TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN AYDINLATMA VE IŞIKLI SİNYAL CİHAZLARININ YERLEŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (78/933/AT)

    Tekerlekli Tarım Veya Orman Traktörlerinin Aydınlatma Ve Işıklı Sinyal Cihazlarının Yerleştirilmesi İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (78/933/AT)

    Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 15/10/2002

    Resmi Gazete Sayısı: 24907

    BİRİNCİ BÖLÜM :Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere, tekerlekli tarım veya orman traktörlerine aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazlarının yerleştirilmesi ile ilgili olarak traktörlere AT Tip Onayı Belgesi verilmesine ilişkin hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2- Bu Yönetmelik; tekerlekli tarım veya orman traktörlerine aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazlarının yerleştirilmesi konusunda traktöre AT Tip Onayı Belgesi verilmesine ilişkin hususları kapsar.

    Hukuki Dayanak

    Madde 3- (Değişik:RG-10/05/2007-26518)

    Bu Yönetmelik;

    a) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 29 uncu maddesine dayanılarak,

    b) Avrupa Birliğinin 78/933/EC direktifine ve bu direktifi değiştiren ve 2006/26/EC direktifine paralel olarak,

    hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

    b)Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörleri Tip Onayı Yönetmeliği: 7/1/1999 tarihli ve 23576 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmeliği,

    c) Tarım veya Orman Traktörü : Tarım veya ormancılıkta kullanılan, ana işlevi çekme gücü sağlamak olan, aletleri çekmek, itmek, taşımak veya tahrik etmek için özel olarak tasarlanmış, en az iki dingilli, lastik tekerlekli, azami tasarım hızı 6 ila 40 km/saat olan, yük ve yolcu taşımak için donatılabilen motorlu araçları,

    d) AT Tip Onayı Belgesi: Tekerlekli tarım veya orman traktörlerine aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazlarının bu Yönetmelikte belirtilen hususlara uygun olarak yerleştirilmesi sonucunda traktör için verilen belgeyi,

    e) AT: Avrupa Topluluğunu,

    f) Onay Kuruluşu : Tip Onayı Belgelerini veren, gerektiğinde geri alan, Teknik Hizmetler Kuruluşlarını görevlendiren, diğer onay kuruluşlarıyla muhatap olan ve bunlarla temasları yürüten, imalatçının üretim uygunluk düzenlemelerine uyup uymadığını belirlemekten sorumlu Bakanlığı,

    g) Teknik Hizmetler Kuruluşu (Teknik Servis) : Onay Kuruluşunca deneyleri ve kontrolleri yapmak veya yaptırmak üzere görevlendirilen kurum veya kuruluşu,

    h) İmalatçı: Tip Onayı işlemlerinin bütün unsurlarından ve imalatın uygunluğunun sağlanmasından, Onay Kuruluşuna ve Teknik Hizmetler Kuruluşuna karşı sorumlu olan, traktörlerin veya aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazlarının ticari isim, marka veya lisansının sahibi veya temsilcisini,

    i) Temsilci : İmalatçının bütün sorumluluklarını alarak imalatçı tarafından yetkilendirilen kişi veya kuruluşu,

    j) Tanıtım Dosyası : Başvuru sahibi tarafından Teknik Hizmetler Kuruluşuna veya Onay Kuruluşuna tanıtım bildirimi gereğince verilen bilgi, çizim, fotoğraf ve bunun gibi belgeleri içeren dosyayı,

    k) Tanıtım Paketi : Tanıtım dosyasına Onay Kuruluşunun veya Teknik Hizmetler Kuruluşunun görevlerini yerine getirmeleri sırasında eklemiş oldukları deney raporları ve diğer belgeleri,

    l) Tanıtım Paketi Fihristi :Tanıtım paketi içinde bulunan belgelerin uygun bir şekilde numaralandırılarak veya bütün sayfaların tanımlanabilmesine imkan verecek şekilde işaretlenerek bir liste halinde yazılmasını,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM :Uygulama Usul ve Esasları

    Tip Onayı Belgesi Başvuruları

    Madde 5- Tip Onayı Belgesi başvurusuna ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

    a) Tekerlekli tarım veya orman traktörlerine aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazlarının yerleştirilmesi konusunda traktör için AT Tip Onayı Belgesi başvuruları, tanıtım paketi içinde bulunan tanıtım fihristine uygun olarak düzenlenmiş tanıtım dosyasıyla birlikte Ek I'de belirtildiği şekilde imalatçı veya yetkili temsilcisi tarafından Onay Kuruluşuna yapılır. Tanıtım paketi başvurudan itibaren onayın verildiği veya reddedildiği tarihe kadar Onay Kuruluşunun incelemesine açıktır.

    b) Tip Onayı Belgesi başvuruları, ancak bir onay kuruluşuna yapılabilir. Başvuru sahibi, başka bir ülkenin onay kuruluşuna başvuruda bulunmadığını bir yazı ile Onay Kuruluşuna bildirir.

    c) Onaylanacak her tip için ayrı bir başvuru yapılır.

    Tip Onayı İşlemleri

    Madde 6 - Onay Kuruluşu, tekerlekli tarım veya orman traktörlerine aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazlarının yerleştirilmesi konusunda örneği Ek II'de bulunan bir belge traktörün AT Tip Onayı Belgesine eklenir.

    Yetkili Kuruluşlar

    Madde 7-(Değişik:RG-10/05/2007-26518)

    Teknik servis olarak, EN 17025 veya eşdeğer ulusal veya uluslararası standartları haiz, deney ve analizleri yapabilecek laboratuvarı ve/veya teknik imkânları bulunan resmi ve özel kurum ve kuruluşlar, yapılacak protokolle belirlenecek şartlar çerçevesinde Bakanlıkça görevlendirilebilir. Teknik servisler, Onay Kuruluşunun müsaadesi ile deneyleri kendi laboratuvarları dışında aynı özelliklere sahip laboratuvarlarda yaptırabilir. Görevlendirilen teknik servisler Bakanlığın www.sanayi.gov.tr internet adresinde yayımlanır.

    Tedbirler

    Madde 8 - Tedbirlere ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

    a) Onay Kuruluşu, Ek I'in madde 1.5.7'den madde 1.5.2.1'e kadar liste halinde verilen, AT Aksam Tip Onayı İşareti taşıyan mecburi veya ihtiyari aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazlarının Ek 1'de yer alan şartlara uygun olarak traktöre yerleştirilmesi halinde, aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazlarının yerleştirilmesi ile ilgili gerekçelere dayanarak, bir traktörün AT tip onayının veya ulusal tip onayının verilmesini reddedemez, bu traktörün satışını, hizmete girmesini veya kullanımını yasaklayamaz veya tescilini reddedemez.

    b) AT tip onayını veren Onay Kuruluşu, Ek I'in madde 1.1'de belirtilenlerin herhangi bir parçasında veya karakteristiklerinde yapılan herhangi bir değişikliğin bildirilmesini sağlamak için gerekli tedbirleri alır. Onay Kuruluşu, değiştirilmiş olan traktör tipinde ilâve deneylerin yapılmasının gerekli olup olmayacağını ve yeni bir deney raporunun hazırlanıp hazırlanmayacağına karar vermelidir. Bu tür deneyler, bu Yönetmeliğin şartlarına uygunsuzluk gösterdiğinde, değişiklik onaylanmaz.

    c) Bu Yönetmeliğin şartlarının teknik ilerlemelere uyarlanması için gerekli herhangi bir değişiklik işlemi, Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörleri Tip Onayı Yönetmeliğinin 12 nci maddesinde belirtilen hususlara uygun olarak yapılmalıdır.

    Bildirim

    Madde 9- Bildirime ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

    a) Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazlarının aksam tip onayı ile ilgili 82/890/EEC, 97/54/EC ve 1999/56/EC sayılı direktifler ile değişik 78/933/EEC direktifine göre hazırlanan bu Yönetmeliğin uygulamaya konulduğu, AT üyesi ülkelerin onay kuruluşlarına, Gümrük Birliği Ortaklık Komitesine ve AT Komisyonuna bildirilir.

    b) Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazlarının traktöre yerleştirilmesi ile ilgili tip onayı konusunda görevlendirilen Teknik Hizmetler Kuruluşları AT üyesi ülkelerin onay kuruluşlarına, Gümrük Birliği Ortaklık Komitesine ve AT Komisyonuna bildirilir.

    Muafiyetler

    Madde 10- Muafiyetlere ait esaslar aşağıda belirtilmiştir.

    a) Teknolojik olarak gelişmiş aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazlarının traktöre yerleştirilmesi konusunda traktörlere Tip Onayı Belgesi talep edilmesi halinde, AT Komisyonuna, Gümrük Birliği Ortaklık Komitesine ve diğer ülkelerin onay kuruluşlarına bilgi verilerek, Ulusal Tip Onayı Belgesi verilebilir.

    b) Bu Yönetmeliğin uygulama tarihinden önce trafiğe çıkmış mevcut tarım veya orman traktörleri bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir.

    Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

    Madde 11- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren, tarım veya ormancılık işleri için tasarlanan aletler, makinalar veya römorklardaki aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazları için tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin üzerinde takılı olan güç bağlantıları ile ilgili olarak 17/12/1999 tarih ve 23909 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Römork ve Ekipmanlarında Aydınlatma ve Sinyal Cihazları İçin Güç Bağlantıları İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (75/323/AT) yürürlükten kaldırılmıştır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM :Geçici ve Son Hükümler

    Geçici Madde 1- Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörleri Tip Onayı Yönetmeliği kapsamındaki tarım veya orman traktörleri için yeni AT Tip Onayı Belgesi alacak imalatçılar, 31/12/2002 tarihinden itibaren aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazlarını traktöre yerleştirerek, bu Yönetmeliğe göre AT Tip Onayı Belgesi almak zorundadır.

    Geçici Madde 2- Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce Ulusal Tip Onayı Belgesi almış imalatçılar, 31/12/2002 tarihine kadar aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazlarını traktöre yerleştirerek, bu Yönetmeliğe göre AT Tip Onayı Belgesi almak zorundadır. Aksi takdirde geçiş süresi sonunda traktörlerin Ulusal Tip Onayı Belgeleri iptal edilir.

    GEÇİCİ MADDE 3 - (Ek:RG-10/05/2007-26518)

    Bu Yönetmeliğin 2006/26/EC direktifi doğrultusunda değiştirilen hükümlerine,

    a) AT Tip Onayı Belgesi veya Ulusal Tip Onayı Belgesi alacak traktörler, 1/1/2008 tarihine kadar,

    b) AT Tip Onayı Belgesi veya Ulusal Tip Onayı Belgesi almış traktörler, 1/1/2009 tarihine kadar,

    uymak zorundadır.

    Aksi takdirde Ulusal Tip Onayı Belgesi almış olan traktörlerin bu belgeleri iptal edilir.

    Yürürlük

    Madde 11- Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren 3 (üç) ay sonra yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 12- Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar