ASKERİ ADALET İŞLERİ BAŞKANLIĞININ GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

    Askeri Adalet İşleri Başkanlığının Görev Ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik

    Milli Savunma Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 08/02/1965

    Resmi Gazete Sayısı: 11923

    1. Maksat :

    353 sayılı Askeri Mahkemelerin Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 35 inci maddesi; askeri mahkemelerin idari işleri ile askeri savcılıkların bütün işlemlerinin Milli Savunma Bakanının gözetimine tabi olduğunu ve bu görevin Askeri Adalet İşleri Başkanlığının aracılığı ile yürütüleceğini öngörmüştür.

    Bu Yönetmelik Askeri Adalet İşleri Başkanlığının, görev ve yetkilerini tesbit etmek ve diğer kanun, tüzük ve yönetmeliklerde gösterilen ve Askeri Adalet İşlerini ilgilendiren görevlerin ne şekilde yürütüleceğini düzenlemek maksadıyla hazırlanmıştır.

    2. Kapsam :

    Askeri Adalet İşleri Başkanlığının bütün faaliyetleri bu Yönetmelik kapsamına girer.

    3. İlkeler :

    A) KURULUŞ :

    Askeri Adalet İşleri Başkanlığı

    Başkan

    Başkan Muavini

    Şube : I İddianame ve Kararlar Tetkik Şubesi

    Şube : II Personel Meslek Yönetim Şubesi

    Şube : III Rapor Şubesi

    Şube : IV Yetki, Mütalaa ve Askeri Ceza ve Tutukevleri İşlemleri Şubesi

    Şube : V İhbar ve şikayet ve müracaatları tetkik şubesi ile, askeri adalet hizmetlerinin zorunlu kıldığı hallerde teşkil edilecek hizmet şubelerinden kurulur.

    Ayrıca Başkanın emrinde bulunan ve Başkanlığın kayıt, karteks, yazı işleri ile Başkanlık personelinin özlük işleri gibi hizmetlerini gören yönetim personeli bulunur.

    Başkanlığın Kuruluşu Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında gösterilir.

    (B) ASKERİ ADALET İŞLERİ BAŞKANLIĞININ GENEL OLARAK GÖREV VE YETKİLERİ

    1. 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Hakkındaki Kanunun M.S.Bakanlığına tanıdığı aşağıda gösterilen görev ve yetkilerle ilgili her türlü işlemleri yürütür.

    a. Askeri mahkemelerin kurulması ve kaldırılması.

    b. Askeri mahkemelerin yetkilerinin daraltılıp genişletilmesi.

    c. 353 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin son fıkrasında yazılı suçları işleyenlerin tabi olacakları askeri mahkemelerin tesbit edilmesi.

    d. Askeri mahkemelerin idari işlerini, askeri savcılıkların bütün işlemlerini gözetme.

    e. Askeri savcılar arasında çıkacak yetki vesair uyuşmazlıkların halli.

    f. Askeri savcılara soruşturmaya devam edilmesi veya kamu davasının açılması hususunda emir verme.

    g. Kanuni şartların mevcut olması hallerinde davanın başka bir yerde bulunan askeri mahkemeye nakline karar verilmesi hususunda Askeri Yargıtaydan istemde bulunma.

    h. Bir askeri mahkemeye en yakın askeri mahkemenin tayininde kararsızlık olması halinde en yakın askeri mahkemenin hangisi olduğunu gösterme.

    i. Askeri Yargıtaydan geçmeksizin kesinleşen askeri mahkeme karar ve hükümlerinde kanuna aykırılık bulunması hallerinde Askeri Yargıtaya başvurmak üzere Askeri Yargıtay Başsavcısına yazılı emir verme.

    2. 357 sayılı Askeri Hakimler ve Askeri Savcılar hakkındaki Kanunun M.S.Bakanlığına yüklediği görev ve tanıdığı yetkilerle ilgili aşağıda gösterilen işlemleri yapmak.

    a. Askeri hakimler, askeri savcılar ile yardımcılarının, adli müşavirlerin Askeri Adalet İşleri Başkanlığı ile Askeri Adalet Teftiş Kurulu Başkanlığı kadrolarında bulunan askeri hakimlerin görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında işledikleri suçlar veya askeri yargıya tabi şahsi suçları yahut sıfat ve görevlerinin gereklerine uymayan hal ve eylemleri hakkında soruşturma izni verilmesine lüzum olup olmadığının tesbiti için askeri adalet müfettişinin görevlendirilmesi.

    b. Askeri Adalet Müfettişi tarafından yapılan soruşturma neticesinde evrakın işlemden kaldırılmasına karar verilmesi, yahut hazırlık soruşturması yapılmak üzere izin verilmesi veya 29 ncu maddede gösterilen disiplin cezalarının tatbik edilmesi.

    c. Askeri Adalet Müfettişinin soruşturma ile ilgili olarak göstereceği lüzuma binaen askeri hakimler hakkında işten el çektirme tedbirinin alınması.

    d. Askeri hakimler hakkında isim gösterilmeden yapılan veya belirli bir sebebi kapsamayan ihbarların işlemden kaldırılması.

    e. Bu kanunun 34 ve 36 ncı maddelerindeki görev ve yetkilerin kullanılması.

    f. Askeri hakim ve askeri savcıların geçici yetki ile görevlendirilmeleri.

    3. Adli takibat yapılması, Milli Savunma Bakanlığının iznine bağlı suçlarda takibat izni verilip verilmemesi ile ilgili işlemleri yapmak.

    4. Subay, astsubay, askeri memurlardan 926 sayılı T.S.K.leri Personel Kanununun 65 nci maddesinde belirtilen suçlardan muhakeme altına alınanların bu Kanuna göre açığa alınma ve açığın kaldırılması işlemlerini uygulamak.

    5. Askeri yargı ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeleri hazırlamak, gerek bu konuda gerekse ceza hukukuna ilişkin konularda mütalaa vermek.

    6. Askeri yargı, askeri ceza hukuku ve genel ceza hukuku sahasında ilmi çalışmaları temin ve teşvik etmek toplantılar düzenlemek. Memleket içi ve milletlerarası toplantı, kongre ve seminerlerde Türk askeri yargı teşkilatını ve M.S.Bakanlığını temsil etmek, askeri yargı ve askeri ceza hukuku sahalarındaki gelişmeleri takip etmek.

    7. Askeri hakimlerin nakil ve tayinlerinde hizmetin liyakate göre daha iyi yürütülmesini sağlamak üzere ilgili kuvvet komutanlıkları personel başkanlıklarınca istenecek mütalaaları cevaplandırmak.

    8. Askeri hakim adaylarının yetiştirilmesini sağlamak ve staj işlerini yürütmek.

    9. Askeri yargıyı ilgilendiren her türlü müracaat ihbar ve şikayetleri yetkili amire ulaştırmak, takip edip neticelendirmek.

    10. İnfaz ve askeri ceza ve tutukevleri ile ilgili her türlü faaliyeti düzenlemek.

    11. Askeri yargı organlarının basılı defter, kağıt, mesleki kitap gibi ihtiyaçlarını kuvvetler nezdinde sağlamak, dağıtımını yapmak.

    12. Askeri Adalet Teftiş raporlarını incelemek.

    13. Muhtelif kanunlarda yazılı askeri yargı ile ilgili işlemleri yapmak.

    (C) ASKERİ ADALET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ORGANLARININ GÖREV VE YETKİLERİ:

    (1) Askeri Adalet İşleri Başkanının görev ve yetkileri:

    (a) Askeri Adalet İşleri Başkanı, bu Yönetmelikte belirtilen görev ve yetkilerin kullanılmasını ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar, şube müdürleri ve yardımcıları arasındaki işbirliğinin dayanacağı esasları düzenler, şubelere ait işlerin miktar ve mahiyetlerine göre personel ve görev ayırımını yapar.

    (b) Başkan, Bakanlık Daire Başkanları ve Müstakil Şube Müdürleri Komisyonunun tabii üyesi olup ceza hukukunu, Askeri Adalet İşlerini, her bakımdan personelini ilgilendiren hususlarda ve Bakan ile Bakanlık Müsteşarının ve adli işlerle görevli Müsteşar Yardımcısının lüzum göstereceği sair idari işlerde Bakanlık sözcüsü ve Bakanlıklar arasında kurulacak Komisyonlarda da mümessilidir.

    Başkan; askeri mahkeme kıdemli hakimi, askeri savcılar ve ast ve eşidi makamlarla, Cumhuriyet savcılıkları, genel yargı ve zabıta mercileri ile doğrudan doğruya yazışma yapabilir.

    (2) Askeri Adalet İşleri Başkan Muavininin görev ve yetkileri:

    Askeri Adalet İşleri Başkanlığının yönetim işlerinde Başkana yardımcı olup Başkanın görevde bulunmadığı zamanlarda ona vekalet eder. Ayrıca Başkan tarafından verilen ve bu yönetmelikte gösterilen hizmetleri yürütür.

    (3) Şube : I İddianame ve Kararlar Tetkik Şubesi Müdürünün ve Yardımcısının görevleri şunlardır:

    (a) Askeri savcılıklarca düzenlenen iddianameleri incelemek (353 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin son fıkrasınca yazılı suçlara ait olanlar dahil) ve esas, usul yönünden görülecek hatalardan dolayı askeri savcılıkların dikkat nazarlarının çekilmesini sağlamak.

    (b) 926 sayılı Kanunun 65 nci maddesine dayanılarak subay, askeri memur ve astsubayların açığa ihraç olunmaları, açıkta bulunanların dava sonuçlarının kovuşturulması ve açığın kaldırılması işlemlerini yürütmek.

    (c) 926 sayılı Kanunun 65 nci maddesinin uygulanması ve açığın hukuki neticeleri konularında mütalaa vermek.

    (d) Subay, askeri memur, astsubay ve sivil memurlar hakkında askeri mahkemeler ve genel mahkemeler tarafından verilen ve kesinleşen ceza hükümlerini inceliyerek, bunların kuvvet personel başkanlıklarındaki adli sicil kayıtlarına geçirilmelerini sağlamak.

    (e) Askeri mahkemeler tarafından verilen ve askeri yargıtay tarafından tetkik edilmeksizin kesinleşen hükümlerin resen incelenmesi sırasında görülecek adli hataları rapor tetkik şubesine bildirmek.

    (4) Şube : II Personel Meslek Yönetim Şube Müdürünün ve Yardımcısının görevleri:

    (a) 357 sayılı Askeri Hakimler ve Askeri Savcılar Kanununun 2 nci maddesinde yazılı kaynaklardan sağlanan adaylar ile aynı Kanunun geçici ikinci maddesine göre yedek subay okulunu bitirerek asteğmenliğe nasbedilmiş olanlardan gerekli nitelikleri haiz bulunanların kanun ve yönetmelik hükümlerine göre staj yapmalarını ve yetiştirilmelerini temin etmek.

    (b) Adaylıkta başarı gösterenlerin askeri hakim yardımcılığına veya askeri savcı yardımcılığına geçirilmeleri hususunda gereken işlemlerin yapılmasını sağlamak.

    (c) Askeri hakim ve askeri savcı yardımcılarının üç yıllık bekleme süresi sonunda yeterli görülenlerinin askeri hakim veya askeri savcılığa geçirilmelerini ve yeterli görülmiyenlerinin yardımcılıkta bir yıl daha denenmelerini ve bu süre sonunda da yeterli görülmiyenlerinin personel sınıfına geçirilmelerini sağlamak.

    (d) Askeri hakimler ve askeri savcılar ile yardımcılarının, adli müşavirlerini, Askeri Adalet İşleri Başkanlığı ile Askeri Adalet Teftiş Kurulu Başkanlığı kadrolarında bulunan askeri hakimlerin görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında işledikleri suçlar veya sıfat ve görevlerinin gereklerine uymayan hal ve eylemleri yahut askeri yargıya tabi şahsi suçları hakkında Bakanlığa yapılacak ihbar ve şikayetleri incelemek, soruşturma izni verilmesine lüzum olup olmadığının tesbiti, izin verilmesi veya evrakın işlemden kaldırılması veyahut disiplin ceza işleri hakkında teklifte bulunmak, bu kişilerin takdir ve taltifleri hususunda gerekli işlemleri yapmak.

    (e) 357 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine istinaden askeri hakim ve yardımcılarının askeri savcı ve yardımcılığına ve askeri savcı yardımcılarının askeri hakim ve yardımcılığına yapılacak atanmalarında mütalaa vermek ve teklifte bulunmak.

    (f) Askeri Yargıtay üyeleri ile Askeri Yargıtay Başsavcısının seçimleri hakkında kanun ve usul hükümlerini yerine getirmek.

    (g) Askeri hakimler ve askeri savcılar ile yardımcılarının, adli müşavirlerin, Askeri Adalet İşleri Başkanlığı ve Askeri Adalet Teftiş Kurulu Başkanlığı kadrolarında ve askeri yargı ile ilgili idari görevlerde bulunan askeri hakimlerin bilgi ve uygulama yönlerinden yetiştirilmeleri için kurslar açmak, konferanslar tertip etmek, bu konferans ve kursların kimler tarafından, ne zaman ve nerede yapılacağını tesbit ve takip etmek, askeri ceza hukuku sahasında ilmi yayınlarda bulunmalarını sağlayacak imkanlar hazırlamak, yabancı orduların askeri adalet işleri ve kuruluşu hakkında o dillerde yazılmış eserlerin dilimize çevrilmesini teşvik etmek ve bu konularda başarı gösterenlerin mükafatlandırılmalarını sağlamak.

    (h) Askeri Adalet İşleri Başkanlığının kadro işlerini yürütmek.

    (i) Kovuşturma icrası, Milli Savunma Bakanının iznine veya yetkili makamların istek veya müsaadesine bağlı suçlarda gereken incelemeyi yapmak ve işlemleri yürütmek.

    (j) Savaş ve sıkıyönetim halleri ile askeri bir harekat sırasında harb hükümlerinin uygulanacağı kabul ve ilan olunan ahvalde Askeri Adalet İşlerini düzenlemek ve kovuşturmak.

    (k) Enterne edilen şahıslarla harb esirlerinin serbest bırakıldıkları zamana kadar geçen süre içinde askeri yargı ile ilgili olan işlemlerini düzenlemek.

    (l) Muhtelif devletlere mensup askeri kişilerle mülteci asker kişiler hakkında askeri adalet ile ilgili hususların, kanuni kovuşturma ve yargılama işlemlerinin, tutuklama ve cezanın yerine getirilmesi faaliyetlerinin mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak.

    (m) Muhtelif devletlerle bir harbe girme veya ittifak anlaşmaları gereğince birlikte askeri harekatta bulunma veyahut işbirliği yapma hallerinde, askeri adalet işlerindeki uygulamada zuhur edecek anlaşmazlık ve uyuşmazlıkların giderilmesini sağlamak.

    (5) Şube : III Rapor Tetkik Şubesi Müdürü ve yardımcısının görevleri şunlardır:

    (a) Milli Savunma Bakanlığı Askeri Adalet Teftiş Kurulu müfettişlerinin teftiş raporlarını incelemek ve kanuni gereklerinin yerine getirilmesine dair olan işlemleri yapmak, (Askeri ceza ve tutukevlerinin teftişine ait olanlar hariç) cezai kovuşturma yapılması lazım gelen hallerde lüzumlu işlemin yapılmasını sağlamak ve diğer şubelere ait işlerden ilgili şubeleri haberdar etmek.

    (b) Askeri savcı tarafından verilip süresi içinde itiraz edilmediğinden veya sebep gösterilmediğinden hakkındaki itiraz red olunmuş bulunan kovuşturmaya mahal olmadığı veya soruşturmanın geçici olarak tatiline dair kararlar üzerine soruşturmaya devam edilmesi veya kamu davası açılması hususlarında askeri savcıya emir verilmesini sağlamak.

    (c) Askeri mahkemeler tarafından verilip Askeri Yargıtayda incelenmeksizin kesinleşen hükümler ile disiplin mahkemeleri tarafından verilip kesinleşen hükümlerde kanunlara muhalefet edildiğinin öğrenilmesi üzerine bunların bozdurulması zımnında Askeri Yargıtaya müracaat için Askeri Yargıtay Başsavcısına emir verme işlemlerini yürütmek.

    (d) Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu ile Askeri Ceza Kanununa istinaden Milli Savunma Bakanlığına yapılan itiraz, kararın düzeltilmesi, yargılamanın yenilenmesi ve yasaklanmış hakların geri verilmesi gibi müracaatları kovuşturmak.

    (e) Yargıtay Daire ve Genel Kurul kararları ile Askeri Yargıtay Daire, Daireler Kurulu kararları ve İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararlarını takip ve yeni içtihatlara göre icap eden tedbirleri teklif etmek. (Askeri Adalet Dairesinde yayınlanması uygun görülen kararları, ihbar ve şikayet Şube Müdürlüğüne bildirir.)

    (6) Şube : IV Yetki ve Mütalaa ve Askeri Ceza ve Tutukevleri İşlemleri Şubesi Müdürü ve yardımcısının görevleri şunlardır:

    (a) Askeri ceza ve tutukevlerinin M.S.B.lığı Askeri Adalet Teftiş Kurulu müfettişleri tarafından yapılan teftişlerine ait raporları incelemek ve kanuni gereklerinin yerine getirilmesine dair olan işlemleri yapmak.

    (b) Askeri ceza ve tutukevlerinin kuruluşu, işleyişi, ihtiyaçlarının takip ve temin edilmesi işlemlerini yürütmek.

    (c) 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 1 nci maddesine istinaden askeri mahkeme kurmak, kaldırmak ve mezkur maddenin son fıkrasında yazılı suçları işleyenlerin yargılanmalarının yapılacağı askeri mahkemeleri tesbit etmek.

    (d) Askeri mahkemelerin yetkilerinin genişletilip daraltılması işlemlerini yerine getirmek.

    (e) Bir suçta birden fazla sanık bulunması ve bunların birden fazla askeri mahkeme yetkisine tabi olması halinde uzlaşamayan askeri savcılardan hangisinin soruşturmayı yapacağını tayin hususunda gerekli teklifleri hazırlamak.

    (f) Askeri savcılar arasında çıkacak yetki uyuşmazlıkları hakkında işlem yapmak.

    (g) Askeri hakim ve yardımcıları ile askeri savcı ve yardımcılarına geçici yetki verme işlemlerini yürütmek.

    (h) Ceza hukukunu ve askeri adalet işlerini ilgilendiren konularda yazılı mütalaaları hazırlamak.

    (i) Askeri yargı mercileri ile adli ve idari yargı mercileri arasında vukubulacak uyuşmazlıkların halline ait işlerde gerekli incelemeyi yapıp hal şekilleri hakkında teklif hazırlamak.

    (j) Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Encümenlerinin ve diğer Bakanlık ve müesseselerin askeri adalet işleri ile ilgili yazılarını incelemek ve gereğinin yapılmasını sağlamak.

    (k) Kaldırılan askeri mahkemelere ait soruşturma ve dava dosyaları ile adli defter, adli ve idari dosyalar v.s. hakkında yapılacak işleri tesbit ve kovuşturma, kullanılmamış adli defter ile demirbaş kayıtlı kitaplar ve askeri yargı hizmetine yararlı eşyaları Başkanlığa getirterek saklamak veya gereken tertip ve dağıtımı sağlamak.

    (l) Askeri mahkemeler ile askeri savcıların adli defter ve basılı kağıt gibi ihtiyaçlarını temin etmek.

    (m) Genelkurmay Harb Tarihi Encümenine intikal etmiş olan Osmanlı İmparatorluğu mülga divanı harblerinin esas ve karar defterleri ile Milli Hükümetin teşkilinden itibaren yurdun muhtelif yerlerinde kurulmuş olan sabit divanı harblerin ve mülga ordu birliklerinin askeri mahkemeleri ile divanı harblerin ve heyeti mahsusaların evrakının, evrak mahzeninde toplanmasını ve tasnifini sağlamak.

    (n) Muhtelif kanun hükümlerine göre veya kanunların uygulanması sırasında meydana çıkan ve askeri yargı ile askeri adalet işlerini ilgilendiren hususları yerine getirmek.

    (o) Yüksek Sağlık Şurası ile Adli Tıp Müessesesinin ve Askeri Tıp Akademisi Profesörler Meclisinin aldıkları kararlardan askeri adalet işlerini ilgilendirenlerin uygulanmalarını sağlamak.

    (p) Askeri yargıyı ilgilendiren kanun, tüzük ve yönetmeliklerin tasarılarını hazırlamak.

    (r) Yabancı devlet organlarının askeri yargı işlerini ve bunlardaki gelişmeyi takip ve tetkik ederek silahlı kuvvetlerimizin askeri yargı işlerini ve bunlardaki gelişmeyi takip ve tetkik ederek silahlı kuvvetlerimizin askeri yargı işleri için faydalanmak ve bu hizmetin en iyi şekilde yürütülmesini sağlıyacak tekliflerde bulunmak.

    (s) Nezdinde askeri mahkeme kurulan kıta komutanlıkları veya askeri kurum amirlikleri ile askeri savcılar tarafından askeri adalet işleri hakkında yapılan teklifleri incelemek ve gerekli işlemleri yerine getirmek.

    (7) Şube V : İhbar ve Şikayet ve Müracaatları Tetkik Şube Müdürünün ve yardımcısının görevleri şunlardır:

    (a) Cumhurbaşkanına, Türkiye Büyük Millet Meclisine, Başbakana ve diğer Bakanlıklara yapılıp, Milli Savunma Bakanlığına gönderilen veya doğruca Bakanlığa yapılan şikayet ve müracaatlardan (Af isteği veya suç ihbarı gibi) cezai kovuşturmayı gerektiren veya askeri adalet işlerini ilgilendiren hususları tetkik ve takip etmek ve lüzumlu işlemleri yapmak.

    (b) Yerine getirilmeleri Türkiye Büyük Millet Meclisinin kararına bağlı olan cezaların yerine getirilme işlemlerini kovuşturmak.

    (c) Soruşturmanın mahallinde yapılmasının Türk Silahlı Kuvvetlerinin emniyeti veya askeri disiplinin korunması bakımından mahzurlu görülmesi halinde davanın başka bir askeri mahkemeye naklini sağlamak.

    (d) Askerde bulunanların ailelerinin, askeri adaleti ilgilendiren işleri ile fakir ve muhtaç olanlarına yardım yapılması hususunda istek, şikayet ve müracaatları yetkili makamlara ulaştırma ve kovuşturmak.

    (e) Askeri yargı mercilerince haklarında tutuklama veya hükümlülük kararı verilenler ile bunların müdafileri veya kanuni mümessileri tarafından yapılacak müracaatları incelemek ve neticelendirmek.

    (f) Devletler umumi hukuku ile devletler hususi hukuku sahalarında askeri adaleti ilgilendiren işlerden dolayı yahut yabancı memlekete kaçan askeri yargıya tabi sanık ve hükümlülerin iadesi, celbi hususları ile yurtdışında bulunan askeri kişilere ve askeri yargı ile ilişkisi olanlara tebligatı sağlamak.

    (g) Fevkalade hallerde haksız mal iktisap eden asker kişiler hakkında 4237 sayılı Kanun ile uygulanmasına ait Yönetmelik hükümlerinin tatbikini sağlamak.

    (h) Hazine hukukunu ilgilendiren işlerde Hazine haklarının askeri savcılıklarca kovuşturulmasını temin etmek.

    (i) Özel talimatına göre düzenlenecek adli vukuat raporlarının zamanında ve doğru olarak gönderilmesi hususunu, Bakanlık Komptrolörlüğü İstatistik Müdürlüğü ile de işbirliği yaparak sağlamak.

    (j) Adli vukuat raporlarını inceliyerek, suç nevi ve suçlu adedine göre hangi birliklerde ve hangi neviden daha fazla suç işlendiğini tesbit etmek ve önlenmesi hususunda gerekli teklifleri hazırlamak.

    (k) Özel talimatına göre Askeri Adalet Dergisinin yayınlanmasını temin etmek.

    (l) Askeri Yargıtay Daire, Daireler Kurulu ve İçtihatları Birleştirme Kurulu kararlarının yıllık olarak yayınlanmasını sağlamak.

    Bağlantı ve sorumluluk:

    Askeri Adalet İşleri Başkanı:

    a. Bu Yönetmelikte gösterilen münhasıran Milli Savunma Bakanının takdir ve yetkisine giren görevlerin (353 sayılı Kanunun 35 nci maddesindeki gözetim yetkisi, 111 nci maddesindeki kamu davasının açtırılması ve soruşturmaya devam talimatı, 243 ncü maddesindeki yazılı emir ve 357 sayılı Kanunun 23 ncü maddesindeki hakimler hakkında askeri adalet müfettişinin soruşturma için görevlendirilmesi, hakimler hakkındaki asılsız ihbar ve şikayetlerin işlemden kaldırılması, 24 ncü maddesindeki hakimlerin işten elçektirilmesi, 25 nci maddedeki hakimlere ait soruşturma sonucunda evrakın işlemden kaldırılması, soruşturma izni verilmesi ve haklarında disiplin cezası tatbiki, 40 ncı maddedeki geçici yetki ile görevlendirme ve As.C.K.nun 48 nci maddesindeki takibat izniyle ilgili yetkinin kullanılmasını, 477 sayılı Kanunun 40 ncı maddesindeki yazılı emir yetkisinin kullanılmasını) düzenlenmesinden ve yürütülmesinden doğruca Milli Savunma Bakanına,

    b. Yukarıdaki fıkrada belirtilenler dışında kalan görev ve hizmetlerin düzenlenmesi ve yürütülmesinde ve,

    Milli Savunma Bakanı, Bakanlık Müsteşarı ile adli işlerle görevli Müsteşar Yardımcısı tarafından verilmiş hizmet emirlerinin yerine getirilmesinde sırası ile;

    Milli Savunma Bakanına, Bakanlık Müsteşarı ile adli işlerle görevli Müsteşar Yardımcısına bağlı ve sorumludur.

    c. Şube müdürleri ile yardımcıları ve yönetim personeli ise:

    Askeri Adalet İşleri Başkan Muavini ile Başkanına bağlı ve sorumludur.

    Teklifler:

    5. Bu Yönetmelikte yapılması istenen değişiklik teklifleri usulüne uygun şekilde M.S.B. Askeri Adalet İşleri Başkanlığına yapılır.

    Yürürlüğe giriş tarihi:

    6. Bu Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yönetmeliğin yürütülmesi:

    7. Bu Yönetmelik Milli Savunma Bakanlığınca yürütülür.

    Mevzuat Kanunlar