TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ(MÜLGA)

    Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği

    Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

    Resmi Gazete Tarihi: 13.01.1995

    Resmi Gazete Sayısı: 22170

    *** 22/02/2012 tarih ve 28212 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği"nin 82. Maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.***

    BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler ve Kuruluş

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç-Kapsam ve Tanımlar

    Amaç ve Kapsam

    Madde 1- Bu Yönetmelik, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulunun, teşkilat ve görevleri ile Teftiş Kurulu Başkanı, müfettişler, müfettiş yardımcıları ve Teftiş Kurulu Büro Şefliğinin görev, yetki ve sorumluluklarını, teftiş edilenlerin sorumluluklarını, Teftiş Kurulu Başkanı ile müfettiş ve müfettiş yardımcılarının atanmalarını, özlük haklarını ve Teftiş Kurulu ile müfettiş ve müfettiş yardımcılarının çalışma esas ve usullerini kapsar.

    Tanımlar

    Madde 2- Bu Yönetmelikte geçen;

    TİGEM Makamı : Tarım İşletmeleri Genel Müdürünü

    Teftiş Kurulu : TİGEM Teftiş Kurulunu,

    Kurul Başkanı : TİGEM Teftiş Kurulu Başkanını,

    Müfettiş : TİGEM Teftiş Kurulu Başkanını, TİGEM Başmüfettişleri ve müfettişlerini,

    Müfettiş Yardımcısı : Yetkili veya yetkisiz TİGEM müfettiş yardımcılarını,

    Büro Şefliği : TİGEM Teftiş Kurulu Başkanlığı Büro Şefliğini,

    Büro Şefliği Personeli : TİGEM Teftiş Kurulu Başkanlığı Büro Şefliğinde görevli şef, Memur ve daktilograf kadrolarındaki memurları ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Kuruluş

    Kuruluş ve Bağlılık

    Madde 3- Teftiş Kurulu bir Başkanla yeteri kadar müfettiş ve müfettiş yardımcısından oluşur. Kurul doğrudan Genel Müdürlük Makamına bağlıdır.

    Kurulun yazı, hesap, arşiv, kütüphane ve benzeri işleri Başkanlığa bağlı Büro Şefliğince yürütülür.

    Görev Merkezi

    Madde 4- TİGEM Teftiş Kurulunun görev merkezi Ankara'dır. Bu Merkez, müfettişlerin de görev merkezidir.

    İKİNCİ KISIM : Teftiş Kurulu Başkanının Ataması, Yardım, Görev, Yetki ve

    Sorumlulukları

    BİRİNCİ BÖLÜM : Teftiş Kurulu Başkanı

    Atanması

    Madde 5- TİGEM Teftiş Kurulu Başkanı, TİGEM müfettişleri ile daha önce TİGEM Teftiş Kurulu Başkanlığı veya müfettişliği yapmış olanlar arasından atanır.

    Çalışma ve Yetki Alanı

    Madde 6- Denetim hizmetlerinin yürütülmesinde Teftiş Kurulu Başkanlığının görev ve yetki alanındaki denetimine tabi Merkez veya taşra teşkilatı içerisinde herhangi bir birim, yönetmelik, genelge ve benzeri düzenlemelerle yetki alanı dışına çıkartılamaz. Herhangi bir birim mutad ve makul süreler haricinde ve kabul edilebilir bir gerekçe olmaksızın denetim dışı tutulamaz.

    Teftiş Kurulu Başkanına Yardım

    Madde 7- Teftiş Kurulu Başkanı, kendisine yardımcı olmak üzere, yeterli sayıda müfettişi Genel Müdür onayı ile Refakat Müfettişi olarak görevlendirebilir.

    Refakat müfettişlerinin görev alanları Başkanca belirlenir ve duyurulur. Refakat müfettişliği görev süresi en fazla bir yıl olup süresi dolanlar yeniden görevlendirilebilir.

    Teftiş Kurulu Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Madde 8- Teftiş Kurulu Başkanı TİGEM müfettişi sıfatı ve yetkisine sahip olup, Genel Müdürlük Makamının emir veya onayı üzerine doğrudan doğruya Genel Müdür adına aşağıdaki görevleri yapar.

    a) Teftiş Kurulunu yönetmek, müfettişlerin çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,

    b) Gerektiğinde bizzat teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmak,

    c) Müfettişlerden gelen raporları incelemek, eksiklerinin giderilmesini sağlamak, ilgili mercilere göndermek, ilgililerce alınacak tedbirleri ve yapılacak işlemlerin sonuçlarını takip etmek ve alınması gereken tedbirlerle ilgili tekliflerde bulunmak,

    d) Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal eden teftiş, inceleme veya soruşturmayı gerektiren konuları müfettişlere Genel Müdür onayı alarak intikal ettirip sonuçlarını takip etmek,

    e) Müfettiş yardımcılarının işe alınması ve 3 yıllık staj döneminde yetişmelerini sağlayıcı tedbirler almak,

    f) Müfettişlerin mesleki ve ilmi çalışmalarını teşvik ve tanzim etmek, gerekirse başarılı tetkik sonuçlarının yayımlanmasını sağlamak,

    g) Kurulun çalışmalarına ait yıllık faaliyet raporları düzenlemek ve Genel Müdürlük Makamına arzetmek,

    h) Görev alanına giren konularda, uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaparak, alınması gereken kanuni ve idari tedbirler konusunda Genel Müdürlük Makamına tekliflerde bulunmak,

    ı) Mevzuatın müfettişler arasında değişik yorumlandığı hallerde görüş ve uygulama birliği sağlamak,

    i) Denetimlerin yürütümünde uygulama birliğini temin için teftiş esaslarını belirleyen teftiş rehberi ve Başkanlık talimatı hazırlamak, Genel Müdürün onayına sunarak uygulamasını sağlamak.

    j) Uygulamadan doğan güçlük ve aksaklıkların giderilmesi için gerekli tedbirleri almak,

    k) Müfettişlerin bilgi, görgü ve yeteneklerinin artırılması, teftiş metodlarının geliştirilmesi, modern sevk ve idare ile ilgili yeni uygulama ve hizmetlerin tanıtılması amacı ile kurslar, seminerler, konferanslar, yabancı ülkelerde inceleme ve araştırmalar şeklinde hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesini ve uygulanmasını sağlamak,

    l) teftiş Kurulu uygulamaları hakkında yönergeler çıkarmak,

    m) Genel Müdürlük Makamınca teftiş hizmetleriyle ilgili olarak verilecek diğer görevleri yapmak,

    Teftiş Kurulu Başkanına Vekalet

    Madde 9- Kurul Başkanı geçici sebeplerle görevden ayrıldığında, Başkanlığa tayin

    şartlarını taşıyan başmüfettişlerden birine vekalet görevi verir. Herhangi bir sebeple Teftiş Kurulu Başkanlığının boşalması halinde vekalet görevi Makam Onayı ile belirlenir.

    İKİNCİ BÖLÜM : Müfettişler

    Müfettişlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Madde 10- TİGEM müfettişleri Genel Müdürlük Makamına bağlı olup, doğrudan doğruya Genel Müdür adına;

    a) TİGEM Teşkilatı hakkında Mevzuat ve Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümleri dairesinde, TİGEM Merkez ve taşra teşkilatında her türlü inceleme, araştırma, soruşturma ve teftiş yapmak,

    b) Teftiş ve inceleme sırasında öğrenmiş oldukları ve görev emrinin dışında kalan yolsuzluklar için, sorumlular hakkında, tabi oldukları soruşturma usulüne uygun olarak, gecikmeden hadiseye el koyabilmek üzere durumu hemen Teftiş Kurulu Başkanına bildirmek, gecikmesinde zarar umulan ve delillerin kaybına meydan verebilecek hallerde delilleri toplamak,

    c) Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak, görülecek yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırma ve işlerin istenen seviyede yürümesini sağlamak için alınması gereken tedbirleri ve düşüncelerini raporla Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirmek,

    d) Refakatlarına verilecek müfettiş yardımcılarının meslekte yetiştirilmelerini sağlamak,

    e) Çeşitli konularda yurt içinde ve dışında araştırmalar yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak,

    f) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle ilgili çalışmalar ile Genel Müdürlükçe verilecek teftiş ve denetim hizmetleriyle ilgili diğer vazifeleri yapmak,

    ile görevli ve yetkilidirler.

    Müfettişlere Genel Müdür ve Teftiş Kurulu Başkanı dışında hiçbir yerden talimat verilemez.

    Müfettişler bu yönetmelikte öngörülen yetkilerini tam olarak kullanmaktan, görevlerini eksiksiz yerine getirmekten yürürlükteki mevzuat çerçevesinde sorumludurlar.

    Görevlendirme

    Madde 11- TİGEM müfettişleri, Genel Müdürlük Makamının emri ve onayı üzerine Teftiş Kurulu Başkanından aldıkları talimatla görev yaparlar.

    Aldıkları görevlerin neticelerini Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirirler.

    Müfettişlerin Uyacakları Hususlar

    Madde 12- Müfettişler, bulundukları yerlerde görev ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar.

    Müfettişler

    a) İcraya müdahale edemezler,

    b) Evrak, defterler ve kayıtlar üzerine şerh, ilave ve düzeltme yapamazlar,

    c) Teftişe tabi kimselerle hususi münasebetler tesis edemezler, beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar bu yasakların dışındadır.

    d) Teftişe gidecekleri yerleri, yapacakları işleri ve görevleri dolayısıyla edindikleri gizli bilgi ve belgeleri açıklayamazlar,

    e) TİGEM ile ticari ilişkisi olan kuruluşlar ile doğrudan veya dolaylı ilişkiye giremezler,

    Görevden Uzaklaştırma

    Madde 13- Müfettişler görevlendirildikleri hususlarla ilgili olarak aşağıdaki şartların gerçekleşmesi halinde ilgilileri usulüne göre görevden uzaklaştırabilirler.

    a) Kamu hizmetleri gerekleri yönünden görevi başında kalması sakıncalı olmak,

    b) Para ve para hükmündeki belge ve senetleri, her türlü mal ve ayniyatı, bunların hesap, belge ve defterlerini göstermekten ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınmak, denetim, inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek, engelleyecek davranışlarda bulunmak,

    c) 19.04.1990 tarih ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17 nci Maddesine giren eylemlerde bulunmak,

    d) Evrakta sahtecilik ve kayıtlarda tahrifat yapmak,

    Görevden uzaklaştırma tedbiri tahkikatın her safhasında alınabilir. Ancak, görevden uzaklaştırılan kişinin görevi başında kalmasının sakıncalı olduğunun açık bir şekilde ortaya konması, (b) bendinde yazılı hususun ise, bir tutanakla tesbit edilmesi gerekir. Zanlıların ilgili yasalardaki susma hakkı saklıdır.

    Herhangi bir personelin görevden uzaklaştırılması sebebiyle işlerin aksamaması için gereken tedbirler o iş yerinin amirince alınır. Görevden uzaklaştırılan personelin görevini müfettiş üstlenemez.

    Görevden uzaklaştırma keyfiyeti, müfettiş tarafından gerekçesiyle birlikte tayine yetkili amirine, Teftiş Kurulu Başkanlığına ve diğer ilgililere yazıyla hemen bildirilir.

    Teftiş ve tahkikat neticesinde suçun işlendiğinin anlaşılamadığı veya yeterli delil bulunamadığı hallerde, görevden uzaklaştırılmış olan memur ve diğer personel müfettişin derhal vereceği rapor üzerine, tayine yetkili amirlerince bekletilmeksizin görevine iade edilir.

    Görevden uzaklaştırılması gereken memurlar hakkında, işledikleri suçların nev'i ve mahiyetine göre kanuni esaslar dahilinde takibat yapılır.

    Görevden uzaklaştırılana ait soruşturma ile merkezdeki ünitelerce bu soruşturmaya ait rapor üzerinde yapılacak işlemin diğer işlerden öncelikle tamamlanması ve sonuçlandırılması zorunludur.

    İşlerin süresinde Bitirilmesi ve İşin Devri

    Madde 14- a) Müfettişler, kendilerine verilen işleri ara vermeden Teftiş Kurulu Başkanlığınca belirtilen süreler içinde bizzat yapıp bitirirler. Süresinde tamamlanmayacağı anlaşılan işler hakkında Teftiş Kurulu Başkanlığına zamanında bilgi verip alacakları talimata göre hareket ederler.

    b) Müfettişlere verilen işin devredilmemesi asıldır. Geri bırakma ve devir zorunluluğu doğarsa, müfettişler ellerindeki işleri, Teftiş Kurulu Başkanının yazılı emri veya müsaadesi ile başka bir müfettişe devredebilir.

    c) Devredilecek işler için devri yapılacak olan müfettiş bir "devir notu" hazırlar. En az üç nüsha olarak hazırlanacak devir notuna,

    - Devredilen işin ne olduğu,

    - Devir gününe kadar,

    İşin hangi kısmının ne dereceye kadar incelendiği,

    İş hakkında ne gibi görüş veya kanaata varıldığı,

    Belirtilen görüş ve kanaat olarak o işin özelliğine göre bundan sonraki en uygun inceleme ve soruşturma şeklinin ne olması gerekeceği,

    hakkındaki düşüncelerini yazar.

    Bundan başka, devredilen işe ait bütün belgeleri sıra numarası altında gösteren dizi pusulasının bir nüshasını işe ait defter ve belgelerle birlikte, işi devralan müfettişe imza karşılığı verir.

    Devir notunun ve dizi pusulasının ikinci nüshası bir yazı ile devreden müfettiş tarafından Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilir. Üçüncü nüsha devreden müfettişte kalır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Teftiş Kurulu Büro Şefliği

        Teftiş Kurulu Büro Şefliği ile Diğer Görevlilerin, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Madde 15- Büro Şefliği Teftiş Kurulu Başkanının emri altında bir Büro Şefi ve yeterli sayıda personelden teşekkül eder.

    Teftiş Kurulu Büro Şefliğinin görevleri şunlardır

    a) Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal eden her türlü evrakın kaydını tutmak ve cevaplarını sevketmek,

    b) Müfettişlerden gelen rapor ve tahkikat evrakını kayıt etmek ve ilgili olduğu yerlere vererek takip etmek,

    c) İşleri biten rapor ve evrakı düzenli bir şekilde muhafaza etmek,

    d) Müfettişlerin çalışma ve hakediş cetvellerini zamanında inceleyerek tahakkuka ait işlemi hazırlamak,

    e) Teftiş Kurulunun çalışmaları ile ilgili kayıt ve dosyaları tutmak,

    f) Teftiş Kurulu Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,

    Büro'nun idaresinden Başkan ve Başkana yardımla görevlendirilen müfettişlere karşı birinci derecede Büro Şefi sorumludur. Büro işlerinde gizlilik esastır. Büro Şefi ve Büro personeli rapor, yazışma ve dosyaları, Başkanlığın izni olmadan kimseye gösteremez, veremez ve görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamazlar.

    ÜÇÜNCÜ KISIM : Sınavlarla İlgili Esaslar

    BİRİNCİ BÖLÜM : TİGEM Müfettişliğine Giriş

    TİGEM Müfettişliğine Giriş

    Madde 16- Bu Yönetmelikteki nitelikleri taşıyan ve yeterlik sınavında başarılı olan müfettiş yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanının önerisi Genel Müdürün onayı üzerine Yönetim Kurulunca müfettişliğe atanır.

    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Kurulu

    Madde 17- TİGEM müfettiş yardımcılığı giriş sınavını yapacak kurul Genel Müdürlük Makamının onayı ile Teftiş Kurulu Başkanının başkanlığında dört Genel Müdürlük müfettişinden oluşur. Ayrıca iki yedek üye tespit edilir.

    Genel Müdür, sınavlara katıldığı takdirde sınav kurulunun tabii başkanıdır. Bu hallerde, Kurul Başkanı sınav kuruluna üye olarak katılır ve böylece sınav kurulu altı kişiden oluşur.

    Giriş sınavında yabancı dil bilgisinin değerlendirilmesi için gerektiğinde ilgili fakülte ve yüksek okulların öğretim üyelerinden yararlanılabilir.

    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Şartları

    Madde 18- TİGEM müfettiş yardımcılığı sınavına katılabilmek için;

    a) Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak,

    b) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış bulunmak, (Askerliğini yapmış olanlar için bu sınıra iki sene eklenir) Kurum içinden katılacaklar için 35 yaşını doldurmamış olmak,

    c) Ziraat, Veteriner, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile enaz dört yıl eğitim veren ve denkliği yetkili makamca kabul edilen yerli ve yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak,

    d) Sağlık durumu yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli bulunmak,

    e) Bu sınava iki defadan fazla katılmamış olmak,

    f) Bakanlıkça yapılan inceleme sonucunda, sicil, tutum ve davranışlar yönünden müfettiş yardımcılığına engel bir durumu bulunmamak, gerekir.

    (d) ve (f) bendlerinde öngörülen belgelerin sağlanması, inceleme ve araştırmaların yapılması, sadece yazılı sınavı kazanan adaylar yönünden söz konusu olup, sözlü sınavdan önce TİGEM Teftiş Kurulu Başkanlığın'ca yapılacak inceleme ile tespit edilir.

    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavının İlânı

    Madde 19- Giriş sınavlarının yapılış tarihleri, yapılacak yerler ve giriş şartları Resmi Gazete'de ve Türkiye genelinde yayımlanan en az iki gazetede duyurulur.

    Son ilân, sınav tarihinden en az bir ay önce yapılır.

    Adayların başvuru ve kayıt süresi, sınavların başlama tarihinden en çok 15 gün öncesine kadar devam edecek şekilde tespit olunur.

    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı İşlemleri

    Madde 20- Sınava girmek isteyenler TİGEM Teftiş Kurulu Başkanlığına iki fotoğraf, aday formu ve Yüksek Öğrenim kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı veya onaylı sureti ile müracaat ederler.

    Aday formunda adı soyadı, doğum yeri ve tarihi, mezun olunan yüksek öğretim kurumu ve gerekli diğer bilgiler bulunur.

    Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınavdan önce aşağıdaki belgeler istenir.

    a) Nüfus cüzdanının aslı veya tasdikli sureti,

    b) Sağlam ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarına dayanıklı olduğuna dair tam teşekküllü resmi hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu,

    c) Askerlik görevini yaptığını veya tecil durumunu gösterir belgenin aslı veya tasdikli sureti,

    d) 4,5 x 6 ebatında 6 adet fotoğraf,

    e) Cumhuriyet Savcılığından alınan sabıka kaydı belgesi,

    f) Kendi el yazısı ile hal tercümesi,

    (Bu hal tercümesinde baba ve ana adları ile meslek veya işleri; ilk, orta ve yüksek tahsillerini yaptığı okullar ve yerleri, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adları, yüksek tahsilden sonra ne gibi işler yaptığı belirtilir.)

    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Yerleri

    Madde 21- Yazılı ve sözlü sınav Ankara'da yapılır.

    Yazılı sınavda başarılı olamayanlar, sözlü sınava alınamazlar.

    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Adaylık Belgesi

    Madde 22- Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına katılacaklara Teftiş Kurulu Başkanlığınca fotoğraflı "Adaylık belgesi" verilir. Sınavlara, ancak bu belgenin gösterilmesi suretiyle girilebilir.

    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Konuları

    Madde 23- Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı, sınav kurulunun belirlediği konulardan seçilmek suretiyle ve yürürlükteki mevzuat hükümleri esas alınarak yapılır.

    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Notlarının Değerlendirilmesi ve Sınav Sonrası İşlemler

    Madde 24- Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için her konudan 100 tam puan üzerinden 60'dan az olmamak üzere 65 puan almak gerekir.

    Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar, sözlü sınava tabii tutulurlar. Sözlü sınavda adayların yazılı sınav konuları ve genel kültür konularındaki bilgilerin yoklanması yanında; zeka, muhakeme ve konuşma yetenekleri dikkate alınır.

    Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav kurulu üyelerinin her birinin 100 tam puan üzerinden verdiği notlar ortalamasının 65'den aşağı olmaması şarttır.

    Giriş sınavı notu: yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır.

    Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, kadro sayısından fazla olursa giriş sınav notu üstün olanlar tercih edilir. Giriş Sınav notunun eşitliği halinde yabancı dil notu üstün olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

    Sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından tutanakla tespit edilir. Sınavı başaranlara Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından gerekli tebligat yapılır.

    Aynı giriş sınavında başarı gösterenlerin müfettiş yardımcılığına tayinleri sınavdaki derece sırasına göre yapılır.

    İKİNCİ BÖLÜM : Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi

    Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi

    Madde 25- Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesinde şu esaslara uyulur.

    a) Kişiliklerini mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirmek,

    b) Yetki alanına giren yürürlükteki mevzuat ile teftiş ve soruşturma konularında tecrübe ve uzmanlık

          kazanmalarını sağlamak,

    c) Bilimsel çalışma, araştırma ve bilgisayar gibi çağdaş araç ve gereçlerden yararlanma alışkanlığı

    kazandırmak,

    d) Yabancı dil bilgilerinin gelişmesi hususunda imkan sağlamak,

    e) Sosyal, kültürel ve beceri temelli etkinliklere aktif olarak katılmalarını sağlamak amacıyla yol

    gösterici ve teşvik edici olmak.

    Müfettiş Yardımcılarını Yetiştirme Programı

    Madde 26- Müfettiş yardımcıları, 3 yıllık yardımcılık döneminde aşağıdaki programa göre yetiştirilirler.

    a) Birinci Dönem Çalışmaları;

    Bu dönem çalışmaları, Teftiş Kurulu Başkanlığınca kurul yetki alanına giren teftiş, denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma ile ilgili mevcut Mer'i mevzuatın yardımcılara öğretilmesi, lisan bilgilerinin geliştirilmesi amacıyla hizmet içi eğitim şeklinde düzenlenir.

    b) İkinci Dönem Çalışmaları;

    Bu dönem çalışmaları, TİGEM taşra teşkilatında grup halinde yapılır. Bu teftişler, müfettiş yardımcılarını yetiştirmeye yönelik özel gayeli teftişlerdir. Yetiştirme görevi, müfettiş yardımcılarının sayısına göre bir veya birkaç müfettişe verilir.

    Müfettiş yardımcıları belirtilen süre içinde refakatinde bulundukları müfettişin denetimi ve gözetimi altındadırlar. Kendilerine verilen görevleri müfettişin talimatına göre yerine getirirler, tek başlarına inceleme, teftiş ve soruşturma yapamazlar, rapor düzenleyemezler. Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesi için Kurul Başkanlığınca bir çalışma programı düzenlenir.

    Grup başkanları programını; mevzuat ve tatbikatının teftiş ve tahkik usullerinin yeteri derecede öğrenilmesini sağlayacak şekilde düzenler ve uygularlar. Müfettişler, müfettiş yardımcılarının çalışmalarını en iyi şekilde yetişmelerini sağlayacak tarzda düzenlerler.

    c) Üçüncü Dönem Çalışmaları:

    Birinci ve ikinci dönem çalışmalarını başarı ile bitiren müfettiş yardımcılarına, yanında çalıştıkları müfettişlerin mütalaaları da alınarak, Teftiş Kurulu başkanlığınca re'sen teftiş, tetkik ve tahkik yetkisi verilebilir.

    Re'sen teftiş, tetkik ve tahkike yetkili kılınan müfettiş yardımcıları; re'sen veya lüzumu halinde diğer yardımcılarla veya müfettişlerle birlikte vazife görürler.

    Müfettiş yardımcılarının üçüncü döneme ait çalışmaları, yetişmelerinin tamamlanması hususu da gözönünde tutularak Teftiş Kurulu Başkanlığınca düzenlenir.

    Yeterlik Sınavından Önce Kuruldan Çıkarılma

    Madde 27- Müfettiş yardımcılığı döneminde, TİGEM müfettişliği karakter ve vasıfları ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları sabit olanlar, "Yeterlik Sınavı" beklenmeksizin Teftiş Kurulu dışında başka bir memuriyete nakledilirler.

    Müfettiş Yardımcılığı Dönemi ve Yeterlik Sınavı

    Madde 28- TİGEM müfettiş yardımcıları üç yıllık bir staj döneminden sonra yeterlik sınavına tabi tutulurlar.

    Yazılı ve sözlü olarak iki bölümde yapılacak yeterlik sınavının tarihi, saati ve yeri sınav tarihinden enaz 1 ay önce ilgililere duyurulur.

    Bu sınavda başarı gösterenler Müfettişliğe tayin edilirler.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Müfettişliğe Tayin

    Müfettiş Yeterlik Sınavı Kurulu

    Madde 29- TİGEM müfettişliği yeterlik sınavını bu Yönetmeliğin 17'nci maddesinde belirtilen sınav kurulu yapar.

    Sınavlar yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yapılır.

    Yeterlik Sınavı Programı

    Madde 30- Müfettiş yardımcılarının üç yıllık dönemde kazandıkları mesleki bilgi ve tecrübe derecesinin anlaşılması için yapılacak yeterlik sınavı aşağıdaki kapsamı belirlenen "Yürürlükteki Mevzuat ve Uygulama", "Muhasebe" ile "Teftiş, İnceleme ve Soruşturma Yöntemleri"nden sorular seçilmek suretiyle bir veya birkaç bölümde yapılır.

    A- Mevzuat ve Tatbikat:

    a) TİGEM'in Merkez ve Taşra Teşkilatına ait genel hükümler,

       b) Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Yönetim ve Denetlemesine ait hükümler,

    c) Vakıf, Dernek, Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve işçi ve işveren teşekküllerine ait genel hükümler,

    d) Devlet Memurları Kanunu ile ilgili hükümler,

    e) Vergi, Resim ve Harçlar ile diğer Devlet gelirlerine ait hükümler,

    f) Kambiyo mevzuatı ile ilgili genel hükümler,

    g) Harcırah Kanunu,

    h) Türk Ticaret Kanunu,

    ı) Türk Ceza Kanunu,

    i) Borçlar Kanunu,

    j) Bankalar Kanunu,

    B- Muhasebe:

    a) Genel Muhasebe,

    b) Şirketler Muhasebesi,

    c) Bilanço Analizi ve teknikleri,

    C- Teftiş, İnceleme ve Soruşturma Yöntemleri:

    a) Özel Soruşturma Usulü Getiren Kanunlar,

    b) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu,

    c) Raporlama Teknikleri ve Teftiş Yöntemleri,

    d) TİGEM Teftiş Kurulu Yönetmeliği,

    Yetişme Notu

    Madde 31- Yetişme notu aşağıda belirtilen konulardan herbiri için verilen notlar ortalaması alınarak tespit edilir.

    a) Kurs ve seminer notu, (Kurs ve seminerler sonunda aldıkları notlar ortalaması)

    b) Etüt ve inceleme notu, (Müfettiş yardımcılarına verilen etüt ve inceleme sonucu düzenledikleri raporlara verilen not)

    c) Teftiş ve denetim notu, (Yetkili müfettiş yardımcılarının yaptıkları teftiş ve denetim sonunda düzenledikleri raporlara verilen not)

    d) Tahkikat notu, (Yetkili müfettiş yardımcılarının yaptıkları soruşturma sonunda düzenledikleri raporlara verilen not)

    e) Özel not, (Müfettiş yardımcılarının nitelikleri, tutum ve davranışları, mesleki bilgileri, çalışkanlıkları ve mesleki liyakatleri hakkında yanında çalıştıkları TİGEM müfettişleri ve Kurul Başkanı tarafından verilen notlar)

    Her bölümden verilecek notun 60'dan, yetiştirme notu ortalamasının ise 65'den aşağı olmaması gerekir.

    Yeterlik Sınav notlarının Değerlendirilmesi

    Madde 32- Yeterlik notu; yetiştirme notu, yazılı sınav ve sözlü sınav notu ortalamasından oluşur.

    Yazılı sınav kağıtları, sınav kurulu üyeleri tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için üyelerin verdiği notların ortalamasının en az 65 olması gerekir.

    Yazılı sınavda başarılı olan müfettiş yardımcıları sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınavda müfettiş yardımcılarına sınav kurulu üyelerinin her biri 100 tam puan üzerinden puan verir. Verilen puanların ortalaması, sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için bu puanın en az 65 olması şarttır.

       Yeterlik Sınavını Kazanamayanlar ve Sınava Girmeyenler

    Madde 33- Yeterlik sınavını kazanamayan ya da mazeretsiz olarak sınava girmeyenler TİGEM Teşkilatında durumlarına ve derecelerine uygun görülecek diğer bir göreve nakledilirler.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Yükselme, Kıdem ve Müfettişlik Güvencesi

    Yükselme

    Madde 34- Yeterlik sınavını başarı ile verip müfettişliğe tayin edilen TİGEM müfettişlerinin, maaş dereceleri itibariyle müteakip terfileri, genel hükümlere göre yapılır.

    Başmüfettişliğe Yükselme

    Madde 35- TİGEM başmüfettişliğine yükselmede esas; mesleki yetenek, kıdem, gayret ve başarı ile Teftiş Kurulu Başkanlığı nezdinde bırakılacak umumi intiba ve kanaatin müsbet olmasıdır.

    Başmüfettişliğe aday olabilmek için; müfettişin birinci derece kadroya tayin edilebilecek şartlara sahip olması gerekir.

    Müfettişlerin Kıdemi

    Madde 36- Müfettişlik kıdemine esas süre, müfettiş yardımcılığında, müfettişlikte, müfettişlik sıfat ve kadrosu muhafaza edilmek şartıyla idari görevlerde ve ücretli, ücretsiz tüm kanuni izinlerde geçirilen süredir.

    Müfettişlik kıdemine esas süreleri aynı olanlar için kıdem sırası; müfettiş yardımcıları açısından giriş sınavındaki, müfettişler için yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre tespit edilir.

    Teftiş Kurulundan Nakil ve İstifa Suretiyle Ayrılan Müfettişlerin Tekrar Kabulleri

    Madde 37- TİGEM Teftiş Kurulundan istifa suretiyle veya naklen ayrılan müfettişlerin Teftiş Kuruluna tekrar kabulleri Genel Müdürlük Makamının iznine bağlıdır.

    Teftiş Kurulu Başkanlığı yaptıktan sonra müfettişliğe dönenler dönemlerinin en kıdemlisi sayılır. Aynı dönemde bu durumda birden fazla müfettiş varsa, bunların kıdem sırasının tespitinde müfettişlik kıdemleri esas alınır.

    Müfettişlik sıfatını kazandıktan sonra bu görevden ayrılanlardan müfettişliğe dönenlerin kıdem sırası, 36'ncı madde hükümlerine göre tespit edilir.

    Müfettişlik Güvencesi

    Madde 38- Teftiş hizmetleri, diğer idari görevlerden ayrı bir kariyer olarak düzenlendiğinden, TİGEM müfettişleri kendi istekleri dışında veya teftiş hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamaz, diğer idari görevlere atanamazlar.

    TİGEM Müfettişlerinin Çalışma Anlayışı ve Amacı

    Madde 39- Teftişte esas amaç, denetlenen birimin gelecekte daha mükemmel sonuçlar elde etmesine ve yolsuzlukların ve usulsüzlüklerin en aza indirilmesine yönelik çözüm önerileri getirmektir.

    TİGEM müfettişleri bu esastan hareketle;

    -   Bütün teşkilatta teftiş ve denetimin etkin bir şekilde yürütülmesini engelleyen hususları ve mükerrerlikleri tespit etmek,

    - Yapılan işlem ve çalışmalar ile amaca yönelmede kullanılan yöntemlerin uygunluğunu, kamu harcamalarının yerinde olup olmadığını, denetlemek,

    - Mevzuattan ve standartlardan sapmalar varsa, bunları belirtmek ve ekonomik, sosyal, idari, hukuki nedenleri tahlil ederek, sapmaların düzeltilmesi; iş ve hizmet verimi ile işletmelerdeki verimliliğin, üretimin ve kalitenin optimal ve rasyonel bir düzeye çıkarılması için öneriler geliştirmek,

    Amacını gözönünde tutarlar.

    TİGEM Müfettişlerinin çalışma anlayışı, etkin, verimli, iktisadi ve caydırıcı bir denetim sistemini öngörür. Hata arayan ve sadece tenkit eden statik teftiş sistemini reddeder.

    Teftiş Programı

    Madde 40- Teftiş kurulunun çalışmaları, yıllık olarak hazırlanan teftiş programına göre yürütülür.

    Teftiş programı, teftiş edilecek birimlerin iş kapasiteleri, önceki teftiş programları ve Teftiş Kurulu kadrosu gözönünde bulundurulmak suretiyle Kurul Başkanı tarafından hazırlanarak Genel Müdür'ün onayına sunulur.

    Teftiş programında, teftiş edilecek merkez ve taşra birimleri ve müfettişlerin hangi işletmelerin teftişi ile görevlendirileceği gösterilir.

    Genel Müdür'ce onaylanan teftiş programı, onay tarihini takiben müfettişlere bildirilerek, uygulamaya başlanır.

    Teftiş Programında yer alan birimlerin programdan çıkarılması, müfettişlerin görev yerlerinin değiştirilmesi Genel Müdür'ün onayı ile mümkündür. Bu hususların dışında programda değişiklik yapmaya Kurul Başkanı yetkilidir.

    Teftiş Programı Uygulaması

    Madde 41- Müfettişlerin denetim yerlerine programda belirtilen tarihte hareket etmeleri esastır. Bu süre müfettiş tarafından yedi günden fazla uzatılamaz. Ancak, zorunlu nedenlerin mevcut olması halinde, durum gerekçesi ile Kurul Başkanı'na bildirilerek, alınacak emre göre hareket edilir.

    Müfettişlerin Teşkilatın İdari Kademelerinde Görevlendirilmeleri

    Madde 42- TİGEM müfettişleri, müfettişlik hakları saklı kalmak üzere Genel Müdür Olur'u ve müfettişin rızası ile idari kademelerde geçici olarak görevlendirilebilir.

    DÖRDÜNCÜ KISIM : Teftiş, İnceleme, Soruşturma

    BİRİNCİ BÖLÜM : Raporlar

    Rapor Çeşitleri

    Madde 43- TİGEM müfettişleri çalışmalarının neticelerini, işin özelliğine göre;

    1) Cevaplı Rapor,

    2) İnceleme Raporu,

    3) Genel Durum Raporu,

    4) Soruşturma Raporu,

       a) Kanuni Soruşturma Raporu,

    b) İdari Soruşturma Raporu,

    ile tespit ederler

    Cevaplı Raporlar

    Madde 44- a) Cevaplı raporlar, yapılan teftişlerde noksan ve hatalı bulunan ve ilgili birimlerce düzeltilmesi gereken işlemler hakkında, esas itibariyle üç nüsha olarak ve her servis için ayrı ayrı düzenlenir,

    b) Raporun aslı ile bir nüshası; aslı usulüne göre cevaplandırıldıktan sonra geri gönderilmek, bir nüshası da teftiş dosyasında saklanmak üzere rapor numarasını taşıyan birer yazıya ekli olarak ilgili yerlere tebliğ olunur.

    c) Cevaplı Raporlarda;

    1- İşlemleri teftiş edilen memurların adları, soyadları ve memuriyet ünvanları, teftiş edilen servislere hangi tarihten hangi tarihe kadar bakıldığı,

    2- Hatalı ve noksan görülen hususların hangi kanun, tüzük, yönetmelik ve genel tebliğlerin hangi maddeleriyle ilgili olduğu,

    3- Raporun ilgililerce cevaplandırılma süreleri,

    4- Mevzuata göre yapılması gereken işlemler,

    belirtilir.

    d) Cevaplı raporlar, müfettiş tarafından belirtilen süreler içinde, teftiş edilen memur ile birinci ve ikinci derecedeki amirleri tarafından cevaplandırıldıktan sonra müfettişe iade olunur.

    Gelen raporlar en geç 30 gün içerisinde müfettiş tarafından son mütalaası da eklenerek Teftiş Kurulu Başkanlığı'na tevdi edilir. Raporun iş yerine gidecek nüshasına son mütalaa eklenmez.

    e) Cevaplı raporlara ilgililerce verilen cevapların müfettişlikçe uygun görülmesi halinde; son mütalaanın açık ve gerekçeli hazırlanmasına önem verilir.

    Hastalık, askerlik, yurtdışı stajı gibi zaruri sebeplerle müfettişçe cevaplandırılamayan raporların son mütalaaları, Başkanın görevlendireceği bir müfettiş tarafından yazılabilir.

    f) Cevaplı raporların ilgililerce zamanında cevaplandırılması hususunu müfettişler bizzat takip ederler. Haklı sebeplere dayanmadan süresinde cevaplandırılmayan raporlar hakkında gereği yapılmak üzere, müfettişlerce Teftiş Kurulu Başkanlığına bilgi verilir.

    g) Teftiş Kurulu Başkanlığı son mütalaaları yazılmış olarak gelen cevaplı raporları en kısa zamanda ilgili birimlere gönderir ve sonuçlarını yakından izler.

    h) Cevaplı rapor tebliğine lüzum görülmeyen hallerde durum bir yazı ile teftiş edilen kurum ve kuruluşa bildirilir ve bu yazının bir nüshası Teftiş Kurulu Başkanlığına tevdi edilir.

    İnceleme Raporu

    Madde 45- İnceleme Raporu;

    a) Mer'i tüzük, yönetmelik, karar ve tebliğlerin uygulanmalarında görülen noksanlıklar ve bunların düzeltilmesi yolları ile yeniden konulması gereken hüküm ve usulleri hakkında görüş ve tekliflerin,

    b) teftişlerde cevaplı raporlara bağlanması gerekli görülmeyen hususların,

    c) Genel Müdürlükçe tetkik ettirilen çeşitli konular hakkındaki düşüncelerin,

    d) Şikayet ve ihbarlar üzerine yapılan inceleme ve soruşturmalar sonucunda cezai takibatı gerektirir hal görülmediği takdirde yapılacak işleme esas görüşlerin,

    bildirilmesi maksadıyla düzenlenir.

    TİGEM müfettişleri, bu raporları verilen görev gereği olarak düzenlerler.

    İnceleme raporları, konularının ilgilendirdiği birimler gözönünde tutularak, yeterli sayıda hazırlanır. Bu raporlar Başkanlıkça gereği yapılmak üzere ilgili birimlere gönderilir.

    Genel Durum Raporu

    Madde 46- Genel Durum Raporu, yıllık teftiş raporlarının sonunda, programı sırasında ifa edilen teftiş, inceleme ve soruşturma görevleriyle ilgili olarak Teftiş Kurulu Başkanlığına özet bilgi vermek amacıyla düzenlenir.

    Bu raporlara aşağıdaki hususlar yazılır.

    a) Teftiş yerleri, teftişi yapılan servisler ve yazılan raporlar,

    b) İhbar ve şikayet konuları, bunlar üzerine yapılan tetkik ve tahkiklerin neticeleri,

    c) Başkanlıkça programla beraber veya sonradan gönderilen tetkik konuları, yapılan incelemelerin neticeleri,

    d) Görevden uzaklaştırılan memur varsa sayıları ve sebepleri,

    e) Mevzuatın uygulanmasında görülen genel hata ve noksanlıklar,

    f) İşyerleri ve çalışma araçları ile diğer ihtiyaçlar,

    g) Teftiş olunan yerin verimlilik ve karlılık vaziyeti,

    h) Teftiş yılına ve gerekirse daha önceki yıllara ait programların teftiş yerine ait kısımlarının gerçekleştirilme safhaları hakkında bilgiler ve bu husustaki görüşlerle uygun ve zorunlu görülen diğer hususlar.

    Genel Durum Raporları üç nüsha olarak düzenlenir ve Başkanlığa tevdi edilir.

    Ayrıca; birden fazla rapor düzenlenmesini gerektiren kapsamlı inceleme, soruşturma ve denetimler nedeniyle, müfettiş tarafından ihtiyaç duyulması veya Başkanlığın talebi, alınması istenen önlemlerin, müfettişlik önerilerinin ve gerekli görülen diğer hususların özetlenmesi amacıyla da Genel Durum Raporu düzenlenebilir.

    Soruşturma Raporu

    Madde 47- a) Kanuni Soruşturma Raporu;

    Atamaya yetkili amirin her tahkik konusu hadise için vereceği "Olur" emri ile yapılacak tahkikatın (10/b maddesi hükmü mahfuz kalmak kaydıyla) sonuçları, hadisede Türk Ceza Kanununa temas eden bir suç veya suçlunun tespiti halinde "Kanuni Soruşturma Raporu"na bağlanır.

    Müfettiş, Kanuni Soruşturma Raporunda tahkik konularını ve işlenen suçların unsurları ile suçlular hakkında hangi Kanun hükümlerine göre tahkikat yapılması gerektiğini, suçun tespit edilmesi halinde Muhakemenin Men'ine karar verilmesini talep eder ve sebeplerini belirtir.

    b) İdari Soruşturma Raporu;

    Kanuni Soruşturma dışında kalan tahkikat sonuçları "İdari Soruşturma Raporu"na bağlanır.

    Müfettiş, inceleme ve soruşturmayı bitirdikten sonra en çok bir ay içerisinde Kanuni Soruşturma ve İdari Soruşturma Raporunu tamamlayıp Teftiş Kurulu Başkanlığına vermek zorundadır. Teftiş Kurulu Başkanlığınca kabul edilen mazeretinin bulunması halinde bu süre birer ay olarak iki sefer uzatılabilir.

    Düzenlenen Kanuni Soruşturma ve İdari Soruşturma Raporlarının asılları, ilgili Makamlara gönderilmek üzere Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilir. Raporun bir nüshası Kurul Başkanlığınca, bir nüshası da müfettiş tarafından muhafaza edilir.

    Raporlar Üzerinde Yapılan İşlemler

    Madde 48- Raporlar, Başkan tarafından incelenir. Düzeltilmesi veya tamamlattırılması gereken hususlar varsa bunların giderilmesi, raporu düzenleyen müfettişten istenir. Müfettişin isteğe katılmaması halinde Başkanca belirlenecek görüş doğrultusunda işlem yapılır.

    Raporlar üzerindeki Başkanlıkça yapılan incelemeden sonra, aşağıdaki prosedür uygulanır.

    a) Cevaplı raporlar ile inceleme raporları üzerine yapılması gereken işlemlerin ilgili birimlerde izlenmesi Teftiş Kurulu Başkanlığına aittir.

    b) Raporlar üzerine ilgili üst makamların uygulanmasını yerinde gördükleri işlemlere ait bildiriler, Teftiş Kurulu Başkanlığınca; raporu yazan müfettişe gönderilir.

    Soruşturma ve inceleme raporlarının "Sonuç" bölümlerindeki müfettişlik önerileri üzerine yapılan işlemler, işlem tarihinden itibaren (30) gün içinde Teftiş Kurulu Başkanlığı aracılığıyla müfettişe bildirilir. Herhangi bir işlem yapılmaması halinde bunun da gerekçeli olarak bildirilmesi gerekir.

    c) Müfettişler yapılan tebligatı uygun ve yeterli buldukları takdirde "Görülmüştür" notu ile Teftiş Kurulu Başkanlığına geri gönderirler. Aksi halde konu ile ilgili görüşlerini gerekçeleriyle birlikte en geç (30) gün içinde Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirirler.

    d) Müfettişlerin bu yeni görüşleri karşısında ilgili birimlerin kendi tutum ve işlemlerini değiştirmemeleri halinde Teftiş Kurulu Başkanı konuyu gerekirse yeniden inceletir veya gereğini bizzat yapar.

    BEŞİNCİ KISIM : Çeşitli Hükümler, Geçici Hükümler, Yürürlük ve Yürütme

    BİRİNCİ BÖLÜM : Teftişe Tabi Olanların Ödev ve Sorumlulukları

    Teftişe Tabi Olanların Ödev ve Sorumlulukları

    Madde 49- a) Teftişe veya tahkike tabi merkez ve taşra birimlerinde bulunan görevli memur ve personel, para ve para hükmündeki kağıtlar ile ambar ve depolarında bulunan ayniyatı ve bunlarla ilgili belge ve defterleri, gizli de olsa bütün vesikaları ilk talepte müfettişe göstermek, saymasına ve tetkik etmesine yardımda bulunmak zorundadır.

    b) Teftişe veya tahkike tabi birimlerde görevli memur ve personel, müfettişin gerekli gördüğü evrak, kayıt ve belgelerin suretlerini veya asıllarını vermek zorundadır. Asılları alınan evrak ve belgelerin, müfettişin mühür ve imzası ile tasdik edilmiş suretleri, dosyasında saklanmak üzere, evrak ve belgelerin alındığı birimlere verilir.

    c) Teftişe veya tahkike tabi birimlerin yöneticileri, teftiş hizmetlerinin gereklerine uygun biçimde yürütülebilmesi için, müfettişlere görevleri süresince uygun bir yer sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak zorundadırlar.

    d) Teftiş veya tahkike tabi birimlerin görevlerine verilmiş izinlerin kullanılması, hastalık ve bunun gibi mücbir sebepler dışında, müfettişin isteği üzerine teftiş veya tahkik sonuna kadar durdurulur.

    İznini kullanmaya başlamış olan görevli, müfettişin isteği üzerine geri çağrılır.

    Görevlerinin ifası sırasında TİGEM müfettişlerine, mülki amirler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları gereken her türlü kolaylığı göstermek, yardımda bulunmak mecburiyetindedir.

    Teftişe tabi olanlar, müfettişçe sorulan sözlü ve yazılı soruları da geciktirmeden cevaplandırmakla yükümlüdürler.

    İKİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Yurt Dışına Gönderilme

    Madde 50- Müfettişler, mesleki bilgilerini arttırmak üzere Başkanın önerisi ve Genel Müdürlük Makamı'nın onayı ile bir yılı geçmemek üzere yurt dışına gönderilebilirler.

    Yurt dışına gönderilmede müfettişlik kıdemiyle birlikte, mesleki yetenek, başarı ve yabancı dil bilgisi dikkate alınır.

    İzin Kullanılması

    Madde 51- Müfettişler, Devlet Memurları Kanununa göre aldıkları izinleri, bu izinlere hangi gün başladıklarını ve göreve dönüş tarihlerini Teftiş Kurulu Başkanlığı'na yazı ile bildirirler.

    Maaş, Yolluk ve Diğer Hakların Alınması

    Madde 52- Müfettişler, maaş, yolluk ve diğer haklarını aybaşlarında çekle alırlar. Bunun için kendilerine bir kredi cüzdanı ve çek karnesi verilir. Kredi cüzdanı ve çek tamamen kullanıldıktan sonra yenisi alınmak üzere Teftiş Kurulu Başkanlığı'na iade edilir.

    Kredi cüzdanı ile çeklerin kaybedilmeleri halinde durum derhal Teftiş Kurulu Başkanlığı'na bildirilir.

    Çekilen paranın hak edilen miktarı aşmaması asıldır. Ertesi aya zimmet devri ancak, ayın son günlerinde görevle ilgili olarak yolculuk yapılması halinde uygun görülebilir.

    a) Müfettişler, çalışmalarını, maaş, yolluk ve diğer haklarını aylık olarak düzenleyecekleri "Çalışma ve Hakediş Cetveli"nde gösterirler.

    b) Bu cetvellerin ait olduğu ayı takip eden ayın ilk haftası içinde hazırlanarak Teftiş Kurulu Başkanlığı''a gönderilmesi gerekir.

    c) Çalışma ve hakediş cetveline, çalışmalar günler itibariyle ve ana hatlarıyla belirtilir. Ayrıca müfettişlerin yolculuklarına ait giderler, aylık istihkaklar ve bunlara karşılık alınan paralar tablolara doldurulur.

    Haberleşme

    Madde 53- a) Müfettişler, teftiş, tetkik ve tahkik çalışmaları ile ilgili olarak çeşitli daire ve makamlarla münasebetlerinde doğrudan doğruya haberleşme yaparlar.

    b) Acele ve fakat gizli olmayan haberleşmelerde duruma göre gerekli iletişim aracı kullanılır.

    c) Teftiş Kurulu Başkanlığı'na gönderilecek yazılardan diğer dairelere ulaştırılması gerekli görülenler yeter sayıda hazırlanır.

    d) Müfettişler görevli gittikleri yerlere varış ve buradan ayrılışlarını aynı gün Teftiş Kurulu Başkanlığı'na en seri vasıta ile bildirirler ve bunu yazıya bağlarlar.

    e) Ay içinde yapılan işler ve yazışmalar "Aylık Yazışma Cetveli ve İş Cetveli"nde gösterilir ve bu form, aylık çalışma ve hakediş cetveliyle birlikte Başkanlığa sunulur.

    Kayıt ve Dosya İşleri

    Madde 54- a) Müfettişler, yazdıkları rapor ve diğer yazıların birer nüshasını ve kendilerine gelen yazılarla resmi genelgeleri özel dosyalarında saklarlar.

    b) Raporlar Teftiş Kurulu Başkanlığınca gerekli görülen makamlara birer yazıya eklenerek gönderilir.

    c) Müfettişler, çeşitli makamlara gönderdikleri rapor ve yazılar ile kendilerine gelen yazıları bir "Kayıt Defteri" ne işlerler ve gönderdikleri yazılara özel sayılarını verirler.

    Müfettişlik Mühür ve Belgeleri, Demirbaşlar

    Madde 55- TİGEM müfettişlerine ve yetkili müfettiş yardımcılarına mühür beratı ile birlikte birer resmi mühür verilir. Ayrıca müfettişler ile yetkili ve yetkisiz müfettiş yardımcılarına Genel Müdür tarafından imzalanmış müfettişlik kimlik belgesi verilir.

    Müfettişlere, yazı ve hesap makinası, çanta gibi demirbaşlar Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca sağlanır.

    Yönergeler

    Madde 56- Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili diğer hususlar çıkarılacak yönergeler ile belirlenir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Kaldırılan Hükümler, Dayanak, Yürürlük ve Yürütme

    Kaldırılan Hükümler

    Madde 57- Yönetim Kurulunun 21.10.1993 gün ve 1993/304 sayılı kararıyla kabul edilen ve 24.11.1993 tarih ve 21768 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan TİGEM Teftiş Kurulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Dayanak

    Madde 58- Bu Yönetmelik, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkındaki 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı KHK ile bu KHK'nin bazı maddelerini, 22.01.1990 tarih ve 399 sayılı KHK ve 233 sayılı KHK uyarınca Resmi Gazete'de yayımlanan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ana Statüsü hükümlerine istinaden düzenlenmiştir.

    Yürürlük

    Madde 59- Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 60- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar