TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ

    Türkiye Büyük Millet Meclisi Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği

    Türkiye Büyük Millet Meclisi

    Resmi Gazete Tarihi: 04/05/1992

    Resmi Gazete Sayısı: 21218

    BÖLÜM I :Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, TBMM İdari Teşkilatında görev yapan kadrolu personelin unvan ve derece yükselmeleri ile sınıf değiştirmelerde uygulanacak esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2- Bu Yönetmelik, TBMM Merkez ve Milli Saraylar Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2919 sayılı TBMM Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununa göre çalışan kadrolu personeli kapsar.

    Yasal Dayanak

    Madde 3- Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 2919 sayılı TBMM Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Görevde yükselme: Yetki ve sorumluluk bakımından bir üst göreve geçmeyi,

    b) Adaylık: Devlet Memurluğuna ilk defa atananların 1 yıldan az, 2 yıldan çok olmamak üzere çalıştıkları süreyi,

    c) Sınıflandırma: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, memurların görevlerinin gerektirdiği niteliklere ve mesleklere göre sınıflara ayrılmasını,

    d) Sınıf değiştirme: 657 sayılı Kanunda belirtilen bir sınıfta çalışırken başka bir sınıfa geçmeyi,

    e) Sınav: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere yükselmek için öngörülen sınavı,

    f) Yeterlilik sınavı: Sınava katılacakların sayısı boş kadro sayısı kadar ise yapılacak sınavı,

    g) Yarışma ve yeterlilik sınavı: Sınava katılacakların sayısı boş kadro sayısından fazla ise yapılacak sınavı,

    h) Bekleme süresi: TBMM İdari Teşkilatında kadrolu personel statüsünde fiilen çalışılan süreyi;

    ifade eder.

    BÖLÜM II :Genel Hükümler

    Kadroların Tespiti

    Madde 5- Kadro ihtiyaçları ve standart kadro tespiti, birimlerin istekleri göz önünde bulundurularak; organizasyon ve metot araştırmaları ve diğer gerekli incelemelerle yapılacak kadro analizleri sonucunda Başkanlık Divanınca birimler itibariyle belirlenir. Birimler arası personel hareketinde boş kadro bulunması şartı aranır.

    Sınav Zamanı

    Madde 6- Unvan yükselme ve sınıf değişikliği sınavları, TBMM Başkanlık Divanınca belirlenen boş kadrolar göz önüne alınarak Genel Sekreterin teklifi TBMM Başkanının onayladığı tarihlerde açılır.

    Bu Yönetmeliğe ilişkin sekreterlik hizmetleri Personel ve Muhasebe Dairesi Başkanlığınca sağlanır.

    Sınavla Yükselinecek Kadrolar

    Madde 7- (Değişik: RG-02/08/1996-22715) TBMM İdari Teşkilatında görev yapan personelin, sınıf değişikliği ile yangın söndürme onbaşısı, yangın söndürme çavuşu, yangın söndürme amiri, aşçıbaşı, şef garson, başbahçıvan, başbekçi, şef, baş musahhih, garaj amiri, görevlerine yükselebilmeleri için yapılacak sınavlarda başarılı olmaları gerekir.

    BÖLÜM III :Yükselmenin Genel ve Özel Şartları

    Görevde Yükselmenin ve Sınıf Değiştirmenin Genel Şartları

    Madde 8- (Değişik: RG-02/08/1996-22715)

    Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari personelinin görevde yükselebilmesi ile sınıf değiştirebilmesi için;

    a) Görevde yükselebilecekler için atanabilecekleri göreve ilişkin kadronun, sınıf değiştirebilmek için geçecekleri sınıfta durumlarına uygun boş bir kadronun bulunması,

    b) Atanacağı görevin veya geçeceği sınıfın gerektirdiği öğrenim derecesi, ehliyet ve liyakata sahip olması,

    c) Sicil bakımından üst derecelere yükselebilecek nitelikte bulunması, sınıf değiştirecekler için olumlu sicil almış olması,

    d) Aylıktan kesme veya daha ağır bir disiplin cezası almamış olması,

    e) Sınav öngörülmüş ise yapılacak sınavlarda başarılı olması,

    şarttır.

    Sınıf Değiştirme

    Madde 9- (Değişik fıkra: RG-02/08/1996-22715) Personelin eşit dereceler arasında veya derece yükselmesi suretiyle sınıf değiştirmeleri caizdir. Bu şekilde sınıf değiştireceklerin geçecekleri sınıf ve görevler için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda veya diğer kanunlarda ve bu Yönetmelikte belirtilen niteliklere sahip olmaları şarttır.

    Memurlar meslekleri ile ilgili sınıftan Genel İdare Hizmetleri sınıfına veya Genel İdare Hizmetleri Sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa, görev ve unvan eşitliği gözetilmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle atanabilirler.

    Eski sınıflarında, görev alacakları yeni sınıfa göre memurluğa daha yüksek bir derece ve kademeden başlamış olup da sınıf değiştirenlerin yeni görevlerindeki ilk ilerleme süreleri eski sınıflarında kazandıkları derece ve kademeleri karşılayan süre kadar uzatılır ve bu süre tamamlanıncaya kadar kendilerine sınıf değiştirmeleri sırasında bulundukları derecede kademe ilerlemesi verilmez.

    (Ek fıkra: RG-02/08/1996-22715)Yardımcı Hizmetler Sınıfından diğer hizmet sınıflarına geçmek isteyenlerin bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen şartlara ilave olarak, en az lise veya lise dengi mesleki veya teknik öğrenim veren bir okuldan mezun olmaları ve yeterlik sınavında başarılı bulunmaları gerekir. (Ek cümle: RG-16/02/2007-26436) Ancak, en az dört yıllık bir yüksek öğrenimi bitirenler hakkında sınav şartı aranmaz.

    Yardımcı Hizmetler Sınıfından Genel İdare Hizmetleri Sınıfına Geçiş

    Madde 10- (Mülga: RG-02/08/1996-22715)

    Yönetim Görevlerine Yükselme Özel Şartları

    Madde 11- (Değişik: RG-02/08/1996-22715)

    Yönetim görevlerine yükselebilmek için bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen şartlara ek olarak,

    a) Yangın söndürme personelinden;

    1. Onbaşı kadrosu için en az lise veya dengi okul mezunu olmak, yangın söndürme erliğinde en az 3 yıl,

    2. Çavuş kadrosu için, en az lise veya dengi okul mezunu olmak, onbaşılıkta en az 2 yıl,

    3. Yangın söndürme amirliği için en az lise veya dengi okul mezunu olmak (Yüksekokul mezunu tercih sebebidir.) ve çavuşlukta en az 3 yıl çalışmış olmak,

    b) Şef garson, aşçıbaşı, baş bahçıvan, baş bekçi kadroları için en az ortaokul mezunu olmak ve son 4 yıl mesleklerinde olmak üzere, memuriyette 8 yıl çalışmış olmak,

    c) (Değişik: RG-16/02/2007-26436) Saray Müdür Yardımcısı, şef, köşk ve kasr amiri, garaj amiri, başmusahhih kadrolarına atanacaklar için dört yıllık ve daha fazla süreli bir yüksek öğrenimi bitirmiş olmak kaydıyla, kamu hizmetinde dört yıl çalışmış olmak,

    Yukarıdaki sürelerin hesabında varsa master ve doktorada geçen süreler dikkate alınır.

    Üst Yönetim Görevlerine Yükselme Özel Şartları

    Madde 12- Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatı Kadrolarında müdür yardımcısı, şube müdürü, mal saymanı ve saray müdürü ile daha üst yönetim görevlerine (müşavirlikler hariç) atanacaklarda, bu Yönetmeliğin 8 inci madde-sindeki şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:

    a) En az 4 yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

    b) Yöneticilik konuları ile görevin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip olmak,

    c) Müdür ve daha üst görevler için yöneticilikte 4 yıl (tercümanlık ve uzmanlıkta 9 yıl) çalışmış olmak kaydıyla kamu hizmetinde en az 12 yıl, diğer görevler için 10 yıl çalışmış olmak.

    (ç) (Ek bent: 19/03/2010-27526 S.R.G Yön/1.mad.) Master ve doktora yapmış olanlardan altı yılı geçmemek üzere özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları süreler ile birlikte, toplam on iki yıl hizmeti bulunanlarda (c) bendinde öngörülen süreler aranmaz.

    Yabancı dil bilenler tercih edilir.

    Yasama organı üyeliğinde, muvazzaf askerlikte ve okul derecesi dahil yedek subaylıkta ve varsa master ve doktorada geçen sürenin tamamı ile 657 sayılı Kanunun 87 nci maddesinde sayılan yerlerde geçen başarılı hizmet süreleri yukarıdaki süreler ile 11 inci maddede öngörülen sürelerin hesabında dikkate alınır.

    Diğer Kadrolarda Yükselme ve Müşavirlikler

    Madde 13- a) Bu Yönetmelikte belirtilmeyen diğer kadrolarda görev yapan personelin (uzman yardımcısı, uzman, stenograf vb.) görevde yükselmeleri kendi mevzuatında belirtilen usullere göre yapılır.

    b) Başkan Başmüşaviri ve Başkan Müşaviri görevine atanacaklarda, en az 4 yıllık bir yüksek öğretim kurumunu bitirmiş olmak kaydıyla aşağıdaki şartlar aranır:

    (1) İdari Teşkilat bünyesinden atanacaklarda müdür veya daha üst yönetim kademelerinde çalışmış olmak.

    (2) 8/6/1984 tarih ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dahil kurumlardan atanacaklarda bu kurumların üst yönetim kademelerinde fiilen en az 10 yıl çalışmış olmak.

    (3) Atanacağı görevin alanıyla ilgili olarak çalışma ve eserleriyle temayüz etmiş olmak kaydıyla bilgi ve deneyime sahip olmak,

    c) Müşavirlik görevine atanacaklarda, en az 4 yıllık bir yüksek öğretim kurumunu bitirmiş olmak kaydıyla şef ve daha üst yönetim görevlerinde en az 5 yıl fiilen çalışmış olmak şartı aranır.

    BÖLÜM IV :Duyuru, Başvuru, Başvurunun İncelenmesi ve

    Sınavlarının Uygulanmasına Dair Esaslar

    Duyuru

    Madde 14- Atama yapılacak boş kadroların unvanı, sayısı, birimi, sınava girecek personelde aranacak şartlar ve başvuru tarihi, sınav tarihinden en az bir ay önce Personel ve Muhasebe Dairesi Başkanlığınca birimlere duyurulur. Bu duyuruda, sınavın yapılacağı yer, zaman ve sınav konuları belirtilir.

    Başvuru

    Madde 15- Sınav duyurusunun yapılmasını takiben, durumları aranılan şartlara uyan personel hangi birimde hangi unvan için sınava girmek istediklerini bir dilekçe ile birimlerine bildirirler.

    Birimler, dilekçeleri bir yazı ekinde son başvuru tarihinden itibaren bir hafta içinde Personel ve Muhasebe Dairesi Başkanlığına gönderirler.

    Başvuruların İncelenmesi

    Madde 16- Birimlerce gönderilen başvuru formları incelenir; gerekli şartları taşıyan adaylara "Sınava Giriş Belgesi" düzenlenerek kendilerine verilir. Gerekli şartları taşımayanlara ise durum yazı ile bildirilir.

    Sınavlarla İlgili Diğer Hususlar

    Madde 17- Sınav kurulunun oluşumu, görevleri, sınav şekli ve konuları ile sınavlarda uygulanacak diğer hususlar hakkında "TBMM Memurluklarına Atanacaklar İçin Özel Sınav Yönetmeliği" hükümleri uygulanır. Ancak, sınav sorularında ve değerlendirmede kadronun görev alanıyla ilgili konulara ağırlık verilir.

    BÖLÜM V :Çeşitli Hükümler

    Atamalar

    Madde 18- Yükselme sınavını kazanan personelin boş bulunan kadrolara atamaları, sınav tarihinden itibaren 12 ay içinde o yıl içerisindeki sicil raporları da dikkate alınarak, TBMM Başkanlığınca yapılır.

    Daktilografların Unvan Değişikliği

    Madde 19- Daktilograf kadrolarında görev yapan personelden, TBMM' de lise mezunları için en az 5 yıl, yükseköğrenim mezunları için en az 3 yıl hizmeti bulunan ve bu Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki şartları taşıyanlar, sekreter-daktilograf veya memur kadrolarına sınavsız olarak atanabilirler.

    Kısıtlamalar

    Madde 20- Üst üste veya aralıklı olarak aynı unvan için girdiği iki sınavı kazanamayanlar, aynı unvan için görevde yükselme sınavlarına giremezler.

    BÖLÜM VI

    Aylıkta Yükselme

    Derece Yükselmeleri ve Kademe İlerlemeleri

    Madde 21- Teşkilat personelinin unvan ve öğrenim durumlarına göre derece yükselmeleri ehliyet, liyakat, sicil raporu ile amirinin teklifi dikkate alınarak TBMM Başkanlığınca aşağıdaki esaslara göre yapılır.

    (A) Yardımcı Hizmetler Sınıfına mensup personel hariç, diğer hizmet sınıflarına ait kadrolarda bulunan;

    a) Yükseköğrenim görmüş personel 1 inci dereceye,

    b) Lise ve dengi mesleki veya teknik öğrenim görenler 2 nci dereceye,

    c) Ortaokul ve dengi okulları bitirenler 3 üncü dereceye,

    d) İlkokulu bitirenler 4 üncü dereceye,

    (B) Yardımcı Hizmetler Sınıfına mensup;

    a) Yükseköğrenim görmüş olanlar 2 nci dereceye,

    b) Lise ve dengi mesleki veya teknik öğrenim görenler 3 üncü dereceye,

    c) Ortaokul ve dengi okulları bitirenlerle ilkokul mezunu zanaat elemanları 4 üncü dereceye,

    d) İlkokul mezunu olanlar 5 inci dereceye

    kadar yükselebilirler.

    (C) (Değişik: RG-13/08/1998-23432) Yukarıda belirtilen esaslar dahilinde personelin derece yükselmesi yapabilmesi için emeklilik keseneğine esas aylığının 3 üncü kademesinde bulunması veya yıl içinde 3 üncü kademeye yükselmeye hak kazanmış olması gerekir.

    Derece yükselmeleri, mali yılbaşından geçerli olarak ancak, emeklilik keseneğine esas derecesinin bir üstüne yapılabilir.

    (D) (Mülga: RG-13/08/1998-23432)

    BÖLÜM VII: Son Hükümler

    Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

    Madde 22- TBMM Başkanlık Divanının, "Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatı Kadro Derecelerinin Yükseltilmesinde Uygulanacak Esaslar"a ilişkin 29/3/1985 tarih ve 50 sayılı kararı ek ve değişiklikleriyle yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

    Madde 23- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde "TBMM Memurluklarına Atanacaklar İçin Özel Sınav Yönetmeliği" hükümleri uygulanır.

    Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, öğrenim durumu, yükselme süresi ile öteki şartlar nedeniyle bu Yönetmelik hükümlerine göre iktisap etmemesi gereken bir görevi iktisap etmiş bulunan personelin hakkı saklıdır.

    Geçici Madde 2- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte lise ve lise dengi mesleki veya teknik öğrenim görmüş olanlardan, Saray Müdür Yardımcısı, Köşk Amiri, Kasr Amiri, Şef, Başmüsahhih, Garaj Amiri, Yangın Söndürme Amiri kadrolarında bulunanlar 10/6/1997 tarihinden geçerli olmak üzere TBMM Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği hükümlerine göre 1 inci dereceye yükseltilirler.

    Geçici Madde 4 - (Ek: RG-16/02/2007-26436)

    Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, en az lise ve dengi mesleki okul mezunu olup, TBMM İdari Teşkilatı kadrolarında görev yapan ve onbeş yıllık kamu hizmeti bulunan personelin; yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, 7 nci maddede belirtilen kadrolara yapılacak atamalarında "sınav" ve "dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak" şartları aranmaz.

    Ek Madde 1 - (Ek:R.G.-28/5/2008-26889)

    TBMM Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü müdür ve müdür yardımcısı kadrolarına bu Yönetmelik hükümlerine bağlı kalınmaksızın atama yapılabilir

    Yürürlük

    Madde 24- Bu Yönetmelik hükümleri, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 25- Bu Yönetmeliği Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar