BAŞKAN VE ÜYELER DIŞINDAKİ SAYIŞTAY MESLEK MENSUPLARI HAKKINDA DİSİPLİN KOVUŞTURMASINI GEREKTİREN HALLERLE BUNLARA VERİLECEK DİSİPLİN CEZALARINA DAİR İÇ YÖNETMELİK

    Başkan Ve Üyeler Dışındaki Sayıştay Meslek Mensupları Hakkında Disiplin Kovuşturmasını Gerektiren Hallerle Bunlara Verilecek Disiplin Cezalarına Dair İç Yönetmelik

    Sayıştay Başkanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 26.07.1968

    Resmi Gazete Sayısı: 12960

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Konu :

    Madde 1- Başkan ve üyeler dışındaki Sayıştay meslek mensuplarının mesleğin vakar ve şerefiyle bağdaşamayan, hizmetin veya görevlerinin aksamasını mucip olan, çalışma düzenini veya disiplini bozan hal ve hareketlerinin neler olduğu ve bunlara verilecek disiplin cezaları bu İç yönetmelikte gösterilmiştir.

    Tarifler:

    Madde 2- Bu yönetmelikte geçen;

    A) Meslek mensubu tabiri: Başkan ve Üyeler dışındaki Sayıştay meslek mensuplarını;

    B)Görevli tabiri: Sayıştay mensupları ile Sayıştay denetimine tabi idare ve kurumlarda çalışanları;

    C)Diğer idare ve kurum tabiri: Sayıştay denetimine tabi idare ve kurumları;

    D) Görev zamanı tabiri görevlilerin, çalışma yerlerinde bulundukları veya çalışma yerleri dışında görev yaptıkları süreyi;

    İfade eder.

    Disiplin cezaları :

    Madde 3- 832 sayılı Kanunun 98 inci maddesinde yazılı olduğu üzere disiplin cezaları şunlardır:

    A) Uyarma: Meslek mensubuna, görevinde daha dikkatli davranmasının gerektiğini yazı ile bildirmektir.

    B) Kınama: Meslek mensubuna, görevinde ve davranışında kusurlu sayıldığını yazı ile bildirmektir.

    C) Aylık kesme: Meslek mensubunun 15 günlüğü geçmemek üzere aylığının kesilmesidir.

    D) Kıdemin durdurulması: Meslek mensubunun, bulunduğu derecedeki kıdeminin altı ay ile 1 yıl veya 2 yıl için durdurulmasıdır.

    E) Göreve son verilme: Meslek mensubunun, görevine son verilmesidir.

    Disiplin cezasına karar verme :

    Madde 4- Memurlar Seçim ve Disiplin Kurulu kovuşturma dosyası üzerinde gizli olarak yapacağı inceleme ve görüşme sonunda isnat olunan hal ve hareketi sabit gördüğü takdirde, bu hal ve hareketin bu İç yönetmelikte gösterilen hallerden hangisine girdiğini ve İç yönetmelik gereğince hangi cezanın verilmesi gerektiğini karar altına alır.

    İKİNCİ BÖLÜM : Mesleğin vakar ve şerefiyle bağdaşamayan hal ve hareketler

    Kılık ve kıyafet :

    Madde 5- Meslek mensuplarının, kılık ve kıyafet bakımından mesleğin vakar ve şerefiyle bağdaşamayan halleri; giyim kuşam veya dış görünüşlerinin, bulundukları yer ve çevrede yadırganacak şekilde bulunmasıdır.

    Görevlilerle ilişkiler :

    Madde 6- Meslek mensuplarının, görevlilerle ilişkileri bakımından mesleğin vakar ve şerefiyle bağdaşamayan hal ve hareketleri aşağıda gösterilmiştir.

    A) Görevlilere kötü ve onuru kırıcı muamelede bulunmak ve bunlarla lâubali olmak;

    B) Görevlileri, görevleri arasında bulunmayan işleri yapmağa zorlamak veya kendilerine verilmiş bir görevi bunlara yaptırmak;

    C) Görevlilerle, mevzuat ve görevin gereği olan ilişkiler dışında ve mesleğin vakarıyla bağdaşamayacak derecede yakın ilişki kurmak;

    D) Amirlerine veya üstlerine saygısız ve kaba davranmak;

    E) Amirlerine veya üstlerine gerek sözle, gerek yazılı olarak; hakarette bulunmak;

    F) Diğer idare ve kurumlardaki görevlilerden, C. fıkrasındaki ilişkileri sebebiyle veya göreviyle ilgili olarak, kendisi ve yakınları için çıkar sağlamak, hediye kabul etmek;

    G) Kendisine ve yakınlarına çıkar ve imtiyaz sağlamak amacıyla, görevlilere unvan ve görev nüfuzunu kullanarak mevzuat dışında işlem yaptırmak veya onları bu yolda işlem yapmaya zorlamak;

    H) Görevlilere karşı ar ve hicabı mucip davranış ve hareketlerde bulunmak,

    Görevli olmayan kişilerle ilişkiler :

    Madde 7- Meslek mensuplarının, görev zamanında ve görev zamanı dışında görevli olmayan kişilerle ilişkilerinde mesleğin vakar ve şerefiyle bağdaşamayan hal ve hareketleri aşağıda gösterilmiştir.

    A) İş sahiplerine karşı kötü ve kırıcı muamelede bulunmak;

    B) Zorunlu bir durum olmadığı halde ödeme gücünün üstünde borçlanarak bu borcunu ödeyemeyecek duruma düştüğü sabit olmak;

    C) İş sahiplerinin veya diğer kişilerin görevle ilgili bir işlem karşılığı olarak yaptıkları çıkar teklifini kabul etmek veya bunlardan çıkar sağlamak;

    D) Görevli olmayan kişilerle, bulunduğu yerde veya çevrede kötü tesir yapacak, dedikoduya sebebiyet verecek şekilde ilişkiler kurmak;

    E) Tutum ve davranışlarıyla çevrede kötü kişi olarak tanınmış olanlarla yakın ilişkiler kurduğu sabit veya şayi olmak;

    Kişisel hal ve hareketler :

    Madde 8- Meslek mensuplarının, görev zamanında veya görev zamanı dışındaki, mesleğin vakar ve şerefiyle bağdaşamayan kişisel hal ve hareketleri aşağıda gösterilmiştir.

    A) Sayıştay'ın itibarını zedeleyecek şekilde davranış ve hareketlerde, beyan veya yayınlarda bulunmak;

    B) Duyurulması yasak veya sakıncalı olan bilgileri ve belgeleri yetkili olmayanlara duyurmak, vermek veya yayınlamak;

    C) Görev zamanında içki içmek, oyun oynamak, Devlet malını kasten hasara uğratmak;

    D) Bulunduğu yerde ve çevrede kötü tesir yapacak ve gizlenemeyecek derecede sarhoş olmak;

    E) Madde tayin ve deliller elde edilememiş olsa bile, irtikapta bulunduğu veya rüşvet aldığı şayi olmak;

    F) Yer veya şekil yönünden mesleğin vakar ve şerefiyle bağdaşması mümkün olmayan toplantılara katılmak;

    G) Yer veya şekil yönünden mesleğin vakar ve şerefiyle bağdaşması mümkün olmayan toplantılar düzenlemek;

    H) Yukarıdaki fıkralarda sayılanlar dışında kalan ve ahlaka ve adaba aykırı olan fiil, hal ve hareketlerde bulunmak;

    İ) Sarhoşluğu alışkanlık haline getirmek, kumar oynatmak;

    J) Harp, ihtilâl, isyan gibi olağanüstü hallerde emir almadan memuriyet görevini terketmek;

    Dava konusu olmuş hal ve hareketler :

    Madde 9- Meslek mensuplarının, yargı mercilerinde dava konusu olmuş hal ve hareketleri:

    A) Kasti olmayan bir suçtan dolayı en çok altı aya kadar hapis ceza-siyle hüküm giymiş olmak;

    B) Kasti olmamakla beraber mesleğin vakar ve şerefiyle bağdaşamadığı veya mesleğe olan genel saygı ve güveni sarsacak nitelikte olduğu Memurlar Seçim ve Disiplin Kurulunca kabul edilen bir suçtan dolayı en çok altı aya kadar hapis cezasıyla hüküm giymiş olmak;

    C) Kasıtlı suçlardan dolayı en çok altı aya kadar hüküm giymiş olmak;

    D) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,inancı kötüye kullanma, hileli iflâs gibi yüz kızartıcı fiillerden dolayı hapis cezasıyla hüküm giymiş olmak;

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Hizmetin veya görevin aksamasını mucip olan hal ve hareketler

    Görev veya hizmeti aksatan hal ve hareketler :

    Madde 10- Meslek mensuplarının, hizmetin veya görevin aksamasını mucip olan hal ve hareketleri aşağıda gösterilmiştir.

    A) Görevini aksatacak derecede ziyaretçi kabul etmeyi alışkanlık haline getirmek;

    B) Kendisine verilen işi, kabule değer bir sebep veya mazereti olmadığı halde mevzuata uygun şekilde süresinde yapmamak;

    C) Görevini savsaklamak veya işine gereken özen ve dikkati göster-memek veya işinde düzensiz olmak;

    D) Mevzuata uygun olarak verilen emirleri yerine getirmemek;

    E) Maiyetindeki görevlilerin görevlerini savsakladıklarını veya görev-lerinde kusur işlediklerini bildiği veya görevlerini kötüye kullandıklarını öğrendiği halde gerekli işleme teşebbüs etmemek;

    Devamsızlık :

    Madde 11- Meslek mensuplarının göreve devamsızlıkları dolayısıyla hizmetin veya görevin aksamasını mucip olan hal ve hareketleri aşağıda gösterilmiştir.

    A) İzinsiz ve özürsüz geç gelmeyi veya erken çıkmayı alışkanlık haline getirmiş olmak;

    B) İzinli veya kabule değer bir özürü olmadığı halde göreve bir gün gelmemek;

    C) İzinli veya kabule değer bir özürü olmadığı halde, bir ay içinde,bir günden fazla 8 günden az göreve gelmemek;

    D) İzinli veya kabule değer bir özürü olmadığı halde bir ayda yedi günden fazla 15 günden az göreve gelmemek;

    E) İzinli veya kabule değer bir özürü olmadığı halde bir yılda aralıklı olarak 14 günden fazla 31 günden az göreve gelmemek;

    F) İzinli veya kabule değer bir özürü olmadığı halde, aralıksız 15 günden fazla veya aralıklı 1 yılda 30 günden fazla göreve gelmemek,

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Çalışma düzenini veya disiplini bozan hal veya hareketler

    Madde 12- Meslek mensuplarının, çalışma düzenini veya disiplini bozan hal ve hareketleri aşağıda gösterilmiştir.

    A) Görevi aksatacak veya engelliyecek şekilde davranışlarda bulunmak,

    B) Sayıştay'ın iş düzeni hakkındaki yönetmelik ve genelgelerle tespit edilen esaslara uymamak,

    C) Arkadaşlarıyla, kişisel davranışları dolayısıyla geçimsizlik çıkarmak veya huzurun bozulmasına sebep olmak;

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Disiplin cezaları

    Verilecek cezalar :

    Madde 13- Meslek mensuplarının, mesleğin vakar ve şerefiyle bağdaşamayan hizmetin veya görevlerinin aksamasını mucip olan çalışma düzenini veya disiplini bozan ve mahiyetleri bu iç yönetmelikte gösterilen hal ve hareketlerinin sabit olması halinde :

    I- 10 uncu maddenin A, 11 inci maddenin A, 12 inci maddenin A fıkralarında gösterilen hal ve hareketleri sabit olanlara uyarma;

    II- 10 uncu maddenin B ve C, 12 enci maddenin B ve C fıkralarında gösterilen hal ve hareketleri sabit olanlara fiilin mahiyet ve ağırlık derecesine göre uyarma veya kınama;

    III-(Değişik:R.G.28.10.1972-14350) 5 inci madde, 6 ıncı maddenin A, 7 inci maddenin A, 11 inci maddenin B fıkralarında gösterilen hal ve hareketleri sabit olanlara kınama;

    IV-(Değişik:R.G.28.10.1972-14350) 6 ıncı maddenin B,C,D, 7 inci maddenin B, 8 inci maddenin A, B, fıkralarında gösterilen hal ve hareketlerin sabit olması halinde fiilin mahiyet ve ağırlık derecesine göre kınama veya aylık kesme;

    V- 11 inci maddenin C fıkrasında gösterilen hal ve hareketin sabit olması halinde aylık kesme;

    VI- 6 ıncı maddenin E, F, 8 inci maddenin C, D, E,F, 10 uncu maddenin D ve E fıkralarında gösterilen hal ve hareketin sabit olması halinde fiilin mahiyet ve ağırlık derecesine göre aylık kesme veya kıdemin durdurulması;

    VII- 11 inci maddenin D ve E fıkralarında gösterilen hal ve hareketin sabit olması halinde göreve devamsızlık sebepleri göz önüne alınmak suretiyle kıdemin durdurulması;

    VIII- 6 ıncı maddenin G, 8 inci maddenin H fıkralarında gösterilen hal ve hareketin sabit olması halinde fiilin mahiyet ve ağırlık derecesine göre 15 günlük aylık kesme veya kıdemin durdurulması veya göreve son verme;

    IX- 6 ıncı maddenin H,7 inci maddenin C,D, ve E, 8 inci maddenin G, 9 uncu maddenin B ve C fıkralarında gösterilen hal ve hareketin sabit olması halinde fiilin mahiyet ve ağırlık derecesine göre kıdemin durdurulması veya göreve son verme;

    X- 8 inci maddenin İ ve J, 9 uncu maddenin D, 11 inci maddenin F fıkralarında gösterilen suçların sabit olması halinde göreve son verme;

    XI- 9 uncu maddenin A fıkrasında gösterilen suçtan dolayı hapis cezasıyla hüküm giymiş olanların, disiplin cezasını gerektiren bir hal ve hareketinin mevcut olup olmadığını Memurlar Seçim ve Disiplin Kurulu takdir eder. Disiplin cezasını gerektiren hal ve hareketin mevcut olduğuna karar verilmesi halinde, fiilin mahiyet ve ağırlık derecesine göre kınama veya aylık kesme veya kıdemin durdurulması;

    cezası verilir.

    Aylık kesme ve kıdemin durdurulması cezalarının ölçüsü :

    Madde 14- Aylık kesme cezası verilmesi halinde kaç günlük aylık kesintisi yapılacağı ve kıdemin durdurulması cezası verilmesi halinde kıdemin ne kadar müddet için durdurulacağı kanunda yazılı hadleri aşmamak şartıyla fiilin mahiyet ve ağırlık derecesine göre, hafifletici veya ağırlaştırıcı sebepler de göz önüne alınarak Memurlar Seçim ve Disiplin Kurulunca takdir olunur.

    İç yönetmelikte gösterilmeyen hal ve hareketler :

    Madde 15- Bu İç yönetmelikte gösterilen hallerin dışında meslek mensuplarının disiplin kovuşturmasını gerektiren fiil ve hareketlerinin sabit olması halinde kendilerine verilecek ceza bu İç yönetmelikte gösterilen hallere kıyasla Memurlar Seçim ve Disiplin Kurulunca takdir olunur.

    ALTINCI BÖLÜM : Son Hükümler

    Adli mahkemelerce kovuşturma yapılma hali :

    Madde 16- Aynı olaydan dolayı meslek mensupları hakkında adlî mahkemelerce kovuşturmaya başlanmış olması, disiplin kovuşturmasını durdurmaz.

    Meslek mensubunun ceza kanunlarına göre mahkum olması veya olmaması halleri, ayrıca disiplin cezasının uygulanmasına engel teşkil etmez.

    Cezaların kesinliği :

    Madde 17- Memurlar Seçim ve Disiplin Kurulunca verilen cezalar kesindir. Göreve son verme cezası almış olan bir meslek mensubu karar aleyhine Danıştay'a başvurduğu takdirde, Danıştay'da dava sonuçlanıncaya kadar, boşalan kadroya atanma yapılamaz.

    Cezaların sicile işlenmesi ve ilgiliye duyurulması :

    Madde 18- Memurlar Seçim ve Disiplin Kurulunca verilen cezalar Birinci Başkanlıkça ilgiliye tebliğ olunur ve siciline işlenir.

    Disiplin cezasını gerektiren hal ve hareketlerin tekerrürü :

    Madde19-(Düzeltme:R.G.12.10.1968-13025) Aynı cezayı gerektirecek hal ve hareketin tekrarı halinde bir derece ağır disiplin cezası verilir.

    Şu kadar ki, yukarıdaki fıkra hükmü, uyarma veya kınama cezasını gerektiren hal ve hareketin 3 yıl, aylık kesme veya kıdemin durdurulması cezasını gerektiren hal ve hareketin 5 yıl içinde tekerrürü halinde uygulanır.

    Bu sürelerin başlangıcı cezayı gerektiren fiilin işlendiği tarihtir.

    Madde 20- 832 sayılı Sayıştay Kanununun 98 inci maddesi gereğince hazırlanan bu İç yönetmelik 1/10/1968 tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 21- Bu İç yönetmeliği Birinci Başkan ile Memurlar Seçim ve Disiplin Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar