BASIN İLAN KURUMU YÖNETMELİĞİ

    Basın İlan Kurumu Yönetmeliği

    Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü

    Resmi Gazete Tarihi: 12.12.1997

    Resmi Gazete Sayısı: 23198

    BÖLÜM: I Teşkilât

    BİRİNCİ KISIM: Genel Kurul

    I - Seçimler

    Madde 1 - Genel Kurul üyeleri, seçimi gerektiren yılın Ocak ayı içinde iki yıllık bir dönem için seçilirler.

    Yeni seçilen üyeler, görev süresi dolan Genel Kurul'un Şubat ayında yapacağı toplantının son oturumunun ertesi günü, ilk toplantısını yaparak, Yönetim Kurulu üyeleri ile yedekleriyle birlikte Denetçileri seçer ve bir sonraki toplantı tarihini saptar.

    Madde 2 - Yönetim Kurulu, 195 sayılı Kanun'un 5 inci maddesi'nin (a) bendindeki İstanbul, Ankara ve İzmir gazete ve dergi sahipleri ile (c) bendindeki ilân prodüktörleri tarafından yapılacak seçimlerin gün, saat ve yerini kararlaştırır.

    Yönetim Kurulu, Genel Kurul'un yukarıdaki fıkrada anılanlar dışında kalan üyelerinin atama ve seçim işlemlerinin de Ocak ayı sonuna kadar yapılabilmesi için, gerekli hazırlıkları önceden tamamlar ve ilgili mercileri zamanında uyarır.

    Madde 3 - Yönetim Kurulu, 2 nci maddenin birinci fıkrasında yer alan gazete ve dergi sahipleri ile ilân prodüktörleri tarafından yapılacak seçimlerle ilgili işlemleri yönetir. Gerekli tebligatı zamanında yapar, seçim yapılan yerde üyelerinden birini gözlemci olarak bulundurur ve seçilen üyelerin isimlerini saptayarak seçim sonucu düzenlenen tutanakların saklanmasını sağlar.

    Yönetim Kurulu, seçimlerin yapılış şekline müdahale edemez, seçim sonuçlarını etkileyecek herhangi bir karar veremez.

    Çoğunluğun sağlanmayışı nedeni ile yapılamayan seçim, ertesi gün aynı yerde ve aynı saatte çoğunluk aranmaksızın tekrarlanır.

    Anadolu gazete sahipleri temsilcisi ise, 195 sayılı Kanun'un 5 inci maddesinin son fıkrasındaki esaslar dahilinde ve yukarıdaki hükümler kıyasen uygulanmak suretiyle, Basın Yayın Genel Müdürlüğü'nün çağrısı üzerine yapılacak toplantıda seçilir.

    Madde 4 - Gazete ve dergi sahipleri temsilcisi seçilebilmek için:

    1. Gazete veya derginin Ankara, İstanbul ve İzmir şehirleri belediye hudutları içinde yayınlanması,

    2. Bu gazete veya dergi adına Kurum'un sermayesine katılma payının yatırılmış olması,

    3. Seçilecek kişinin, gazete veya derginin Basın Kanunu hükümlerine göre sahibi bulunduğunun gazete veya dergide açıklanmış olması,

    4. Yönetim Kurulu tarafından, adına düzenlenmiş seçime katılma belgesini vermesi,

    5. Katılacağı seçimde, sahibi bulunduğu gazete veya dergiye ait satış miktarının 195 sayılı Kanun'un 5 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen barajlara uygun olması

    gerekir.

    Temsilci seçilebilme hakkına sahip olanlar, yapılacak seçimlerde kendi adına oy kullanmak üzere başka birisini yazılı olarak vekil atayabilirler.

    Madde 5 - Prodüktörlerin temsilcisi seçilebilmek için:

    1. Basın ile ilgili ilân ve reklâm prodüktörü olmak,

    2. 195 sayılı Kanun'un 46 ncı maddesi hükümleri gereğince Basın İlân Kurumu'nca kabul edilmiş "ayırıcı kelime" almak ve faaliyette bulunmak,

    3. Ticaret Sicili'nde prodüktör olarak kayıtlı bulunmak,

    4. Prodüktör bir ortaklık ise Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre temsile yetkili ortak olmak,

    5. Yönetim Kurulu tarafından adına düzenlenmiş seçime katılma belgesini vermek,

    gereklidir.

    Temsilci seçilebilme hakkına sahip olanlar, yapılacak seçimlerde kendi adlarına oy kullanmak üzere başka birisini yazılı olarak vekil atayabilirler.

    Madde 6 - Gazete ve dergi sahipleri temsilcilerinin seçimleri, satış miktarına göre saptanacak kendi kategorilerindeki mevkûtelerin Ankara, İstanbul ve İzmir illerinden sayısı en çok olan ilde, aynı tarihte yapılır. Prodüktörlerin temsilci seçimi ise İstanbul'da, gazete ve dergi sahiplerinin temsilcilerinin seçim tarihinden başka bir tarihte yapılır.

    Yukarıdaki fıkra hükmüne göre yapılacak seçimlerin yer, tarih ve saatleri Yönetim Kurulu'nca saptanır ve ilgililere en az bir hafta önce ayrı ayrı tebliğ edilir.

    Seçime katılanlar, kendi aralarından bir başkan ve iki yazman seçerler.

    Başkanlık Divanı'nca, Yönetim Kurulu tarafından belirlenip gönderilen, seçime katılacak olanların onaylı listesinden yoklama yapılır. Çoğunluk var ise, listede adları okunanlar seçime katılma belgelerini Divan'a verdikten ve kimliklerini bir belge ile kanıtladıktan, listede adları bulunmayanlar ile seçime katılma belgeleri olmayanlar dışarı çıkarıldıktan sonra seçime geçilir.

    Vekâlet suretiyle oy kullanacak olanlar da yazılı vekâletlerini Divan'a teslim ederler.

    Seçim, gizli oy, açık ayırım esasına göre yapılır. Oy pusulalarını Başkanlık Divanı önceden imzalar ve seçime katılacak olanlara dağıtır.

    Seçime katılanlar tarafından, seçimleri kısıtlayıcı herhangi bir işlem ve hareket yapılamayacağı gibi, seçim sonuçlarını etkileyecek karar da verilemez.

    195 sayılı Kanun'un 5 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen satış miktarlarına göre, her kategori için ayrı bir seçim yapılır. Oy pusulasına daha az sayıda ad yazılmış olması oyun geçerliliğini etkilemez. Fakat, belli sayıdan fazla ad yazılmış oy pusulaları geçersiz sayılır.

    Seçilebilmek için seçime katılanların en az yarısından bir fazlasının oyunu almak gerekir. Bu mümkün olmadığı takdirde, ikinci turda en çok oy alanlar seçilmiş sayılır.

    Oylarda eşitlik halinde seçim, eşit oy alanlar arasında tekrarlanır.

    Başkanlık Divanı yapılan işlemleri ve seçim sonuçlarını belgelemek üzere seçilenlerin sayısından bir fazla sayıda seçim tutanağı düzenleyerek, her nüshayı imzalar ve bunlardan birini aynı gün belgeleri ve verilen oy pusulaları ile birlikte Kurum Yönetim Kurulu Temsilcisi'ne teslim eder. Diğer nüshalar seçilenlere verilir.

    Madde 7 - İstanbul, Ankara ve İzmir'deki en fazla sarı basın kartlı üyeye sahip gazeteciler derneklerinin belirlenmesi için, seçimi gerektiren yıldan önceki Aralık ayı sonu esas alınmak kaydıyla, bu illerdeki gazeteciler derneklerinin adları ve üye sayıları Basın Yayın Genel Müdürlüğü'nden sorulur.

    Yönetim Kurulu, alınan belgelere göre, her üç ilden birer dernek adı saptar ve bu saptamasını 2 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca kendilerine duyurur.

    Madde 8 - Kurum Yönetim Kurulu, en çok üyeye sahip gazeteciler sendikasının belirlenmesi için, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 60 ıncı maddesi uyarınca hazırlanan İşkolları Tüzüğü'nün 5 inci maddesine göre, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Resmî Gazete'de yayınlatılacak, konuyla ilgili istatistiklerden seçimi gerektiren yılın Ocak ayına ait, 27 numaralı işkolunda kurulu sendikalara ilişkin bilgileri inceler. Bu inceleme sonuçları ve gerekirse adıgeçen Bakanlıktan istenecek tamamlayıcı bilgiler gözönünde tutularak, en çok üyeye sahip gazeteciler sendikası belli edilir ve durum 2 nci maddenin ikinci fıkrası gereğince bu sendikaya duyurulur.

    Madde 9

    Madde 10 - Gazete ve dergilerin, 195 sayılı Kanun'un 5 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen satış miktarları, bunların çıkış zamanlarına göre her sayısına isabet eden ve seçimi gerektiren yıldan önceki Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarına ait günlük fiilî satış toplamlarının 1/6'sıdır. Şu kadar ki, anılan aylara ait günlük fiilî satış ortalamalarının, ilgili gazetenin dahil olacağı kategorilerin alt sınırının % 70 inden az olmaması ve Kasım ayına ait olanın da alt sınırın üstünde bulunması şarttır.

    Gazete ve dergi sahipleri temsilcilerinin üyelik sıfatı, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen sebeplerden biri ile düştüğü takdirde, yenilenecek seçimler için, o kategorideki gazetelerin aylık fiilî satış ortalamalarının belirlenmesinde, seçimi gerektiren tarihten önceki aylar dikkate alınarak, birinci fıkra hükmü kıyasen uygulanır.

    Madde 11 - Yukarıdaki 9 uncu maddeye göre yapılan seçim işlemlerinin birer seçim tutanağı veya onaylı Yönetim Kurulu kararıyla belgelenmesi gerekir.

    Madde 12 - Gazete ve dergi sahipleri, ilgili gazeteci dernekleri, ilân prodüktörleri ve ilgili gazeteciler sendikası tarafından yapılan seçimlerdeki usulsüzlüklere ilişkin itirazlar, Kurum Genel Kurulu'nda görüşülerek karara bağlanır.

    İtiraza uğrayan üyeler, kendileri hakkında alınacak kararlarda oy kullanamaz.

    Madde 13 - Yönetim Kurulu, Bakanlar Kurulu kararına göre atanan hükümet temsilcileri ile usulüne göre seçilen diğer temsilcileri, bunlara ait kararname, seçim tutanakları veya ilgili Yönetim Kurulu kararlarını inceleyerek belirler.

    Bu suretle belirlenen yeni Genel Kurul üyeleri, 1 inci maddeye göre toplantıya çağrılır.

    II - Genel Kurul Üyeliğinin Son Bulması

    Madde 14 - Genel Kurul üyeliği sıfatı aşağıdaki hallerde son bulur:

    1. Ölüm,

    2. İstifa,

    3. Devamsızlık sebebi ile istifa etmiş sayılma,

    4. Temsilcisi bulunduğu mesleğin, kurum ve kuruluşların üyesi veya mensubu olmaktan çıkması, fakülte temsilcilerinin seçimi yapan fakültedeki öğretim üyeliğinin sona ermesi, gazete ve dergi sahipleri temsilcilerine ait mevkûtelerin fiilî satış ortalamalarının 6 ay süre ile kendi kategorilerinin altına düşmüş olması, temsilcisi olduğu prodüktörün Ticaret Sicili'nden kaydının silinmesi veya prodüktör bir ortaklık ise temsile yetkili ortak niteliğini yitirmesi,

    5. Kanunî ehliyetin sona ermesi.

    Madde 15 - Üst üste iki olağan toplantı devresine veya bir yılda yapılan olağan ve olağanüstü toplantıların yarısından fazlasına geçerli ve yazılı olarak bildirilmiş bir özrü olmaksızın katılmayan üye, Genel Kurul Kararı ile istifa etmiş sayılır.

    Bir toplantı devresinde yapılan oturumların yarısından fazlasında bulunmayan üye, o toplantı devresine katılmamış sayılır.

    Genel Kurul kararı ile istifa etmiş sayılan üye yerine, yeni temsilci seçilmek üzere Yönetim Kurulu tarafından bu Yönetmelik hükümlerinin öngördüğü işlemler yerine getirilir.

    Madde 16 - Genel Kurul üyeliği sona eren temsilcinin yerine, mensup bulunduğu kurum, kuruluş veya hükümet, Yönetim Kurulu'nun bir hafta içinde yapacağı tebliğ tarihinden itibaren, en geç on beş gün içinde, seçimlere ait hükümlere göre yenisini seçer veya görevlendirir. Bu suretle belirlenen temsilciler, yerine geldikleri Genel Kurul üyesinin süresini tamamlar.

    III - Toplantı ve Oturumlar

    Madde 17 - Genel Kurul'un 195 sayılı Kanun'un 6 ncı maddesine göre yapacağı olağan ve olağanüstü çalışmalara "Toplantı" denir. Toplantılar, Genel Kurul ve komisyon çalışmaları şeklinde yürütülür. Toplantı devamınca, Genel Kurul veya komisyon çalışmalarının her günü bir "Oturum" sayılır.

    Toplantılar en çok beş gün sürer, olağanüstü hallerde beş günlük süre, mevcudun 2/3 çoğunluğunun alacağı bir karar ile uzatılabilir.

    Oturumlara her ne sebeple olursa olsun bir günden fazla ara verilmez.

    Bir toplantının günü evvelki toplantının (olağanüstü toplantılar hariç) ilk oturumunun rastladığı tarihe göre belirlenir.

    Madde 18 - Genel Kurula açılışta en yaşlı üye başkanlık eder.

    Yoklama yapılıp çoğunluğun bulunduğu saptandıktan sonra, bir başkan ve iki yazmandan oluşan Başkanlık Divanı seçilir.

    Yoklama sonucu çoğunluğun bulunmadığı saptandığı takdirde, toplantı ertesi güne bırakılır. O gün, çoğunluk aranmaksızın gelen üyelerle toplantı yapılır.

    Toplantılarda Başkanlık Divanı tarafından devam çizelgesi tutulur.

    Madde 19 - Başkanlık Divanı tutanakların düzenli olarak tutulmasını sağlar. Gereğinde stenograf veya ses bandı da kullanabilir.

    Tutanaklar Başkanlık Divanı'nca imza edilerek Genel Müdürlük arşivinde saklanır.

    Karar özetleri çoğaltılarak üyelere gönderilir.

    Madde 20 - Genel Kurul, Başkanlık Divanı'nın seçimini takiben, Yönetim Kurulu'nca önerilen teklifler ile üyeler tarafından verilen önergeleri ve ilgililer tarafından yapılan müracaatları dikkate alarak, Yönetim Kurulu'nca hazırlanmış bulunan gündeme kesin şeklini verir ve gerektiğinde oturumun gizliliğini kararlaştırır.

    Genel Kurul'un herhangi bir hususta karar almış sayılması için, o hususta, mevcudun yarıdan fazlasının oyunun birleşmesi gerekir.

    Oylar eşit ise, Başkanın bulunduğu taraf tercih edilir.

    Bütçenin kabulüne, bilânçonun onaylanmasına ait kararlar toplantıda bulunan üyelerin 2/3'ünün çoğunluğu ile alınır.

    Genel Kurul'da yapılacak Yönetim Kurulu üyeleri, asıl ve yedek Denetçi seçimleri ile Yönetim Kurulu'na güven bildirilmesinde gizli oy kullanılır.

    Genel Kurul, her zaman gizli oya başvurulmasına karar verebilir.

    Gizli oy, Başkanlık Divanı tarafından imzalanan oy pusulaları kullanılmak suretiyle verilir.

    Yönetim Kurulu üyeleri Başkanlık Divanı'na ve komisyonlara seçilemezler.

    Madde 21 - Genel Kurul, görevlerine giren işleri üyeleri arasından oluşturacağı Hukuk İşleri, Mali İşler ve İlân İşleri ile gerekli göreceği diğer komisyonlara incelettirir.

    Her komisyon kendi içinden bir başkan ve bir raportör seçer. Komisyonlar çoğunlukla toplanır ve kararlarını çoğunlukla verir.

    Komisyonlar; kararlarını bir rapor ile gerekçeli olarak Başkanlık Divanı'na bildirirler.

    Madde 22 - Genel Kurul'da teklifler yazılı veya sözlü olarak yapılabilir. Gündem değişikliğine ilişkin tekliflerin Genel Kurul toplantısının birinci oturumunda gündem kesinleşinceye kadar yapılması şarttır.

    Gündeme alınan önergeler ile müracaatlar, 21 inci maddede anılan komisyonların yapacağı incelemeden daha geniş bir çalışmayı gerektiriyor ise, bunlar hakkında Yönetim Kurulu'na görev verilir.

    Yönetim Kurulu'nun yaptığı çalışmaların sonucu, ya teklif olarak, ya da Durum Raporu'nda belirtilmek suretiyle daha sonraki Genel Kurullara sunulur.

    Madde 23 - Genel Kurul'da teklifler ile ilgili görüşmeler tamamlandıktan veya yeterliği teklif ve kabul edildikten sonra aynı konudaki teklifler okunur, en aykırı tekliften başlanmak üzere oylamaya geçilir.

    Tekrar görüşme yolu hariç olmak üzere, bir teklif kabul edildikten sonra aynı konudaki diğer teklifler oylamaya sunulmaz. Tekrar görüşme teklifi ancak, asıl konunun tamamının görüşülmesi bittikten sonra oylamaya sunulabilir.

    İKİNCİ KISIM : Denetçiler

    Madde 24 - Denetçiler 195 sayılı Kanun'un 5 inci maddesinin (a),(b) ve (c) bentlerinde yer alan temsilciler arasından, her gruptan bir asil ve bir yedek olmak üzere, seçimi gerektiren yılın Şubat ayında eski Genel Kurul'un son toplantısını takiben yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında seçilir.

    Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılanlar, Genel Kurul'ca ibra edilmedikçe denetçiliğe seçilemezler.

    Madde 25 - Bir denetçinin ölümü, çekilmesi, Genel Kurul üyeliğinin son bulması gibi bir sebeple görevinin sona ermesi halinde, yerine aynı temsilciler grubundan olan yedek üye geçer ve bu üye yerini aldığı denetçinin süresini tamamlar. Bu takdirde durum yapılacak ilk toplantıda Genel Kurul'a duyurularak boşalan yedek üyenin süresini tamamlamak üzere yeni yedek üye seçilir.

    Madde 26 - Denetçilerin görevleri: Genel Kurul adına Kurum'un bütün hesap ve işlemlerini 195 sayılı Kanun, bu Yönetmelik, Genel Kurul kararları ve uyulması gereken sair mevzuat yönünden denetlemektir. Denetçiler özellikle şu görevlerle yükümlüdürler:

    1. Kurum işlemlerinden bilgi edinmek ve lüzumlu kayıtların düzenle tutulmasını sağlamak maksadıyla en az üç ayda bir defa Kurum'un defterlerini incelemek,

    2. Üç aydan fazla ara verilmemek kaydıyla sık sık ve ansızın Kurum veznesini teftiş etmek,

    3. En az üç ayda bir defa olmak üzere ilân dağıtımıyla ilgili işleri incelemek,

    4. Bütçe ve bilânçoyu denetlemek,

    5. Yönetim Kurulu üyelerinin Kanun, Yönetmelik ve Genel Kurul kararlarına tam olarak uymalarını gözetmek ve gerektiğinde Genel Kurul'u olağanüstü toplantıya dâvet için Yönetim Kurulu'nu harekete geçirmek.

    Genel Kurul bunların dışında, belirli hususların incelenmesi ve denetlenmesi için gerektiğinde denetçileri heyet halinde veya bunlardan bir veyahut ikisini görevlendirebilir.

    Madde 27 - Denetçiler, görevlerini yaparken saptayacakları noksanlık ve yolsuzlukları veya Kanun ve Yönetmelik hükümleriyle Genel Kurul kararlarına aykırı hareketleri, Genel Müdür'e ve Yönetim Kurulu Başkanı'na; gerekli hallerde Genel Kurul'a ihbar ile mükelleftirler.

    Ancak, Genel Kurul'a ihbarı gerekip de geciktirilmesinde sakınca görülen hallerde Genel Kurul toplantısını beklemeksizin delillerin yok edilmesine engel olmak ve gerektiğinde durumu Cumhuriyet Savcılığı'na bildirmek gibi önlemler alınır. Lüzum görülüyorsa Genel Kurul'un olağanüstü toplantısı için Yönetim Kurulu harekete geçirilir ve toplantı gündemi belirtilir.

    Madde 28 - Bir kurul oluşturan denetçiler, çalışmalarını aralarında anlaşarak düzenlerler. Belirlenen hususlar yazılı rapor haline getirilir. Raporlar, Denetçiler Kurulu adına düzenlenip üç üye tarafından da imzalanır. Üyelerin oybirliği etmedikleri hususlarda aykırı kalan üye ile aykırılık sebebi raporda gösterilir.

    Madde 29 - Denetçiler, görevlerine giren bir konunun görüşülmesini istedikleri takdirde, heyet halinde Yönetim Kurulu toplantılarında oya katılmamak şartıyla hazır bulunabilirler ve gerekli gördükleri önerileri Yönetim Kurulu gündemine veya Genel Kurul'un olağan ya da olağanüstü toplantı gündemlerine aldırabilirler.

    Madde 30 - Denetçiler, görevlerini gerektiği gibi yapmadıkları takdirde, Genel Kurul Kararı ile düşürülür ve 25 inci madde hükmü kıyasen uygulanır.

    ÜÇÜNCÜ KISIM : Yönetim Kurulu

    Madde 31 - Yönetim Kurulu üyeleri, 195 sayılı Kanun'un 10 uncu maddesine uygun olarak, seçimi gerektiren yılın Şubat ayında eski Genel Kurul'un son toplantısını takiben yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında seçilir.

    Yönetim Kurulu, seçiminden sonra yapacağı ilk toplantısında, Kanun'un 5 inci maddesinin (b) bendinden gelen üyelerden birisini Başkan seçer. Başkan'ın bulunmadığı toplantıları (b) bendinden gelen diğer üye; her ikisinin de bulunmadığı toplantıları ise, katılan üyelerin sadece o toplantı için kendi aralarından seçeceği bir üye yönetir.

    Madde 32 - Yönetim Kurulu, Kanun, Yönetmelik ve Genel Kurul tarafından kendisine verilen görevleri yapar. Kurum'un etkili bir tarzda çalışmasını sağlar.

    Yönetim Kurulu Genel Kurul'a karşı sorumludur.

    Madde 33 - (Değişik cümle: 11/06/2011 - 27961 S.R.G. Yön./1. md.) Yönetim Kurulu ayda en az iki defa toplanır. Toplantının başında, öncelikle gündem görüşülerek son şekli verilir ve belirlenen gündeme göre toplantı yürütülür. Toplantı sonunda bir sonraki toplantının gün ve saati kararlaştırılır.

    Toplantıları Yönetim Kurulu Başkanı yönetir. Karar alınabilmesi için dört olumlu oy şarttır.

    Yönetim Kurulu Başkanı, Kurul'u olağanüstü toplantıya çağırabilir.

    Madde 34 - Yönetim Kurulu kararları, Başkan ve üyeler tarafından imzalandıktan sonra, notere onaylatılmış "Karar Defteri"ne yapıştırılarak saklanır.

    Çoğunlukla alınan kararlarda azınlıkta kalanlar, karşı oy görüşlerini yazarak altını imzalarlar.

    Madde 35 - İki olağan Genel Kurul toplantısı arasında üç defa toplantılara geçerli bir özürü olmaksızın katılmayan Yönetim Kurulu üyeleri istifa etmiş sayılır.

    Madde 36 - Yönetim Kurulu Faaliyet veya Durum Raporu ile, düzenleyeceği Genel Kurul toplantı gündemini ve bu gündeme giren tekliflerinin birer nüshasını toplantıdan onbeş gün önce Genel Kurul üyelerine gönderir.

    Madde 37 - Yönetim Kurulu Ocak ayını takip eden ilk olağan Genel Kurul toplantısında, geçmiş yılın faaliyetini belirten rapor ile hesap durumlarını gösteren bilânço ve kâr zarar hesaplarını Genel Kurul'a sunar ve gerekli açıklamalarda bulunur.

    Yıllık toplantı dışındaki olağan toplantılarda Yönetim Kurulu bu döneme ait bir Durum Raporu sunar. Raporun Genel Kurul'ca uygun bulunması güven anlamındadır. Aksi takdirde Yönetim Kurulu düşer ve bir öncekinin süresini tamamlamak üzere yeni Yönetim Kurulu seçimi yapılır.

    Her yılın Ocak ayından sonraki ilk olağan Genel Kurul toplantısında Faaliyet Raporu ile hesapları ve Denetçiler Raporu incelenerek Yönetim Kurulu ibra edilir. Yönetim Kurulu ibra edilmediği ve sorumlu görüldüğü takdirde haklarında gereken yasal işlem yapılır. İbra edilmemesi nedeni ile görevden düşen Yönetim Kurulu yerine aynı toplantıda, kalan süreyi tamamlamak üzere, yeni Yönetim Kurulu seçimi yapılır. İbra edilmeyen Yönetim Kurulu üyeleri bu seçimde aday olamazlar.

    Yeni Yönetim Kurulu, 45 inci maddeye göre yeni Genel Müdürün atanmasını sağlar.

    Madde 38 - Yönetim Kurulu'nun görevi yeni bir Yönetim Kurulu'nun seçilmesine kadar devam eder.

    Yönetmeliğin 14 üncü maddesi hükümlerine göre, Genel Kurul üyeliği son bulan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği de sona erer. Boşalmadan sonraki ilk Genel Kurul toplantısında boşalan üyelik için, kalan süreyi tamamlamak üzere seçim yapılır. Yönetim Kurulu'ndaki boşalmalar nedeni ile Yönetim Kurulu'nun çoğunluğu ortadan kalkmış ise Genel Kurul, seçim için olağanüstü toplantıya çağrılır.

    Madde 39 - Yönetim Kurulu, 195 sayılı Kanun'un 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasına uygun olağanüstü toplantı isteği üzerine, bu isteği içeren imzalı yazının alınmasından sonra yapacağı ilk oturumda, Genel Kurul'u toplantıya çağırma kararı almak zorundadır. Olağanüstü toplantı günü, Yönetim Kurulu kararı tarihinden itibaren bir ayı aşamaz.

    DÖRDÜNCÜ KISIM : Genel Müdürlük

    I - Merkez

    Madde 40 - Genel Müdür, Genel Müdürlük teşkilâtının başıdır. Genel Müdür, gerek kendisinin, gerekse Genel Müdürlük teşkilâtının bütün işlerinden dolayı Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur.

    Madde 41 - Genel Müdür, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarını doğrudan doğruya yürütür.

    Genel Müdürlük memur, müstahdem ve hizmetlileri, Genel Müdürün talimatı ile bağlıdır.

    Madde 42 - Genel Müdürlük merkezindeki işlerin yürütülmesini Genel Müdür düzenler.

    (Değişik fıkra: 05/03/2010 - 27512 S.R.G. Yön/1.mad) Genel Müdür Yardımcıları, Genel Müdür adına Kuruma ait işlerin yürütülmesini ve devamlılığını sağlar.

    (Değişik fıkra: 05/03/2010 - 27512 S.R.G. Yön/1.mad) Genel Müdürün bulunmadığı zamanlarda Genel Müdürlük görevi Genel Müdürün belirleyeceği Genel Müdür Yardımcısı tarafından yerine getirilir.

    Madde 43 - Genel Müdürlük evrakını Genel Müdür imzalar.

    (Değişik fıkra: 05/03/2010 - 27512 S.R.G. Yön/2.mad) Belirli işlerde Genel Müdür, yardımcılarına veya uygun göreceği memurlara imza yetkisini devredebilir.

    Madde 44 - Genel Müdür olabilmek için:

    1. Devlet memurluğuna girişte aranılan şartlara sahip olmak,

    2. Fakülte veya en az 4 yıllık yüksek okulların (Basın Yayın konusunda eğitim ve öğretim yapan 3 yıllık yüksek okulları bitirenler dahil) yahut eşiti yabancı ülke fakülte veya yüksek okullarının birinden mezun olmak,

    3. Devlet dairelerinin veya diğer kamu sektörünün veya tüzel kişiliği haiz basınla ilgili özel sektörün yüksek sevk ve idare mevkilerinde, başarı ile en az beş yıl hizmet etmiş olmak

    şarttır.

    Bu nitelikleri taşıyanların durumu, 45 inci maddedeki usule göre değerlendirilirken, üç numaralı bentte anılan hizmetlerin Kurum hizmetlerine yakınlık derecesi, bunların Kurum için taşıdığı önem ve değer tercih sebebi sayılır.

    Madde 45 - Yönetim Kurulu, Genel Müdür seçimini zorunlu kılan hallerde Genel Müdür adaylığı için, bu Yönetmelikte yazılı niteliklere sahip kişilerin, bu niteliklerini gösteren belgeleri ile birlikte müracaatlarını sağlamak üzere, gerekli teşebbüslerde bulunur. İsteklilerin 44 üncü maddenin üç numaralı bendinde yazılı hizmetlerine ilişkin gerekli görülen bilgi ve belgeleri getirtir. (Mülga cümle: 01/03/2012 - 28220 S.R.G. Yön/1.mad)

    Bütün isteklilerin, belgelerine göre durumlarını gösteren özet halinde bir liste düzenlenir. Bu liste ile ilgililere ait belgeler, ayrı ayrı okunup incelendikten sonra, gizli oyla üç Genel Müdür adayı seçilir.

    Bu üç adayın durumları müşterek imzalı bir tutanağa geçirilir. Bu tutanak ile üç adaya ait belgeler Genel Müdürün atanması için Hükümete gönderilir.

    Yönetim Kurulu, Genel Müdür seçimini zorunlu kılan halin başlamasından itibaren en çok bir ay içerisinde yeni Genel Müdür adaylarını Hükümete önermekle ödevlidir.

    Madde 46 - Genel Müdür ancak Yönetim Kurulu'nun kararı ile geçici olarak görevinden ayrılabilir.

    Genel Müdürün, yılda bir ay olan iznini ne zaman kullanacağına Yönetim Kurulu karar verir.

    Genel Müdür, görevlerini gereği gibi yerine getirmediği takdirde, Yönetim Kurulu Genel Müdürün görevine son verilmesini Hükümetten ister.

    Durumun özelliği derhal el koymayı gerektiriyorsa, Yönetim Kurulu, Genel Müdüre geçici olarak işten el çektirir ve durumu Hükümete bildirir.

    II - Şubeler

    Madde 47 - Şubeler, Genel Müdürlüğün yerel teşkilâtıdır. Genel Müdürlüğün talimatı dairesinde hareket ederler. Bu talimatın yürütülmesinde, Şube Müdürleri ve ilgili memurlar sorumludurlar.

    Madde 48 - Şube teşkilâtının başı Şube Müdürüdür. Şube Müdürünün ve şubedeki diğer memurların temsil, imza, görev ve yetkilerini Genel Müdür belirler.

    Madde 49 - İstanbul, Ankara ve İzmir şubeleri, yılda en az bir defa Genel Müdür veya görevlendireceği yüksek dereceli bir memur tarafından denetlenir.

    Denetim sonucu, esasları İç Hizmet Talimatı'nda belli edilen bir raporla saptanır ve bu raporlar özel bir dosyada saklanır.

    Kurum'un öteki şubelerinin işlemleri, Genel Müdürlüğün ilgili servis müdürlüklerince evrak üzerinden incelenir. Gerekli görülen hallerde, yerinde yapılacak denetim veya inceleme, birinci fıkra hükümlerine göre yapılır.

    III - Memurlar, Müstahdemler ve Hizmetliler

    Madde 50 - Basın İlân Kurumu teşkilâtında ücretle çalışan görevliler şunlardır:

    1. Memurlar,

    2. Müstahdemler,

    3. Hizmetliler.

    Madde 51 - Memurlar ve müstahdemler, atama yöntemi 195 sayılı Kanun'un 12 nci maddesinde gösterilenlerdir. Bunlara ödenecek ücretler, Genel Kurul'un onaylayacağı "Kurum Ücret Tablosu" ile saptanır.

    Madde 52 - Hizmetliler üç gruba ayrılır:

    1. Mukaveleli Hizmetliler,

    2. Aylıklı Geçici Hizmetliler,

    3. Yevmiyeli Geçici Hizmetliler.

    Mukaveleli Hizmetliler, ihtiyaca göre, haftanın bazı gün ve saatlerinde çalıştırılmak üzere, "aylık ücret"le işe alınan müşavir avukat, mali müşavir gibi personel ile sair uzmanlardır.

    Aylıklı Geçici Hizmetliler, ihtiyaca göre, Kurum'da veya kurumun yan kuruluşlarında geçici hizmetlerde çalıştırılmak üzere, "aylık ücret"le işe alınan personeldir.

    Yevmiyeli Geçici Hizmetliler, geçici işlerde çalıştırılmak üzere, "günlük ücret"le işe alınan personel ile gazetelerin denetlenmesinde çalışan ve nasıl görevlendirilecekleri Genel Kurul'ca belirlenen, kontrol kurullarının Kurum memurları dışındaki üyeleridir.

    Madde 53 - Memur ve müstahdem olabilmek için aşağıda yazılı şartları taşımak gereklidir:

    1. T.C. vatandaşı olmak,

    2. Medeni haklara sahip bulunmak,

    3. 18 yaşını bitirmiş olmak,

    4. İffet ve haysiyet sahibi olduğu ve kamu hizmetlerinde çalışma haklarından mahrum edilmediği yapılacak soruşturmalar ile belirlenmek,

    5. Bulaşıcı bir hastalığı veya görevini devamlı surette yapmağa engel olacak derecede sakatlık ve hastalığı bulunmamak,

    6. Askerlik görevini yapmış olmak veya askerlikle ilişkisi olmamak,

    7. Bu Yönetmeliğin 54 üncü maddesinde yazılı öğrenim durumuna ve diğer niteliklere sahip olmak.

    Madde 54 - Memur ve müstahdemlerde, öğrenim ve uzmanlık bakımından aranacak nitelikler şunlardır:

    1. Genel Müdür Yardımcısında da Genel Müdürde aranan niteliklerin bulunması,

    2. (Ek bent: 11/06/2011 - 27961 S.R.G. Yön./2. md.) Denetim elemanı olarak atanacakların;

    a) Devlet memurluğuna girişte aranan şartlara sahip olmaları,

    b) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, iletişim ve muhasebe konularında eğitim veren fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların birinden mezun olmaları,

    c) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mesleğe yarışma sınavıyla girip yardımcılık dönemleri dâhil en az 5 yıl süreyle denetim görevi yapmış olmaları,

    d) Mesleğin gerektirdiği bilgi, ehliyet ve temsil yeteneğine sahip olmaları,

    3. Genel Müdürlüğün Servis ve Ankara, İstanbul, İzmir Şube Müdürleri ile yardımcılarının 44 üncü maddenin ikinci bendinde belirtilen öğrenime ve çalıştırılacakları alanlara ilişkin eğitim, uzmanlık ve tecrübeye sahip olmaları,

    4. (Değişik bent: 05/03/2010 - 27512 S.R.G. Yön/3.mad) Diğer Şube Müdürleri, Servis ve Şube Şefleri ile Şube Muhasebecilerinin 44 üncü maddenin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen öğrenime ve çalıştırılacak alanlara ilişkin eğitim uzmanlık ve tecrübeye sahip olmaları; kamu kurum ve kuruluşları veya basınla ilgili özel hukuk tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda en az beş yıl süreyle veya Kurumda en az üç yıl süreyle başarılı hizmetlerde bulunmaları (Hukuk Müşaviri, İletişim Uzmanı ve Özel Kalem Müdürü kadrosuna yapılacak atamalarda bu Yönetmeliğin 55 inci maddesi uygulanmaz.),

    5. Diğer memur ve daktilolarla, veznedar, tahsildar ve tahsildar yardımcılarının en az, lise veya çalıştırılacakları alanlara ilişkin dengi meslek okulları mezunu olmaları,

    6. Müstahdemlerin en az, ilköğretim okulunu bitirmiş olmaları ve bu işlerde tecrübeye sahip bulunmaları

    gerekir.

    Halen Kurum'da çalışan personelin hakları saklıdır.

    Mukaveleli ve Aylıklı Geçici Hizmetlilerde, 53 üncü madde ile bu maddede yazılı şart ve nitelikler (53 üncü maddenin iki, üç, dört ve beş numaralı bendleri hariç) aranmaz. Bunlar, sahalarında ehil kimseler arasından seçilerek göreve alınırlar.

    Madde 55 - (Değişik fıkra: 10/12/2010-27781 S.R.G. Yön/1.md.) Bu Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin birinci fıkrasının (4) ve (5) numaralı bentlerinde anılan memurlar (diğer şube müdürleri hariç), Kuruma seçme sınavı ile alınır.

    Sınavlar yazılı ve sözlü olarak Genel Müdürlükçe düzenlenir. Kazananların atamaları Yönetim Kurulunca yapılır.

    Genel ve katma bütçeli daireler, belediyeler, iktisadi devlet teşekkülleri ve bankalarda en az beş yıl çalışmış olanlar, 54 üncü maddenin dört numaralı bendinde sayılan görevler için sınavsız olarak işe alınabilirler. (Değişik cümle: 01/03/2012 - 28220 S.R.G. Yön/2.mad) Ancak, bu kişilerden evvelce çalıştıkları kurumlarca düzenlenen özlük dosyaları istenir. (Mülga cümle: 01/03/2012 - 28220 S.R.G. Yön/2.mad)

    İşe alınan personel, altı aylık ve maaşlı bir tecrübe dönemine tâbi tutulur. Bu dönem içinde hizmete son verilmesi halinde itiraz hakkı yoktur.

    Madde 56 - Memur ve müstahdemler ile mukaveleli ve aylıklı geçici hizmetliler (yan kuruluşlardaki mevsimlik hizmetliler hariç) 195 sayılı Kanun'un 12 nci maddesindeki usûle göre göreve alınır ve aynı usûlle görevlerine son verilir. Sakatlık, yaşlılık, hastalık veya başka sebeplerle görevini gerektiği gibi yapamayanlar hakkında da aynı esas uygulanır. Bu Yönetmeliğin 62 nci maddesinin beş numaralı bent hükmü saklıdır.

    Memur ve müstahdemler ile hizmetlileri, kendi kadro ve maaşları ile, hizmet gereği olarak gerekli görülecek yer ve görevlerde çalıştırmaya, Genel Müdür yetkilidir.

    Kontrol kurullarında görevlendirilecek yevmiyeli hizmetlilerde aranacak nitelikler ile diğer hususlar, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul Kararı ile belirlenir.

    Madde 57 - Görevde bulundukları sürece, Genel Müdür ve Yardımcısı ile Yönetim Kurulu üyelerinin üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımları ile evlilik bağı ortadan kalkmış olsa bile, eşleri ve evlâtlıkları Kurum'un memur ve müstahdemliğine teklif edilemez ve atanamazlar.

    Memur ve müstahdemlerin her derecede kan ve sıhri hısımlarının, eşlerinin ve evlâtlıklarının Genel Müdür veya Yardımcısı olarak atanmasına veya Yönetim Kurulu'na seçilmesine engel yoktur.

    Madde 58 - Genel Müdür ve Yardımcısı, memur ve müstahdemler, ticaret, ve serbest meslek faaliyetlerinde bulunamazlar, gazetecilik yapamazlar. Siyasî yayın ve propagandada bulunamazlar. İlân prodüktörlüğü, kurum ve şirketlerinde ortak veya herhangi bir suretle ilgili olamazlar. Telif ücretleri ve bilirkişilik hariç, maaş, ücret veya ödenek karşılığı resmî veya özel hiçbir iş alamazlar.

    Bu yasaklara uymayanlar derhal işten çıkarılır.

    Madde 59 - Kurum'un Merkez ve şubeleri ile yan kuruluşları için gerekli memur ve müstahdem kadroları, "Kurum Ücret Tablosu"nda grup ve kademeleri belirlenerek, ihtiyaca göre kullanılmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile, Genel Müdürlük emrine verilir.

    Tahsildarlar ile tahsilât bakımından önemli görülen şubelerin müdürlerine verilecek tahsilât primlerinin nispetlerini, Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulu belirler.

    Nakit ve kıymetli evrakın, kimlerin sorumluluğu altında bulunacağı "İç Hizmet Talimatı" ile belli edilir. Nakit ve kıymetli evrak sorumlularına kasa; Kurum'da "Serbest Muhasebeci Mali Müşavir" yetkisini taşıyan ve ilgili kanunlar gereğince bu görevi fiilen ifa etmekte olan personele sorumluluk tazminatı verilir. Anılan tazminatların miktarını Genel Müdürün teklifi ile Yönetim Kurulu kararlaştırır.

    Bu tazminatların brüt miktarı, ilgililerin aylık brüt ücretlerinin % 20'sini geçemez.

    Ayrıca, Kurum'un Genel Müdürlük ve şubeleri dışında olup da, Tatil Köyü'nde olduğu gibi tahsis edildikleri hizmet gereği olarak, mal ve kıymetli eşya bulunan yerlerde, bu eşyaları devamlı olarak zimmetinde bulunduran Kurum personeline de her ay tazminat ödenir. Bu tazminatın kimlere ve ne miktar ödeneceğini Yönetim Kurulu takdir eder. Ancak, ödenecek tazminatın brüt miktarı ilgilinin aylık brüt ücretinin % 20'sini geçemez.

    Mukavelelilere ait taban ve tavan ücretler, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine, Genel Kurul'ca kararlaştırılır.

    Aylıklı Geçici Hizmetlilere verilecek ücreti, serbest piyasada yürürlükte olan ortalama seviyeyi aşmamak üzere, Yönetim Kurulu belirler.

    Memur ve müstahdemlere ve mukaveleli hizmetlilere Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği tarihlerde birer aylık ücretlerinin tutarında, yılda altı defa ikramiye verilir.

    Madde 60 - Terfie engel bir hâli olmayan her memur ve müstahdem, "Kurum Ücret Tablosu"nda dahil bulunduğu kademelerde, işe giriş tarihi başlangıç alınmak suretiyle, yılda bir maaş basamağı ilerler.

    Bulunduğu grup veya kademe görevinden daha yüksek bir grup veya kademe görevine nakil ve ataması yapılan memurların, maaş basamaklarının belirlenmesinde, bunların eski hizmetleri yeni kademelerinde geçmiş sayılır.

    Madde 61 - Memur ve müstahdemlerin sosyal hakları ile bunlara yapılacak sosyal yardımlar, Kurum personelinin maaşlarını düzenleyen Genel Kurul Kararı'nda ayrı bir bölüm olarak yer alır ve değişen ekonomik şartlara göre ayarlanır.

    Madde 62 - Kurum personeline verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

    1. Uyarma: Personele görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

    Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

    a) Geçerli bir özürü olmaksızın veya izinsiz göreve geç gelmek veya erken ayrılmak,

    b) Kurumca belirlenen tasarruf önlemlerine uymamak,

    c) Usulsüz müracaat veya şikâyette bulunmak,

    d) Kurum personeline yakışmayan tutum ve davranışlarda bulunmak,

    e) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak,

    f) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak,

    g) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak,

    2. Kınama: Personele görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.

    Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

    a) Verilen emir ve görevin tam zamanında yapılmasında, görev mahallinde Kurumca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya kusurlu davranmak,

    b) Hizmet dışında Kurum personelinin itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,

    c) Kuruma ait araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak,

    d) Kuruma ait belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek,

    e) İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele veya iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak,

    f) Görev mahallinde genel ahlâk ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak,

    g) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak,

    h) Kurumun huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak.

    ı) Verilen emirlere itiraz etmek.

    3. Ücret kesilmesi: Personelin on güne kadar brüt aylık ücretinin kesilmesidir.

    Ücret kesme cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

    a) Kasıtlı olarak, verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde Kurumca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak,

    b) Bir ayda üç güne kadar geçerli bir özürü olmaksızın göreve gelmemek,

    c) Kuruma ait belge, araç ve benzerlerini özel yarar sağlamak için kullanmak,

    d) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak,

    e) Görev sırasında âmirine sözle veya hal ve hareketleri ile saygısız davranmak,

    f) Görev sırasında Kurumun itibar ve güveninin sarsılmasına neden olabilecek davranışlarda bulunmak,

    g) Görev yeri sınırları içerisinde herhangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak,

    h) Toplu müracaat veya şikâyet etmek.

    4. Kıdemin durdurulması: Personelin terfilerine etkili olmak üzere, üç aydan bir yıla kadar kıdeminin durdurulmasıdır.

    Kıdem durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

    a) Göreve sarhoş gelmek, görev sırasında alkollü içki içmek,

    b) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak,

    c) Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşlarına veya iş sahiplerine karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak, hakarette bulunmak veya tehdit etmek,

    d) Gerçeğe aykırı rapor veya belge düzenlemek,

    e) Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ya da televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek,

    f) Açıklanması yasak bilgileri açıklamak,

    g) Verilen görev veya emirleri kasten yapmamak,

    h) Özürsüz ve kesintisiz bir ayda 3-9 gün göreve gelmemek,

    ı) Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak,

    j) Ticaret yapmak veya Kurum personeline yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak,

    k) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ayırımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak,

    l) İşyerinde herhangi bir parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak.

    5. Görevden çıkarma: Bir daha Kurum'a atanmamak üzere personelin işine son vermektir.

    Görevden çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

    a) Kumar oynamayı itiyat edinmek veya kumar oynatmak,

    b) Sarhoşluğu itiyat edinmek,

    c) Yetkili olmadığı halde gizli bilgileri açıklamak,

    d) Kurum personeli olmakla bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak,

    e) Herhangi bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olmak,

    f) İdeolojik veya siyasi amaçlarla Kurumun huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak, bu yönde tahrik veya teşvikte bulunmak ya da yardım etmek,

    g) Siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini Kurum içinde basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları Kurumun herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek,

    h) Geçerli bir özürü olmaksızın ve izinsiz bir yılda toplam 20 gün veya kesintisiz 10 gün göreve gelmemek,

    ı) Savaş, olağanüstü hal veya âfetlere ilişkin konularda âmirlerin verdiği görev ve emirleri yapmamak,

    j) Amirine veya maiyetindekilere fiili tecavüzde bulunmak,

    k) Adli makamlarca aranan kişileri Kurum'da saklamak,

    l) 5816 sayılı Kanun'a aykırı fiilleri işlemek.

    Madde 63 - Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin, cezaların özlük dosyasından çıkarılmasına ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil ve haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir.

    Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan (Mülga ibare: 01/03/2012 - 28220 S.R.G. Yön/4.mad) memur ve müstahdemler için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir.

    Öğrenim veya kıdem durumları nedeniyle yükselebilecekleri en son kıdemde bulunan Kurum personelinin kıdem durdurulmasını gerektiren hallerde brüt aylık ücretlerinin 1/4'ü - 1/2'si kesilir ve tekerrüründe görevlerine son verilir.

    Madde 64 - Bu Yönetmeliğin 62 nci maddesinde sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları verilir.

    Madde 65 - Disiplin cezası vermeye yetkililer, uyarma, kınama, ücret kesilmesi ve kıdemin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve hallerden haberdar oldukları tarihten itibaren en geç bir ay içinde disiplin soruşturmasına, görevden çıkarmada ise, fiil ve hallerden haberdar oldukları tarihten itibaren en geç üç ay içinde disiplin kovuşturmasına başlamak zorundadırlar. Başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına uğrar. Soruşturmacının atanma tarihi disiplin kovuşturmasının başlama tarihidir.

    Disiplin cezaları verildikleri tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır. Ücret kesilmesi cezası, cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanır.

    Madde 66 - (Mülga ibare: 01/03/2012 - 28220 S.R.G. Yön/5.mad) Görevden çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur veya müstahdem, uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından (2) yıl, diğer cezaların uygulanmasından (5) yıl sonra Genel Müdürlüğe başvurarak, verilmiş olan cezalarının özlük dosyasından çıkarılmasını isteyebilir.

    Müracaat edenin, yukarıdaki süreler içindeki davranışları bu istemi haklı kılacak nitelikte görülürse, cezaların özlük dosyasından çıkarılmasına Yönetim Kurulu'nca karar verilebilir.

    Madde 67 - Aynı olaydan dolayı personel hakkında ceza koğuşturmasına başlanmış veya ceza davası açılmış olması disiplin cezası verilmesine engel olmaz. Aynı şekilde, memur veya müstahdemin mahkum olması veya olmaması da disiplin cezası uygulamasına engel olmaz.

    Madde 68 - Disiplin cezalarından uyarma ve kınama cezaları Genel Müdür tarafından doğrudan doğruya verilir. Diğer disiplin cezaları Disiplin Kurulu kararı üzerine Genel Müdürlükçe yerine getirilir.

    Disiplin Kurulu ücret kesilmesi, kıdemin durdurulması ve görevden çıkarma cezalarını, soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren bir ay içinde vermek zorundadır.

    Kurum personeli hakkında savunma alınmadan disiplin cezası verilemez.

    Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun kendisine verdiği asgari 7 günlük süre içinde savunma vermeyen memur veya müstahdem, savunma hakkından feragat etmiş sayılır.

    Madde 69 - Personel, haklarında alınan disiplin işlem ve kararlarına karşı yetkili adli mercilerde dava açabilirler.

    Madde 70 - (Değişik: RG-28/08/2002-24860)

    (Değişik fıkra: 05/03/2010 - 27512 S.R.G. Yön/4.mad) Personelin çalışma süreleri, Kurumun merkezi şubeleri ve yan kuruluşlarında haftada kırk saati geçmeyecek şekilde Yönetim Kurulunca düzenlenir. Şu kadar ki, 4857 sayılı İş Kanununa göre geçici işlerde çalıştırılan hizmetlilerin haftalık çalışma süresi, anılan Kanunla öngörülen azami süreyi geçemez.

    Haftada belirtilen süreleri aşan çalışmalar için, fazla çalışma ücreti ödenir. Bir saatlik fazla çalışma ücreti, aylık brüt maaşın 1/200'üne % 60 ilâve edilmek suretiyle hesaplanır.

    Madde 71 - Geçerli bir özürü olan personele, şube müdürleri iki güne; Genel Müdür 10 güne kadar izin verebilir. Özür nedeniyle daha uzun süreli izin vermeye Yönetim Kurulu yetkilidir. Özür izinlerinin bir yılda 15 günü aşan kısmı, yıllık izine mahsup edilir.

    Madde 72 - Kurum'daki hizmet süresi (5) yıla kadar olan memur ve müstahdemlere (3) hafta, daha fazla olanlara ise (1) ay yıllık izin verilir. Hizmet süresi bir yıldan daha az olanlara, yalnız özür izni verilebilir.

    İzinlerin nasıl ve ne zaman kullanılacağı, Genel Müdürlükçe belirlenir.

    Madde 73 - (Değişik madde: 05/03/2010 - 27512 S.R.G. Yön/5.mad)

    Kurumda çalışan memur ve müstahdemlerin yaş hadleri, yaşlılık aylığı, kıdem ve ihbar tazminatı ile bazı sosyal haklarında aşağıdaki hükümler uygulanır.

    1. Yaş hadleri: Kurumda çalışan Genel Müdür dahil memur ve müstahdemlerin görevleri ile ilişiği 65 yaşını doldurdukları tarihte kesilir. 65 yaşını dolduranların açıktan veya naklen atamaları yapılamaz.

    2. Yaşlılık aylığı: İsteğe bağlı olarak yaşlılık aylığı bağlanması talebinde, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 81 inci ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 28 inci maddesindeki yaş sınırları ve çalışma süreleri dikkate alınır.

    3. Kıdem ve ihbar tazminatı: Hizmet akdi sona erdirilen Kurum personeline, 4857 sayılı İş Kanununun geçici 6 ncı maddesinde belirtilen kıdem tazminatı fonuna ilişkin kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesine göre kıdem tazminatı ile ihbar sürelerine uyulmaması halinde 4857 sayılı İş Kanununun 17 nci maddesine göre ihbar tazminatı ödenir. Kurumla olan ilişkisi emeklilik veya ölüm sebebiyle sona eren ve 4857 sayılı İş Kanununa tâbi olmayan personele de Kurumda çalıştıkları her yıl için kıdem tazminatı verilir. Yönetmeliğin 62 nci maddesinin (5) numaralı bendi gereğince görevden çıkarılanlara bu ödemeler yapılmaz. 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında ve 3346 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen kamu kurumlarında geçen süreler, kıdem tazminatına esas olacak sürenin hesabında dikkate alınır. Uygulamaya ilişkin esaslar ve şartlar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Kararı ile belirlenir.

    4. Sosyal haklar: Kurumun oluşturacağı ve yöneteceği her türlü sosyal hizmetlerden yararlanma esasları ve şartları, Yönetim Kurulunca belirlenir.

    Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Kanuna göre ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin personel tarafından Basın İlân Kurumuna yatırılması halinde, bu ödeneğin karşılık olduğu günlere ait ücret tutarı ile arasındaki fark, ilgilisinden geri alınmaz.

    Madde 74 - Her nevi askerlik hizmeti nedeni ile silâh altına alınan memur ve müstahdemlere, Devlet memurlarının ilişkin hükümler uygulanır.

    Madde 75 - (Değişik fıkra: 01/03/2012 - 28220 S.R.G. Yön/6.mad) Her memur ve müstahdem için bir özlük dosyası tutulur. Memur ve müstahdemleri ilgilendiren bütün kararlar ve belgeler bu dosyada saklanır. Personel özlük dosyalarının tutulmasına ilişkin usul ve esaslar Genel Müdür tarafından belirlenir.

    (Mülga fıkra: 01/03/2012 - 28220 S.R.G. Yön/6.mad)

    (Mülga fıkra: 01/03/2012 - 28220 S.R.G. Yön/6.mad)

    Yönetim Kurulu, Kurum Disiplin Kurulu olarak görev yapar. Disiplin Kurulu'nun yetkisine giren işlerde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından bir soruşturmacı atanır. Soruşturmacı, gerekli soruşturmaları yaptıktan sonra hazırlayacağı fezlekeyi, en geç bir ay içinde Disiplin Kurulu'na sunar. Bu süre içinde, soruşturmanın tamamlanamayacağının anlaşılması halinde, soruşturmacı Disiplin Kurulu'ndan ek süre isteyebilir.

    Madde 76 - (Değişik: RG-28/08/2002-24860)

    Kadro azaltılması, Genel Kurul'ca karara bağlandıktan sonra yapılır. Kadro dışı bırakılacak memur ve müstahdemlere, 73 üncü maddedeki esaslara göre "Kıdem ve ihbar" tazminatı ödenir.

    BÖLÜM II

    Mevkûtelerin Denetlenmesi ve İlânların Dağıtımı

    Madde 77 - Resmî ilânların, 195 sayılı Kanun'un 32, 34 ve 35 inci maddeleri gereği ittihaz olunan Genel Kurul kararları ile resmî ilân yayınını öngören sair mevzuat hükümleri çerçevesinde, Kurumca veya ilgili Valilikçe seçilecek gazetelerde yayınlatılması asıldır.

    Her resmi ilân, ilânı veren tarafından Kurum'a veya ilgili Valiliğe ayrı bir iş emri ile gönderilir. Anılan iş emirlerinde, ekinde yer alan ilânın nerede ve kaç defa hangi mevzuata göre yayınlanacağı, ilân yayınını öngören kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmeliğin adı, numarası ve maddesi de anılarak açıkça belli edilir.

    Yukarıda belirtilen Kanuni dayanağı gösterilmeksizin, Türkiye çapında veya yüksek tirajlı gazetelerde yayın talepleri ve benzeri istekler dikkate alınmaz.

    İlân metinleri kopya sayısının, ilânın yayınlanacağı gazete veya gazetelerden bir fazla olması zorunludur. Bu gereğe aykırı hareket edilmesi, ilânların yayın tarihinden en az on gün önce Kurum veya Valiliklere intikal ettirilmemesi veya doğrudan doğruya gazetelere gönderilmesi gibi sebeplerle yayın işinin gecikmesi ve sair sebepler sonucu, herhangi bir mali külfet doğduğu ya da ilgili mevzuata aykırı bir durum ortaya çıkması halinde, bundan ilânı verenler sorumlu olur.

    Tereddüt halinde, faks aracılığıyla yapılan ilân yayın talepleri, faksa atıf yapılarak doğrulanmadıkça ve okunaklı olmadıkça işleme konulmaz.

    Madde 78 - Resmî ilânların yayın ücreti, tek sütunda bir santimetrelik boy ile ölçülür.

    Sütun genişliğinin kaç milimetre olacağı, ilân metinlerinin hangi punto ile dizileceği, muayyen bir kısmında kaç satır yazı bulunacağı ve daha büyük punto kullanılması halinde uygulanacak kıstas ve sair hususlar, "Resmî İlân Fiyat Tarifesi" ile belirlenir.

    Madde 79 - Kurumun yayınlanmasına aracı olmak görevinde bulunduğu ilân ve reklâmların dışındaki özel ilân ve reklâmlar, bunları verenlerin yayınlanmasını istedikleri mevkûtelere verilir.

    Bu tür ilân ve reklâmların gerek yayın bedellerinin hesaplanmasında çıkabilecek anlaşmazlıkları gerek yayın işinin gecikmesini önlemek üzere, ilân ve reklâm sahiplerinin, 195 sayılı Kanun'un 45 inci maddesi uyarınca üç ayda bir Kurum'ca, düzenlenen, "Özel İlân ve Reklâm Tarifeleri"ndeki esas ve usullere göre yayın talebinde bulunmaları şarttır.

    Kurumun yayınlanmasına aracı olmak görevinde bulunduğu ilân olmasına rağmen, ilân verenlerin gazete, sayfa ve sütun tercihi yapmaları veya özel dizgi, tertip ve grafik talebinde bulunmaları halinde, anılan ilân ve reklâmlar için yukarıda sözü edilen "Özel İlân ve Reklâm Tarifeleri" uygulanır.

    Bu amaçla Kurum şubelerine gönderilecek iş emrinde, ilân veya reklâmın yayın sayısı ve tarihleri ile baskısının genel veya yerel, siyah-beyaz veya renkli olacağı ve mevkûtenin sayfa numarası gibi, o mevkûtenin fiyat tarifesinde öngörülen bütün kriterler eksiksiz olarak belirtilir ve iş emrine boyutları da açıklanmak suretiyle hazır film veya metin eklenir.

    Kurumun prodüktörlük faaliyetlerinde, 195 sayılı Kanun'un 25 inci maddesi gereğince hazırlanacak tarife uygulanır.

    Madde 80 - Yayınlama yöntemi 195 sayılı Kanun'un 43 üncü maddesinin ikinci fıkrasında gösterilen ilân ve reklâmları verenlerin istekleri, Kurum Genel Kurulu tarafından tespit edilecek esaslar dahilinde işlem görür.

    Madde 81 - Resmî ilânlar konusundaki her türlü müracaatı inceleyip karara bağlamak görev ve yetkisi, 195 sayılı Kanun'un 31 inci maddesindeki görev ayrımına göre, Kurum Genel Müdürlüğü'ne veya ilgili Valiliğe aittir. Bu suretle verilecek kararlara karşı ilk itiraz mercii, yine kararı veren merci olup, itirazın, tebliğ tarihinden itibaren en geç on gün içerisinde yapılması gerekir.

    Kurum Genel Müdürlüğü veya ilgili Valilik, ilk kararında ısrar ettiği takdirde ilgililer, ısrar kararının tebliğinden itibaren yine on gün içerisinde ve gerekli belgelerle birlikte Kurum Yönetim Kurulu'na itiraz edebilirler.

    Resmî ilânlara ilişkin olarak üçüncü kişiler tarafından yapılacak şikâyetlerin, Kurum Yönetim Kurulu'nda görüşülüp karara bağlanabilmesi için de yukarıda birinci ve ikinci fıkralarda belirlenen yöntemin tamamlanmış olması şarttır.

    Madde 82 - Kurum veya Kurum şubesi bulunmayan yerlerdeki gazeteler, resmi ilânların tahmini yayın bedellerini, Resmi İlân Fiyat Tarifesi'ndeki değişiklikler doğrultusunda Kurum'un belirleyeceği ölçülere göre, peşin olarak alır ve fatura çıkarılınca mahsup işlemini yapar.

    Ancak, kanunî engeller sebebiyle tahmini ilân bedelini önceden gönderemeyen genel ve katma bütçeli daireler, faturanın kendilerine ulaşması üzerine, borçlarını derhal öderler. Borç üç ay içinde ödenmez ise, tahsili için kanunî kovuşturma yapılır ve bu gecikmeye sebep olan sorumlu memurlar hakkında, disiplin takibatı yapılmak üzere durum Genel Müdürlük veya Valiliklerce yetkili makamlara bildirilir.

    Madde 83 - 195 sayılı Kanun'un 34 üncü ve 35 inci maddeleri ile bu maddelere dayanılarak hazırlanan Genel Kurul Kararı'ndaki esaslara göre, mevkûtelerin resmî ilân yayınlama hakkının doğup doğmadığı veya gerektiğinde bu hakkın devam edip etmediği hususlarında karar verme yetkisi ve görevi, Kurum şubesi bulunan yerlerde Kurum Genel Müdürlüğü'ne, diğer yerlerde ilgili Valiliklere aittir. Bu karara esas teşkil edecek bilgi ve belgeleri toplamak üzere, Kurum şubesi bulunan ve bulunmayan yerlerde, ihtiyaca göre yalnız durum saptamasıyla görevli, kontrol kurulları oluşturulur.

    Kontrol Kurullarının denetleme sonucunu açıklayan raporlarında, mevkûtelerin Genel Kurul kararlarıyla belirlenen nitelikleri taşıyıp taşımadıkları ve yükletilen ödevleri yerine getirip getirmedikleri belgelere dayandırılarak ve açıkça belirtilir. İstek halinde, Kurum Genel Müdürlüğü veya ilgili Valilikçe, raporun bir örneği denetlenen mevkûte sahibine verilir.

    Kurum Genel Müdürlüğü ve Valilikler, kuşkulu hallerde ek rapor isteyebilecekleri gibi, durumu kendilerinin saptayacakları hususlara göre değerlendirerek karara bağlayabilirler.

    Madde 84 - Denetleme sonucuna göre, Kurum Genel Müdürlüğü veya ilgili Valilikçe alınacak karara, mevkûtelerce yapılan itirazlar ve bunların çözüm şekli konuya ilişkin Genel Kurul kararında belli edilir.

    Genel Müdürlük veya ilgili Valilik, kontrol kurulu raporlarının içeriğine ilişkin itirazlarda doğrudan doğruya, Kontrol Kurullarının raporlarına dayanılarak verilen kararlara ilişkin itirazlarda Yönetim Kurulu kararı üzerine, 20 gün içinde ve eski kurulda görev almamış üyelerden oluşturulacak geçici kontrol kuruluna mevkûteyi yeniden denetlettirir.

    Kurum Genel Müdürlüğü veya ilgili Valilikçe oluşturulan geçici kontrol kurullarının düzenledikleri raporlar üzerine, 83 ncü maddenin birinci fıkrasına göre karar verilir. Bu kararlara karşı yapılan itirazlar ile Yönetim Kurulu'nca oluşturulması öngörülen geçici kontrol kurullarına ait denetleme raporları Yönetim Kurulu'nca incelenip karara bağlanır. Talep edildiği takdirde, Yönetim Kurulu gerekli görürse mevkûte sahibini de dinler.

    Yönetim Kurulu kararlarına karşı, ancak prensip kararı verilmesini gerektiren hallerde ve en geç 30 gün içinde Genel Kurul'a itiraz edilebilir. Ne var ki, bu gibi itirazlar dahi yürütmeyi durdurmaz.

    Madde 85 - Kontrol kurullarının görevleri ve yetkileri, oluşum tarzı, üye adaylarının belirlenmesi, göreve engel haller, düzenlenecek raporlar, denetleme giderleri ve sair hususlar Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

    Geçici Kontrol Kurulları, gerek denetleme ve rapor düzenleme, gerek sair bakımlardan, kontrol kurulları ile aynı hükümlere tâbidir.

    Görevin yerine getirilmesi sırasında, Kurum Genel Müdürlüğü ve ilgili Valiliklerce öğrenilecek yolsuzluklar, yetkili mercilere bildirilir.

    BÖLÜM III

    Malî Hükümler

    Madde 86 - Katılma paylarının iade edilmesi:

    1. Kurum sermayesine katılmış olan gazete ve dergi sahipleri tüzel kişi iseler, tasfiyeye karar verip bu hususu tescil ettirdikleri ve herhalde iflâs ettikleri takdirde; eğer gerçek kişi iseler, iflâs ettikleri veya gerekli makamlara ihbarda bulunmuş olmak şartıyla ticareti terk ettikleri hallerde bunların katılma payları geri verilir.

    2. Gazete ve dergi sahibi bulunan gerçek veya tüzel kişiler, 3 ay süre ile gazete veya dergilerini yayınlamadıkları takdirde, faaliyetlerine son vermiş oldukları kabul edilir ve haklarında kıyasen yukarıda belirtilen birinci fıkra hükümleri uygulanır.

    3. Gazete veya dergi sahipleri altı ay önce Kurum'a ihbarda bulunmak şartıyla, paylarını geri alabilirler.

    Madde 87 - Kurum'un yıllık bilânçosunun, hesap yılını takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar bitirilmiş olması gerekir.

    Madde 88 - Kurum'un hesaplarının yıl sonu sonuçları ve tahsis bilânçoları ile kâr ve zarar hesabı, hesap yılının bitiminden itibaren en geç 2 ay içinde Resmî Gazete ile diğer iki gazetede yayınlanır. Bilânço ve hesapların onaylanması Genel Kurul'un Şubat ayı içinde yapacağı toplantıda görüşülür ve karara bağlanır.

    Madde 89 - Kurum'un muzaaf usûl esasına göre yapılacak muhasebe plânı ve bunun uygulama şekli, yönetmelik hükümlerine göre düzenlenecek iç hizmet talimatında tespit olunur.

    Madde 90 - Kurum işlemlerinin kaydında "Muhasebe defterleri" ile "Diğer defterler" kullanılır.

    1. Muhasebe Defterleri: Bunlar değiştirilebilen yapraklı "Yevmiye Defteri", "Defteri Kebir", "Günlük Kasa Defteri", "Envanter ve Bilânço Defteri" ve "Kambiyo Senetleri Defteri" olmak üzere esas defterlerdir.

    Yukarıda belirtilen defterlere ek olarak, adları ve şekilleri ihtiyaca göre "İç Hizmet Talimatı"nda belirlenecek "Yardımcı Defterler" tutulur. "Damga Vergisi Defteri", "Ortaklar Pay Defteri" ile "Demirbaş" defterleri her halde tutulması gerekli defterlerdendir.

    2. Diğer Defterler: Bunlar, Genel Müdürlüğe ve Kurum şubelerine ait "Gelen ve "Giden Evrak Kayıt Defterleri" ile "Yönetim Kurulu Karar Defteri", "Bütçe Defteri", "İlân Tevzi Defteri", "Ayırıcı Kelime Tescil Defteri" ve "Gazeteler Fiilî Satış Defteri"dir.

    Vergi Usul Kanunu uyarınca tutulması gerekli muhasebe defterleri ile "Yönetim Kurulu Karar Defteri"nin, her yıl usulüne göre notere onaylattırılması zorunludur.

    Notere onaylattırılması zorunlu olmayan defterlerin yerine föy de kullanılabilir.

    Madde 91 - Kurum'un işlemleri şunlardır:

    1. Yönetim İşleri: Personel işleri, denetim ve haberleşme.

    2. Muhasebe İşleri: Bilumum mâli işler ve bunların muhasebesi.

    3. İlân İşleri: Resmî ilânların dağıtımı ile özel ilân ve reklâmcılık işleri.

    4. Kredi ve Ticari İşler: Borç verme, borç alma ve ticaret işleri.

    5. Sosyal İşler: Yardım ve sosyal teşebbüsler.

    Bu işlerin yürütülmesi ilgili servisler tarafından yapılır. Bütün bu işler iç hizmet talimatında düzenlenir.

    Madde 92 - Malî işlerden dolayı Kurum sorumluluğunu doğurabilecek durumlarda Genel Müdür'ün, Genel Müdür Yardımcısı'nın veya Koordinasyon ve İdare Müdürü'nün biri ile; Muhasebe Müdürü'nün, Yardımcısının veya Muhasebe Şefi'nin imzalarından birinin bulunması şarttır.

    Madde 93 - Kurum'un hangi bankalara parasını yatıracağını, alacaklarını tahsil ve borçlarını ödemede bunlardan hangilerini aracı kılacağını, Yönetim Kurulu'nun incelemeler sonucu yapacağı öneri üzerine, Genel Kurul ismen belirler. Bu bankaların değiştirilmesi gerektiğinde, aynı yöntem uygulanır.

    Madde 94 - Basın İlân Kurumu'nun bir yıllık gelir ve gider tahminleri bütçe ile belirlenir. Bütçe iki kısımdan oluşur:

    1. Gelir kısmı: Gelir kaynakları ile bu kaynaklardan bir yıl içinde sağlanacak gelir tahminlerini gösterir.

    2. Gider kısmı: Gider bölümlerini ve yıl içinde bu bölümlerden yapılacağı tahmin olunan gider tutarlarını gösterir.

    Madde 95 - Bütçe, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve Genel Kurul'un onayına sunulur.

    Gelirler, bir evvelki yıl tahsilâtı ve yeni yıl içindeki muhtemel değişiklikler gözönünde tutularak, mümkün olduğu kadar gerçeğe yakın bir suretle tahmin ve teklif olunur. Bütçenin giderler kısmı da bir evvelki yıl giderlerine kıyasen o yılın faaliyet plânı gözönünde tutularak hazırlanır.

    Bölümlerin maddelerine göre ayrıntıları yazılır, her madde için gelir ve gider tahminleri maddeler itibariyle yapılır.

    Madde 96 - Gerektiğinde bölümler ve maddeler arasında aktarma yapılabilir.

    Yönetim Kurulu, maddeler arasındaki aktarmalarla bir gider bölümünden diğer bir gider bölümüne, bölüm tutarının % 10 oranındaki aktarmaları yapmağa yetkilidir. Bu oranı aşan aktarmalar ancak Genel Kurul kararı ile yapılabilir.

    Madde 97 - Kurum'un ticarî ve sosyal faaliyetlerde bulunması amacıyla gerekli teşekkül ve kuruluşları kurabilmek ve bunlar için gerekli tasarruflarda bulunabilmek için, Yönetim Kurulu'nun önceden bu teşekkül ve kuruluşların ve istenen tasarrufların nitelikleri ile bunların faaliyetleri hakkında hazırlayacağı projelerin, Genel Kurulca onaylanması şarttır.

    Basın mensuplarına hizmet içi eğitim vermek, basının sorunlarına ışık tutmak ve gelişmesini sağlamak amacıyla eğitim, araştırma ve uygulama işlevleriyle ilgili olarak Genel Müdürlükçe yapılacak iş ve işlemler, Yönetim Kurulu'nca hazırlanacak ve Genel Kurulca onaylanacak bir Yönetmelik çerçevesinde yürütülür.

    Madde 98 - Gayrimenkul alım ve satımı ile üçüncü kişilere ipotek verilebilmesi için Genel Kurul kararı gereklidir.

    MADDE 99 - (Değişik: RG-05/12/2006-26367)(1)

    Kurum veya şube merkezlerindeki görevleri dışında bir yere geçici olarak gönderilen Genel Müdür, memur, müstahdem ve diğer vazifelilere zorunlu yol giderlerinden başka, brüt aylık ücretlerinin % 4'ü oranında yolculuk ve oturma gündeliği ile kaldıkları gün başına, en düşük ana taban ücretin 1/5'ini (KDV hariç) aşmamak üzere ibraz edecekleri belgeler karşılığında yatacak bedeli ödenir. Kuruma ait tesislerde geçici olarak görevlendirilen memurlar, bu tesislerin imkânlarından yararlandıkları takdirde, kendilerine yalnız aylık brüt ücretlerinin % 2'si oranında oturma gündeliği ödenir.

    Bir ilden bir başka ile atananların bakmakla yükümlü oldukları kişilere de ayrıca zorunlu yol gideri, gündelik ve yer değiştirme masrafı ödenir.

    Görev yolculukları belirli tarifeli alışılmış hava, kara ve deniz taşıma araçları ile yapılır. Görevli kendi aracı ile yolculuk yapmışsa, hakkı olan alışılmış taşıma aracının ücreti ödenir. Kurum araçlarıyla seyahat edilmesi Genel Müdürün iznine bağlıdır.

    Kontrol Kurulunda görevlendirilen memurlar, bulundukları şehirlerde ve çalışma saatleri dışında çalıştırıldıkları takdirde, bunlara da aynı Kurulda görevlendirilen yevmiyeli hizmetlilere verilen çalışma gündeliği ödenir.

    Madde 100 - Genel Kurul ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilere ödenecek ücret, oturma ve yolculuk gündeliği; Genel Kurul kararıyla belirlenir.

    Görev seyahatleri için yapılan zorunlu yol giderleri ise, ilgililer tarafından düzenlenen seyahat beyannamelerine göre ödenir.

    Madde 101 - Kurum özel ilân ve reklâm veren müşterilerine ilân bedeli karşılığı, üç ayı geçmemek üzere faizsiz kredi açabilir. Yönetim Kurulu gerekli görürse açılacak kredi karşılığında Kurum'un kabul edeceği bir bankanın teminat mektubunu arayabilir.

    Madde 102 - Kurum'un yardım yapabileceği gerçek ve tüzel kişiler şunlardır:

    1. Basın mesleğinde fikren veya bedenen en az 10 yıl çalışmış olup da, halen çalışamaz ve yardıma muhtaç durumda bulunanlar ile ölenlerin yardıma muhtaç aileleri,

    2. (Değişik bent: 08/09/2011 - 28048 S.R.G. Yön./1. md.) Üyelerinin dörtte üçü fikir işçisi olan ve kamuya yararlı olduklarına Bakanlar Kurulu tarafından karar verilmiş gazeteci dernekleri ile Kurum şubesi bulunan illerde, o ilde ikamet etmek şartıyla sarı basın kartlı veya 13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Kanuna tabi gazetecilerden en fazla üyeye sahip bulunan gazeteci dernekleri.

    Yapılacak yardımlar, her yıl tahsis bilânçosu ile net kârdan, bu amaç için ayrılacak özel fondan karşılanır.

    Yardım yapılacakların sahip olması gerekli nitelikler ile sair hususlar, Genel Kurul Kararıyla belli edilir.

    Madde 103 - (Değişik: RG-25/11/2001-24594)

    Kurum'un borç para verebileceği şahıslar şunlardır:

    1. Gazetelerde fikren veya bedenen çalışanlar,

    2. Kurum şubelerinin bulunduğu yerlerde yayınlanıp, resmî ilân ve reklâm yayınlama hakkı bulunan mevkutelere hizmet veren haber ajanslarında fikren ve bedenen çalışanlar,

    3. Kurum Genel Kurulu'nda temsilci bulundurma hakkına sahip, sendika ve basın derneklerinde çalışanlar.

    Verilecek paralar, tahsis bilânçosu ile net kârdan ihtiyaca göre ayrılacak özel fondan karşılanır.

    Borç para verilecek şahısların sahip olması gerekli nitelikler ile sair hususlar, Genel Kurul kararıyla belirlenir.

    Madde 104 - (Değişik: RG-02/12/1998-23541)

    Kurum'un kredi verebileceği şahıslar ve müesseseler şunlardır:

    1. Resmî ilân yayınlama hakkı olup, Kurum'daki ilân ve reklâm alacakları üzerinde haciz, temlik vb. kısıtlamalar bulunmayan ve Kurum'un idaresine iştirak eden mevkuteler,

    2. 102 nci maddenin ikinci bendinde anılan dernekler,

    Birinci bendde gösterilenlere, münhasıran mesleki yatırım veya işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere kredi verilebilir. Derneklere verilecek kredi, ancak kendilerine mevzuat dahilinde gelir sağlayacak faaliyetlerde kullanılır.

    Verilecek krediler, her yıl tahsis bilânçosu ile net kârdan, bu amaç için ayrılacak özel fondan karşılanır.

    Madde 105 - (Değişik: RG-02/12/1998-23541)

    Kurum'un vereceği kredilerin üst sınırı, her yıl Mart ayında, kredi fonunun imkânları ölçüsünde Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Talep sahibine verilecek kredi miktarı, belirlenen limiti ve mevkutenin geçmiş sene zarfında ilân ve reklâm bedeli olarak Kurum'dan tahsil ettiği meblâğın1/4 ünü geçemez.

    Madde 106 - (Değişik: RG-18/05/1999-23699) Kurum'un vereceği kredilerin vadesi, taksit zamanı ve miktarı her yıl Mart ayında Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir. Vade süresi bir yılı aşamaz. Verilecek krediye, uygulanacak faiz oranı, Genel Kurul tarafından her yılın ilk toplantısında o yıl için tespit edilir.

    Kurum'dan aldığı krediyi, mesleki yatırım veya işletme faaliyetleri dışında kullandığı tespit edilen mevkutelere verilen krediler, faizleriyle birlikte muacceliyet kesp eder ve defaten tahsil edilir. Bunlara beş yıl süre ile kredi verilmez.

    Madde 107 - (Değişik madde: 08/09/2011 - 28048 S.R.G. Yön./2. md.)

    195 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü bendi uyarınca, her yıl tahsis bilânçosuyla ayrılan paralar, Yönetmeliğin 102 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci bendinde nitelikleri belirtilen ve Mart ayı sonuna kadar Kuruma başvuran;

    a) Genel Kurulda temsilci bulunduran gazeteciler derneklerine,

    b) Kamu yararına çalışan gazeteciler derneklerine,

    c) Yukarıda (a) ve (b) bentlerindeki derneklerin bulundukları iller hariç olmak üzere Kurum şubesi bulunan illerde, o ilde ikamet etmek şartıyla sarı basın kartlı veya 13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Kanuna tabi gazetecilerden en fazla üyeye sahip bulunan gazeteci derneklerine,

    yardım olarak verilir.

    Bu yardım, Genel Kurulda temsilci bulunduran gazeteciler derneklerinden İstanbuldakine % 37, Ankaradakine % 27, İzmirdekine % 8, kamu yararına çalışan diğer gazeteciler derneklerine %8 ve birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki derneklerin bulundukları iller hariç olmak üzere Kurum şubesi bulunan illerde, o ilde ikamet etmek şartıyla sarı basın kartlı veya 13/6/1952 tarih ve 5953 sayılı Kanuna tabi gazetecilerden en fazla üyeye sahip bulunan gazeteci derneklerine de % 20 oranında her yılın Nisan ayında Genel Müdürlükçe yapılır.

    Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen gazeteci derneklerine yapılacak olan % 20 oranındaki yardımın yarısı bu yardıma hak kazanan gazeteci dernekleri arasında eşit olarak, diğer yarısı ise bu yardıma hak kazanan gazeteci derneklerine Yönetmeliğin 102 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci bendinde belirtilen vasıfları haiz üye sayısı oranında dağıtılır.

    Madde 108 - (Değişik: RG-26/02/2000-23976)

    Kredi; ipotek veya banka teminat mektubu karşılığında verilir. Gayrimenkul karşılık gösterildiği takdirde, bunun Ticaret Odası'nın bilirkişilerince tayin edilecek kıymetinin verilecek kredinin en az % 200'ü tutarında olması ve tesis edilecek ipoteğin de birinci derecede ve sırada bulunması icap eder.

    Karşılık, bir banka teminat mektubu olduğu takdirde, bunun kıymetinin verilecek kredinin, faizinin ve yasal yükümlülüklerinin toplamı tutarında olması ve Yönetim Kurulu'nun tayin edeceği bankaların birinden gayri kâbili rücu, süresiz ve kesin olarak alınması gerekir.

    Ayrıca, gazetenin ilân ve reklâm alacaklarından taksitlerin kesilmesi için gerekli temlik işlemleri yaptırılır.

    Madde 109 - (Değişik: RG-07/06/2000-24072)

    Basın İlân Kurumu'nun servis ve şubelerinin faaliyetleri için gerekli sabit kıymetlerin, kırtasiye, basılı kâğıt ve diğer maddelerin alınması veya boya, badana ve tamirlerin yaptırılması, gereksiz ve kullanımdan kaldırılan eşya ve malzemenin satılması, kiraya verme, kiralama, taşıma, inşa ve imar işleri ile sair hizmetler için Genel Kurulca her yılın ilk toplantısında asgari ve azami miktarlar tespit edilir.

    Asgari miktara kadar olan alım satımlar, İmza Yetkileri Özel Talimatı'nda belirtilen usule göre, Genel Müdürlük tarafından doğrudan pazarlık suretiyle,

    Asgari ve azami miktarlar arasında kalan alım satımlar, en az üç teklif alınmak suretiyle ve 110 uncu maddede belirtilen İhale Komisyonu raporu doğrultusunda Genel Müdür tarafından,

    Azami miktarı aşan alım satımlar ise, İhale Komisyonu raporu göz önünde tutulmak suretiyle Yönetim Kurulu Kararı ile

    yapılır.

    Ancak, üretimi Devletin tekelinde olan mallar ile satış fiyatları Bakanlar Kurulunca veya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenen mallar, bu hükmün dışındadır.

    Gereksiz veya kullanılamaz hale gelen demirbaş veya sair malların, amortisman süresi dolmuş yahut her birinin cari yıla devreden bakiye bedeli, Genel Kurulca her yılın ilk toplantısında belirlenecek, miktarı aşmıyorsa Genel Müdür'ce, bu miktarı aşması halinde ise Yönetim Kurulu kararı ile kayıtları silinir.

    Madde 110 - (Değişik: RG-07/06/2000-24072)

    Teklif almak suretiyle yaptırılacak işlerde teklifleri incelemek üzere Yönetim Kurulunca 3 asil, 2 yedek üyeden oluşan bir İhale Komisyonu kurulur.

    İhale Komisyonu teklifleri fiyat, kalite ve güvenlik yönlerinden inceleyerek işin hangi firmaya verilmesinin daha uygun olacağını, firmalar arasındaki tercih sırasını da belirterek, bir tutanak ile saptar. Komisyon tutanağının bir kopyasını özel dosyasında saklar. Bir kopyasını Muhasebe Müdürlüğüne ve aslını da teklifler ile birlikte Genel Müdürlüğe verir.

    Madde 111 - (Değişik: RG-07/06/2000-24072)

    109 uncu maddede belirtilen işlerden, Yönetim Kurulunun kararına bağlı olanlar için, Kurulca faydalı görüldüğü takdirde, teklif alma usûlü yerine, açık veya kapalı zarfla eksiltmeye veya artırmaya gidilebilir.

    Yapılacak ihalelere ilişkin şartname, ilân, teminat, sözleşme ve kabul işlemleri ile ihalede uygulanacak usuller ve diğer detaylar, Genel Müdürlük tarafından çıkarılacak bir yönerge ile düzenlenir.

    BÖLÜM IV

    Çeşitli Hükümler

    Madde 112 - Kurum'un bütün yazışmaları genel ve gerekiyorsa özel bir numara alır. Gelen ve giden yazılar ilgili kayıt defterlerine kaydedilmeden işlem göremez ve gönderilemez.

    Madde 113 - Sahipleri Kurum'un sermayesine katılan mevkûtelere verilecek ilân ve reklâmlardan alınacak komisyon oranı % 14'dür.

    Madde 114 - Kurum'un merkez ve şubeleriyle çeşitli servislerinde işlerin nasıl yürütüleceğini ve Yönetmelikte açıkça belirtilen hususları göstermek üzere Yönetim Kurulu'nca bir "İç Hizmet Talimatı" hazırlanır.

    Geçici Madde 1 - (Ek: RG-18/05/1999-23699)

    Gazetelere verilecek kredilere, 1999 yılı için uygulanacak faiz oranı, Mayıs 1999 Genel Kurulu tarafından belirlenir.

    Geçici Madde 2 - (Ek madde: 01/03/2012 - 28220 S.R.G. Yön/7.mad)

    Personel sicil dosyaları bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl Genel Müdürün görevlendirdiği birim tarafından saklanır ve süre sonunda Genel Müdür tarafından teşkil olunan üç kişilik komisyon tarafından imha edilir."

    Madde 115 - 27 Ekim 1962 tarih ve 11243 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yönetmelik ile bu yönetmeliği değiştiren diğer yönetmelikler yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 116 - Bu Yönetmelik, Resmî Gazete'de yayını tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 117 - Bu Yönetmelik hükümlerini Basın İlân Kurumu Genel Müdürü yürütür.

    ___________________

    (1) Bu maddeye, 05/12/2006 tarihli ve 26367 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelikle getirilen değişiklik, 01/01/2007 tarihinde yürürlüğe girer.

    Mevzuat Kanunlar