava dosyalarının tertipli, düzenli olarak tutulması ve saklanması,

    b) Hüküm, karar, tutanak ve diğer kağıtların usulüne uygun, hatasız ve temiz olarak yazılması, imzalatılması, ait olduğu dosyaya konarak saklanması,

    c) Duruşmada verilen karar metinlerine göre teskere, davetiye gibi yazıların yazılıp imzalatılması ve ilgili yerlere gönderilmesinin sağlanması,

    d) Cevabı alınmayan yazıların tekit edilmesi,

    e) Gelen cevapların istenen bilgiyi kapsamaması veya gelen belgenin istenen belge olmaması yahut cevapların ikinci bir yazı yazılmasını gerektirmesi hallerinde duruşmanın bu sebeple sonraya bırakılması için duruşma gününden evvel icabeden yazıların yazılması,

    f) Mahkeme kalemlerindeki adli karar ve hükümler kartonuna girecek karar ve hükümlerin yazılmasını müteakip birer nüsha veya suretinin başkatibe verilmesi,

    g) Bu Yönetmeliğin 5-b maddesinde konulan şartlar dahilinde duruşma günleri defteri ile karar defterinin tutulması,

    h) Askeri savcılığa, diğer makam ve mercilere sevkedilecek olan dosyaların göndermeye hazır hale getirilmesi, dizi pusulasının çıkarılıp başkatibe tevdi edilmesi,

    i) Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu ile diğer kanun-larda yazılı görevlerin ve kaleme ait olup kendisine verilen diğer işlerin yapılması,

    Askeri Savcılık katiplerinin görevleri

    Madde 8 - Askeri savcılık katiplerinin görevleri şunlardır :

    a) Soruşturma dosyalarının tertipli düzenli olarak tutulup saklanması,

    b) İddianame, karar, tutanak ve diğer kağıtların usulüne uygun, hatasız ve temiz olarak yazılması, imzalatılması, ait olduğu dosyaya konarak saklanması,

    c) Soruşturmayı yapan askeri savcı veya yardımcı askeri savcı tarafından verilen talimata göre soruşturma ile ilgili olarak yazılacak tezkere, davetiye gibi yazıların yazılıp imzalatılması ve ilgili yerlere gönderilmesinin sağlanması,

    d) Cevabı alınmayan yazıların tekit edilmesi,

    e) Gelen cevapların istenen bilgiyi kapsamaması veya gelen belgenin istenen belge olmaması yahut cevapların ikinci bir yazı yazılmasını gerektirmesi hallerinde hemen gerekli yazıların yazılması,

    f) Savcılık kalemlerindeki adli karar ve iddianameler kartonuna girecek her çeşit karar ve iddianamelerin yazılmasını müteakip birer nüsha veya suretinin başkatibe verilmesi,

    g) Askeri mahkemeye, Askeri Yargıtaya, diğer makam ve mercilere sevkedilecek olan dosyaların göndermeye hazır hale getirilmesi, dizi pusulasının çıkarılıp başkatibe tevdi edilmesi,

    h) Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu ile diğer kanunlarda yazılı görevlerin ve kaleme ait olup kendilerine verilen diğer işlerin yapılması,

    Madde 9 - Askeri mahkeme ve askeri savcılık başkatiplerinin yokluğunda bunlara ait görevler en kıdemli katip tarafından yapılır.

    Katiplerin birden fazla olması halinde, katiplerce yapılması gereken işler, müsavi şekilde ve uygun bir iş bölümü esasına göre taksim edilir. İş bölümü esaslarını askeri savcı veya kıdemli askeri hakimin tasvibiyle başkatip tesbit eder.

    Dosyaların saklanması ve incelenmesi

    Madde 10 - Askeri mahkemelerde duruşması devam etmekte olan dava dosyaları kalemde başkatibin ve ilgili katibin sorumluluğu altında saklanır.

    Madde 11 - Askeri mahkemelerde hükmü verilmiş, işi bitmemiş olan, infazda bulunan dava dosyalarıyla işi bitmiş olan veya geçen yıllara ait bununan bütün dava dosyaları dizi pusulalariyle birlikte yıllara ve esas sıra numarasına göre tasnif edilerek mahkeme kaleminde saklanır ve Arşiv Talimatı esasları dikkate alınarak işleme tabi tutulur.

    İnfaz için dosya askeri savcılığa gönderilmez.

    Dosyaların saklanması ile ilgili olup başkatiplere ait bulunan bu görev özel olarak atanmış bir memur veya kıdemli hakim tarafından görevlendirilmiş bir kalem personeli varsa onlar tarafından yapılır.

    Madde 12 - Dava dosyaları duruşma gününden evvel kıdemli hakimin tensip edeceği belirli günlerde ve davaya bakan hakimlerin istedikleri diğer zamanlarda katip tarafından çıkarılıp hakimlerin tetkikine sunulur.

    Madde 13 - (Değişik: RG - 24/06/1982 - 17734)

    Askeri mahkeme ve askeri savcılık kararlarının temyiz veya itiraz edilip edilmeyeceğine karar vermek üzere, nezdinde askeri mahkeme kurulan kıta komutanı veya askeri kurum amiri veya bunların adına adli müşavirler kararlarla ilgili dosyaları askeri savcılık veya askeri mahkeme kıdemli hakimlerinden isteyebilirler. Bu istem geciktirilmeksizin yerine getirilir.

    Soruşturma ve dava dosyalarının tetkik yetkisi olan diğer kişiler, dosyaları başkatip veya tutanak katibinin yanında okuyabilirler.

    Müracaat çok olursa başkatip okumaya bakma işini, kalem personelinden başka bir kişiye de verebilir.

    Madde 14 - Askeri savcılıklarda hazırlık soruşturması safhasında bulunan dosyalar, ilgili askeri savcı veya yardımcı askeri savcılar tarafından saklanır.

    Karara bağlanmış olan soruşturma dosyalarını saklama görevi başkatiplere, diğer işlemler sebebiyle askeri savcılıkta bulunan soruşturma ve dava dosyalarını saklama görevi de başkatiplerle ilgili katiplere aittir.

    Madde 15 - Askeri savcılıklarda işi bitmiş olan ve geçen yıllara ait bulunan soruş-turma dosyaları dizi pusulasiyle birlikte esas numarasına göre tasnif edilerek savcılık kaleminde saklanır ve arşiv talimatı esasları dikkate alınarak işleme tabi tutulur.

    Başkatiplere ait bu görev, özel olarak atanmış bir memur veya askeri savcı tarafından görevlendirilmiş bir kalem personeli varsa onlar tarafından yapılır.

    Madde 16 - Askeri mahkeme kıdemli hakimi veya askeri savcının haberi olmadan kalem personeli mahkemeye veya savcılığa ait evrak ve dosyayı başkasına gösteremez.

    Askeri mahkeme veya askeri savcılık dosyalarını incelemek isteyen müfettiş veya herhangi yetkili bir memur, incelemeden önce bu görev yetkisini askeri mahkeme kıdemli hakimine veya askeri savcıya bildirir.

    Evrakın havalesi ve dağıtılması

    Madde 17 - Askeri mahkemeye ilk defa gelen adli evrak ile idari mahiyetteki bütün evrak, belge ve dilekçeler mahkemedeki en kıdemli askeri hakime, adli evrak, belge ve dilekçeler ise ait olduğu davaya göre o davaya bakan mahkeme kurulundaki kıdemli hakime gösterilir. Kıdemli hakimlerin görüp havale ettiği evrak, başkatip vasıtasiyle ilgili bulunduğu işe göre görevlilere dağıtılır. Görevliler tarafından dosyasına konarak gerekli işleme tabi tutulur.

    Madde 18 - Dilekçelerin havalesi yapılırken kanuni sürelerin sıhhatli bir şekilde tesbit edilebilmesi için verildiği tarih açıkça gösterilir.

    İsterse dilekçeye dilekçenin verildiği ve tarihini gösterir bir belge verilir.

    Askeri mahkeme ve askeri savcılık kalemlerinde tutulacak defterler

    Madde 19 - Askeri mahkemelerde ve askeri savcılıklarda tutulacak defterler aşağıda gösterilmiştir.

    Askeri Mahkemelerde:

    1. Askeri mahkeme esas defteri.

    2. Askeri mahkeme istinabe defteri.

    3. Duruşma günleri defteri.

    4. Karar defteri.

    5. Gelen ve giden evrak kayıt defteri.

    6. Zimmet defteri.

    7. Kasa defteri.

    Askeri Savcılıklarda:

    1. Askeri savcılık esas defteri.

    2. Askeri savcılık istinabe defteri.

    3. Askeri savcılık zaptolunan eşya defteri.

    4. İlamat defteri.

    5. Gelen ve giden evrak kayıt defteri.

    6. Zimmet defteri.

    Defter örnekleri yönetmeliğe eklenmiştir. Defterlere hangi malumatın ne suretle yazılacağı açıklamalar kısmında ayrıca belirtilmiştir.

    Tutulacak bu defterlere sahife numaraları konur, defterlerin başına ve sonuna kaç sahifeden ibaret olduğu yazılır, bu yazı kıdemli hakim veya askeri savcı tarafından mühürlenir ve imzalanır.

    Dosyalama sistemi

    Madde 20 - Her askeri mahkemede adli ve idari yönden aşağıda yazılı dosyalar tutulur.

    Adli yönden:

    1. Adli yetki emirleri (Devamlı)

    2. Adli tamimler (Devamlı)

    3. Subay üyeler ile yedeklerine ait seçim listeleri (Devamlı)

    4. Arama ve zapt kararları,

    5. Devir teslim cetvelleri (Devamlı)

    6. İstinabeler,

    7. Hükümler,

    8. Temyiz isteminin reddi kararları,

    9. Askeri Yargıtaya gönderilmek üzere askeri savcılığa tevdi olunan dosyalara ait yazı ve dizi pusulası, (Dizi pusulası üç nüsha yapılacak ve iki nüshası dava dosyasında kalacak),

    10. Görevli veya yetkili makama gönderilmek üzere askeri savcılığa yollanacak dosya yazı ve dizi pusulası,

    11. 4353 sayılı Kanuna göre hazine zararlarının yetkili merci tarafından kovuşturulması maksadiyle askeri savcılığa gönderilen dosya suretlerine ait yazı dizi pusulası. (Askeri mahkemelerde kamu davasının kovuşturulmasına imkan kalmayan hallerde hazineye ilişkin zararların özel kanuna göre kovuşturulması ilgili evrak suretlerinin yollanması suretiyle yapılacak ve zorunluluk olmadıkça dava dosyası gönderilmeyecektir.)

    İdari yönden :

    1. Askeri hizmetle ilgili idari emirler (Devamlı),

    2. Gizli emirler (Devamlı),

    3. Geçici yetki,

    4. Adli istatistik,

    5. Devir teslim cetvelleri (Devamlı),

    6. Demirbaş, kanun, tüzük, yönetmelik ve kitaplar,

    7. Adli teftiş raporları ve bunlara ilişkin Bakanlık emirleri (Devamlı),

    8. Personel işlemleri dosyası,

    9. Müteferrik işlemler.

    Madde 21 - Her askeri savcılıkta adli ve idari yönden aşağıda yazılı dosyalar tutulur;

    Adli yönden :

    1. Adli yetki emirleri (Devamlı),

    2. Adli tamimler ( Devamlı),

    3. Subay üyeler ile yedeklerine ait seçim listeleri (Devamlı),

    4. istinabeler,

    5. Kovuşturmaya yer olmadığı kararları,

    6. Soruşturmanın geçici olarak tatili kararları,

    7. Görevsizlik ve yetkisizlik kararları,

    8. İddianame,

    9. Askeri Savcılık kararlarına itiraz işlemleri,

    10. Askeri Yargıtaya gönderilen dosyalara ait yazı ve dizi pusulası, (Dava dosyasındaki iki dizi pusulasından biri bu dosyaya konacaktır.)

    11. Adli teftiş raporları ve bunlara ilişkin bakanlık emirleri,

    12. 4353 sayılı Kanun gereğince dosya suretinin yetkili merciye gönderildiğine dair yazı ve dizi pusulası ile gönderilen merciin dosyanın alındığına dair yazısı (Askeri Mahkemelerde kamu davasının kovuşturulmasına imkan kalmayan hallerde hazineye ilişkin zararların özel kanuna göre kovuşturulması ilgili evrak suretlerinin yollanması suretiyle yapılacak ve zorunluluk olmadıkça dava dosyası gönderilmeyecektir.)

    İdari yönden :

    1. Askeri hizmetle ilgili idari emirler(Devamlı),

    2. Gizli emirler (Devamlı),

    3. Askeri Savcılık özlük işlemleri,

    4. Geçici yetki istemleri,

    5. Adli istatistik,

    6. Demirbaş, kanun, tüzük, yönetmelik ve kitaplar,

    7. Devir teslim cetvelleri (Devamlı),

    8. Müteferrik işlemler,

    9. Bekleme.

    Emanet eşya hakkında yapılacak işlemler

    Madde 22 - Adli soruşturma sırasında, delil teşkil eden eşya kullanılması, taşınması, bulundurulması ve satılması cezayı gerektiren yahut suça taalluk ettiğinden soruşturma ve yargılama sonuna kadar saklanması gereken eşyanın alınıp saklanması ve geri verilmesi ile ilgili ve aşağıdaki maddelerde belirtilen işlemler askeri savcılık başkatipleri veya emanet memuru sıfatiyle bu işle görevlendirilecek savcılık kalemindeki özel personel tarafından yürütülür.

    Madde 23 - Zaptedilmesi gereken şeyin soruşturmaya el koyan dairece cinsini, nevini, takdir edilen değerini, ölçüsünü ve varsa numarasını, tarihini, markasını ve hangi suçtan dolayı nereden, kimden, ne suretle alındığının, bütün ayırıcı nitelikleri, sanık ile davacının ad ve soyadlarını ve açık adreslerini gösterir bir tutanak düzenlenir.

    Eşyanın kıymeti, zaptedildiği zamandaki durumuna göre o şeyden anlayan bir bilirkişiye takdir ettirilir.

    Bu tutanak dairenin resmi mühürüyle mühürlenerek varsa davacı, sanık ve tanık ile kıymeti takdir eden bilirkişi ve tutanağı düzenleyen memur tarafından okunup imzalandıktan sonra üzerine soruşturma evrakının numarası konur ve soruşturma evrakına eklenir.

    Zaptedilen eşya bu tutanağı imzalayanların gözü önünde bozulmayacak, değiştirilmeyecek ve mümkünse görülecek, mahiyet ve miktarı anlaşılabilecek şekilde bağlanıp o dairenin resmi mühürü basılmak suretiyle mühür mumu ile mühürlenir.

    Eşyanın üzerine ait olduğu soruşturma evrakının numarasını, eşyanın cinsini ve kimden alındığını gösterir bir etiket yapıştırılır. Nezdinde askeri mahkeme kurulan yetkili komutanlık veya askeri kurum amirliğine yahut askeri savcılığa bir yazı ile tevdi olunur.

    Madde 24 - Askeri savcılığa komutanlık ve kurum amirliği kanalıyla veya doğrudan doğruya teslim olunan eşya için askeri savcılıkça üç nüsha tesellüm makbuzu doldurulur. Tesellüm makbuzunun bir nüshası kendisinden eşya alınan şahsa verilir. Diğer nüshası soruşturma evrakına eklenir, üçüncü nüshası da emanet eşya ile birlikte emanet memuruna teslim olunur.

    Ayrıca emanet eşya askeri savcılık zaptolunan eşya defterine kaydedilir, etiketine de bu defter numarasiyle esas numarası yazılır. Mühürlü eşya, etiketi ve makbuzu ile birlikte emanet memuruna verilir.

    Madde 25 - Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 66, 68 nci maddelerindeki işlemler tamamlanmadıkça zaptolunan eşya emanet memuruna teslim edilmez.

    Madde 26 - Emanet memuru makbuzsuz getirilen, mühürlenmemiş olan ve etiketsiz bulunan eşyayı alamaz.

    Her eşyanın makbuzuna esas kayıt numarası işaret edilerek bu makbuzlar muntazam kartonlarda saklanır.

    Madde 27 - Emanet memuru tarafından emanete alınan her nevi eşya ve para için "Emanet eşya defteri" ve emanete alınan para için ayrıca "Kasa defteri" tutulur. Zaptedilen bütün eşya ve paralar bu defterlere geçirilir.

    Yönetmeliğe eklenen defter örneklerinde ve açıklamalarda defterlere hangi malumatın ne suretle yazılacağı gösterilmiştir.

    Bu defterlere sahife numaraları konur, defterlerin ilk ve son yapraklarına kaç sahifeden ibaret olduğu yazılır, bu yazı askeri savcı tarafından mühürlenip imza edilir.

    Bir yıl içerisinde dolmayan defterin boş kısımları müteakip yıllar için kullanılır.

    Madde 28 - Askeri savcı emanet memuruna verilen eşyadan kıymetli maden ve taşlardan mamül ve antika olanların, fazla değerli bulunanların, memleket dahilinde tedavül etmeyen para ve sair itibar kayıtlarının emanet dairesinde mevcut kasa veya muhkem bir yerde iyi bir surette bakımını ve saklanmasını sağlar.

    Bu maksatla bir bankada kasa kiralamak zorunluluğu hasıl olursa bu husus, M.S. Bakanlığı ile muhabere edilerek kararlaştırılır.

    Her iki halde de emanet memurluğunca kasaya girip çıkan eşya için giriş ve çıkış tarihlerini ve çıkış sebeplerini münhasıran gösterir ayrı bir defter tutulur. Bu defter kasa içerisinde durur. Kasalar en az iki kişi tarafından açılır, kapanır ve mühürlenir. Bu göreve emanet memurundan başka kimin iştirak edeceğini askeri savcı tayin eder. Diğer eşyalar bu iş için ayrılan yerde aynen muhafaza edilirler.

    Madde 29 - Soruşturma veya duruşma sonuna kadar saklanması halinde bozulacak veya kıymetini açık bir şekilde kaybedecek olan veya çeşitli sebeplerle saklanması güç olduğu için emanet dairesinde saklanamayan eşya hakkında, soruşturma ve duruşma sonu beklenmeksizin, askeri mahkemeden satılma veya ilgili mercie teslim kararı alınarak, karara göre eşya ilgili yere teslim edilir veya açık arttırma suretiyle satılır. Satış suç eşyası komisyonunca yapılır. Satış bedeli bu yönetmeliğin mütaaddit paralar hakkındaki hükümleri dairesinde emanet memuru tarafından saklanır.

    Madde 30 - Emanet memuru, kendisine teslimi tarihinden itibaren üç ay içinde hakkında bir karar gelmemiş olan eşya ve paraları askeri savcıya bildirir.

    Askeri savcılıkça ve iş mahkemeye intikal etmişse askeri mahkemece bu eşya ve paraların ilgili bulunduğu davaların karara bağlanıp bağlanmadıkları incelenir, karar verilmişse karar sureti de gönderilmek üzere onbeş gün içerisinde emanet memuruna gerekli cevap verilir.

    İlgili bulundukları davalar karara bağlanmış olup da eşya ve paralar hakkında müsadere ve geri vermeyi muntazaman bir hüküm verilmemiş olursa, askeri savcı esas kararı veren mahkeme ve daireden bu eşya ve para hakkında bir karar istihsal eder.

    Madde 31 - Emanet memuru sahibine geri verilmesine veya müsaderesine karar verilmek suretiyle veya başka sebeplerle emanetten kati olarak çıkan eşyanın emanet ve askeri savcılık esas numaraları ile emanet makbuz numarasını ve verildiği yeri göstermek suretiyle askeri savcılığa yazılı bilgi verir. Askeri savcılıkça yazı muhteviyatı bilgiler zaptolunan eşya defterinin ilgili hanelerine geçirilir.

    Madde 32 - Emanet memuru kasa defterine kaydettiği memleket dahilinde mütedavil paraları askeri savcılık emanet memurluğu namına açılacak cari hesap ile Ziraat Bankasına yatırır. Yüz liradan fazla parayı üç gün, 200 liradan fazla parayı yirmi dört saat içerisinde bankaya yatırmak zorundadır. Lüzumu halinde bankadan para almak askeri savcının havalesini ihtiva eden tasdik edilmiş iki imzalı bir müzekkere ile mümkündür. Bu müzekkereyi emanet memurundan başka kimin imzalayacağını askeri savcı tayin eder.

    Madde 33 - Cari hesap, esas olarak ihbarsız mevduattandır. Bununla beraber askeri savcı emanet dairesince mevcut paraların miktarına ve bağlı bulundukları suçların mahiyetlerine göre bir kısmının ihbarlı cari hesap şeklinde bankaya yatırılmasını tensip edebilir.

    Bankaya yatırılan paralardan iadesine karar verilenler faiziyle birlikte sahiplerine geri verilir.

    Madde 34 - Emanetteki eşya ve paralar hakkında verilen kararlar kesinleştikten sonra mahkemeler ve askeri savcılıklar tarafından nihayet bir hafta içerisinde soruşturma evrakı arasında bulunan emanet makbuzlariyle beraber bir yazı ile emanet memurluğuna gönderilir. Bu yazının diğer nüshası dava dosyasında kalır.

    Emanet memuru bu kararların tarih ve numaralarını, mahiyetlerini emanet esas defterindeki hanelerine yazmak suretiyle günü gününe işler ve bu kararları, iade ve müsadere oluşlarına göre ayrı ayrı kartonlarda saklar.

    Madde 35 - Tedavül etmeyen paralarla eşya hakkında verilen müsadere ve iade kararları aşağıda yazılı şekilde infaz olunur:

    a) Müsaderesine karar verilen eşya silahtan sayılıyorsa, emanet kaydını ve müsadere kararının tarih ve numarasını belirten bir yazı ile askeri mercie, diğer her çeşit eşya Maliye Dairesine bildirilir ve teslim alınması istenir. Bu dairelerden alınacak tesellüm makbuzları veya düzenlenen teslim tutanaklarının tarih ve numaraları emanet esas kaydına işaret edilerek kayıt kapatılır ve mezkur makbuz ve tutanaklar muntazam saklanır. Bir cinsten bulunan ve aynı daireye teslim edilecek eşya, emanet esas numaraları ayrı ayrı yazılmak suretiyle bir müzekkere ile toptan gönderilir.

    Uyuşturucu maddeler hakkındaki 2313 sayılı Kanunda gösterilen uyuşturucu maddeler, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına, ham afyonlar ise 3491 sayılı Toprak Mahsülleri Ofisi hakkındaki Kanun hükümlerine göre Toprak Mahsülleri Ofisine teslim edilir.

    Ceza hukuku tatbikatı yönünden silahtan sayılan her çeşit eşyanın askeri mercie teslimi gerekir.

    Silahtan sayılan eşyanın teslim edileceği askeri merci, askeri savılığın bulunduğu yerdeki ordonat mal saymanı olan depo veya birliktir. Ordonat mal saymanı olan depo veya birliğin çok olması halinde suç eşyası o yerin garnizon komutanlığına bağlı depo veya birliğe teslim edilir. Teslim edildiği, bilgi için ilgili kuvvet komutanlığı ordonat başkanlığına yazılır.

    Saymanı olan depo veya birliğin bulunmayışı halinde eşya garnizon komutanlığına veya en yakın birlik ve kuruma yahut askerlik şubesine teslim olunur. (M.S.B.nın 13.6.1960 tarih Ord.7930 81 60 130 sayılı emriyle bu eşyaların askeri mercie yılın Mayıs ve Aralık aylarında teslimi gerekir.)

    b) Sahibine iadesine karar verilen eşya, hüviyet cüzdanına müsteniden ve emanet esas defterindeki kayıt hanesine imzası alınmak suretiyle geri verilir. Eşyanın sahibi resmi daire ise o dairenin amirine veya selahiyetli memuruna resmi yazı veya makbuz mukabilinde tevdi olunur.

    İadesine karar verilen eşyanın sahibi bizzat müracaat etmez veya usulüne uygun düzenlenmiş vekaletnameye göre bir vekil göndermez ise ambalaj ve nakil masrafı eşya sahibi tarafından gönderilmek şartiyle eşya kendisine yollanır.

    Madde 36 - Sahiplerine geri verilmesine karar verilip de sahipleri çıkmayan eşyanın olduğu gibi saklanması külfetli olur veya kıymeti süratle düşen eşyadan bulunursa bu kabil eşya satılarak bedeli bankaya yatırılır ve iade kararı tarihinden itibaren 10 sene geçtiği halde sahibi zuhur etmezse bu para hazineye irat kaydolunur.

    Madde 37 - İadelerine karar verilen eşyadan sahiplerinin öldükleri anlaşılanlar selahiyetli sulh hukuk hakimine tevdi olunur.

    Madde 38 - Bankaya yatırılmış olan mütedavil paralar hakkında verilen iade ve müsadere kararları aşağıda yazılı şekilde infaz olunur:

    a) Reddiyat makbuzlarından sıra numarasını muhtevi bir makbuz doldurulur ve iade ise, bu makbuz parayı alacak kimseye imza ettirilip emanet eşyanın geri verilmesiyle ilgili diğer hususlara aynen uyularak para iade edilir. Müsadere ise, reddiyat makbuzu doldurularak imza mukabilinde para maliyeye yatırılır ve oradan alınacak makbuzun tarih ve numarası emanet eşya defterindeki kaydın ilgili hanesine işaret edilir. Maliye makbuzu ret ilmühaberinin dip koçanına iğnelenerek beraber saklanır.

    b) Mezkür ret ilmühaberi muhteviyatı ve buna ait olan kararın tarih ve numarası ve paranın emanet esas defterindeki kayıt numarası kasa defterine geri verilen sahifesindeki ilgili hanesine kaydedilir. Bu sahifedin son sütununa iade ise parayı alanın adı ve soyadı, müsadere ise maliye makbuzunun numarası ayrıca yazılır. Emanet esas kayıtları ayrı ayrı olan ve ayrı makbuzlarla tesellüm edilen paralar bir ret ilmühaberiyle Maliyeye teslim edilmez.

    c) Geri verilen paranın ilk kaydedildiği kasa defterinin anılan sahifesindeki ilgili hanesine de işaret edilir.

    Madde 39 - Her yıl başında askeri savcının başkanlığı altında, o yerin merkez komutanlığından alınacak bir temsilci ve emanet memurundan kurulu suç eşyası komisyonu müsadere veya iadesine karar verilipte ilgili yere teslim edilmemiş veya alakalıları tarafından alınmamış eşya ve paraları tetkik ve tasfiye eder.

    Teklifler

    Madde 40 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak sonuçlara göre teklif edilecek değişiklikler her yılın ilk ayında kuvvet komutanlıkları ve Genelkurmay Başkanlığınca Milli Savunma Bakanlığına ulaştırılır.

    Yürütme

    Madde 41 - Bu Yönetmelik Milli Savunma Bakanlığınca yürütülür.

    Yürürlük tarihi

    Madde 42 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Mevzuat Kanunlar