TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU SATIŞ VE KİRALAMA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ

    Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Satış Ve Kiralama İşlemleri Yönetmeliği

    Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:

    Resmi Gazete Tarihi: 15/02/2010

    Resmi Gazete Sayısı: 27494

    BİRİNCİ KISIM: Genel Esaslar

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna ait program ve program materyalleri, taşınır ve taşınmazlar ile hizmetlerin satışına ve kiraya verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun program ve program materyalleri, taşınır ve taşınmazları ile hizmetlerinin satışı ve kiraya verilmesi ile ilgili usul ve esasları kapsar.

    (2) Bu Yönetmelik;

    a) Milletlerarası yayın birlikleri ile üyeleri arasındaki program mübadelesinde,

    b) Barter yoluyla yapılacak satışlarda,

    c) Gerekçesi ve uygulanacak satış kuralları belirtilmek kaydıyla, niteliği gereği ihale edilmesinin mümkün olmayacağına veya ihaleye çıkılmasında yarar olmayacağına Yönetim Kurulunca karar verilen diğer işlerde,

    ç) Kamu kurum ve kuruluşları ile bağlı ortaklığı niteliğindeki kuruluşlara, kanunları uyarınca, belirledikleri fiyatlar üzerinden yapılması zorunlu satışlarda,

    d) Reklâm sürelerinin tarifeye bağlı satış işlemlerinde,

    e) Üçüncü kişilerle işbirliği yapılarak üretilen ve münhasıran Kuruma ait olmayan mal ve hizmetlerin satışı ve kiralanmasında,

    uygulanmaz.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 11/11/1983 tarihli ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 47 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Genel Müdür: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürünü,

    b) Hak Devri: Eser sahibi veya mirasçılarının kendilerine kanunen tanınan mali hakları süre, yer ve muhteva itibariyle mahdut veya gayri mahdut karşılıklı veya karşılıksız olarak başkalarına devredebilme yetkisini,

    c) Hizmet: Kurumun faaliyetleri çerçevesinde her türlü hizmetin, taşınır ve taşınmazlar ile hakların kiraya verilmesini,

    ç) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve esaslar çerçevesinde, işin istekliler arasından seçilecek biri üzerinde bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

    d) İhale dokümanı: İdari şartname, teknik şartname, sözleşme taslağı, zeyilname ve teyitler ile satış listesi ve diğer belgelerden oluşan belgelerin tümünü,

    e) İhale yetkilisi: Kurumun, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini,

    f) Kira: Kurumun program ve program materyallerinin kullanım hakkı ile diğer hakların, taşınır ve taşınmazları ile teknik donanımlarının ve sınırlı ayni hakların kiraya verilmesini,

    g) Kiralama belgeleri: Kiralama konusu işlere ait; sözleşme, yetki belgesi ve imza sirküleri, özel durumlarda sigorta poliçeleri, tutanak, para makbuzu, banka dekontları ve gerekli diğer belgeleri,

    ğ) Kurum: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunu,

    h) Lisans: Mali hakların sadece kullanma salahiyetinin diğer bir kimseye bırakıldığına ilişkin yazılı izni,

    ı) Mal: Kurumun satışa ve kiraya vermeye konu teşkil edebilecek her türlü hizmet ile taşınır ve taşınmazlarını,

    i) Program: Radyo, televizyon veya başka ortamlarda yayınlanmak/kullanılmak üzere hazırlanan her türlü yerli ve yabancı yapımları,

    j) Program Materyali: Programların oluşmasında kullanılan her türlü yazılı, görsel ve işitsel unsuru,

    k) Satış: Kurumun program ve program materyallerinin mali hak devrini, taşınır ve taşınmazları ile hizmetlerin satışını,

    l) Satış onayı: Satış işleminin sonuçlandırılmasının ihale yetkilisi tarafından uygun bulunduğuna dair belgeyi,

    m) Tahmini bedel: Satış ve kiraya verme konusunu teşkil eden taşınır ve taşınmazları ile hizmet ve hakların tahmin edilen bedelini,

    n) Talep onayı: Satış ve kiraya verme işlemlerine başlanılmasının ihale yetkilisi tarafından uygun bulunduğuna dair belgeyi,

    o) Uygun bedel: Tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğini, bedel tahmini yapılamayan ihalelerde teklif edilen bedellerin uygun görülenini,

    ö) Yönetim Kurulu: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulunu,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Yetkiler, Komisyonların Kuruluşu ve Çalışma Esasları

    Yetkiler

    Madde 5 - (1) Satış ve kiraya verme işlemleri ile ilgili ihale yetkilileri ve yetki limitleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

    Değer takdir komisyonu

    Madde 6 - (1) Değer takdir komisyonları ihale yetkilisi tarafından belirlenen en az üç veya daha fazla tek sayıda kişiden oluşur. Komisyonlar üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Üyeler oy ve kararlarından sorumlu olup oy kullanmaktan kaçınamazlar ve çekimser oy kullanamazlar. Karşı oy kullanılması halinde karşı oyun sahibi gerekçesini komisyon kararına yazarak imzalar.

    Değer tespiti

    Madde 7 - (1) İlgili birim bünyesinde oluşturulan değer takdir komisyonu, taşınır ve taşınmazları tasnif edip KDV hariç olmak üzere bunların tahmini satış ve kira bedelini aşağıdaki şekilde belirleyerek değer tespit tutanağına işler:

    a) Hurda: Ekonomik ömrünü doldurmuş, tamir edilmesi mümkün olmayan ve/veya tamiri ekonomik olmayan, ancak hurda olarak değer ifade eden ve Kurum içinde değerlendirilme imkânının bulunmadığı anlaşılan malzeme ve teçhizatın tahmini bedeli; fiili durumu, miktarı, defter kayıt değeri dikkate alınarak tespit edilir.

    b) Taşıt, malzeme, teçhizat ve diğer taşınırlar: Kurum içinde kullanım imkânı kalmayan, teknik gerekliliği azalan her türlü taşıt, malzeme, teçhizat ve diğer taşınırların tahmini bedeli; fiili durumu, miktarı, defter kayıt değeri ve piyasa rayici dikkate alınarak tespit edilir.

    c) Kurumca üretilen malzeme ve teçhizat: Üretilen malzeme ve teçhizatın bedeli; maliyet bedeline kâr payı eklenmek suretiyle tespit edilir.

    ç) Taşınmaz: Kiraya verilmesine karar verilen taşınmazların tahmini kira bedeli, fiili durumu ve piyasa rayici; satışına karar verilen taşınmazların tahmini satış bedeli ise bu taşınmazların fiili durumu, miktarı, defter kayıt değeri ve resmi uzman kuruluşlara tespit ettirilen piyasa rayici dikkate alınmak suretiyle tespit edilir.

    d) Hizmet: Satışı yapılacak hizmetlerin tahmini bedeli tespit edilir.

    (2) Komisyonların gerek görmesi halinde tahmini bedel, resmi uzman kuruluşa da tespit ettirilebilir.

    Satış veya kiraya verme talep onayı

    Madde 8 - (1) Satışı veya kiraya verilmesi öngörülen mal ve hizmetler, katma değer vergisi hariç tahmini bedeli içeren değer tespit tutanağı veya taşınmaz satışlarında değer takdir komisyonu kararı eklenmek suretiyle, ilgili birim tarafından ihale yetkilisinden alınacak talep onayı ile birlikte satışı yapacak ilgili birime bildirilir.

    (2) Talep onayında;

    a) Satışı veya kiraya verilmesi talep edilen mal, hizmet, ihtiyaç fazlası malzeme veya taşınmaz,

    b) Satış veya kiraya verme gerekçeleri,

    c) Satışı veya kiraya verilmesi talep edilen mal, hizmet, ihtiyaç fazlası malzeme veya taşınmaz ile ilgili idari şartnameye konulması gereken özel hükümler,

    ç) İstekli firmanın ekonomik ve mali yeterliği ile ilgili idari şartnameye konulması gereken özel hükümler,

    d) Sözleşme türü (birim bedel sözleşme/götürü bedel sözleşme/çerçeve sözleşme vb.),

    belirtilir.

    (3) Satışa ve kiraya vermeye konu işe ilişkin varsa teknik şartname de talep onayına eklenir.

    İhale komisyonu

    Madde 9 - (1) İhale komisyonu ihale yetkilisi tarafından belirlenen en az beş asıl ve aynı sayıda yedek üyeden oluşur.

    (2) İhale komisyonu üye tam sayısı ile toplanır ve oyçokluğu ile karar alır. Üyeler oy ve kararlarından sorumlu olup oy kullanmaktan kaçınamazlar ve çekimser oy kullanamazlar. Karşı oy kullanılması halinde karşı oyun sahibi gerekçesini komisyon kararına yazarak imzalar.

    (3) İhale komisyonlarının alacağı kararlar ihale yetkilisi tarafından onaylandıktan sonra kesinlik kazanır.

    İhale komisyonunun görevleri

    Madde 10 - (1) İhale komisyonunun görevleri şunlardır;

    a) İhale tekliflerini almak, açmak, teknik ve idari şartnamelere uygunluk yönünden incelemek ve değerlendirmek,

    b) Fiyat görüşmelerini yapmak,

    c) Satışa veya kiraya vermeye ilişkin karar almak ve onaya sunmak.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: İhale Usulleri

    İhale usulleri

    Madde 11 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak ihalelerde aşağıdaki usuller uygulanır.

    a) Pazarlık usulü,

    b) İlan yoluyla kapalı teklif alma usulü,

    c) Belli istekliler arasında kapalı teklif usulü.

    Pazarlık usulü

    Madde 12 - (1) Tahmini bedeli 4/11/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca belirlenen miktara kadar olan satışlar, satış konusunun niteliğine göre bir veya daha fazla istekliden yazılı veya sözlü teklif almak ve fiyat üzerinde anlaşma yapmak suretiyle yapılır.

    (2) Talep onayında belirtilmek şartıyla, çabuk bozulan, muhafazasında güçlük çekilen, saklama maliyeti yüksek bulunan malların satışı, birinci fıkradaki limitle bağlı kalınmaksızın pazarlık usulü ile yapılabilir.

    (3) Bu usulle yapılacak satışlarda, şartname hazırlanması, teminat istenilmesi, ihale komisyonu oluşturulması ve sözleşme imzalanması zorunlu değildir.

    (4) Bu usul ile satışlarda, teklif alınması belli bir şekle bağlı değildir. Pazarlığın ne surette yapıldığı, ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve üzerine satış yapılan isteklinin tercih edilme nedeni düzenlenecek satış tutanağında belirtilir.

    (5) Teklife ait idari, teknik ve mali hususlar incelendikten sonra, satış tarihinde geçerli fiyat ve şartlarla uygun ve en yüksek teklifte bulunan istekliye satış yapılması esastır. Ancak, teklif edilen uygun ve en yüksek teklifin, önceden yapılan satışlara ve piyasa rayiçlerine göre daha düşük olduğunun tespiti halinde satış iptal edilebilir.

    İlan yoluyla kapalı teklif alma usulü

    Madde 13 - (1) Tahmini bedeli pazarlık usulü ile satış limitinin üzerinde bulunan satışlar, Türkiye genelinde yayımlanan günlük gazetelere ve/veya Resmî Gazete ve/veya diğer yayın organlarına en az bir kere ilan verilmek, Kurum internet sayfasında ilan edilmek ve kapalı teklif almak suretiyle gerçekleştirilir.

    (2) İlan süresi, talep biriminin görüşü gözetilmek ve satışın özelliği göz önünde bulundurulmak suretiyle satışı yapacak ilgili birimce belirlenir.

    Belli istekliler arasında kapalı teklif usulü

    Madde 14 - (1) Satış konusu mal, hizmet ve hakların satışı, teknik yeterlilikleri ile ekonomik ve mali yeterlilikleri idarece kabul edilmiş ve en uygun bedelle satın alabilecek alıcılarının belirlenebildiği hallerde, satın alma birimlerince bu firmalardan teklif istemek suretiyle gerçekleştirilebilir. Teklif istenecek istekli sayısının en az üç olması ve tekliflerin kapalı alınması esastır.

    (2) Zorunlu hallerde ihale yetkilisinden onay alınmak kaydıyla teklif alınacak istekli sayısı üçten az olabilir.

    (3) Acil satışlarda ve yurt dışı firmalara yapılacak satışlarda, teklif mektubu ve teyitler faks veya e-mail yoluyla da alınabilir.

    (4) Bu usulde, satışa ilişkin şartnameler ile diğer belgelerden oluşan ihale dokümanı, hazırlanacak teklif isteme yazısına eklenerek, teklif istenecek firmalara ulaştırılır.

    (5) Teklif isteme yazısında üç iş gününden az olmamak üzere belirtilen sürede verilen teklifler, satın alma birimince teşkil ettirilen komisyon tarafından incelenerek sonuçlandırılır.

    Doğrudan satış ve takas

    Madde 15 - (1) Kurum tarafından üretilen teknik teçhizat niteliğindeki malzemeler ile görsel ve işitsel materyallerin satışı Kurumca belirlenen bedel tarifeleri üzerinden yapılır.

    (2) 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve mahalli idareler, kamu iktisadi kuruluşları ve iktisadi devlet teşekküllerinin talepleri halinde, Kurumun taşınır ve taşınmazları ile hizmetlerinin satış veya takası, ödeme şekli ve şartları Yönetim Kurulu onayı ile yapılır.

    (3) Bu usulde; teminat alınması, şartname hazırlanması ve ilana çıkılması zorunlu değildir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: İhaleye Hazırlık

    İhale işlem dosyasının hazırlanması

    Madde 16 - (1) İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Alınan olurlar, ihale dokümanı, ilan metinleri, istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler, değer tespit tutanağı ve değer takdir komisyonu ile ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bu dosyada bulunur.

    (2) İhale işlem dosyasının birer örneği ilan veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.

    Şartname

    Madde 17 - (1) Şartnameler, ihale konusu işin özellikleri ve teknik şartları belirtilmek suretiyle talep eden ilgili birimlerce hazırlanır ve varsa ekleri ihale işlem dosyasına konulur.

    Şartname ve sözleşmede bulunması gerekli hususlar

    Madde 18 - (1) İhalelerde ve sözleşmelerde satış işleminin özelliğine göre özel ve teknik şartların yanında aşağıda belirtilen hususlardan ilgili olanlar yer alır. İlanlarda;

    a) Taraflar,

    b) Satış konusu,

    c) Taşınmazların tapu kayıtlarındaki yeri, sınırı, yüzölçümü, pafta, ada, parsel numarası ve imar durumu,

    ç) Birimi,

    d) Evsafı ve görülmesi,

    e) Artırma ve eksiltme haddi,

    f) İhaleye katılabilme ve ihaleden vazgeçme şartları,

    g) Teklif verme şekli,

    ğ) Devir, teslim yeri ve şartları,

    h) Tarafların yükümlülükleri,

    ı) Sözleşme süresi,

    i) Ödeme şartları,

    j) Geçici ve kesin teminat miktarı ve teminat olarak nelerin kabul edileceği,

    k) Teminat ve belgelerin iadesi,

    l) Mevcut ve muhtemel her türlü vergi, resim, fon ve masrafların istekliye ait olacağı,

    m) Cezai şartlar,

    n) Sözleşmenin feshi ve tasfiyesi,

    o) Gerektiğinde ihaleye katılacaklarda aranan mali ve teknik yeterlilikler,

    ö) Tekliflerin geçerlilik süresi,

    p) Anlaşmazlıkların çözüm yeri,

    r) Kanuni ikametgâh ve tebligat adresleri,

    s) Sözleşmenin noterlikçe onaylanıp onaylanmayacağı,

    ş) Gerekli görülebilecek diğer hususlar ile ön şartlar,

    açık ve anlaşılır bir ifade ile belirtilir.

    İhale dokümanı ve bedeli

    Madde 19 - (1) Pazarlık usulü ile satışlar dışında kalan satışlarda, satış konusu mal, hizmet ve hakların özelliğine göre, tip idari şartname ve sözleşme hazırlanır.

    (2) İhale dokümanının bedel karşılığı satılması öngörülüyor ise, bu bedel satışı yapacak ilgili birimce, Katma Değer Vergisi dâhil olarak tespit edilir. Bu bedel ihaleye katılımı ve teklif fiyatını olumsuz etkileyecek nitelikte olamaz.

    Zeyilname ve açıklamalar

    Madde 20 - (1) İlan yapıldıktan veya teklif isteme yazısı gönderildikten sonra, ihale koşullarında herhangi bir değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, ihale dokümanında herhangi bir değişiklik yapılması gerekli görülür ise bu değişiklik ihale yetkilisinin onayı ile zeyilname şeklinde şartname alan tüm isteklilere yazılı olarak bildirilir. Yapılan değişiklik ilan edilen hususları da kapsıyorsa ayrıca ilan edilir. İlan yapılmamışsa yapılan değişiklik teklif istenen tüm firmalara yazılı olarak bildirilir.

    (2) Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması veya ihtiyaç biriminin geçerli bir gerekçesine istinaden ihale yetkilisinden onay alınması halinde ihale tarihi bir defaya mahsus olmak kaydıyla en fazla 20 gün süre ile ertelenebilir.

    (3) İlan yapıldıktan veya teklif istenildikten sonra ihale dokümanında yer alan hususlarla ilgili olarak firmalardan gelecek yazılı soru ve açıklama taleplerine verilecek cevaplar tüm firmalara yazılı olarak gönderilir.

    (4) Yazılı soru ve açıklama taleplerine tekliflerin açılma tarihinden en az üç iş günü öncesine kadar Kuruma bildirilmesi kaydıyla cevap verilir. Bu tarihten sonra Kuruma bildirilen yazılı soru ve açıklama taleplerine cevap verip vermemekte Kurum serbesttir. Kurumca uygun görülen cevaplar, tekliflerin açılma tarihinden bir iş günü öncesine kadar yazılı olarak bildirilir.

    İhalelere katılamayacak olanlar

    Madde 21 - (1) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar.

    a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar,

    b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler,

    c) Kurumun ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler,

    ç) Kurumun ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar,

    d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri,

    e) (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç),

    f) Kurum bünyesinde bulunan veya Kurum ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler,

    g) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler ile bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketler.

    (2) Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

    Teminatlar

    Madde 22 - (1) İhalelerde, Katma Değer Vergisi hariç toplam teklif bedelinin %3'ünden az olmamak üzere geçici teminat, Katma Değer Vergisi hariç toplam sözleşme bedelinin %6'sından az olmamak üzere de kesin teminat alınır.

    (2) Geçici teminat mektupları için ihalenin sonuçlanma süresi ve teklifin geçerlik (opsiyon) süresi de dikkate alınmak suretiyle geçerlik süresi belirlenir.

    (3) Kesin teminat mektuplarının süresiz olması esastır. Ancak gerekli hallerde sözleşme süresi dikkate alınarak kesin teminat süresi belirlenebilir veya sözleşme süresi dikkate alınarak otomatik uzamalı kesin teminat alınabilir.

    (4) İhale üzerinde kalan firmanın ve ikinci en uygun teklif sahibi isteklinin geçici teminatları, ihale üzerinde kalan firmanın satış bedelini yatırması veya kesin teminatını vererek sözleşme imzalamasından, diğer firmaların geçici teminatları ise satış kararının onaylanmasından sonra iade edilir.

    (5) Sözleşme kapsamında alınmış olan kesin teminat, sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin noksansız olarak yerine getirildiğinin anlaşılmasını müteakip 30 gün içerisinde iade edilir.

    (6) Teminat olarak kabul edilebilecek değerler; tedavüldeki Türk Parası, konvertibl yabancı ülke paraları, devlet tahvilleri, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca teminat mektubu düzenleme yetkisi verilen banka ve katılım bankalarınca düzenlenmiş teminat mektuplarıdır.

    (7) Verilen teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerler ile değiştirilebilir.

    (8) Talep onayında belirtilmesi kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarından geçici ve kesin teminat alınmayabilir.

    (9) Satış bedelinin peşin ödendiği hallerde kesin teminat alınmayabilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: İhale İşlemleri

    İhalenin duyurulması

    Madde 23 - (1) Yapılacak ihaleler; ilan yoluyla kapalı teklif alma usulü ile satışlarda, 13 üncü maddede; belli istekliler arasında kapalı teklif usulü ile satışlarda ise 14 üncü maddede belirtilen şekilde yapılır.

    (2) Yapılacak son ilan veya teklif isteme tarihi ile ihale günü arası 15 günden az olamaz. Belli istekliler arasında kapalı teklif usulü ile satışlarda ihale yetkilisinden alınacak gerekçeli onaya istinaden 15 günlük süreye uyulmayabilir.

    İlanda bulunması zorunlu hususlar

    Madde 24 - (1) İlanlarda;

    a) İhalenin konusu,

    b) İhaleyi yapan birim ve iletişim bilgileri,

    c) İhale dokümanının görüleceği yer,

    ç) İhale usulü,

    d) İhale tarih ve saati,

    e) Tekliflerin verileceği yer,

    f) İhalenin yapılacağı yer,

    g) İhaleye katılabilecek olanlar,

    ğ) İhaleye katılamayacak olanlar,

    h) Geçici teminat oranı,

    ı) Şartname bedeli ve ödeme şekli,

    i) Kurumun 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığı, ihalenin bu Yönetmelik hükümlerine göre yapıldığı, Kurumun ihale tarihini herhangi bir sebep göstermeden daha sonraki bir tarihe ertelemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta ve sözleşmenin imzalanmasından önceki herhangi bir aşamada ihaleyi iptal etmekte serbest olduğu,

    açık ve anlaşılır bir ifade ile belirtilir.

    Tekliflerin hazırlanması

    Madde 25 - (1) Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin unvanı, adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.

    (2) Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.

    (3) Aynı istekli tarafından aynı ihale için birden fazla teklif verilemez.

    (4) Tekliflerin açılmasından önce, teklif sahibinin yazılı talebi halinde verilen teklif geri alınabilir. Ancak, teklif zarfını geri alan istekli yeniden teklif veremez. Tekliflerin açılmasından sonra her ne suretle olursa olsun teklif geri alınamaz ve değiştirilemez.

    (5) Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler, tekliflerini geri çekerek yeniden teklif verebilir.

    Tekliflerin alınması ve açılması

    Madde 26 - (1) İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

    (2) Belgelerin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatın usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır.

    Tekliflerin değerlendirilmesi

    Madde 27 - (1) 26 ncı maddeye göre belgelerinin eksik olduğu veya usulüne uygun olmadığı tespit edilen teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

    (2) İhale komisyonu tekliflerin değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili olarak isteklilerden açıklama isteyebilir. Ancak, bu açıklama hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve yapılamaz.

    (3) Teminat mektupları üzerindeki miktar ve geçerlik süresi hariç, teklifi oluşturan belgelerde esası etkilemeyen şekle ilişkin noksanlıklar tamamlatılır.

    (4) Teklif fiyatlarındaki aritmetik hatalar birim fiyattan hareketle Komisyonca düzeltilir. İstekliye yazılı olarak teyit ettirilir. İsteklinin kabul etmemesi halinde teklif değerlendirilme dışı bırakılarak geçici teminatı irat kaydedilir.

    (5) Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Teklifleri usulüne uygun olan isteklilerin teklifleri ayrıntılı olarak değerlendirilir.

    (6) İlan yoluyla kapalı teklif alma usulünde; birden fazla istekli tarafından aynı bedeli içeren uygun teklif verildiği takdirde, aynı teklifte bulunan birden fazla isteklinin hazır olması durumunda bu isteklilerden ikinci bir yazılı teklif alınır ve bu işlem eşitlik bozuluncaya kadar sürdürülür.

    (7) Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tekliflerin eş baza getirilmesi için veya uygun teklifin tespit edilmesini teminen, teklif fiyatını değiştirmemek kaydıyla, firmalardan açıklama istenebilir.

    (8) Teklifler, ihale dokümanında ve bu Yönetmelikte belirtilen şartlara göre değerlendirilerek, en uygun teklif belirlenir.

    (9) Pazarlık usulü ile satışlar hariç, ihale dokümanında usulü ve yöntemi belirtilmiş olması kaydıyla isteklilerle verdikleri teklifler üzerinde açık artırma yöntemi ile fiyat görüşmesi yapılabilir.

    İhalenin iptal edilmesi

    Madde 28 - (1) Kurum, gerekli gördüğü veya ihalenin yapılmasına engel olan hususların tespit edildiği hallerde ihaleyi iptal etmekte serbesttir. Bu hükme, teklif isteme yazısı, ilan ve idari şartnamede yer verilir.

    (2) İptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği hususu, ihale ilanının duyurulduğu usul ile isteklilere duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca bildirilir. İhalenin iptal edilmesi halinde verilmiş tüm teklifler reddedilmiş sayılır ve teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Kurumdan herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

    İhalenin karara bağlanması ve onaylanması

    Madde 29 - (1) 26 ve 27 nci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, en yüksek fiyatı veren isteklinin üzerine bırakılır.

    (2) İhale komisyonu gerekçeli kararını, ihale yetkilisinin onayına sunulmak üzere ihaleyi yapan birime tevdi eder.

    (3) İhale komisyonu satış konusu varlıkların daha önce en az bir kez satış ihalesine çıkılmış olması koşuluyla sonraki ihalede tahmini bedelin altında teklif alınması durumunda piyasa rayiç fiyatlarını göz önüne alarak satışa karar verebilir.

    (4) İhale yetkilisi, ihale kararını karar tarihinden itibaren 15 iş günü içinde onaylar veya gerekçesini belirtmek suretiyle iptal eder.

    (5) Teklif bedelinin tahmini bedeli geçmesi kaydıyla ihale için tek teklif verilmiş olması halinde de satış işlemi gerçekleştirilebilir.

    Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi

    Madde 30 - (1) İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç beş iş günü içinde ihale üzerinde bırakılan dâhil olmak üzere ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. Bildirimde tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir. Mektubun postaya verildiği gün dâhil olmak üzere takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır.

    (2) İhale kararlarının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde bildirim yapılır.

    ALTINCI BÖLÜM: Sözleşme

    Sözleşme yapılması

    Madde 31 - (1) İhale kararının, ihale yetkilisi tarafından onaylanmasını müteakip, "Sözleşme Taslağı"na ihale dokümanı ve varsa zeyilname ve teyitler gözetilerek son şekli verilir ve ihale üzerinde kalan istekliye yapılacak bildirimin tebliğ tarihinden itibaren beş iş gününden az olmamak kaydıyla şartnamede belirtilen süre içerisinde sözleşme imzalanır. Yabancı uyruklu ve tebligat adresi yurtdışı olan isteklilere tebligat ve sözleşme imzalama sürelerine toplam olarak 12 gün ilave edilir.

    (2) İhale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın geçici teminatı gelir kaydedilir.

    (3) Bu durumda, Kurum ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi halinde bu teklif sahibi istekli ile de sözleşme yapabilir.

    (4) En uygun ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda, bu teklif sahibinin de teminatı ikinci fıkrada belirtilen usulle gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

    Sözleşmenin feshi

    Madde 32 - (1) Aşağıda belirtilen hallerde Kurum sözleşmeyi fesheder:

    a) Yüklenicinin, taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi,

    b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin; hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikâp, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak, sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs ettiğinin tespit edilmesi,

    c) Yüklenicinin sözleşme konusu işle ilgili olarak mahkemece veya idari mercilerce verilecek karar ve emirlere uymaması,

    ç) Yüklenicinin aleyhine iflas kararı alınması, konkordato ilan etmesi veya borçlarını ödeyemediğinden dolayı alacaklıları tarafından bir yed-i emin tayin edilmesi, borçlarını ödemekte acze düşmesi.

    (2) Birinci fıkrada belirtilen haller gerçekleştiğinde sözleşmeye uygun olarak taahhütlerini yerine getirmesi, durumu düzeltmesi veya mahkeme ve idare kararına uyması için yükleniciye on günden az olmamak üzere süre verilir. Bu süre içerisinde gecikme cezası uygulanmaya devam edilir. Yüklenici bu süre içerisinde de taahhütlerini yerine getirmezse başka bir işleme veya hüküm almaya gerek kalmaksızın Kurum, yapacağı yazılı bildirimle sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etmeye yetkilidir.

    (3) Yüklenicinin, sözleşme konusu işlerle ilgili olarak kusuru veya ihmaliyle Kuruma ya da üçüncü kişilere, suç teşkil edebilecek fiiller de dâhil olmak üzere, telafisi güç veya ağır bir zarar vermesi veya Kurumun ticari itibarını ve genel imajını zedeleyebilecek fiil ve davranışlarda bulunması hallerinin herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda, Kurum tarafından herhangi bir süre verilmesine gerek olmaksızın sözleşme feshedilebilecektir.

    (4) Fesih şartlarının oluşması halinde, ihale yetkilisinin onayıyla ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

    Sözleşmenin devri

    Madde 33 - (1) Sözleşmelerin, Kurumun yazılı izni olmaksızın bir bütün olarak veya kısmen devredilmemesi esastır.

    (2) Yüklenici tarafından yazılı olarak sözleşmenin devrinin talep edilmesi halinde, bu talep ilgili birimlerce değerlendirildikten sonra gerekçenin makul görülmesi ve devralacak firmanın da yazılı talebinin alınmasını müteakip devir isteği, talep birimince gerekçeleriyle birlikte ihale yetkilisinin onayına sunulur. Onay alınması halinde gerekli kesin teminat devralacak firmadan alınmak suretiyle devir sözleşmesi imzalanır.

    (3) Devir yapılabilmesi için devir alacak firmanın da en az sözleşmeyi imzalayan firma yeterliliğinde olması gerekir. Ayrıca sözleşmeyi imzalamış olan firmanın gerçekleştirmediği veya noksan bıraktığı tüm taahhütlerin ve bunların gecikme cezası dâhil tüm sonuçlarının devir alan firma tarafından gerçekleştirileceğinin ve yerine getirileceğinin yazılı olarak kabul edilmesi gereklidir.

    (4) Sözleşme kapsamı işin yerine getirilebilmesi için firmaca bazı iş ve işlemlerin başka bir firmaya yaptırılması izinsiz devir olarak değerlendirilmez.

    İKİNCİ KISIM: Taşınmazların, Program ve Program Materyali ile Kurum Teknik Teçhizatının Kiraya Verilmesi veya Satışı

    BİRİNCİ BÖLÜM: Taşınmazların Kiraya Verilmesi

    Değer tespiti

    Madde 34 - (1) Değer tespiti 7 nci maddede belirtilen usule göre yapılmış olan taşınmazların kiraya verilmesinde, bu Yönetmeliğin satışa ilişkin hükümleri uygulanır. Kullanış özelliği, Kuruma yararlı olması veya ivediliği nedeniyle ilan yoluyla kapalı teklif alma usulü veya belli istekliler arasında kapalı teklif usulü ile kiraya verilmesi uygun görülmeyen taşınmazlar, 12 nci maddedeki düzenlenen pazarlık usulü ile kiraya verilebilir.

    Kira sözleşmesi

    Madde 35 - (1) Kiraya verilen taşınmazlar için kira sözleşmesi düzenlenmesi zorunludur.

    Kiracının taahhüdünü yerine getirmemesi, cezai şart ve güvence bedeli

    Madde 36 - (1) İhale yapıldıktan sonra gönderilen davet yazısı üzerine isteklinin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya güvence bedelini yatırmaması halinde ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın geçici teminatı gelir kaydedilir.

    (2) Sözleşme imzalandıktan sonra, kiracının genel hükümlere göre tahliye sebebi sayılmayacak nitelikte şartname ve sözleşme hükümlerine aykırı davranması halinde, şartname ve sözleşmede belirtilen koşul ve oranda cezai şart uygulanır ve genel hükümlere göre tahsil edilir.

    (3) Sözleşme imzalandıktan sonra kiracının genel hükümlere göre tahliye sebebi sayılacak nitelikte şartname ve sözleşme hükümlerine aykırı davranması halinde, güvence bedelinden, yapılmış olan masrafların yanı sıra, ödenmeyen kira bedeli ve mülkün kullanımı ile ilgili diğer borçlar mahsup edilerek varsa kalan güvence bedeli iade edilir. Kurumun güvence bedeli ile karşılanamayan bakiye zarar-ziyanı ile uygulanmış cezai şart ayrıca genel hükümlere göre tahsil edilir.

    (4) Sözleşme sürenin bitimi veya tarafların karşılıklı iradeleriyle sözleşmeyi sona erdirmeleri halinde kiracı tarafından taşınmaz boşaltılarak derhal Kuruma teslim edilir ve alınmış olan güvence bedelinden yapılmış olan masrafların yanı sıra, ödenmeyen kira bedeli ve mülkün kullanımıyla ilgili diğer borçlar mahsup edilerek kalan güvence bedeli iade edilir. Kurumun güvence bedeli ile karşılanamayan bakiye zarar-ziyanı ile uygulanmış cezai şart ayrıca genel hükümlere göre tahsil edilir.

    Büfe, kantin, çay ocağı gibi yerlerin kiraya verilmesi

    Madde 37 - (1) Kurumun merkez ve taşra teşkilatının idari binaları ve sosyal tesislerinde ya da eğitim ve dinlenme tesislerinde bulunan büfe, kantin ve çay ocağı ile yapım-yayınla ilgili stüdyo gibi yerler, bu Yönetmelikte belirtilen ihale usulleri dışında ihaleye çıkılmasında yarar veya gereklilik bulunmadığına ihale yetkilisince karar verilmek ve uygulanacak kurallar belirtilmek kaydıyla kiraya verilebilir.

    (2) Bu yerlerin elektrik, su, havagazı, ısıtma tesisatı mümkünse genel tesisattan ayrılır. Bu işlemlerin yapılması teknik açıdan mümkün değilse, tahmin edilen bedelin tespit ve hesaplanmasında elektrik, su, havagazı, ısıtma giderleri de gösterilir.

    İKİNCİ BÖLÜM: Taşınmaz Mal Satışı

    Taşınmazların satışı, takası, daimi ve geçici irtifak hakkı tesisi

    Madde 38 - (1) Taşınmazların takas edilmesi, daimi veya geçici irtifak hakkı tesis edilmesi, kullanım özelliği, mevcut durumu, Kurum yararı olup olmaması ve güvenlik durumu ile satışa sunulması işlemleri ilgili birim tarafından yürütülür.

    (2) Tespiti ve değerlendirmesi 7 nci maddede belirtilen usule göre yapılmış olan taşınmazların ihale komisyonlarının teşkili, satış ihaleleri, nihai satış kararının alınması, takası ile daimi veya geçici irtifak hakkı tesis edilmesi işlemleri Yönetim Kurulu onayı ile yapılır.

    (3) Taşınmazların peşin bedelle satılması esastır. Satışların vadeli ya da taksitli yapılıp yapılmamasına, vade farkı alınıp alınmamasına ve vade farkının oranına ilişkin hususlar Genel Müdürlükçe belirlenerek Yönetim Kurulunun onayına sunulur. Vadeli ya da taksitli satışlarda satış bedelinin en az %25'i peşin tahsil edilir. Alacağın geri kalanı için azami bir yıl süre tanınır.

    (4) Taşınmazların tapu devri, satış bedelinin tamamının ödenmesinden sonra yapılır.

    Taşınmazların bedelsiz devri

    Madde 39 - (1) Kuruma ait taşınmazların, 15 inci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, değer takdir komisyonu tarafından tespit edilen bedelin altında ve ihalesiz olarak daimi veya geçici irtifak hakkı tesisi, takası ve satışı yapılamaz.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Program ve Program Materyali Satışı ve Kiraya Verilmesi

    Lisans haklarının kiralanması ve satışı

    Madde 40 - (1) Kiraya verilecek veya satılacak program ve program materyali ile yayına ilişkin hakların devir bedeli; program ve yayının türü, süresi, piyasa rayici ve piyasanın durumu gibi hususlar da göz önüne alınarak, Kurum tarafından belirlenir.

    Sipariş edilen programların fiyat tespiti

    Madde 41 - (1) Kuruma sipariş edilen programlarda fiyat tespiti, ilgili birim tarafından oluşturulan üç veya beş kişilik komisyonca belirlenir ve yetki limitlerine göre onaylanmak suretiyle kesinleşir.

    Kiralama veya satış işlemlerinin sözleşmeye bağlanması

    Madde 42 - (1) Program veya program materyalleri ile yapım ve yayına ilişkin her türlü hakların kiralanması ya da satışına ilişkin hazırlanacak sözleşmeler, yetki limitlerine göre imzalanır.

    (2) Kurum, programlarının veya program materyali ile yapım ve yayına ilişkin her türlü hakların kiralanması ve satışını kendi yapabileceği gibi üçüncü şahıslara da yaptırabilir.

    Tekrar yayın talebi

    Madde 43 - (1) Kiraya verilen programlardan, sayı esaslı olanlar için ek yayın hakkı verilmesi, süre esaslı olanlar için sözleşmedeki kullanım süresinin uzatılması talebinde bulunulduğu takdirde Kurum tarafından belirlenecek oranlar üzerinden ek ücret alınır.

    Program satışı veya kiralamasına ilişkin yasaklar

    Madde 44 - (1) Yönetim Kurulu üyeleri ile Kurum çalışanları Kurumda görevleri devam ettiği sürece, ticari amaçlı program satın alamaz ve kiralama yapamazlar.

    (2) Satış ve kiraya verme işlemlerini yürüten komisyonlarda görevli olanlar, satış ve kiraya verme kararı verenler, satış ve kiraya verme konusu işle ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar, eşlerinin ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının satın alma ve kiralama işlemlerine katılamazlar.

    Teknik masraf karşılığı veya ücretsiz program verme

    Madde 45 - (1) Kurum programlarının veya program materyalinin ücret karşılığı satışı ve kiraya verilmesi esastır.

    (2) İndirimli tarife uygulanması veya ücret alınmaması hususunda 15/4/2009 tarihli ve 2009/14955 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca işlem yapılır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Kurum Teknik Teçhizatının Kiraya Verilmesi

    Teknik teçhizatın kiraya verilmesi

    Madde 46 - (1) Kurumun yapım ve yayın faaliyetlerinde kullanılan teknik teçhizat ile bu teçhizatın kullanılmasına ilişkin hizmetler, Kurum faaliyetlerini aksatmamak kaydıyla, bedeli karşılığında Kurum dışına kiraya verilebilir.

    Bedel tespiti

    Madde 47 - (1) Teknik teçhizat için alınacak kira bedeli, ilgili Genel Müdür Yardımcılığının koordinasyonunda belirlenecek en az üç, en çok beş kişilik bir komisyon tarafından, piyasadaki rayiç kira bedelleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle tespit edildikten sonra Genel Müdür onayı ile kesinleşir.

    (2) Kiraya verme işlemlerinden doğacak her türlü vergi, pul ve harçlar ile taşıma bedeli, sigorta poliçesi bedeli ve bunlara ilişkin diğer masraflar kiracı tarafından ödenir.

    Uygulama işlemleri

    Madde 48 - (1) Yurtiçi kiraya vermelerde, kiralama bedelinin tamamının yatırıldığına dair ödeme belgesinin ilgili birime ibraz edilmesini takiben kiralama hizmeti başlatılır.

    (2) Kiralanan teknik teçhizat eksiksiz, sağlam ve çalışır durumda Kurum yetkili personelince bir tutanak ile kiracıya teslim edilir.

    (3) Kiralamanın sonunda kiralanan teknik teçhizat, teslim tutanağına uygun olarak kiracıdan eksiksiz, sağlam ve çalışır durumda Kurum yetkili personelince tutanak ile teslim alınır.

    Sözleşme eki belgeler

    Madde 49 - (1) Kira sözleşmesi ekinde aşağıdaki belgeler yer alır:

    a) Kiralanan teknik teçhizata ilişkin bilgilerin yer aldığı liste,

    b) Kiralama bedelinin yatırıldığına dair belge,

    c) İmza Sirküleri ve Yetki Belgesi,

    ç) Teslim Tutanakları (2 Adet),

    d) Varsa sigorta poliçesi.

    Cezai hükümler

    Madde 50 - (1) Kiralama hizmetlerinden vazgeçmesi halinde kiracıdan, yapılmış olan masrafların yanı sıra, kiralama bedeli ve sözleşmede belirtilen oranlarda cezai şart bedeli tahsil edilir.

    ÜÇÜNCÜ KISIM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

    Madde 51 - (1) 26/12/1991 tarihli ve 21093 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Alım, Satım ve İhale Yönetmeliği ile 19/6/1997 tarihli ve 23024 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Radyo ve Televizyon Programları ve Program Materyali Kiralanma ve Kiraya Verilmesi, Alım ve Satımı Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

    Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce başlatılmış olan iş ve işlemler

    Geçici Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce başlatılmış olan iş ve işlemler, 51 inci maddeyle yürürlükten kaldırılan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Alım, Satım ve İhale Yönetmeliği ile Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Radyo ve Televizyon Programları ve Program Materyali Kiralanma ve Kiraya Verilmesi, Alım ve Satımı Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

    Yürürlük

    Madde 52 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 53 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar