5KG'DAN 50KG'A KADAR ORTA DOĞRULUKTAKİ DİKDÖRTGEN BLOK AĞIRLIKLAR VE 1KG'DAN 10KG'A KADAR ORTA DOĞRULUKTAKİ SİLİNDİRİK AĞIRLIKLARA DAİR YÖNETMELİK( 71/317/AT )

    5kg'dan 50kg'a Kadar Orta Doğruluktaki Dikdörtgen Blok Ağırlıklar Ve 1kg'dan 10kg'a Kadar Orta Doğruluktaki Silindirik Ağırlıklara Dair Yönetmelik ( 71/317/AT )

    Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 10/04/2002

    Resmi Gazete Sayısı: 24722

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç Kapsam Hukuki Dayanak ,Tanımlar

    Amaç

    Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; endüstri ve ticarette kullanılan 5 kg'dan 50 kg'a kadar orta doğruluktaki dikdörtgen blok ağırlıklar ve 1 kg'dan 10 kg'a kadar orta doğruluktaki silindirik ağırlıkların üretim ve kullanım esnasında aranılan teknik özellikleri, muayeneleri ve belgelendirilmeleri ile ilgili usul ve esasları belirtmektedir.

    Kapsam

    Madde 2- Bu Yönetmelik 5kg,10kg,20kg ve 50 kg'lık dikdörtgen blok ağırlık İle 1g,2g,5g,10g,20g,50g,100g,200g ve 500g'lık ve 1kg,2kg,5kg ve 10kg'lık silindirik orta doğruluk sınıfındaki ağırlıkları kapsar.

    Hukuki Dayanak

    Madde 3- Bu Yönetmelik 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanmasına Dair Kanunu uyarınca hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen tanımlardan ;

    Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığını ,

    Müsteşarlık : Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığını ,

    Komisyon : Avrupa Birliği Komisyonunu,

    Ağırlık : Bu Yönetmelik kapsamında bulunan Ağırlıkları,

    Üretici : Bu Yönetmelik kapsamına giren ağırlıkları imal eden, ıslah eden veya ağırlığa adını, ticari

    markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi ; Üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı ; Ayrıca, ağırlığın tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri aletin güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,

    Uygunluk Değerlendirmesi : Ağırlıkların bu Yönetmelik ile Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Metrolojik Kontrolleri İçin Genel Esaslara Dair Yönetmeliğe (71/316/AT) uygunluğunun test edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin her türlü faaliyeti,

    Piyasaya Arz : Ürünün tedariki ve/veya kullanımı amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada

       yer alması için her türlü düzenlemeyi,

    AT İlk Muayenesi : Üretimi yapılan ağırlıkların, bu Yönetmelik ve Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Metrolojik Kontrolleri İçin Genel Esaslara Dair Yönetmelik (71/316/AT) hükümlerine göre onaylanmış tipe uyup uymadığının kontrol edilerek AT ilk muayene damgası ile damgalanmasını,

    Muayene Kuruluşu : Bu Yönetmelik ile "Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Metrolojik Kontrolleri İçin Genel Esaslara Dair Yönetmelik" (71/316/AT) gerekleri göz önüne alınarak uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerini yürüten özel veya kamu kuruluşunu,

    İfade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Yürürlük Yürütme

    Genel Hükümler

    Madde 5- AT İşaretlerini ve sembollerini taşıyan ağırlıklar, EK 1 ile EK 4'de tanımlanmış ve gösterilmiştir. Bunlar, AT tip onayına tabi olmayıp, AT ilk muayenesine tabidir.

    Madde 6- Bakanlık bu Yönetmelik kapsamında belirtilen ve AT ilk muayene işaretini taşıyan ağırlıkların pazara girmesi veya kullanılması reddedilemez, yasaklanamaz veya kısıtlanamaz.

    Madde 7- Bakanlık, bu Yönetmelik metnini ve ileride Yönetmelikte yapacağı değişiklikleri Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona bildirir.

    Madde 8- Bu Yönetmelik, Avrupa Birliğinin 71/317/EEC sayılı 5kg'dan 50kg'a kadar orta doğruluktaki dikdörtgen blok ağırlıklar ve 1kg'dan 10kg'a kadar orta doğruluktaki silindirik ağırlıklar' a ilişkin Mevzuatın Uyumlaştırılması Hakkındaki Direktifi uyarınca hazırlanmıştır.

    Geçici Madde 1 - (Ek: RG 1/6/2003 - 25125)

    Gerek bu Yönetmelik, gerekse 21/2/2000 tarihli ve 23931 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Marka Kaydı ile Tip ve Sisteminin Onaylanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak üretilen ürünler piyasaya arz edilir. Ancak, devam eden uygulama prosedürleri ile teknik ve idari altyapı çalışmaları 1/1/2004 tarihine kadar tamamlanarak, sektörün tam olarak hazır hale getirilmesi zorunludur.

    Yürürlük

    Madde 9- Bu yönetmelik 01/06/2003 tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 10- Bu yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yürütür.

   

   

   

   

    Mevzuat Kanunlar