TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI UZMANLIK YÖNETMELİĞİ(1)

    Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Uzmanlık Yönetmeliği(1)

    Türkiye Büyük Millet Meclisi

    Resmi Gazete Tarihi: 09/11/1990

    Resmi Gazete Sayısı: 20690

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

    Amaç

    Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, yasama faaliyetleriyle ilgili idari hizmetleri yürüten TBMM İdari Teşkilatının çeşitli birimlerinde uzman yardımcısı ve uzman olarak çalıştırılacaklarda aranacak niteliklerle, bunların hizmete alınmaları, yetiştirilmeleri, yeterliliklerinin tespiti ve meslek içi ilerlemeleriyle ilgili işlemleri düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2- Bu Yönetmelik, yasama faaliyetleriyle ilgili idari hizmetleri yürüten TBMM İdari Teşkilatının çeşitli birimlerinde uzmanlığa dayalı hizmet üreten kadrolu ya da sözleşmeli uzman yardımcıları ile uzmanları kapsar.

    Türkiye Büyük Millet Meclisinin yasama faaliyetleriyle ilgili özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda, kadro aranmaksızın ve kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli olarak çalıştırılan personel ile 2919 sayılı Kanunun değişik 12 nci maddesine göre kamu kurum ve kuruluşlarından TBMM'de görevlendirilen personel hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Yasal Dayanak

    Madde 3- Bu Yönetmelik, 2919 sayılı TBMM Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

    İKİNCİ BÖLÜM : Uzman Yardımcılığı Sınavı

    Yarışma ve Yeterlik Sınavları

    Madde 4- TBMM İdari Teşkilatında çalıştırılacak uzman yardımcıları, yarışma ve yeterlik sınavı ile alınır.

    a) Uzman yardımcılığına başvuruda bulunanların sayısı boş kadro sayısı kadar veya boş kadro sayısından az olması halinde yeterlik sınavı; başvuruda bulunanların sayısı boş kadro sayısından fazla ise yarışma ve yeterlik sınavı yapılır.

    b) Yarışma ve yeterlik sınavları uzmanlık alanlarına göre düzenlenir.

    Sınav Zamanı

    Madde 5- Sınav, ihtiyaç ve kadro durumuna göre TBMM Başkanlığınca uygun görülecek tarihlerde açılır.

    Bu Yönetmeliğe ilişkin sekreterlik hizmetleri Personel ve Muhasebe Dairesi Başkanlığınca sağlanır.

    Sınava Katılma Şartları

    Madde 6- Uzman Yardımcılığına giriş sınavına katılabilmek için;

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşımak,

    b) Sınav tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak (askerliğini yapmış olanlar için bu sınıra iki yıl eklenir.)

    c) Görev alanları ile ilgili en az 4 yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

    d) Bu Yönetmeliğe bağlı kadro tanımlarında belirlenen ve duyuruda bildirilecek özel şartları taşımak,

    e) Sınav tarihinde Kurum içinden sınava katılacaklar için 33, doktora derecesine sahip olanlar için de 35 yaşını geçmemiş olmak,

    gerekir.

    Duyuru

    Madde 7- Uzman yardımcılığı giriş sınavına katılma şartları, sınav konuları, başvuru tarihi ile sınavın yapılacağı yer ve zaman, sınav tarihinden en az 2 ay önce uygun görülecek basın ve yayın araçları ile duyurulur.

    Başvuru

    Madde 8- Sınava başvuru, aday formu doldurmak suretiyle yapılır. Adaylar bu forma aşağıda belirtilen belgeleri eklerler:

    a) Nüfus cüzdanı aslı veya örneği,

    b) Yüksek öğrenim diploması veya mezuniyet belgesi ya da bunların noterden onaylı sureti,

    c) Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmiş,

    d) 2 fotoğraf,

    e) Askerlik yaptığını veya sınav tarihinde ertelenmiş olduğunu gösterir belge,

    f) Cumhuriyet Savcılığından alınacak iyi durum belgesi,

    g) Tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu.

    Ancak (f) ve (g) bentlerindeki belgeler sınavı kazananlardan istenir.

    Belgeleri eksik olanların başvuruları kabul edilmez.

    Kurum içinden başvuracak adaylar, başvuru formuna 2 fotoğraf ile özgeçmişlerini eklerler.

    Sınav Ön Hazırlık Kurulu ve Sınava Giriş Belgesi

    Madde 9- Uzman Yardımcılığı sınavı ön çalışmaları, Sınav Kurulunun kendi arasından seçeceği 3 kişiden oluşan bir "Sınav Ön Hazırlık Kurulu"nca yürütülür.

    Sınav Ön Hazırlık Kurulu, sınav için süresinde yapılan başvuruları incelemeye alır. Bu incelemede adayların, atanacakları kadronun niteliklerini taşıyıp taşımadığı başvuru formu da dahil çeşitli yönlerden araştırılarak sınava alınacakların sayısı tespit olunur. Durumu uygun görülen adaylara sınava giriş mektubu gönderilir. Ayrıca, adaylara fotoğraflı "Sınav Giriş Belgesi" verilir; sınava giriş mektubu ile sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava katılamazlar.

    Sınav Kurulu

    Madde 10- Sınav Kurulu, bir başkan ve dört üyeden oluşur.

    TBMM Başkanı; Genel Sekreterin teklif ettiği genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, müdürler, uzmanlar veya gerekli görürse yüksek öğretim kurumları öğretim elemanları arasından yarışma ve yeterlik sınavı Sınav Kurulu Başkan ve üyeleri ile yedeklerini seçer. Bu kurulu oluşturan üyelerin öğrenim düzeyleri, sınava girecek olanların öğrenim düzeylerinden aşağı olamaz.

    Yazılı sınav, sınav kurulunun kararı ve TBMM Başkanının onayı ile T.C. Yüksek Öğretim Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) veya benzeri kuruluşlara da yaptırılabilir. Yazılı sınav kuralları ÖSYM veya benzeri kuruluşlarla birlikte saptanır.

    Bu takdirde, sınava ait programın belirlenmesi, sınav sorularının hazırlanması ve sınavın yapılacağı yerlere götürülmesi, sınavların yapılması ve sınav kağıtlarının ÖSYM'ye getirilip okunması ÖSYM'ce kendi usul ve esasları içinde gerçekleştirilir.

    Bu kurallar söz konusu kuruluşlarla yapılacak protokolde yer alır.

    Sınav Kurulunun Görevleri

    Madde 11- Sınav kurulunun görevleri şunlardır:

    a) Sınav sorularını hazırlamak,

    b) Sınavların düzenli ve eşit şartlarda yapılmasını sağlamak,

    c) Sınav sonunda cevap kağıtlarını toplayıp, kapalı zarf içinde değerlendirme yapılıncaya kadar saklanmasını sağlamak,

    d) Sınava girenlerin bilgi derecesini, sınav kağıtları ve ilgili formlar üzerinden değerlendirmek,

    e) Gerekli tutanakları düzenlemek ve imza etmek,

    f) Sınava girenlerin başarı puanını tespit ederek başarı listesini düzenleyip imzalamak.

    Sınavın Yürütülmesi

    Madde 12- Sınavlar, ilan edilen gün ve saatte başlar. Yazılı sınav soruları ve cevap anahtarı, sınav günü sınavı yapacak kurul üyeleri tarafından sınav konularına göre ayrı ayrı hazırlanır. Soru zarfı sınav salonunda sınava katılanların önünde açılır. Sınavlarda köşesi kapanabilen ve mühürlü özel kağıtlar kullanılır.

    Sınav Kurulu tarafından; sınavın türü, yeri, tarihi, hangi saatte başladığı, katılanlar ile toplanan cevap kağıdı sayısı ve varsa sınava ilişkin diğer hususları gösteren bir tutanak düzenlenir.

    Sınav kağıtlarıyla sözlü sınav formları bir sonraki sınav tarihine kadar saklanır; bu süre bir yıldan az olamaz.

    Sınav Dışı Bırakılma

    Madde 13- Aşağıda belirtilen eylemlerde bulunanlar sınav dışı bırakılırlar:

    a) Belirtilen gün ve saatte sınav yerinde bulunmamak,

    b) Sınav sırasında veya sınavın yapıldığı yerde memuriyet adabına uymayan davranışlarda bulunmak,

    c) Sınav sırasında kopya yapmak veya yaptırmak.

    Sınav dışı bırakılanların, sınav dışı bırakılma nedeni Sınav Kurulunca bir tutanakla tespit edilerek Genel Sekreterliğe bildirilir.

    Sınav Şekli ve Konuları

    Madde 14- Uzman yardımcılığı yarışma ve yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır. Birinci aşamada genel yetenek testi ile yabancı dil bilgisi ve görev alanı içeren mesleki konuları kapsayan yazılı sınav uygulanır.

    Yazılı sınavda başarılı olanlar sözlü sınava alınırlar.

    Yarışma ve yeterlik sınavı, öğrenim dalları göz önüne alınarak farklı şekilde düzenlenebilir.

    Görev alanıyla ilgili doktorası bulunanlar kendi aralarında özel yarışma ve yeterlik sınavına alınırlar.

    Yabancı Dil Sınavı

    Madde 15- Hizmetin yabancı dil bilmeyi gerektirdiği hallerde, bu görevin gerektirdiği ilişkileri yürütecek düzeyde yabancı dil bilmek şartı aranır, yabancı dil sınavında yazılı sınavlar için gerekli başarı puanını alamayan adaylar, sözlü sınava alınmazlar.

    10 uncu madde esaslarına göre oluşturulacak Sınav Kurulu, 16 ncı madde hükmüne göre yazılı sınavları değerlendirir.

    Sınav Kağıtlarının Değerlendirilmesi

    Madde 16- Sınav Kurulu, sınav kağıtlarını değerlendirmek üzere üye tam sayısı ile toplanır. Asıl üyelerin yasal özürleri nedeniyle kurula katılamamaları halinde, yedek üyelerden kurul üye sayısı tamamlanır.

    Cevap kağıtlarının bulunduğu kapalı zarf açılır ve cevap kağıtları numaralanır. Her cevap kağıdı en az üç kurul üyesi tarafından okunarak değerlendirilir. Kurul üyelerince verilen notların aritmetik ortalaması alınır (test türü sınavlar hariç). Cevap kağıtlarının son değerlendirme notu, kağıtların numaralarının yer aldığı cetvele yazılır. Bütün cevap kağıtlarının değerlendirilmesinden sonra başarılı kağıtların ad yazılı kısımları açılır. Adayların adları, cevap kağıdı numarasına göre değerlendirme notunun yer aldığı cetvelin ilgili sütununa geçirilir. Başarısız sınav kağıtları açılmaz.

    Yazılı sınavlarda 100 üzerinden en az 70 puan alan başarılı sayılır.

    Yazılı sınav sonuçları, sınava katılanların adresine taahhütlü olarak gönderilir. Ayrıca TBMM Genel Sekreterliğince TBMM Kampüsü içinde bir mahalde asılarak duyurulur.

    Yazılı sınavı kazanamayanlara, istekte bulunmaları hâlinde başvuru belgeleri geri verilir.

    Sözlü Sınav

    Madde 17- Yazılı sınavı kazananlar, sınavın yapılacağı yer, gün ve saat, en az 15 gün önce bildirilmek suretiyle sözlü sınava çağrılırlar.

    Sözlü sınavda adayların görevlendirecekleri kadronun hizmet alanıyla ilgili bilgilerle birlikte, TBMM idari hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadığı ile kavrayış, anlatma yeteneği, davranış ve temsil niteliği gibi hususlar da dikkate alınır. Sözlü sınavda değerlendirme, Sınav Kurulunun her üyesince ayrı ayrı yapılır ve verilen notların aritmetik ortalaması alınır. Değerlendirme sonunda 100 üzerinden 70 puan alan başarılı sayılır.

    Sınav Değerlendirilmesi ve Sonuçları

    Madde 18- Sözlü sınavların bitiminden sonra,Sınav Kurulu ve yazılı ve sözlü sınav notunun aritmetik ortalamasını almak suretiyle bir sıralama yapar. Bu sıralamada, puanların eşit olması halinde görev alanına ilişkin bilgiler puanına öncelik verilir. Duyuruda yer alan boş kadro sayısı kadar asıl aday, başarılı olan diğerleri de yedek olarak sınavı kazanmış sayılır. Hazırlanan bu liste kurul üyeleri tarafından imzalanır.

    Sınav sonucu, TBMM Başkanının seçici değerlendirmesinden (Sound decision) sonra kesinlik kazanır ve asıl ve yedek adaylara yazılı olarak bildirilir. Ayrıca, başarı listesi TBMM Kampüsü içinde uygun bir mahalde asılarak duyurulur.

    Sınavlarla İlgili Özel Hükümler

    Madde 19- Uzman yardımcılığı sınavına katılmak için tespit edilen şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanlar, sınavda başarılı olsalar bile, sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Ataması yapılmış olsa dahi iptal edilir.

    Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılır.

    Uzman yardımcılığı için girdiği sınavda iki kez başarılı olamayanlar üçüncü kez sınava giremezler.

    Uzman Yardımcılığına Atama

    Madde 20- Uzman yardımcılığı sınavında başarılı olanların boş uzman yardımcısı kadrolarına atanmaları, başarı derecesi sıralamasına göre, mevcut kadro ve ihtiyaç durumu da dikkate alınarak yapılır.

    Süresi içinde başvuruda bulunmayan ve gerekli belgelerini tamamlamayanların atamaları yapılmaz. Yerlerine ilk yedekten başlamak üzere yedek adaylar çağrılır.

    Raportörlük Hizmetleri

    Madde 21- Yasama faaliyetleriyle ilgili raportörlük hizmetlerinde çalıştırılacaklar, bu Yönetmelik hükümlerine göre uzman yardımcısı olarak işe alınırlar; bunlarda aranacak nitelikler ile yetiştirilmeleri, yeterliliklerinin tespiti ve meslek içi ilerlemeleri hakkında da bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM :Uzmanlık Sınavı

    Uzmanlık Yeterlik Sınavına Girebilme Şartları

    Madde 22- Uzman yardımcılığı süresi, adaylık dönemi dahil lisans düzeyinde öğrenimi olanlar için iki, yüksek lisans derecesine sahip olanlar için bir yıldır. Uzman yardımcısı, bu süre içerisinde olumlu sicil almak ve hazırladığı tezi süresi içinde Personel ve Muhasebe Dairesi Başkanlığına teslim etmek şartıyla TBMM Uzmanlığı Yeterlik Sınavına girmeye hak kazanır.

    Uzman yardımcısı, lisans düzeyinde öğrenim görmüş ise adaylıkta geçen süre dahil iki yılı; yüksek lisans derecesine sahip olanlar ise bir yılı tamamladıktan sonra (bu süreye, ücretsiz izinli ve askerlikte geçen süre dahil değildir) olumlu sicil almak şartıyla, görev alanıyla ilgili birim amirinin onayladığı bir tez konusu seçer. İlgili birim amiri, uzman yardımcısının tez konusunu yazılı olarak Personel ve Muhasebe Dairesi Başkanlığına bildirir. Daire Başkanlığınca tez konuları Genel Sekreterin onayına sunulur ve onaydan sonra kesinleşir.

    Uzman yardımcısı tez konusunun kendisine bildirildiği tarihten itibaren en geç altı ay içinde tezini hazırlayarak ilgili birim vasıtasıyla Personel ve Muhasebe Dairesi Başkanlığına sunmak zorundadır. Daire Başkanlığı bu tezleri Sınav Kuruluna teslim eder.

    Uzman yardımcısının hazırlayacağı tezde, bilimsel kurallara uymak, ele aldığı konuyu tarihi gelişimi içinde ve karşılaştırmalı olarak incelemek zorunda olup, tezin kendi görüş ve önerilerini taşıması esastır.

    Uzmanlık Yeterlik Sınavı

    Madde 23- TBMM Başkanı, tezlerin Personel ve Muhasebe Dairesi Başkanlığına tesliminden sonra uygun göreceği en kısa zamanda uzmanlık yeterlik sınavını açar.

    Uzmanlık Yeterlik Sınavı Sınav Kurulu, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesine göre oluşturulur.

    Uzmanlık Yeterlik Sınavı, "Tez Değerlendirme" ve "Tez Savunması ve Mülakat" olmak üzere iki aşamalı yapılır.

    Kurul tarafından tezi başarılı kabul edilen uzman yardımcısı, "Tez Savunması ve Mülakat"a çağrılır. Bu çağrı mülakat tarihinden en az yedi gün önce yazılı olarak yapılır.

    Kurul tarafından tezi yetersiz görülen uzman yardımcısı, "Tez Savunması ve Mülakat"a çağrılmaz. Bu durumda uzman yardımcısı bir yıl içinde yeniden bir tez hazırlamak zorundadır. İkinci defa tezi başarısız görülen veya süresi içinde tezini hazırlamayan uzman yardımcısı yeterlik sınavına girme hakkını kaybeder.

    Sınav Kurulu Değerlendirme Esasları

    Madde 24- Sınav Kurulu, "Tez Değerlendirme" ve "Tez Savunması ve Mülakat" aşamalarında uzman yardımcısının görev alanıyla ilgili konulardaki bilgisini de göz önüne alarak aşağıdaki esaslara göre değerlendirme yapar:

    a) Kurul üyelerinin oyları (Başkan dahil) eşittir.

    b) Oylar yeterli veya yetersiz şekilde kullanılır.

    c) Yeterliliğin tespitinde oy çokluğu esastır.

    Sınav Kurulu "Tez Savunması ve Mülakat" safhasında, başarılı olmayanlara aynı tez için üç aydan az olmamak üzere bir süre vererek yeniden tez savunması ve mülakata çağırır.

    Yeterlik Sınavına İlişkin Özel Hükümler

    Madde 25- "Tez Savunması ve Mülakat" sınavını kazanamayanlar ile yasal bir özürü olmaksızın bir sınava katılmayanlar hiçbir şekilde uzmanlığa atanamazlar. Bunlar, İdari Teşkilatta ya da diğer kurumlarda durumlarına uygun başka memuriyet kadrolarına tayin edilirler. Bu hüküm, tezi ikinci defa kabul edilmeyen ya da belirtilen süre içinde tezini hazırlamayanlar ile tez savunması ve mülakat safhasında başarılı olmayıp 24 üncü maddeye göre kendilerine süre tanınan uzman yardımcılarından tez savunması ve mülakata katılmayan veya başarısız olanların hakkında da uygulanır.

    Uzmanlığa Atanma

    Madde 26- Uzmanlık yeterlik sınavında başarılı olan uzman yardımcıları ile görev alanıyla ilgili doktorası bulunanlardan 14 üncü maddede belirlenen özel yarışma ve yeterlik sınavını başaranların uzmanlık kadrolarına atanmaları genel hükümlere göre yapılır ve bu Yönetmeliğin 32 nci maddesi ekinde belirlenen görevlere ilişkin uzmanlık unvanını alırlar.

    Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Nakil (2)

    Madde 27- Kamu kurum ve kuruluşlarından TBMM Uzman ve Uzman Yardımcılığı kadrolarına atamalarda da bu Yönetmelilik hükümleri uygulanır. Ancak, bunlarda 32 nci madde eki görev tanımlarında belirlenen özel niteliklerle birlikte, çalıştığı kurum ve kuruluştaki mesleğe, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde öngörülen özel yarışma ve yeterlik sınavı yönetmeliklerine göre yapılan sınavları kazanarak atanmış olmaları şartı aranır. Yukarıda belirlenen şartları taşıyanlardan atanacakları kadronun görev alanıyla ilgili olarak, uzman yardımcılarının mesleki sınav ve mülakatta; uzmanların ise 22-25 inci madde esaslarına göre yeni bir tez hazırlayarak "Tez Savunması ve Mülakat"ta başarılı olmaları gerekir. Bunlardan atanacağı kadronun görev alanına ilişkin lisans üstü (master) derece almış olanlar tercih olunur. Atanacağı kadronun görev alanında doktora yapmış olanlar ise, doğrudan mülakata alınırlar.

    Kamu kurum ve kuruluşlarında uzman yardımcılığında geçen süre, bu Yönetmeliğin 22 nci maddesine göre uzman yardımcısı olarak geçirilmek zorunda olunan süreden sayılır. Bunların yetiştirilmeleri, yeterliliklerinin tespiti ve meslek içi ilerlemeleri bu yönetmelik hükümlerine tabidir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Hizmet İçi Eğitim ve Yetiştirilme

    Hizmet İçi Eğitim

    Madde 28- Uzman yardımcılarının yetiştirilmesi, uzmanların görev alanıyla ilgili bilgilerinin geliştirilmesi için belirli zamanlarda, belirli süreyi kapsayan, Hizmet İçi Eğitim programları uygulanır. Uygulanacak eğitim programlarında, uzman yardımcısının, TBMM İdari Teşkilatının (Merkez) bütün birimlerinde staj yapması sağlanır.

    Uzman ve uzman yardımcılarına yurt içi ve yurt dışı eğitim programlarına katılma olanakları sağlanır. Kurum, bunların yabancı dillerini geliştirmek amacıyla yabancı dil eğitim programları düzenleyebileceği gibi, diğer kurum ve kuruluşların yabancı dil eğitim merkezlerine de gönderilir.

    Yurt Dışı Eğitim

    Madde 29- Uzman ve Uzman Yardımcıları TBMM Genel Sekreterliğince tespit edilecek eğitim programları çerçevesinde belirlenmiş bir konuda araştırma yapmak, mesleki bilgi ve görgüsünü artırmak amacıyla yurt dışına gönderilebilirler. Bunlar hakkında TBMM mensupları Yurt Dışı Eğitim Yönetmeliği ile diğer genel hükümler uygulanır.

    Raporlar

    Madde 30- Uzman ve uzman yardımcıları, saptanan konuda yaptıkları araştırmalar ile katıldıkları toplantılar hakkında ve görev konularına ilişkin rapor düzenlerler. Düzenlenen raporlar, ilgili birim amirleri vasıtasıyla Genel Sekreterlik Makamına sunulur.

    Adaylık

    Madde 31- Aday olarak TBMM İdari Teşkilatına atanan uzman yardımcılarının çalışma, bilgi ve davranış durumları birim amirleri tarafından Genel Sekreterliğe rapor edilir.

    Bu raporlar esas alınarak yapılan değerlendirme sonucunda başarılı görülen adayın asaleti TBMM Başkanlık Makamının onayı ile tasdik olunur. Asalet tasdiki için adaylık süresi 1 yıldan az, 2 yıldan çok olamaz.

    BEŞİNCİ BÖLÜM :Çeşitli ve Mali Hükümler

    Uzman Yardımcısı ve Uzmanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları

    Madde 32- Bu Yönetmeliğe bağlı kadro tanımlarında, yasama faaliyetiyle ilgili idari hizmetleri yürüten TBMM İdari Teşkilatının hangi birimlerinde uzman yardımcısı ve uzman çalıştırılacağı; bu personele ilişkin ödev, yetki ve sorumluluk ile bunlarda aranacak nitelikler belirlenmiştir.(EK:1-10)

    Başkanlık Divanınca yeni uzmanlık kadrolarının ihdasında, Personel Eğitim ve Yönetim Müdürlüğünce hazırlanacak iş analizi ve kadro tanımı aranır.

    Bu Yönetmelik hükümleri dışında TBMM İdari Teşkilatında uzman yardımcısı ve uzman çalıştırılamaz.

    Yeniden Uzmanlığa Atama

    Madde 33- Bu Yönetmelik hükümlerine göre uzmanlık unvanını kazandıktan sonra, çeşitli nedenlerle görevlerinden ayrılanlar, başvurmaları halinde boş kadro ve ihtiyaç bulunmak şartıyla uzmanlık kadrolarına yeniden atanabilirler.

    Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

    Madde 34- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde "İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği" hükümleri uygulanır.

    Mali Özendiricilik

    Madde 35- Bu Yönetmeliğe göre yapılan yarışma ve yeterlik sınavlarını başarmak suretiyle atanan uzman yardımcıları, öğrenim giriş derece ve kademelerine iki üst derece, görev alanına ilişkin master yapanlara ise üç üst derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademeden hizmete alınırlar. Bunlar birinci derecenin son kademesine kadar yükselebilirler.

    Kadrolu çalıştırılan uzman yardımcılarına, ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında ödenen iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük zamları ile diğer zam ve tazminat miktarı, TBMM Başkanlık Divanınca farklı ve özendirici olarak düzenlenir.

    Uzman Yardımcılarının atandıkları bu üst kadrolar emekli aylığının hesabında ve diğer memurluklara naklen atanmalarda kazanılmış hak sayılmaz.

    Sözleşmeli Uzmanlık

    Madde 36- Bu Yönetmelik hükümlerine göre uzman unvanını alanlar kadroları karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak da çalıştırılabilirler.

    Sözleşme ücreti ile diğer hususlar hakkında "TBMM'de Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hizmet Sözleşmesi Esasları" hükümleri uygulanır.

    Geçici Madde 1- (Değişik: RG-04/03/1992-21162) 2919 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek Madde ile İki Geçici Madde Eklenmesine Dair 21/12/1989 tarih ve 3594 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği, 5/1/1990 tarihinde TBMM İdari Teşkilatında, bu Yönetmeliğin 32 nci maddesiyle belirlenen birimlerde görev yapmakta olan; uzman, uzman raportör ve raportörler; yüksek öğrenim görmüş olmak kaydıyla, bulundukları kadro derecesine eşit uzmanlık kadrolarına, bu Yönetmelik hükümlerine göre atanmış sayılırlar.

    Uzmanlık Yeterlik Sınavına girmek için evvelce başvuruları kabul edilen uzman yardımcıları, iki defaya mahsus olmak üzere, bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak Uzmanlık Yeterlik Sınavına girmeye hak kazanırlar ve sınavlarda başarılı olanlar Uzman Unvanını alırlar.

    Geçici Madde 2- (Değişik: RG-19/11/1994-22116) 1/1/1992 tarihinden önce sınavı yapılarak atanan ve Dış İlişkiler ve Protokol Müdürlüğü emrinde göreve başlayan Uzman Yardımcıları hakkında da bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

    Madde 37- Millet Meclisi Başkanlık Divanının, 26/6/1975 gün ve 46 sayılı Kararı ile kabul edilen "Millet Meclisi İdari Teşkilatına Atanacaklar İçin Özel Sınav Yönetmeliği" ile "TBMM İdari Teşkilatı Kadro Derecelerinin Yükseltilmesinde Uygulanacak Esaslar"ın bu Yönetmeliğe aykırı hükümleri yürürlük-ten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 38- Bu Yönetmelik hükümleri, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 39- Bu Yönetmeliği Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür.

    _________________________

    (1) 16/02/2007 tarihli ve 26436 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi Yasama Uzmanlığı Yönetmeliği'nin 34 üncü maddesi gereğince söz konusu Yönetmelik kapsamındaki müdürlüklere ilişkin bu Yönetmeliğin hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

    (2) Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulunun 12/11/1999 tarih ve 1999/646 sayılı Yürütmeyi Durdurma itiraz kararı ile Yönetmeliğin bu maddesinin yürürlüğü durduruldu.

   

    Mevzuat Kanunlar