TÜRKİYE GÖRME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

    Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Ana Statüsü

    Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü

    Resmi Gazete Tarihi: 06/03/2007

    Resmi Gazete Sayısı: 26454

    BİRİNCİ BÖLÜM:Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    MADDE 1 - (1) Bu Ana Statünün amacı; Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun teşkilatı, genel kurulunun oluşumu, toplanması, yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının çalışmaları ile görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    MADDE 2 - (1) Bu Ana Statü, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu genel kurulu, yönetim kurulu, denetleme kurulu, disiplin kurulu ile diğer kurulları, Federasyon Başkanını, ilgili kulüp, sporcu, antrenör, teknik direktör, hakem, idareci, menajer, gözlemci, temsilci ve benzeri spor elemanlarını, Federasyonun çalışma usul ve esasları ile Genel Müdürlük ve Tahkim Kuruluyla olan ilişkilerini kapsar.

    Dayanak

    MADDE 3 - (1) Bu Ana Statü, 21/3/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi ile, 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    MADDE 4 - (1) Ana Statüde geçen;

    a) Bakan: Genel Müdürlüğün bağlı olduğu spordan sorumlu Bakanı,

    b) Federasyon: 3289 sayılı Kanunun Ek-9 uncu maddesi hükümlerine göre oluşturularak tüzel kişilik kazanan, organları genel kurul tarafından seçimle göreve gelen, her türlü kararlarını kendi organları içerisinde alan, bütçesi genel kurul tarafından onaylanan ve ibra edilen, özel hukuk hükümlerine tabi özerk Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunu,

    c) Federasyon Başkanı: Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanını,

    ç) Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

    d) Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

    e) IBSA, IBCA: Federasyonun üyesi olduğu Uluslararası Körler Spor Federasyonunu (IBSA-International Blind Sport Federation), Uluslararası Körler Satranç Federasyonunu (IBCA-International Blind Chess Federation),

    f) Kanun: 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu,

    g) Spor dalları: Uluslararası federasyonlar tarafından belirlenen spor dallarını,

    ğ) Tahkim Kurulu: Federasyon ile kulüpler, federasyon ile sporcu, hakem, teknik direktör, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile sporcu, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflar hakkında Federasyon yönetim kurulunca verilecek kararlar ile disiplin kurulu kararlarını, ilgililerin itirazı üzerine inceleme yaparak kesin karar veren Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş bulunan Kurulu,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM:Federasyonun Teşkilat ve Görevleri

    Federasyonun teşkilatı

    MADDE 5 - (1) Federasyonun merkezi Ankara'dadır. Federasyon, merkez ve yurt içi teşkilatından oluşur. İdari birimlerin görev yerleri yönetim kurulunca belirlenir.

    (2) Federasyonun merkez teşkilatı aşağıdaki kurul ve birimlerden oluşur;

    a) Genel kurul,

    b) Yönetim kurulu,

    c) Denetleme kurulu,

    ç) Disiplin kurulu,

    d) Onur kurulu,

    e) Danışma, hakem, organizasyon, hukuk, mali, eğitim, sağlık, teknik, basın, sponsorluk, dış ilişkiler ve diğer kurullar,

    f) Genel sekreterlik,

    g) İdari birimler.

    (2) İkinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilenlerin dışındaki kurulların ve birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları; her sene sezon öncesi yönetim kurulu tarafından hazırlanacak talimatlarla belirlenir.

    Federasyonun görevleri

    MADDE 6 - (1) Federasyonun görevleri şunlardır:

    a) Görme engelliler spor dallarının ülke düzeyinde dengeli bir şekilde yayılıp gelişmesini sağlamak, bu konularda her türlü düzenlemeyi yapmak, kararlar almak, uygulamak ve uygulatmak.

    b) IBSA ve IBCA ile koordinasyonu sağlamak, Türkiye'yi görme engellilerle ilgili konularında yurt dışında temsil etmek.

    c) Yurt dışındaki ve yurt içindeki görme engelliler sporlarıyla ilgili gelişmeleri izlemek, bu sporlarla ilgili kişi ve kuruluşlar arasında ilişkileri düzenlemek, çalışma ve diğer faaliyetleri programlayıp bunların uygulamalarını kontrol etmek.

    ç) Antrenör, hakem ve gözlemcilerin yetiştirilmesini, eğitilmesini sağlamak. Başarılı olanların belgelerini düzenleyip tescillerini yapmak, bunların çalışmalarını sürekli izlemek.

    d) Spor dallarında uluslararası federasyonlar ile de işbirliği yaparak hakem temin edilemeyen dallarda, hakemlerin yetiştirilmesini ve eğitilmesini sağlamak, başarılı olanların belgelerini düzenleyip tescillerini yapmak, bunların çalışmalarını sürekli izlemek.

    e) Ülke içinde spor dallarında müsabakalar düzenlemek, ülke içinde düzenlenen tüm müsabakaların devamlılığını sağlamak, hakem, temsilci ve gözlemci atamasını yapmak.

    f) Yabancı ülkelerdeki görme engelliler sporlarıyla ilgili gelişmeleri ve yenilikleri izleyerek, bu bilgilerden ülke içinde daha çok kişinin yararlanmasını sağlamak.

    g) Federasyona bağlı branşların malzemelerinin standartlarını uluslararası kurallara göre tespit ederek, bunların yurt içinde veya yurt dışında yaptırılmasına veya temin edilmesine çalışmak.

    ğ) Kulüpler, bölge ve il temsilcileri arasında doğabilecek teknik uyuşmazlıkları çözümlemek.

    h) Uluslararası federasyonlar ile işbirliği yaparak, uluslararası kurs, seminer, panel, sempozyum ve spor organizasyonları düzenlemek.

    ı) Uluslararası müsabakalara iştirak edecek olan milli takımları ve teknik kadroyu, yöneticiler, sporcular, menajer, antrenör, yardımcı antrenör, masör, doktor, refakatçi, istatistikçi ve benzeri elemanları seçmek, seçilen sporcuları müsabakalara hazırlamak.

    i) Spor müsabakalarının düzenlenmesi için talimatlar hazırlamak ve uygulamak.

    j) Yurt içi ve yurt dışında yapılacak olan her türlü spor müsabakalarına ve turnuvalarına izin vermek.

    k) Sonuçlara göre başarılı sporcuların takibini yapmak ve bu sporcuların yetiştirilmesi için gerekli tedbirleri almak.

    l) Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak.

    m) Görme engelliler sporlarıyla ilgili arşiv ve istatistik çalışmaları yapmak, eğitici film, slayt ve broşür hazırlayarak, bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

    n) Görme engelliler sporlarıyla ilgili dergi, gazete, kitap ve benzeri yayınlar çıkarmak, reklam almak, reklam vermek.

    o) Spor dallarında belirli bir sistemin uygulanması için yapılacak işlemleri belirlemek ve uygulamasını sağlamak.

    ö) Bölgeler ve illerdeki Federasyon temsilcilerinin kendi aralarında ve Federasyonla koordineli bir şekilde çalışmalarını sağlamak.

    p) Sporcuların vize, tescil ve lisans işlemlerini yapmak.

    Genel kurul

    MADDE 7 - (1) Genel kurul, Federasyonun en üst organıdır.

    (2) Genel kurul çağrı tarihinde aşağıdaki üyelerden oluşur;

    a) Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları ve on gençlik ve spor il müdüründen oluşacak on beş üye,

    b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,

    c) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

    ç) Parolimpik Komitesi Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

    d) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

    e) Uluslararası federasyonların yönetim ve Uluslararası Hakem olarak hakem kurullarında Federasyonu temsilen üyelik yapanlar,

    f) Görevlerine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla, asaleten Federasyon başkanlığı yapanlar,

    g) Türkiye Spor Yazarları Derneği Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

    h) Faal olmamak şartıyla görme engelliler spor dallarında en üst seviyede hakemlik yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye,

    ı) Faal olmamak kaydıyla en az üç yıl veya otuzdan fazla milli takımda teknik direktör veya antrenörlük yapanlar arasında kura ile belirlenecek en fazla beş üye,

    i) Genel kurul tarihinden en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmaları kaydıyla sırasıyla;

    1) Görme engelliler olimpiyatlarında ilk üç dereceyi alan sporcular,

    2) Dünya şampiyonalarında ilk üç dereceye girmiş sporcular,

    3) Avrupa, Asya ve benzeri kıta şampiyonalarında birincilik alan sporcular arasında kura ile belirlenecek en fazla beş kişi.

    j) Kulüp temsilcileri;

    1) Genel kurul toplantı tarihinden önceki iki sezonda üst üste büyüklerde en az bir spor dalında 1.Lig müsabakalarının tamamına katılan kulüplerden iki üye,

    2) Milli takıma oyuncu veren kulüplerden gençler veya büyüklerde Avrupa, Dünya ve Parolimpikler de ilk üç dereceye giren kulüplere üçer temsilci, bu sayının yirmiyi geçmesi halinde kulüplerin belirleyeceği temsilciler arasından kura ile belirlenecek en fazla yirmi temsilci

    delege olarak katılır.

    (3) Genel kurullarda, genel kurula katılacak delege sayısının yüz yirmi üyeden az olması halinde, aradaki üye farkı spor kulüplerine eşit olarak dağıtılır.

    (4) Genel kurulu temsil eden üyelerin en az yüzde atmışı kulüp temsilcilerinden oluşur. Kulüplerin genel kurula delege verebilmeleri için genel kurul toplantı tarihinden önce iki sezon üst üste Federasyon tarafından düzenlenen turnuvaların ve/veya şampiyonaların en az yüzde ellisine katılmış olmaları zorunludur.

    (5) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip üyeler, ancak bir kez oy kullanabilir.

    (6) Genel kurulda vekaleten oy kullanılamaz.

    (7) Genel kurul üyesi olabilme hakkını elde edenlerin, on sekiz yaşını bitirmiş olması şarttır.

    (8) Federasyonda ücretli veya sözleşmeli statü ile görev yapanlar genel kurul üyesi olamazlar.

    Genel kurulun görevleri

    MADDE 8 - (1) Genel kurulun görevleri şunlardır;

    a) Ana Statüyü yapmak veya değiştirmek,

    b) Başkan ile yönetim, denetleme ve disiplin kurulları üyelerini seçmek,

    c) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programını ve bütçeyi onaylamak ve gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapmak konusunda yönetim kuruluna yetki vermek,

    ç) Yönetim kuruluna taşınmaz mal alımı-satımı ve kiralanması için yetki vermek,

    d) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarını ibra etmek,

    e) Denetleme kurulu raporunu ibra etmek,

    f) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan ödül ve yardım talimatını onaylamak,

    g) Federasyonun borçlanmasına karar vermek,

    ğ) Federasyonun bütçe dışı yapacağı primler ile diğer harcamalara ve yatırımlara ilişkin usul ve esasları belirlemek,

    h) Federasyona bağlı spor dallarının ayrılmasına karar vermek,

    ı) İlgili branşta profesyonel şubeler açmak,

    i) Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak.

    (2) Kurulan profesyonel şubelerin iş ve işlemleri amatör ve profesyonel olmak üzere iki ayrı kurul eliyle yürütülür. Bu kurulların çalışma usul ve esasları Federasyon tarafından çıkarılacak talimatlarla belirlenir.

    (3) Birinci fıkranın (ç), (g) ve (h) bentlerindeki konularda, genel kurula katılan üyelerin dörtte üçünün kabul oyuyla karar verilir. Diğerlerinde toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verilir.

    Genel kurul toplantıları

    MADDE 9 - (1) Genel kurul toplantıları ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulu tarafından yerine getirilir. Olağan genel kurul dört yılda bir yaz parolimpik oyunlarını takip eden altı ay içerisinde yapılır.

    (2) Mali genel kurul ise iki yılda bir 30 Haziranı takip eden ilk üç ay içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek bir tarihte yapılır. Mali genel kurulda önceki dönemin bütçesi görüşülerek karara bağlanır. İçinde bulunulan dönemin bütçesi üzerinde düzenleme yapılır ve sonraki dönemin bütçesi onaylanır. Federasyonun ve genel kurulun iş ve işleyişiyle ilgili kararlar alınır.

    (3) Olağanüstü genel kurul;

    a) Genel Müdürlüğün bağlı olduğu spordan sorumlu Bakanın yaptırdığı denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen Federasyon başkanı veya yönetim kurulu üyeleri hakkında karar almak,

    b) Yönetim kurulunun kararı,

    c) Toplam delege sayısının en az yüzde kırkının noter kanalı ile yazılı müracaatı,

    üzerine toplanır.

    (4) Üçüncü fıkranın (a) bendinde belirtilen durumda veya mali genel kurulda ibra edilmeyen başkan veya yönetim kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere en geç altmış gün sonra seçim yapılmak üzere genel kurul olağanüstü toplanır. Başkanlık ve yönetim kurulunun görevlerini ise, genel kurula kadar denetleme kurulu yürütür. Denetleme kurulu raporu da ibra edilmemiş ise bu durumda başkanlık ve denetleme kurulunun görevlerini genel kurula kadar genel kurul başkanlık divanı yürütür.

    (5) Üçüncü fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hallerde, genel kurul toplantısının üzerinden en az altı ay geçmeden olağanüstü genel kurul toplantısı yapılamaz.

    (6) Olağanüstü genel kurul toplantısı, toplantı isteği Federasyona ulaştığı tarihten itibaren en geç altmış gün içerisinde yönetim kurulunca yerine getirilir. Olağanüstü genel kurulda toplantı konusu haricinde başka konu görüşülmez.

    (7) Genel kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, takip eden günde genel kurul çoğunluk aranmaksızın toplanır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından aşağı olamaz.

    (8) Genel Müdürlük, genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci, genel kurul çalışmalarının Çerçeve Statü ile bu Ana Statüye uygun olarak yapılıp yapılmadığına ilişkin raporunu Bakan'a sunulmak üzere Genel Müdürlüğe verir. Genel kurulun mevzuata aykırı şekilde yapıldığının denetim elemanlarınca tespiti halinde, adli yargıda genel kurulun iptali istenir.

    Federasyon Başkanı

    MADDE 10 - (1) Federasyon Başkanı olabilmek için;

    a) T.C. vatandaşı olmak,

    b) Genel kurul tarihinde otuz yaşını doldurmuş olmak,

    c) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    ç) Kesinleşmiş vergi veya sigorta borcu nedeniyle takibata uğramamış olmak,

    d) Genel Müdürlük Merkez Ceza ve Genel Müdürlük Ceza veya özerk federasyonların ceza ve disiplin kurullarınca bir defada altı ay veya toplam bir yıl hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.

    e) Federasyon başkanı ile Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaparken uyarı ve ihtar cezası dışında bir ceza almamış olmak,

    f) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

    g) Genel Müdürlükte ücretli veya maaşlı görevli olmamak

    gerekmektedir.

    (2) Başkan adaylarından aşağıdaki belgeler istenir;

    a) Nüfus cüzdanı örneği,

    b) İkametgâh belgesi,

    c) Ceza kurullarınca bir defa da altı aydan fazla ceza veya toplam olarak bir yıl hak mahrumiyeti ile cezalandırılmadığına dair belge,

    ç) Federasyon Başkanı veya yönetim kurulu üyesi olarak görev yaparken uyarı veya ihtar cezası dışında bir ceza almamış olmak,

    d) Cumhuriyet başsavcılığından alınacak adli sicil sabıka kaydı,

    e) Noter tasdikli öğrenim belgesi,

    f) Vergi ve sigorta borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan yazı.

    (3) Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az on gün önce aday olduklarına dair başvurularını yapar ve genel kurul tarihinden en az on gün önce beş bin YTL adaylık ücretini Federasyon hesabına yatırırlar. Yönetim kurulu, genel kurul tarihinden altı ay önce başkan adayları tarafından yatırılması gereken adaylık ücretini yeniden belirler.

    (4) Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi genel kurulda, yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının seçimi ile aynı zamanda yapılır. Yönetim kurulu içinden en çok iki başkan yardımcısı seçilir. Başkanın yokluğunda görevlerini başkan vekili yürütür. Başkan vekili, yönetim kurulu üyeleri arasından Başkan tarafından atanır. Başkan vekilinde Federasyon başkanının taşıması gereken şartlar aranır. Başkan yardımcılarının görev süresi Başkanın görev süresi kadardır. Başkan vekili başkan tarafından atanır. Başkanın ölümü veya istifası halinde, üç ay içinde tekrar seçim yapılması şartıyla, bu görevi vekalet görevini de üstlenmiş olan başkan yardımcısı yürütür. Ancak, genel kurula altı aydan az bir süre varsa yönetimdeki boşalmalar nedeniyle olağanüstü genel kurula gidilmez.

    Başkanın görevleri

    MADDE 11 - (1) Başkanın görevleri şunlardır;

    a) Federasyonu temsil etmek,

    b) Federasyonun faaliyetlerini, kanunlara, Ana Statü ve diğer mevzuat ile genel kurul ve yönetim kurulu kararları çerçevesinde yürütmek,

    c) Yönetim kuruluna başkanlık etmek,

    ç) Yönetim kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak, bu faaliyetler için gerekli harcamaların yapılmasını ve/veya yaptırılmasını sağlamak ve denetlemek,

    d) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını yönetim kuruluna teklif etmek,

    e) Gerekli gördüğünde diğer kurullara başkanlık etmek,

    f) Yönetim kurulunun onayı ile harcamalara ilişkin işlemleri yürütmek, gerektiğinde bu yetkisini başkan yardımcılarına devretmek,

    g) Başkan yardımcılarını atamak,

    ğ) Tahsis edilen kadroların seçimini yapmak ve atamalar için yönetim kuruluna teklif götürmek,

    h) İlgili kanunlarında ve bu Ana Statüde belirtilen diğer görevleri yapmak.

    Yönetim kurulu

    MADDE 12 - (1) Yönetim kurulu, Federasyon başkanı ile genel kurulun seçeceği on dört üye olmak üzere toplam on beş üyeden oluşur. Aynı sayıda yedek üye de genel kurulda seçilir. Yönetim kurulu üyesi olabilmek için ilköğretim mezunu olmanın yanında bu Ana Statünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (d) bentlerindeki şartlar aranır.

    (2) Yönetim kurulu üyelerinden nüfus cüzdanı örneği, hak mahrumiyeti ile cezalandırılmadığına dair yazılı beyanı, cumhuriyet başsavcılığından alınacak adli sicil sabıka kaydı ve mezuniyet belgesi istenir.

    (3) Yönetim kurulunun görev süresi dört yıldır. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır. Ölüm veya istifa gibi nedenlerle, yönetim kurulu asıl ve yedek üye sayısının toplam beşe inmesi halinde, genel kurul olağanüstü toplantıya çağırılır.

    Yönetim kurulunun görevleri

    MADDE 13 - (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır;

    a) Federasyona bağlı faaliyet gösteren branşlardaki kulüpleri kayıt ve tescil yapılmak, liglere ve gruplara ayırmak, ligleri düzenlemek, uygulanacak terfi ve tenzil statüsünü belirlemek,

    b) Müsabaka sonuçlarını tescil etmek, olaylı ve anlaşmalı müsabakalar hakkında karar vermek,

    c) Görme engelliler sporları ile ilgili idareci, menajer, teknik direktör, antrenör, masör, teknik eleman, hakem ve benzeri elemanları eğitmek, bu elemanların gelişmesi için her türlü tedbiri almak, sosyal güvenlik haklarını sağlamak, bunların kulüp değiştirmeleri ve çalışmaları ile ilgili usul ve esasları tespit etmek,

    ç) Lisanslardan alınacak katılım, aidat, ceza, yerli ve yabancı sporcu tescil, vize, aktarma, sözleşme, bonservis ücretlerini ve oranlarını tespit etmek,

    d) Kulüplerin spor dalı kurmak için yapacakları başvuruları karara bağlamak, kulüplerin spor dalı tescillerini yapmak, kulüplerin faaliyet ve taahhütlerini denetlemek,

    e) Kulüpleri, sporcuları, antrenör, menajer ve teknik elemanları ödüllendirmek,

    f) Müsabakalarda emniyet ve sağlık ile ilgili tedbirleri almak ve aldırmak,

    g) Genel kurulda alınan yetki doğrultusunda Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak taşınır ve taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralaması yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek ve bunlarla ilgili olarak her türlü bakım, onarım, tamir, tadilat, kullanım giderleri konularında karar vermek, görme engelliler spor faaliyetlerinin her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak ve gerektiğinde bunları belli usul ve esaslar dahilinde spor kulüplerine ve/veya sporculara dağıtmak,

    ğ) Gerektiği durumlarda Federasyonun taşra teşkilatını kurmak,

    h) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve görme engelliler sporları ile ilgili her türlü faaliyetleri yürütmek,

    ı) Görme engelliler sporları ile ilgili televizyon, radyo, internet, basılı eser yayınları, kulüplerin forma ve spor malzemelerinde kullanacakları reklamlar ile diğer her türlü reklamlar konusunda ticari ve mali hakları düzenlemek ve denetlemek,

    i) Başkan tarafından teklif edilen kurul ve yan kurulları onaylamak,

    j) Sporda şiddetin önlenmesi için gerekli çalışmalarda bulunmak,

    k) Kulüpler, sporcular, teknik yönetici ve antrenörler, hakemler, müsabaka görevlileri ile görme engelliler sporları alanında görevli diğer ilgililerin başvurularını, gerekli olan durumlarda bağlı oldukları kuruluşların görüşlerini de alarak karara bağlamak,

    l) Genel kurul toplantılarını hazırlamak,

    m) Bütçeyi hazırlamak,

    n) Genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak,

    o) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda, Federasyon başkanına olağanüstü durumlar için belli bir oranda borçlanma ve harcama yetkisi vermek,

    ö) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde yer alacak birimlerinde görevlendirilecek idari ve teknik personelinin sayısını, bu personelle birlikte profesyonel olarak istihdam edilecek görevlilerin sayısını, sözleşme ücretlerini ve sosyal haklarını, gerekli görülen kurul üyelerinin fazla mesailerini, yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek,

    p) Görevlerini yerine getirebilmek için talimatlar hazırlamak, bu talimatlardan ödül ve yardımla ilgili olanların genel kurulun onayına sunmak ve uygulamak,

    r) Kanun, Ana Statü ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

    Yönetim kurulu toplantıları

    MADDE 14 - (1) Yönetim kurulu, en az üç ayda bir defa başkan tarafından belirlenen gündemi görüşmek üzere çoğunlukla toplanır. Yönetim kurulu üyelerinin önereceği konular gündeme eklenir.

    (2) Kararlar, toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

    (3) Mazeretsiz olarak, üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği sona erer ve yerine sıradaki yedek üye çağrılır.

    (4) Mazeretler yazılı olarak, sebepleri ile birlikte toplantı saatinden önce başkana bildirilir. Mazeretin geçerliliğine yönetim kurulu karar verir.

    (5) Kararlar, karar defterine yazılır ve imzalanır, başkan tarafından uygulanır.

    Denetleme kurulu

    MADDE 15 - (1) Denetleme kurulu, genel kurulca dört yıl için seçilen, üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelen alınır.

    (2) Denetleme kurulu üyesi olabilmek için;

    a) Bu Ana Statünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (d) bentlerindeki şartları taşımak,

    b) Hukuk, siyasal, iktisat, işletme, maliye, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi dallarında eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yabancı yüksek eğitim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak ya da diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu bentte belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak,

    c) Mali konularda ihtisas sahibi olmak

    gerekmektedir.

    (3) Denetleme kurulu üyelerinden aşağıdaki belgeler istenir;

    a) Nüfus cüzdanı örneği,

    b) Hak mahrumiyeti ile cezalandırılmadığına dair yazılı beyanı,

    c) Cumhuriyet başsavcılığından alınacak adli sicil sabıka kaydı,

    d) Noter tasdikli mezuniyet belgesi.

    (4) Kurul en çok üç ayda bir toplanır. Mazeretsiz olarak, üst üste iki veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği düşer.

    (5) Kurul görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yerlerine yenisi görevlendirilemez.

    (6) Üyeler kendi aralarından bir başkan seçerler.

    (7) Denetleme kurulu, kararlarını çoğunlukla alır. Karara katılmayan üye gerekçelerini belirten bir raporu genel kurula sunmakla yükümlüdür.

    Denetleme kurulunun görevleri

    MADDE 16 - (1) Denetleme kurulu, Federasyonun iş ve işlemlerini genel kurul adına denetler. Bunların mevzuata, belge ve kararlara uygun olup olmadığını tespit eder. Her yıl hazırlayacağı yıllık denetleme raporunu, genel kurulun onayına sunar. Denetleme kurulu gerek görmesi durumunda uzman bilirkişilerden yararlanabilir. Bilirkişilere verilecek ücret Federasyonca karşılanır.

    (2) Bu denetlemelerini yerine getirirken Federasyon görevlileri kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri göstermek zorundadırlar. Kurul, denetleme raporunu genel kurul tarihinden on beş gün önce Federasyona teslim etmek zorundadır.

    Disiplin kurulu

    MADDE 17 - (1) Disiplin kurulu, genel kurulca dört yıl için seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden teşekkül eder. Üyeler kendi aralarından bir başkan, bir başkan vekili ve bir raportör seçerler. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelen alınır.

    (2) Disiplin kurulu üyesi olabilmek için; bu Ana Statünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen şartları taşımasının yanı sıra üyelerden en az ikisinin hukukçu olması şarttır.

    (3) Hukukçu olması zorunlu olan üyelerin, hukuk alanında eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yabancı yüksek eğitim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olması ya da diğer eğitim kurumlarından mezun olmakla beraber hukuk alanında lisansüstü seviyede diploma almış olması gerekir.

    (4) Disiplin kurulu üyelerinden aşağıdaki belgeler istenir;

    a) Nüfus cüzdanı örneği,

    b) Hak mahrumiyeti ile cezalandırılmadığına dair yazılı beyanı,

    c) Cumhuriyet başsavcılığından alınacak adli sicil sabıka kaydı,

    d) Noter tasdikli mezuniyet belgesi.

    (5) Kurul, kararlarını çoğunlukla alır, görevlerinde ve verdikleri kararlarda bağımsızdırlar. Mazeretsiz olarak, üst üste iki veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği düşer.

    (6) Disiplin kurulu; kulüpler, görme engelliler sporları faaliyetinde bulunan spor kulüpleri, kuruluşlar, sporcular, hakem, antrenör, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerle ilgili olay ve fiillere ilişkin ceza işlerine bakar.

    (7) Disiplin kurulu, gerekli durumlarda veya Federasyon başkanının davetiyle toplanır. Toplantı, başkanın çağrısı üzerine en az üç üyenin katılımı ile yapılır. Gündem başkan tarafından düzenlenir. Kararlar salt çoğunlukla alınır.

    (8) Disiplin suçunu teşkil eden fiil ve cezalara ilişkin hususlar yönetim kurulu tarafından çıkarılacak talimatla düzenlenir.

    Onur kurulu üyeliği ve onursal başkanlık

    MADDE 18 - (1) Genel kurul tarafından çıkarılacak bir talimat doğrultusunda görme engelliler sporlarına en üst düzeyde hizmet etmiş ve emeği geçmiş kişiler arasından seçilecek üyelerin yer alacağı onur kurulu oluşturulur. En az sekiz yıl Federasyon başkanlığı yapmış olanlar doğrudan onur kurulu üyesidir.

    (2) En az iki kez seçimle gelip Federasyon başkanlığı yapanlara, görevleri sona erdikten sonra onursal başkan unvanının verilmesiyle ilgili esaslar, Federasyon yönetim kurulu tarafından hazırlanacak talimat ile belirlenir.

    Tahkim kurulu

    MADDE 19 - (1) Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş olan Tahkim Kurulu; Federasyon ile kulüpler, Federasyon ile sporcu, hakem, teknik direktör, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile sporcu, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflar hakkında Federasyon yönetim kurulunca verilecek kararlar ile disiplin kurulu kararlarını, ilgililerin itirazı üzerine inceleyerek kesin karara bağlar.

    (2) Tahkim kurulu, 3289 sayılı Kanun, Genel Müdürlüğün ilgili mevzuatı, Federasyonun ve uluslararası federasyonların kurallarını dikkate alarak hüküm tesis eder.

    Diğer kurullar

    MADDE 20 - (1) Hakem, organizasyon, hukuk, mali, eğitim, sağlık, teknik, basın, sponsorluk, dış ilişkiler ve gerekli görülen diğer yan kurullar yönetim kurulunun onayı ile kurulabilir.

    (2) Görme engelliler sporu alanında danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak üzere bu alanda katkı sağlayabilecek kişilerden oluşan danışma kurulu oluşturulur.

    (3) Danışma kurulu ile diğer kurulların görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esas ve usulleri yönetim kurulu tarafından çıkarılacak talimatla belirlenir.

    Genel sekreter ve idari birimler

    MADDE 21 - (1) Federasyonun idari birimi; genel sekreter, teknik yönetici ve öğretici ile diğer idari ve teknik personelden oluşur. Genel sekreter, Federasyon başkanın önerisi ile yönetim kurulu tarafından atanır.

    (2) İdari birim, yönetim kurulu kararları çerçevesinde Federasyonun hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamakla görevlidir.

    (3) Genel sekreter, idari birimin yetkilisi ve sorumlusu olup, teknik yönetici ve öğreticiler ile diğer idari ve teknik personelin amiridir.

    (4) Genel sekreter; Federasyonun ve üst kuruluşların kararları uyarınca, Federasyon yönetiminin gerektirdiği idari, mali ve teknik bütün hizmetlerin yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkili olup yönetim kuruluna karşı sorumludur. Yönetim kurulu toplantılarına katılır. Kurulun raportörlük ve sekreterya görevlerini yapar, Federasyon adına yazışma işlerini yürütür.

    Taşra teşkilatı

    MADDE 22 - (1) Yönetim kurulu, Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere, tüm illerde ve gerekli görülen bölgelerde görme engelliler il temsilcisi, bölge temsilcisi, gerekli görülen illerde yeteri kadar personelden oluşan Federasyon temsilcilikleri kurar ve görevlendirmeler yapar. Bunlara ek olarak il hakem kurulları, il düzenleme kurulları oluşturulur. Kurulacak yurt içi teşkilatların kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri yönetim kurulunun çıkaracağı talimat ile düzenlenir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Seçim İşleri

    Genel kurulun toplantıya çağrılması

    MADDE 23 - (1) Genel kurul toplantıları, Federasyonun merkezinin bulunduğu ilde dört yılda bir yaz parolimpik oyunlarının bitiminden itibaren altı ay içerisinde yapılır.

    (2) Genel kurul gündemi, toplantı tarihi ve yeri, toplantı tarihinden en az otuz gün önce Türkiye genelinde yayın yapan iki gazetede ilanen duyurulur.

    (3) Genel kurul çağrısı, toplantı gündemi, faaliyet raporu, denetleme raporu ile bütçe tasarısı toplantıdan en az on beş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinden üyelere duyurulur.

    Genel kurul üyelerinin listesi

    MADDE 24 - (1) Genel kurula katılma hakkını kazanmış üyelerin listesi Federasyon tarafından hazırlanır. Üye listesinde, üyelerin adı ve soyadı, temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir. Üye listesi, genel kurul tarihinden otuz gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edilir.

    (2) Listenin ilan edildiği tarihten itibaren on beş gün içerisinde listeye itiraz edilebilir. Üye listesine itiraz yönetim kurulunca değerlendirilir ve bir gün içerisinde karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim Kurulu, itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren üç gün içerisinde kesin karar verir. Divan oluştuktan sonra genel kurul çalışmaları ile ilgili her türlü itiraz, divan tarafından çözülür.

    (3) Genel kurul toplantısına ilişkin işlemler üye listesine göre yürütülür.

    (4) Genel kurula üye seçmek hakkına sahip olan kurum, kuruluş, dernek ya da kulüpler, fesih ya da başka nedenlerle öz varlıklarını ya da niteliklerini kaybettiklerinde, üye seçme hakkını da kaybederler.

    (5) Üyeliğin istifa, ölüm, ihraç gibi sebeplerle sona ermesi halinde, yerine yenisi belirlenir.

    Toplantı ve karar yeter sayısı

    MADDE 25 - (1) Olağan ve olağanüstü toplantının yapılabilmesi için üye tam sayısının yarısından bir fazlasının katılımı gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı takip eden günde katılan üyelerle çoğunluk aranmaksızın yapılır. Ancak, bu toplantıya katılanların sayısı, seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından az olamaz.

    (2) Başkan ile yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyelerinin seçimi, genel kurula katılan üyelerin kullandıkları geçerli oyların fazlasını alanın kazanması ile gerçekleşir. Eşit oy çıkması halinde fazla oy alan iki aday ve/veya adaylar listesi için ikinci tur oylama yapılır. Eşitlik ikinci tur oylamada da bozulmaz ise divan başkanlığı sonucu kura ile belirler.

    (3) Taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması, Federasyonun borçlanması ve Federasyon bünyesindeki spor dallarının ayrılmasına karar vermek için genel kurula katılanların dörtte üçünün kabul oyu gerekmektedir. Diğer konularda genel kurula katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır.

    Toplantıya katılma ve çoğunluğun tespiti

    MADDE 26 - (1) Federasyon, genel kurul üyeliği sıfatını kazanan kişiler adına genel kurul üyeliği belgesi düzenler ve bunları toplantı salonuna girişte imza karşılığı üyelere teslim eder.

    (2) Toplantı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı, Federasyon Başkanı veya onun görevlendireceği başkan vekili veya yönetim kurulu üyesinin, üye listesini incelemesi ve katılanların miktarını belirlemesi ile tespit edilir.

    Genel kurul başkanlık divanının oluşturulması

    MADDE 27 - (1) Genel kurul toplantısı, Federasyon başkanının veya görevlendireceği başkan vekili veya yönetim kurulu üyesinin konuşması ile açılır. Daha sonra genel kurul başkanlık divanı oluşturulur.

    (2) Genel kurul başkanlık divanı; başkan, başkan yardımcısı, iki yazman üye ve seçim işlerinde görev yapacak iki üyeden oluşur. Divanın oluşumu, seçim ile gerçekleştirilir ve üyelerin açık oyu ile yapılır. Başkanlık divanı üyeleri genel kurul üyesi olmak zorundadır.

    (3) Genel kurul, çalışmalarını kolaylaştırmak için belirli görevlerde yardımcı olmak üzere komisyonlar kurabilir.

    Başkanlık divanının görev ve yetkileri

    MADDE 28 - (1) Başkanlık divanı, Ana Statü hükümleri çerçevesinde toplantının yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.

    (2) Toplantı tutanakları, divan başkanı ve divan kurulu üyeleri ile birlikte toplantının sonunda imzalanır.

    (3) Tutanakların birer kopyası genel kurul sonunda, Genel Müdürlük gözlemcisi ve Federasyona teslim edilir.

    (4) Başkanlık divanı, görüşmelerin güven ve düzenini bozanlara uyarma cezası verebilir. Düzeni sürekli olarak bozanlar hakkında da toplantıdan çıkarma kararı alınması için, genel kurulun oylamasına başvurabilir.

    (5) Genel kurulun oy çokluğuyla aldığı karar sonucu toplantıdan çıkarılan üye, toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamaya katılamaz.

    Gündemin tespiti ve görüşmeler

    MADDE 29 - (1) Divan başkanı, daha önce çağrı yazısında duyurulmuş olan gündemi genel kurula açıklar.

    (2) Gündeme, Çerçeve Statü ve Ana Statüye aykırı olmayan maddeler eklenmesine ilişkin öneriler, en az on üyenin imzalanmış yazılı başvuruları ile yapılabilir. Bu öneriler açık oya sunulur, kabul edilen öneriler gündeme eklenir. Bu nitelikteki gündem maddeleri daha önce ilan edilen maddelerin görüşülüp karara bağlanmasından sonra görüşülür.

    (3) Gündem maddesi hakkında söz isteyen genel kurul üyeleri, yazılı başvurularını divan başkanlığına iletirler. Divan başkanlığı, talepleri gündem sırasını dikkate alarak düzenler. Üye sırasını başkasına bırakabilir. Bu durumda sırasını bıraktığı üyenin sırası gelince konuşabilir.

    (4) Başkanlık divanı, konuşma taleplerinin sayısını dikkate alarak genel kurul oylamasına sunar ve konuşma süreleri genel kurulca belirlenir.

    (5) Genel kurulda, üyelerin Federasyon işlemlerine ilişkin sorularını yönetim kurulu ya da denetleme kurulu sözcüleri yanıtlamakla yükümlüdür.

    (6) Karşı söz hakkının kullanılması sebebi ile görüşmelerin uzaması halinde, sıradaki konuşmalar tamamlanmadan görüşme yeterliliği oylamasına geçilebilir. En az on üyenin yazılı başvurusu halinde divan başkanlığı önergeyi işleme koyar. Önerge, söz hakkı olanların adları okunmak ve bunların söz haklarının saklı olduğu açıklanmak suretiyle önerge lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra genel kurul oyuna sunulur. Kabulü halinde o gündem maddesi ile ilgili konuşmalar bitirilir.

    (7) Divan başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken, tarafsızlık ilkesine aykırı açıklama yapamaz.

    Kurullara aday olma

    MADDE 30 - (1) Federasyon Başkanı ile yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyeliği için adayların genel kurul üyesi olması şart değildir.

    (2) Federasyon Başkanı, yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyeliğine seçilenler ile hakem kuruluna atanan üyelerin, varsa kulüplerindeki idari görevleri sona erer, kulüp üyelikleri ise devam eder.

    Seçim listesinin ve oy pusulalarının düzenlenmesi

    MADDE 31 - (1) Başkanlık ile yönetim, denetleme ve disiplin kurulları üyelerinin seçimi, oy pusulalarının aynı zarfa konulması suretiyle birlikte yapılır.

    (2) Başkan adayları, yönetim, denetleme ve disiplin kurulları için aday göstereceği kendi tercihine göre sıralanmış asıl ve yedek üyelerin isimlerini içeren listeyi divan başkanlığına, başkanlık divanının oluşumundan itibaren en geç iki saat içinde yazılı olarak teslim eder. Süre bitiminde, teslim alınan listeler en az iki yerde ilan edilir. Listelere yapılan itirazları, başkanlık divanı inceleyerek karara bağlar.

    (3) Kurulların adaylık başvurularının onaylanmasından sonra, divan başkanlığında görevli seçim işlerinden sorumlu üyeler, oy pusulalarını hazırlarlar. Oy pusulalarının basımından önce başkan adayları arasında seçimden iki gün önce kura ile renk çekilir. Çekiliş sonucuna göre başkan, yönetim, denetleme ve disiplin kurulları listeleri renkli kâğıtlara basılır. Oy pusulaları aynı yazı karakteri ve büyüklüğünde olmalıdır. Hazırlanan oy pusulaları bütün adayların denetimine açıktır.

    (4) Oy pusulalarında ad ve soyadı dışında herhangi bir unvan kullanılmaz.

    Başkan adaylarına söz verilmesi

    MADDE 32 - (1) Divan başkanı; başkan adaylarına, istekleri halinde ad çekme suretiyle tespit edeceği sırada ve sürede söz hakkı verir.

    (2) Bu konuşma süresi aday sayısı dikkate alınarak divan başkanı tarafından belirlenir. Adaylar kendi sürelerini başka adaylara devredemez.

    (3) Başkan adayları dört yıllık faaliyet programları ve mali bütçelerini genel kurula yazılı olarak sunmak zorundadırlar.

    (4) Her sandık başında; başkan adaylarının, adını divan başkanına bildirdikleri genel kurul üyesi birer gözlemci bulunabilir.

    Seçimlerin yapılması

    MADDE 33 - (1) Seçimlerde gizli oy, açık tasnif ilkesi uygulanır.

    (2) Her üye, divan başkanının görevlendireceği divan üyesinden mühürlü zarfı imza karşılığı alır, oy verme kabinine girer. Adaylara ait oy pusulaları oy kullanılacak kabinde bulundurulur. Delege hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise kabindeki "evet" mührünü basarak listenin zarfa konulması ve zarfın seçim sandığına atılması suretiyle oyunu kullanmış olur. Delegenin görme engelli olması ve talebi halinde refakatçisi eşliğinde oy kullanma işlemlerini gerçekleştirir. Oy pusulasına isim veya herhangi bir işaret konulamaz.

    (3) Zarfını kaybeden veya başka şekilde elinden çıkaran delegeye, yeni zarf verilmez ve delege oy kullanma hakkını kaybeder.

    (4) Üyeler bu şekilde oylarını kullandıktan sonra genel kurul listesini imzalarlar.

    (5) Oy pusulaları normal metin, kabartma yazı ve engellilerin tercih yapabileceği geometrik şekilde düzenlenecektir.

    Sandıkların kapatılması, oyların tasnifi ve tutanak düzenlenmesi

    MADDE 34 - (1) Genel kurula katılan tüm üyelerin oylarını kullanmalarından sonra sandıklar kapatılır.

    (2) Divan başkanının denetim ve gözetiminde, aday ve gözlemcilerinin huzurunda sandıklar açılır. Zarflar sayılır ve oy kullanan üye sayısı ile zarf sayısının eşit olup olmadığı tespit edilir, zarf sayısı fazla ise divan başkanı tarafından fazlalık sayısındaki zarflar rasgele seçilir ve fazla zarflar açılmadan imha edilir.

    (3) Oyların tasnifinde oy pusulaları sayılır. Bir zarfın içinden aynı oy pusulasından birden fazla çıktığında, bunların biri geçerli sayılır ve tek oy olarak hesaplanır. Zarftan çıkan diğer oy veya oylar imha edilir. Bir zarfın içinden değişik iki yada daha fazla oy pusulası çıktığında bunlar iptal edilir ve oy geçersiz sayılır.

    (4) Divan başkanı seçim sonuçlarını genel kurul üyelerine açıklar. Gündemdeki bütün maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasından sonra, divan başkanı seçimi kazanan Federasyon başkanına teşekkür konuşmasını yapmak üzere söz verir ve toplantıyı bir konuşma ile kapatır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM :Mali Hükümler

    Federasyon bütçesi

    MADDE 35 - (1) Federasyonun bütçesi, yönetim kurulunca mali yıla göre düzenlenerek, genel kurulun onayından sonra uygulamaya konulur.

    (2) Bütçede, Federasyonun gelir ve giderleri, yapılacak faaliyetler, bunlara ayrılacak ödenek, personele ve diğer görevlilere verilecek ücretler, kurulların masrafları ile diğer yönetim ve hizmet giderleri, bilanço esasına ve yönetim kurulunca hazırlanacak bütçe talimatına göre belirlenir.

    (3) Yönetim kurulunun onayı ile harcamalara ilişkin işlemleri yürütmeye, tahsilatları sağlamaya Federasyon başkanı yetkilidir. Federasyon başkanı bu yetkisini, sınırlarını belirlemek kaydı ile başkan yardımcılarına devredebilir. Harcama belgelerinin başkan ve genel sekreter veya başkan yardımcısı ve genel sekreter tarafından imzalanması gerekir.

    (4) Federasyonun gelirlerinin en az yüzde on beşi eğitim, altyapı ve kulüplere yardım olarak ayrılır.

    Federasyonun gelirleri

    MADDE 36 - (1) Federasyonun gelirleri şunlardır;

    a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay,

    b) Genel Müdürlük bütçesinden altyapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak kaynak,

    c) Katılım payı, başvuru harçları ve aidatlar,

    ç) Sporcuların tescil ve vize ücretleri ile transferlerinden alınacak pay,

    d) Kulüplerin televizyon ve radyodan yapılacak müsabaka yayınlarından ve her türlü basın ve yayın organları ile yapacakları sözleşmelerden elde ettikleri gelirlerin yüzde yirmisi ile milli ve temsili müsabakaların televizyon ve radyo yayınlarından elde edilecek gelirler,

    e) Milli ve temsili müsabaka gelirlerinin kesintilerden sonra kalan net meblağ,

    f) Sponsorluk gelirleri,

    g) Reklam, basılı yayın ve basılı evrak gelirleri,

    ğ) Ceza ve itiraz gelirleri,

    h)Yardım ve bağışlar,

    ı) Kira ve işletme gelirleri,

    i) Federasyon başkan adaylarından alınacak adaylık başvuru ücreti,

    j) Diğer gelirler.

    (2) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak toplam tutar ile gerektiğinde alt yapı ve eğitime ilişkin projelerinin desteklenmesi amacıyla tahsis edilecek kaynak, Genel Müdürlüğün yıllık harcama programı dikkate alınarak Federasyon hesabına aktarılır.

    (3) Federasyonun tüm gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

    Federasyonun giderleri

    MADDE 37 - (1) Federasyon, görevlerini yerine getirebilmek için bütçe esasları çerçevesinde gerekli bütün harcamalarını yapar.

    (2) Federasyon; ihtiyacı olan ve amacına uygun her türlü menkul ve gayrimenkul malları bütçe esasları ve genel kurul kararları dahilinde almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, işletmeye, ortaklık kurmaya, gayri menkulleri üzerinde ipotek ve her türlü hak ve mükellefiyetler tesis etmeye ve bağış kabulüne, nakitlerini yönetim kurulunun kararları doğrultusunda değerlendirmeye yetkilidir.

    (3) Harcamalarla ilgili usul ve esaslar, yönetim kurulunca çıkarılacak talimatta belirtilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Genel Müdürlük ile ilişkiler

    MADDE 38 - (1) Federasyon ihtiyacı halinde, Genel Müdürlüğün mülkiyetinde bulunan menkul veya gayrimenkullerin bedelsiz olarak kırk dokuz yıl süre ile tahsisi için başvurur. Tahsisin süresi, konusu, başka federasyonlar veya Genel Müdürlük tarafından kullanılıp kullanılamayacağı, kullanımındaki gayrimenkullerin ortak kullanımı halinde, bakım onarım masrafları ve tesislerde istihdam edilecek personelin niteliği, özlük hakları ile Genel Müdürlük personelinden faydalanma usul ve esasları Genel Müdürlük ile Federasyon arasında yapılacak protokol ile tespit olunur.

    (2) Bu protokolde, Genel Müdürlük personelinden, kimlerin, hangi şartlarda ve ne kadar süre ile Federasyonda çalıştırılacağı, tesislerin hangilerinden ne şartlarla Federasyonun veya kulüplerin yararlanabileceği gösterilir.

    (3) Genel Müdürlükçe tahsis edilen menkul ve gayrimenkuller tahsis amacı dışında kullanılamaz, kullanıldığının tespiti halinde tahsis iptal edilir.

    (4) Ödül ve sponsorluk işlemleri, 3289 sayılı Ek-3 üncü maddesi ile bu maddeye istinaden çıkarılan yönetmelikler çerçevesinde yürütülür.

    (5) Federasyon, lisanslı sporcu ve spor kulüplerine ait istatistiksel bilgileri içeren formları hazırlayarak iki ayda bir Genel Müdürlüğe gönderir.

    Cezalar

    MADDE 39 - (1) Görme engelliler sporları müsabaka ve çalışmalarında, kulüpler ve kişilerce yapılan ceza ve sportmenliğe aykırı fiiller ve bunlara uygulanacak müeyyideler, milli ve milletlerarası teamüllere uygun olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanacak talimatlarla tespit edilir.

    (2) Belirlenecek fiillere uygulanacak cezalar, ihtar, yarışmadan men, hak mahrumiyeti, yarışmayı seyircisiz oynatma, saha kapatma, para cezası, tescil iptali, puan indirme ve küme düşürmedir.

    (3) Cezalar, belirlenecek esaslara göre oluşturulan disiplin kurulunca verilir.

    Kulüpler

    MADDE 40 - (1) Görme engelliler sporları kulüpleri, Federasyon tarafından tescil edilir. Görme engelliler sporları faaliyetinde bulunan kulüpler, Federasyon yönetim kurulunun belirleyeceği tescil şart ve esaslarını yerine getireceğini taahhüt edip, tescil ücretini ödedikten sonra tescil edilir ve belgesi verilir.

    Görme engelliler sporları kulüplerinin devri, şirketleşme

    MADDE 41 - (1) Görme engelliler sporları dalında faaliyet gösteren kulüpler, görme engelliler sporları şubelerini mevzuatla belirtilen şekil ve esaslara göre kuracakları veya kurulmuş olan şirketlere devredebilirler. Kulüplerin şirketleşmesi halinde, tescilli bulundukları yerden başka yere nakilleri yapılmaz. Devirlerde görme engelliler sporlarının yayılması, güçlenmesi ve yararları ön planda tutulur. Bu Ana Statüde belirlenen esaslara ve yönetim kurulunca konulacak kurallara uyulması zorunludur.

    Yayınların düzenlenmesi

    MADDE 42 - (1) Görme engelliler sporları müsabakalarının televizyon, radyo ve her türlü teknik cihaz ve benzeri araçlarla yayınlanmasına, yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına yönetim kurulu yetkilidir.

    (2) Bu yetki kullanılırken, görme engelliler sporlarının, kulüplerin ve Federasyonun yararları ön planda tutulur.

    (3) Kulüplerin yayın kuruluşları ile yapacakları sözleşmeler, Federasyonun gözetim, denetim ve onayına tabidir. Federasyon tarafından onaylanmayan sözleşmeler, Federasyona karşı hükümsüzdür.

    (4) Federasyonca izin verilmeyen görme engelliler sporları müsabakaları televizyondan, radyodan ve internet ortamında yayınlanmaz.

    Talimatlar

    MADDE 43 - (1) Bu Ana Statü ile belirlenen konularda çıkarılacak olan talimat ile diğer alt düzenleyici işlemler yönetim kurulu tarafından düzenlenir. Ancak, ödül ve yardım talimatları genel kurulun onayına sunulur. Yönetim kurulu tarafından düzenlenen ve genel kurulca onaylanan talimatlar ile diğer mevzuat Genel Müdürlük ve Federasyonun internet sayfalarında yayınlanarak yürürlüğe girer.

    Bakanlığın gözetim ve denetimi

    MADDE 44 - (1) Federasyonun her türlü faaliyet ve işlemleri Bakanlığın gözetim ve denetimine tabidir.

    (2) Denetim sonucunda, görevi başında kalmasında sakınca görülen Federasyon Başkanı veya yönetim kurulu üyeleri hakkında karar alınmak üzere Bakan, genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

    İhtilafların çözümü

    MADDE 45 - (1) Federasyonun denetimine ilişkin hususlar hariç olmak üzere, Genel Müdürlük ile Federasyon arasında çıkacak her türlü ihtilaf, Tahkim Kurulunca belirlenecek bir üyenin başkanlığında, Genel Müdürlük ve Federasyonca görevlendirilecek üçer kişiden oluşturulacak komisyon tarafından görüşülerek kesin karara bağlanır.

    Yürürlük

    MADDE 46 - (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    MADDE 47 - (1) Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar