AKLAMA SUÇU İNCELEMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi-No: 04/01/2010-2010/1

    Resmi Gazete Tarihi: 05/02/2010

    Resmi Gazete Sayısı: 27484

    Ekli "Aklama Suçu İncelemesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 4/12/2009 tarihli ve 15456 sayılı yazısı üzerine, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 19 uncu ve 27 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 4/1/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1 - 3/7/2007 tarihli ve 2007/12454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Aklama Suçu İncelemesi Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

    "(2) Başkanlık, aklama ve terörün finansmanı suçu kapsamında kendisine intikal ettirilen kararlar ve alınan bildirimlerden hareketle, aklama ve terörün finansmanıyla mücadele sisteminin etkinliğini ölçmeye yönelik oluşturulacak istitistiki verileri yayımlamaya yetkilidir."

    Madde 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar