TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

    Türkiye Binicilik Federasyonu Ana Statüsü

    Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü

    Resmi Gazete Tarihi: 06/03/2007

    Resmi Gazete Sayısı: 26454

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    MADDE 1 - (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Binicilik Federasyonunun teşkilatı, Genel Kurulunun oluşumu, toplanması, Yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının çalışmaları ile görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    MADDE 2 - (1) Bu Ana Statü, Türkiye Binicilik Federasyonu genel kurulu, yönetim kurulu, denetleme kurulu, disiplin kurulu ile diğer kurulları, Federasyon Başkanını, ilgili kulüp, sporcu, antrenör, teknik direktör, hakem, idareci, menajer, gözlemci, temsilci ve benzeri spor elemanlarını, Federasyonun çalışma usul ve esasları ile Genel Müdürlük ve Tahkim Kuruluyla olan ilişkilerini kapsar.

    Dayanak

    MADDE 3 - (1) Bu Ana Statü, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi ile 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    MADDE 4 - (1) Bu Ana Statüde geçen;

    a) Bakan: Genel Müdürlüğün bağlı olduğu spordan sorumlu Bakanı,

    b) FEI: Federasyonun üyesi olduğu Uluslararası Binicilik Federasyonunu,

    c) Federasyon: Türkiye Binicilik Federasyonunu,

    ç) Federasyon Başkanı: Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanını,

    d) Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

    e) Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

    f) Kanun: 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu,

    g) Spor Dalı: Binicilik sporunu,

    ğ) Tahkim Kurulu: Federasyon ile kulüpler, Federasyon ile sporcu, hakem, teknik direktör antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile sporcu, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflar hakkında Federasyon Yönetim Kurulunca verilecek kararlar ile disiplin kurulu kararlarını, ilgililerin itirazı üzerine inceleme yaparak kesin karar veren Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş bulunan Kurulu,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Federasyonun Teşkilat ve Görevleri

    Federasyonun teşkilatı

    MADDE 5 - (1) Federasyonun merkezi Ankara'dadır. Federasyon, merkez ve taşra teşkilatından oluşur.

    (2) Federasyonun merkez teşkilatı;

    a) Genel kurul,

    b) Yönetim Kurulu,

    c) Denetleme kurulu,

    ç) Disiplin kurulu,

    d) Yan kurullar,

    e) İdari birimlerden,

    teşekkül eder.

    (3) İkinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde sayılanların dışındaki kurullar ve birimlerin oluşumu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları Federasyon Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak talimatlarla belirlenir.

    Federasyonun görevleri

    MADDE 6 - (1) Türkiye Binicilik Federasyonunun görevleri şunlardır:

    a) Sporun yurt düzeyinde dengeli bir şekilde yayılıp gelişmesini sağlamak.

    b) Yurt dışındaki ve yurt içindeki binicilikle ilgili gelişmeleri izlemek, bu sporla ilgili kişi ve kuruluşlar arasındaki ilişkileri düzenlemek, yarışma, çalışma ve diğer faaliyetleri programlayıp bunların uygulamalarını kontrol etmek.

    c) Antrenörlerin kurslarla yetiştirilmesini ve seminerlerle eğitilmesini sağlamak, başarılı olanların belgelerini düzenleyip tescillerini yapmak, bunların çalışmalarını sürekli izlemek.

    ç) Ülke içinde yarışmalar düzenlemek, devamlılığını sağlamak, hakem, temsilci ve gözlemci atamasını yapmak.

    d) Yabancı ülkelerdeki binicilikle ilgili gelişmeleri ve yenilikleri izleyerek, bu bilgilerden ülke içinde daha çok kişinin yararlanmasını sağlamak.

    e) Binicilik malzemelerinin standartlarını tespit ederek, bunların yurt içinde veya yurt dışında yaptırılmasına veya temin edilmesine çalışmak.

    f) Kulüpler arasında, il temsilcileri arasında veya kulüpler ile il temsilcileri arasında doğabilecek teknik uyuşmazlıkları çözümlemek.

    g) Uluslararası federasyonun izni ile uluslararası kurs, seminer, panel, sempozyum ve spor organizasyonları düzenlemek.

    ğ) Uluslararası yarışmalara iştirak edecek olan milli takımları seçmek, seçilen takımları yarışmalara hazırlamak.

    h) Binicilik yarışmalarının düzenlenmesi için talimatlar hazırlamak ve uygulamak.

    ı) Sonuçlara göre başarılı sporcuların takibini yapmak ve bu sporcuların yetişmesi için gerekli tedbirleri almak.

    i) Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak.

    j) Binicilik ile ilgili arşiv ve istatistiki çalışmalar yapmak, eğitici film, slayt ve broşür hazırlayarak, bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

    k) Binicilikte belirli bir sistemin uygulanması için yapılacak işlemleri belirlemek ve uygulamasını sağlamak.

    l) İllerdeki binicilik temsilcilerinin kendi aralarında ve Federasyonla koordineli bir şekilde çalışmalarını sağlamak.

    Genel kurul

    MADDE 7 - (1) Genel kurul, Federasyonun en üst organıdır.

    (2) Genel kurul çağrı tarihinde aşağıdaki üyelerden oluşur;

    a) Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları ve en fazla nüfusu olan üç il ile bu illerin dışında kalan coğrafi bölgeleri temsilen yedi il olmak üzere toplam on ilin gençlik ve spor il müdüründen oluşan on beş üye,

    b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,

    c) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek iki üye,

    ç) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek iki üye,

    d) FEI yönetim ve hakem kurullarında üyelik yapanlar,

    e) Görevlerine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla, asaleten federasyon başkanlığı yapanlar,

    f) Faal olmamak kaydıyla büyükler kategorisinde en az üç yıl veya otuzdan fazla milli takım teknik direktörlüğü veya antrenörlüğü yapanlar arasında kura ile belirlenecek en fazla beş üye,

    g) Genel kurul tarihinden en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmak kaydıyla;

    1) Olimpiyat oyunlarında ilk üç dereceye girmiş olan sporcular,

    2) Büyükler Dünya şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olan sporcular,

    3) Büyükler kategorisinde Avrupa Şampiyonu olan sporcular,

    4) Yukarıda belirtilen şartları taşıyan sporcular yoksa, milli olmuş sporculardan kurayla belirlenmiş beş kişi,

    ğ) Genel kurul tarihinden en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmak kaydıyla, bir önceki olağan Genel kurul tarihinden itibaren yeni Genel kurul tarihine kadarki süre içerisinde Balkan Şampiyonalarına katılıp, branşlarında ferdi veya ekipte birinci olmuş 'A' kategorisi usta biniciler,

    h) Türkiye Spor Yazarları Derneği Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek iki üye,

    ı) Faal olmamak şartıyla en üst seviyede hakemlik yapanlar arasından kura ile belirlenecek üç hakem,

    i) Federasyona tescilli her bir binicilik kulübünden ikişer üye,

    j) Son iki yıl içerisinde kendi bünyesinden milli binici çıkaran veya son iki yıl içerisinde kendi lisansı ile koşan milli sporcusu bulunan kulüplerden ilave birer üye,

    k) Son iki yıl içinde, yıllık Federasyon faaliyet programı içerisinde bir sportif faaliyet veya organizasyonda yer alan kulüplerden ilave birer üye,

    l) Son bir yıl içerisinde bünyesinde en az yirmi lisanslı ve vizesi yapılmış binici bulunduran kulüplerden ilave birer üye,

    m) Son iki yılda uluslararası bir yarışma düzenlemiş olan kulüplerden ilave birer üye,

    n) Son bir yılda toplam lisansı vize edilmiş yıldız ve genç binici sayısı önceki yıldaki toplamdan daha fazla olan kulüplerden birer üye ilave edilir.

    (3) Hiçbir kulübün Genel kurula katılacak üye sayısı, yediden fazla olamaz. Kulüpler adına genel kurula katılacak üyelerin kimler olacağı kulüp yönetimleri tarafından belirlenir. Son yıldan kasıt Genel kurulun yapıldığı yıldan önceki yılın 1 Ocak - 31 Aralık tarihleri arasındaki zaman dilimidir.

    (4) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip olan üyeler, ancak bir kez oy kullanır. Genel kurulda vekaleten oy kullanılamaz. Federasyonda ücretli veya sözleşmeli statü ile görev yapanlar Genel kurul üyesi olamazlar.

    Genel kurulun görevleri

    MADDE 8 - (1) Genel kurulun görevleri şunlardır;

    a) Ana Statüyü yapmak veya değiştirmek,

    b) Başkan ile Yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının üyelerini seçmek,

    c) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programını ve bütçeyi onaylamak ve gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapma konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek,

    ç) Yönetim Kuruluna taşınmaz mal alımı-satımı ve kiralanması, gayri menkullerle ilgili ipotek ve her türlü hak ve mükellefiyetleri almaya, vermeye ve fek etmeye yetki vermek,

    d) Yönetim Kurulu faaliyet ve mali raporlarını ibra etmek,

    e) Denetleme kurulu raporunu ibra etmek,

    f) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ödül ve yardım talimatını onaylamak,

    g) Federasyonun borçlanmasına karar vermek,

    ğ) Biniciliğin gelişmesi ve gelir getirici faaliyet ve promosyonların en üst seviyeye ulaştırılması, organizasyonlar yapılması amacıyla iktisadi işletme oluşturmak, şirket kurmak, kurulmuş şirketlere ortak olmak veya yeni kurulacak şirketlere iştirak etmek konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek,

    h) Federasyona bağlı spor dallarının ayrılmasına karar vermek,

    ı) İlgili branşta profesyonel şube kurmak,

    i) Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak.

    (2) Birinci fıkranın (ç), (g) ve (h) bentlerindeki konularda, Genel kurula katılan üyelerin dörtte üçünün kabul oyuyla karar verilir.

    (3) İlgili branşta profesyonel şube kurmak ile ilgili usul ve esaslar, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsünün 8 inci maddesinin beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci fıkralarına aykırı olamaz.

    Genel kurul toplantıları

    MADDE 9 - (1) Genel kurul toplantıları ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulu tarafından yerine getirilir. Olağan genel kurul dört yılda bir yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren altı ay içerisinde yapılır.

    (2) Mali Genel kurul ise; ilk genel kurulu takiben iki yılda bir Eylül, Ekim veya Kasım ayları içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek bir tarihte yapılır. Mali genel kurulda bir önceki döneme ilişkin yönetim kurulunun faaliyet ve mali raporları ile denetleme kurulu raporu görüşülerek ibra edilir. Federasyonun ve genel kurulun iş ve işleyişiyle ilgili kararlar alınır. İçinde bulunulan dönemin bütçesi üzerinde düzenleme yapılır ve bir sonraki dönemin bütçesi onaylanır.

    (3) Olağanüstü Genel kurul;

    a) Genel Müdürlüğün bağlı olduğu spordan sorumlu Bakanın yaptırdığı denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen Federasyon Başkanı veya yönetim kurulu üyeleri hakkında karar alınması,

    b) Yönetim Kurulunun kararı,

    c) Toplam delege sayısının en az % 40'ının noter kanalı ile yazılı müracaatı,

    üzerine toplanır.

    (4) Üçüncü fıkranın (a) bendinde belirtilen durumda veya Mali Genel kurulda Yönetim Kurulunun faaliyet ve mali raporları ibra edilmez ise, Federasyon Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin kalan süresini tamamlamak üzere yapılacak seçim için olağanüstü Genel kurula gidilir. Başkanlık ve Yönetim Kurulunun görevlerini ise Genel kurula kadar denetleme kurulu yürütür. Denetleme kurulu da ibra edilmemiş ise, Yönetim Kurulunun Genel kurula kadar görevlerini Genel kurul Başkanlık Divanı yürütür.

    (5) Ancak, üçüncü fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hallerde, Genel kurul toplantısının üzerinden en az altı ay geçmeden olağanüstü Genel kurul toplantısı yapılmaz.

    (6) Olağanüstü Genel kurul toplantısı, toplantı isteği Federasyona ulaştığı tarihten itibaren en geç altmış gün içerisinde Yönetim Kurulunca yerine getirilir. Olağanüstü Genel kurulda, gündem haricinde başka konu görüşülmez ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır.

    (7) Genel kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, bir gün sonra çoğunluk aranmaksızın toplanır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından aşağı olamaz.

    (8) Genel Müdürlük, Genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci, Genel kurul çalışmalarının Çerçeve Statü ile bu Ana Statüye uygun olarak yapılıp yapılmadığına ilişkin raporunu Bakana sunulmak üzere Genel Müdürlüğe verir. Genel kurulun mevzuata aykırı şekilde yapıldığının denetim elemanlarınca tespiti halinde, adli yargıda Genel kurulun iptali istenilir.

    Federasyon başkanı

    MADDE 10 - (1) Federasyon Başkanı olabilmek için;

    a) T.C. vatandaşı olmak,

    b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    c) Genel kurul tarihinde 30 yaşını doldurmuş olmak,

    ç) Kesinleşmiş vergi ve sigorta borcundan dolayı takibata uğramamak,

    d) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

    e) Genel Müdürlük Merkez Ceza ve Genel Müdürlük Ceza veya özerk federasyonların ceza ve disiplin kurullarınca bir defada altı ay veya toplam bir yıl hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,

    f) Genel Müdürlükte ücretli veya maaşlı görevli olmamak,

    g) Federasyon başkanı ile Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaparken uyarı ve ihtar cezası dışında bir ceza almamış olmak,

    şartları aranır.

    (2) Başkan adayları, Genel kurul tarihinden en az onbeş gün önce aday olduğuna dair başvuruyu yaparak, 10.000 (onbin) YTL. adaylık ücretini Federasyon hesabına yatırırlar. Genel kurul tarihinden dört gün öncesine kadar da başvuru yapılabilir, bu tür başvurularda adaylık ücreti iki katı olarak alınır. Adaylık ücreti Federasyon gelirleri arasında gösterilmiş olup seçimden çekilme, seçimi kazanamama veya benzeri nedenlerle iade edilmez.

    (3) Yönetim Kurulu, Genel kurul tarihinden altı ay önce başkan adayları tarafından yatırılması gereken adaylık ücretini, enflasyon oranını göz önüne alarak yeniden belirler.

    (4) Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkanın seçim tarihine bakılmaksızın olağan genel kurul tarihinde başkanlık görevi sona erer. Başkanın seçimi, Genel kurulda Yönetim Kurulunun on iki üyesinin seçimiyle aynı zamanda yapılır.

    (5) Federasyon faaliyetlerinin yürütülmesi konusunda başkana yardımcı olmak üzere Başkan tarafından Yönetim Kurulu üyeleri arasından üç adet asbaşkan seçilir, Asbaşkanlardan birisi Başkan tarafından Başkan vekili olarak atanır. Başkanın yokluğunda görevlerini Başkan vekili yürütür. Başkan vekilinin görev süresi Başkanın görev süresi kadardır. Başkanın görevleri arasında olan hususlarda, Başkanın önereceği ve Yönetim Kurulunun onaylayacağı yetkiler Başkan vekili tarafından kullanılabilir.

    (6) Başkanın ölümü veya istifası halinde, üç ay içinde tekrar seçim yapılması şartıyla, bu görevi Başkan vekili yürütür. Ancak Genel kurula altı aydan az bir süre varsa yönetimdeki boşalmalar nedeniyle olağanüstü Genel kurula gidilmez.

    Başkanın görevleri

    MADDE 11 - (1) Başkanın görevleri şunlardır;

    a) Federasyonu temsil etmek,

    b) Federasyonun faaliyetlerini kanunlara, Ana Statü ve diğer mevzuat ile Genel kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına göre yürütmek,

    c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

    ç) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak. Bu faaliyetler için gerekli harcamaların yapılmasını ve/veya yaptırılmasını sağlamak ve denetlemek. Gerektiğinde bu yetkisini Başkan vekiline devretmek,

    d) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını Yönetim Kuruluna teklif etmek,

    e) Gerekli gördüğünde diğer kurullara başkanlık etmek,

    f) Asbaşkanları ve Federasyon Başkanının taşıması gereken şartları haiz Başkan vekilini belirlemek,

    g) Tahsis edilen kadroların seçimini yapmak ve atamalar için Yönetim Kuruluna teklif götürmek,

    ğ) İlgili kanunlarda ve bu Ana Statüde belirtilen diğer görevleri yapmak.

    Yönetim kurulu

    MADDE 12 - (1) Yönetim Kurulu; Federasyon Başkanı ve Genel kurulun seçeceği on iki üye olmak üzere toplam on üç üyeden oluşur. Aynı sayıda yedek üye de Genel kurulda seçilir.

    (2) Yönetim kurulu üyesi olabilmek için bu Ana Statünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerindeki şartlar aranır.

    (3) Yönetim Kurulunun görev süresi dört yıldır. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelenler Yönetim Kuruluna alınır. Ölüm veya istifa gibi nedenlerle, Yönetim Kurulu asıl ve yedek üye sayısının toplamı beşe inmesi halinde, Genel kurul olağanüstü toplantıya çağırılır.

    Yönetim kurulunun görevleri

    MADDE 13 - (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

    a) Yurt içinde her türlü binicilik müsabaka ve organizasyonunun iznini vermek ve her yaş grubu için performans binicilik müsabaka, turnuva ve liglerini düzenlemek ve gerektiği durumlarda kişi ve kuruluşlara Federasyon gözetim ve denetiminde kalmak şartı ile yetki vermek,

    b) Ülke genelindeki tüm binicilik yarışma sonuçlarını tescil etmek, olaylı ve anlaşmalı yarışmalar hakkında karar vermek,

    c) Binicilik ile ilgili idareci, yetiştirici, teknik eleman, hakem ve benzeri elemanları eğitmek, bu elemanların gelişmesi için her türlü tedbiri almak, sosyal güvenlik haklarını sağlamak, bunların kulüp değiştirmeleri ve çalışmaları ile ilgili usul ve esasları tespit etmek, lisanslardan alınacak tescil, vize, aktarma ücretlerini tespit etmek,

    ç) Binicilik kulüplerini kayıt ve tescil etmek. Kulüplerin binicilik dalı kurmak için yapacakları başvuruları karara bağlamak, bununla ilgili faaliyet ve taahhütleri denetlemek, kulüpleri, sporcuları ve çalıştırıcılarını ödüllendirmek,

    d) Yarışmalarda emniyet ve sağlık ile ilgili tedbirleri almak,

    e) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak taşınmaz ve taşınır mal alımı, satımı ve kiralaması yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek ve binicilik faaliyetlerinin her türlü araç, gereç malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak,

    f) Federasyonun taşra teşkilatını kurmak,

    g) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve binicilik ile ilgili her türlü faaliyetleri yürütmek,

    ğ) Binicilik ile ilgili televizyon, radyo, basılı eser yayınları ile her türlü reklam konusunda ticarî ve malî hakları düzenlemek ve denetlemek,

    h) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak,

    ı) Kulüpler, sporcular, teknik yönetici ve antrenörler, hakemler, yarışma görevlileri ile binicilik alanında görevli diğer ilgililerin başvurularını, gerekli olan durumlarda bağlı oldukları kuruluşların görüşlerini de alarak karara bağlamak,

    i) Genel kurul toplantılarını hazırlamak,

    j) Bütçeyi hazırlamak,

    k) Genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak,

    l) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda, Federasyon Başkanına olağanüstü durumlar için belli bir oranda borçlanma ve harcama yetkisi vermek,

    m) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde yer alacak birimlerinde görevlendirilecek idari ve teknik personelin sayısını, bu personelle birlikte profesyonel olarak istihdam edilecek görevlilerin sözleşme ücretlerini ve sosyal haklarını, gerekli görülen kurul üyelerinin huzur haklarını, tazminatlarını, fazla mesailerini, yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek,

    n) Görevlerini yerine getirebilmek için talimatlar hazırlayarak bu talimatlardan ödül ve yardımla ilgili olanlarını Genel kurulun onayına sunmak ve onaylanan talimatları uygulamak,

    o) Türkiyeyi yurt dışında temsil edecek sporcu ve kulüpleri belirlemek, milli takımın ve milli takım antrenörünün ne şekilde seçileceği hususlarında düzenleme yapmak,

    ö) Kanunlar, Ana Statü ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

    (2) Yönetim Kurulu; Federasyon Başkanının başkanlığında üyeleri arasından seçeceği beş kişilik bir icra kurulu oluşturabilir ve sınırlarını tespit edeceği çerçevede yetkilerini bu kurula devredebilir. Bu kurul gerekli zamanlarda toplanır, kararlar alır ve uygulayabilir. Yaptığı işlemler hakkında ilk toplantıda Yönetim Kuruluna bilgi verir.

    Yönetim kurulu toplantıları

    MADDE 14 - (1) Yönetim Kurulu, en az üç ayda bir Başkan tarafından belirlenen gündemi görüşmek üzere çoğunlukla toplanır. Üyelerin önereceği konular gündeme eklenir.

    (2) Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

    (3) Mazeretsiz olarak, üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği sona erer ve yerine en çok oy alan yedek üye çağrılır.

    (4) Mazeretler yazılı olarak, sebepleri ile birlikte toplantı saatinden önce Başkana bildirilir. Mazeretin geçerliliğine Yönetim Kurulu karar verir.

    (5) Kararlar, karar defterine yazılır ve imzalanır, Başkan tarafından uygulanır.

    Denetleme kurulu

    MADDE 15 - (1) Denetleme kurulu, Genel kurulca dört yıl için seçilen, üç asıl, üç yedek üyeden oluşur. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde boşalan üyeliğe yedek üyelerden sırası gelen alınır.

    (2) Denetleme kurulu üyesi olabilmek için bu Ana Statünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerindeki şartları taşımasının yanısıra mali konularda bilgi sahibi olmak gerekir.

    (3) Mazeretsiz olarak, üst üste iki veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği düşer.

    (4) Kurul görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yerlerine yenisi görevlendirilemez.

    (5) Üyeler kendi aralarından bir Başkan seçerler.

    (6) Kurul kararlarını çoğunlukla alır, karara katılmayan üye, karşıt oyunun gerekçelerini belirten bir raporu Genel kurula sunmakla yükümlüdür.

    Denetleme kurulunun görevleri

    MADDE 16 - (1) Denetleme kurulu, Federasyonun mali işlemlerini Genel kurul adına denetler. Bunların mevzuata, belge ve kararlara uygun olup olmadığını tespit eder. Her yıl hazırlayacağı yıllık denetleme raporunu, Genel kurulun onayına sunar. Kurul gerek görmesi durumunda uzman bilirkişilerden yararlanabilir. Bilirkişilere verilecek ücret Federasyonca karşılanır.

    (2) Bu denetlemelerini yerine getirirken, Federasyon görevlileri kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri vermek zorundadırlar. Kurul, denetleme raporunu Genel kurul tarihinden en az onbeş gün önce Federasyona göndermek zorundadır.

    Disiplin kurulu

    MADDE 17 - (1) Disiplin kurulu, Genel kurulca dört yıl için seçilen beş asıl, beş yedek üyeden oluşur. Üyeler kendi aralarından başkan ve bir raportör seçerler. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde boşalan üyeliğe yedek üyelerden sırası gelen alınır.

    (2) Disiplin kurulu üyesi olabilmek için bu Ana Statünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen şartları taşımasının yanısıra üyelerden en az ikisinin hukukçu olması gerekir.

    (3) Kurul görevlerinde ve verdikleri kararlarda bağımsızdırlar. Mazeretsiz olarak, üst üste iki veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği düşer.

    (4) Disiplin kurulu; kulüpler, binicilik faaliyetinde bulunan kuruluşlar, sporcular, hakem, antrenör, yönetici ve görevli diğer kişilerle ilgili olay ve fiillere ilişkin disiplin işlerine bakar.

    (5) Disiplin kurulu gerektiğinde toplanır. Toplantı, başkanın çağrısı üzerine en az üç üyenin katılımı ile yapılır. Toplantı için asıl üyelerin bulunmadığı zaman yedek üyeler toplantıya katılabilir. Gündem başkan tarafından düzenlenir. Kararlar salt çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

    (6) Disiplin suçunu teşkil eden fiil ve cezalara ilişkin hususlar talimatla düzenlenir.

    Tahkim Kurulu

    MADDE 18 - (1) Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş olan Tahkim Kurulu; Federasyon ile kulüpler, Federasyon ile sporcu, hakem, teknik direktör, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile sporcu, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflar hakkında Federasyon Yönetim Kurulunca verilecek kararlar ile disiplin kurulu kararlarını, ilgililerin itirazı üzerine inceleyerek kesin karara bağlar.

    (2) Tahkim Kurulu, 3289 sayılı Kanun, Genel Müdürlüğün ilgili mevzuatı, Federasyonun ve uluslararası federasyonların kurallarını dikkate alarak hüküm tesis eder.

    Diğer kurullar

    MADDE 19 - (1) Hakem, organizasyon, hukuk, mali, eğitim, sağlık, teknik, dış ilişkiler ve gerekli görülen diğer yan kurullar Yönetim Kurulunun onayı ile kurulabilir.

    (2) Bu kurulların görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulu tarafından çıkarılacak talimatlarla belirlenir.

    Genel Sekreter ve idari birimler

    MADDE 20 - (1) Federasyonun idari birimi; Genel Sekreter, teknik yönetici ve öğretici ile diğer idari ve teknik personelden oluşur.

    (2) İdari birim, Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde Federasyonun hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamakla görevlidir.

    (3) Genel Sekreter, idari birimin yetkilisi ve sorumlusu olup, teknik yönetici ve öğreticiler Yönetim Kurulu üyeleri ve Başkana bağlıdır.

    (4) Genel Sekreter; Federasyonun ve üst kuruluşların kararları uyarınca, Federasyon yönetiminin gerektirdiği idari, mali ve teknik bütün hizmetlerin yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkili olup, Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Yönetim Kurulu toplantılarına katılır. Kurulun raportörlük ve sekreterya görevlerini yapar, Başkan adına yazışma işlerini yürütür.

    Taşra teşkilatı

    MADDE 21 - (1) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere, tüm illerde binicilik il temsilcisi ve Yönetim Kurulunca gerekli görülen illerde yeteri kadar personelden oluşan Federasyon temsilcilikleri kurulabilir. Taşrada il hakem kurulları, il düzenleme kurulları oluşturulur. Kurulacak yurt içi teşkilatların kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri Yönetim Kurulunun çıkaracağı talimat ile düzenlenir.

    Federasyonun yurtdışı temsilcilikleri

    MADDE 22 - (1) Yönetim Kurulunca gerekli görülen ülkelerde yeteri kadar personelden oluşan Federasyon temsilciliklerinin açılabilmesi ve bunların kapatılması Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak kaydıyla spordan sorumlu Bakanın kararına bağlıdır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Seçim İşleri

    Genel kurulun toplantıya çağrılması

    MADDE 23 - (1) Genel kurul toplantıları, Federasyon merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

    (2) Genel kurul gündemi, toplantı tarihi ve yeri toplantı tarihinden en az otuz gün önce Türkiye genelinde yayın yapan iki gazetede ilanen duyurulur.

    (3) Genel kurul çağrısı, toplantı gündemi, faaliyet raporu, denetleme raporu ile bütçe tasarısı toplantıdan en az onbeş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinden üyelere duyurulur.

    Genel kurul üyelerinin listesi

    MADDE 24 - (1) Genel kurula katılma hakkını kazanmış üyelerin listesi Federasyon tarafından hazırlanır. Üye listesinde, üyelerin adı, soyadı, temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir. Üye listesi, Genel kurul tarihinden otuz gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edilir. Listenin ilan edildiği tarihten itibaren onbeş gün içerisinde listeye itiraz edilebilir. Üye listesine itiraz Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve bir gün içerisinde karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim Kurulu itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren üç gün içerisinde kesin karar verir. Divan oluştuktan sonra Genel kurul çalışmaları ile ilgili her türlü itiraz, Divan tarafından çözülür.

    (2) Genel kurul toplantısına ilişkin işlemler Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

    (3) Genel kurula üye seçmek hakkına sahip olan kurum, kuruluş, dernek ya da kulüpler, fesih ya da başka nedenlerle öz varlıklarını ya da niteliklerini kaybettiklerinde, üye seçme hakkını da kaybederler.

    (4) Üyeliğin istifa, ölüm, ihraç gibi sebeplerle sona ermesi halinde, yerine yeni üye belirlenir. Yeni üye, eski üyenin kalan süresini tamamlar.

    Toplantı ve karar yeter sayısı

    MADDE 25 - (1) Olağan ve olağanüstü toplantının yapılabilmesi için üye tam sayısının yarısından fazlasının katılımı gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı ertesi gün katılan üyelerle çoğunluk aranmaksızın yapılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı, seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından aşağı olamaz.

    (2) Başkan ile Yönetim, denetleme ve disiplin kurulları üyelerinin seçimi, Genel kurula katılan üyelerin kullandıkları oyların fazlasını alanın kazanması ile gerçekleşir. Oyların eşitliği halinde fazla oy alan iki aday ve/veya adayların listesi için ikinci tur oylama yapılır. Eşitlik ikinci tur oylamada da bozulmaz ise, Divan Başkanlığı sonucu kura ile belirler.

    (3) Yönetim Kuruluna taşınmaz mal alımı, satımı, kiralanması ve borçlanma konularında yetki verilmesi için Genel kurulda hazır bulunanların dörtte üçünün kabul oyu gerekir. Diğer konularda salt çoğunluk ile karar alınır.

    Toplantıya katılma ve çoğunluğun tespiti

    MADDE 26 - (1) Federasyon, Genel kurul üyeliği sıfatını kazanan kişiler adına Genel kurul üyeliği belgesi düzenler ve bunları toplantı salonuna girişte imza karşılığı üyelere teslim eder.

    (2) Toplantı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı, Federasyon Başkanı veya onun görevlendireceği Başkan vekili veya Yönetim Kurulu üyesinin, üye listesini incelemesi ve katılanların miktarını belirlemesi ile tespit edilir.

    Genel kurul başkanlık divanının oluşturulması

    MADDE 27 - (1) Genel kurul toplantısı, Federasyon Başkanının veya görevlendireceği Başkan vekili veya Yönetim Kurulu üyesinin konuşması ile açılır. Daha sonra Genel kurul Başkanlık Divanı oluşturulur.

    (2) Genel kurul Başkanlık Divanı; Başkan, Başkan Yardımcısı, iki yazman üye ve seçim işlerinde görev yapacak iki üyeden oluşur. Divanın oluşumu, seçim ile gerçekleştirilir. Divan Başkanlığı seçimi üyelerin açık oyu ile yapılır. Başkanlık Divanı üyeleri Genel kurul delegesi olmak zorundadır.

    (3) Genel kurul, çalışmalarını kolaylaştırmak için belirli görevlerde yardımcı olmak üzere komisyonlar kurabilir.

    Başkanlık divanının görev ve yetkileri

    MADDE 28 - (1) Başkanlık Divanı, Ana Statü ve Çerçeve Statü hükümleri çerçevesinde toplantının yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.

    (2) Toplantı tutanakları, Divan Başkanı ve Divan kurulu üyeleri ile birlikte toplantının sonunda imzalanır.

    (3) Bu tutanakların birer kopyası Genel kurul sonunda, Genel Müdürlük gözlemcisi ve Federasyona teslim edilir.

    (4) Başkanlık Divanı, görüşmelerin güven ve düzenini bozanlara uyarma cezası verebilir. Düzeni sürekli olarak bozanlar hakkında da toplantıdan çıkarma kararı alınması için, Genel kurulun oylamasına başvurabilir.

    (5) Genel kurulun oyçokluğuyla aldığı karar sonucu toplantıdan çıkarılan üye, toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamaya katılamaz.

    Gündemin tespiti ve görüşmeler

    MADDE 29 - (1) Divan Başkanı, daha önce çağrı yazısında duyurulmuş olan gündemi Genel kurula açıklar. Gündeme, Çerçeve Statü ve Ana Statüye aykırı olmayan maddeler eklenmesine ilişkin öneriler, en az katılan üye sayısının yüzde onu kadar üyenin imzalanmış yazılı başvuruları ile yapılır. Bu öneriler açık oya sunulur, kabul edilen öneriler gündeme eklenir. Bu nitelikteki gündem maddeleri, daha önce ilan edilen maddelerin görüşülüp karara bağlanmasından sonra görüşülür.

    (2) Gündem maddesi hakkında söz isteyen Genel kurul üyeleri, yazılı başvurularını Divan Başkanlığına iletirler. Divan Başkanlığı, talepleri gündem sırasını dikkate alarak düzenler. Üye sırasını başkasına bırakabilir. Bu durumda sırasını bıraktığı üyenin sırası gelince konuşabilir.

    (3) Divan Başkanı, konuşma taleplerinin sayısını dikkate alarak Genel kurul oylamasına sunar ve konuşma süreleri Genel kurulca belirlenir.

    (4) Karşı söz hakkının kullanılması sebebi ile görüşmelerin uzaması halinde, sıradaki konuşmalar tamamlanmadan görüşme yeterliliği oylamasına geçilebilir. En az on üyenin yazılı başvurusu halinde Divan Başkanlığı önergeyi işleme koyar. Önerge, söz hakkı olanların adları okunmak ve bunların söz haklarının saklı olduğu açıklanmak suretiyle önerge lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra Genel kurul oyuna sunulur. Kabulü halinde o gündem maddesi ile ilgili konuşmalar bitirilir.

    (5) Divan Başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken, tarafsızlık ilkesine aykırı açıklama yapamaz.

    Kurullara aday olma

    MADDE 30 - (1) Federasyon Başkanı ile Yönetim, denetleme ve disiplin kurulları üyeliği için adayların Genel kurul üyesi olması şartı aranmaz.

    (2) Federasyon Başkanı, denetleme ve disiplin kurulu üyeliğine seçilenler ile Başkan vekilliğine veya hakem kuruluna atanan üyelerin, varsa kulüplerinin yönetim organları ile olan ilişkileri kesilir.

    Seçim listesinin ve oy pusulasının düzenlenmesi

    MADDE 31 - (1) Başkan adayları, Yönetim, denetleme ve disiplin kurulları için uygun gördükleri asıl ve yedek üyelerin isimlerini, liste halinde Divan Başkanlığına yazılı olarak teslim ederler.

    (2) Başvuru için teslim süresi Divan Başkanı tarafından ilan edilir. Süre bitiminde, teslim alınan listeler en az iki yerde ilan edilir.

    (3) Listelere yapılan itirazları Başkanlık Divanı inceleyerek karara bağlar.

    (4) Seçimler, başkan adayları ve listelerinin bir bütün olarak oylanması şeklinde yapılır.

    (5) Oy pusulalarında adaylar yalnızca akademik unvan kullanabilirler.

    Başkan adaylarına söz verilmesi

    MADDE 32 - (1) Divan Başkanı; Başkan adaylarına, istekleri halinde ad çekme suretiyle tespit edeceği sırada söz hakkı verir.

    (2) Bu konuşma süresi otuz dakikadan uzun olamaz. Aday sayısının dörtten fazla olması durumunda bu süre Genel kurul tarafından azaltılabilir. Adaylar kendi sürelerini başka adaylara devredemez.

    (3) Başkan adayları dört yıllık faaliyet programları, dört yıllık taslak bütçeleriyle bir sonraki yıla ait ayrıntılı mali bütçelerini Genel kurula yazılı olarak sunmak zorundadırlar.

    (4) Her sandık başında; başkan adaylarının, adını Divan Başkanına bildirdikleri Genel kurul üyesi birer gözlemci bulunabilir.

    Seçimlerin yapılması

    MADDE 33 - (1) Seçimlerde gizli oy açık tasnif ilkesi uygulanır.

    (2) Adaylara ait oy pusulaları oy kullanılacak kabinde bulundurulur. Delege hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise kabindeki "evet" mührünü basmak suretiyle oyunu kullanmış olur. Oy pusulasına isim veya herhangi bir işaret konulamaz.

    (3) Zarfını kaybeden veya başka şekilde elinden çıkaran delegeye yeni zarf verilmez ve delege oy kullanma hakkını kaybeder.

    (4) Üyeler bu şekilde oylarını kullandıktan sonra Genel kurul listesini imzalarlar.

    (5) Başkan adayları tarafından belirlenmiş olan Yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyelerinde değişiklik yapılarak oy kullanılamaz. Aksi halde bu oylar geçersiz sayılır.

    Sandıkların kapatılması, oyların tasnifi ve tutanak düzenlenmesi

    MADDE 34 - (1) Divan başkanlığınca belirlenmiş olan oy verme süresi dolduktan sonra Divan Başkanı sürenin bittiğini yüksek ses ile duyurur.

    (2) Sandık kurulları başında sırada bekleyen üyeler varsa bu üyelerin Genel kurul üyelik belgeleri sandık kurulu tarafından alınır ve bu üyeler oylarını kullanırlar. Genel kurul üyelik belgesini bu sırada teslim etmemiş üyeler oy kullanamazlar.

    (3) Oy verme işlemi bittikten sonra sandıklar kapatılır. Divan Başkanının denetim ve gözetiminde, hazır bulunanların huzurunda sandıklar açılır.

    (4) Zarflar sayılır ve oy kullanan üye sayısı ile zarf sayısının eşit olup olmadığı tespit edilir, zarf sayısı fazla ise Divan Başkanı tarafından fazlalık sayısındaki zarf rastgele seçilir ve fazla zarflar açılmadan imha edilir.

    (5) Oyların tasnifinde oy pusulaları sayılır. Bir zarfın içinden aynı oy pusulasından birden fazla çıktığında, bunlardan biri geçerli sayılır ve tek oy olarak hesaplanır. Zarftan çıkan diğer oy veya oylar imha edilir.

    (6) Bir zarfın içinden değişik iki ya da daha fazla oy pusulası çıktığında bunlar iptal edilir ve oy geçersiz sayılır.

    (7) Sandık sayım sonuçlarına yapılacak yazılı itirazları Divan Başkanı karara bağlar.

    (8) Divan Başkanı seçim sonuçlarını Genel kurul üyelerine açıklar. Seçim maddesi, seçilen Başkana söz verilerek tamamlanır.

    (9) Gündemdeki bütün maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasından sonra Divan Başkanı ardından yapacağı bir konuşmayla Genel kurulu kapatır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Mali Hükümler

    Federasyon bütçesi

    MADDE 35 - (1) Federasyonun bütçesi, Yönetim Kurulunca mali yıla göre düzenlenerek, Genel kurulun onayından sonra uygulamaya konur.

    (2) Bütçede, Federasyonun gelir ve giderleri, yapılacak faaliyetler, bunlara ayrılacak ödenek, personele ve diğer görevlilere verilecek ücretler, kurulların masrafları ile diğer yönetim ve hizmet giderleri, bilanço esasına ve Yönetim Kurulunca hazırlanacak bütçe talimatına göre belirlenir.

    (3) Yönetim Kurulunun onayı ile harcamalara ilişkin işlemleri yürütmeye, tahsilatları sağlamaya Federasyon Başkanı yetkilidir. Federasyon Başkanı bu yetkisini, sınırlarını belirlemek kaydı ile Başkan vekiline devredebilir. Giderlere ilişkin yapılacak ödemeler Yönetim Kurulunca belirlenecek usüllere uygun olarak yapılır.

    (4) Federasyon bütçesinin en az yüzde onbeşi eğitim, altyapı ve kulüplere yardım olarak ayrılır.

    Federasyonun gelirleri

    MADDE 36 - (1) Federasyonun gelirleri şunlardır:

    a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay,

    b) Genel Müdürlük bütçesinden altyapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak kaynak,

    c) Katılım payı,

    ç) Tescil ve vize ücretleri ile transferlerden alınacak pay,

    d) Sponsorluk gelirleri,

    e) Reklam, yayın ve basılı evrak gelirleri,

    f) Ceza ve itiraz gelirleri,

    g) Yardım ve bağışlar,

    ğ) Kira ve işletme gelirleri,

    h) Federasyon Başkan adaylarından alınan başvuru ücreti,

    ı) Diğer gelirler.

    (2) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak toplam tutar ile gerektiğinde alt yapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi amacıyla tahsis edilecek kaynak, Genel Müdürlüğün yıllık harcama programı dikkate alınarak, Federasyon hesabına aktarılır.

    (3) Federasyonun tüm gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

    Federasyonun giderleri

    MADDE 37 - (1) Federasyon, görevlerini yerine getirebilmek için bütçe esasları çerçevesinde gerekli bütün harcamalarını yapar.

    (2) Federasyon; ihtiyacı olan ve amacına uygun her türlü menkul ve gayrimenkul malları bütçe esasları ve Genel kurul kararları dahilinde almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, işletmeye, ortaklık kurmaya, gayri menkulleri üzerinde ipotek ve her türlü hak ve mükellefiyetler tesis etmeye ve bağış kabulüne, nakitlerini Yönetim Kurulunun kararları doğrultusunda değerlendirmeye yetkilidir.

    (3) Harcamalarla ilgili usul ve esaslar, Yönetim Kurulunca çıkarılacak talimatta belirtilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Genel müdürlük ile ilişkiler

    MADDE 38 - (1) Federasyon ihtiyacı halinde, Genel Müdürlüğün mülkiyetinde bulunan menkul veya gayrimenkullerin bedelsiz olarak kırk dokuz yıl süre ile tahsisi için başvurur. Tahsisin süresi, konusu, başka federasyonlar veya Genel Müdürlük tarafından kullanılıp kullanılamayacağı, kullanımındaki gayrimenkullerin ortak kullanımı halinde, bakım onarım masrafları ve tesislerde istihdam edilecek personelin niteliği, özlük hakları ile Genel Müdürlük personelinden faydalanma usul ve esasları Genel Müdürlük ile Federasyon arasında yapılacak protokol ile tespit olunur.

    (2) Bu protokolde, Genel Müdürlük personelinden, kimlerin, hangi şartlarda ve ne kadar süre ile Federasyonda çalıştırılacağı, tesislerin hangilerinden ne şartlarla Federasyonun veya kulüplerin yararlanabileceği gösterilir.

    (3) Genel Müdürlükçe tahsis edilen menkul ve gayrimenkuller tahsis amacı dışında kullanılamaz, kullanıldığının tespiti halinde tahsis iptal edilir.

    (4) Ödül ve sponsorluk işlemleri, 3289 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesi ile bu maddeye istinaden çıkarılan yönetmelikler çerçevesinde yürütülür.

    Kulüpler

    MADDE 39 - (1) Binicilik kulüpleri ile diğer spor kulüplerinin binicilik şubeleri Federasyon tarafından tescil edilir.

    (2) Binicilik faaliyetinde bulunan kulüpler, Federasyon Yönetim Kurulunun belirleyeceği tescil şart ve esaslarını yerine getireceğini taahhüt edip, tescil ücretini ödedikten sonra tescil edilir ve belgesi verilir.

    Binicilik kulüplerinin devri ve şirketleşme

    MADDE 40 - (1) Binicilik dalında faaliyet gösteren kulüpler, binicilik şubelerini kanunlarla belirtilen şekil ve esaslara göre kuracakları veya kurulmuş olan şirketlere devredebilirler. Kulüplerin şirketleşmesi halinde, tescilli bulundukları yerden başka yere nakilleri yapılamaz. Devirlerde biniciliğin yayılması, güçlenmesi ve yararları ön planda tutulur. Bu Ana Statüde belirlenen esaslara ve Yönetim Kurulunca konulacak kurallara uyulması zorunludur.

    Yayınların düzenlenmesi

    MADDE 41 - (1) Binicilik yarışmalarının televizyon, radyo ve her türlü teknik cihaz ve benzeri araçlarla yayınlanmasına, yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına Yönetim Kurulu yetkilidir.

    (2) Bu yetki kullanılırken, Türk biniciliğinin, kulüplerin ve Federasyonun yararları ön planda tutulur.

    Talimatlar

    MADDE 42 - (1) Ana Statü ile belirlenen konularda çıkarılacak olan talimat ile diğer alt düzenleyici işlemler, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir. Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen talimatlar ile diğer mevzuat Genel Müdürlüğün ve Federasyonun resmi internet sitesinden ilan edilerek yürürlüğe girer.

    (2) Ödül ve yardım talimatı Genel kurulun onayından sonra ilan edilir.

    Bakanlığın gözetim ve denetimi

    MADDE 43 - (1) Federasyonun her türlü faaliyet ve işlemleri Bakanlığın gözetim ve denetimine tabidir.

    (2) Denetim sonucunda, görevi başında kalmasında sakınca görülen Federasyon Başkanı veya Yönetim Kurulu üyeleri hakkında karar alınmak üzere Bakan, Genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

    İhtilafların çözümü

    MADDE 44 - (1) Federasyonun denetimine ilişkin hususlar hariç olmak üzere, Genel Müdürlük ile Federasyon arasında çıkacak her türlü ihtilaf, Tahkim Kurulunca belirlenecek bir üyenin başkanlığında, Genel Müdürlük ve Federasyonca görevlendirilecek üçer kişiden oluşturulacak komisyon tarafından görüşülerek kesin karara bağlanır.

    Yürürlük

    MADDE 45 - (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    MADDE 46 - (1) Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar