MALİYE BAKANLIĞI TASFİYE KONTROLÖRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Maliye Bakanlığı Tasfiye Kontrolörleri Yönetmeliği

    Maliye Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 28/03/1991

    Resmi Gazete Sayısı: 20828

    BİRİNCİ KISIM : Genel İlkeler

    Amaç ve Kapsam

    Madde 1- Maliye Bakanlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tasfiye Kontrolörlerinin görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma esas ve usulleri, bu göreve atanmak için gerekli olan şartlar ile Denetim Biriminin yapısı bu yönetmelikle düzenlenmiştir.

    Dayanak

    Madde 2- (Değişik:RG-21/O7/1995-22350) Bu Yönetmelik, 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 484 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 17 nci maddesi ile 543 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenen 43 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

    Bakan : Maliye Bakanını,

    Bakanlık : Maliye Bakanlığını,

    Genel Müdür : Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürünü,

    Genel Müdürlük : Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,

    İşletme : Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletme Müdürlüklerini,

    Başkan : Denetim Birimi Başkanını,

    Başkanlık : Denetim Birimi Başkanlığını,

    Kontrolör :Denetim Birimi Başkanı, Başkan Yardımcısı, Grup Başkanı, Tasfiye Başkontrolörü, Tasfiye Kontrolörü ve Stajyer Tasfiye Kotrolörlerini,

    Büro : Başkanlığın bürosunu,

    ifade eder.

    Denetim Birimi Başkanlığının Yapısı

    Madde 4- Denetim Birimi Başkanlığı; Başkan, Başkan Yardımcısı, Grup Başkanı ve Kontrolörler ile Bürodan oluşur.

    Başkanlığın merkezi Ankara'dır. Bakanlıkça gerekli görülen il merkezlerinde "Tasfiye Kontrolörleri Grupları" kurulabilir. Gruplardaki çalışmalar Başkana bağlı olarak Grup Başkanları tarafından yürütülür.

    Kontrolörlerin gruplarda görevlendirilmesi Bakanlıkça yapılır.

    Yönetim

    Madde 5- Kontrolörler Genel Müdüre bağlıdır.

    Genel Müdür, Denetim Biriminin yönetim ve çalışmalarını düzenlemek üzere, kıdemli Kontrolörlerden birini Başkan olarak görevlendirir.

    Genel Müdürün gerekli gördüğü hallerde, Başkana yardımcı olmak üzere bir veya birden fazla Kontrolör bir yıl süreyle Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilebilir.

    Başkanın Görev ve Yetkileri

    Madde 6- Denetim Birimi Başkanı;

    a) Genel Müdür adına Denetim Birimini yönetmek ve çalışma yöntemlerini düzenlemek,

    b) Yıllık çalışma programlarını hazırlamak, onaya sunmak ve uygulanmasını izlemek,

    c) Genel Müdürce uygun görülen denetim, teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturmaya ilişkin görevleri Kontrolörlere vermek ve sonucunu izlemek,

    d) Kontrolörlerce soruşturma izni istenilen veya elkonulan işler konusunda gerekli incelemeleri yapıp, Genel Müdüre sunmak ve alınacak talimata göre gereğini yapmak,

    e) Bu Yönetmelik uyarınca yapılacak sınavlara ilişkin işlemleri yürütmek,

    f) Kontrolörlerin meslekte yetiştirilmelerini ve verimli şekilde çalışmalarını sağlamak,

    g) Kontrolörlerin ilerleme ve yükselmeleri ile ilgili önerilerde bulunmak,

    h) Bakanlıkça veya Genel Müdür tarafından verilecek diğer işleri yapmak,

    görev ve yetkisine sahiptir.

    Başkan Yardımcısının Görev ve Yetkileri

    Madde 7- Başkan Yardımcısı, Başkan tarafından verilen işleri yapmakla görevli ve yetkilidir.

    Grup Başkanlarının Görev ve Yetkileri

    Madde 8- Grup Başkanları, gruplarda bulunan Kontrolörlerin bu Yönetmelik esaslarına göre düzenlenen programlar gereğince çalışmalarını sağlamak, Başkan tarafından gönderilen denetim, teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturmaları Kontrolörlere vermek veya gerekirse bizzat yapmak ve sonuçlarını izlemekle görevli ve yetkilidir.

    Kontrolörlerin Görev ve Yetkileri

    Madde 9- Kontrolörler;

    a) İşletmelerin ve bu işletmelerdeki döner sermaye saymanlıklarının işlemlerini kanun, kararname, tüzük, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygunluğu yönünden incelemek, teftiş etmek ve denetlemek,

    b) İşletmelere ait sundurma, antrepo, ambar, depo ve satış mağazalarındaki eşyaları yoklamak,

    c) Suç sayılan eylem ve işlemleri görülenler hakkında soruşturma yapmak,

    d) İncelenen, teftiş edilen ve denetlenen ünitelerin amirleri ve gerekli görülen memurlar hakkında değerlendirme belgeleri düzenlemek,

    e) Genel Müdürlüğün görevlerine giren konularda etüt hazırlamak, uygulanan kanun, kararname, tüzük, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine ilişkin inceleme yapmak, görüş bildirmek ve öneride bulunmak,

    f) İnceleme, teftiş, araştırma, soruşturma ve denetim sırasında, gizli de olsa bütün defter, dosya ve belgeleri görmek, incelemek ve gerektiğinde zimmet karşılığında almak,

    g) Bakanlıkça veya Genel Müdür tarafından verilen diğer işleri yapmak,

    görev ve yetkilerine sahiptirler.

    Yardım Zorunluluğu

    Madde 10- Kontrolörlere görevleri sırasında mülki amirler ile Maliye Bakanlığı Teşkilatı yetkilileri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından gereken her türlü yardımda bulunulması ve kolaylığın gösterilmesi zorunludur.

    Denetim, teftiş, inceleme ve soruşturma süresi içinde izin kullanması sakıncalı görülenlerin izinleri, Kontrolörlerin talebi üzerine yetkili amirlerce iptal edilir veya ertelenir.

    Denetlenenlerin Zorunluluğu ve Görevden Uzaklaştırma

    Madde 11- Denetim, teftiş, inceleme ve soruşturmaya tabi işletme ve saymanlıkların görevlileri, para ve para hükmündeki kâğıtlar ile sundurma, antrepo, ambar, depo ve satış mağazalarında bulunan eşyaları ve bunlara ilişkin işlemlerle ilgili, gizli de olsa bütün defter, dosya ve belgeleri ilk talepte Kontrolörlere göstermek, saymasına ve incelemesine yardımda bulunmak zorundadırlar.

    Kontrolörler, denetleme, teftiş, inceleme ve soruşturma sırasında, zimmet ve ihtilası veya işlemlerinde önemli yolsuzluğu görülen veya görevleri ile ilgili olarak talep ettikleri defter, dosya ve belgeleri ibraz etmeyen, veznedeki para sayımını engelleyen veya görevleri başında kalmasında sakınca bulunan amir ve memurların görevden uzaklaştırılması için Genel Müdürlüğe öneride bulunurlar.

    Kimlik Cüzdanı ve Resmi Mühür

    Madde 12- Kontrolörlere Bakan ve Genel Müdür tarafından imzalanan, memurluk sıfat ve yetkisini belirtir bir kimlik belgesiyle resmi mühür verilir. Kimlik belgeleri; denetim, teftiş, inceleme ve soruşturmalarda ilgililere gösterilir.

    Stajyer Tasfiye Kontrolörlerine mühürleri yetkileri ile birlikte verilir.

    Denetim Birimi Bürosu ve Görevleri

    Madde 13- Denetim Birimi Bürosu, Genel Müdürlükçe gerekli görüldüğü takdirde, Başkana bağlı olarak kurulur. Büro yeteri kadar memurdan oluşur.

    Büroda çalışanların görevleri şunlardır:

    a) Kontrolörlere verilen işler ile Kontrolörlerden gelen rapor ve soruşturma belgeleri ile diğer her türlü evrakın kayıt, sevk, takip işlemlerini yapmak ve saklanmasını sağlamak,

    b) Çalışma ve hakediş cetvellerinin zamanında gönderilmesini izlemek, incelemek ve tahakkuka ilişkin işlemleri yapmak,

    c) Başkan tarafından verilen diğer işleri yapmak,

    Büro amir ve memurları görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamazlar.

    İKİNCİ KISIM : Kontrolörlüğe Giriş, Staj ve Yeterlilik Sınavı

    BİRİNCİ BÖLÜM : Kontrolörlüğe Giriş

    Kontrolörlüğe Giriş

    Madde 14- Kontrolörlüğe sınavla, Stajyer Tasfiye Kontrolörü olarak girilir.

    Stajyer Tasfiye Kontrolörlüğüne Atanma

    Madde 15- (Değişik:RG-14/11/2002-24936)

    Stajyer Tasfiye Kontrolörü olmak için 16 ncı maddede belirtilen şartları taşımak ve giriş sınavını kazanmak zorunludur.

    Giriş sınavı, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik uyarınca A Grubu kadroları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı ile bu Yönetmeliğin aşağıda yer alan hükümlerine göre yapılan meslek giriş sınavı olmak üzere iki aşamadan oluşur.

    Giriş sınavını kazananlardan; sağlam ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarına dayanıklı olduğunu tam teşekküllü bir hastaneden alacağı sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler, yetiştirilmek üzere Stajyer Tasfiye Kontrolörü olarak atanırlar.

    Giriş Sınavı Şartları

    Madde 16- Giriş sınavına alınacak isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır:

    a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen özellikleri taşımak,

    b) Sınavın yapılacağı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış olmak,

    c) (Değişik:RG-14/11/2002-24936) Üniversitelerin en az dört yıllık öğretim veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerini veya bunlara eşitliği yetkili makamlarca kabul edilen yerli veya yabancı öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

    d) Askerlik hizmetini yapmış olmak veya sınav tarihinde erteletmiş ya da bu hizmetten muaf bulunmak,

    e) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Kontrolörlüğün gerektirdiği nitelikte bulunduğu anlaşılmak,

    f) (Değişik:RG-14/11/2002-24936)Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik uyarınca Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan A grubu kadrolar için Kamu Personeli Seçme Sınavı kılavuzunda ve/veya ilanlarda belirtilen şartları haiz olmak.

    (Değişik:RG-18/01/2002-24644) Adaylardan Meslek Giriş Sınavının yazılı bölümünde başarılı olanlar, 15 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen hususu tam teşekküllü bir hastaneden alacakları Sağlık Kurulu Raporuyla belgelerler. (e) bendinin gerektirdiği araştırma, sadece Meslek Giriş Sınavının yazılısını kazanmış adaylar hakkında, Başkanlıkça sözlüden önce Kontrolörlere yaptırılır.

    Giriş Sınavının Duyurulması

    Madde 17- (Değişik:RG-21/11/2002-24943)

    Yapılacak Giriş Sınavının yeri, zamanı, içeriği (konu grupları) ve değerlendirme yöntemi ile en az 70 puandan az olmamak üzere Genel Müdürlükçe belirlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı taban puanı ve Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 13 üncü maddesi çerçevesinde öngörülen ilkeler adaylara ilanen duyurulur.

    Son başvuru tarihinin çalışma saati bitimine kadar teslim edilmeyen veya posta ile ulaşmayan başvurular dikkate alınmaz., başvuru yapılmamış sayılır.

    Meslek Giriş Sınavı ve Konuları

    Madde 18-(Değişik:RG-21/O7/1995-22350 )

    Meslek Giriş sınavı yazılı ve sözlü bölümler olarak aşağıda gösterilen konu gruplarından yapılır.

    a) Muhasebe

    1) Genel Muhasebe

    2) Mali Tablolar Analizi ve Teknikleri

    3) Şirketler Muhasebesi

    b) Hukuk

    1) Anayasa Hukuku

    2) İdare Hukuku (Genel Hükümler ve İdari Yargı)

    3) Ceza Hukuku (Genel Hükümler)

    4) Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç)

    5) Borçlar Hukuku

    6) Ticaret Hukuku (Genel Esaslar, Ticari Şirketler ve Kıymetli Evrak)

    c) Ekonomi

    1) Mikro Ekonomi

    2) Makro Ekonomi

    3) Uluslararası Ekonomi

    4) Milli Gelir

    5) Para, Banka ve Kredi

    6) Ekonomik Doktrinler Tarihi

    7) İşletme Ekonomisi

    d) Maliye

    1) Maliye Teorisi

    2) Maliye Politikası

    3) Kamu Maliyesi

    4) Türk Vergi Sistemi ve Vergi Hukuku

    5) Bütçe

    Giriş Sınavı Adaylık Belgesi ve Sınavın Yapılacağı Yer

    Madde 19- Giriş sınavı şartlarını taşıyan adaylara fotoğraflı adaylık belgesi verilir.

    Yazılı ve sözlü sınavlar Ankara'da yapılır.

    Sınav Kurulu

    Madde 20- (Değişik:RG-14/01/1992-21111)

    Sınav Kurulu; Bakanlık Makamının Onayı ile belirlenir ve Genel Müdürün Başkanlığında Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanları arasından seçilecek iki üye ile Denetim Birimi Başkanı ve kıdemli bir Kontrolörden oluşur.

    Ayrıca, Kontrolörler arasından iki yedek üye seçilir.

    Yazılı Sınav Sorularının Hazırlanması

    Madde 21- Yazılı sınav soruları, Sınav Kurulu tarafından konularına göre hazırlanıp imzalandıktan sonra, mühürlü zarflar içinde Sınav Kurulu Başkanınca uygun görülen biçimde saklanır.

    Yazılı Sınavların Yapılış Şekli

    Madde 22- Yazılı sınavlar, Genel Müdür tarafından görevlendirilen Kontrolörler ile diğer görevlilerin gözetiminde yapılır. Adayların kimlikleri saptandıktan sonra soru zarflarının sağlam, kapalı ve mühürlü olduğuna dair bir tutanak düzenlenir. Bundan sonra zarflar açılarak sorular yazdırılır veya dağıtılır.

    Sınav sonunda toplanan sınav kağıtları ile düzenlenen tutanaklar bir zarf içine konulur. Zarf kapatılıp mühürlendikten sonra durum diğer bir tutanakla saptanır ve zarf tutanakla birlikte Sınav Kurulu Başkanına teslim edilir.

    Giriş Sınavı Notları

    Madde 23- Giriş sınavında tam not, yazılı sınav konu gruplarından ayrı ayrı, sözlü sınavda tek olmak üzere 100'dür.

    Yazılı Sınavın Başarılması

    Madde 24- (Değişik:RG-21/O7/1995-22350 )

    Yazılı Sınavı başarmış sayılmak için, yazılı sınav konu gruplarından her birinin 50'den ve ortalamasının da 65'den aşağı olmaması gerekir.

    Ancak, yabancı dil notu, yazılı sınav notu ortalamasına dahil edilmez, eşit ortalama not alanlar arasında tercih sebebi olarak değerlendirilir.

    Sözlü Sınav

    Madde 25- Yazılı sınavı başaranlar, sözlü sınava alınırlar. Sözlü sınavda adayların bilgileri yanında zekâ, intikal sürati, ifade yeteneği, tavır ve hareket gibi kişisel nitelikleri de gözönünde bulundurulur.

    (Değişik:RG-21/O7/1995-22350 ) Sözlü sınavı notunun en az 65 olması gerekir.

    Giriş Sınavı Sonuçlarının Değerlendirilmesi

    Madde 26- Giriş sınavı notu, yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır. Giriş sınavı notu en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle ve sıra ile kadro durumu ve ihtiyaca göre belirlenen yeteri kadar aday kazanmış sayılır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

    Sınav sonuçları Sınav Kurulu tarafından bir tutanakla tespit edilir. Sınavı kazananlara Genel Müdürlükçe duyuru yapılır.

    Tekrar Sınava Girebilme

    Madde 27- Giriş sınavını kazanamayanlar ancak bir kez daha sınava girebilirler.

    İKİNCİ BÖLÜM : Stajyer Tasfiye Kontrolörlerinin Yetiştirilmesi

    Yetiştirmede Amaç

    Madde 28- Stajyer Tasfiye Kontrolörlerinin yetiştirilmesinde aşağıdaki amaçlar güdülür:

    a) Kişiliklerini mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirmek,

    b) Mesleğe ilişkin mevzuat ve uygulamalar ile teftiş, inceleme, denetim ve soruşturma konularında uzmanlaşmalarını sağlamak,

    c) Rapor ve yazışma dili ile teknikleri konusunda becerilerini geliştirmek,

    d) Ekonomik ve mali bilgilerinin gelişmesini sağlayarak, bilimsel çalışma ve araştırma yetenek ve alışkanlığını kazandırmak,

    e) Yabancı dil bilgilerini geliştirmelerini sağlamak.

    Yetiştirme Dönemi

    Madde 29- Stajyer Tasfiye Kontrolörlerine, üç yıllık yetiştirme döneminde 28'inci maddede

    belirlenen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, Başkanlıkça hazırlanıp Genel Müdür tarafından onaylanan yetiştirme programı uygulanır. Bununla birlikte, Stajyer Tasfiye Kontrolörlerinin yetişmelerinde kendi gayret ve çalışmaları esastır.

    Yetiştirme Şekli

    Madde 30- Stajyer Tasfiye Kontrolörleri Yetiştirilmek üzere;

    a) Hizmet içi eğitim seminerleri düzenlenir,

    b) Kontrolörlerin refakatinde çalıştırılır,

    c) Yetkili olarak görevlendirilir,

    d) Mesleki araştırmalar yaptırılır.

    Yetki Verilmesi

    Madde 31- Yetiştirme döneminin ikinci yılı sonunda, refakatinde çalıştıkları Kontrolörlerin düzenledikleri görüş bildirimleri de dikkate alınarak başarılı görülen Stajyer Tasfiye Kontrolörlerine, Başkanın teklifi ve Genel Müdürün onayı ile re'sen denetim, teftiş, inceleme, soruşturma yapmak ve rapor düzenlemek yetkisi verilebilir.

    İlk değerlendirmede yetki verilmesi uygun bulunmayan Stajyer Tasfiye Kontrolörleri 4 aydan az olmamak üzere, en çok 6 ay sonra ikinci bir değerlendirilmeye tabi tutulurlar. Bu kez de başarılı bulunmayanlara bu Yönetmeliğin 37 nci maddesi uygulanır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Yeterlik Sınavı

    Madde 32- Stajyer Tasfiye Kontrolörleri üç yıllık yetiştirme dönemi sonunda yeterlik

    sınavına tabi tutulurlar. Bu sınav 20 nci maddede belirtilen Sınavı Kurulu tarafından yapılır.

    Bu sınavı başaranlar Kontrolör olarak atanır.

    Yeterlik Sınavının Konuları

    Madde 33- (Değişik:RG-21/07/1995 -22350 )

    Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere aşağıdaki konulardan yapılır:

    A- Genel Müdürlüğün faaliyet alanına ilişkin;

    1) Gümrük, kaçakçılık, tasfiye mevzuatı ve bunlarla ilgili diğer mevzuat ile bunların uygulamaları,

    2) Gelir mevzuatı ve uygulamalarının genel esasları,

    3) Gider mevzuatı ve uygulamalarının genel esasları,

    B- Bakanlığın teşkilat yapısı,

    C- Genel Müdürlüğün faaliyet alanına giren mali işler ile muhasebe işlemleri,

    D- Denetim, teftiş ve inceleme usulleri,

    E- Soruşturmaya ilişkin mevzuat ve usuller.

    Yeterlik sınavında sorular, Stajyer Tasfiye Kontrolörlerinin sorunları kavrama ve çözme yeteneklerini belirleyecek nitelikte hazırlanır.

    Yeterlik Sınav Notu

    Madde 34- (Değişik:RG-21/07/1995 -22350 )

    Yeterlik sınavı notu, yazılı ve sözlü sınav notu ile yetişme notundan oluşur.

    Tam not, yetişme notu ile yazılı sınav gruplarında ayrı ayrı ve sözlü sınavda tek olmak üzere 100'dür.

    Yeterlik sınavını başarmış sayılmak için;

    a) Yazılı sınav gruplarından alınan notlardan her birinin 50'den ve ortalamasının 65'den,

    b) Sözlü sınav notunun 65'den,

    c) Yetişme notu, yazılı not ortalaması ve sözlü sınav notu toplamlarının üçe bölünmesinden elde edilen notun 65'den aşağı olmaması gerekir.

    Yetişme Notu

    Madde 35- (Değişik:RG-21/07/1995 -22350 )

    Yetişme notu aşağıda belirtilen konulardan her biri için verilen notların ortalaması alınarak saptanır. Bu not 65'den aşağı olmaz.

    a) Seminer notu (Hizmet içi eğitim seminerleri sonunda aldıkları notlar ortalaması),

    b) Denetim notu (Yetkili Stajyer Tasfiye Kontrolörlerinin yaptıkları denetimler sonunda düzenledikleri raporlara verilen not),

    c) Soruşturma notu (Yetkili Stajyer Tasfiye Kontrolörlerinin yaptıkları soruşturmalar sonunda düzenledikleri rapor ve fezlekelere verilen not),

    d) Araştırma notu (Stajyer Tasfiye Kontrolörlerinin yaptıkları araştırmalar sonucu düzenledikleri raporlara verilen not),

    e) Özel not (Stajyer Tasfiye Kontrolörlerinin nitelikleri, tutum ve davranışları, mesleki bilgileri, çalışkanlıkları ve yeterlikleri hakkında refakatinde çalıştıkları Kontrolörlerin verdikleri notların ortalaması).

    Soruşturma yapmayan Stajyer Tasfiye Kontrolörleri için, "soruşturma notu" aranmaz.

    Yeterlik Sınavını Başaramayanlar ve Sınava Girmeyenler

    Madde 36- Yeterlik sınavını başaramayanlar ya da özürsüz olarak sınava girmeyenler Bakanlık teşkilatında durumlarına ve kadro derecelerine uygun diğer bir göreve atanırlar.

    Yeterlik Sınavından Önce Meslekten Çıkarılma

    Madde 37- Stajyer Tasfiye Kontrolörlüğü döneminde, mesleğin gerektirdiği özellik ve nitelikler ile bağdaşmayacak durum ve davranışları tespit edilenler veya yapılan iki değerlendirmeye rağmen kendilerine yetki verilmeyenler, yeterlik sınavı beklenmeksizin başka bir göreve atanırlar.

    ÜÇÜNCÜ KISIM : Çalışma Düzeni

    Çalışma Programı

    Madde 38- Kontrolörlerin çalışma programları, Teftiş Kurulu ve gerektiğinde diğer Genel Müdürlük Denetim Birimleri ile koordinasyon sağlanmak suretiyle yıllık olarak belirlenir ve Bakanlık Onayı ile yürürlüğe girer.

    Yıllık Çalışma Programı, merkez emri, yaz ve kış turne programı çalışmalarını kapsar.

    Çalışma Programı İlkeleri

    Madde 39- Çalışma programları; Kontrolörlerin yapacakları çalışmaların nitelikleri ile denetleyecekleri ve teftiş edecekleri üniteleri, yapacakları incelemeleri, gidecekleri yerleri, turne zamanını, süresini ve uyulması gereken esasları içerir. Programların hazırlanmasında ünitelerin iş hacimleri esas alınır.

    Programların öngörülen süreler içinde tamamlanması esastır. Süresinde tamamlanamayacağı anlaşılan işler hakkında Başkanlığa zamanında yazılı bilgi verilir ve alınacak talimata göre hareket edilir. İnceleme ve soruşturma çalışmalarında süreyi işin niteliği belirler.

    Programda teftişi öngörülen ünitelerin sırası ancak, Başkanın onayı ile değiştirilebilir.

    Çalışma programları gizlidir, hazırlanmasında ve uygulanmasında bu kurala uyulur.

    Turne Esası

    Madde 40- Kontrolörlerin merkez emri dışındaki çalışmaları turne esasına göre yapılır.

    Genel Müdür, ivedi ve önemli işlerde, turne süreleri ve yerleri ile bağlı kalınmaksızın ayrıca görev verebilir.

    Turne Bölgeleri

    Madde 41- (Değişik:RG-21/07/1995 -22350 )

    Turne esasının uygulanması bakımından Türkiye, bu Yönetmeliğe ekli (Ek:1) Turne bölgeleri cetvelinde tesbit edilen üç bölgeye ayrılmıştır.

    Yaz turne programları Kontrolörlerin üç bölgeye sıra ile gitmelerini sağlayacak biçimde düzenlenir. Stajyer Kontrolörler için bölge esası dikkate alınmaz.

    Turne Zamanı

    Madde 42- Turne zamanları işletmelerin bulunduğu yörenin iklim ve iş durumları gözönüne alınarak belirlenir.

    Mesleki Kıdem

    Madde 43- Kontrolörlerin yönetme ve yürütme, çalışma ve yetişme gibi faaliyetlerinin organizasyonu ile protokol ve temsil konularında "Meslek Kıdemi" esası uygulanır. Ancak, işin gerektirdiği hallerde Başkan ve Grup Başkanları, Kontrolörlerin en kıdemlisi yerine ondan sonra gelen kıdem sırasındakilerden seçilebilir.

    Meslek kıdemi sıralamasında esas, yeterlik sınavlarının tarihleri ile bu sınavlarda kazanılan dereceler ve meslekte geçirilen sürelerdir.

    Aynı giriş veya aynı yeterlik sınavında başarı gösterenler bir promosyon oluştururlar. Promosyon içi kıdem, sınavdaki başarı sıralamasına göre belirlenir.

    Stajyer Tasfiye Kontrolörlüğünden geçici ayrılmalar mesleki kıdemin hesabında dikkate alınmaz.

    Turne Süreleri

    Madde 44- Turne süreleri Kontrolörlerin mesleki kıdemlerine göre belirlenir.

    Buna göre turne süreleri;

    a) Kıdemleri 6 yıla kadar olanlar için 5 ay,

    b) Kıdemleri 9 yıla kadar olanlar için 4 ay,

    c) Kıdemleri 12 yıla kadar olanlar için 3 ay,

    d) Başkontrolör ve kıdemleri 12 yıldan fazla olanlar için 2 aydır.

    Turne sürelerindeki kıdemin hesabında, turneye çıkış günü esas alınır. Turne süresince izin kullanılmaması esastır. Turne içinde zorunlu nedenlerle alınan izinler bu sürelere dahil edilmez.

    Zorunlu nedenlerle merkez dışına gönderilenler ile turne süreleri uzatılması uygun görülenlerin 10 günü aşan çalışma süreleri, talepleri halinde bir sonraki turne süresinden mahsup edilir.

    Turne süresini zorunlu nedenlerle tamamlayamayanların kalan süreleri ertesi yıl veya yıllar turne sürelerine eklenir.

    Merkez Emri

    Madde 45- Kontrolörler her üç yılın sonunda bir yıl merkez emrinde görevlendirilirler.

    Merkez emrinde görevlendirilen Kontrolörlere turne esasına ve sürelerine bağlı kalınmaksızın görev verilir.

    DÖRDÜNCÜ KISIM : Raporlama Düzeni

    Genel İlke

    Madde 46- Kontrolörler yaptıkları denetim, teftiş, inceleme araştırma ve soruşturma çalışmaları sonucunda aşağıdaki maddelerde gösterilen raporları düzenlerler.

    Denetim Raporu

    Madde 47- Denetlenen ve teftiş edilen her ünite için bir denetim raporu düzenlenir.

    Bu raporda;

    a) Denetlenen servisler ile düzenlenen rapor ve yazılar,

    b) Denetim sonucunda saptanan önemli hata ve noksanlıklar,

    c) Kadroların iş hacmine göre yeterli olup olmadığı,

    d) Görevlilerin nitelik, yeterlilik ve yetenekleri,

    e) Yerleşim, araç-gereç durumları ve ihtiyaçları,

    f) İşletmenin özel, tüzel kişiler ve resmi dairelerle ilişkileri,

    g) İşletmenin amacına uygun çalışıp çalışmadığı, verimlilik ve kârlılık durumu,

    belirlenir.

    Düzenlenen denetim raporlarının aslı ile bir örneği Başkanlığa gönderilir.

    Cevaplı Rapor

    Madde 48- Cevaplı rapor, denetim ve teftiş sırasında düzelttirilmesi mümkün olmayan noksan ve hatalı işlemlere ilgililerce cevap verilmesine gerek görülen hallerde mahallinde düzenlenir.

    Bu raporda;

    a) İşlemleri denetlenen ve teftiş edilen memurların kimlikleri ve ünvanları,

    b) Denetimin ve teftişin kapsadığı dönem ve servisler,

    c) Eleştirilen işlemler, aykırı olduğu hükümler ve düzeltilme yolları,

    d) Raporun ilgililerce cevaplandırılma yöntem ve süreleri,

    kısa ve özlü olarak belirtilir.

    Düzenlenen cevaplı raporların, aslı ve bir örneği denetlenen ve teftiş edilen birimin amirine tebliğ edilir, bir örneği ise Başkanlığa gönderilir.

    Tebliğ edilen cevaplı raporun, Kontrolörce belirtilen süreler içinde işlemleri denetlenen memurlar ile birinci ve ikinci derece amirleri tarafından cevaplandırılmasından sonra, aslı Kontrolöre gönderilir, cevaplandırılmış örneği ise işletmedeki denetim raporları dosyasında saklanır. Kontrolöre gelen raporun aslına en geç bir ay içinde son görüşler de eklenerek Başkanlığa verilir veya gönderilir. Uygun ve yeterli bulunmayan cevaplar için yazılan son görüşlerin açık ve gerekçeli olması gerekir.

    Zorunlu nedenlerle ilgili Kontrolörün son görüş bildirimini yazamadığı hallerde, bu husus Başkan veya Başkan Yardımcısı tarafından yerine getirilir.

    Kontrolörler cevaplı raporların süresinde ve eksiksiz olarak iadesini izlemekle yükümlüdürler. Haklı nedenlere dayanmaksızın süresinde cevaplandırılmayan raporlar hakkında, gereği yapılmak üzere Başkanlığa bilgi verilir.

    Cevaplı rapor düzenlenmesine gerek görülmeyen hallerde durum, cevaplı rapor yerine geçecek bir yazı ile denetlenen veya teftiş edilen işletmeye bildirilir ve yazının iki örneği Başkanlığa gönderilir.

    İnceleme Raporu

    Madde 49- İnceleme raporu, Kontrolörlerin;

    a) Yürürlükteki kanun, kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ ve uygulamalarda görülen aksaklıkları ve bunların düzeltilmesi yollarıyla, yeniden konulması gereken hüküm ve usuller hakkında görüş ve önerilerini,

    b) Bakanlıkça tetkik ettirilen çeşitli konular hakkındaki düşüncelerini,

    c) Mesleki ve bilimsel çalışmalarının sonuçlarını,

    d) Soruşturma açılmasına gerek olup olmadığını önermek için yapılan araştırma ve incelemelerini,

    e) Disiplin soruşturması açılmasına ya da idari önlem alınmasına ilişkin önerilerini,

    f) İnceleme sırasında tespit ettiği diğer konuları,

    yansıtmak için düzenlenir.

    İnceleme raporları, konularının ilgilendirdiği daireler gözönünde bulundurularak Başkanlığa yeterli sayıda verilir veya gönderilir.

    Fezleke ve Soruşturma Raporu

    Madde 50- Memurun Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat hükümlerine göre yapılan soruşturmalar sonucunda fezleke, 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Kanun hükümleri uyarınca yapılan soruşturmalar sonucunda soruşturma raporu düzenlenir.

    Kontrolörler, bu raporların düzenlenmesinde "Maliye Bakanlığı Kontrolörleri Tahkikat Usullerine Dair Yönetmelik" hükümlerine uyarlar.

    Bu raporlarda, disiplin cezası ve idari tedbir önerilerine yer verilmez.

    Düzenlenen fezleke raporları, kanunen verilmesi gereken merciler gözönünde bulundurularak Başkanlığa yeterli sayıda verilir veya gönderilir. Soruşturma raporlarının aslı ilgili Cumhuriyet Savcılığına doğrudan gönderilir, diğer nüshalar ise Başkanlığa verilir veya gönderilir.

    Yıllık Çalışma Raporu

    Madde 51- Yıllık Çalışma Raporu, Kontrolörlerce yıl içinde yapılan denetim, inceleme, soruşturma, araştırma ve diğer çalışmaları göstermek amacı ile yıl sonunda düzenlenir.

    Yıllık Çalışma Raporları, izleyen yılın en geç Ocak ayı sonuna kadar, iki örnek olarak Başkanlığa verilir veya gönderilir.

    Hata ve Noksanlıklar

    Madde 52- Raporlarda usul ve esasa ilişkin hata ve noksanlıklarına rastlanan Kontrolörler, Başkanlıkça uyarılır. Uyarma sonucunda görüş birliğine varılamadığı takdirde konu, Başkanlıkça seçilecek iki Kontrolöre incelettirilir. Bu inceleme sonucu Genel Müdüre sunulur ve alınacak talimata göre işlem yapılır.

    Çözümü açıkça belli olmayan ve değişik şekilde yorumlanabilecek hususlar, Kontrolörün hata ve noksanlığı olarak değerlendirilmez.

    Değerlendirme Belgesi

    Madde 53- Değerlendirme belgeleri, işlemleri denetlenen ve teftiş edilen amirler ile haklarında olumlu veya olumsuz kanıya varılan memurlar hakkında Kontrolörün görüş ve düşüncelerini belirtmek amacıyla düzenlenir.

    Bu belgeler, denetim raporu ile birlikte Başkanlığa gönderilir.

    Bu belgelerin düzenlenmesinde ve gönderilmesinde gizlilik esasına uyulur.

    BEŞİNCİ KISIM : Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar İle Yurt Dışına Gönderilme

    Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar

    Madde 54- Kontrolörler, bu Yönetmelikte belirtilen, denetim, teftiş ve soruşturma konularının dışında, mesleki ve bilimsel çalışmalara da önem verirler.

    Kontrolörlerin başarılı çalışma sonuçlarının yayınlanması ve duyurulması Genel Müdürlükçe sağlanır.

    Yurt Dışına Gönderilme

    Madde 55- Yeterliliklerini başarıyla verenler ve yabancı dil sınavında başarılı olan Kontrolörler; uzmanlıklarını geliştirmek, yabancı dil yeteneklerini ilerletmek ve Bakanlıkça uygun görülecek konularda araştırmalar yapmak üzere, bir yıl süre ile yurt dışına gönderilirler.

    Dış ülkelere gönderilmede kıdem esası uygulanır.

    Yurt Dışı Çalışma Sonuçları

    Madde 56- Yurt dışına geçici görevle gönderilen Kontrolörler, bütün çalışmalarını içeren raporlarını Türkiye'ye dönüşlerinden itibaren en geç iki ay içinde, Başkanlığa iki örnek olarak sunarlar.

    ALTINCI KISIM : Haberleşme Düzeni

    Genel Müdürlükle Haberleşme

    Madde 57- Kontrolörler, Genel Müdürlükle haberleşmelerini Başkanlık kanalıyla yaparlar.

    Başkanlık, Genel Müdürlükle haberleşmelerini Genel Müdürün belirleyeceği esaslara göre gerçekleştirir.

    Haberleşme genel olarak yazıyla yapılır. Gizliliği olmayan acele işlerde telgraf, teleks veya faksla da haberleşme yapılabilir.

    Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Haberleşme

    Madde 58- Kontrolörler, kamu kurum ve kuruluşlarının merkez birimleri ile haberleşmelerini Bakanlık kanalıyla yaparlar.

    Kamu kurum ve kuruluşlarının taşra birimleriyle haberleşmelerini ise doğrudan yapabilirler.

    İşe Başlayış ve Ayrılış Bildirimi

    Madde 59- Kontrolörler merkez dışındaki çalışmalarında, göreve başlayış ve ayrılışlarını telgrafla Başkanlığa bildirirler.

    Merkez çalışmalarında ise göreve başlayış tarihi Başkanlığa yazı ile bildirilir.

    Evrak Kayıt ve Zimmet Defteri

    Madde 60- Kontrolörler, aldıkları ve gönderdikleri raporların kaydedilmesinde evrak defteri, bunların postadan başka yerlere tesliminde ise zimmet defteri kullanırlar.

    YEDİNCİ KISIM : Çeşitli Hükümler

    Kontrolörlüğe Yeniden Alınma

    Madde 61- Kontrolörlükten ayrıldıktan sonra sadece kamu kesiminde çalışanların yeniden kontrolörlüğe alınması, Genel Müdürün değerlendirmesi ve Bakanın Onayına bağlıdır.

    Üst düzey idari görevden dönenler, kendi promosyonlarının sonuna, diğerleri ise Kontrolörlük kıdemlerine uygun promosyonun sonuna eklenir.

    Kontrolörlerin İcraya Karışmayacağı

    Madde 62- Kontrolörler kendiliklerinden idari işlere müdahale edemezler ve icrai mahiyette emir veremezler.

    Kredi Cüzdanı ve Çek

    Madde 63- Kontrolörlere aylık, yolluk ve diğer hakedişlerini almak için kredi cüzdanı ve çek verilir.

    Kullanılan kredi cüzdanı ve çek ciltlerinin dip koçanları yenisi alınmak üzere geri verilir.

    Hakedişlerin Alınması

    Madde 64- Kontrolörler, aylık, yolluk ve diğer hakedişlerini ay başlarında avans olarak alırlar.

    Çekilen paranın hakediş tutarını aşmaması asıldır. Ertesi aya zimmet devri ancak, ayın son günlerinde görevle ilgili yolculuk halinde mümkün olabilir.

    Çalışma ve Hakediş Cetveli

    Madde 65- Kontrolörlerin aylık çalışma ve hakediş durumları düzenlenecek çalışma ve hakediş cetvelinde gösterilir.

    Çalışma ve hakediş cetveline o aya ait çek yaprağı, yolluk ve çeşitli giderlere ait bildirimler eklenerek izleyen ayın ilk 5 günü içinde Başkanlığa verilir veya gönderilir.

    Demirbaş Eşya

    Madde 66- Kontrolörler, kendilerine sağlanan demirbaşları meslekten ayrılışlarında geri verirler.

    Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini takip eden bir yıl içinde ve gerekli görüldüğü takdirde; Maliye Bakanlığı bünyesinde bulunan diğer Genel Müdürlük Kontrolörlük giriş sınavını kazananlar Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Stajyer Tasfiye Kontrolörü kadrolarına atanabilirler.

    Geçici Madde 2- (Değişik:RG-21/07/1995 -22350 ) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini takip eden 5 yıl içinde ve gerekli görüldüğü takdirde; Maliye Bakanlığı bünyesinde bulunan diğer genel müdürlük kontrolörlerinden veya stajyer kontrolörlerinden isteyenler Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Tasfiye Kontrolörü veya Stajyer Tasfiye Kontrolörü kadrolarına atanabilirler.

    Geçici Madde 3- (Değişik:RG-21/07/1995 -22350 ) Yönetmeliğin 20 nci maddesine göre teşekkül ettirilmesi gereken Sınav Kurulu, Genel Müdürlükçe şartları taşıyan yeterli sayıda ve meslek kıdemine haiz kontrolör istihdam edilinceye kadar, Genel Müdür başkanlığında, Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanlarından oluşan başkan dahil beş üyeden oluşur.

    Yürürlük

    Madde 67- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 68- Bu Yönetmelik hükümlerini MaliyeBakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar