MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi-No: 04/01/2010-2010/2

    Resmi Gazete Tarihi: 05/02/2010

    Resmi Gazete Sayısı: 27484

    Ekli "Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Adalet Bakanlığının 24/12/2009 tarihli ve 6306 sayılı yazısı üzerine, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 22 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 4/1/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1 - 10/8/1990 tarihli ve 90/748 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin eki "Mal Bildirimi Formu"nda yer alan "NÜFUS CÜZDAN SERİ NO" ibareleri "TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK NUMARASI" olarak değiştirilmiştir.

    Madde 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar