MALİYE BAKANLIĞI MİLLÎ EMLÂK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA BİRİMLERİ KURULUŞ VE GÖREV YÖNETMELİĞİ

    Maliye Bakanlığı Millî Emlak Genel Müdürlüğü Taşra Birimleri Kuruluş Ve Görev Yönetmeliği

    Maliye Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 24/08/1995

    Resmi Gazete Sayısı: 22384

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam ve Genel Esaslar

    Amaç

    Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Maliye Bakanlığı Millî Emlâk Genel Müdürlüğünün taşra birimlerinin kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektedir.

    Kapsam

    Madde 2- Bu Yönetmelik; millî emlâk dairesi başkanlığı, millî emlâk müdürlüğü ve malmüdürlüğü millî emlâk servislerinin, görev ve yetkilerini kapsar.

    Hukuki Dayanak

    Madde 3- Bu Yönetmelik; Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 39'uncu maddesi ile bu Kanun Hükmünde Kararnameye 543 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 15'inci maddesi ile eklenen ek 21'inci maddesine göre düzenlenmiştir.

    Tanımlar

    Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

    a)"Bakanlık" Maliye Bakanlığını,

    b)"Bakan" Maliye Bakanını,

    c)"Genel Müdürlük" Millî Emlâk Genel Müdürlüğünü,

    d)"Genel Müdür" Millî Emlâk Genel Müdürünü,

    e)"Başkanlık" Millî Emlâk Dairesi Başkanlığını,

    f)"Başkan" Millî Emlâk Dairesi Başkanını,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Millî Emlâk Taşra Birimlerinin

    Örgütlenmesi ve Görevleri

    Millî Emlâk Taşra Örgütlenmesi

    Madde 5- Millî emlâk taşra birimleri, millî emlâk mevzuatının uygulanması bakımından il ve ilçe merkezlerinde iş hacmi de dikkate alınarak aşağıda belirtilen şekilde örgütlenir.

    a) Millî emlâk dairesi başkanlığı,

    b) Millî emlâk müdürlüğü,

    c) Malmüdürlüğü millî emlâk servisi.

    Millî Emlâk Dairesi Başkanlığı

    Madde 6-Millî emlâk dairesi başkanlığı, iş hacmi dikkate alınarak, Bakanlıkça gerekli görülen yerlerde defterdarlığa bağlı olarak kurulur.

    Başkanlık, Genel Müdürlüğün ildeki görevlerini yerine getirir.

    Başkanın emrinde yeteri kadar millî emlâk denetmeni, emlâk müdürü ve bilgi işlem müdürü bulunur.

    İllerde defterdar tarafından kullanılan yetkiler tamamen veya kısmen millî emlâk dairesi başkanına devredilebilir.

    Başkanlık kurulan illerde, millî emlâk taşra birimleri başkanlığa bağlı olarak çalışır.

    Millî Emlâk Müdürlüğü

    Madde 7-Millî emlâk müdürlüğü il merkezlerinde kurulur. Ancak, Bakanlık aynı il merkezinde birden fazla veya ilçelerde millî emlâk müdürlüğü kurmaya yetkilidir.

    Malmüdürlüğü Millî Emlâk Servisi

    Madde 8- Millî emlâk müdürlüğü olmayan ilçelerde, millî emlâk işlemleri, malmüdürlerinin sorumluluğu altında millî emlâk servislerince yürütülür.

    Yetki Alanı

    Madde 9- Millî emlâk dairesi başkanlığı, millî emlâk müdürlüğü ve malmüdürlüğü millî emlâk servisinin yetki alanı, kurulmuş olduğu il veya ilçenin mülki idare sınırları ile çevrelenir.

    Başkanlığın Örgütlenmesi

    Madde 10- Başkanlık, aşağıda belirtildiği şekilde, edinim, idare ve elden çıkarma bölümleri ile bunlara bağlı servisler ve diğer hizmet birimlerinden oluşur. İş hacminin gerektirdiği hallerde servisleri birleştirmeye, ayırmaya veya aynı konuda birden fazla servis kurmaya başkan, yeni bölüm ve servisler kurmaya ise Bakanlık yetkilidir.

    A) Edinim Bölümü:

    1) Mülkiyet ve adli dava,

    2) Satınalma, kamulaştırma, devletleştirme, trampa, teferruğ, bağış, kanunlarla ve anlaşmalarla Hazineye mal intikali,

    3) İnşaat ve onarım,

    4) Teknik büro

    B) İdare Bölümü:

    1) Millî emlâk defterleri, evrak ve arşiv,

    2) Tahsis,

    3) Kira ve irtifak hakları,

    4) Tesbit, ecrimisil ve tahliye,

    5) Ağaçlandırma,

    6) Kamu konutları,

    7) İmar planlarını takip,

    8) Ayniyat,

    9) İdari davalar.

    C) Elden Çıkarma Bölümü:

    1) Taşınır ve taşınmaz mal satışları,

    2) Devir ve terk,

    3) Tasfiye.

    D) Özlük ve Destek Hizmetleri.

    Millî Emlâk Müdürlüğünün Örgütlenmesi

    Madde 11- Millî emlâk müdürlükleri, edinim, idare ve elden çıkarma servislerinden oluşur. İş hacminin gerektirdiği hallerde aynı konuda birden fazla servis kurulmasına defterdar, yeni bir servis kurulmasına ise Bakanlık yetkilidir.

    Millî Emlâk Taşra Birimlerinin Görevleri

    Madde 12- Millî emlâk taşra birimlerinin görevleri şunlardır:

    a) Hazinenin; kanunlar ve anlaşmalar ile satınalma, trampa, teferruğ, kamulaştırma, bağış, inşaat ve diğer yollarla mal edinme işlemlerini, gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak yürütmek,

    b) Kanunlar ve anlaşmalar gereği Hazineye intikal etmesi gereken taşınır ve taşınmaz malların Hazineye eksiksiz olarak intikalinin sağlanması için gerekli tedbirleri almak,

    c) Hazinenin özel mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz malların etkin bir şekilde yönetimi ve korunmasını sağlamak,

    d) 08.01.1996 tarihli ve 22517 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile değişik) Devletin özel mülkiyetindeki taşınmaz malların satışı, kiraya verilmesi, trampası ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi işlemlerini yapmak, [2]

    e) Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz malların; gerekli görülen hallerde Hazine adına tescil ettirilmesi, kiraya verilmesi ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi işlemlerini yürütmek,

    f) Ormanlar ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki diğer yerler ile Devletin özel mülkiyetindeki yerlerde bulunan su ürünleri üretim yerleri, kaynak suları ve taş, kum, çakıl ve toprak ocaklarının kiraya verilmesi işlemlerini yapmak,

    g) Hazinenin özel mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerin işgal edildiğinin tesbit edilmesi halinde, işgalcilerin tahliyesini sağlamak için gerekli işlemleri yapmak ve işgalciler aleyhine ecrimisil takibatı yapmak,

    h) Hazinenin özel mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz malların zamanaşımı sürelerini de dikkate alarak mahalli tesbitlerini yapmak,

    ı) Genel bütçeli kuruluşlarca, herhangi bir amaç için kamulaştırılan veya satın alınan taşınmaz mallarla imar planında tahsis amacına uygun olarak ayrılan taşınmaz malların talep sahibi kuruluşlara tahsislerini yapmak, genel, katma ve özel bütçeli kuruluşlara tahsis edilen taşınmaz malları teslim etmek, tahsisi kaldırılanları teslim almak, tahsis amacında kullanılmadıkları tesbit edilenlerin tahsisinin kaldırılması için Bakanlıktan talepte bulunmak, bu şekildeki tahsisi kaldırılan taşınmaz mallar üzerinde Hazine dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapı ve tesisleri tasfiye etmek,

    j) Maliye Bakanlığına tahsisli kamu konutlarını yönetmek, bakım ve onarımlarını mevzuat çerçevesinde yapmak, diğer genel bütçeli kuruluşlara tahsisli kamu konutlarının kira bedellerinin tahsil edilip edilmediğini takip etmek,

    k) Hazineye ait taşınmaz malların kaydını tutmak ve taşınmaz mallardaki değişiklikleri takip etmek,

    l) Maliye Bakanlığı hizmetleri için gerekli olan taşınmaz malların kamulaştırma işlemlerini yapmak ve diğer genel bütçeli kuruluşlarca kamulaştırılan taşınmaz malların, Hazine adına tescilini sağlamak,

    m) Kanunlar ve anlaşmalar gereğince gerçek ve tüzelkişilere ait el konulması gereken para, mal ve hakların işlemlerini yapmak ve tasfiyelerini sonuçlandırmak,

    n) Genel bütçeye dahil dairelerin hizmet dışı kalan taşınır mallarından tasfiyesine karar verilenlerin satışını yapmak veya Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı olan yerlerde bu teşkilat aracılığıyla sattırmak, Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı olmayan yerlerde satmak,

    o) Bakanlık hizmet binaları ve Hükümet Konaklarının şartname ve sözleşme hükümlerine göre yapılmasını ve satın alınmasını takip etmek ve bunların onarımlarının yapılmasını sağlamak,

    p) Kadastroda Hazine hak ve hukukunun zarara uğramaması için; 3402 sayılı Kadastro Kanununun 12'nci maddesinde belirtilen sürelerde kadastro tesbitlerine itirazda bulunmak,

    r) İmar Kanununun uygulanması esnasında Hazine hak ve hukukunun korunması için gerekli görülen hallerde itirazda bulunmak ve dava açmak veya açtırmak,

    s) Adli ve idari yargıdaki davaları muhakemat birimleri ile de koordinasyon sağlayarak takip etmek,

    t) Görev alanına giren konulardaki alacakların süresinde ve mevzuata uygun olarak takip edilerek tahsil aşamasına getirilmesi için gerekli tedbirleri almak,

    u) Hazine mallarıyla ilgili diğer mevzuatla Bakanlığa verilen görevleri yürütmek.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Millî Emlâk Dairesi Başkanlığının Yönetimi

    Yönetim

    Madde 13-

    A) Millî Emlâk Dairesi Başkanlığı Yönetimi

    Millî emlâk dairesi, millî emlâk dairesi başkanı tarafından yönetilir. Millî emlâk dairesi başkanı, millî emlâk bölümlerini, bu bölümlerin her aşamadaki yöneticileri aracılığı ile yönetir, kontrol eder ve aralarında koordinasyonu sağlar.

    B) Millî Emlâk Denetmenliği Yönetimi

    Başkanlık kurulan illerde, millî emlâk denetmenleri başkanlığa bağlı olarak çalışırlar. Denetmenlerin çalışma esas ve usulleri ile görev ve yetkileri ayrı bir yönetmelikle düzenlenir.

    C) Emlâk Müdürlüğü Yönetimi

    Millî emlâk dairesi başkanlığı olan yerlerde, millî emlâk bölümleri emlâk müdürleri tarafından yönetilir.

    D) Bilgi İşlem Müdürlüğü Yönetimi

    Millî emlâk işlemleriyle ilgili olarak, bilgi-işlem çalışmaları, veri araştırma, toplama, etüd ve istatistiki faaliyetleri bilgi işlem müdürü yürütür.

    E) Millî Emlâk Müdürlüğü Yönetimi

    Millî emlâk dairesi başkanlığı bulunmayan yerlerdeki millî emlâk servisleri doğrudan millî emlâk müdürü tarafından yönetilir.

    F) Malmüdürlüğü Yönetimi

    Millî emlâk müdürlüğü bulunmayan ilçelerde millî emlâk işlemleri, malmüdürünün sorumluluğu altında millî emlâk servisince yürütülür.

    Madde 14-

    A) Millî Emlâk Dairesi Başkanlığında Görevlendirme

    Emlâk müdürleri ve yardımcılarının görevlendirilecekleri bölümleri ve servislerde çalıştırılacak millî emlâk uzmanı, millî emlâk uzman yardımcısı, servis şefi ve memurların hangi tür işlemlerin yapılmasında görevlendirileceklerini belirlemeye ve gerektiğinde değiştirmeye millî emlâk dairesi başkanı yetkilidir.

    B) Millî Emlâk Müdürlüğünde Görevlendirme

    Millî emlâk müdür yardımcısı, millî emlâk uzmanı, millî emlâk uzman yardımcısı, şef ve diğer memurların görevlendirilecekleri servisleri belirlemeye ve gerektiğinde değiştirmeye millî emlâk müdürü yetkilidir.

    C) Malmüdürlüğünde Görevlendirme

    Millî emlâk servisinde şef ve memurların görevlerini belirlemeye ve gerektiğinde değiştirmeye malmüdürü yetkilidir.

    Görevlendirme yetkileri, personelin bilgi, beceri, davranış ve yetenekleri dikkate alınarak verimli olacağı işlerde çalıştırılmaları ilkesine dayanılarak kullanılır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Görev, Yetki ve Sorumluluklar

    Millî Emlâk Dairesi Başkanının Görevleri

    Madde 15- Millî emlâk dairesi başkanı aşağıdaki yazılı işleri yapmakla görevlidir.

    a) İlgili mevzuat ve talimatlarla doğrudan kendisine verilen görevleri yapmak,

    b) Millî emlâk dairesi başkanlığı sorumluluğuna verilen;

    1) Millî emlâk bölümlerinde yapılan millî emlâk işlemlerini mevzuat hükümlerine uygun surette ve zamanında yaptırmak,

    2) İldeki millî emlâk birimleri arasında koordinasyonu sağlamak ve aralarında uyumlu bir çalışma temin etmek,

    3) Emlâk müdürlüklerinde yürütülen işlemleri sürekli ve düzenli olarak izlemek, değerlendirmek ve denetlemek,

    4) Mevzuatın, uygulamada ortaya çıkan eksiklik ve aksaklıklarını giderici tedbirler almak; uygulama birliğini sağlamak,

    5) Milli emlâk dairesi işlemleri ile ilgili olarak idari yargı mercilerinde yaratılan ihtilaflarda, Hazineyi temsilen talep ve savunmada bulunmak,

    6) Birim, bölüm ve servislerde izinli ve raporlu olan görevlilerin yerine vekil tayin etmek,

    7) Emrine verilen millî emlâk denetmenlerini, millî emlâk teftiş ve incelemeleri konusunda görevlendirmek ve denetmenlerce düzenlenen raporları gereği yapılmak üzere millî emlâk birimlerine göndermek,

    8) Millî emlâk müdürlükleri ve malmüdürlüğü millî emlâk servislerinden gelen sorulara yetki alanı dahilinde cevap vermek,

    9) Teftişlerde, teftiş raporlarını ilgililerle birlikte cevaplandırmak ve defterdar adına verilecek cevap ve emirleri hazırlamak üzere teftiş raporlarını defterdarlığa göndermek,

    10) Defterdarlığın yıllık ayniyat kesin hesabını çıkarttırmak,

    11) Millî emlâk dairesi yöneticisi olarak personel yönetimi ile ilgili gerekli işlemleri yapmak, yaptırmak ve gerekli tedbirleri almak,

    12) Millî emlâk dairesi ile iş sahipleri ilişkilerinin iyileştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

    13) Millî emlâk dairesine verilen görevlerin yerine getirilmesi için gerektiğinde diğer kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliği yapmak,

    14) Millî emlâk servislerinde yürütülen işlemler sonucu yapılan istatistikî çalışmaları takip etmek ve sonuçlarının Bakanlığa ulaşmasını sağlamak,

    15) Defterdar tarafından devredilen yetkileri kullanmak,

    16) Bakanlıkça verilen diğer görevleri yapmak.

    Millî Emlâk Dairesi Başkanının Yetkileri

    Madde 16- Millî emlâk dairesi başkanı görevlerinin ifası sırasında defterdar tarafından kendisine devredilmiş olan yetkiler ile çeşitli mevzuatın doğrudan doğruya kendisine vermiş olduğu yetkileri kullanır.

    Millî emlâk dairesi başkanı, sahip olduğu yetkileri (doğrudan doğruya kendisine verilmiş olan yetkiler hariç), mevzuatta aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde, sevk ve idare amiri olarak mahiyetindeki kimselere yazılı olarak derece derece devredebilir. Ancak yetki devri, millî emlâk dairesi başkanının sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

    Millî Emlâk Dairesi Başkanının Sorumluluğu

    Madde 17- Millî emlâk dairesi başkanı;

    a) Yapmakla yükümlü olduğu işlerin, zamanında ve düzenli şekilde yapılmamasından,

    b) Devrettiği yetkilerin iyiye kullanılmamasından,

    c) Kanunların ve diğer ilgili mevzuatın uygulanması ile ilgili olarak verdiği emirlerden doğan Hazine zararlarından,

    sorumludur.

    Emlâk Müdürü ve Millî Emlâk Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

    Madde 18- Emlâk müdürü ve millî emlâk müdürü aşağıda yazılı işlemleri yapmakla görevlidir.

    a) İlgili mevzuat ve talimatlarla verilen görevleri yapmak,

    b) Görev alanına giren konulardaki alacakların süresinde mevzuata uygun olarak takip edilerek tahsil aşamasına getirilmesi için gerekli tedbirleri almak,

    c) Bölüm ve servislerde yapılan millî emlâk işlemlerinin kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde ve zamanında yapılmasını sağlamak,

    d) Uygulamada karşılaşılan eksiklik ve aksaklıkları giderici tedbirleri almak, uygulama birliğini sağlamak,

    e) Müdürlüğünde yürütülen iş ve işlemleri sürekli ve düzenli olarak izlemek, değerlendirmek ve denetlemek,

    f) Personel yönetimi ile ilgili gerekli işlemleri yapmak ve tedbirleri almak.

    Emlâk müdürü ve millî emlâk müdürü sahip olduğu yetkileri (doğrudan doğruya kendine verilmiş yetkiler hariç) mevzuatta aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde, sevk ve idare amiri sıfatıyla maiyetindeki kimselere yazılı olarak derece derece devredilebilir. Ancak, yetki devri sorumluluğu ortadan kaldırmaz.

    Emlâk müdürü ve millî emlâk müdürü, yerine getirmekle yükümlü olduğu işlerin, zamanında ve mevzuatın öngördüğü şekilde yapılmamasından, alt kademelere devrettiği yetkilerin kötüye kullanılmasından, kanunların ve diğer ilgili mevzuatın uygulanması ile ilgili olarak verdiği emirlerden doğan Hazine zararlarından sorumludur.

    Ayrıca, millî emlâk müdürlüğü bulunmayan ilçelerde malmüdürü, yukarıda belirtilen görev ve sorumluluklarla yükümlüdür.

    Emlâk Müdür Yardımcıları ve Millî Emlâk Müdür Yardımcılarının Görev ve Sorumluluğu

    Madde 19- Emlâk müdür yardımcıları ve millî emlâk müdür yardımcıları, kendilerine bağlı servislerin iş ve işlemlerinin mevzuata uygun olarak ve zamanında yapılması ile görevlidir.

    Sahip oldukları ve emlâk müdürü ve millî emlâk müdürü tarafından devredilen yetkileri iyiye kullanmamaktan, devrettiği yetkilerin iyiye kullanılmamasından ve görevlerinin mevzuata uygun ve zamanında yapılmamasından dolayı ilgililerle birlikte emlâk müdürüne ve millî emlâk müdürüne karşı sorumludurlar.

    Tahakkuk ve tahsilata ilişkin iş ve işlemlerin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmemesinden doğan Hazine zararlarından, o iş ve işlemi yapan millî emlâk uzmanı, millî emlâk uzman yardımcısı, servis şefi ve memurlar ile birlikte sorumludur.

    Millî Emlâk Uzmanları, Millî Emlâk Uzman Yardımcılarının ve Memurların Görev ve Sorumluluğu

    Madde 20- Millî emlâk uzmanları, millî emlâk uzman yardımcıları ve memurlar, yönetmelik, yönerge ve diğer mevzuatta belirtilen iş ve işlemlerden kendilerine verilenleri yapmakla görevlidirler.

    Millî emlâk uzmanları, millî emlâk uzman yardımcıları ve memurlar, amirleri tarafından verilen işleri belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirmekle yükümlü olup, kendilerine verilen görevleri mevzuata uygun olarak ve zamanında yerine getirmemekten dolayı amirlerine karşı sorumludurlar.

    Millî emlâk uzmanları, millî emlâk uzman yardımcıları ve memurlar millî emlâk işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmemesinden doğan Hazine zararlarından sorumludurlar.

    Millî Emlâk Şeflerinin Görev ve Sorumluluğu

    Madde 21- Millî emlâk şefleri veya servisin yönetiminden sorumlu olan memurlar kendilerine yürütülmek üzere verilen iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak ve zamanında yapılması ile görevlidirler.

    Kendilerine verilen görevlerin mevzuata uygun olarak ve zamanında yerine getirilmemesinden, ilgili memurla birlikte müdür yardımcısı ve müdüre ya da millî emlâk dairesi başkan yardımcısı ve başkanına karşı sorumludurlar.

    Millî emlâk işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmemesinden doğan Hazine zararlarından, o iş ve işlemle görevli memurla birlikte sorumludur.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Ayniyat Saymanlığı

    Madde 22- Maliye Bakanlığı il ve ilçe ayniyat kesin hesapları, millî emlâk birimlerince hazırlanır. Millî emlâk dairesi başkanlığı olan yerlerde başkan veya görevlendirilecek emlâk müdürü, millî emlâk müdürlüğü olan il ve ilçelerde millî emlâk müdürü, millî emlâk müdürlüğü olmayan yerlerde ise millî emlâk şefi, millî emlâk şefinin bulunmaması halinde malmüdürünün görevlendireceği millî emlâk memuru veya diğer memurlardan biri ayniyat saymanıdır.

    Büyükşehir Belediyeleri Dahilinde İlçe Kamulaştırma Kıymet Takdir Komisyonuna Seçilecek Maliye Üyesi

    Madde 23- Büyükşehir Belediyeleri dahilinde bulunan ilçelerdeki ilçe kamulaştırma kıymet takdir komisyonunun maliye üyesi, millî emlâk dairesi başkanlığı veya millî emlâk müdürlüğü memurları arasından seçilerek usulüne göre ilçe idare kuruluna teklifte bulunurlar.

    Tescil ve Ferağ Vermeye Yetkili Olanlar

    Madde 24- İllerde, Hazine taşınmaz mallarının tescil ve ferağı ile ilgili olarak çeşitli kanunlarda defterdara verilmiş olan yetkiler, defterdar tarafından millî emlâk dairesi başkanına, millî emlâk müdürüne, emlâk müdürüne veya bunların yardımcılarına devredilebilir.

    İdari Davalarda Daire Amiri Yetkisi

    Madde 25- Millî emlâk dairesi başkanlığı bulunan yerlerde başkan; görev alanına giren idari davalarda, 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanunun 22'nci maddesindeki "Daire Amiri" yetkisini haizdir.

    İş ve İşlemlerin Yürütülmesi

    Madde 26- Millî emlâk dairesi başkanlığı, millî emlâk müdürlüğü ve malmüdürlüğü millî emlâk servislerinde uğraş konuları ile servislerdeki iş ve işlemlerin yürütülmesinde uyulacak ilke, kural ve esaslar, kullanılacak formlar ve iş akımı Millî Emlâk Genel Müdürlüğünce hazırlanan "İşlem Yönergeleri" ile belirlenir.

    Millî Emlâk Genel Müdürlüğü, gerekli gördüğü hallerde, "Genelge" ve "Genel Tebliğ" ile uygulamaya yön verebilir.

    Araç, Gereç ve Basılı Kağıtları Kullanma

    Madde 27- Millî emlâk servislerinde görevli memurlar, görevlerini yerine getirirken bütün araç ve gereçleri özenle kullanmaya, basılı kağıt ve defterleri gereksiz yere kullanmaktan kaçınmaya mecburdurlar.

    Uygulama

    Geçici Madde 1- Bu Yönetmelik hükümlerine göre taşra teşkilatı oluşturuluncaya kadar, millî emlâk birimleri mevcut yapılanmaya göre iş ve işlemleri yürütürler.

    Yürürlükten Kaldırma

    Madde 28- 22.12.1993 tarih ve 21796 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Maliye Bakanlığı Millî Emlâk Genel Müdürlüğü Taşra Birimleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Yürütme

    Madde 30- Bu Yönetmelik hükümlerini, Maliye Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar