TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU PROGRAMLARININ DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK

    Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Programlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik

    TRT

    Resmi Gazete Tarihi: 08/07/1999

    Resmi Gazete Sayısı: 23749

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    MADDE 1- Bu Yönetmeliliğin amacı, yayınlanmak üzere hazırlanan programların denetim usul ve

    esaslarını belirlemektir.

    Kapsam

    MADDE 2- Bu Yönetmelik, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu'nun yayınlayacağı programları

    kapsar.

    Dayanak

    MADDE 3- Bu Yönetmelik 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 31 inci maddesine

    dayanılarak hazırlanmıştır

    Tanımlar

    MADDE 4- Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Başkanlık, Yayın Denetleme Dairesi Başkanlığını,

    b) Denetim, Programların. Anayasa. 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu, 3984 sayılı

    Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, yönetim kurulu kararlan, bu

    Yönetmelik ve ilgili yönetmelikler, yıllık genel yayın planı ve yazılı emirlere göre; metin görüntü ve ses

    bakımından yayından önce incelenerek yayınlanmasına karar verilmesini veya yapılan ekleme ve

    çıkarmalarla yayımlanmasının ya da yayınlanmamasının gerekçeli olarak Genel Müdür adına ve

    Genel Müdüre doğrudan bağlı Başkanlıkça yapılan denetimini,

    c) (Değişik: RG-24/02/2007-26444) Program: Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 18, 19, 20,

    21, 22, 23, 24, 27 ve 30 uncu maddelerindeki hükümler saklı kalmak ve haberler ile spor yayınları

    hariç olmak üzere, yıllık genel yayın plânı, yapım ve uygulama talimatları, genelge ve yazılı emirlerle

    belirlenen söz ve görüntü yayınlarını haber programlarını, yerli ve yabancı kaynaklı sinema ve

    televizyon filmlerini, Kurum repertuarına alınacak müzik eserlerini, kliplerini, açıklamalı müzik

    yayınlarının söz bölümlerini, radyo ve televizyon reklam programlarını,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : İlkeler ve Denetim Esasları

    Programların denetiminde uyulacak esaslar ve ilkeler

    MADDE 5- Programların denetiminde:

    a) Anayasa'ya, 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu'nun 5 inci maddesinde sayılan

    genel yayın esaslarına, 9 uncu maddesinde sayılan görevlerine, 24 üncü maddesinde yer alan

    devletin dış ilişkileri ile ilgili yayın esaslarına, 25 inci maddesinde yer alan öğretim ve eğitim

    yayınları ile ilgili esaslara, 31 inci maddesinde yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili yayınlar

    hakkında Genel

    kurmay Başkanlığı'nın olumlu görüşüne; 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların

    Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun'un 4 üncü maddesinde sayılan yayın ilkelerine ve bu

    Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (b) bendinde yer alan mevzuat hükümlerine,

    b) Reklam yayınlarında, ayrıca 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu'nun 26 ncı

    maddesi ile 17/4/1993 tarihli ve 21555 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Radyo-

    Televizyon Kurumu Reklam Yönetmeliği ve 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve

    Yayınları Hakkında Kanun ve 20/11/1994 tarihli ve 22117 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan

    Radyo ve Televizyon Kuruluşları Reklam Yayın İlkeleri ve Usulleri ile Reklam Gelirleri Üst Kurul

    Paylarının Ödenmesi Hakkında Yönetmelik ile diğer ulusal ve uluslararası mevzuat, anlaşma ve

    düzenlenme hükümlerine,

    uyulur.

    Denetleme usulü

    MADDE 6- Daire Başkanı programları denetlemek üzere bir veya birden fazla uzman denetçiyi

    görevlendirir. Komisyon halindeki denetimlerde kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy

    kullanılamaz.

    Yapılan denetleme sonunda programın yayınlanıp yayınlanmamasına veya yapılan, ekleme ve

    çıkarmalarla yayınlanmasına karar verilir ve bu karar gerekçeli bir raporda belirtilir.

    Programların başkanlığa gönderilmesi ve denetim süreleri

    MADDE 7- Programların türlerine göre, Başkanlığa gönderilmesi ve denetim süreleri Genel

    Müdürlük genelgesiyle düzenlenir.

    Denetim formunun hazırlanması ve başkanlığa gönderilmesi

    MADDE 8- Programların yayını uygun görülen metin ve ekleri denetim formu ile birlikle

    düzenlenecek kapak formu ekinde iki nüsha olarak zimmet mukabili Başkanlığa teslim edilir.

    Dış Yayınlar Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanacak yabancı dildeki programların Türkçe

    metinleri, denetime gönderilir. Bu yayınlarda tercümelerden doğacak farklılıklardan Dış Yayınlar

    Dairesi Başkanlığı sorumludur.

    Yapımcı üniteye dönüş

    MADDE 9- Başkanlık programın denetim sonucunu, ilgili belgelerin bir nüshası ile birlikte yapımcı

    üniteye gönderir.

    Programın yeniden denetlenmesi

    MADDE 10- Uzman denetçi tarafından denetlenen programın yayınlanması uygun görülmediği

    takdirde, program, Yayın Denetleme Dairesi Başkanı tarafından oluşturulacak en az üç kişilik bir

    komisyon tarafından yeniden denetlenir. Komisyona programı denetleyen uzman denetçi katılmaz.

    Komisyonun kararı kesindir.

    Bilgi isteme

    MADDE 11- Başkanlığın programlar hakkında isteyeceği bilgiler, işin gereği ve önemine göre

    belirleyeceği süre içinde ilgililer tarafından verilir.

    Özel uzmanlığı gerektiren konularda, Daire Başkanının onayı ile uzmanlardan görüş istenebilir. Bu

    görüşler İstişari mahiyette olup, denetim niteliği taşımaz.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    MADDE 12 - (Değişik: RG-24/02/2007-26444)

    Yayınlanan programlardan doğacak cezai ve hukuki sorumluluk, 2954 sayılı Türkiye Radyo ve

    Televizyon Kanununun 28 inci maddesine göre belirlenir.

    Canlı yayınlanan programlardan; programı hazırlayan, yöneten, sunan, yapımına ve yayınına izin

    veren ünite yetkilisi ve ilgili daire başkanı müteselsilen sorumludur.

    Programın estetik ve kalite denetiminin sorumluluğu, yapım süresince yapımcı üniteye aittir.

    Yayına verilecek her türlü programın ilk denetiminden program yapımcısı, ilgili ünite yetkilisi

    sorumludur.

    İlk denetimi yapılmayan programlar denetim için Yayın Denetleme Kurulu Başkanlığına gönderilemez.

    Yürürlükten kaldırılan mevzuat

    MADDE 13- 24/7/1984 tarihli ve 13468 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Radyo-

    Televizyon Kurumu Programlarının Son Denetimi Hakkındaki Yönetmelik ile ek ve değişiklikleri

    yürürlükten kaldırılmıştır.

    GEÇİCİ MADDE 1- Yayın Denetleme Dairesi Başkanı ve uzman denetçiler atanıp görevlerine

    başlayıncaya kadar, denetim, mevcut Başkanlık tarafından bu Yönetmelik esaslarına göre yapılır.

    Yürürlük

    MADDE 14- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    MADDE 15- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar