YURTDIŞINDA SÜREKLİ GÖREVLENDİRİLECEK PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi- No: 4/1/2010-2010/38

    Resmi Gazete Tarihi: 30/01/2010

    Resmi Gazete No: 27478

    Ekli "Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 189 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, Bakanlar Kurulu'nca 4/1/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1 - 28/7/2006 tarihli ve 2006/11534 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "(2) Türk Silahlı Kuvvetleri, Dışişleri Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü personeli hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz."

    Madde 2 - Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi, 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) ve (h) bentleri ile aynı Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelin Hazine Müsteşarlığına ait (7) numaralı bölümü ve (2) sayılı cetvelin Hazine Müsteşarlığına ait (7) numaralı bölümü yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 3 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar