TÜRKİYE BOCCE, BOWLİNG VE DART FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

    Türkiye Bocce, Bowling Ve Dart Federasyonu Ana Statüsü

    Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü

    Resmi Gazete Tarihi: 28/02/2007

    Resmi Gazete Sayısı: 26448

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    MADDE 1 - (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonunun teşkilatı, Genel kurulunun oluşumu, toplanması, Yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının çalışmaları ile görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    MADDE 2 - (1) Bu Ana Statü, Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Genel kurulu, Yönetim Kurulu, denetleme kurulu, disiplin kurulu ile diğer kurulları, Federasyon Başkanını, ilgili kulüp, sporcu, antrenör, teknik direktör, hakem, idareci, menajer, gözlemci, temsilci ve benzeri spor elemanlarını, Federasyonun çalışma usul ve esasları ile Genel Müdürlük ve Tahkim Kuruluyla olan ilişkilerini kapsar.

    Dayanak

    MADDE 3 - (1) Bu Ana Statü, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek-9 uncu maddesi ile 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    MADDE 4 - (1) Bu Ana Statüde geçen;

    a) Bakan: Genel Müdürlüğün bağlı olduğu spordan sorumlu Bakanı,

    b) Federasyon: Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonunu,

    c) Federasyon Başkanı: Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Başkanını,

    ç) Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

    d) Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

    e) Spor dalı: Bocce, Bowling ve Dart sporlarını,

    f) Tahkim Kurulu : Federasyon ile kulüpler, Federasyon ile sporcu, hakem, teknik direktör, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile sporcu, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflar hakkında Federasyon Yönetim Kurulunca verilecek kararlar ile Disiplin kurulu kararlarına karşı, ilgililerin itirazı üzerine inceleme yaparak kesin karar veren Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş bulunan Kurulu,

    g) Uluslararası Federasyonlar: Federasyonun üyesi olduğu uluslararası federasyonları; Dünya Boule Sporları Konfederasyonu (CMSB), Uluslararası Bocce Konfederasyonu (CBI), Uluslararası Petank Federasyonu (FIPJP), Uluslararası Sport Boule Federasyonu (FIB), Avrupa Bocce Birliği (EBA), Avrupa Petank Konfederasyonu (CEP), Uluslararası Bowling Federasyonu (FIQ), Dünya Bowling Birliği (WTBA), Avrupa Bowling Federasyonu (ETBF), Dünya Dart Federasyonu (WDF) ve Avrupa Dart Federasyonu (EDF),

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Federasyonun Teşkilat ve Görevleri

    Federasyonun teşkilatı

    MADDE 5 - (1) Federasyonun merkezi Ankara'dadır. Federasyon, merkez ve taşra teşkilatından oluşur. Taşra teşkilatı Federasyon şubeleri ve bölge sorumluları veya il temsilcikleri şeklinde Yönetim Kurulu Kararı ile oluşur.

    (2) Federasyonun merkez teşkilatı;

    a) Genel kurul,

    b) Yönetim Kurulu,

    c) Denetleme kurulu,

    ç) Disiplin kurulu,

    d) Hakem, organizasyon, hukuk, mali, eğitim, sağlık, teknik, dış ilişkiler ve diğer kurullar,

    e) Genel Sekreterlik,

    f) İdari birimlerden,

    teşekkül eder.

    (3) İkinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilenlerin dışındaki kurulların ve birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları talimatlarla belirlenir.

    Federasyonun görevleri

    MADDE 6 - (1) Federasyonun görevleri şunlardır;

    a) Bocce, bowling ve dart sporlarının yurt düzeyinde dengeli bir şekilde yayılıp gelişmesini sağlamak, bu konularda her türlü düzenlemeyi yapmak, projeler üretmek, kararlar almak ve uygulamak.

    b) Yurt dışındaki ve yurt içindeki bocce, bowling ve dartla ilgili gelişmeleri izlemek, yarışma ve diğer faaliyetleri programlayıp bunların uygulamalarını kontrol etmek,

    c) Antrenörlerin-eğitmenlerin kurslarla yetiştirilmesini ve seminerlerle eğitilmesini sağlamak, başarılı olanların belgelerini düzenleyip tescillerini yapmak, bunların çalışmalarını sürekli izlemek,

    ç) Ülke içinde yarışmalar düzenlemek, ülke içinde düzenlenen tüm yarışmaların devamlılığını sağlamak, hakem, temsilci ve gözlemci atamasını yapmak,

    d) Yabancı ülkelerdeki bocce, bowling ve dartla ilgili gelişmeleri ve yenilikleri izleyerek, bu bilgilerden ülke içinde daha çok kişinin yararlanmasını sağlamak,

    e) Bocce, bowling ve dart malzemelerinin standartlarını tespit ederek, bunların yurt içinde veya yurt dışında yaptırılmasına veya temin edilmesine çalışmak,

    f) Kulüpler ve il temsilcileri arasında doğabilecek teknik uyuşmazlıkları çözümlemek,

    g) Uluslararası federasyonun izni ile uluslararası kurs, seminer, panel, sempozyum ve spor organizasyonları düzenlemek,

    ğ) Uluslararası müsabakalara iştirak edecek olan milli takımları ve sporcular, idareciler, antrenör, yardımcı antrenör, masör, doktor, istatistikçi ve benzeri elemanlardan oluşan teknik kadroyu seçmek, seçilen sporcuları müsabakalara hazırlamak,

    h) Bocce, bowling ve dart yarışmalarının düzenlenmesi için talimatlar hazırlamak ve uygulamak,

    ı) Sonuçlara göre başarılı sporcuların takibini yapmak ve bu sporcuların yetişmesi için gerekli tedbirleri almak,

    i) Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak,

    j) Bocce, bowling ve dart ile ilgili arşiv ve istatistik çalışmaları yapmak, her türlü eğitici-tanıtıcı film, slayt ve broşür ve benzeri basılı, görsel yayını hazırlayarak, bu konuda tanıtım, organizasyon, basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,

    k) Bocce, bowling ve dartta uygulanacak oyun ve kurulacak tesislerin standartlarını belirlemek, belirli bir sistemin uygulanması için yapılacak işlemleri belirlemek ve uygulamasını sağlamak,

    l) İllerdeki Federasyon il temsilcilerinin kendi aralarında, gençlik ve spor il müdürlükleriyle, kulüplerle ve Federasyonla koordineli bir şekilde çalışmalarını sağlamak,

    m) Federasyona gelir sağlamak amacıyla, her türlü ticari faaliyette bulunmak, taşınmaz mal alım satımı ve kiralanması faaliyetlerini yürütmek,

    n) Yurtiçindeki her türlü turistik, ticari, sportif ve sosyal amaçlı açılan bocce, bowling ve dart sporlarına mahsus saha, salon ve tesislerin tescil, gözetim ve denetimini yapmak,

    o) Spor ve hobi amaçlı bocce, bowling ve dart eğitimi veren özel kurs ve eğitim programlarının standartlarını belirlemek, onaylamak ve izin vermek,

    ö) Bocce, bowling ve dart sporlarını yaygınlaştırmak için orta dereceli, yüksek öğretim, özel öğretim kurumları ve diğer kamu-özel kurumlarla işbirliği, ortak programlar ve bilimsel araştırma ve çalışmalar yapmak.

    p) Sporcuların vize, tescil ve lisans işlemlerini yapmak.

    Genel kurul

    MADDE 7 - (1) Genel kurul, Federasyonun en üst organıdır.

    (2) Genel kurul çağrı tarihinde aşağıdaki üyelerden oluşur;

    a) Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları ve on gençlik ve spor il müdüründen oluşacak on beş üye,

    b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,

    c) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

    ç) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

    d) Dünya ve/veya Avrupa Bocce, Bowling ve Dart Federasyonlarının yönetim ve/veya hakem kurullarında üyelik yapanlar,

    e) Görevlerine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla, asaleten Federasyon başkanlığı yapanlar,

    f) Faal olmamak kaydıyla; büyükler kategorisinde en az üç yıl veya otuzdan fazla milli takımda teknik direktör veya antrenörlük yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye,

    g) Genel kurul tarihinden en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmak kaydıyla bocce, bowling ve dart branşlarında;

    1) Olimpiyat oyunlarında ilk üç dereceye girmiş olan sporcular,

    2) Büyükler kategorisinde dünya şampiyonu olanlar,

    3) Büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonu olan sporcular,

    4) Yukarda belirtilen şartları taşıyan sporcular yoksa en fazla milli olmuş sporculardan beş kişi,

    ğ) Türkiye Spor Yazarları Derneği Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

    h) Faal olmamak kaydıyla en üst seviyede hakemlik yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş hakem,

    ı) Bocce, bowling ve dart kulüplerinden alınacak üyeler.

    1) Genel kurulu teşkil eden üyelerin en az % 60'ı kulüp temsilcilerinden oluşur. Kulüp temsilcilerinin seçiminde seçim tarihinden önceki iki sezon federasyon faaliyetlerine katılan kulüpler esas alınır. Kulüplerden alınacak üye sayısı her branş için eşit sayıda olacaktır. Kulüpler birden fazla branşta faaliyetlere katılmış ise, her branş için ayrı ayrı üye belirlenir.

    2) Branşta kulüpler arası ligin bulunması halinde, kulüp temsilcilerinin; %60'ı en üst lige katılan, % 30'u federasyonun diğer liglerinde mücadele eden, %10'u ise mahalli veya bölgesel liglere katılan kulüplerin temsilcilerinden oluşur. Federasyonun diğer ligleri ile mahalli ve bölgesel ligleri bulunmaması halinde, kulüp temsilcilerinin %40'ı Federasyonun diğer faaliyetlerine katılan kulüplerin temsilcilerinden oluşur. Federasyonun diğer liglerinin bulunmaması halinde, kulüp temsilcilerinin %30'u, Federasyonun mahalli ve bölgesel ligleri bulunmaması halinde ise kulüp temsilcilerinin %10'u Federasyonun diğer faaliyetlerine katılan kulüplerin temsilcilerinden oluşur.

    3) Branşta kulüpler arası lig bulunmaması halinde ise önceki iki sezon içerisinde yapılan Federasyon faaliyetlerine katılan ve Genel kurulun yapılacağı tarihte faal olan kulüplerin temsilcilerinden oluşur.

    4) Federasyon faaliyetlerine katılan kulüplere verilecek üye sayısı belirlenirken, branşta değişik kategorilerde yarışmış olma, bayan erkek takımların bulunması ve lisanslı sporcu sayısı gibi ölçütler esas alınır. (3) Oyuncuların seçiminde sırasıyla olimpiyat oyunları, dünya şampiyonaları, Avrupa şampiyonaları ve diğer uluslararası müsabakalar esas alınır. Aynı kategoride eşit sayıda sporcu var ise oy kullanacak sporcular kura ile belirlenir. Oy kullanacak sporcu sayısı beşi geçemez.

    (4) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip olan üyeler, ancak bir kez oy kullanabilir. Bu kişiler hangi kurum adına oy kullanacaklarını Genel kuruldan yedi gün önce Federasyona yazılı olarak bildirirler. Bildirim yapılmaması halinde Federasyon bu kişilerin kimi temsilen oy kullanacaklarını resen belirler.

    (5) Genel kurulda vekaleten oy kullanılmaz.

    (6) Federasyonda ücretli veya sözleşmeli statü ile görev yapanlar, Genel kurul üyesi olamazlar.

    Genel kurulun görevleri

    MADDE 8 - (1) Genel kurulun görevleri şunlardır;

    a) Ana Statüyü yapmak veya değiştirmek,

    b) Başkan ile Yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyelerini seçmek,

    c) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programını ve bütçeyi onaylamak ve gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapma konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek,

    ç) Yönetim Kuruluna taşınmaz mal alımı-satımı ve kiralanması için yetki vermek,

    d) Yönetim Kurulu faaliyet ve mali raporlarını ibra etmek,

    e) Denetleme kurulu raporunu ibra etmek,

    f) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ödül ve yardım talimatını onaylamak,

    g) Federasyonun borçlanmasına karar vermek,

    ğ) Federasyona bağlı spor dallarının ayrılmasına karar vermek,

    h) İlgili branşta profesyonel şube kurmak

    ı) Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak.

    (2) Birinci fıkranın (ç), (g) ve (ğ) bentlerindeki konularda, Genel kurula katılan üyelerin dörtte üçünün kabul oyuyla karar verilir.

    (3) İlgili branşta profesyonel şube kurmak ile ilgili usul ve esaslar, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsünün 8 inci maddesinin beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci fıkralarına aykırı olamaz.

    Genel kurul toplantıları

    MADDE 9 - (1) Genel kurul toplantıları ile ilgili her türlü işlem Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir. Olağan Genel kurul; dört yılda bir yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren altı ay içerisinde yapılır.

    (2) Mali Genel kurul iki yılda bir Eylül-Aralık ayları arasında Yönetim Kurulunca belirlenecek bir tarihte yapılır. Mali Genel kurulda bir önceki döneme ilişkin Yönetim Kurulunun faaliyet raporu ve mali raporlarıyla denetleme kurulu raporu görüşülerek karara bağlanır. İçinde bulunulan dönemin bütçesi üzerinde düzenleme yapılır ve bir sonraki dönemin bütçesi onaylanır.

    (3) Olağanüstü Genel kurul;

    a) Genel Müdürlüğün bağlı olduğu spordan sorumlu Bakanın yaptırdığı denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen Federasyon Başkanı veya Yönetim Kurulu üyeleri hakkında karar almak,

    b) Yönetim Kurulunun kararı,

    c) Toplam delege sayısının en az %40'ının noter kanalı ile yazılı müracaatı,

    üzerine toplanır.

    (4) Üçüncü fıkranın (a) bendinde belirtilen durumda veya Mali Genel kurulda Yönetim Kurulu faaliyet ve mali raporları ibra edilmeyen Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere en geç altmış gün sonra seçim yapılmak üzere olağanüstü Genel kurula gidilir. Başkanlık ve Yönetim Kurulunun görevlerini ise Genel kurula kadar denetleme kurulu yürütür. Eğer denetleme kurulu raporu da ibra edilmemişse son Genel kurulun Başkanlık Divanı seçime kadar bu görevi yürütür.

    (5) Ancak, üçüncü fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hallerde, Genel kurul toplantısının üzerinden en az altı ay geçmeden olağanüstü Genel kurul toplantısı yapılmaz.

    (6) Olağanüstü Genel kurul toplantısı, toplantı isteği Federasyona ulaştığı tarihten itibaren en geç altmış gün içerisinde Yönetim Kurulunca yerine getirilir. Olağanüstü Genel kurulda, toplantı konusu haricinde başka konu görüşülmez.

    (7) Genel kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, takip eden günde Genel kurul çoğunluk aranmaksızın toplanır. Ancak, bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından aşağı olamaz.

    (8) Genel Müdürlük, Genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci, Genel kurul çalışmalarının Çerçeve Statü ile bu Ana Statüye uygun olarak yapılıp yapılmadığına ilişkin raporunu Bakan'a sunulmak üzere Genel Müdürlüğe verir. Genel kurulun mevzuata aykırı şekilde yapıldığının denetim elemanlarınca tespiti halinde, adli yargıda Genel kurulun iptali istenilir.

    Federasyon başkanı

    MADDE 10 - (1) Federasyon Başkanı olabilmek için;

    a) T. C. vatandaşı olmak,

    b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    c) Kesinleşmiş sigorta veya vergi borcu nedeniyle takibata uğramamış olmak,

    ç) Genel Müdürlük Merkez Ceza ve Genel Müdürlük Ceza veya özerk federasyonların ceza ve disiplin kurullarınca bir defada altı ay veya toplam bir yıl hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,

    d) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

    e) Genel kurul tarihinde 30 yaşını doldurmuş olmak,

    f) Genel Müdürlükte ücretli veya maaşlı görevli olmamak,

    g) Federasyon başkanı ile Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaparken uyarı ve ihtar cezası dışında bir ceza almamış olmak,

    şartları aranır.

    (2) Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi Genel kurulda Yönetim Kurulunun on dört üyesinin seçimiyle birlikte yapılır.

    (3) Başkanın yokluğunda görevlerini, Başkan vekili yürütür. Başkan vekilinin görev süresi Başkanın görev süresi kadardır. Başkan vekili, Başkan tarafından Yönetim Kurulu üyeleri arasından atanır. Başkan vekilinden başkanın taşıması gereken şartlara sahip olması istenir.

    (4) Başkanın ölümü veya istifası halinde, üç ay içinde tekrar seçim yapılması şartıyla, bu görevi Başkan vekili yürütür. Ancak Genel kurula altı aydan az bir süre varsa yönetimdeki boşalmalar nedeniyle olağanüstü Genel kurula gidilmez.

    (5) Federasyon Başkan adaylarının Yönetim Kurulunda belirlenecek adaylık ücretini, Genel kurul tarihinden en az yedi gün önce Federasyonun banka hesabına yatırmaları gerekir.

    Başkanın görevleri

    MADDE 11 - (1) Başkanın görevleri şunlardır:

    a) Federasyonu temsil etmek,

    b) Federasyonun faaliyetlerini kanunlara, Çerçeve Statü, Ana Statü ve diğer mevzuat ile Genel kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına göre yürütmek,

    c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

    ç) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

    d) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını, Yönetim Kuruluna teklif etmek,

    e) Gerekli gördüğünde diğer kurullara başkanlık etmek,

    f) Yönetim Kurulunun onayı ile harcamalara ilişkin işlemleri yürütmek, gerektiğinde bu yetkisini Başkan vekiline devretmek,

    g) Başkan vekilini belirlemek,

    ğ) Tahsis edilen kadroların seçimini yapmak ve atamalar için Yönetim Kuruluna teklif götürmek,

    h) İlgili Kanunlarında ve bu Ana Statüde belirtilen diğer görevleri yapmak.

    Yönetim kurulu

    MADDE 12 - (1) Yönetim Kurulu, Federasyon Başkanı ve Genel kurulun seçeceği on dört üye olmak üzere toplam on beş üyeden oluşur. Aynı sayıda yedek üye de Genel kurulda seçilir. Yönetim Kurulu üyesi olabilmek için bu Ana Statünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (ç) ve (d) bentlerindeki şartlar aranır.

    (2) Yönetim Kurulunun görev süresi dört yıldır. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelenler Yönetim Kuruluna alınır. Ölüm veya istifa gibi nedenlerle, Yönetim Kurulu asıl ve yedek üye sayısının toplamının sekize inmesi halinde, Genel kurul olağanüstü toplantıya çağırılır.

    Yönetim kurulunun görevleri

    MADDE 13 - (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

    a) Bocce, bowling ve dart kulüplerini kayıt ve tescil etmek, bunları liglere ve gruplara ayırmak, ligleri düzenlemek, uygulanacak terfi ve tenzil statüsünü belirlemek,

    b) Yarışma sonuçlarını tescil etmek, olaylı ve anlaşmalı yarışmalar hakkında karar vermek,

    c) Bocce, bowling ve dart ile ilgili idareci, yetiştirici, teknik eleman, hakem ve benzeri elemanları eğitmek, bu elemanların gelişmesi için her türlü tedbiri almak, sosyal güvenlik haklarını sağlamak, bunların kulüp değiştirmeleri ve çalışmaları ile ilgili usul ve esasları tespit etmek, lisanslardan alınacak tescil, vize, aktarma ücretlerini tespit etmek,

    ç) Kulüplerin bocce, bowling ve dart dalı kurmak için yapacakları başvuruları karara bağlamak, bununla ilgili faaliyet ve taahhütleri denetlemek,

    d) Kulüpleri, sporcuları ve çalıştırıcılarını ödüllendirmek,

    e) Yarışmalarda emniyet ve sağlık ile ilgili tedbirleri almak,

    f) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralaması yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek ve bocce, bowling ve dart faaliyetlerinin her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak,

    g) Federasyonun taşra teşkilatını kurmak,

    ğ) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve bocce, bowling ve dart ile ilgili her türlü faaliyetleri yürütmek,

    h) Bocce, bowling ve dart ile ilgili televizyon, radyo, basılı eser yayınları ile her türlü reklam konusunda ticarî ve malî hakları düzenlemek ve denetlemek,

    ı) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak,

    i) Kulüpler, sporcular, teknik yönetici ve antrenörler, hakemler, yarışma görevlileri ile bocce, bowling ve dart alanında görevli diğer ilgililerin başvurularını, gerekli olan durumlarda bağlı oldukları kuruluşların görüşlerini de alarak karara bağlamak,

    j) Genel kurul toplantılarını hazırlamak,

    k) Bütçeyi hazırlamak,

    l) Genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak,

    m) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda, Federasyon Başkanına olağanüstü durumlar için belli bir oranda borçlanma ve harcama yetkisi vermek,

    n) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde yer alacak birimlerinde görevlendirilecek idari ve teknik personelinin sayısını, bu personelle birlikte profesyonel olarak istihdam edilecek en fazla üç görevlinin sözleşme ücretlerini ve sosyal haklarını, gerekli görülen kurul üyelerinin fazla mesailerini, yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek,

    o) Ödül ve yardım talimatlarını hazırlayarak Genel kurulun onayına sunmak ve diğer talimatları hazırlayarak uygulamak,

    ö) İlgili kanunlarında, Ana Statü ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

    (2) Yönetim Kurulu; Federasyon Başkanının başkanlığında üyeleri arasından seçeceği beş kişilik bir icra kurulu oluşturabilir ve sınırlarını tespit edeceği çerçevede yetkilerini bu kurula devredebilir. Bu kurul, gerekli zamanlarda toplanır, kararlar alır ve uygulayabilir. Yaptığı işlemler hakkında da ilk toplantıda Yönetim Kuruluna bilgi verir.

    Yönetim Kurulu toplantıları

    MADDE 14 - (1) Yönetim Kurulu, en az üç ayda bir defa Başkan tarafından belirlenen gündemi görüşmek üzere çoğunlukla toplanır.

    (2) Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

    (3) Mazeretsiz olarak, üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak üç toplantıya katılmayanın üyeliği sona erer ve yerine en çok oy alan yedek üye çağrılır. Mazeretler yazılı olarak, sebepleri ile birlikte toplantı saatinden önce Başkana bildirilir. Mazeretin geçerliliğine Yönetim Kurulu karar verir.

    (4) Kararlar, karar defterine yazılır ve imzalanır. Başkan tarafından uygulanır.

    Denetleme kurulu

    MADDE 15 - (1) Denetleme kurulu, Genel kurul tarafından dört yıl için seçilir ve üç asıl, üç yedek üyeden oluşur. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde boşalan asıl üyeliğe yedek üyelerden sırası gelen alınır. Denetleme kurulu üyesi olabilmek için bu Ana Statünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerindeki şartlar ile birlikte mali konularda ihtisas sahibi olma şartı aranır. Ayrıca üyelerin fakülte veya yüksekokul mezunu olması şarttır.

    (2) Mazeretsiz olarak, üst üste iki veya bir yıl içinde aralıklı olarak üç toplantıya katılmayanın üyeliği düşer.

    (3) Kurul görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yerlerine yenisi görevlendirilmez.

    (4) Üyeler kendi aralarından bir başkan seçerler.

    (5) Kurul, kararlarını çoğunlukla alır, karara katılmayan üye karşıt oyunun gerekçelerini belirten bir raporu Genel kurula sunar.

    Denetleme kurulunun görevleri

    MADDE 16 - (1) Denetleme kurulu, Federasyonun mali işlemlerini Genel kurul adına denetler. Bunların mevzuata, belge ve kararlara uygun olup olmadığını tespit eder. Her yıl hazırlayacağı yıllık denetleme raporunu, Genel kurulun onayına sunar. Kurul gerek görmesi durumunda uzman bilirkişilerden yararlanabilir. Bilirkişilere verilecek ücret Federasyonca karşılanır.

    (2) Kurul görevlerini yerine getirirken, Federasyon görevlileri kendilerine istenen bilgi ve belgeleri vermek zorundadırlar. Kurul, denetleme raporunu toplantıdan on beş gün önce Genel Müdürlüğün ve federasyonun resmi internet sitesinde üyelere duyurur.

    Disiplin kurulu

    MADDE 17 - (1) Disiplin kurulu, Genel kurulca dört yıl için seçilen beş asıl, beş yedek üyeden oluşur.

    (2) Üyeler kendi aralarından başkan ve bir raportör seçerler. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde boşalan asıl üyeliğe yedek üyelerden sırası gelen alınır.

    (3) Disiplin kurulu üyesi olabilmek için bu Ana Statünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerindeki şartlar ile birlikte fakülte veya yüksekokul mezunu olması şartı aranır. Üyelerden en az ikisinin hukukçu olması zorunludur.

    (4) Kurul kararlarını çoğunlukla alır, kurul üyeleri görevlerinde ve verdikleri kararlarda bağımsızdırlar. Mazeretsiz olarak, üst üste iki veya bir yıl içinde aralıklı olarak üç toplantıya katılmayanın üyeliği düşer.

    (5) Disiplin kurulu; kulüpler, bocce, bowling ve dart faaliyetinde bulunan kuruluşlar, sporcular, hakem, teknik direktör, antrenör, idareci ve görevli diğer kişilerle ilgili olay ve fiillere ilişkin disiplin işlerine bakar.

    (6) Disiplin kurulu, ayda bir ve gerektiğinde toplanır. Toplantı, Başkanın çağrısı üzerine en az üç üyenin katılımı ile yapılır. Asıl üye bulunmadığı zaman yedek üyeler toplantıya katılabilir. Gündem Başkan tarafından düzenlenir. Kararlar salt çoğunlukla alınır.

    (7) Disiplin suçunu teşkil eden fiil ve cezalara ilişkin hususlar Yönetim Kurulunca çıkarılacak talimatla düzenlenir.

    Tahkim kurulu

    MADDE 18 - (1) Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş olan Tahkim Kurulu; Federasyon ile kulüpler, Federasyon ile sporcu, hakem, teknik direktör, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile sporcu, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflarla Federasyon Yönetim Kurulunca verilecek kararlar ile disiplin kurulu kararlarını, ilgililerin itirazı üzerine inceleyerek kesin karara bağlar.

    (2) Tahkim Kurulu, 3289 sayılı Kanun, Genel Müdürlüğün ilgili mevzuatı, Federasyonun ve uluslararası federasyonların kurallarını dikkate alarak hüküm tesis eder.

    Diğer kurullar

    MADDE 19 - (1) Hakem, organizasyon, hukuk, mali, eğitim, sağlık, teknik, dış ilişkiler ve gerekli görülen diğer yan kurullar Yönetim Kurulunun onayı ile kurulabilir.

    (2) Bu kurulların görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulu tarafından çıkarılacak talimatlarla belirlenir.

    Genel Sekreter ve idari birimler

    MADDE 20 - (1) Federasyonun idari birimi; Genel Sekreter, teknik yönetici ve öğretici ile diğer idari ve teknik personelden oluşur.

    (2) İdari birim, Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde Federasyonun hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamakla görevlidir.

    (3) Genel Sekreter, idari birimin yetkilisi ve sorumlusu olup, teknik yönetici ve öğreticiler ile diğer idari ve teknik personelin amiridir.

    (4) Genel Sekreter; Federasyonun ve üst kuruluşların kararları uyarınca, Federasyon yönetiminin gerektirdiği idari, mali ve teknik bütün hizmetlerin yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkili olup, Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Yönetim Kurulu toplantılarına katılır. Kurulun raportörlük ve sekreterya görevlerini yapar, Başkan adına yazışma işlerini yürütür.

    Taşra teşkilatı

    MADDE 21 - (1) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere, tüm illerde bocce, bowling ve dart il temsilcisi ve Yönetim Kurulunca gerekli görülen illerde yeteri kadar personelden oluşan Federasyon temsilcilikleri kurulur. Bunlara ek olarak il hakem kurulları, il düzenleme kurulları oluşturulur. Kurulacak yurt içi teşkilatların kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca çıkarılacak talimatla düzenlenir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Seçim İşleri

    Genel kurulun toplantıya çağrılması

    MADDE 22 - (1) Genel kurul toplantıları, Federasyonun merkezi olan Ankara'da, dört yılda bir yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren altı ay içerisinde yapılır.

    (2) Genel kurul gündemi, toplantı tarihi ve yeri, toplantı tarihinden en az otuz gün önce Türkiye genelinde yayın yapan iki gazetede ilanen duyurulur.

    (3) Genel kurul çağrısı, toplantı gündemi, faaliyet raporu, denetleme raporu ile bütçe tasarısı toplantıdan en az on beş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde üyelere duyurulur.

    Genel kurul üye listesi

    MADDE 23 - (1) Genel kurula katılma hakkını kazanmış üyelerin listesi Federasyon tarafından hazırlanır. Üye listesinde, üyelerin adı, soyadı, temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir. Üye listesi, Genel kurul tarihinden otuz gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edilir.

    (2) Listenin ilan edildiği tarihten itibaren on beş gün içerisinde listeye itiraz edilebilir. Üye listesine itiraz Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve bir gün içerisinde karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim Kurulu itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren üç gün içerisinde kesin karar verir. Divan oluştuktan sonra Genel kurul çalışmaları ile ilgili her türlü itiraz, Divan tarafından çözülür.

    (3) Genel kurul toplantısına ilişkin işlemler yönetim kurulunca yürütülür.

    (4) Genel kurula üye seçmek hakkına sahip olan kurum, kuruluş, dernek ya da kulüpler, fesih ya da başka nedenlerle öz varlıklarını ya da niteliklerini kaybettiklerinde, üye seçme hakkını da kaybederler.

    (5) Üyeliğin istifa, ölüm, ihraç gibi sebeplerle sona ermesi halinde, yerine yeni üye belirlenir. Yeni üye, eski üyenin kalan süresini tamamlar.

    Toplantı ve karar yeter sayısı

    MADDE 24 - (1) Olağan ve olağanüstü toplantının yapılabilmesi için üye tam sayısının yarısından fazlasının katılımı gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı ertesi gün katılan üyelerle çoğunluk aranmaksızın yapılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı, seçimle belirlenen kurulların üye sayısının iki katından aşağı olamaz.

    (2) Başkan ile Yönetim, denetleme ve disiplin kurulları üyelerinin seçimi için ilk turda Genel kurul delege tam sayısının salt çoğunluğu, bu çoğunluk sağlanamaz ise ikinci ve daha sonraki turlarda geçerli oyların yarıdan bir fazlasının alınması yeterlidir.

    (3) Yönetim Kuruluna taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması için yetki vermek ve Federasyonun borçlanmasına karar vermek için Genel kurula katılanların dörtte üçünün kabul oyu gerekli, diğer konularda salt çoğunluk ile karar alınır.

    Toplantıya katılma ve çoğunluğun tespiti

    MADDE 25 - (1) Federasyon, Genel kurul üyeliği sıfatını kazanan kişiler adına Genel kurul üyeliği belgesi düzenler ve bunları toplantı salonuna girişte imza karşılığı üyelere teslim eder.

    (2) Toplantı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı, Federasyon Başkanı veya onun görevlendireceği Başkan vekili veya Yönetim Kurulu üyesinin, üye listesini incelemesi ve katılanların miktarını belirlemesi ile tespit edilir.

    Genel kurul başkanlık divanının oluşturulması

    MADDE 26 - (1) Genel kurul toplantısı, Federasyon Başkanının veya görevlendireceği Başkan vekili veya Yönetim Kurulu üyesinin konuşması ile açılır. Daha sonra Genel kurul Başkanlık Divanı oluşturulur.

    (2) Genel kurul Başkanlık Divanı; Başkan, Başkan Yardımcısı, iki yazman üye ve seçim işlerinde görev yapacak iki üyeden oluşur. Divanın oluşumu, seçim ile gerçekleştirilir. Divan Başkanlığı seçimi üyelerin açık oyu ile yapılır. Başkanlık divanı üyeleri Genel kurul delegesi olmak zorundadır.

    (3) Genel kurul, çalışmalarını kolaylaştırmak için belirli görevlerde yardımcı olmak üzere komisyonlar kurabilir.

    Başkanlık divanının görev ve yetkileri

    MADDE 27 - (1) Başkanlık divanı, Ana Statü ve Çerçeve Statü hükümleri çerçevesinde toplantının yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.

    (2) Toplantı tutanakları, divan başkanı ve divan kurulu üyeleri ile birlikte toplantının sonunda imzalanır.

    (3) Bu tutanakların birer kopyası Genel kurul sonunda, Genel Müdürlük gözlemcisi ve Federasyona teslim edilir.

    (4) Başkanlık divanı, görüşmelerin güven ve düzenini bozanlara uyarma cezası verebilir. Düzeni sürekli olarak bozanlar hakkında da toplantıdan çıkarma kararı alınması için, Genel kurulun oylamasına başvurabilir.

    (5) Genel kurulun oyçokluğuyla aldığı karar sonucu toplantıdan çıkarılan üye, toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamaya katılamaz.

    Gündemin tespiti ve görüşmeler

    MADDE 28 - (1) Divan başkanı, daha önce çağrı yazısında duyurulmuş olan gündemi Genel kurula açıklar.

    (2) Gündeme, Çerçeve Statü ve Ana Statüye aykırı olmayan maddeler eklenmesine ilişkin öneriler, en az on üyenin imzalanmış yazılı başvuruları ile yapılabilir. Bu öneriler açık oya sunulur, kabul edilen öneriler gündeme eklenir. Bu nitelikteki gündem maddeleri, daha önce ilan edilen maddelerin görüşülüp karara bağlanmasından sonra görüşülür.

    (3) Gündem maddesi hakkında söz isteyen Genel kurul üyeleri, yazılı başvurularını divan başkanlığına iletirler. Divan Başkanlığı, talepleri gündem sırasını dikkate alarak düzenler. Üye sırasını başkasına bırakabilir. Bu durumda sırasını bıraktığı üyenin sırası gelince konuşabilir.

    (4) Divan başkanı, konuşma taleplerinin sayısını dikkate alarak Genel kurul oylamasına sunar ve konuşma süreleri Genel kurulca belirlenir.

    (5) Genel kurulda, üyelerin Federasyon işlemlerine ilişkin sorularını Yönetim Kurulu ya da denetleme kurulu sözcüleri yanıtlamakla yükümlüdür.

    (6) Karşı söz hakkının kullanılması sebebi ile görüşmelerin uzaması halinde, sıradaki konuşmalar tamamlanmadan görüşme yeterliliği oylamasına geçilebilir. En az on üyenin yazılı başvurusu halinde divan başkanlığı önergeyi işleme koyar. Önerge, söz hakkı olanların adları okunmak ve bunların söz haklarının saklı olduğu açıklanmak suretiyle önerge lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra Genel kurul oyuna sunulur. Kabulü halinde o gündem maddesi ile ilgili konuşmalar bitirilir.

    (7) Divan Başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken, tarafsızlık ilkesine aykırı açıklama yapamaz.

    Kurullara aday olma

    MADDE 29 - (1) Federasyon Başkanı ile Yönetim, denetleme ve disiplin kurulları üyeliği için adayların Genel kurul üyesi olması şartı aranmaz.

    (2) Yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyeliğine seçilenlerin varsa kulüplerinin yönetim organlarındaki görevleri sona erer. Kulüp üyeliği sona ermez.

    Seçim listesinin ve oy pusulalarının düzenlenmesi

    MADDE 30 - (1) Başkanlık seçimi, Yönetim, denetleme ve disiplin kurulları üyelerinin seçiminden önce, Yönetim, denetleme ve disiplin kurulları üyelerinin seçimi ise beraber yapılır.

    (2) Başkan adayları ile Yönetim, denetleme ve disiplin kurulları üyeliğine aday olmak isteyenler, adaylık başvurularını Başkanlık Divanına teslim ederler. Kurullara aday olanlar toplu listeyle de başvuru yapabilir.

    (3) Başkan adayları Yönetim Kurulu için aday göstereceği kendi tercihine göre sıralanmış isimleri içeren listeyi Divan Başkanlığına seçim maddesine geçene kadar yazılı olarak teslim edebilir. Listelere yapılan itirazları Başkanlık Divanı inceleyerek karara bağlar.

    (4) Adaylık başvurularının onaylanmasından sonra Divan Başkanlığında görevli seçim işlerinden sorumlu üyeler oy pusulalarını hazırlarlar.

    (5) Oy pusulalarında yalnızca akademik unvan kullanılabilir.

    Başkan adaylarına söz verilmesi

    MADDE 31 - (1) Divan Başkanı; başkan adaylarına, istekleri halinde ad çekme suretiyle tespit edeceği sırada söz hakkı verir.

    (2) Bu konuşma süresi yirmi dakikadan uzun olamaz. Aday sayısının dörtten fazla olması durumunda bu süre Genel kurul tarafından azaltılabilir. Adaylar kendi sürelerini başka adaylara devredemez.

    (3) Başkan adayları dört yıllık faaliyet programları ve mali bütçelerini Genel kurula yazılı olarak sunmak zorundadırlar.

    (4) Her sandık başında; başkan adaylarının, adını Divan Başkanına bildirdikleri Genel kurul üyesi birer gözlemci bulunabilir.

    Seçimlerin yapılması

    MADDE 32 - (1) Seçimlerde gizli oy, açık tasnif ilkesi uygulanır.

    (2) Adaylara ait oy pusulaları oy kullanılacak kabinde bulundurulur. Delege hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise kabindeki "evet" mührünü basmak suretiyle oyunu kullanmış olur. Oy pusulasına isim veya herhangi bir işaret konulamaz.

    (3) Zarfını kaybeden veya başka şekilde elinden çıkaran delegeye, yeni zarf verilmez ve delege oy kullanma hakkını kaybeder.

    (4) Üyeler bu şekilde oylarını kullandıktan sonra Genel kurul listesini imzalarlar.

    Sandıkların kapatılması, oyların tasnifi ve tutanak düzenlenmesi

    MADDE 33 - (1) Genel kurula katılan tüm üyelerin oylarını kullanmalarından sonra sandıklar kapatılır.

    (2) Divan başkanının denetim ve gözetiminde, aday ve gözlemcilerinin huzurunda sandıklar açılır.

    (3) Zarflar sayılır ve oy kullanan üye sayısı ile zarf sayısının eşit olup olmadığı tespit edilir, zarf sayısı fazla ise divan başkanı tarafından fazlalık sayısındaki zarf rasgele seçilir ve fazla zarflar açılmadan imha edilir.

    (4) Oyların tasnifinde oy pusulaları sayılır. Bir zarfın içinden aynı oy pusulasından birden fazla çıktığında, bunların biri geçerli sayılır ve tek oy olarak hesaplanır. Zarftan çıkan diğer oy veya oylar imha edilir. Bir zarfın içinden değişik iki yada daha fazla oy pusulası çıktığında bunlar iptal edilir ve oy geçersiz sayılır.

    (5) İlk turda geçerli oy alınamaz ise, sonuçların açıklanmasından bir saat sonra ikinci tur oylamaya geçilir.

    (6) Yönetim, denetleme ve disiplin kurulları seçimlerinde geçerli oy pusulalarında yer alan tercihler dikkate alınarak tasnif yapılır. Çıkan sıralamaya göre asıl ve yedek üyeler belirlenir. Eşitlik halinde, eşit oy almış adaylar arasında divan başkanı gözetiminde kur'a çekilir.

    (7) Divan başkanı seçim sonuçlarını Genel kurul üyelerine açıklar. Gündemdeki bütün maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasından sonra Divan Başkanı toplantıyı bir konuşma ile kapatır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Mali Hükümler

    Federasyon bütçesi

    MADDE 34 - (1) Federasyonun bütçesi, Yönetim Kurulunca mali yıla göre düzenlenerek, Genel kurulun onayından sonra uygulamaya konur.

    (2) Bütçede, Federasyonun gelir ve giderleri, yapılacak faaliyetler, bunlara ayrılacak ödenek, personele ve diğer görevlilere verilecek ücretler, kurulların masrafları ile diğer yönetim ve hizmet giderleri, bilanço esasına ve Yönetim Kurulunca hazırlanacak bütçe talimatına göre belirlenir.

    (3) Yönetim Kurulunun onayı ile harcamalara ilişkin işlemleri yürütmeye, tahsilatları sağlamaya Federasyon Başkanı yetkilidir. Federasyon Başkanı bu yetkisini, sınırlarını belirlemek kaydı ile Başkan vekiline devredebilir. Harcama belgelerinin Başkan ve Genel Sekreter veya Başkan vekili ve Genel Sekreter tarafından imzalanması gerekmektedir.

    (4) Federasyon bütçesinin en az yüzde on beşi eğitim, altyapı ve kulüplere yardım olarak ayrılır.

    Federasyonun gelirleri

    MADDE 35 - (1) Federasyonun gelirleri şunlardır:

    a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay,

    b) Genel Müdürlük bütçesinden altyapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak kaynak,

    c) Katılım payı,

    ç) Tescil ve vize ücretleri ile transferlerden alınacak pay,

    d) Sponsorluk gelirleri,

    e) Reklam, yayın ve basılı evrak gelirleri,

    f) Ceza ve itiraz gelirleri,

    g) Yardım ve bağışlar,

    ğ) Kira ve işletme gelirleri,

    h) Başkan adaylarından alınan adaylık başvuru ücreti,

    ı) Diğer gelirler.

    (2) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak toplam tutar ile gerektiğinde alt yapı ve eğitime ilişkin projelerinin desteklenmesi amacıyla tahsis edilecek kaynak, Genel Müdürlüğün yıllık harcama programı dikkate alınarak, Federasyon hesabına aktarılır.

    (3) Federasyonun tüm gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

    Federasyonun giderleri

    MADDE 36 - (1) Federasyon, görevlerini yerine getirebilmek için bütçe esasları çerçevesinde gerekli bütün harcamalarını yapar.

    (2) Federasyon; ihtiyacı olan ve amacına uygun her türlü menkul ve gayrimenkul malları bütçe esasları ve Genel kurul kararları dahilinde almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, işletmeye, ortaklık kurmaya, gayri menkulleri üzerinde ipotek ve her türlü hak ve mükellefiyetler tesis etmeye ve bağış kabulüne, nakitlerini Yönetim Kurulunun kararları doğrultusunda değerlendirmeye yetkilidir.

    (3) Harcamalara ilişkin usul ve esaslar bütçe talimatında belirtilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Genel Müdürlük ile ilişkiler

    MADDE 37 - (1) Federasyon ihtiyacı halinde, Genel Müdürlüğün mülkiyetinde bulunan menkul veya gayrimenkullerin bedelsiz olarak 49 yıl süre ile tahsisi için başvurur. Tahsisin süresi, konusu, başka federasyonlar veya Genel Müdürlük tarafından kullanılıp kullanılamayacağı, kullanımındaki gayrimenkullerin ortak kullanımı halinde, bakım onarım masrafları ve tesislerde istihdam edilecek personelin niteliği, özlük hakları ile Genel Müdürlük personelinden faydalanma usul ve esasları Genel Müdürlük ile Federasyon arasında yapılacak protokol ile tespit olunur.

    (2) Bu protokolde, Genel Müdürlük personelinden, kimlerin, hangi şartlarda ve ne kadar süre ile Federasyonda çalıştırılacağı, tesislerin hangilerinden ne şartlarla Federasyonun veya kulüplerin yararlanabileceği gösterilir.

    (3) Genel Müdürlükçe tahsis edilen menkul ve gayrimenkuller tahsis amacı dışında kullanılamaz, kullanıldığının tespiti halinde tahsis iptal edilir.

    (4) Ödül ve sponsorluk işlemleri, 3289 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesi ile bu maddeye istinaden çıkarılan yönetmelikler çerçevesinde yürütülür.

    Kulüpler

    MADDE 38 - (1) Bocce, bowling ve dart kulüpleri ile diğer spor kulüplerinin bocce, bowling ve dart şubeleri Federasyon tarafından tescil edilir.

    (2) Bocce, bowling ve dart faaliyetinde bulunan kulüpler, Federasyon Yönetim Kurulunun belirleyeceği tescil şart ve esaslarını yerine getireceğini taahhüt edip, tescil ücretini ödedikten sonra tescil edilir ve belgesi verilir.

    Bocce, bowling ve dart kulüplerinin devri ve şirketleşme

    MADDE 39 - (1) Bocce, bowling ve dart dalında faaliyet gösteren kulüpler, bocce, bowling ve dart şubelerini kanunlarla belirtilen şekil ve esaslara göre kuracakları veya kurulmuş olan şirketlere devredebilirler. Kulüplerin şirketleşmesi halinde, tescilli bulundukları yerden başka yere nakilleri yapılamaz. Devirlerde Bocce, bowling ve dartın yayılması, güçlenmesi ve yararları ön planda tutulur. Bu Ana Statüde belirlenen esaslara ve Yönetim Kurulunca konulacak kurallara uyulması zorunludur.

    Yayınların düzenlenmesi

    MADDE 40 - (1) Bocce, bowling ve dart yarışmalarının televizyon, radyo ve her türlü teknik cihaz ve benzeri araçlarla yayınlanmasına, yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına Yönetim Kurulu yetkilidir.

    (2) Bu yetki kullanılırken, bocce, bowling ve dart sporlarının, kulüplerin ve Federasyonun yararları ön planda tutulur.

    Talimatlar

    MADDE 41 - (1) Ana Statü ile belirlenen konularda çıkarılacak olan talimat ile diğer alt düzenleyici işlemler, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir. Ancak, ödül ve yardım talimatları Genel kurulun onayına sunulur. Talimatlar ile diğer mevzuat Genel Müdürlüğün ve Federasyonun internet sayfalarında yayınlanarak yürürlüğe girer.

    Bakanlığın gözetim ve denetimi

    MADDE 42 - (1) Federasyonun her türlü faaliyet ve işlemleri Bakanlığın gözetim ve denetimine tabidir.

    (2) Denetim sonucunda, görevi başında kalmasında sakınca görülen Federasyon Başkanı veya Yönetim Kurulu üyeleri hakkında karar alınmak üzere Bakan, Genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

    İhtilafların çözümü

    MADDE 43 - (1) Federasyonun denetimine ilişkin hususlar hariç olmak üzere, Genel Müdürlük ile Federasyon arasında çıkacak her türlü ihtilaf, Tahkim Kurulunca belirlenecek bir üyenin başkanlığında, Genel Müdürlük ve Federasyonca görevlendirilecek üçer kişiden oluşturulacak komisyon tarafından görüşülerek kesin karara bağlanır.

    Yürürlük

    MADDE 44 - (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    MADDE 45 - (1) Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar