TÜRKİYE BİLARDO FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

    Türkiye Bilardo Federasyonu Ana Statüsü

    Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü

    Resmi Gazete Tarihi: 02/12/2006

    Resmi Gazete Sayısı: 26364

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Ana Statünün amacı; bilardonun her bakımdan gelişmesini sağlamak, bu amaca yönelik olarak ülke genelinde yapılanmak, bu faaliyetleri ulusal ve uluslararası kurallara uygun olarak yürütmek, Türkiye'yi bilardo sporu konusunda yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek üzere kurulmuş bulunan, özel hukuk hükümlerine tabi, özerk statüye ve tüzel kişiliğe sahip Türkiye Bilardo Federasyonunun teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Ana Statü, Türkiye Bilardo Federasyonunun Genel Kurulu, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu ile diğer kurulları, Federasyon Başkanını, ilgili kulüp, sporcu, antrenör, teknik direktör, hakem, idareci, menajer, gözlemci, temsilci ve benzeri spor elemanlarını, Federasyonun çalışma usul ve esasları ile Genel Müdürlük ve Tahkim Kuruluyla olan ilişkilerini kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Ana Statü, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek-9 uncu Maddesi ile 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Ana Statüde geçen;

    a) Bakan: Genel Müdürlüğün bağlı olduğu spordan sorumlu Bakanı,

    b) Federasyon: Türkiye Bilardo Federasyonunu,

    c) Federasyon Başkanı: Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanını,

    ç) Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

    d) Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

    e) İl Müdürlüğü: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,

    f) Spor Dalı: Bilardo sporunu,

    g) Tahkim Kurulu: Federasyon ile kulüpler, Federasyon ile sporcu, hakem, teknik direktör, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile sporcu, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflar hakkında Federasyon Yönetim Kurulunca verilecek kararlar ile Disiplin Kurulu kararlarını, ilgililerin itirazı üzerine inceleme yaparak kesin karar veren Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş bulunan Kurulu,

    ğ) Uluslararası Federasyonlar: Federasyonun üyesi olduğu uluslararası birlik ve federasyonları

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Federasyonun Teşkilat ve Görevleri

    Federasyonun teşkilatı

    Madde 5 - (1) Federasyonun merkezi Ankara'dadır. Federasyon, merkez ve taşra teşkilatından oluşur. Taşra teşkilatı, genel merkez şubeleri ve bölge sorumluları şeklinde Yönetim Kurulu kararları ile oluşur.

    (2) Federasyonun merkez teşkilatı;

    a) Genel kurul,

    b) Yönetim kurulu,

    c) Denetleme kurulu,

    ç) Disiplin kurulu,

    d) Hakem, organizasyon, hukuk, mali, eğitim, sağlık, teknik, dış ilişkiler, sponsorluk ve diğer kurullar,

    e) Genel Sekreterlik,

    f) İdari birimlerden

    teşekkül eder.

    (3) İkinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde sayılanların dışındaki kurullar ve birimlerin oluşumu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları; her sene sezon öncesi yönetim kurulu tarafından onaylanan talimatla belirlenir.

    Federasyonun görevleri

    Madde 6 - (1) Türkiye Bilardo Federasyonunun görevleri şunlardır:

    a) Bilardo sporunun gelişmesini ve ülke geneline yayılmasını sağlamak amacıyla; projeler üretmek bu konularda gereken karar ve tedbirleri almak ve uygulamak,

    b) Yurt dışındaki ve yurt içindeki bilardo sporu ile ilgili gelişmeleri izlemek, her yaş gurupları için her türlü bilardo turnuva organizasyonları, yarışma, çalışma ve diğer faaliyetleri programlayıp bunların izinlerini verip, uygulamalarını kontrol etmek,

    c) Antrenörlerin kurslarla yetiştirilmesini ve seminerlerle eğitilmesini sağlamak, başarılı olanların belgelerini düzenleyip tescillerini yapmak, bunların çalışmalarını sürekli izlemek,

    ç) Ülke içinde müsabaka ve organizasyonlar düzenlemek, devamlılığını sağlamak, hakem, temsilci ve gözlemci atamasını yapmak,

    d) Yabancı ülkelerdeki bilardo sporu ile ilgili gelişmeleri ve yenilikleri izleyerek, bu bilgilerden ülke içinde daha çok kişinin yararlanmasını sağlamak,

    e) Bilardo malzemelerinin standartlarını tespit ederek, bunların yurt içinde veya yurt dışında yaptırılmasına veya temin edilmesine çalışmak, temin edilen malzemelerin dağıtımını yapmak,

    f) Federasyona gelir sağlamak amacıyla faaliyette bulunmak. Taşınır ve taşınmaz mal alım satımı ve kiralanması faaliyetlerini yürütmek,

    g) Kulüpler, ferdi sporcular, bölge ve il temsilcileri arasında doğabilecek teknik uyuşmazlıkları çözümlemek,

    ğ) Uluslararası federasyonun izni ile uluslararası kurs, seminer, panel, sempozyum ve spor organizasyonları düzenlemek,

    h) Uluslararası yarışmalara iştirak edecek olan milli takımları seçmek, seçilen takımları yarışmalara hazırlamak ve ülkemizi milli takımlar ile temsil etmek,

    ı) Yurt içinde düzenlenecek her türlü bilardo yarışmalarının iznini vermek ve uygulamalarını denetlemek, gerekli gördüğü durumlarda yönetim kurulu kararı ile bu yetkiyi bölge ve/veya il temsilcileri ile il müdürlüklerine vermek,

    i) Yurt içindeki her türlü turistik, ticari, sportif ve sosyal amaçlı açılan bilardo spor salonları ve tesislerinin tescil, vize, gözetim ve denetimini yapmak,

    j) Yurt içindeki tüm turistik, ticari, sportif ve sosyal amaçlı açılan bilardo spor salonlarının sınıflandırma çalışmalarını yapmak ve güncelleştirmek,

    k) Ülke genelinde ferdi ve kulüp takımları arasında bilardo müsabakaları ve lig ile ilgili talimatları hazırlamak ve uygulamak,

    l) Sonuçlara göre başarılı sporcuların takibini yapmak ve bu sporcuların yetişmesi ve uluslararası klasmanlarda yükselmeleri için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak,

    m) Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak,

    n) Bilardo sporu ile ilgili arşiv ve istatistiki çalışmalar yapmak, eğitici film, slayt ve broşür hazırlayarak, bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,

    o) Bilardo sporunda belirli bir sistemin uygulanması için yapılacak işlemleri belirlemek ve uygulamasını sağlamak,

    ö) Bilardo sporu ile ilgili yarışmalar düzenlemek, antrenman ve eğitim alanlarını tespit etmek, kamu kurum kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılan tesis, işletme, alan ve benzeri yerlerin standartlarını belirlemek ve onaylamak,

    p) İllerdeki Federasyon il temsilcilerinin kendi aralarında, bölge sorumluları ve Federasyonla koordineli bir şekilde çalışmalarını sağlamak,

    r) Federasyonun kuruluş, görev ve amaçlarının gerçekleşmesi için bütçe çalışması yapmak, bunun için gerekli ve yeterli mali kaynakları sağlamak, bunlarla ilgili gereken karar ve tedbirleri almak,

    s) Bilardo sporunu yaygınlaştırmak için öğretim kurumları ile diğer kamu ve özel kurumlarla ortak programlar, bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yapmak.

    Genel kurul

    Madde 7 - (1) Genel kurul, Federasyonun en üst organıdır. Genel kurulun toplanması ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulunca yürütülür. Genel Müdürlük, genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci, genel kurul çalışmalarının Çerçeve Statü ile bu Ana Statüye uygun olarak yapılıp yapılmadığına ilişkin raporunu Bakana sunulmak üzere Genel Müdürlüğe verir. Genel kurulun mevzuata aykırı bir şekilde yapıldığının denetim elemanlarınca tespiti halinde, adli yargıda genel kurulun iptali istenir.

    (2) Federasyon genel kurulu en geç dört yılda bir, mali genel kurulu ise 2 yılda bir yapılır.

    (3) Genel kurul üye sayısı 120 üyeden az 250 üyeden fazla olamaz.

    (4) Genel kurul aşağıdaki üyelerden oluşur;

    a) Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları ve on gençlik ve spor il müdüründen oluşacak onbeş üye,

    b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,

    c) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığınca belirlenecek iki üye,

    ç) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanlığınca belirlenecek iki üye,

    d) Türkiye Spor Yazarları Derneği tarafından belirlenecek iki üye,

    e) Dünya ve/veya Avrupa bilardo federasyonlarının yönetim kurulu ve hakem kurulu üyeleri,

    f) Görevlerine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla, asaleten federasyon başkanlığı yapanlar,

    g) Genel kurul tarihinden en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmak kaydıyla;

    1) Büyükler Dünya Şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olan sporcular,

    2) Büyükler kategorisinde Avrupa Şampiyonu olan sporcular,

    3) Yukarıda belirtilen şartları taşıyan sporcular yoksa, en fazla milli olmuş sporculardan beş kişi,

    ğ) Faal olmamak şartıyla en üst seviyede hakemlik yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş hakem,

    h) Kulüp temsilcileri.

    (5) Genel kurulu teşkil eden üyelerin en az %60'ı kulüp temsilcilerinden oluşur. Kulüp temsilcilerinin seçiminde seçim tarihinden önce iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine katılan kulüpler esas alınır.

    (6) Genel kuruldaki kulüp temsilcilerinin %60 en üst lige katılan, %15 en üst lige terfi müsabakalarına katılan, %10 lige ve terfi müsabakalarına katılmayan ancak, Federasyonun diğer faaliyetlerine katılan, %15 federasyon faaliyetlerine katılan 100 ün üzerinde sporcusu bulunan kulüplere her 100 sporcu için ilave bir üyeden oluşur.

    (7) İl Müdürlerinin tespitinde;

    a) En fazla sporcusu olan üç il müdürü,

    b) Bu fıkranın (a) bendinde belirtilen iller hariç coğrafi bölgeleri temsilen yedi il müdürü.

    (8) Liglerde yer alan takım sayıları ve lig statüleri zamanla değiştiğinden, kulüplerin genel kurulda temsil edilme şekilleri yukarıdaki temel esaslar dikkate alınarak Federasyon Yönetim Kurulunca belirlenir.

    (9) Altıncı fıkrada belirtilen yüzdelik kısımlarda hangi kulüplerin ve kaç üye ile temsil edileceği kura ile belirlenir.

    (10) Kulüplerin belirtilen kriterlere göre genel kurul üyesi olabilmesi için kulüp bünyesinde iki yıl üst üste tescilli ve vizeli en az yirmi lisanslı bilardo sporcusunun olması gerekir.

    (11) Kulüplerin hangi ligleri temsilen genel kurula katılacağı; Genel kurul tarihinden önceki tescil edilen lig sonuçlarına göre belirlenir. Bir alt lige düşen kulüpler düştükleri, bir üst lige çıkan kulüpler ise çıktıkları lige göre temsil edilirler.

    (12) Liglerden herhangi bir nedenle ihraç edilen veya çekilen kulüpler ilk genel kurulda temsil edilmezler.

    (13) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip olan üyeler, ancak bir kez oy kullanabilir. Bu kişiler hangi kurum adına oy kullanacaklarını genel kuruldan yedi gün önce Federasyona yazılı olarak bildirirler. Bildirim yapılmaması halinde Federasyon bu kişilerin kimi temsilen oy kullanacaklarını re'sen belirler. Genel kurulda vekaleten oy kullanılamaz. Genel kurulda farklı branşlardaki liglerde yer alan kulüpler ayrı ayrı oy hakkına sahiptir. Genel kurul üyesi olabilme hakkını elde edenlerin, 18 yaşını bitirmiş olması şarttır. Faal sporcular kulüp temsilcisi olarak oy hakkına sahip olamaz. Federasyonda ücretli veya sözleşmeli statü ile görev yapanlar genel kurul üyesi olamazlar.

    Genel kurulun görevleri

    Madde 8 - (1) Genel kurulun görevleri şunlardır;

    a) Ana Statüyü yapmak veya değiştirmek,

    b) Başkan ile yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının üyelerini seçmek,

    c) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programını ve bütçeyi onaylamak ve gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapma konusunda yönetim kuruluna yetki vermek,

    ç) Yönetim kuruluna taşınır ve taşınmaz mal alımı-satımı ve kiralanması, kiraya verilmesi, tesisleri işletmek, işlettirmek için yetki vermek,

    d) Federasyona bağlı spor dallarının ayrılmasına karar vermek,

    e) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarını ibra etmek,

    f) Denetleme kurulu raporunu ibra etmek,

    g) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan ödül ve yardım talimatını onaylamak,

    ğ) Federasyonun borçlanmasına karar vermek,

    h) Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak.

    (2) Birinci fıkranın (ç), (d) ve (ğ) bentlerindeki konularda, genel kurula katılan üyelerin dörtte üçünün kabul oyuyla karar verilir.

    Genel kurul toplantıları

    Madde 9 - (1) Genel kurul toplantıları ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulu tarafından yerine getirilir. Olağan genel kurul dört yılda bir Temmuz ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek bir tarihte yapılır.

    (2) Mali genel kurul ise; her iki yılda bir Temmuz ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek bir tarihte yapılır. Mali genel kurulda önceki döneme ilişkin bütçesi ve denetleme kurulu faaliyet raporu görüşülerek ibra edilir. Sonraki dönemin bütçesi onaylanır. Diğer mali konular karara bağlanır.

    (3) Olağanüstü genel kurul;

    a) Genel Müdürlüğün bağlı olduğu spordan sorumlu Bakanın yaptırdığı denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen Federasyon Başkanı veya yönetim kurulu üyeleri hakkında karar alınması,

    b) Yönetim kurulunun kararı,

    c) Toplam delege sayısının en az %40'ının noter kanalı ile yazılı müracaatı,

    üzerine toplanır.

    (4) Üçüncü fıkranın (a) bendinde belirtilen durumda veya mali genel kurulda yönetim kurulunun faaliyet ve mali raporları ibra edilmez ise Federasyon Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin kalan süresini tamamlamak üzere yapılacak seçim için olağanüstü genel kurula gidilir. Başkanlık ve yönetim kurulunun görevlerini ise genel kurula kadar denetleme kurulu yürütür. Denetleme kuruluda ibra edilmemiş ise yönetim kurulunun genel kurula kadar görevlerini genel kurul başkanlık divanı yürütür.

    (5) Üçüncü fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hallerde, genel kurul toplantısının üzerinden en az altı ay geçmeden olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmaz.

    (6) Olağanüstü genel kurul toplantısı, toplantı isteği Federasyona ulaştığı tarihten itibaren en geç altmış gün içerisinde yönetim kurulunca yerine getirilir. Olağanüstü genel kurulda, gündem haricinde başka konu görüşülmez ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır.

    (7) Genel kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, takip eden günde çoğunluk aranmaksızın toplanır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından aşağı olamaz.

    Federasyon Başkanı

    Madde 10 - (1) Federasyon Başkanı olabilmek için;

    a) T. C. vatandaşı olmak,

    b) Genel kurul tarihinde 30 yaşını doldurmuş olmak,

    c) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    ç) Kesinleşmiş sigorta veya vergi borcu nedeniyle takibata uğramamış olmak,

    d) Seçim tarihinden önce bir defada altı ay veya toplam olarak bir yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmamış olmak,

    e) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tescil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak

    gerekmektedir.

    (2) Başkan adaylarında, başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir;

    a) Nüfus cüzdanı örneği,

    b) İkametgah belgesi,

    c) Mezuniyet belgesi,

    ç) İdari tahkikat sonucu görevine son verilmediğine dair beyan,

    d) Ceza kurullarınca altı aydan fazla ceza ile cezalandırılmadığına dair belge,

    e) Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil sabıka kaydı.

    (3) Başkan adayları genel kurul tarihinden en az 15 gün önce aday olduklarına dair başvurularını yapacaklar ve yönetim kurulunca belirlenecek adaylık ücretini Federasyon hesabına yatıracaklardır.

    (4) Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi, genel kurulda yönetim, denetleme ve disiplin kurulları üyelerinin seçimi ile birlikte yapılır.

    (5) Başkanın yokluğunda görevlerini, Başkan vekili yürütür. Başkan vekilinin görev süresi Başkanın görev süresi kadardır. Başkan vekili, Başkan tarafından atanır.

    (6) Başkanın ölümü veya istifası halinde, üç ay içinde tekrar seçim yapılması şartıyla, bu görevi Başkan vekili yürütür. Ancak Genel Kurula altı aydan az bir süre varsa yönetimdeki boşalmalar nedeniyle olağanüstü genel kurula gidilmez.

    Başkanın görevleri

    Madde 11 - (1) Başkanın görevleri şunlardır;

    a) Federasyonu temsil etmek,

    b) Federasyonun faaliyetlerini kanunlara, Çerçeve Statü, bu Ana Statü ve diğer mevzuat ile genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına göre yürütmek,

    c) Yönetim kuruluna başkanlık etmek,

    ç) Yönetim kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak. Bu faaliyetler için gerekli harcamaların yapılmasını ve/veya yaptırılmasını sağlamak ve denetlemek. Gerektiğinde bu yetkisini başkan vekiline devretmek,

    d) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını yönetim kuruluna teklif etmek,

    e) Gerekli gördüğünde diğer kurullara başkanlık etmek,

    f) Başkan vekilini belirlemek,

    g) Yönetim kurulunda yapılacak görev dağılımına göre görev alacak üyelere sorumlu oldukları bölümler için yetki kullanma iznini vermek ve sorumlu yönetim kurulu üyesi kişi ile birlikte sorumluluk alanında müştereken kararlar almak,

    ğ) Federasyonun genel amaçlarını gerçekleştirmek için harcamalar yapmak, gerektiğinde bu yetkiyi sınırlarını belirterek yönetim kurulu üyelerine ve/veya genel sekretere devretmek,

    h) İlgili kanunlarda ve bu Ana Statüde belirtilen diğer görevleri yapmak.

    Yönetim kurulu

    Madde 12 - (1) Yönetim kurulu, Federasyon Başkanı ve genel kurulun seçeceği ondört üye olmak üzere toplam onbeş üyeden oluşur. Aynı sayıda yedek üyede genel kurulda seçilir. Yönetim kurulu üyesi olabilmek için, bu Ana Statünün 10 uncu Maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç), (d) ve (e) bentlerindeki şartlar aranır.

    (2) Yönetim kurulunun görev süresi dört yıldır. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır. Ölüm veya istifa gibi nedenlerle, yönetim kurulu asıl ve yedek üye sayısının toplam beşe inmesi halinde, genel kurul olağanüstü toplantıya çağırılır.

    Yönetim kurulunun görevleri

    Madde 13 - (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır;

    a) Bilardo kulüplerini kayıt ve tescil etmek. Yurt içinde her türlü bilardo müsabaka ve organizasyonun iznini vermek ve uygulamalarını denetlemek. Gerektiği durumlarda kişi ve kuruluşlara Federasyon gözetim ve denetiminde kalmak şartı ile yetki vermek,

    b) Ülke genelindeki tüm bilardo müsabaka ve organizasyonların neticelerini tescil etmek. Olaylı ve anlaşmalı yarışmalar hakkında karar vermek,

    c) Bilardo ile ilgili idareci, yetiştirici, teknik eleman, hakem ve benzeri elemanları eğitmek, bu elemanların gelişmesi için her türlü tedbiri almak, sosyal güvenlik haklarını sağlamak, bunların kulüp değiştirmeleri ve çalışmaları ile ilgili usul ve esasları tespit etmek, lisanslardan alınacak tescil, vize, transfer ücret ve yaş sınırlarını tespit etmek, gerektiğinde transfer bedelinden pay almak, yine gerektiğinde tescil ve vizeden ücret almak,

    ç) Müsabakalardan alınacak katkı paylarını tespit etmek,

    d) Kulüplerin bilardo dalı kurmak için yapacakları başvuruları karara bağlamak, bununla ilgili faaliyet ve taahhütleri denetlemek,

    e) Kulüpleri, sporcuları ve çalıştırıcılarını ödüllendirmek,

    f) Yarışmalarda emniyet ve sağlık ile ilgili tedbirleri almak ve aldırtmak,

    g) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak taşınır ve taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralaması yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek ve gerektiğinde çeşitli işler için iktisadi işletme kurmak, kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirakte bulunmak, bilardo faaliyetlerinin her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak, gerektiğinde ithal etmek,

    ğ) Federasyonun taşra teşkilatını kurmak,

    h) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve bilardo ile ilgili her türlü faaliyetleri yürütmek,

    ı) Bilardo ile ilgili televizyon, radyo, basılı eser yayınları ile her türlü reklam konusunda ticarî ve malî hakları düzenlemek ve denetlemek,

    i) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak,

    j) Kulüpler, sporcular, teknik yönetici ve antrenörler, hakemler, yarışma görevlileri ile bilardo alanında görevli diğer ilgililerin başvurularını, gerekli olan durumlarda bağlı oldukları kuruluşların görüşlerini de alarak karara bağlamak,

    k) Genel kurul toplantılarını hazırlamak,

    l) Bütçeyi hazırlamak,

    m) Genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak,

    n) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda, Federasyon Başkanına olağanüstü durumlar için borçlanma, harcama ve yetki kullanma izni vermek,

    o) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde yer alacak birimlerinde görevlendirilecek idari ve teknik personelinin sayısını, bu personelle birlikte profesyonel olarak istihdam edilecek görevlilerin sözleşme ücretlerini ve sosyal haklarını; kurul üyelerinin tazminatlarını, fazla mesailerini, yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek,

    ö) Görevlerini yerine getirebilmek için talimatlar hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak ve onaylanan talimatları uygulamak,

    p) İlgili kanunlar, Ana Statü ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

    (2) Yönetim kurulu; Federasyon Başkanının başkanlığında üyeleri arasından seçeceği dört kişilik bir icra kurulu oluşturabilir ve sınırlarını tespit edeceği çerçevede yetkilerini bu kurula devredebilir. Bu kurul gerekli zamanlarda toplanır, kararlar alır ve uygulayabilir. Yaptığı işlemler hakkında da ilk toplantıda yönetim kuruluna bilgi verir.

    Yönetim kurulu toplantıları

    Madde 14 - (1) Yönetim kurulu, en az üç ayda bir defa Başkan tarafından belirlenen gündemi görüşmek üzere çoğunlukla toplanır. Üyelerin önereceği konular gündeme eklenir.

    (2) Kararlar, toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

    (3) Mazeretsiz olarak, üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği sona erer ve yerine en çok oy alan yedek üye çağrılır.

    (4) Mazeretler yazılı olarak, sebepleri ile birlikte toplantı saatinden önce Başkana bildirilir. Mazeretin geçerliliğine yönetim kurulu karar verir.

    (5) Kararlar, karar defterine yazılır ve imzalanır, Başkan ve icra kurulu tarafından uygulanır.

    Denetleme kurulu

    Madde 15 - (1) Denetleme kurulu, genel kurulca dört yıl için seçilen, üç asıl, üç yedek üyeden oluşur. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelen alınır. Denetleme kurulu üyelerinde, bu Ana Statünün 10 uncu Maddesinin birinci fıkrasındaki şartlar ile birlikte en az bir kişinin mali konularda ihtisas sahibi olması şartı aranır.

    (2) Mazeretsiz olarak, üst üste iki veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği düşer.

    (3) Kurul görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yerlerine yenisi görevlendirilmez.

    (4) Üyeler kendi aralarından bir başkan seçerler.

    (5) Kurul kararlarını çoğunlukla alır, karara katılmayan üye, gerekçelerini belirten bir raporu genel kurula sunar.

    Denetleme kurulunun görevleri

    Madde 16 - (1) Denetleme kurulu, Federasyonun mali işlemlerini genel kurul adına denetler. Bunların mevzuata, belge ve kararlara uygun olup olmadığını tespit eder. Her yıl hazırlayacağı yıllık denetleme raporunu, genel kurulun onayına sunar. Kurul gerek görmesi durumunda uzman bilirkişilerden yararlanabilir. Bilirkişilere verilecek ücret Federasyonca karşılanır.

    (2) Bu denetlemelerini yerine getirirken, Federasyon görevlileri kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri vermek zorundadırlar. Kurul denetimlerini Federasyon merkezinde yapar ve belgeleri Federasyon bürosunda inceler. Kurul, denetleme raporunu toplantı gününe en az yirmi gün kala Federasyona teslim eder,

    (3) Federasyon, denetleme raporunu toplantıdan onbeş gün önce Genel Müdürlüğün ve Federasyonun resmi internet sitesinde yayınlayarak ve toplantı günü toplantı salonu girişine asarak ve dağıtarak üyelere duyurur.

    Disiplin kurulu

    Madde 17 - (1) Disiplin kurulu, genel kurulca dört yıl için seçilen bir başkan ve dört asıl, beş yedek üyeden teşekkül eder. Üyeler kendi aralarından başkan vekili ve bir raportör seçerler. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde boşalan asıl üyeliğe yedek üyelerden sırası gelen alınır.

    (2) Disiplin kurulu üyesi olabilmek için bu Ana Statünün 10 uncu Maddesinin birinci fıkrasındaki şartlar aranır. Asıl ve yedek üyelerden en az ikisinin hukukçu olması zorunludur.

    (3) Kurul kararlarını çoğunlukla alır, görevlerinde ve verdikleri kararlarda bağımsızdırlar. Mazeretsiz olarak, üst üste iki veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği düşer.

    (4) Disiplin kurulu; kulüpler, bilardo faaliyetinde bulunan kuruluşlar, sporcular, hakem, antrenör, yönetici ve görevli diğer kişilerle ilgili olay ve fiillere ilişkin disiplin işlerine bakar.

    (5) Disiplin kurulu gerektiğinde toplanır. Toplantı, Başkanın çağrısı üzerine en az üç üyenin katılımı ile yapılır. Toplantı için asıl üyelerin bulunmadığı zaman yedek üyeler toplantıya katılabilir. Gündem Başkan tarafından düzenlenir. Kararlar salt çoğunlukla alınır.

    (6) Disiplin suçunu teşkil eden fiil ve cezalara ilişkin hususlar yönetim kurulunun çıkaracağı talimatla düzenlenir.

    Tahkim Kurulu

    Madde 18 - (1) Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş olan Tahkim Kurulu; Federasyon ile kulüpler, Federasyon ile sporcu, hakem, teknik direktör, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile sporcu, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflar hakkında Federasyon Yönetim Kurulunca verilecek kararlar ile disiplin kurulu kararlarını, ilgililerin itirazı üzerine inceleyerek kesin karara bağlar.

    (2) Tahkim Kurulu, 3289 sayılı Kanun, Genel Müdürlüğün ilgili mevzuatı, Federasyonun ve uluslararası federasyonların kurallarını dikkate alarak hüküm tesis eder.

    Diğer kurullar

    Madde 19 - (1) Hakem, organizasyon, hukuk, mali, eğitim, sağlık, teknik, dış ilişkiler, sponsorluk ve gerekli görülen diğer yan kurullar yönetim kurulunun onayı ile kurulabilir.

    (2) Bu kurulların görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esas ve usulleri yönetim kurulu tarafından çıkarılacak talimatlarla düzenlenir.

    Genel sekreter ve idari birimler

    Madde 20 - (1) Federasyonun idari birimi; Genel sekreter, teknik yönetici ve öğretici ile diğer idari ve teknik personelden oluşur.

    (2) İdari birim, yönetim kurulu kararları çerçevesinde Federasyonun hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamakla görevlidir.

    (3) Genel sekreter, idari birimin yetkilisi ve sorumlusu olup, idari personelin amiridir. Teknik yönetici ve öğreticiler yönetim kurulu üyeleri ve Başkana bağlıdırlar.

    (4) Genel sekreter; Federasyonun ve üst kuruluşların kararları uyarınca, Federasyon yönetiminin gerektirdiği idari, mali ve teknik hizmetlerin yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkili olup, yönetim kuruluna karşı sorumludur. Yönetim kurulu toplantılarına katılır. Kurulun raportörlük ve sekreterya görevlerini yapar, Başkan adına yazışma işlerini yürütür.

    Taşra teşkilatı

    Madde 21 - (1) Federasyonunun yurt içi bağlantılarını sağlamak üzere yönetim kurulunca; tüm illerde bilardo il temsilcileri, Türkiye genelinde bilardo sporunun yoğunluğuna göre bölge sorumluları tayin edilir ve gerekli görülen illerde yeteri kadar personelden oluşan Federasyon şubeleri kurulabilir.

    (2) Temsilciler, Federasyonunun vereceği görevleri yerine getirir, ilgili konuları ve sorunları bölge sorumlularına iletirler.

    (3) Federasyon il temsilcileri, bölge sorumluları ve Federasyon şubeleri, bunlara ek olarak il hakem kurulları, il düzenleme kurulları oluşturulabilir. Kurulacak yurt içi teşkilatların kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri yönetim kurulunun çıkaracağı talimatla düzenlenir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Seçim İşleri

    Genel kurulun toplantıya çağrılması

    Madde 22 - (1) Genel kurul toplantıları, Federasyonun merkezi olan Ankara'da, dört yılda bir Temmuz ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek bir tarihte yapılır.

    (2) Genel kurul gündemi, toplantı tarihi ve yeri toplantı tarihinden en az on beş gün önce Türkiye genelinde yayın yapan iki gazetede ilanen duyurulur.

    (3) Genel kurul çağrısı, toplantı gündemi, faaliyet raporu, denetleme raporu ile bütçe tasarısı toplantıdan en az on beş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinden üyelere duyurulur.

    Genel kurul üyelerinin listesi

    Madde 23 - (1) Genel kurula katılma hakkını kazanmış üyelerin listesi Federasyon tarafından hazırlanır. Üye listesinde, üyelerin adı, soyadı, temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir. Üye listesi, genel kurul tarihinden otuz gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edilir.

    (2) Listenin ilan edildiği tarihten itibaren on beş gün içerisinde listeye itiraz edilebilir. Üye listesine itiraz yönetim kurulunca değerlendirilir ve bir gün içerisinde karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim kurulu itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren üç gün içerisinde kesin karar verir. Divan oluştuktan sonra genel kurul çalışmaları ile ilgili her türlü itiraz, divan tarafından çözülür.

    (3) Genel kurul toplantısına ilişkin işlemler üye listesine göre yürütülür.

    (4) Genel kurula üye seçmek hakkına sahip olan kurum, kuruluş, dernek ya da kulüpler, fesih ya da başka nedenlerle öz varlıklarını ya da niteliklerini kaybettiklerinde, üye seçme hakkını da kaybederler.

    (5) Üyeliğin istifa, ölüm, ihraç gibi sebeplerle sona ermesi halinde, yerine yenisi belirlenir. Yeni üye, eskisinin kalan süresini tamamlar.

    Toplantı ve karar yeter sayısı

    Madde 24 - (1) Olağan ve olağanüstü toplantının yapılabilmesi için üye tam sayısının yarısından bir fazlasının katılımı gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı takip eden günde katılan üyelerle çoğunluk aranmaksızın yapılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı, seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından aşağı olamaz.

    (2) Başkan ile yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelerinin seçimi, genel kurula katılan üyelerin kullandıkları oyların fazlasını alanın kazanması ile gerçekleşir. Eşit oy çıkması halinde fazla oy alan iki aday ve/veya adaylar listesi için ikinci tur oylama yapılır. Eşitlik ikinci tur oylamada da bozulmaz ise, divan başkanlığı sonucu kur'a ile belirler.

    (3) Yönetim kuruluna taşınır ve taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması için yetki vermek ve Federasyonun borçlanmasına karar vermek için genel kurula katılan üyelerin dörtte üçünün kabul oyu gerekir.

    Toplantıya katılma ve çoğunluğun tespiti

    Madde 25 - (1) Federasyon, genel kurul üyeliği sıfatını kazanan kişiler adına genel kurul üyeliği belgesi düzenler ve bunları toplantı salonuna girişte imza karşılığı üyelere teslim eder.

    (2) Toplantı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı, Federasyon Başkanı veya onun görevlendireceği Başkan vekili veya yönetim kurulu üyesinin, üye listesini incelemesi ve katılanların miktarını belirlemesi ile tespit edilir.

    Genel kurul başkanlık divanının oluşturulması

    Madde 26 - (1) Genel kurul toplantısı, Federasyon Başkanının veya görevlendireceği başkan vekili veya yönetim kurulu üyesinin konuşması ile açılır. Daha sonra genel kurul başkanlık divanı oluşturulur.

    (2) Genel kurul başkanlık divanı; Başkan, Başkan Yardımcısı, iki yazman üye ve seçim işlerinde görev yapacak iki üyeden oluşur. Divanın oluşumu, seçim ile gerçekleştirilir. Divan başkanlığı seçimi üyelerin açık oyu ile yapılır. Başkanlık divanı üyeleri genel kurul delegesi olmak zorundadır.

    (3) Genel kurul, çalışmalarını kolaylaştırmak için belirli görevlerde yardımcı olmak üzere komisyonlar kurabilir.

    Başkanlık divanının görev ve yetkileri

    Madde 27 - (1) Başkanlık divanı, bu Ana Statü ve Çerçeve Statü hükümleri çerçevesinde toplantının yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.

    (2) Toplantı tutanakları, divan başkanı ve divan kurulu üyeleri ile birlikte toplantının sonunda imzalanır.

    (3) Bu tutanakların birer kopyası genel kurul sonunda, Genel Müdürlük gözlemcisi ve Federasyona teslim edilir.

    (4) Başkanlık divanı, görüşmelerin güven ve düzenini bozanlara uyarma cezası verebilir. Düzeni sürekli olarak bozanlar hakkında da toplantıdan çıkarma kararı alınması için, genel kurulun oylamasına başvurabilir.

    (5) Genel kurulun oy çokluğuyla aldığı karar sonucu toplantıdan çıkarılan üye, toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamaya katılamaz.

    Gündemin tespiti ve görüşmeler

    Madde 28 - (1) Divan başkanı, daha önce çağrı yazısında duyurulmuş olan gündemi genel kurula açıklar.

    (2) Gündeme, Çerçeve Statü ve bu Ana Statüye aykırı olmayan Maddeler eklenmesine ilişkin öneriler, en az on üyenin imzalanmış yazılı başvuruları ile yapılabilir. Bu öneriler açık oya sunulur, kabul edilen öneriler gündeme eklenir. Bu nitelikteki gündem Maddeleri, daha önce ilan edilen Maddelerin görüşülüp karara bağlanmasından sonra görüşülür.

    (3) Gündem Maddesi hakkında söz isteyen genel kurul üyeleri, yazılı başvurularını divan başkanlığına iletirler. Divan başkanlığı, talepleri gündem sırasını dikkate alarak düzenler. Üye sırasını başkasına bırakabilir. Bu durumda sırasını bıraktığı üyenin sırası gelince konuşabilir.

    (4) Divan başkanı, konuşma taleplerinin sayısını dikkate alarak genel kurul oylamasına sunar ve konuşma süreleri genel kurulca belirlenir.

    (5) Genel kurulda, üyelerin Federasyon işlemlerine ilişkin sorularını yönetim kurulu ya da denetleme kurulu sözcüleri yanıtlamakla yükümlüdür.

    (6) Karşı söz hakkının kullanılması sebebi ile görüşmelerin uzaması halinde, sıradaki konuşmalar tamamlanmadan görüşme yeterliliği oylamasına geçilebilir. En az on üyenin yazılı başvurusu halinde divan başkanlığı önergeyi işleme koyar. Önerge, söz hakkı olanların adları okunmak ve bunların söz haklarının saklı olduğu açıklanmak suretiyle önerge lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra genel kurul oyuna sunulur. Kabulü halinde o gündem Maddesi ile ilgili konuşmalar bitirilir.

    (7) Divan başkanı, gündem Maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken, tarafsızlık ilkesine aykırı açıklama yapamaz.

    Kurullara aday olma

    Madde 29 - (1) Federasyon Başkanı ile yönetim, denetleme ve disiplin kurulları üyeliği için adayların genel kurul üyesi olması şartı aranmaz.

    (2) Federasyon Başkanı, denetleme ve disiplin kurulu üyeliğine seçilenler ile Başkan vekilliğine veya hakem kuruluna atanan üyelerin, varsa kulüpleri ile olan ilişkileri kesilir.

    Seçim listesinin ve oy pusulalarının düzenlenmesi

    Madde 30 - (1) Başkan adayları, yönetim, denetim ve disiplin kurulları için uygun gördükleri asıl ve yedek üyelerin isimlerini, liste halinde divan başkanlığına yazılı olarak teslim ederler. Adaylık için başvuru başkanlık divanının oluşmasından önce ya da sonra olabilir. Başvuru için teslim süresi divan başkanı tarafından ilan edilir. Süre bitiminde, teslim alınan listeler en az iki yerde ilan edilir. Listelere yapılan itirazları başkanlık divanı inceleyerek karara bağlar.

    (2) Seçimler, başkan adayları ve listelerinin bir bütün olarak oylanması şeklinde yapılır.

    Başkan adaylarına söz verilmesi

    Madde 31 - (1) Divan başkanı; Başkan adaylarına, istekleri halinde ad çekme suretiyle tespit edeceği sırada söz hakkı verir.

    (2) Adayların konuşma süresi otuz dakikadan uzun olamaz. Aday sayısının dörtten fazla olması durumunda bu süre genel kurul tarafından azaltılabilir. Adaylar kendi sürelerini başka adaylara devredemez.

    (3) Başkan adayları dört yıllık faaliyet programları ve mali bütçelerini genel kurula yazılı olarak sunmak zorundadırlar.

    (4) Her sandık başında; başkan adaylarının adını divan başkanına bildirdikleri genel kurul üyesi birer gözlemci bulunabilir.

    Seçimlerin yapılması

    Madde 32 - (1) Seçimlerde gizli oy, açık tasnif ilkesi uygulanır. Her üye, divan başkanının görevlendireceği divan üyesinden mühürlü zarfı imza karşılığı alır, oy verme kabinine girer. Kabinde bulunan renkli pusulaların veya yeniden tasnif edilen listenin zarfa konulması, zarfın seçim sandığına atılması ile oy kullanılmış olur.

    (2) Zarfını kaybeden veya başka şekilde elinden çıkaran delegeye, yeni zarf verilmez ve delege oy kullanma hakkını kaybeder.

    (3) Üyeler bu şekilde oylarını kullandıktan sonra genel kurul listesini imzalarlar. Yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyeliğine ait listelerde değişiklik yaparak oy kullanılabilir.

    Sandıkların kapatılması, oyların tasnifi ve tutanak düzenlenmesi

    Madde 33 - (1) Genel kurula katılan tüm üyelerin oylarını kullanmalarından sonra sandıklar kapatılır.

    (2) Divan başkanının denetim ve gözetiminde, aday ve gözlemcilerinin huzurunda sandıklar açılır. Zarflar sayılır ve oy kullanan üye sayısı ile zarf sayısının eşit olup olmadığı tespit edilir, zarf sayısı fazla ise divan başkanı tarafından fazlalık sayısındaki zarf rasgele seçilir ve fazla zarflar açılmadan imha edilir.

    (3) Oyların tasnifinde oy pusulaları sayılır. Bir zarfın içinden aynı oy pusulasından birden fazla çıktığında, bunların biri geçerli sayılır ve tek oy olarak hesaplanır. Zarftan çıkan diğer oy veya oylar imha edilir. Bir zarfın içinden değişik iki ya da daha fazla oy pusulası çıktığında bunlar iptal edilir ve oy geçersiz sayılır.

    (4) Yönetim, denetleme ve disiplin kurulları seçimlerinde geçerli oy pusulalarında yer alan tercihler dikkate alınarak tasnif yapılır. Çıkan sıralamaya göre asıl ve yedek üyeler belirlenir. Eşitlik halinde, eşit oy almış adaylar arasında divan başkanı gözetiminde kur'a çekilir.

    (5) Divan başkanı seçim sonuçlarını genel kurul üyelerine açıklar. Gündemdeki bütün Maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasından sonra divan başkanı toplantıyı bir konuşma ile kapatır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Mali Hükümler

    Federasyon bütçesi

    Madde 34 - (1) Federasyonun bütçesi, yönetim kurulunca mali yıla göre düzenlenerek, genel kurulun onayından sonra uygulamaya konur.

    (2) Bütçede, Federasyonun gelir ve giderleri, yapılacak faaliyetler, bunlara ayrılacak ödenek, personele ve diğer görevlilere verilecek ücretler, kurulların masrafları ile diğer yönetim ve hizmet giderleri, bilanço esasına ve yönetim kurulunca hazırlanacak bütçe talimatına göre belirlenir.

    (3) Yönetim kurulunun onayı ile harcamalara ilişkin işlemleri yürütmeye, tahsilatları sağlamaya Federasyon Başkanı yetkilidir. Federasyon Başkanı bu yetkisini, sınırlarını belirlemek kaydı ile başkan vekiline devredebilir. Harcama belgelerinin Başkan ve genel sekreter, Başkan ve başkan vekili veya başkan vekili ve genel sekreter tarafından imzalanması gerekmektedir.

    (4) Federasyon bütçesinin en az yüzde onbeşi eğitim, altyapı ve kulüplere yardım olarak ayrılır.

    Federasyonun gelirleri

    Madde 35 - (1) Federasyonun gelirleri şunlardır;

    a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay,

    b) Genel Müdürlük bütçesinden altyapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak kaynak,

    c) Federasyona üye olan turistik, ticari ve bilardo salonları bilardo kulüpleri veya işletmeleri ile Federasyona bağlı bilardo kulüpleri, bilardo spor salonları veya işletmelerinden alınacak aidatlar ile yıllık tescil vize ve her türlü bilardo masası ödentisi,

    ç) Tescil ve vize ücretleri,

    d) Katılım payları,

    e) Turnuva ve Lig maçları katılım bedelleri, eğitim, hakem ve antrenör kursları, gelişim seminerleri katılım bedelleri ve düzenlenecek bilardo okulları ve bilardo dersleri ücretleri,

    f) Transferlerden alınacak pay,

    g) Sponsorluk gelirleri,

    ğ) Reklam, yayın ve basılı evrak gelirleri,

    h) Ceza ve itiraz gelirleri,

    ı) Yardım ve bağışlar,

    i) Kira ve işletme gelirleri,

    j) Her türlü yayın ve bahis gelirleri,

    k) Diğer gelirler.

    (2) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak toplam tutar ile gerektiğinde alt yapı ve eğitime ilişkin projelerinin desteklenmesi amacıyla tahsis edilecek kaynak, Genel Müdürlüğün yıllık harcama programı dikkate alınarak, Federasyon hesabına aktarılır.

    (3) Federasyonun tüm gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

    Federasyonun giderleri

    Madde 36 - (1) Federasyon, görevlerini yerine getirebilmek için bütçe esasları çerçevesinde gerekli bütün harcamalarını yapar.

    (2) Federasyon; ihtiyacı olan ve amacına uygun her türlü menkul ve gayrimenkul malları bütçe esasları ve genel kurul kararları dahilinde almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, işletmeye, gayri menkulleri üzerinde ipotek ve her türlü hak ve mükellefiyetler tesis etmeye ve bağış kabulüne, gerektiğinde bilardo malzemeleri ithal etmeye, nakitlerini yönetim kurulunun kararları doğrultusunda değerlendirmeye yetkilidir.

    (3) Harcamalarla ilgili usul ve esaslar yönetim kurulunca çıkarılacak talimatla belirlenir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Genel Müdürlük ile ilişkiler

    Madde 37 - (1) Federasyon ihtiyacı halinde, Genel Müdürlüğün mülkiyetinde bulunan menkul veya gayrimenkulların bedelsiz olarak kırkdokuz yıl süre ile tahsisi için başvurur. Tahsisin süresi, konusu, başka federasyonlar veya Genel Müdürlük tarafından kullanılıp kullanılamayacağı, kullanımındaki gayrimenkulların ortak kullanımı halinde, bakım onarım masrafları ve tesislerde istihdam edilecek personelin niteliği, özlük hakları ile Genel Müdürlük personelinden faydalanma usul ve esasları Genel Müdürlük ile Federasyon arasında yapılacak protokol ile tespit olunur.

    (2) Bu protokolde, Genel Müdürlük personelinden, kimlerin, hangi şartlarda ve ne kadar süre ile Federasyonda çalıştırılacağı, tesislerin hangilerinden ne şartlarla Federasyonun veya kulüplerin yararlanabileceği gösterilir.

    (3) Genel Müdürlükçe tahsis edilen menkul ve gayrimenkullar tahsis amacı dışında kullanılamaz, kullanıldığının tespiti halinde tahsis iptal edilir.

    (4) Ödül ve sponsorluk işlemleri, 3289 sayılı Kanunun Ek-3 üncü Maddesi ile bu Maddeye istinaden çıkarılan yönetmelikler çerçevesinde yürütülür.

    (5) Bilardo branşında lisanslı sporcu ve spor kulüplerine ait istatistiki bilgileri içeren formlar hazırlanarak Genel Müdürlükçe belirtilen dönemlerde Genel Müdürlüğe gönderilir.

    Kulüpler ve diğer bilardo işletmeleri

    Madde 38 - (1) Federe bilardo kulüpleri veya salonları ile ticari, turistik ve sosyal amaçlı özel bilardo kulüpleri veya salonları ve diğer spor kulüplerinin bilardo şubeleri Federasyon tarafından tescil edilir.

    (2) Bilardo faaliyetinde bulunan tüm federe ve özel bilardo kulüpleri veya işletmeleri, Federasyon yönetim kurulunun belirleyeceği tescil şart ve esaslarını yerine getireceğini taahhüt edip, tescil ücretini ödedikten sonra bilardo salonları tescil edilir ve belgeleri verilir.

    Bilardo kulüplerinin devri ve şirketleşme

    Madde 39 - (1) Bilardo dalında faaliyet gösteren kulüpler, bilardo şubelerini kanunlarla belirtilen şekil ve esaslara göre kuracakları veya kurulmuş olan şirketlere devredebilirler. Kulüplerin şirketleşmesi halinde, tescilli bulundukları yerden başka yere nakilleri yapılamaz. Devirlerde bilardo sporunun yayılması, güçlenmesi ve yararları ön planda tutulur.

    Yayınların düzenlenmesi

    Madde 40 - (1) Bilardo faaliyetlerinin televizyon, radyo ve her türlü teknik cihaz ve benzeri araçlarla yayınlanmasına, yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına yönetim kurulu yetkilidir.

    (2) Bu yetki kullanılırken, Türk bilardo sporunun, kulüplerin ve Federasyonun yararları ön planda tutulur.

    Talimatlar

    Madde 41 - (1) Bu Ana Statü ile belirlenen konularda çıkarılacak olan talimat ile diğer alt düzenleyici işlemler, yönetim kurulu tarafından düzenlenir. Ancak, ödül ve yardım talimatları genel kurulun onayına sunulur. Yönetim kurulu tarafından düzenlenen ve genel kurulca onaylanan talimatlar ile diğer mevzuat Genel Müdürlüğün ve Federasyonun internet sayfalarında yayınlanarak yürürlüğe girer.

    Bakanlığın gözetim ve denetimi

    Madde 42 - (1) Federasyonun her türlü faaliyet ve işlemleri Bakanlığın gözetim ve denetimine tabidir.

    (2) Denetim sonucunda, görevi başında kalmasında sakınca görülen Federasyon Başkanı veya yönetim kurulu üyeleri hakkında karar alınmak üzere Bakan, genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

    İhtilafların çözümü

    Madde 43 - (1) Federasyonun denetimine ilişkin hususlar hariç olmak üzere, Genel Müdürlük ile Federasyon arasında çıkacak her türlü ihtilaf, Tahkim Kurulunca belirlenecek bir üyenin başkanlığında, Genel Müdürlük ve Federasyonca görevlendirilecek üçer kişiden oluşturulacak komisyon tarafından görüşülerek kesin karara bağlanır.

    Yürürlük

    Madde 44 - (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 45 - (1) Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar