HAZIR AMBALAJLI MAMULLERİN AĞIRLIK VE HACİM ESASINA GÖRE NET MİKTAR TESPİTİNE DAİR YÖNETMELİK(76/211/AT)

    Hazır Ambalajlı Mamullerin Ağırlık Ve Hacim Esasına Göre Net Miktar Tespitine Dair Yönetmelik (76/211/AT)

    Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 10/04/2002

    Resmi Gazete Sayısı: 24722

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

    Amaç

    Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, hazır ambalajlı mamullerin piyasaya arzına yönelik koşullar ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2- Bu Yönetmelik, 5 g veya 5 ml' den daha az 10 kg veya 10 l' den daha fazla olmayan nominal dolum miktarına sahip hazır ambalajlı belirli mamullere ilişkin usul ve esasları kapsar.

    (Mülga fıkra: 04/08/2010-27662 S.R.G Yön/1.md.)

    Hukuki Dayanak

    Madde 3- Bu Yönetmelik, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun uyarınca hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen ;

    Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nı,

    Müsteşarlık : Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı'nı,

    Komisyon : Avrupa Birliği Komisyonu'nu,

    AT : Avrupa Topluluğunu,

    Hazır Ambalajlı Mamul: (Değişik: RG-01/07/2006-26215) Bir ürün ile bu ürünü içinde taşıyan ambalajdan oluşan, içerisinde belirli miktarlarda ürün bulunan, dolum işletmesinden çıkışlarında önceden belirlenmiş belirli değerleri taşıyan, üzerlerine ağırlık ve/veya hacim birimleri basılmış olan, satın alanın bulunmadığı bir yer ve zamanda ambalaj içerisine doldurulan ve ambalajı değiştirilemedikçe bu değerin değiştirilemediği paketlenmiş ve/veya kapatılmış ambalajlar içerisinde bulunan madde veya ürünü,   

    Üretici : (Mülga: RG-01/07/2006-26215)

    İfade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Genel Hükümler

    Madde 5- Bu Yönetmelik kapsamına giren hazır ambalaj, bir ürün ile bu ürünü içinde taşıyan ambalajdan oluşur.

    (Değişik fıkra: 04/08/2010-27662 S.R.G Yön/2.md.) Satın alanın hazır bulunmadığı bir ortamda ambalajlanan, içindeki ürünün miktarı önceden belirlenen bir değere sahip olan ve paket açılmadıkça veya pakette somut bir değişiklik yapılmadıkça bu değerin değiştirilemediği koşullarda paketlenmiş ürünler hazır ambalajı oluşturur.

    MADDE 6 - (Değişik: RG-01/07/2006-26215)

    Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olan hazır ambalajlara, Ek I madde 3.3'de öngörülen "e" işareti yerleştirilebilir.

    Madde 7- 6 ncı maddede anılan bütün hazır ambalajlar, Ek I'e göre içermesi gerekli olan "nominal ağırlık" veya "nominal hacim" olarak bilinen ürünün ağırlığı ve hacminin işaretini taşır.

    Aksi bir düzenleme olmadığı sürece içlerinde sıvı ürün bulunan hazır ambalajlı mamuller hacim esasına göre, içlerinde sıvı olmayan ürün bulunan hazır ambalajlı mamuller ağırlık esasına göre doldurulur ve ambalaj üzerindeki nominal dolum miktarı buna göre belirtilir.

    Belirli ürün türlerine veya belirli hazır ambalajlara ilişkin ticari teamüller veya düzenlemeler Avrupa Birliği'ne üye devletlerde birbirinin aynı değilse, bu hazır ambalajlı ürünlere en azından, ilgili ülkenin ticari teamülüne veya o ülkede geçerli resmi düzenlemeye uygun olarak nominal dolum miktarı yazılmak zorundadır.

    Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamına giren ve diğer üye devletlerden gelen hazır ambalajlı mamullerin miktarına ilişkin olarak bu yönetmeliğin gereklerinden daha sıkı bir kontrol uygulayamaz.

    Madde 8- Bakanlık, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olan hazır ambalajlı mamullerin piyasada yer almasını engelleyemez, yasaklayamaz ve kısıtlayamaz.

    Madde 9- Bu Yönetmeliğin EK I ve EK II 'de belirtilen hükümlerinin teknik gelişmelere uyarlanması için gerekli olacak değişiklikler Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Metrolojik Kontrolleri İçin Genel Esaslara Dair Yönetmelikte (71/316/AT) belirtilen hükümler çerçevesinde yapılır.

    Madde 10- Bu Yönetmelik, Avrupa Birliği' nin 76/211 / EEC sayılı "Üye Devletlerin, Hazır Ambalajlı Mamullerin Ağırlık ve Hacim Esasına Göre Net Miktar Tespitine Dair Direktifi" ile bu direktifin teknik gelişmelere uyarlanmasına ilişkin 78/891 / EEC sayılı direktifine uygun olarak hazırlanmıştır.

    Madde 11- Bakanlık, bu Yönetmelik yayımlandıktan sonra, Yönetmelik metnini Komisyona bildirilmek üzere Müsteşarlığa iletir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Yürürlük ve Yürütme

    Geçici Madde 1- (Değişik: RG-31/12/2003-25333)

    Hazır Ambalajlı Ağırlık ve Hacim Esasına Göre Net Miktar Tespitine Dair Yönetmelik hükümleri ile ilgili ürünlere ilişkin teknik ve idari altyapı çalışmalarının (Değişik İbare: RG 1/7/2004 -25509) 31/12/2005 tarihine kadar tamamlanarak, sektörün tam olarak hazır hale getirilmesi zorunludur.

    Yürürlük

    Madde 12- Bu Yönetmelik 01/06/2003 tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 13- Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar