DİKİŞSİZ, ÇELİKTEN MAMUL BASINÇLI GAZ TÜPLERİNE DAİR YÖNETMELİK(84/525/AT)

    Dikişsiz, Çelikten Mamul Basınçlı Gaz Tüplerine Dair Yönetmelik (84/525/AT)

    Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 25/01/2001

    Resmi Gazete Sayısı: 24298

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

       Amaç

    Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; içerisine gaz depolanmak üzere kaynaksız, tek parça çelikten imal edilmiş yeniden doldurulup kullanılabilir, Basınçlı Kaplar ve Bu Kapların Muayene Yöntemlerinin Ortak Hükümlerine Dair Yönetmelik gereklerini yerine getiren tüplerin kullanılabilmeleri bakımından uyulması gereken asgari şartların belirlenmesi, sınıflandırılması, tasarımı, imali, montajı, dağıtımı, piyasaya arzı, hizmete sunulması, kullanımı, muayene ve belgelendirme işlemleri ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2- Bu Yönetmelik; 0,5 ile 150 litre ve arasında kapasitesi olan, sıkıştırılmış, sıvı veya çözülmüş halde gazları muhafaza eden bir veya iki çıkışı olan, tek parça olarak üretilen çelikten mamul tüpleri kapsar.

    Bu Yönetmelik östenit çeliğinden yapılmış tüpleri veya tabanı kapatılırken ilave metal kullanılan tüpleri kapsamaz.

       Hukuki Dayanak

       Madde 3- Bu Yönetmelik, 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun uyarınca hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen tanımlardan;

       Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

       Müsteşarlık: Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığını,

       Komisyon: Avrupa Birliği Komisyonunu,

       AT Tipi Tüp : Bu Yönetmelik ile Basınçlı Kaplar ve Bu Kapların Muayene Yöntemlerinin Ortak Hükümlerine Dair Yönetmeliğin gereklerini karşılayacak şekilde tasarlanan ve imal edilen her türlü tüpü ifade eder. Bu Yönetmelikte geçen "Dikişsiz, Çelik Basınçlı Gaz Tüpleri" ifadesi "Tüp" olarak yer alacaktır.

       Üretici: Bir tüp veya tüp partisini imal edip ıslah eden, ettiren veya tüpe adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koyarak kendini imalatçı olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi; Türkiye'de yetkili bir temsilcinin bulunmaması halinde ise ithalatçıyı; ayrıca, tüpün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,

       Yetkili Temsilci: Üretici tarafından yetkilendirilen, Bakanlık tarafından kabul edilen ve bu Yönetmelik hükümleri uyarınca üretici adına faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiyi,

       Uygunluk Değerlendirmesi: Tüp veya tüp partisinin bu Yönetmelik ile Basınçlı Kaplar ve Bu Kapların Muayene Yöntemlerinin Ortak Hükümlerine Dair Yönetmelik ve ilgili teknik düzenlemeye ve/veya standarda uygunluğunun test edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin her türlü faaliyeti,

       Muayene Kuruluşu : Bu Yönetmelik ile Basınçlı Kaplar ve Bu Kapların Muayene Yöntemlerinin Ortak Hükümlerine Dair Yönetmelik kapsamında uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerini yürüten özel veya kamu kuruluşunu,

       AT Tip Onayı: Muayene Kuruluşunun; bir tüp partisini temsil eden numunenin bu Yönetmelik ile Basınçlı Kaplar ve Bu Kapların Muayene Yöntemlerinin Ortak Hükümlerine Dair Yönetmelik ve ilgili teknik düzenlemeye ve/veya standarda uygun olduğunun tespiti ve belgelendirilmesi ile ilgili yapmış olduğu işlemi,

       AT Doğrulaması: Muayene Kuruluşunun; tüpün veya tüp partisinin ait olduğu AT Tip Onayı belgesinde tanımlanan gereklere ve bu Yönetmelik ile Basınçlı Kaplar ve Bu Kapların Muayene Yöntemlerinin Ortak Hükümlerine Dair Yönetmelik ve ilgili teknik düzenleme ve/veya teknik düzenlemelerde atıfta bulunulan standartlara uygunluğunun belgelendirilmesi işlemini,

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler, Yürürlük ve Yürütme

    Genel Hükümler

       Madde 5- Bakanlık; bu Yönetmelik ile Basınçlı Kaplar ve Bu Kapların Muayene Yöntemlerinin Ortak Hükümlerine Dair Yönetmelik gerekleri göz önüne alınarak bir tüp veya tüp partisi imal edilmiş ve muayene edilmiş ise, bu AT tipi tüpün piyasada yer almasını ve hizmete sokulmasını reddedemez, yasaklayamaz, kısıtlayamaz.

       Madde 6- Tüm AT tipi tüpler AT Tip Onayına tabi tutulacaktır. Hidrolik test basıncı 120 bar veya altında olan ve kapasitesi bir litreden az olanlar haricindeki bütün AT tipi tüpler AT Doğrulamasına tabi tutulacaktır.

    Madde 7- Bu Yönetmelik Ek I 'in 2.1.3, 2.1.4, 2.3, 3.1.1.1, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri ile diğer eklerinin teknik gelişmelere uyarlanması için tüm tadiller Müsteşarlık aracılığı ile Komisyonun onayı alınarak yapılır.

       Madde 8- Basınçlı Kaplar ve Bu Kapların Muayene Yöntemlerinin Ortak Hükümlerine Dair Yönetmeliğin 17 nci maddesinde belirtilen hususlar, bu Yönetmelik Ek I'in 2.2 maddesine de uygulanacaktır.

       Madde 9- Bakanlık; bu Yönetmelikte yapacağı değişiklikler ile alınacak önlemleri, yönetmelik kapsamında uygun görüp yayımladığı ulusal mevzuat hükümlerine ait metinleri ve yürürlüğe girdikten sonra bu Yönetmelik metnini, Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona bildirecektir.

       Madde10- Bu Yönetmelik, Avrupa Birliğinin 84/525/EEC sayılı Kaynaksız Çelik Gaz Silindirleri direktifine uygun olarak hazırlanmıştır.

    Yürürlük

       Madde 11 (Değişik: RG 17/11/2001 - 24586) Bu Yönetmelik 1/7/2003 tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

       Madde 12- Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar