MUHTAÇ ERBAŞ VE ER AİLELERİNİN ÜCRETSİZ TEDAVİSİ HAKKINDA YÖNETMELİK

    Muhtaç Erbaş Ve Er Ailelerinin Ücretsiz Tedavisi Hakkında Yönetmelik

    Milli Savunma Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 07/07/1998

    Resmi Gazete Sayısı: 23395

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Deyimler

    Amaç

    Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı; 4341 sayılı "Muhtaç Erbaş ve Er Ailelerinin Ücretsiz Tedavisi Hakkında Kanun"dan yararlanmak üzere başvuran, muhtaç erbaş ve er ailelerinin; aylık gelirlerinin belirlenmesi, bu başvuruların değerlendirilmesi ve karara bağlanması, başvurunun kabul edildiğini tevsik eden muhtaçlık belgesinin hak sahiplerine verilmesi, bu kişilere tedavi hizmetinin sağlanması, bu konuda kullanılacak belgelerin şekli ve içeriği, bu uygulama ile sağlanan tedavi hizmetlerinin bedellerinin ödenmesi hakkındaki usul ve esasları ve adı geçen Kanunun uygulanması ile ilgili diğer hususları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik;

    a) Birinci basamak resmî sağlık kuruluşları ile Devlet ve üniversite hastanelerini,

    b) Muhtaç erbaş ve erlerin;

    1-Karılarını,

    2-Çocuklarını,

    3- Yardım etmediği takdirde zarurete düşecek ana ve babalarını

    c) (b) bendinde belirtilenlerden hastalananların;

    1- Hastanelerde ücretsiz olarak tedavilerini,

    2- Ayakta ve meskende tedavileri halinde kullanacakları ilaç bedellerinin karşılanmasını,

    3- Resmi sağlık kurumu raporu ile belirlenen ve tüberküloz, kanser, kronik böbrek, akıl hastalıkları, organ nakli ve benzeri uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıkların tedavileri sırasında kullanılması hayati önemi haiz ilaç bedellerinin karşılanmasını,

    4- Devlet ve üniversite hastanelerinde yatarak ayakta ve meskende tedavileri sırasında zorunlu olarak kullanılan ortez, protez ve diğer sarf malzeme ve bedellerinin karşılanmasını,

    5- Birinci basamak resmî sağlık kuruluşlarında yapılan tedavi ve muayenede ücret alınmamasını,

    kapsar.

    Hukuki Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 18.2.1998 tarihli ve 4341 sayılı Muhtaç Erbaş ve Er Ailelerinin Ücretsiz Tedavisi Hakkında Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

    a) Kanun : 18.2.1998 tarihli ve 4341 sayılı Muhtaç Erbaş ve Er Ailelerinin Ücretsiz Tedavisi Hakkında Kanunu,

    b) Sağlık Cüzdanı : Kanun gereğince verilecek olan ve şekil ve içeriği bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen "Muhtaç Erbaş ve Er Ailesi Reçeteli Sağlık Cüzdanı"nı,

    c) Muhtaç Kişi : Hiçbir sosyal güvenlik kurumunun güvencesi altında bulunmayan, Türkiye'de ikamet eden ve bu Yönetmelik ile öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde belirlenecek aylık geliri veya aile içindeki gelir payı; 1475 sayılı İş Kanunu'na göre tespit edilen brüt asgari ücret kadar veya ondan az olan kişiyi,

    d) Kurul : Ücretsiz tedavi yardımında bulunulanın ikametgahına göre, muhtaçlık belgesini verecek olan il veya ilçe idare kurulunu,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Başvuru, Değerlendirme, Muhtaçlığın Belgelendirilmesi

    Başvuru

    Madde 5 - Askerlik şubeleri, silah altına alınacak erlere son yoklama sırasında şekli ekte (EK-A) gösterilen başvuru ve bilgi formunu verir. Kanundan yararlanmak isteyen muhtaç durumdaki erbaş ve er veya aileleri, erbaş ve erin askere sevkinden önceki üç ay içerisinde veya muhtaçlığın ortaya çıkmasından sonra, söz konusu formu doldurup imzalayarak, ikametgahları merkez ilçede ise valiliğe, diğer ilçelerde ise kaymakamlığa 4341 sayılı kanuna göre muhtaçlık belgesi almak üzere başvururlar.

    Kanundan yararlanmak üzere başvuranlar, daha önce son yoklama esnasında kendilerine verilen başvuru ve bilgi formunda gösterilen ve başvuruya eklenmesi istenilen ve doğruluğu, ilgisine göre, muhtarlık, nüfus müdürlüğü, defterdarlık veya mal müdürlüğü, tapu sicil müdürlüğü, belediye başkanlığı tarafından tasdik edilmiş bulunan belgeleri başvuru formunun ekinde valilik veya kaymakamlığa sunarlar.

    Kanunun uygulaması bakımından aile tabiri içinde yer alan karı ve çocuklar ile erbaş ve erin yardım etmediği takdirde zarurete düşecek olan ana ve babasının, aynı form ile başvuruda bulunmaları asıldır. Bununla birlikte muhtaç erbaş ve erin yardım etmediği taktirde zarurete düşecek olan ana ve babası ayrı bir form ile de başvuruda bulunabilirler.

    Başvuru, velayet veya vesayet altında bulunan kimseleri de kapsıyorsa, bu kişiler adına kanuni temsilci olarak başvurulduğu belirtilir.

    Bu kanundan yararlanmak üzere muhtaçlık belgesi almak üzere, başvuruda bulunanların kayıtlarının yapılması için valilik veya kaymakamlıkça bir kayıt defteri tutulur. Tutulacak kayıt defterinde; başvuru sıra numarası ve tarihi, kanunun sağladığı ücretsiz tedavi imkanından yararlanmak isteyen erbaş ve er ailesine mensup kişilerin soyadı, adı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, nüfus cüzdanının serisi ve numarası, ikametgah adresi, kurul tarafından müracaat uygun görülmüş ise Muhtaçlık Belgesinin numarası, hak sahipliği evrak numarası ve Muhtaçlık Belgesinin verildiğini belgeleyen imza bulunur. Muhtaçlık belgesi verilmeyenlerin son üç hanesine, kırmızı kalemle "RED" yazılır.

    Başvuru ve Bilgi Formu

    Madde 6 - Son yoklama sırasında erbaş ve erlere verilecek olan ve şekli ekte (EK:A) gösterilen başvuru ve bilgi formunda, muhtaç durumdaki erbaş ve er ailesinin yapmaları gereken işlemler ve temin etmeleri gereken belgeler ayrıntılı olarak belirtilir.

    Başvuru Üzerine Yapılacak İşlemler

    Madde 7 - Başvuru üzerine, valilik veya kaymakamlıklar tarafından başvuru ve bilgi formu ile ekli belgeler incelenerek, bilgilerin doğruluğu onaylandıktan sonra, en geç başvuruyu takip eden 15 gün içerisinde, görüşülmek üzere Kurula sevk edilir.

    Kurullar, kanundan yararlanmak isteyenlerin başvurularını değerlendirmek üzere ayda en az bir defa toplanır ve başvuruyu kurula sevk edilişinden itibaren en geç bir ay içerisinde karara bağlar.

    Kurullar; taleplerin sağlıklı olarak değerlendirilebilmesi için, kanundan yararlanmak üzere başvuranların durumlarını, sosyal güvenlik kuruluşları, tarım kredi ve satış kooperatifleri, bankalar, kanunla kurulmuş meslek teşekkülleri ve diğer resmi ve tizel kurum ve kuruluşlardan bilgi ve belge isteyerek araştırabilirler. Kurullar, başvuru sahiplerinin ikamet ettikleri köy ve mahallelerin muhtarlarını, kurul toplantılarına çağırarak da gerekli bilgileri alabilirler.

    Gerekli görülen hallerde, emniyet ve jandarma teşkilatı, başvuru ve bilgi formu ile beyan edilen erbaş ve er ailesinin durumunu araştırarak sosyal yaşantı düzeyi ve kayıtlarda görülmeyen ekonomik ve mali durumları hakkındaki tespitlerini Formda göstermek suretiyle Kurula bildirir.

    Tüm kurum ve kuruluşlar istenilen her türlü belgeyi kurula derhal bildirmekle yükümlüdürler.

    Değerlendirme ve Muhtaçlık Belgesinin Verilmesi

    Madde 8 - Kurullar; Kanundan yararlanmak isteyenlerin başvuruları ile ilgili araştırma ve incelemeler üzerine, başvuranların ücret veya yevmiye gibi hizmet karşılığı olan gelirleri, tarım gelirleri, menkul veya gayrimenkul kirası, faiz ve temettü gelirleri ile Devletten, özel teşebbüslerden veya başka kişi ve kuruluşlardan elde edilen transfer ve hibe niteliğindeki nakdi ve ayni gelirlerin yıllık net toplamının on ikide birini hesaplayarak, asker ailesinin aylık net gelirini belirler.

    Sosyal teamüller gereğince belge ile ispatı mümkün veya teamülden olmayan gelirler, talep sahibi tarafından beyan edilmedikçe, hesaplama sırasında dikkate alınmaz.

    Gelir payı hesaplanırken erbaş ve erin askerde olması nedeniyle ailesinin uğradığı destek kaybı özellikle dikkate alınır.

    Erbaş ve erin muhtaç durumdaki anne ve babasının, erbaş ve erin karı ve çocuklarından ayrı olarak yaşamaları durumunda, her bir ailenin aylık geliri ayrı ayrı belirlenir.

    Hiçbir sosyal güvenlik kurumunun güvencesi altında bulunmayan, Türkiye'de ikamet eden ve bu Yönetmelik ile öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde belirlenecek aylık geliri, 1475 sayılı İş Kanunu'na göre tespit edilen brüt asgari ücret kadar veya ondan az olan erbaş ve erlerin karı ve çocukları ile yardım etmediği takdirde zarurete düşecek ana ve babalarına kurul kararıyla muhtaçlık belgesi verilir.

    Sağlık Cüzdanının Verilmesi

    Madde 9 - (Değişik fıkra: 03/04/2012 - 28253 S.R.G. Yön./1. md.) İl veya ilçe idare kurulunca kendilerine muhtaçlık belgesi verilen erbaş ve er aileleri; erbaş ve erin anne, baba, eş ve çocuklarına ait T.C. kimlik numaralarının yazılı beyanı ile birlikte, erbaş ve erin bağlı bulunduğu askerlik şubesine ya da başka yerde ikamet etmeleri halinde bunu beyan etmeleri kaydıyla yabancı askerlik şubesine başvurarak, Devlet ve üniversite hastanelerine yapacakları başvurularda kullanılmak üzere, kendilerine sağlık cüzdanı verilmesi için talepte bulunurlar. Yabancı askerlik şubesi başkanlıkları, kendilerine böyle bir başvurunun yapılması durumunda, yerli askerlik şubeleriyle en seri şekilde temas kurarak gerekli işlemleri yaparlar.

    Askerlik şubesi başkanlıklarınca Sağlık Cüzdanı doldurulup onaylandıktan sonra, hak sahiplerine imzaları karşılığında verilir.

    Yeni doğan bebeklerin, sağlık cüzdanı verilmesine kadar geçecek sürede gerçekleşecek tedavilerinde annenin reçeteli sağlık cüzdanı kullanılır.

    Sağlık cüzdanının kayıp veya zayi edilmesi halinde, kayıp ve zayi edenler, derhal, durumu ifade eden bir dilekçe ile birlikte, Sağlık Cüzdanının alındığı askerlik şubesine başvurmakla yükümlüdürler. Dilekçeyi alan askerlik şubesi başkanlığı, muhtaç erbaş ve er ailesi ile ilgili kayıtları esas alarak sağlık cüzdanını kaybeden muhtaç erbaş ve er ailesi için yeni bir sağlık cüzdanı tanzim eder. Yeni verilen cüzdanın fotoğraflı sayfasına cüzdanın yeniden verilmiş olduğu hususu ayrıca kaydedilir. Sağlık cüzdanındaki sayfaların verilen sağlık hizmetleri nedeniyle dolması halinde de, Sağlık Cüzdanının ibrazı ve cüzdanın geri verilmesi kaydıyla, yeniden verilmiş olduğu hususu cüzdanın fotoğraflı sayfasına işlenerek, yeni bir sağlık cüzdanı düzenlenir.

    Sağlık cüzdanı almak üzere, askerlik şubelerine başvuranların başvuruları için askerlik şubeleri başkanlıklarınca gerekli kayıt tutulur. Tutulacak kayıtta; başvuru sıra numarası ve tarihi, askere sevk edilecek erbaş ve erin askere sevk tarihi ile muhtemel terhis tarihi, kanunun sağladığı ücretsiz tedavi imkanından yararlanmak isteyen erbaş ve er ailesine mensup kişilerin soyadı, adı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, nüfus cüzdanının serisi ve numarası, ikametgah adresi, Muhtaçlık Belgesinin numarası, hak sahipliği evrak numarası bulunur.

    Sağlık Cüzdanının Şekli ve İçeriği

    Madde 10 - Sağlık Cüzdanı, ekte (EK-B) gösterilen şekilde, 120mm.x160mm boyutlarında karton kapak dışında 1 ana sayfa ve 16 kopyalı sayfadan oluşur. Sağlık Cüzdanının ana sayfasının ön yüz üst kısmında büyük koyu harflerle T.C. Milli Savunma Bakanlığı Muhtaç Erbaş ve Er Ailesi Sağlık Cüzdanı ifadesi ve ifadenin hemen yanında yer almak üzere T.C. Milli Savunma Bakanlığı Logosu, ön yüz orta kısımda cüzdan numarası ve cüzdan sahibinin fotoğrafı (7 yaşından küçük çocukların sağlık cüzdanlarında fotoğraf bulunmaz), ön yüz alt kısımda ise cüzdan sahibinin adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, nüfus cüzdanının serisi ve numarası, baba adı, erbaş ve ere yakınlık derecesi, cüzdan sahibinin kan grubu ile organ ve doku bağışında bulunup bulunmadığına dair ibare, sağlık cüzdanının verildiği askerlik şubesinin adı, askerlik şubesi başkanının adı ve soyadı, rütbesi ve imzası ile askerlik şubesinin mührü ve en altta bir bant şeklinde koyu kırmızı harflerle sağlık cüzdanının geçerlilik süresi yer alır.

    Cüzdanın ana sayfasının arka yüzünde, erbaş ve erin soyadı ve adı, doğum yeri ve tarihi, askerliğe sevk tarihi ve muhtemel terhis tarihi ve birliğine ilişkin bilgiler bulunur. En altta yer alan açıklamalar kısmında ise, sağlık cüzdanlarının Milli Savunma Bakanlığı askerlik şubesi başkanlıklarınca verileceği ve onaylanacağı, yedi yaşından küçük çocukların sağlık cüzdanlarında fotoğrafın bulunmayacağı, sağlık cüzdanının yükümlünün terhisinden bir ay sonra geri verileceği ve sağlık cüzdanını bulanın en yakın askeri birlik veya kuruma teslim edeceği hususları yazılıdır.

    Reçeteli 16 sayfa ise, kendinden kopyalı üç nüsha şeklinde olup, ön yüzünde, sayfa numarası, T.C. Milli Savunma Bakanlığı ifadesi, reçete numarası, tarihi hastanın adı soyadı, Muhtaç Erbaş ve Er Ailesi Sağlık Cüzdanı Numarası, teşhisin yazıldığı kısım, protokol numarası, hekimin adı, soyadı ve diploma numarası; ön yüz ikinci bölümde gerekli tedavi, ilaç, protez ve iyileştirme araçlarının yazılacağı boş kısım ön yüz üçüncü bölümde, sağlık kurumunun mühür ve imzası ile ilaçları alanın adı, soyadı ve imzası yer alır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Ödeneğin Ayrılması, Hizmet ve İlaç Bedellerinin Karşılanması

    Ödeneğin Ayrılması

    Madde 11 - Kanunun uygulanmasından doğacak sağlık hizmeti ve tedavi giderlerini karşılamak üzere, her yılın bütçesine konulacak ödenekten Maliye Bakanlığınca hastanelerin bağlı olduğu bakanlık ve üniversite bütçelerine aktarma yapılır.

    Hastane eczanelerinden sağlanamayan ilaç ve tıbbi araç ve gereç bedelleri ile ayakta ve meskende tedavi görenlerin kullanacakları ilaç bedelleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu tarafından karşılanır. Bu ödemeler için her yılın bütçesine imkanlar dahilinde konulacak ödenek, Maliye Bakanlığınca adı geçen fona aktarılır.

    Reçetelerin Düzenlenmesi

    Madde 12 - Sağlık kurum ve kuruluşları tarafından, muhtaç erbaş ve er ailesinin yatarak, ayakta ve meskende tedavi halinde kullanacakları ilaçlar ile resmi sağlık kurumu raporu ile belirlenen ve tüberküloz, kanser, kronik böbrek, akıl hastalıkları, organ nakli ve benzeri uzun süre tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıkların ayakta veya meskende tedavileri sırasında kullanılması gerekli görülen ilaçlardan hayati önemi haiz olanlar için Bütçe Uygulama Talimatı'ndaki esaslara uygun olarak reçete düzenlenir.

    Ödeme

    Madde 13 - Ayakta ve meskende tedavilerde, muhtaç erbaş ve er ailesinin reçetelendirilmiş ilaçları, genel bütçeye dahil dairelerin il ve ilçelerde anlaşmalı olduğu eczanelerden aynı şartlarda temin edilir. Söz konusu reçete bedellerinin tamamı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu tarafından ödenir. Resmi sağlık kurumu raporu ile belirlenen ve tüberküloz, kanser, kronik böbrek, akıl hastalıkları, organ nakli ve benzeri uzun süre tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıkların ayakta veya meskende tedavileri sırasında kullanılması gerekli görülen ilaçlardan hayati önemi haiz olanlarının bedellerinin tamamı da, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu tarafından karşılanır.

    Ödemenin Yapılmayacağı Durumlar

    Madde 14 - Muhtaç erbaş ve er ailelerine, 2 nci madde kapsamında olmayan ve 5 inci maddede belirtilen başvuru usul ve esaslarına uymayan başvurular üzerine yapılan hizmetlere ait ücret ve bedeller ile 12 nci maddeye uygun olarak düzenlenmemiş reçete bedelleri fatura edilmez ve ödenmez.

    Aynı şekilde firar, izin aşımı ve hürriyeti bağlayıcı ceza gibi askerlik hizmetinden sayılmayan sürelerde tedavi müracaatı dahil, kanunun sağladığı imkanlardan yararlanmak üzere başvuran muhtaç erbaş ve er ailesinin yapacağı hiç bir müracaat kabul edilmez ve görülen sağlık hizmetleri ile ilgili fatura bedelleri ödenmez.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Sağlık Cüzdanının Geri Verilmesi

    Madde 15 - Kanundan yararlanma hakkı, 1111 sayılı Askerlik Kanununa göre askerlik şubesince askere sevk tarihinde başlayıp terhis tarihinden bir ay sonra sona erer. Muhtaç erbaş ve er ailesi olarak kanundan yararlananlar sürenin bitimini takip eden en kısa sürede Sağlık Cüzdanını aldıkları makama geri vermek zorundadırlar.

    Süresi geçmiş sağlık cüzdanlarına ilgili sağlık kuruluşu tarafından el konulur. El konulan Sağlık Cüzdanı, el koyan sağlık kuruluşu tarafından, derhal, erbaş ve erin bağlı bulunduğu askerlik şubesine gönderilir.

    Askerlik şubesince geri alınan sağlık cüzdanları 5 yıl süreyle muhafaza edilir.

    Yersiz Ödenen Tutarın Geri Alınması ve Cezai Kovuşturma

    Madde 16 - Sağlık Cüzdanının düzenlenmesinde esas alınan hususların gerçeğe uymadığının belirlenmesi halinde, Sağlık Cüzdanına dayanılarak ödenmiş olan meblağ, kanuni faiziyle birlikte genel hükümlere göre sorumlulardan (kanun ve bu yönetmeliğe göre sağlık hizmetlerinden yararlananlardan, bunların veli ve vasilerinden veya erbaş ve erden) tahsil edilmek üzere, muhakemat veya mal müdürlüklerine bildirilir.

    Gerçeğe uygun olmayan belgeleri düzenleyen ve kullananlar haklarında genel hükümlere göre ceza kovuşturması yapılmak üzere, Cumhuriyet Savcılığına bildirilirler.

    Tebliğler

    Madde 17 - İlgili Bakanlık, Kanunun süratli bir şekilde uygulanması amacı ile bu Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde yeni düzenlemeler getirecek tebliğler yayımlayabilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Son Hükümler

    Geçici Madde 1 - 4341 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce, devlet ve üniversite hastanelerinde her türlü muayene, tedavi ve sair sağlık hizmetleri dolayısıyla borçlandırılmış olan erbaş ve erlerin eş ve çocukları, muhtaç olduklarını belgeledikleri takdirde haklarında hiç bir idari ve icrai işlem yapılmaz. Bu kabil alacakların ödenmesi, bu yönetmelikte belirtilen esaslara göre yapılır.

    Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra ve fakat bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce devlet ve üniversite hastanelerinde yapılan her türlü muayene, tedavi ve sair sağlık hizmetleri hakkında da aynı esaslar geçerlidir.

    Yürürlük

    Madde 18 - Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 19 - Bu yönetmelik hükümlerini Milli Savunma, İçişleri, Maliye ve Sağlık Bakanları yürütür.

    MUHTAÇ ERBAŞ VE ER AİLESİ BAŞVURU VE BİLGİ FORMU DOLDURMA KLAVUZU

    BAŞVURU İLE İLGİLİ TEMEL ESASLAR

    Bu Başvuru ve Bilgi Formu, 4341 sayılı "Muhtaç Erbaş ve Er Ailelerinin Ücretsiz Tedavisi Hakkında Kanun"dan yararlanmak Üzere başvuran, muhtaç erbaş ve er ailelerinin, aylık gelirlerinin belirlenmesi, bu başvuruların değerlendirilmesi ve karara bağlanması; başvurunun kabul edildiğini tevsik eden muhtaçlık belgesinin hak sahiplerine verilmesi, bu kişilere tedavi hizmetinin sağlanması, bu konuda kullanılacak belgelerin şekli ve içeriği, bu uygulama ile sağlanan tedavi hizmetlerinin bedellerinin ödenmesi hakkındaki usul ve esasları ve adı geçen Kanunun uygulanması ile ilgili diğer hususları düzenlemek üzere çıkarılan "Muhtaç Erbaş ve Er Ailelerinin Ücretsiz Tedavisi Hakkında Yönetmeliğin" 6 ncı maddesi gereğince hazırlanmış bulunmaktadır.

    Erbaş ve erlerin, hiçbir sosyal güvenlik kurumunun güvencesi altında bulunmayan, Türkiye'de ikamet eden ve "Muhtaç Erbaş ve Er Ailelerinin Ücretsiz Tedavisi Hakkında Yönetmelik"te öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde belirlenecek aylık geliri veya aile içindeki gelir payı, 1475 sayılı İş Kanunu'na göre tespit edilen brüt asgari ücret kadar veya ondan az olan resmi nikahlı karısı, çocukları ve yardım etmediği taktirde zarurete düşecek ana ve babaları 4341 sayılı Kanunun sağladığı ücretsiz tedavi imkanından yaralanabilirler. Bunun için;

    Kanundan yararlanmak isteyen muhtaç durumdaki erbaş ve er veya aileleri, erbaş ve erin askere sevkinden önceki üç ay içerisinde veya muhtaçlığın ortaya çıkmasından sonra, bu formu doldurup imzalayarak, başvuru ve bilgi formunda gösterilen (EK-A/2) ve doğruluğu, ilgisine göre, muhtarlık, nüfus müdürlüğü, defterdarlık veya mal müdürlüğü, tapu sicil müdürlüğü, belediye başkanlığı tarafından tasdik edilmiş olan belgelerle birlikte ikametgahları merkez ilçede ise valiliğe, diğer ilçelerde ise kaymakamlığa muhtaçlık belgesi almak üzere başvuracaklardır.

    Kanunun uygulaması bakımından aile tabiri içinde yer alan karı ve çocuklar ile erbaş ve erin yardım etmediği takdirde zarurete düşecek olan ana ve babasının, aynı başvuru ve bilgi formu ile başvuruda bulunmaları asıldır. Bununla birlikte muhtaç erbaş ve erin yardım etmediği taktirde zarurete düşecek olan ana ve babası ayrı bir form ile de başvuruda bulunabilirler.

    Başvuru, velayet veya vesayet altında bulunan kimseleri de kapsıyorsa, bu kişiler adına kanuni temsilci olarak başvurulduğu belirtilecektir.

    Erbaş ve er ailesinin muhtaç olup olmadığına karar verecek olan makam, il veya ilçe idare kuruludur. İl veya ilçe idare kurulunca kendilerine muhtaçlık belgesi verilen erbaş ve er aileleri, erbaş ve erin kayıtlı bulunduğu nüfus idaresince düzenlenmiş bulunan ve erbaş ve erin anne, baba, karı ve çocuklarını gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneği ile birlikte, erbaş ve erin bağlı bulunduğu askerlik şubesine ya da başka yerde ikamet etmeleri halinde bunu belgelemeleri kaydıyla yabancı askerlik şubesine başvurarak, Devlet ve üniversite hastanelerine yapacakları başvurularda kullanılmak üzere, kendilerine sağlık cüzdanı verilmesi için talepte bulunurlar. Yabancı askerlik şubesi başkanlıkları, kendilerine böyle bir başvurunun yapılması durumunda, yerli askerlik şubeleriyle en seri şekilde temas kurarak gerekli işlemleri yaparlar.

    Askerlik şubesi başkanlıkları, Sağlık Cüzdanını doldurup onaylayarak, hak sahiplerine imzaları karşılığında verir.

    DOLDURULACAK BÖLÜMLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

    BAŞVURUDA BULUNANLA İLGİLİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI BÖLÜM

    Muhtaç erbaş ve er ailesi olarak başvuruda bulunanlar, her başvuruda bulunan için ayrı bir satır kullanmak kaydıyla, EK-A/1'de yer alan BAŞVURU VE BİLGİ FORMU'nu dolduracaklardır. Belge doldurulurken, önce, varsa erbaş ve erin karısından başlanacak, sonra sırasıyla çocukları ile ana ve babası ile ilgili bilgiler yazılacaktır.

    Adı ve Soyadı, Baba Adı, Ana Adı, Doğum Yeri-Yılı, Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer: Başvuruda bulunanlar bu bilgileri, nüfus cüzdanlarında yer alan bilgilere uygun olarak doldururlar.

    Erbaş ve Ere Yakınlık Derecesi: Başvuruda bulunanların erbaş ve ere yakınlık derecesi yazılır. (Örnek; karısı oğlu kızı, annesi, babası gibi)

    İşi/Mesleği: Başvuruda bulunanın işi ve mesleği yazılır. Ev kadını olanlar, kendileriyle ilgili bölüme ev kadını yazarlar. Mesleği olmayan erbaş ve er yakınları bu bölümü boş bırakırlar.

    Sosyal Güvenlik Durumu: (Kurum Sicil No, Giriş Tarihi, Çıkış Tarihi)

    Başvuruda bulunanlar, varsa kayıtlı oldukları sosyal güvenlik kurumu ve giriş tarihini yazacaklardır. Bir sosyal güvenlik kurumuna daha önce kayıtlı iken, sonradan ayrılmış bulunanlar, bu sosyal güvenlik kurumu ile kuruma giriş ve çıkış tarihlerini ve kurum sicil numarasını ilgili bölümde belirteceklerdir. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna daha önce hiçbir şekilde kayıt olmamış olanlar, bu bölümü boş bırakacaklardır.

    GELİR VE MALİ DURUM BİLDİRİMİ BÖLÜMÜ

    Bu bölüm, erbaş ve er ailesine mensup kişilerden gelir getirenlerin her biri bir satıra yazılacak şekilde doldurulacaktır. Erbaş ve er ailesine mensup kişilerin gelirleri; aylık ücret/yevmiye, tarım, gayrimenkul, yıllık kira/faiz/temettü, nakdi transfer/hibe, yıllık ayni gelir ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan alınan yardım başlıkları adı altında belirtilecektir.

    Gelir Sahibinin Adı ve Soyadı: Formun başvuruda bulunanla ilgili bölümünde yer alan kişilerden herhangi bir türde gelir getirenler alt alta sıra ile yazılır. Bu isimlerin yazıldığı satıra, o kişiye ait gelirler karşılık gelecektir.

    Aylık Ücret/Yevmiye Gelirleri: Erbaş ve er ailesi fertlerinden herhangi birinin ücret karşılığı bir işte çalışması sonucu nakdi herhangi bir gelir elde etmesi halinde bu gelir ücret geliri olarak kabul edilir. Bu gelir maaş, ücret, yevmiye adı altında, kişilerin ödediği emeklilik, sosyal sigortalar ve Bağkur keseneği ve vergiler hariç, eline geçen net gelirdir.

    Tarım Gelirleri: Erbaş ve er ailesi fertlerinden herhangi birinin elde ettiği yıllık tarıma dayalı gelir; gelirin elde edildiği tarıma dayalı ürünün cinsi ve bu ürünün elde edildiği alanın yüz ölçüm olarak miktarı ile Türk Lirası olarak elde edilen yıllık gelir miktarı belirtilir.

    Gayrimenkulün Yer/Cins/Miktar/Ada/Parsel No/Defteri: Bildirimde bulunan erbaş ve er ailesine ait bina, arsa vs. gibi gayrimenkulün; yeri, cinsi, yüz ölçümü cinsinden miktarı, ada numarası, parsel numarası ve yıllık vergi değeri belirtilir.

    Yıllık Kira/Faiz/Temettü Gelirleri: Bina, arsa vs. gibi gayrimenkullerin kiraya verilmesi ve her türlü makine, teçhizat ve ulaştırma vasıtası kiraları ile hisse senetleri, temettüler, tahvil, gelir ortaklığı senedi ve bankalarda bulunan mevduatın faizlerinden oluşan gelirlerdir.

    Nakdi Transfer/Hibe Gelirleri: Erbaş ve er ailesine mensup kişilerin, Devletten, özel teşebbüsten veya diğer kişilerden karşılıksız para olarak elde ettiği gelirdir.

    Yıllık Ayni Gelirler: Erbaş ve er ailesi fertlerinin ayni olarak elde ettiği yıllık gelirlerdir. Elde edilen ayni gelirlerin TL cinsinden değerlendirilmesinde o yerleşim yerine en yakın Pazar fiyatı dikkate alınacaktır.

    Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfından Alınan Yardım: Erbaş ve er ailesi fertlerinden birinin son bir yıl içerisinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan para ve mal olarak aldığı yardım bu bölümde belirtilir.

    Yukarıda belirtilen tüm bilgiler doldurulduktan sonra, sayfanın altında yer alan "Başvuruda Bulunanların Adları, Soyadları, İkametgah Adresleri ve İmzaları" bölümü de başvuruda bulunanlar tarafından doldurularak imzalanır. Erbaş ve er ailesine mensup velayet ve vesayet altındaki kişilerin ad ve soyadları ise sayfanın sağ alt kısmında yer alan "Velayet ve Vesayet Altındaki Kişilerin Ad ve Soyadları" kısmında belirtilir.

   

    Mevzuat Kanunlar