TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

    Türk Patent Enstitüsü

    Resmi Gazete Tarihi: 19/04/1999

    Resmi Gazete Sayısı: 23671

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı personelinin disiplin amirlerini

    tayin ve tespit etmektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı'nda 657 sayılı Devlet Memurları

    Kanunu'na tabi olarak çalışan personeli kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 124

    üncü maddesi ile, 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan

    Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik'in 16 ncı maddesine dayanılarak

    hazırlanmıştır.

    Disiplin Amirleri

    Madde 4 - Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı'nda çalışan personel ile bu personelin disiplin amirleri Ek-

    1 listede gösterilmiştir.

    Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

    Madde 5 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657sayılı Devlet Memurları Kanunu ile

    Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik'teki usul ve esaslar uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 7 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 8 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini, Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar