BİLİM VE TEKNOLOJİ YÜKSEK KURULUNUN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

    Bilim Ve Teknoloji Yüksek Kurulunun Görevleri, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

    Tübitak Başkanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 18/11/1989

    Resmi Gazete Sayısı: 20346

    Amaç ve Kapsam

    Madde 1. Bu yönetmeliğin amacı 77 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile oluşturulan Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun kuruluş, görev, yetki, çalışma esas ve usullerini düzenlemektir. Yönetmeliği hükümleri, kuruluşları bünyesinde, müsbet bilimlerin temel ve uygulamalı dallarında araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürüten bakanlıkları, üniversiteleri ve diğer kamu kuruluşlarını kapsar.

    Tanımlar ve Kısaltmalar

    Madde 2. Bu Yönetmeliğin metninde ve uygulanmasında;

    Yüksek Kurul : Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nu,

    Kararname : 77 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi,

    YÖK : Yükseköğretim Kurulu'nu,

    DPT : Devlet Planlama Teşkilatı'nı,

    TÜBİTAK : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma

    TAEK    : Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nu,

    TRT    : Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nu,

    TOBB    : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni

    belirler.

    Kuruluş

    Madde 3. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu, Başbakan'ın başkanlığında, ilgili Devlet Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Maliye ve Gümrük Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Sağlık Bakanı, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, YÖK Başkanı, Devlet Plânlama Teşkilatı Müsteşarı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı, TÜBİTAK Başkanı ile bir yardımcısı, TAEK Başkanı, TRT Genel Müdürü, TOBB Başkanı ve YÖK'ün belirleyeceği konu ile ilgili gelişmiş bir üniversitenin seçeceği bir üyeden oluşur.

    Gerektiği takdirde diğer Bakanlar ile müsbet bilimler alanında temel ve uygulamalı araştırma yapan kamu ve özel kuruluşların sorumluları, bilim ve teknoloji alanında uzman kişiler Yüksek Kurul toplantısına davet edilebilirler.

    Yüksek Kurul'un Görevleri

    Madde 4. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun görevleri şunlardır:

    a) Türkiye'nin uzun vadeli bilim ve teknoloji politikasının tespitinde Hükümete yardımcı olmak,

    b) Bilim ve teknoloji ile ilgili alanlarda araştırma ve geliştirme hedeflerini tespit etmek,

    c) Öncelikli araştırma ve geliştirme alanlarını belirlemek, bunlarla ilgili plân ve programları hazırlamak,

    d) Araştırma-geliştirme alanındaki plan ve programlar doğrultusunda; kamu araştırma kuruluşlarına görevler vermek, gerektiğinde özel sektörle işbirliği yapmak ve özel sektörle ilgili teşvik edici ve düzenleyici tedbirleri getirmek,

    e) Bilim ve teknoloji sisteminin etkinleşmesi ve geliştirilmesi amacıyla bilim ve teknoloji alanında yasa tasarıları ve diğer mevzuat hazırlamak,

    f) Araştırıcı insan gücünün yetiştirilmesi ve etkin bir şekilde kullanılması için gerekli önlemleri saptamak ve uygulanmasını sağlamak,

    g) Kamu ve özel kurum ve kuruluşların araştırma-geliştirme merkezlerini kurmaları için gerekli esas ve usulleri belirlemek, bu faaliyetleri izlemek, değerlendirmek ve yönlendirmek,

    h) Hangi alanlara ne oranda araştırma-geliştirme yatırımı yapılması gerektiğini tespit etmek,

    ı) Programlama ve yürütme aşamalarında sektörler ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlamak,

    i) Görev alanına giren konularda gerekli kararları almak, araştırma sonuçlarını değerlendirmek.

    Sekreterya Görevleri

    Madde 5. Yüksek Kurul'un gerek toplantı hazırlığı gerekse toplantı ve toplantı sonrası faaliyetlerinin gerektirdiği tüm sekreterya hizmetleri TÜBİTAK tarafından yerine getirilir. Bunun için TÜBİTAK, bünyesinde gerekli düzenlemeyi yapar.

    Sekreteryanın görevleri şunlardır:

    a) Yüksek Kurul toplantıları için hazırlık yapmak, gündem taslağı hazırlamak ve Başbakan'a sunmak,

    b) Yüksek Kurul'ca alınan kararları ilgili kuruluş ve makamlara tebliğ etmek,

    c) Müsbet bilimler alanında temel ve uygulamalı araştırma yapan üniversiteler, kamu ve özel tüm kuruluşların araştırma geliştirme faaliyetlerini yakından izlemek ve izleme sonuçlarını Yüksek Kurul'a sunmak,

    d) Tüm sektörlerde uygulamada getirilen yenilikleri takip etmek ve bunları teşvik için Yüksek Kurul'a öneriler getirmek,

    e) Araştırma-geliştirme harcamaları ile ilgili olarak DPT ile yakın ilişki içinde bulunmak,

    f) Birden fazla kuruluşun katılması ile yürütülecek araştırma geliştirme projeleri için kullanılacak kaynağın kuruluşlara göre dağıtımını planlamak ve Yüksek Kurul'a sunmak,

    g) Bakanlıkların Araştırma-Planlama-Koordinasyon Kurulu Başkanlıkları veya başka ad altındaki muadilleri ve özel sektör kuruluşları ile ilişki içinde olmak, sekreterya görevlerinin gerektirdiği koordinasyonu gerçekleştirmek,

    h) Orta ve uzun vadeli bilim ve teknoloji politikalarının tespiti için gerekli çalışmaları yapmak üzere uzmanlardan oluşan bir değerlendirme heyeti kurmak ve bu heyetin hazırlayacağı raporu Yüksek Kurul'a sunmak.

    Toplantılar ve Karar Alma

    Madde 6. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu, Başbakan'ın çağrısı üzerine yılda en az iki kere toplanır. Bu toplantı zamanlarının Devlet Bütçesi takvimine ve araştırma faaliyetlerinin yürütülmesine uygunluğu gözönünde tutulur.

    Yüksek Kurul, olağan toplantıları dışında, kurul üyelerinin teklifi ve Başbakan'ın tasvibi ile belirli konuları görüşmek üzere olağanüstü toplantılar da yapabilir.

    Yüksek Kurul'da kararlar; toplantıya katılan kurul üyelerinin salt çoğunluğunun oyları ile alınır. Oyların eşitliği halinde Kurul Başkanı'nın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

    Proje Giderleri

    Madde 7. Bir tek kuruluşun olanakları ve sorumluluğu ile yürütülmesi Yüksek Kurul kararı ile uygun görülen projeler için gerekli harcamalara o kuruluşun bütçesinde yer verilir.

    Birden fazla kuruluşun katılması ile yürütülecek olan projelerin gerektirdiği giderler, TÜBİTAK'ın bütçesine konulacak veya aktarılacak ödeneklerle karşılanır. Bu işlem Yüksek Kurul'ca kabul edilecek önceliklere ve takvime göre yapılır.

    Geçici Madde 1. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden önce başlatılmış olup, birden fazla kuruluşun katılması ile yürütülen projeler için bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası uygulanmaz. Bu projelerin finansmanı başlatıldığı biçimde sürdürülür.

    Yürürlük

    Madde 8. Bu Yönetmeliği , 77 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesi uyarınca, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu tarafından onaylandıktan sonra, Resmi Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 9. Bu Yönetmeliği hükümlerini Başbakan yürütür.

    Mevzuat Kanunlar