VAN GÖLÜ YÖNETMELİĞİ

    Van Gölü Yönetmeliği

    Denizcilik Müsteşarlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 31.01.1977

    Resmi Gazete Sayısı: 15836

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmelik, Vangölünde çalıştırılan ticaret gemilerinde can ve mal güvenliğini sağlamak ve trafiği düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

    Kapsam

    Madde 2 - Vangölünde çalıştırılan ticaret gemilerinin tabi olacağı esaslar aşağıda belirtilmiştir.

    Genel Hükümler

    Madde 3 - Van gölünde çalışan ticeret gemilerinin ölçümü, yükleme markası ve yolcu sayısının tesbiti ile muayeneleri, Marmara Bölgesi Liman ve Denizişleri Müdürlüğü Gemi Sörvey Kurulunca yapılır.

    Madde 4 - Vangölü gemilerinde çalışan gemiadamları, İstanbul Liman Başkanlığınca Vangölü için açılacak ayrı bir kütüğe tescil olunur.

    Madde 5 - Van gölünde çalışan ticaret gemilerinin istiap haddi,can kurtarma ve yangın söndürme araçları bakımından kontrolleri, bu Yönetmeliğe göre mahalli belediyelerce yapılır.

    Madde 6- Tarife gereğince yapılmakta olan seferler, hava muhalefeti halinde iptal edilebilir.

    Teknik Hükümler

    Teknik Durumu

    Madde 7- Gemilerin teknik durumu yürürlükte bulunan Ticaret Gemilerinin teknik durumları hakkındaki tüzük'de kısa (Marmara denizi içinde) sefer yapan gemiler için getirilmiş olan hükümlere tabi olacaktır.

    Madde 8 - (Değişik:RG-16/10/1981-17486)

    Gemilerin karine muayenesi 3 yılda bir, pervane şaft, muayeneleri 5 yılda bir yapılır.

    Madde 9 - Yapılan muayene sonucunda, durumları bu Yönetmeliğe uygun olduğu anlaşılan gemilere, bir yıl süreli, "sefere elverişlilik" belgesi düzenlenir.

    Madde 10 - Böyle bir belgesi olmayan veya belgesinin süresi bitmiş olan geminin sefere çıkmasına izin verilmeyeceği gibi, herhangi bir nedenle bu yönetmelikte belirtilen niteliklerini kaybeden geminin de belgesi iptal edilir.

    Makine Durumu

    Madde 11 - Gemilerin ana makineleri sakin havada tekneye en az 7 mil sürat yaptırabilecek güçte olacaktır.

    Madde 12 - Marine ve aksamı, ticaret gemilerinin teknik durumları Hakkında Tüzük'de belirtilen teknik niteliklere sahip olacaktır.

    Can Kurtarma Tesis Araçları

    Madde 13 - Can kurtarma tesis ve araçlarının adedi ve teknik nitelikleri, Ticaret Gemilerinin Teknik Durumları Hakkında Tüzük'de belirtilen hükümlere uygun olacaktır.

    Yangından Koruma ve Yangın Söndürme Tesis Araçları

    Madde 14 - Yangından koruma ve yangın söndürme tesis ve araçları, Ticaret gemilerinin Teknik Durumları Hakkında Tüzük'ün beşinci bölümündeki hükümlere uygun olacaktır.

    Ticaret Gemilerinin Çeşitli Donanımları

    Madde 15 - Vangölünde çalışan gemilerde bulundurulacak seyir aletleri, demir, zincir, halat vs. donanım ve teçhizat, Ticaret Gemilerinin Teknik Durumları Hakkında Tüzük'de kısa (Marmara Denizi İçinde) sefer yapan gemiler için öngörülen adet ve nitelikte olacaktır.

    Haberleşme Araçları

    Madde 16 - 200 Gros tonilato ve daha yukarı olan yolcu gemilerinde, radyo-komünikasyon kaidelerine uygun nitelikte alıcı ve verici telsiz telefon cihazı bulunacaktır. 200 Gros tonilatodan aşağı olanlarda mors, simafor veya uygun işaretleşme araçları bulunacaktır.

    Makine Yedekleri

    Madde 17 - Vangölünde çalışan ticaret gemilerinde bulunacak makine yedekleri, Ticaret Gemilerinin Teknik Durumları Hakkında Tüzük'ün kısa sefer bölgesi için konmuş hükümlerine tabi olacaktır.

    Madde 18- (Değişik:RG-16/10/1981-17486)

    Vangölünde çalışacak gemilerde görev alacak gemiadamlarının yeterlikleri ve sayıları aşağıdaki cetvellerde gösterilmiştir.

    Cetvel No: 1 Kaptan ve Güverte Zabitleri

    Geminin Gros Tonilatosu Kaptan 1.Zabit

    1000 ve daha yukarı Kıyı Kaptanı Kıyı Kaptanı

    300-999 olanlarda Kıyı Kaptanı Liman Kaptanı

    100-299 olanlarda Kıyı Kaptanı _

    100'den aşağı Liman Kaptanı _

    Cetvel No: 2 Güverte Tayfası

    Geminin Gros Tonilatosu Güverte Lostromosu Usta Ge. Gemi Miço

    1000 ve daha yukarı 1 2 2 1

    300-999 olanlarda 1 1 2 -

    100-299 olanlarda - 1 1 1

    100'den aşağı - 1 - 1

    Not : 1Usta Gemici yerine 2 Gemici, 1 Gemici yerine 2 Miço bulundurulabilir.

    Cetvel No: 3 BaşMakinist ve Makine Zabitleri

    Geminin Makine Baş Mühendis 2.Mühendis

    Gücü (BHP) (Başmakinist) (2. Makinist)

    1500 ve daha yukarı Yakınyol Makine Zabiti Deniz Motor Maknisti

    500-1499 olanlarda Deniz Motor Makinisti Deniz Motor Makinisti

    250-499 olanlarda Deniz Motor Makinisti Deniz Motorcusu

    250'den aşağı Deniz Motorcusu

    Cetvel No: 4 BaşMakinist ve Makine Zabitleri

    Geminin Makine Gücü (BHP) Makine Lostromosu Yağcı Silici

    1500 ve daha yukarı 1 2 2

    500-1499 olanlarda 1 2 1

    250-499 olanlarda - 1 1

    250'den aşağı - - 1

    Çeşitli Hükümler

    Madde 19- Bu Yönetmelikte açık hüküm bulunmayan hususlarda, Ticaret Gemilerinin Teknik Durumları Hakkında Tüzük hükümlerine göre işlem yapılır.

    Madde 20- Vangölünde çalışan gemilerde görev alma şartları Gemiadamlarının Yeterlik ve sayısı Hakkında tüzük'de belirtilen genel hükümlere tabidir.

    Vangölünde çalışan gemiadamlarından asgari 1,5 yıl deniz himeti bulunmayanlar denizde sefer yapan ticaret gemilerinde Kaptanlık, Başmühendislik veya Başmakinistlik yapamazlar.

    Madde 21 - Durumları bu Yönetmeliği uygun olmayan gemiler, altı ay içinde eksiklerini tamamlayacaktır.

    Madde 22 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce, Vangölünde geçen hizmetler de terfilerde gözönüne alınır.

    Madde 23 - Bu Yönetmelik 4770 sayılı Kanunun 16.maddesinin 4. fıkrası uyarınca çıkarılmıştır.

    Madde 24 - 29/3/1965 gün ve 11965 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Vangölü Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 25 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

    Madde 26 - Bu Yönetmelik, Ulaştırma ve İçişleri Bakanlıklarınca yürütülür.

    Mevzuat Kanunlar