SAYIŞTAY DENETÇİ YARDIMCISI ADAYLIĞINA GİRİŞ SINAVI VE DENETÇİ YARDIMCISI ADAYLARI İLE DENETÇİ YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLME VE MESLEK SINAVI YÖNETMELİĞİ

    Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığına Giriş Sınavı Ve Denetçi Yardımcısı Adayları İle

    Denetçi Yardımcılarının Yetiştirilme Ve Meslek Sınavı Yönetmeliği

    Sayıştay Başkanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 29/01/1980

    Resmi Gazete Sayısı: 16884

    BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler

    Kapsam

    Madde 1- 832 sayılı Sayıştay Kanununun 9 uncu maddesi gereğince hazırlanmış olan bu yönetmelik, denetçi yardımcısı adayları ve denetçi yardımcıları hakkında uygulanır.

    Amaç:

    Madde 2-Bu Yönetmelik, denetçi yardımcısı adaylığına girişe, denetçi yarımcısı adayları ve denetçi yardımcılarının meslekte yetişmelerini sağlamak için eğitimlerine ve meslek sınavına ilişkin esasları saptamak amacıyla düzenlenmiştir.

    Konu:

    Madde 3-Denetçi yardımcısı adaylığına girişin usul ve esasları,denetçi yardımcısı adayları ve denetçi yardımcılarının tabi tutulacakları kursların şekil ve şartları, okutulacak nazari ve tatbiki dersler, sınavlar ve meslek sınavının usul ve esasları bu Yönetmelikte gösterilmiştir.

    İKİNCİ BÖLÜM : Giriş Sınavı

    Sınava gireceklerde aranacak şartlar :

    Madde 4- Sınava gireceklerde aranacak şartlar şunlardır:

    A- Genel Şartlar :

    a) Türk vatandaşı olmak,

    b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

    c) Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

    d) Askerlikle ilgisi bulunmamak; eylemli askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak,

    e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.

    B- Özel şartlar:

    a) Giriş sınavının başlayacağı tarihte 31 yaşından gün almamış bulunmak,

    b) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat Fakülteleriyle iktisadi ve ticari ilimler akademilerinden veya öğretim itibariyle bunlara denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onanmış yurt içi veya yurt dışındaki fakülte veya yüksek okullardan birini bitirmiş olmak.

    Duyurma:

    Madde 5- (Değişik: RG- 28/04/2004-25446)

    Giriş sınavının yapılacağı tarih ve il, sınava giriş şartları, atama yapılması planlanan boş kadro sayısı ve gerekli görülen diğer hususlar, gazeteler ve Birinci Başkanlıkça uygun görülecek diğer araçlarla ve eleme sınavının başlangıç tarihinden en az 30 gün öncesinden başlayarak ilgililere duyurulur. Atama yapılması planlanan kadro sayısı, boş bulunan ve duyuru tarihi itibariyle bir yıl içerisinde boşalacak olan denetçi yardımcısı kadro sayısı toplamından fazla olamaz.

    Giriş sınavı için gerekli belgeler:

    Madde 6- Sınava girmek isteyenler bir dilekçe ile Sayıştay Başkanlığına başvururlar.

    Bu dilekçeye aşağıda gösterilen belgeler eklenir.

    a) Nüfus hüviyet cüzdanı aslı veya onaylı örneği,

    b) Askerlik durumuna ilişkin belge,

    c) Diploma veya mezuniyet belgesi aslı veya noterden onaylı örneği,

    d) Savcılıktan alınacak iyi hal kağıdı,

    e) İkametgâh bildirimi,

    f) Yurdun her tarafında ve her mevsimde gezici olarak görev yapmalarına engel bir hastalık veya sakatlıkları olmadığına ilişkin bütün klinik muayene sonuçlarını ayrı ayrı gösterir şekilde tam teşekküllü resmi bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,

    g) Kendi el yazıları ile özgeçmişleri, (Bu özgeçmişlerinde; aileleri hakkında kısa bilgi vererek bitirdikleri ilkokul, ortaokul, lise ve fakülte veya yüksek okulların adları ile bu okullara giriş ve mezuniyet tarihlerini, mezuniyet derecelerini, yüksek öğrenimden sonra ne gibi görev ve işler yaptıklarını ve kendileri hakkında bilgi verebilecek iki kişinin isim ve adreslerini göstermeleri gerekir.)

    h) Üç adet vesikalık fotoğraf.

    Bu belgelerden sağlık kurulu raporu ile savcılıktan alınacak iyi hal kağıdı ve askerlik durumuna ilişkin belge sözlü sınavlar başlayıncaya kadar da ibraz edilebilir.

    Sınava girecekler 10 uncu madde gereğince seçimlik grup içinden seçecekleri konuyu dilekçelerinde belirtmek zorundadırlar.

    Sınava katılma belgesi:

    Madde 7- 6 ncı maddede gösterilen belgeleri ibraz eden veya gönderenlere Özlük İşleri Müdürlüğünce bir "Sınava Katılma Belgesi" verilir veya adreslerine gönderilir.

    Sınava girebilmek için, sınava katılma belgesinin ibrazı şarttır.

    Sınav esasları

    Madde 8 - Adaylar, eleme, yazılı ve sözlü olmak üzere üç sınava tabi tutulurlar.

    Sınavlar Birinci Başkanlıkça belirlenen tarihlerde ve yerlerde yapılır.

    Eleme sınavı, test usulüne göre Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) aracılığıyla yapılır. Eleme sınavı ÖSYM ile yapılacak bir protokol çerçevesinde yürütülür. Sınav yerleri, soruların hazırlanmasında gözetilecek hususlar, notlama, kazananların belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar ve malî hükümler bu protokolde yer alır.

    Eleme sınavı; alan bilgisi, genel kültür ve genel yetenek ile yabancı dil bilgisi sorularından oluşur. Alan bilgisi testi, iktisat, maliye ve hukuk bilgisi sorularını; yabancı dil bilgisi testi ise adayın tercihine göre İngilizce veya Almanca veyahut Fransızca dil bilgisi sorularını kapsar.

    (Değişik beşinci fıkra: RG-28/04/2004-25446) Eleme sınavı değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılır. Alan bilgisi yüzde elli, genel kültür ve genel yetenek yüzde otuz, yabancı dil bilgisi yüzde yirmi oranında değerlendirmeye dahil edilerek ağırlıklı puan hesaplanır. Ağırlıklı puan toplamı en fazla olan adaydan başlamak üzere ve eşit puanlar için sırasıyla, alan bilgisi, genel kültür ve genel yetenek ve yabancı dil bilgisi puanı fazla olan öncelikli olmak kaydıyla 70 ve üzerinde puan alanlar başarı sırasına konulur. Atama yapılması planlanan kadro sayısının üç katını aşmayacak sayıda kişi eleme sınavını kazanmış sayılır.

    Eleme sınavı sonuçları ÖSYM tarafından katılımcıların adreslerine tebliğ edilir.

    Eleme sınavını kazananlar yazılı sınava katılma hakkını elde ederler ve bunlara yazılı sınavın yapılacağı yer, gün ve saat Birinci Başkanlık tarafından yazılı olarak bildirilir.

    Yazılı sınav

    Madde 9- ( Değişik : RG 17.02.2000 - 23967 )

    Yazılı sınavlar klâsik usule göre ÖSYM aracılığıyla yapılır. Yazılı sınav soruları 10'uncu maddede belirtilen konularda ve her konu için ayrı ayrı hazırlanır. Yazılı kâğıtlarının değerlendirilmesinde tam not 100'dür. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için alınan notların ortalamasının 70 veya daha yüksek olması şarttır. Sınav yerleri, soruların hazırlanmasında gözetilecek hususlar, notlama, malî hükümler ve gerekli görülecek diğer hususlar ÖSYM ile yapılacak bir protokol ile belirlenir.

    Yazılı sınav sonuçları ÖSYM tarafından katılımcıların adreslerine tebliğ edilir.

    Yazılı sınavı kazananlar sözlü sınava katılma hakkını elde ederler ve bunlara sözlü sınavın yapılacağı yer, gün ve saat Birinci Başkanlıkça duyurulur.

    Yazılı sınav konuları:

    Madde 10- Yazılı sınavlar aşağıda gösterilen konulardan yapılır. Ancak bunlardan Ticaret Hukuku ve Muhasebe seçimlik konular olup, bunların yalnız birinden sınava girilir.

    I-İktisat grubu :(İktisat tarihi ve iktisadi doktrinler tarihi hariç),

    1-İktisadın temel kavramları,.

    2-Makro iktisat,

    3-İktisat teorileri,

    4-İktisat politikası,

    5-Para-banka-kredi,

    II-Maliye grubu:

    1-Maliye,

    2-Maliye politikası,

    3-Bütçe,

    4-Türk vergi hukuku,

    III-Hukuk Grubu :

    1-İdare hukuku:

    a)Genel esaslar,

    b)İdari yargı

    2-Medeni hukuk:

    a) Genel esaslar,

    b)Şahsın hukuku,

    c)Eşya hukuku,

    3-Borçlar hukukunun genel esasları.

    IV-Kompozisyon

    V-Seçimlik Grup:

    1-Ticaret hukuku:

    a)Ticari işletmeler,

    b)Ticari şirketler,

    c)Kıymetli evrak.

    2-Muhasebe:

    a)Ticaret muhasebesi,

    b)Bilanço teorisi ve işlemleri (ticaret muhasebesi ile ilgili)

    Yazılı sınav sorularının hazırlanması:

    Madde 11- ( Mülga: RG 17.02.2000- 23967)

    Sınav kağıtlarının hazırlanması

    Madde 12- ( Mülga: RG 17.02.2000- 23967)

    Yazılı sınavın yapılması

    Madde 13- ( Mülga: RG 17.02.2000- 23967)

    Yazılı sınavlarda uyulması gereken hususlar ve yasaklar:

    Madde 14- ( Mülga: RG 17.02.2000- 23967)

    Sözlü sınav kurulu

    Madde 15- ( Değişik : RG 17.02.2000 - 23967 )

    Sözlü sınav kurulu, Birinci Başkanın başkanlığında, Birinci Başkanlıkça görevlendirilecek bir daire başkanı, iki üye ve iki uzman denetçi veya raportör olmak üzere altı kişiden oluşur. Kurul üye tam sayısı ile toplanır ve 16'ncı madde dışındaki işlemler için salt çoğunlukla karar verir. Oyların eşitliği halinde kurul başkanının bulunduğu taraf üstün tutulur.

    Sözlü sınav:

    Madde 16-Yazılı sınavı kazananlar sözlü sınav tabi tutulurlar. Sözlü sınava, kompozisyon ve seçimlik grup konuları hariç olmak üzere 10 uncu maddede belirtilen konular çerçevesinde yapılır. Sözlü sınav değerlendirmesinde adayların zekâ intikâl sürati, ifade ve temsil yeteneği de dikkate alınır.

    Sözlü sınavların değerlendirilmesinde tam not 100'dür.

    Sözlü sınavı kazanmak için, sınav notunun 50'den aşağı olmaması şarttır.

    Sözlü sınavda adaylara, kurul üyelerince ortaklaşa takdir edilecek tek not verilir. Anlaşmazlık halinde,ayrı ayrı verilecek notların ortalaması alınır. Ortalama sonucu çıkacak kesirlerin yüzde basamağı aynen korunur.

    Sınav sonuçları, kurul üyelerinin imzasını havi bir liste halinde Birinci Başkanlığa verilir.

    Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve duyurulması:

    Madde 17- ( Değişik : RG 17.02.2000 - 23967 )

    Giriş sınavını kazananlar eleme, yazılı ve sözlü sınavlarda aldıkları notların ortalamasına göre derecelendirilirler. Notların eşitliği halinde sıralama yazılı sınavda hukuk grubundan alınan notun yüksekliğine göre yapılır.

    Atamalarda bu derece sırası esastır. Sonuçlar Birinci Başkanlıkça ilgililere duyurulur.

    Sınavı kazananların kadro veya ihtiyaçtan fazla olması:

    Madde 18- Sınavı kazananların sayısının kadro veya ihtiyaçtan fazla olması nedeniyle atanamayanlar ve sınavı kazandığı kendilerine bildirilmesine rağmen idarece verilen süre içinde baş-vurmayanlar ile ataması yapıldığı halde görevine başlamayıp ilişiği kesilenler için sınav sonuçları müktesep hak teşkil etmez.

    Ancak,bu gibiler 19 uncu maddenin uygulaması bakımından sınava girmemiş sayılırlar.

    (Ek üçüncü fıkra: RG-28/04/2004-25446) Sınavı kazandığı kendilerine bildirilmesine rağmen idarece verilen süre içinde başvurmayanlar ile ataması yapıldığı halde göreve başlamayan veya göreve başladığı halde iki ay içerisinde ayrılanların yerine, sınavı kazanıp da kadro veya ihtiyaçtan fazla oldukları için ataması yapılmayanlar arasından, başarı sırasına göre, Başkanlıkça uygun görülmesi halinde bu süre zarfında atama yapılabilir.

    Sınav hakkının kullanılması :

    Madde 19- (Değişik: RG-28/04/2004-25446)

    Sayıştay giriş sınavının yazılı veya sözlüsüne iki kez girdiği halde kazanamayanlar bir daha sınava giremezler.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Denetçi Yardımcısı Adayları ve Denetçi Yardımcılarının Yetiştirilmesi

    Adaylık :

    Madde 20-Denetçi yardımcısı adayı olarak atananlar,Birinci Başkanlıkça görevlendirilecekleri gruplarda bir yıldan az,iki yıldan çok olmamak üzere,bir adaylık süresi geçirirler.

    Yetiştirme süresi:

    Madde 21-Denetçi yardımcısı adayları ve denetçi yardımcılarının yetiştirme ve öğretim dönemi iki yıldır.

    Denetçi eşliğinde inceleme:

    Madde 22-Denetçi yardımcısı adaylarına ve denetçi yardımcılarına,nazari ve tatbiki öğretimin dışında kalan çalışma saatlerinde,görevlendirilecekleri gruplarda denetim esas ve usulleri hakkında ilk bilgiler verilmek üzere inceleme işleri yaptırılır.

    Kurslar:

    Madde 23-Sayıştay'ın denetimine tabi her çeşit saymanlık hesaplarının inceleme esas ve usulleriyle bunlara ilişkin yasa, tüzük ve yönetmelik hükümlerini öğrenmek ve bunların uygulama biçimlerini hesaplar üzerinde görmek üzere,denetçi yardımcısı adayları yetiştirme ve denetçi yardımcıları da meslek kursuna tabi tutulurlar.

    Kurslarda,nazari ve tatbiki olmak üzere iki öğretim yöntemi uygulanır.

    Nazari öğretimin konusu:

    Madde 24- (Değişik: RG 26/2/1984 -18324 )Kurslarda aşağıda gösterilen dersler nazari olarak okutulur. Nazari öğretim imkan dairesinde, denetçi yardımcısı adaylarının ve denetçi yardımcılarının aktif rol almalarını ve tartışmalara katılmalarını sağlayacak şekilde yürütülür.

    (Değişik tablo: RG-19/01/2007-26408)

    Dersin AdıDersin Adı KonusuKonusu

    1 - Sayıştay Kanunu1 - Sayıştay Kanunu Sayıştay Kanunu ve bu Kanunun uygulaması ile ilgili yönetmelikler, yönergeler ve iç genelgelerSayıştay Kanunu ve bu Kanunun uygulaması ile ilgili yönetmelikler, yönergeler ve iç genelgeler

    2 - Mali Yönetim ve Kontrol Mevzuatı2 - Mali Yönetim ve Kontrol Mevzuatı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu Kanunun uygulaması ile ilgili mevzuatKamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu Kanunun uygulaması ile ilgili mevzuat

    3 - Gelir Mevzuatı3 - Gelir Mevzuatı Gelir mevzuatının Sayıştay denetimiyle ilgili hükümleri Gelir mevzuatının Sayıştay denetimiyle ilgili hükümleri

    4 - İhale Mevzuatı4 - İhale Mevzuatı Kamu İhale Kanunu, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun yürürlükte bulunan hükümleri ve hakediş uygulamaları Kamu İhale Kanunu, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun yürürlükte bulunan hükümleri ve hakediş uygulamaları

    5 - Harcırah Mevzuatı5 - Harcırah Mevzuatı Harcırah Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile Sayıştay denetimine tabi kurum ve kuruluşlardaki harcırah uygulamalarıHarcırah Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile Sayıştay denetimine tabi kurum ve kuruluşlardaki harcırah uygulamaları

    6 - Personel Mevzuatı6 - Personel Mevzuatı Sayıştay denetimine tabi kurum ve kuruluşların personeli ile ilgili mevzuatSayıştay denetimine tabi kurum ve kuruluşların personeli ile ilgili mevzuat

    7 - Bütçe ve Muhasebe Teknikleri7 - Bütçe ve Muhasebe Teknikleri Sayıştay denetimine tabi kurum ve kuruluşların bütçe ve muhasebe mevzuatı ve uygulamalarıSayıştay denetimine tabi kurum ve kuruluşların bütçe ve muhasebe mevzuatı ve uygulamaları

    8 - İş ve İşçi Mevzuatı8 - İş ve İşçi Mevzuatı İş Kanunu, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu, Sendikalar Kanunu ve diğer ilgili mevzuatın Sayıştay denetimi ile ilgili hükümleri İş Kanunu, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu, Sendikalar Kanunu ve diğer ilgili mevzuatın Sayıştay denetimi ile ilgili hükümleri

    9 - Sosyal Güvenlik Mevzuatı9 - Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile bu Kanunların uygulaması ile ilgili mevzuatSosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile bu Kanunların uygulaması ile ilgili mevzuat

    Kursların düzenlenmesi ve yürütülmesi:

    MADDE 25 - (Değişik: RG-19/01/2007-26408)

    Nazari ve tatbikî öğretimin uygulama programları, 24 üncü maddede belirtilen derslerden hangilerinin yetiştirme, hangilerinin meslek kurslarında okutulacağı, kursların başlangıç ve bitiş tarihleri, derslerin müfredatı, haftalık ders programları, okutulacak derslerin toplam saatleri ve derslerin süreleri, Genel Sekreter ile nazari dersleri okutan meslek mensupları ve eğitim grup şeflerinin görüşleri alınarak Başkanlıkça belirlenir. Bu belirlemede her iki öğretim arasındaki koordinasyon göz önünde tutulur.

    Tatbiki öğretimin konusu:

    Madde 26-Tatbiki öğretim;

    a) Aşağıda gösterilen konuların uygulamalı olarak öğretilmesi,

    b) Denetçi yardımcısı adayları ve denetçi yardımcıları tarafından gruplarda hesaplar ve işlemler üzerinde uygulama yapılması, şeklinde olur.

    Denetçi yardımcısı adayları ve denetçi yardımcılarının bir denetçi eşliğinde yerinde inceleme ile görevlendirilmeleri de tatbiki öğretimden sayılır.

    Konular

    1-Genel ve katma bütçeli dairelere ait nakit saymanlık hesaplarının incelenmesi,

    2-Sayıştay'ın denetimine tabi döner sermayeli veya fon şeklindeki işletmelerin hesapları ile bilançolarının incelenmesi.

    3-Belediye,özel idare ve Sayıştay'ın denetimine tabi diğer özel bütçeli kurum hesapları ile kesin hesaplarının incelenmesi.

    4-Mal hesaplarının incelenmesi.

    5-Sözleşmelerin ve hakedişlerin incelenmesi.

    6-Yukarıdaki hesapların ve işlemlerin incelenmesi sonunda sorgu,rapor ve müzekkere yazma tekniği.

    Tatbiki öğretimin biçimi:

    Madde 27-Tatbiki öğretim sayman hesapları üzerinde yapılır.

    Bu uygulamada her denetçi yardımcısı adayı ve denetçi yardımcısına verilen sayman hesaplarındaki belge ve işlemlerin mevzuat yönünden dayanağı ve işlemlerin hesaplara kaydedilme şekli üzerinde durulur.

    Kursları yürütecekler:

    Madde 28-Kurslarda Öğretim,Birinci Başkanlıkca görevlendirilecek Sayıştay meslek mensupları tarafından yürütülür.

    Devamsızlık:

    Madde 29-Denetçi yardımcısı adayları ve denetçi yardımcıları,Başkanlıkca kabule değer özürleri olmadıkça kurslara devama zorunludurlar.

    Kurslarda nazari derslerden herhangi birinin yarısına veya tatbiki öğretime ait toplam sürenin üçte birine devam edememiş olanlar eğitim dönemini tamamlamamış sayılır.

    Yetki verilmesi:

    Madde 30- Denetçi yardımcısı adayları ve denetçi yardımcıları bağımsız olarak hesap incelemesi yapamazlar. Ancak, Başkanlıkça gerekli görülmesi halinde yeterlikleri görülen denetçi yardımcılarına, grup şefinin görüşü de alınarak,bağımsız inceleme yapma ve rapor düzenleme yetkisi verilebilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Sınavlar

    BİRİNCİ KISIM : Ara Sınavlar

    Ara sınavlar :

    Madde 31-(Mülga: RG 26/2/1984 -18324)

    Ara sınav notlarının yetiştirme kursu sınavı ve meslek sınavı notlarına etkisi :

    Madde 32-(Mülga: RG 26/2/1984 -18324)

    İKİNCİ KISIM : Yetiştirme Kursu Sınavı

    Yetiştirme kursu sınavı:

    Madde 33-(Değişik: RG 26/2/1984 -18324) Denetçi yardımcısı adayları yetiştirme kursunu tamamladıktan sonra, kursta nazari ve eğitim grupları ile denetçi nezaretinde tatbiki öğretim yapılan konulardan,yazılı tek bir sınava tabi tutulurlar.

    Sınav soruları, sınav kurulunca, bütün konuları kapsayacak şekilde hazırlanabileceği gibi, konuların bir kısmını içerecek biçimde de düzenlenebilir.

    Yetiştirme kursu sınavında başarı :

    Madde 34- (Değişik: RG 26/2/1984 -18324)

    Yetiştirme kursu sonunda yapılacak sınavda başarılı sayılabilmek için alınan notun en az 60 olması gerekir.

    Sınav sonucu, denetçi yardımcısı adaylarının denetçi yardımcılığına atanmaları sırasında, adayların bilgisini saptamak bakımından gözönünde bulundurulur.

    Yetiştirme kursu sınavında başarılı olmadıkları için birinci yıl sonunda adaylığı onanmayarak uzatılanlar, meslek kursları başlamadan önce Başkanlıkça uygun görülecek zamanda açılacak sınava girerler.

    Adaylığı onanarak denetçi yardımcısı olanlar meslek kursuna katılırlar.

    ÜÇÜNCÜ KISIM : Meslek Sınavı

    Meslek sınavı:

    Madde 35-Denetçi yardımcıları yetişme ve öğretim döneminden sonra meslek sınavına tabi tutulurlar. Denetçi yardımcılarının

    Sınava girebilme şartları:

    Madde 36-Denetçi yardımcılarının sınava girebilmeleri için meslek kursunu tamamlamış bulunmaları şarttır.

    Sınavın zamanı ve şekli:

    Madde 37-Meslek sınavı, meslek kursunun tamamlanmasına bağlı olarak her yıl bir kez Birinci Başkanlıkca saptanacak tarihlerde açılır.

    Bu sınav, yetiştirme ve meslek kurslarında okutulan derslerin her birinden ve tatbiki öğretim yapılan konulardan yazılı olarak yapılır. Tatbiki öğretim sınavı, denetçi yardımcılarının gruplarda ve yerinde incelemede hesapların incelenmesi yöntemine ilişkin öğrendikleri hususlarla denetime ilişkin mevzuatın işlemlere uygulanması yönünden bilgi ve becerilerini belirleyecek biçimde ve tek sınav şeklinde yapılır.

    Sınav sorularının hazırlanmasında, denetçi yardımcılarının eğitim döneminde gerek kurslarda ve gerekse tatbiki öğretimde edindikleri bilgilerinin ve bu bilgileri işlemlere ve olaylara uygulama becerilerinin belli edilmesi ilkesi gözönünde tutulur.

    Meslek sınavı notu:

    Madde 38-(Mülga: RG 26/2/1984 -18324

    Meslek sınavında başarı ve denetçiliğe atanma:

    Madde 39-(Değişik: RG 26/2/1984 -18324

    Meslek sınavında başarılı sayılabilmek için, bu sınavda her dersten alınan notların en az 50; bütün derslerden alınan notların ortalamasının da 70 veya daha yukarı olması şarttır.

    I-Meslek sınavı sonunda:

    a) Başarılı sayılmak için gerekli not ortalamasını tutturdukları halde en çok iki dersten 50'den aşağı not alanlar, başarısız oldukları derslerden,

    b)Başarılı sayılmak için gerekli not ortalamasını tutturamayıp aynı zamanda bir dersten 50'den aşağı not alanlar, başarısız oldukları ders ile not ortalamasını yükseltmek için seçecekleri en çok 2 dersten,

    c)Derslerden 50'den aşağı not alamadıkları halde başarılı sayılmak için gerekli not ortalamasını tutturamayanlar, not ortalamasını yükseltmek için seçecekleri en çok 3 dersten,

    Sınav sonuçlarının ilanından itibaren 3 ay içinde açılacak bütünleme sınavına girerler.

    Bütünleme sınavına girenlerin bu sınavda aldıkları notlar esastır. Bütünleme sınavında meslek sınavı usul ve esasları uygulanır.

    II-Bütünleme sınavı sonunda;

    a)Başarılı sayılmak için gerekli not ortalamasını tutturdukları halde en çok iki dersten 50'den aşağı not alanlar, başarısız oldukları derslerden,

    b)Başarılı sayılmak için gerekli not ortalamasını tutturamayanlar ile 3 dersten 50'den aşağı not alanlar, derslerin tümünden,

    İzleyen yılda açılacak meslek sınavına yeniden girerler.

    Not ortalamasını yükseltmek için sınava gireceklerin, hangi derslerden yeniden sınava girmek istediklerini, meslek sınavı sonuçlarının ilanından itibaren 15 gün içinde bir dilekçe ile Başkanlığa bildirmeleri gerekir.

    Meslek sınavı sonunda; başarılı sayılmak için gerekli not ortalamasını tutturamayıp aynı zamanda iki dersten 50'den aşağı not alanlar ile 3 veya daha fazla dersten 50'den aşağı not alanlar, izleyen yılda açılacak meslek sınavında, derslerin tamamından yeniden sınava girerler.

    Meslek sınavını kazananlar başarı derecelerine göre denetçiliğe atanırlar.

    Birbirini izleyen üç yılda açılan meslek sınavını kazanamayanlar yardımcılıkta başarısız sayılırlar.

    DÖRDÜNCÜ KISIM : Sınavlara İlişkin Ortak Hükümler

    Özür sınavı:

    Madde 40- Yetiştirme kursu sınavı ve meslek sınavında yazılı sınav tarihinde, İstirahatı Gerektiren Hastalık Halinde Raporları Verecek Hekim ve Sağlık Kurumları Yönetmeliğine uygun olarak alınan doktor raporu ile hasta olduğunu belgeleyen; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (A), (B) veya (c/3) fıkraları uyarınca mazeret izni almış olan; Birinci Başkanlıkça kabul edilebilir olağanüstü özrü bulunan denetçi yardımcısı adayları ve denetçi yardımcıları özür sınavına girerler.

    Özür sınavı, Birinci Başkanlıkça belirtilecek bir tarihte yapılır. Bu sınav, özür nedeniyle girilemeyen yazılı sınavları kapsar.

    Özür sınavlarında yetiştirme kursu sınavı ve meslek sınavı usul ve esasları uygulanır.

    Sınav kurulları:

    Madde 41- (Değişik: RG 26/2/1984 -18324) Yetiştirme kursu sınav kurulu, bu kursta ders okutanlar arasında Başkanlıkça görevlendirilecek en az üç meslek mensubu ile eğitim grup şeflerinden;

    Meslek sınav kurulları, birisi dersi okutan meslek mensubu olmak üzere, Birinci Başkanlıkça görevlendirilecek üç meslek mensubundan;

    Tatbiki öğretim sınav kurulu, ise, eğitim grubu şefleri ile dersleri okutan meslek mensupları arasından Birinci Başkanlıkça görevlendirilecek en az beş kişiden;

    Oluşur.

    Her kurula en kıdemli kurul üyesi başkanlık eder.

    Kurul üyelerinden herhangi birinin kurul çalışmalarını aksatacak şekilde kurullara katılamayacağının anlaşılması halinde, yerine bir kişi aynı usulle görevlendirilir.

    Sınav kağıtları:

    Madde 42-Yetiştirme kursu sınavı ve meslek sınavında Birinci Başkanlıkça hazırlanan özel kağıtlar kullanılır.

    Sınavların yapılması:

    Madde 43-Yetiştirme kursu sınavı ve meslek sınavında, sınavların konularına göre gün, yer ve sınavın başlangıç saatleri Birinci Başkanlıkça saptanarak ilgililere duyurulur.

    Sınavın süresi her konunun sınav kurulunca saptanır ve sınavın başlangıcında ilgililere bildirilir.

    Yazılı sınavların yürütülmesi:

    Madde 44-Yetiştirme kursu sınavı ve meslek sınavı Birinci Başkanlıkça görevlendirilecek en az üç kişilik bir sınav yürütme kurulu gözetiminde yapılır. İlgili sınav kurulunun kendi arasından seçeceği sayıda üye de sınav yürütme kuruluna katılır.

    İlgili sınav kurulunca hazırlanıp kapalı ve imzalı bir zarf içerisinde konulmuş olan yazılı sınav soruları, sınav kurulu üyesi veya sınav yürütme kuruluna birden fazla üye katılmış ise bu üyelerden biri tarafından sınav başlangıcında açılır.

    Sınav kağıtlarının toplanması ve okunması:

    Madde 45-Yetiştirme kursu sınavında ve meslek sınavında kağıtlar sınav süresinin bitiminde sınav yürütme kurulunca toplanır. Durum bir tutanakla saptandıktan sonra kağıtlar tutanakla birlikte zarf içerisine konularak kapatılır. Zarfın üzeri sınav yürütme kurulu üyelerince imzalandıktan sonra ilgili sınav kurulu başkanına intikal ettirilmek üzere Birinci Başkanlığa verilir.

    Zarflar ilgili sınav kurulu huzurunda açılarak, kağıtlar okunur.

    Sınavlarda değerlendirmeye esas olacak not:

    Madde 46-(Değişik: RG 26/2/1984 -18324)

    Yetiştirme kursu sınavı ve meslek sınavında değerlendirme 100 tam not esas alınmak suretiyle yapılır.

    Sınav kurullarınca cevapların değerlendirilmesi:

    Madde 47-Yetiştirme kursu sınavında ve meslek sınavında cevaplar, ilgili sınav kurullarınca değerlendirilerek bir not takdir edilir.

    Not takdirinde anlaşmazlık olursa kurul üyelerince ayrı ayrı not verilir ve bu notların ortalaması yazılı sınav notu olur.

    Sınav sonucunun saptanması ve duyurulması:

    Madde 48- Yetiştirme kursu sınavı ve meslek sınavında her sınav kurulu sınav sonuçlarını bir liste halinde düzenler. Bu liste kağıtları okuyan kurul üyeleri tarafından imzalanarak, sınavlara ilişkin belgelerle birlikte Birinci Başkanlığa verilir.

    Bu sınavlardaki başarı durumu 34 ve 39 uncu maddelere göre saptanarak bir liste halinde Birinci Başkanlıkça ilgililere duyurulur.

    Sınav kurallarına uymama:

    Madde 49- Yetiştirme kursu sınavı veya meslek sınavında kopya çekmek için girişimde bulunan, yazılı veya sözlü kopya veren veya alanlar hemen sınav salonundan çıkarılırlar. Durum, varsa belgeleri de eklenmek suretiyle bir tutanakla saptanır.

    Bu gibiler o dönem sınavlarında başarısız sayılırlar.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Görev yeri:

    Madde 50- Denetçi yardımcısı adayları ve denetçi yardımcıları Birinci Başkanlığın tayin edeceği grup veya birimlere bağlı olurlar.

    Kursun yürütülmesi:

    Madde 51- Kursun yönetimi ve ilgili diğer işler Genel Sekreterlikçe yürütülür.

    Sınavlara itiraz:

    Madde 52- Giriş sınavları, yetiştirme kursu sınavı ve meslek sınavı sonuçlarına hiçbir surette itiraz kabul edilmez.

    Ancak, maddi hata yönünden yapılan itirazlar bir kez daha incelenir.

    Kaldırılan hükümler:

    Madde 53- 3/6/1969 gün ve 13213 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Giriş Sınavı Yönetmeliği ile 31/5/1968 gün ve 12912 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adayları ve Denetçi Yardımcıları Hakkında Kurs ve Meslek Sınav Yönetmeliği ve bu Yönetmeliklerin ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

    Eski denetçi yardımcılarının durumu:

    Geçici Madde- Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihte denetçi yardımcısı olanlar hakkın-da, 31/5/1968 gün ve 12912 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sayıştay Denetçi Yardımcı Adayları ve Denetçi Yardımcıları Hakkında Kurs ve Meslek Sınav Yönetmeliği ile ek ve değişikliklerinin uygulanmasına devam olunur.

    Ancak, halen denetçi yardımcısı adayı veya denetçi yardımcısı olup yetiştirme ve meslek kursuna kendi kusuru olmaksızın katılamamış olanların, iki yıldan az olmamak şartıyla gruplarda ve yerinde incelemede yaptıkları inceleme ve çalışmaları staj olarak kabul edilir. Bunlar için ayrıca yetiştirme ve meslek kursunu bitirmiş olma şartı aranmaz. Bunlar, stajlarının tamamlanmasından sonra 1 inci fıkrada belirtilen yönetmelik hükümleri uyarınca ve Birinci Başkanlığın uygun bulacağı tarihte açılacak özel bir meslek sınavına tabi tutulurlar.

    Yürürlük tarihi:

    Madde 54- Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

    Yürütme:

    Madde 55- Bu Yönetmelik Sayıştay Başkanı tarafından yürütülür.

    Mevzuat Kanunlar