TÜRKİYE KÜREK FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

    Türkiye Kürek Federasyonu Ana Statüsü

    Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü

    Resmi Gazete Tarihi: 06/03/2007

    Resmi Gazete Sayısı: 26454

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    MADDE 1 - (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Kürek Federasyonunun teşkilatı, genel kurulunun oluşumu ve toplanması, yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının çalışmaları ile görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    MADDE 2 - (1) Bu Ana Statü, Türkiye Kürek Federasyonu genel kurulu, yönetim kurulu, denetleme kurulu, disiplin kurulu ile diğer kurullarını, Federasyon başkanını, ilgili kulüp, sporcu, antrenör, hakem, idareci, gözlemci, temsilci ve benzeri spor elemanlarını, Federasyonun çalışma usul ve esasları ile Genel Müdürlük ve Tahkim Kuruluyla olan ilişkilerini kapsar.

    Dayanak

    MADDE 3 - (1) Bu Ana Statü, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci ve Ek 9 uncu maddesi ile, 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    MADDE 4 - (1) Bu Ana Statüde yer alan:

    a) Bakan: Genel Müdürlüğün bağlı olduğu spordan sorumlu Bakanı,

    b) Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

    c) Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

    ç) Tahkim Kurulu: Özerk Federasyonlar Çerçeve Statüsünde belirtilen ve Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş bulunan kurulu,

    d) Federasyon: Türkiye Kürek Federasyonunu,

    e) FISA: Federasyonun üyesi olduğu uluslararası federasyonu,

    f) Spor Dalı: Kürek sporunu,

    g) Federasyon Başkanı: Türkiye Kürek Federasyonu Başkanını,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Federasyonun Teşkilatı ve Görevleri

    Federasyonun teşkilatı

    MADDE 5 - (1) Federasyonun merkezi Ankara'dadır. Federasyon, merkez ve taşra teşkilatından oluşur.

    (2) Federasyonun merkez teşkilatı;

    a) Genel kurul,

    b) Yönetim Kurulu,

    c) Denetleme kurulu,

    ç) Disiplin Kurulu,

    d) Merkez hakem, organizasyon, hukuk, eğitim, sağlık, teknik, dış ilişkiler ve yönetim kurulunun öngördüğü diğer kurullar,

    e) Genel sekreterlik,

    f) İdari birimlerden,

    teşekkül eder.

    (3) İkinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen kurullar dışındaki kurullar ve birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları, Federasyon yönetim kurulunun çıkaracağı talimatlarla belirlenir.

    Federasyonun görevleri

    MADDE 6 - (1) - Federasyonunun görevleri şunlardır.

    a) Dört yıllık master plan hazırlamak,

    b) Sporun yurt düzeyinde dengeli bir şekilde yayılıp gelişmesini sağlamak,

    c) Yurt dışındaki ve yurt içindeki kürek sporu ile ilgili gelişmeleri izlemek, karşılıklı ilişki, yarışma, çalışma ve diğer faaliyetleri programlayıp bunların uygulamalarını kontrol etmek,

    ç) Antrenörlerin kurslarla yetiştirilmesini ve seminerlerle eğitilmesini sağlamak, başarılı olanların belgelerini düzenleyip tescillerini yapmak, bunların çalışmalarını sürekli izlemek,

    d) Ülke içinde spor dalı ile ilgili yarışmaları düzenleyen ve yarışmaların kurallarını koyan tek organ olmak ve ülke içinde düzenlenen tüm yarışmaların devamlılığını sağlamak, hakem, temsilci ve gözlemci atamasını yapmak ve bunların raporlarını karara bağlamak,

    e) Yabancı ülkelerdeki kürek sporu ile ilgili gelişmeleri ve yenilikleri izleyerek, bu bilgilerden ülke içinde daha çok kişinin yararlanmasını sağlamak,

    f) Kürek malzemelerinin standartlarını tespit ederek, bunların yurt içinde veya yurtdışında yaptırılmasına veya temin edilmesine çalışmak,

    g) Kulüpler veya il temsilcileri arasında doğabilecek teknik uyuşmazlıkları çözümlemek,

    ğ) Uluslararası federasyonun izni ile uluslararası kurs, seminer, panel, sempozyum ve spor organizasyonları düzenlemek,

    h) Uluslararası yarışmalara iştirak edecek olan milli takımları seçmek, seçilen takımları yarışmalara hazırlamak,

    ı) Spor dalı ile ilgili yarışmaların düzenlenmesi için yarış ilanları ve yarış talimatları hazırlamak ve uygulamak, illerin programlarını ve yapılan yarışların sonuçlarını onaylamak,

    i) Sonuçlara göre başarılı sporcuların takibini yapmak ve bu sporcuların yetişmesi için gerekli tedbirleri almak,

    j) Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak,

    k) Kürek ile ilgili arşiv ve istatistik çalışmaları yapmak, eğitici film, slayt ve broşür hazırlayarak, bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,

    l) Spor dalı ile ilgili belirli bir sistemin uygulanması için yapılacak işlemleri belirlemek ve uygulamasını sağlamak,

    m) İllerdeki kürek temsilcilerinin kendi aralarında ve Federasyonla koordineli bir şekilde çalışmalarını sağlamak.

    n) Dilediği bankalarda hesap açmak ve bu hesaplara para yatırmak veya hesaplardan para çekmek,

    o) Taşınır veya taşınmaz mallar ile deniz ve kara vasıtaları satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, bakım ve onarımlarını yaptırmak,

    ö) Kulüplerin tescil ve sporcuların lisans,vize, tescil ve transfer işlemlerini yapmak,

    p) Kürek yarışmalarının düzenlenmesi için yarışma kanalları ve parkurları yapmak ve bunların talimatlarını hazırlamak ve uygulamak,

    r) Kürek sporu ile ilgili ihtiyaç duyulan tüm teknik ve sportif malzemelerin ithalatı, imalatı, ihracatı, alım ve satımını yapmak, kiraya vermek ve kiralamak,

    s) Kürek sporu ile ilgili yurt içi ve yurt dışı olmak üzere, federasyonun tekne ve diğer teknik malzemelerinin nakil işlemlerini yapmak, dışarıdan nakil vasıtası kiralamak veya federasyonun nakil aracını kiraya vermek,

    ş) Federasyonun genel merkezi ve bölgelerinde kürek sporunun tanıtımı ve yaygınlaştırılması amaçlı yarışma tesisi, sosyal tesis, kamp merkezi, konaklama tesisi, kayıkhane, iskele, parkur ve barınak yaptırmak, kiralamak ve kiraya vermek.

    Genel kurul

    MADDE 7 - (1) Genel kurul, Federasyonun en üst organıdır. Genel kurulun toplanması ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulunca yürütülür.

    (2) Genel kurul çağrı tarihinde aşağıdaki üyelerden oluşur.

    a) Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları ve on gençlik ve spor il müdüründen oluşacak on beş üye,

    b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,

    c) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

    ç) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

    d) Dünya Kürek Federasyonu (FISA) yönetim kurulu ve/veya hakem kurulu üyeleri,

    e) Görevlerine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla, asaleten Federasyon Başkanlığı yapanlar,

    f) Genel kurul tarihinden en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmaları kaydıyla ilgili branşlarda oy kullanmak üzere ferdi veya takım sporlarında;

    1) Olimpiyat oyunlarında ilk üç dereceye girmiş olan sporcular,

    2) Büyükler dünya şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olan sporcular,

    3) Büyükler kategorisinde Avrupa Şampiyonu olan sporcular,

    4) Yukarıda belirtilen şartları taşıyan sporcular yoksa en fazla milli olmuş sporculardan beş kişi,

    g) Faal olmamak kaydıyla; milli takımda büyükler kategorisinde en az üç yıl veya en az otuz kez teknik direktörlük veya antrenörlük yapanlar arasında kura ile belirlenecek en fazla beş üye,

    ğ) Faal olmamak şartıyla en üst seviyede hakemlik yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş hakem,

    h) Türkiye Spor Yazarları Derneği yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

    ı ) Genel kurul tarihinden önce iki sezon üst üste yapılan Türkiye kupası ve şampiyonalarında, en az üç sınıfta (1x, 2x, 4x, 2-, 4-, 8+) katılan kulüplerden dokuzar temsilci, iki sınıfta katılan kulüplerden altışar temsilci ve bir sınıfta katılan kulüplerden üçer temsilci,

    (3) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip olan üyeler, ancak bir kez oy kullanabilir.

    (4) Genel kurulda vekaleten oy kullanılamaz.

    (5) Federasyonda ücretli veya sözleşmeli statü ile görev yapanlar genel kurul üyesi olamazlar.

    (6) Genel kurulu teşkil eden üyelerin en az % 60'ı seçim tarihinden önceki iki sezon içerisinde Federasyon faaliyetlerine katılan kulüp temsilcilerinden oluşur.

    (7) İl müdürlüklerinin tespitinde en fazla sporcusu bulunan üç il müdürü ile coğrafi bölgeleri temsilen birer il müdürü esas alınır.

    Genel kurulun görevleri

    MADDE 8 - (1) -Genel kurulun görevleri şunlardır.

    a) Ana Statüyü yapmak veya değiştirmek,

    b) Başkan ile yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının üyelerini seçmek,

    c) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programını ve bütçeyi onaylamak ve gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapmak konusunda yönetim kuruluna yetki vermek,

    ç) Yönetim kuruluna taşınmaz mal alımı-satımı ve kiralanması için yetki vermek,

    d) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarını ibra etmek,

    e) Denetleme kurulu raporunu ibra etmek,

    f) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan ödül ve yardım talimatını onaylamak,

    g) Federasyonun borçlanmasına karar vermek,

    ğ) Federasyona bağlı spor dallarının ayrılmasına karar vermek,

    h) İlgili branşta profesyonel şube kurmak,

    ı) Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak.

    Birinci fıkranın (ç), (g) ve (ğ) bentlerindeki konularda, genel kurula katılan üyelerin dörtte üçünün kabul oyuyla karar verilir.

    Genel kurul toplantıları

    MADDE 9 - (1) Olağan genel kurul dört yılda bir yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren altı ay içerisinde yapılır.

    (2) Mali genel kurul ise her iki yılda bir Ekim veya Kasım ayları içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek bir tarihte yapılır. Mali genel kurulda önceki dönemin bütçesi görüşülerek karara bağlanır ve sonraki dönem bütçesi onaylanır. Ayrıca ana statü değişiklikleriyle Federasyonun ve genel kurulun iş ve işleyişiyle ilgili kararlar alınır.

    (3) Olağanüstü genel kurul;

    a) Genel Müdürlüğün bağlı olduğu spordan sorumlu Bakanın yaptırdığı denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen Federasyon başkanı veya yönetim kurulu üyeleri hakkında karar almak,

    b) Yönetim kurulunun kararı,

    c) Toplam delege sayısının en az % 40'ının noter kanalı ile yazılı müracaatı,

    ç) Yönetim kurulu asil ve yedek üye sayısının toplam yediye inmesi

    üzerine toplanır.

    (4) Üçüncü fıkranın (a) bendinde belirtilen durumda veya mali genel kurulda bütçe ibra edilmez ise Federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin kalan süresini tamamlamak üzere yapılacak seçim için en fazla altmış gün içinde olağanüstü genel kurula gidilir. Başkanlık ve yönetim kurulunun görevlerini ise genel kurula kadar denetleme kurulu yürütür. Denetleme kurulunun da ibra edilmemesi halinde bu görevler, bir önceki genel kurulda görev yapmış divan başkanlığınca yürütülür.

    (5) Ancak, üçüncü fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hallerde, genel kurul toplantısının üzerinden en az altı ay geçmeden olağanüstü genel kurul toplantısı yapılamaz.

    (6) Olağanüstü genel kurul toplantısı, toplantı isteği Federasyona ulaştığı tarihten itibaren en geç altmış gün içerisinde yönetim kurulunca yerine getirilir. Olağanüstü genel kurulda, toplantı konusu haricinde başka konu görüşülemez.

    (7) Genel Müdürlük, genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci, genel kurul çalışmalarının Çerçeve Statü ile bu Ana Statüye uygun olarak yapılıp yapılmadığına ilişkin raporunu Bakana sunulmak üzere Genel Müdürlüğe verir. Genel kurulun mevzuata aykırı şekilde yapıldığının denetim elemanlarınca tespiti halinde, adli yargıda genel kurulun iptali istenilir.

    Federasyon Başkanı

    MADDE 10 - (1) Federasyon başkanı olabilmek için;

    a) T. C. vatandaşı olmak,

    b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    c) Vergi ve sigorta borcundan dolayı takibata uğramamak,

    ç) Genel Müdürlük Merkez Ceza ve Genel Müdürlük Ceza veya özerk federasyonların ceza ve disiplin kurullarınca bir defada altı ay veya toplam olarak bir yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmamış olmak,

    d) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

    e) Genel Müdürlükte ücretli veya maaşlı görevli olmamak

    şartları aranır.

    (2) Başkan adaylarından aşağıdaki belgeler istenir.

    a) Nüfus cüzdanı örneği.

    b) İkametgah belgesi.

    c) İdari tahkikat sonucu görevine son verilmediğine dair yazılı beyan.

    ç) Ceza kurullarınca altı aydan fazla ceza ile cezalandırılmadığına dair belge.

    d) Cumhuriyet başsavcılığından alınacak adli sicil sabıka kaydı.

    e) Üniversite veya yüksek okul mezuniyet belgesi.

    f) Sigorta borcu olmadığına dair belge.

    (3) Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az on beş gün önce aday olduğuna dair başvurusunu yapar ve 2.000 - YTL adaylık ücretini Federasyon hesabına yatırır.

    (4) Yönetim kurulu, genel kurul tarihinden on beş gün önce başkan adayları tarafından yatırılması gereken adaylık ücretini, enflasyon oranını göz önüne alarak yeniden belirler.

    (5) Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi, genel kurulda seçimle göreve gelen kurulların seçimiyle aynı zamanda yapılır. Görev süresi dolan başkan tekrar seçilebilir.

    (6) Başkanın yokluğunda görevlerini, başkan vekili yürütür. Başkan vekilinin görev süresi başkanın görev süresi kadardır. Başkan vekili yönetim kuruluna seçilen adaylar arasından başkan tarafından atanır. Başkan vekili başkan seçilme yeterliğine sahip üyeler arasından seçilir.

    (7) Başkanın ölümü veya istifası gibi hallerde, üç ay içinde tekrar seçim yapılması şartıyla, bu görevi başkan vekili yürütür. Ancak genel kurula altı aydan az bir süre varsa yönetimdeki boşalmalar nedeniyle olağanüstü genel kurula gidilmez.

    Başkanın görevleri

    MADDE 11 - (1) Başkanın görevleri şunlardır.

    a) Federasyonu temsil etmek.

    b) Federasyonun faaliyetlerini Ana Statü ve diğer mevzuat ile genel kurul ve yönetim kurulu kararları çerçevesinde yürütmek.

    c) Yönetim kuruluna başkanlık etmek.

    ç) Yönetim kurulu kararlarını uygulamak.

    d) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını yönetim kuruluna teklif etmek.

    e) Yönetim kurulunun onayı ile harcamalara ilişkin işlemleri yürütmek, gerektiğinde bu yetkisini başkan vekiline devretmek.

    f) Başkan vekilini belirlemek.

    g) Genel kurul tarafından tahsis edilen kadroların seçimini yapmak ve atamalar için yönetim kuruluna teklif götürmek.

    ğ) Yönetim kurulunda yapılacak görev dağılımına göre görev alacak üyelere sorumlu oldukları bölümler için yetki kullanma iznini vermek ve sorumlu yönetim kurulu üyesi kişi ile birlikte sorumluluk alanında müştereken kararlar almak.

    h) Kanun ve bu Ana Statüde belirtilen diğer görevleri yapmak.

    Yönetim kurulu

    MADDE 12 - (1) Yönetim kurulu, Federasyon başkanı ve genel kurulun seçeceği on dört üye olmak üzere toplam on beş üyeden oluşur. Aynı sayıda yedek üye de genel kurulda seçilir. Yönetim kurulu üyesi olabilmek için, bu Ana Statünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç), (d) ve (e) bentlerindeki şartlar aranır.

    (2) Yönetim kurulunun görev süresi dört yıldır. Asıl üyelerin ölüm veya istifası gibi hallerde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.

    Yönetim Kurulunun görevleri

    MADDE 13 - (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır.

    a) Kürek kulüplerini kayıt ve tescil etmek,

    b) Yarışma sonuçlarını tescil etmek, olaylı yarışmalar hakkında karar vermek,

    c) Kürek ile ilgili yönetici, yetiştirici, teknik eleman, hakem ve benzeri elemanları eğitmek, bu elemanların gelişmesi için her türlü tedbiri almak, sporcuların kulüp değiştirmeleri ve çalışmaları ile ilgili usul ve esasları, lisanslardan alınacak tescil ve vize ücretlerini tespit etmek,

    ç) Kulüplerin kürek dalı kurmak için yapacakları başvuruları karara bağlamak, bununla ilgili faaliyet ve taahhütleri denetlemek, kulüpleri, sporcuları ve çalıştırıcılarını ödüllendirmek,

    d) Yarışmalarda emniyet ve sağlık ile ilgili tedbirleri almak,

    e) Federasyonun taşra teşkilatını kurmak, il temsilcilerini tayin etmek,

    f) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralaması yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek ve kürek faaliyetlerinin her türlü araç ve gereç ile malzeme alımı ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak, sportif malzemelerin kulüplere destek amacıyla tahsisini, kiralanmasını ve satılmasını sağlamak,

    g) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve kürek ile ilgili her türlü faaliyetleri yürütmek,

    ğ) Kürek okulları ile ilgili faaliyetleri yürütmek, eğitim programlarını belirlemek, kürek okullarının açılmasına izin vermek ve çalışmalarını denetlemek, gerekirse bu okulları kapatmak,

    h) Kürek ile ilgili televizyon, radyo, basılı eser yayınları ile her türlü reklam konusunda ticari ve mali hakları düzenlemek ve denetlemek,

    ı) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak,

    i) Kulüpler, sporcular, teknik yönetici ve antrenörler, hakemler, yarışma görevlileri ile kürek alanında görevli diğer ilgililerin başvurularını, gerekli olan durumlarda bağlı oldukları kuruluşların görüşlerini de alarak karara bağlamak,

    j) Genel kurul toplantılarını hazırlamak,

    k) Bütçeyi hazırlamak,

    l) Genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak,

    m) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda, Federasyon başkanına olağanüstü durumlar için belli bir oranda borçlanma ve harcama yetkisi vermek,

    n) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; teşkilatı bünyesinde yer alacak birimlerinde görevlendirilecek idari ve teknik personelinin sayısını, bu personelle birlikte profesyonel olarak istihdam edilecek görevlilerin sözleşme ücretlerini ve sosyal haklarını, gerekli görülen kurul üyelerinin, fazla mesailerini, yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek,

    o) Talimatlar hazırlayarak işleme koymak, ödül ve yardım talimatını hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak ve onaylanan bu talimatları uygulamak,

    ö) Kanun, Ana Statü ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

    (2) Yönetim kurulu, Federasyon başkanının başkanlığında üyeleri arasından seçeceği beş kişilik bir icra kurulu oluşturabilir ve sınırlarını tespit edeceği çerçevede yetkilerini bu kurula devredebilir. Ayrıca bu icra kurulunda profesyonel olarak görev yapacak icra kurulu koordinatörü atayabilir. Bu kurul gerekli zamanlarda toplanır ve kararlar alarak uygulayabilir. Yaptığı işlemler hakkında da ilk toplantıda yönetim kuruluna bilgi verir.

    Yönetim kurulu toplantıları

    MADDE 14 - (1) Yönetim kurulu, en az üç ayda bir defa başkan tarafından belirlenen gündemi görüşmek üzere üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır. Üyelerin önereceği konular gündeme eklenir.

    (2) Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

    (3) Mazeretsiz olarak, üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği sona erer ve yerine en çok oy alan yedek üye çağırılır.

    (4) Mazeretler yazılı olarak, sebepleri ile birlikte toplantı saatinden önce başkana bildirilir. Mazeretin geçerliliğine yönetim kurulu karar verir.

    (5) Kararlar, karar defterine yazılır ve imzalanır, başkan ve icra kurulu tarafından uygulanır.

    Denetleme kurulu

    MADDE 15 - (1) Denetleme kurulu, genel kurulca dört yıl için seçilen, üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Asil üyelerin ölüm veya istifası gibi hallerde yedek üyelerden sırası gelen alınır.

    (2) Denetleme kurulu üyesi olabilmek için, bu Ana Statünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (d) bentlerindeki şartlar aranır. Ayrıca üyelerden en az birinin mali konularda ihtisas sahibi olması gerekir.

    (3) Mazeretsiz olarak, üst üste iki veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği düşer.

    (4) Kurul görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yerlerine yenisi görevlendirilemez.

    (5) Üyeler kendi aralarından bir başkan seçerler. Başkan gerekli hallerde kurulu toplantıya çağırır.

    (6) Kurul, kararlarını çoğunlukla alır. Karara katılmayan üye karşıt oyunun gerekçelerini belirten bir raporu genel kurula sunmakla yükümlüdür.

    Denetleme kurulunun görevleri

    MADDE 16 - (1) Denetleme kurulu, Federasyonun mali işlemlerini genel kurul adına denetler. Mali işlemlerin mevzuata, belge ve kararlara uygun olup olmadığını tespit eder. Her iki yılda bir hazırlayacağı yıllık denetleme raporunu genel kurulun onayına sunar. Kurul gerek görmesi durumunda uzman bilirkişilerden yararlanabilir. Bilirkişilere verilecek ücret Federasyonca karşılanır. Kurul, denetimlerini Federasyon merkezinde yapar ve belgeleri Federasyon bürosunda inceler.

    (2) Bu denetlemelerini yerine getirirken, Federasyon görevlileri kendilerine istenen bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Kurul, denetleme raporunu genel kurulda okunmak üzere on beş gün önce Federasyon bürosuna gönderir.

    Disiplin kurulu

    MADDE 17 - (1) Disiplin kurulu, genel kurulca dört yıl için seçilen beş asil ve beş yedek üyeden oluşur. Üyeler kendi aralarından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir raportör seçerler. Asil üyelerin ölüm veya istifası gibi hallerde yedek üyelerden sırası gelen alınır.

    (2) Disiplin kurulu üyesi olabilmek için bu Ana Statünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç) ve (d) bentlerindeki şartlar aranır.

    (3) Üyelerden en az ikisi hukukçu olmalıdır.

    (4) Kurul üyeleri görevlerinde ve verdikleri kararlarda bağımsızdırlar. Mazeretsiz olarak, üst üste iki veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği düşer.

    (5) Disiplin kurulu; kulüpler, kürek faaliyetinde bulunan kuruluşlar, sporcular, hakem, antrenör, yönetici ve görevli diğer kişilerle ilgili olay ve fiillere ilişkin ceza işlerine bakar.

    (6) Disiplin kurulu gerektiğinde toplanır. Toplantı, başkanın çağrısı üzerine en az üç üyenin katılımı ile yapılır. Toplantı için asil üyelerin bulunmadığı zaman yedek üyeler toplantıya katılabilir. Gündem kurul başkanı tarafından düzenlenir. Kararlar salt çoğunlukla alınır.

    (7) Disiplin suçunu teşkil eden fiil ve cezalara ilişkin hususlar yönetim kurulu tarafından çıkarılacak talimatla düzenlenir.

    (8) Cezalar :

    (a) Kürek sporu faaliyet ve çalışmalarında, kulüpler ve sporcular tarafından kürek sporuna aykırı fiiller ve bunlara uygulanacak müeyyideler, milli ve milletlerarası teamül ve kurallara uygun olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanacak talimatla tespit edilir. Belirlenecek fiillere uygulanacak cezalar; ihtar, faaliyetlerden men, hak mahrumiyeti, tescil lisans iptali, para cezası ve yetki iptalidir.

    (b) Uygulanacak para cezası beş bin YTL'yi geçemez. Bu miktar her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit edilir ve ilan edilen değerleme oranında arttırılır.

    Tahkim Kurulu

    MADDE 18 - (1) Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş olan Tahkim Kurulu; Federasyon ile kulüpler, Federasyon ile sporcu, hakem, teknik direktör, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile sporcu, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflar hakkında Federasyon yönetim kurulunca verilecek kararlar ile Disiplin Kurulu kararlarını, ilgililerin itirazı üzerine inceleyerek kesin olarak karara bağlar.

    (2) Tahkim Kurulu, 3289 sayılı Kanun, Genel Müdürlüğün ilgili mevzuatı, Federasyonun ve uluslararası federasyonların kurallarını dikkate alarak hüküm tesis eder.

    Diğer kurullar

    MADDE 19 - (1) Hakem, organizasyon, sponsorluk, mali, eğitim, sağlık, teknik, dış ilişkiler ve diğer konularda oluşumu gerekli görülen diğer yan kurullar yönetim kurulunun onayı ile kurulabilir.

    (2) Bu kurulların görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esas ve usulleri yönetim kurulu tarafından çıkarılacak talimatlarla düzenlenir.

    Genel sekreter ve idari birimler

    MADDE 20 - (1) Federasyonun idari birimi; genel sekreter, teknik yönetici ve öğretici ile diğer idari ve teknik personelden oluşur.

    (2) İdari birim, yönetim kurulu kararları çerçevesinde Federasyonun hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamakla görevlidir.

    (3) Genel sekreter idari birimin yetkilisi ve sorumlusu olup teknik yönetici ve öğreticiler ile diğer idari ve teknik personelin amiridir.

    (4) Genel sekreter, Federasyonun ve üst kuruluşların kararları uyarınca, Federasyon yönetiminin gerektirdiği idari, mali ve teknik bütün hizmetlerin yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkili olup, başkana karşı sorumludur. Yönetim kurulu toplantılarına katılır. Kurulun raportörlük ve sekreterya görevlerini yapar, Başkan adına yazışma işlerini yürütür.

    Taşra teşkilatı

    MADDE 21 - (1) Federasyonun yurtiçi bağlantısını sağlamak üzere, gerekli görülen illerde kürek il temsilcisi veya yeteri kadar personelden oluşan federasyon temsilcilikleri kurulabilir. Bunlara ek olarak il hakem kurulları, il düzenleme kurulları oluşturulur. Kurulacak yurt içi teşkilatların kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri yönetim kurulunun çıkaracağı talimat ile düzenlenir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Seçim İşleri

    Genel kurulun toplantıya çağrılması

    MADDE 22 - (1) Genel kurul toplantıları, Federasyonun merkezi olan Ankara'da Ana Statünün 9 uncu maddesinde belirtilen sürelerde yapılır.

    (2) Genel kurul gündemi, toplantı tarihi ve yeri toplantı tarihinden en az otuz gün önce Türkiye genelinde yayın yapan iki gazetede ilanen duyurulur.

    (3) Genel kurul çağrısı, toplantı gündemi, faaliyet raporu, denetleme raporu ile bütçe tasarısı toplantıdan en az on beş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinden üyelere duyurulur.

    Genel kurul üyelerinin listesi

    MADDE 23 - (1) Genel kurula katılma hakkını kazanmış üyelerin sayısı Federasyon tarafından belirlenir. Kulüpler adına oy kullanacak olan üyelerin isimleri kulüplerce Federasyona bildirilir. Üye listesi, genel kurul tarihinden otuz gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edilir.

    (2) Listenin ilan edildiği tarihten itibaren on beş gün içerisinde listeye itiraz edilebilir. Üye listesine itiraz yönetim kurulunca değerlendirilir ve bir gün içerisinde karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim Kurulu itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren üç gün içerisinde kesin karar verir. Divan oluştuktan sonra genel kurul çalışmaları ile ilgili her türlü itiraz divan tarafından çözümlenir.

    (3) Genel kurul toplantısına ilişkin işlemler yönetim kurulunca yürütülür.

    (4) Genel kurula üye seçmek hakkına sahip olan kurum, kuruluş, dernek ya da kulüpler, fesih ya da başka nedenlerle öz varlıklarını ya da niteliklerini kaybettiklerinde, üye seçme hakkını da kaybederler.

    Toplantı ve karar yeter sayısı

    MADDE 24 - (1) Olağan ve olağanüstü toplantının yapılabilmesi için üye tam sayısının yarısından fazlasının katılımı gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı takip eden günde katılan üyelerle çoğunluk aranmaksızın yapılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı, seçimle belirlenen kurulların asil üye sayısının iki katından aşağı olamaz.

    (2) Başkan ile yönetim, denetleme ve disiplin kurulları üyelerinin seçimi, genel kurula katılan üyelerin kullandıkları oyların fazlasını alanın kazanması ile gerçekleşir. Oyların eşitliği halinde fazla oy alan iki veya daha fazla adayın listeleri için ikinci tur oylama yapılır. Eşitlik ikinci tur oylamada da bozulmaz ise, divan başkanlığı sonucu kura ile belirler.

    (3) Yönetim kuruluna taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması, Federasyonun borçlanması ve Federasyon bünyesinde bulunan spor dallarının ayrılmasına karar vermek için genel kurula katılanların dörtte üçünün kabul oyu gerekmektedir. Diğer konularda genel kurula iştirak eden üyelerin salt çoğunluğu ile karar alınır.

    Toplantıya katılma ve çoğunluğun tespiti

    MADDE 25 - (1) Federasyon, genel kurul üyeliği sıfatını kazanan kişiler adına genel kurul üyeliği belgesi düzenler ve bunları toplantı salonuna girişte imza karşılığı üyelere teslim eder.

    (2) Toplantı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı, Federasyon başkanı veya onun görevlendireceği başkan vekili veya yönetim kurulu üyesinin üye listesini incelemesi ve katılanların sayısını belirlemesi ile tespit edilir.

    Genel kurul başkanlık divanının oluşturulması

    MADDE 26 - (1) Genel kurul toplantısı, Federasyon başkanının veya görevlendireceği başkan vekili veya yönetim kurulu üyesinin konuşması ile açılır. Daha sonra genel kurul başkanlık divanı oluşturulur.

    (2) Genel kurul başkanlık divanı; başkan, başkan yardımcısı, iki yazman üye ve seçim işlerinde görev yapacak iki üyeden oluşur. Divanın oluşumu, seçim ile gerçekleştirilir. Divan başkanlığı seçimi üyelerin açık oyu ile yapılır. Başkanlık divanı üyeleri genel kurul delegesi olmak zorundadır.

    (3) Genel kurul, çalışmalarını kolaylaştırmak için belirli görevlerde yardımcı olmak üzere komisyonlar kurabilir.

    Başkanlık divanının görev ve yetkileri

    MADDE 27 - (1) Başkanlık divanı, Çerçeve Statü ve Ana Statü hükümleri çerçevesinde toplantının yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.

    (2) Toplantı tutanakları, divan başkanı ve divan kurulu üyeleri ile birlikte toplantının sonunda imzalanır.

    (3) Tutanakların birer kopyası genel kurul sonunda, Genel Müdürlük gözlemcisine ve Federasyona teslim edilir.

    (4) Başkanlık divanı görüşmelerin güven ve düzenini bozanlara uyarma cezası verebilir. Düzeni sürekli olarak bozanlar hakkında da toplantıdan çıkarma kararı alınması için genel kurulun oylamasına başvurabilir.

    (5) Genel kurulun oyçokluğuyla aldığı karar sonucu toplantıdan çıkarılan üye toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamaya katılamaz.

    Gündemin tespiti ve görüşmeler

    MADDE 28 - (1) Divan başkanı, daha önce çağrı yazısında duyurulmuş olan gündemi genel kurula açıklar.

    (2) Gündeme Çerçeve Statü ve Ana Statüye aykırı olmayan maddeler eklenmesine ilişkin öneriler, en az on üyenin imzalanmış yazılı başvuruları ile yapılabilir. Bu öneriler açık oya sunulur, kabul edilen öneriler gündeme eklenir. Bu nitelikteki gündem maddeleri, daha önce ilan edilen maddelerin görüşülüp karara bağlanmasından sonra görüşülür.

    (3) Gündem maddesi hakkında söz isteyen genel kurul üyeleri, yazılı başvurularını divan başkanlığına iletirler. Divan başkanlığı talepleri gündem sırasını dikkate alarak düzenler. Üye sırasını başkasına bırakabilir. Bu durumda sırasını bıraktığı üyenin sırası gelince konuşabilir.

    (4) Divan başkanı, konuşma taleplerinin sayısını dikkate alarak genel kurul oylamasına sunar ve konuşma süreleri genel kurulca belirlenir.

    (5) Genel kurulda, üyelerin Federasyon işlemlerine ilişkin sorularını yönetim kurulu ya da denetleme kurulu sözcüleri yanıtlamakla yükümlüdür.

    (6) Karşı söz hakkının kullanılması sebebi ile görüşmelerin uzaması halinde, sıradaki konuşmalar tamamlanmadan görüşme yeterliği oylamasına geçilebilir. En az on üyenin yazılı başvurusu halinde divan başkanlığı önergeyi işleme koyar. Önerge, söz hakkı olanların adları okunmak ve bunların söz haklarının saklı olduğu açıklanmak suretiyle önerge lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra genel kurul oyuna sunulur. Kabulü halinde o gündem maddesi ile ilgili konuşmalar bitirilir.

    (7) Divan başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken, tarafsızlık ilkesine aykırı açıklama yapamaz.

    Kurullara aday olma

    MADDE 29 - (1) Federasyon başkanı ile yönetim, denetleme ve disiplin kurulları üyeliği için adayların genel kurul üyesi olması şart değildir.

    (2) Federasyon başkanı ya da yönetim, disiplin, denetleme ve hakem kurulu üyeliğine seçilenlerin kulüp yönetim organlarındaki görevleri sona erer, ancak kulüp üyelikleri sona ermez.

    Seçim listesinin ve oy pusulalarının düzenlenmesi

    MADDE 30 - (1) Başkan, yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri ile denetleme ve disiplin kurulları asil ve yedek üyelerin seçimi birlikte yapılır.

    (2) Başkan adayları, yönetim, denetleme ve disiplin kurulu için aday göstereceği kendi tercihine göre sıralanmış asıl ve yedek üyelerin isimlerinin içeren listeyi divan başkanlığına yazılı olarak teslim eder. Kurullara adaylık için başvuru, başkanlık divanının oluşumundan itibaren yapılabilir. Süre bitiminde teslim alınan listeler en az iki yerde ilan edilir. Listelere yapılan itirazları başkanlık divanı inceleyerek karara bağlar.

    (3) Kurulların adaylık başvurularının onaylanmasından sonra, divan başkanlığında görevli seçim işlerinden sorumlu üyeler oy pusulalarını hazırlarlar. Oy pusulalarının basımından beş gün önce başkan adayları arasında Federasyon genel sekreterliğinde kura ile renk çekilir. Çekiliş sonucuna göre başkan, yönetim, denetleme ve disiplin kurulu listeleri renkli kağıtlara basılır. Oy pusulaları aynı yazı karakteri ve büyüklüğünde olmalıdır. Hazırlanan oy pusulaları bütün adayların denetimine açıktır.

    (4) Oy pusulalarında yalnızca akademik unvan kullanılabilir.

    Başkan adaylarına söz verilmesi

    MADDE 31 - (1) Divan başkanı; başkan adaylarına istekleri halinde ad çekme suretiyle tespit edeceği sırada söz hakkı verir.

    (2) Konuşma süresi otuz dakikadan uzun olamaz. Aday sayısının dörtden fazla olması durumunda bu süre genel kurul tarafından azaltılabilir. Adaylar kendi sürelerini başka adaylara devredemez.

    (3) Başkan adayları yıllık faaliyet programları ve mali bütçelerini genel kurula yazılı olarak sunmak zorundadırlar.

    (4) Her sandık başında; başkan adaylarının adını divan başkanına bildirdikleri genel kurul üyesi birer gözlemci bulunabilir.

    Seçimlerin yapılması

    MADDE 32 - (1) Seçimlerde gizli oy, açık tasnif ilkesi uygulanır.

    (2) Adaylara ait oy pusulaları oy kullanılacak kabinde bulundurulur. Delege hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise kabindeki "evet" mührünü basmak suretiyle oyunu kullanmış olur. Oy pusulasına isim veya herhangi bir işaret konulamaz.

    (3) Zarfını kaybeden veya başka şekilde elinden çıkaran delegeye yeni zarf verilmez ve delege oy kullanma hakkını kaybeder.

    (4) Üyeler bu şekilde oylarını kullandıktan sonra genel kurul listesini imzalarlar. Yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyeliğine ait listelerde değişiklik yaparak oy kullanılabilir.

    Sandıkların kapatılması, oyların tasnifi ve tutanak düzenlenmesi

    MADDE 33 - (1) Oy verme için belirlenen süre dolduktan ve varsa sandık başında sırada bekleyen tüm üyeler oyunu kullandıktan sonra sandıklar kapatılır.

    (2) Divan Başkanının denetim ve gözetiminde, hazır bulunanların huzurunda sandıklar açılır. Zarflar sayılır ve oy kullanan üye sayısı ile zarf sayısının eşit olup olmadığı tespit edilir, zarf sayısı fazla ise divan başkanı tarafından fazlalık sayısındaki zarf rastgele seçilir ve fazla zarflar açılmadan imha edilir.

    (3) Oyların tasnifinde oy pusulaları sayılır. Bir zarfın içinden aynı oy pusulasından birden fazla çıktığında bunların biri geçerli sayılır ve tek oy olarak hesaplanır. Zarftan çıkan diğer oy veya oylar imha edilir. Bir zarfın içinden değişik iki yada daha fazla oy pusulası çıktığında bunlar iptal edilir ve oy geçersiz sayılır.

    (4) Divan başkanı seçim sonuçlarını genel kurul üyelerine açıklar. Gündemdeki bütün maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasından sonra divan başkanı seçilen başkana söz verip ardından yapacağı bir konuşmayla toplantıyı kapatır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Mali Hükümler

    Federasyon bütçesi

    MADDE 34 - (1) Federasyonun bütçesi, yönetim kurulunca mali yıla göre düzenlenerek genel kurulun onayından sonra uygulamaya konur.

    (2) Bütçede, Federasyonun gelir ve giderleri, yapılacak faaliyetler, bunlara ayrılacak ödenek, personele ve diğer görevlilere verilecek ücretler, kurulların masrafları ile diğer yönetim ve hizmet giderleri, bilanço esasına ve yönetim kurulunca hazırlanacak bütçe talimatına göre belirlenir.

    (3) Yönetim kurulunun onayı ile harcamalara ilişkin işlemleri yürütmeye, tahsilatları yapmaya Federasyon başkanı yetkilidir. Federasyon başkanı bu yetkisini sınırlarını belirlemek kaydı ile başkan vekiline, muhasip üyeye veya kendi görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesine devredebilir. Harcama belgelerinin başkan ve yönetim kurulu üyelerinden bir kişi tarafından imzalanması gerekmektedir.

    (4) Federasyon bütçesinin en az yüzde on beşinin eğitim, altyapı ve kulüplere yardım olarak ayrılması zorunludur.

    Federasyonun gelirleri

    MADDE 35 - (1) Federasyonun gelirleri şunlardır:

    a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay,

    b) Genel Müdürlük bütçesinden altyapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak kaynak,

    c) Özel kürek yarışları gelirleri,

    ç) Yarışlar veya şampiyonalara katılım payı,

    d) Tescil ve vize ücretleri ile transferlerden alınacak pay,

    e) Sponsorluk gelirleri,

    f) Reklam, yayın ve basılı evrak gelirleri,

    g) Ceza ve itiraz gelirleri,

    ğ) Yardım ve bağışlar,

    h) Kira ve işletme gelirleri,

    ı) Kürek okulları gelir payları,

    i) Federasyona gelir sağlamak amacıyla yapılan ve taşınmaz mal alım- satımından elde edilen gelirler,

    j) Başkan adaylarından alınacak adaylık başvuru ücretleri,

    k) Diğer gelirler.

    (2) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak toplam tutar ile gerektiğinde alt yapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi amacıyla tahsis edilecek kaynak, Genel Müdürlüğün yıllık harcama programı dikkate alınarak, Federasyon hesabına aktarılır.

    (3) Federasyonun tüm gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

    Federasyonun giderleri

    MADDE 36 - (1) Federasyon, görevlerini yerine getirebilmek için bütçe esasları çerçevesinde gerekli bütün harcamalarını yapar.

    (2) Federasyon ihtiyaç duyduğu ve amacına uygun her türlü menkul ve gayrimenkul malları bütçe esasları ve genel kurul kararları dahilinde almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, işletmeye, ortaklık kurmaya, gayri menkulleri üzerinde ipotek ve her türlü hak ve mükellefiyetler tesis etmeye, bağış kabulüne ve nakitlerini yönetim kurulunun kararları doğrultusunda değerlendirmeye yetkilidir.

    (3) Harcamalarla ilgili usul ve esaslar, genel kurulca kabul edilecek bütçe talimatında belirtilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Genel Müdürlük ile ilişkiler

    MADDE 37 - (1) Federasyon ihtiyacı halinde, Genel Müdürlüğün mülkiyetinde bulunan menkul veya gayrimenkullerin bedelsiz olarak 49 yıl süre ile tahsisi için başvurur. Tahsisin süresi, konusu, başka federasyonlar veya Genel Müdürlük tarafından kullanılıp kullanılamayacağı, kullanımındaki gayrimenkullerin ortak kullanımı halinde, bakım onarım masrafları ve tesislerde istihdam edilecek personelin niteliği, özlük hakları ile Genel Müdürlük personelinden faydalanma usul ve esasları Genel Müdürlük ile Federasyon arasında yapılacak protokol ile tespit olunur.

    (2) Bu protokolde, Genel Müdürlük personelinden, kimlerin, hangi şartlarda ve ne kadar süre ile Federasyonda çalıştırılacağı, tesislerin hangilerinden ne şartlarla Federasyonun veya kulüplerin yararlanabileceği gösterilir.

    (3) Genel Müdürlükçe tahsis edilen menkul ve gayrimenkuller tahsis amacı dışında kullanılamaz, kullanıldığının tespiti halinde tahsis iptal edilir.

    (4) Ödül ve sponsorluk işlemleri, 3289 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesi ile bu maddeye istinaden çıkarılan yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülür.

    (5) Federasyon, lisanslı sporcu ve spor kulüplerine ait istatistiki bilgileri içeren formları hazırlayarak altı ayda bir Genel Müdürlüğe gönderir.

    Kulüpler

    MADDE 38 - (1) Spor dalı ile ilgili kulüpleri ile diğer spor kulüplerinin ilgili spor dalı şubeleri Federasyon tarafından tescil edilir.

    (2) Kürek faaliyetinde bulunan kulüpler, Federasyon yönetim kurulunun belirleyeceği tescil şart ve esaslarını yerine getireceğini taahhüt edip, tescil ücretini ödedikten sonra tescil edilir ve belgesi verilir.

    Kürek kulüplerinin devri ve şirketleşme

    MADDE 39 - (1) Kürek dalında faaliyet gösteren kulüpler, kürek şubelerini kanunlarla belirtilen şekil ve esaslara göre kuracakları veya kurulmuş olan şirketlere devredebilirler. Kulüplerin şirketleşmesi halinde, tescilli bulundukları yerden başka yere nakilleri yapılamaz. Devirlerde kürek sporunun yayılması, güçlenmesi ve yararları ön planda tutulur. Bu Ana Statüde belirlenen esaslara ve yönetim kurulunca konulacak kurallara uyulması zorunludur.

    Yayınların düzenlenmesi

    MADDE 40 - (1) Kürek yarışmalarının televizyon, radyo ve her türlü teknik cihaz ve benzeri araçlarla yayınlanmasına, yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına yönetim kurulu yetkilidir.

    (2) Bu yetki kullanılırken, kürekçilerin, kulüplerin ve Federasyonun yararları ön planda tutulur.

    Talimatlar

    MADDE 41 - (1) Ana Statü ile belirlenen konularda çıkarılacak olan talimat ve benzeri düzenleyici işlemler yönetim kurulu tarafından düzenlenir. Ancak ödül ve yardım talimatları genel kurul onayına sunulur. Yönetim kurulu tarafından düzenlenen ve genel kurulca onaylanan talimatlar, Genel Müdürlük ile Federasyonunun internet sitesinde yayımlanarak, yürürlüğe girer.

    Bakanlığın gözetim ve denetimi

    MADDE 42 - (1) Federasyonun her türlü faaliyet ve işlemleri Bakanlığın gözetim ve denetimine tabidir.

    (2) Denetim sonucunda, görevi başında kalmasında sakınca görülen Federasyon başkanı veya yönetim kurulu üyeleri hakkında karar alınmak üzere Bakan, genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

    İhtilafların Çözümü

    MADDE 43 - (1) Federasyonun denetimine ilişkin hususlar hariç olmak üzere, Genel Müdürlük ile Federasyon arasında çıkacak her türlü ihtilaf, Tahkim Kurulunca belirlenecek bir üyenin başkanlığında, Genel Müdürlük ve Federasyonca görevlendirilecek üçer kişiden oluşturulacak komisyon tarafından görüşülerek kesin karara bağlanır.

    Yürürlük

    MADDE 44 - (1) Bu Ana Statü Resmî Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    MADDE 45 - (1) Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar