MALİ DANIŞMA KURULUNUN OLUŞTURULMASI, TOPLANMA VE ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİNE DAİR YÖNETMELİK

    Mali Danışma Kurulunun Oluşturulması, Toplanma Ve Çalışma Esas Ve Usullerine Dair Yönetmelik

    Maliye Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 17/08/1994

    Resmi Gazete Sayısı: 22024

    BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

    MADDE 1 - AMAÇ VE KAPSAM

    Bu Yönetmelik, Mali Danışma Kurulunun oluşturulması, toplanması, çalışma esas ve usulleri ile kararlarına ilişkin hususların belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

    MADDE 2 - HUKUKİ DAYANAK

    Bu Yönetmelik, 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 543 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesi ile eklenen Ek 6 ncı maddeye dayanılarak hazırlanmıştır.

    MADDE 3 - TANIMLAR

    Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bakanlık : Maliye Bakanlığını,

    b) Bakan : Maliye Bakanını,

    c Müsteşar : Maliye Bakanlığı Müsteşarını,

    d) Kurul : Mali Danışma Kurulunu,

    e) Başkan : Mali Danışma Kurulu Başkanını,

    f) Üye : Mali Danışma Kurulu Üyesini,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : KURULUŞU, ÜYELERİN SEÇİMİ, GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI

    MADDE 4 - MALİ DANIŞMA KURULU

    Kurul, Müsteşar veya görevlendireceği Müsteşar Yardımcılarından birinin başkanlığında Sayıştay üyelerinden iki kişi, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü, Muhasebat Müdürü ile iki Maliye Başkanı, iki Bütçe Dairesi Başkanı ve iki Merkez Saymanlık Müdürü olmak üzere onbir kişiden oluşur. Ayrıca, zimmetlerin silinmesi ile ilgili hususlarda Baş Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü; gelir belgelerinin şekil ve çeşitlerinin tespiti ile ilgili bu hususlarda Gelirler Genel Müdürü, milli emlak ile ilgili hususlarda Milli Emlak Genel ile kurula katılır.

    MADDE 5 - ÜYELERİN SEÇİMİ

    Sayıştaydan katılacak iki üye Sayıştay üyeleri arasından Sayıştay Başkanlığı Maliye Başkanları ve Bütçe Dairesi Başkanları arasından seçilecek ikişer üye Bütçe ve Mali Genel Müdürü, Merkez Saymanlık Müdürleri arasından seçilecek iki üye ise Muhasebat Genel müdürü tarafından belirlenir.

    Yardımcısı başkanlık eder. Bütçe ve 1 Genel Müdürü ve Muhasebat Genel Müdürü ile 4 üncü maddede belirtilen hususlarla ilgili olarak Baş Hukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü, Gelirler Genel Müdürlüğü Emlak Genel Müdürü Kurulun daimi üyeleridir. Daimi üyelerin görev başında an halinde kendilerine vekalet edenler Kurulun daimi üyesidirler.

    Kurulun daimi üyeleri dışındaki üyeleri her yılın Ocak ayında bir yıllığına seçilir. Yıl yapılacak değişiklikler için ayrı onay alınır. Seçilen üyeler ertesi yıl veya yıllarda tekrar seçilebilirler.

    Sayıştaydan katılacak üyelerle maliye başkanları, bütçe dairesi başkanları, merkez saymanlık müdürleri arasından seçilen üyelerin herhangi bir nedenle toplantıya katılamamaları halinde yerlerine görev yapmak üzere bu maddenin birinci ve üçüncü fıkralarında açıklanan usulle birer yedek üye seçilir.

    MADDE 6 - KURULUN GÖREVLERİ

    Kurul, 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 543 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen ek 7 nci madde ile 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 70 ve 133 üncü maddelerinde sayılan;

    a) Gelir ve gider kanunlarının uygulanmasına ilişkin belgelerin şekil ve türlerini ve bunlara ilişkin değişiklikleri belirlemek,

    b) Devlet hesaplarının işleyişi ve değişiklikleri ile ilgili konularda görüş tespit etmek,

    c) Mat ve nakit saymanları ile gelir ve gider memurlarının zimmetlerinin silinmesi konusundaki talepleri inceleyerek karara bağlamak ve Bakanın onayına sunmak,

    d) Hiçbir sebeplerle takip ve tahsiline imkan kalmayan zimmetlerin silinmesi hususunda Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmak üzere görüş belirlemek,

    e) Bakanlık Makamınca, kurulda görüşülüp karara bağlanması istenilen hususlarda görüşünü belirleyip Bakana sunmak,

    görevlerini yapar.

    MADDE 7 - TOPLANTI VE KARAR

    Kurul, Başkanın uygun göreceği zamanlarda toplanır. Toplantının gün ve saati ile gündemde yer alacak konular Kurul Başkanınca kararlaştırılır ve Kurul Sekreteri tarafından kurul üyelerine duyurulur.

    Kurul, üye tam sayısının en az dörtte üçü ile toplanır. Kararlar, toplantıda mevcut üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Karara muhalif kalan üyeler, muhalefet sebebini yazılı olarak bildirirler ve muhalefet şerhi karar altına yazılır.

    Toplantı sonucunda alınan kararlar ayrı ayrı yazılabileceği gibi toplu olarak da yazılabilir.

    Kurulun başkan ve üyelerine her toplantı için 1000 göstergenin memur aylık katsayısı ile çarpımı sonunda, bulunan miktar üzerinden toplantı ücreti ödenir. Ancak, ödenecek ücret ayda iki toplantı ücretinden fazla olamaz. Kurulun seçilmiş üyelerinden kanuni bir mazereti olmaksızın arka arkaya üç toplantıya veya bir takvim yılı içerisinde beş toplantıya katılmayanlar ile incelenmek üzere kendisine verilen dosyalar hakkındaki raporlarını bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen süre içerisinde Kurul Başkanı tarafından kabul edilecek zorunlu bir sebep olmaksızın vermeyenlerin üyelikleri düşer ve bir daha kurul üyeliğine seçilemezler. Bunların yerine 5 inci maddede belirtilen usulle yeniden üye seçilir.

    MADDE 8 - SEKRETERYA HİZMETLERİ

    Kurula sevk edilecek dosyaların alınması, raportör üyelere gönderilmesi, görüşülecek Yönetmelik tasarımının tüm üyelere gönderilmesi, gerekli kayıtların tutulması, toplantı gündemlerinin hazırlanması, kararların yazılması ve ilgili yer ve makamlara gönderilmesi ile diğer sekreterya hizmetleri Muhasebat Genel Müdürü tarafından şube müdürleri arasından belirlenecek bir kurul sekreteri ve yeteri kadar personel tarafından yerine getirilir.

    MADDE 9 - RAPORLARIN HAZIRLANMASI

    Görüşülmesi istenilen konular yönetmelik tasarıları hariç) ile terkini istenilen borçlar ve diğer öneriler Başkan veya yetkili kılması halinde Muhasebat Genel Müdürü tarafından kurul üyesi Maliye Başkanı, Bütçe Dairesi Başkanı ve Merkez Saymanlık Müdürlerinden birine veya bir kaçına verilerek incelenmesi ve rapor düzenlenmesi istenir.

    Dosyalar; aksine bir süre belirtilmediği takdirde, ilgili üyeye verildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde incelenir ve düzenlenecek rapor ile birlikte belirtilen süre içerisinde Kurul Sekreterliğine iade edilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : DİĞER HÜKÜMLER

    MADDE 10 - YÜRÜRLÜK

    Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    MADDE 11 - YÜRÜTME

    Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar