ALKOL TABLOLARINA DAİR YÖNETMELİK

    Alkol Tablolarına Dair Yönetmelik

    Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 13/02/2001

    Resmi Gazete Sayısı: 24317

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam ve Hukuki dayanak

    Amaç ve Kapsam

    Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, alkol miktarını hacim veya kütle olarak gösterecek yöntemler ile alınan ölçüler çerçevesinde alkol miktarının hesaplanması için gereken tabloların hazırlanmasında kullanılacak formüle ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Hukuki Dayanak

    Madde 2- (Değişik:RG-01/06/2006-26185)

    Bu Yönetmelik, 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ile 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3- Bu yönetmeliğin amacı doğrultusunda aşağıdaki tanımlar geçerlidir.

    Bakanlık   : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nı,

    Müsteşarlık   : Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı'nı,

    Komisyon   : Avrupa Birliği Komisyonu'nu

    % Vol      : Hacimsel alkol içeriğini,

    % Mas      : Kütlesel alkol içeriğini,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Genel Esaslar, Yürürlük ve Yürütme

    Genel Esaslar

    Madde 4- Su ve etanol karışımındaki alkol miktarı, bu Yönetmelik Ekinde yer alan formül ve yöntemlerin kullanılmasıyla belirlenir.

    Madde 5- (Değişik:RG-01/06/2006-26185)

    Bakanlık bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanan alkol tablolarının kullanılmasını reddedemez, yasaklayamaz ve kısıtlayamaz.

    Madde 6- Bu Yönetmelik, Avrupa Birliği'nin 76/766/EEC sayılı Üye Devletlerin, Alkol Tablolarına İlişkin Mevzuatının Uyumlaştırılması Hakkında Direktifi uyarınca hazırlanmıştır.

    Yürürlük

    Madde 7- (Değişik:RG 3/3/2002 -24684)

    Bu Yönetmelik 1/6/2003 tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar