TÜRKİYE JUDO VE KURAŞ FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

    Türkiye Judo Ve Kuraş Federasyonu Ana Statüsü

    Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü

    Resmi Gazete Tarihi: 26/01/2007

    Resmi Gazete Sayısı: 26415

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    MADDE 1 - (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Judo ve Kuraş Federasyonunun teşkilatı, genel kurulunun oluşumu, toplanması, yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının çalışmaları ile görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    MADDE 2 - (1) Bu Ana Statü, Türkiye Judo ve Kuraş Federasyonu genel kurulu, yönetim kurulu, denetleme kurulu, disiplin kurulu ile diğer kurulları, Federasyon Başkanını, ilgili kulüp, antrenör, idareci, temsilci ve benzeri elemanlarını, Federasyonun çalışma usul ve esasları ile Genel Müdürlük ve Tahkim Kuruluyla olan ilişkilerini kapsar.

    Dayanak

    MADDE 3 - (1) Bu Ana Statü, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi ile, 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    MADDE 4 - (1) Bu Ana Statüde geçen;

    a) Bakan: Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Spordan sorumlu Bakanı,

    b) Branş: Judo ve Kuraş Branşını,

    c) EJU/EKC: Federasyonun üyesi olduğu Avrupa Judo/Kuraş Birliğini,

    ç) Federasyon: Judo ve Kuraş Federasyonunu,

    d) Federasyon Başkanı: Türkiye Judo ve Kuraş Federasyonu Başkanını,

    e) Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

    f) Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

    g) IJF/IKA: Federasyonun üyesi olduğu Dünya Judo/Kuraş teşkilatını,

    ğ) Kanun: 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu,

    h) Tahkim Kurulu: Özerk federasyon ile kulüpler, federasyon ile sporcu, hakem, teknik direktör, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile sporcu, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflarla, federasyon yönetim kurulunca verilecek kararlar ile disiplin veya ceza kurulu kararlarına karşı ilgililerin itirazı üzerine inceleme yaparak kesin karar veren Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş bulunan Kurulu,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM :Federasyonun Teşkilat ve Görevleri

    Federasyonun teşkilatı

    MADDE 5 - (1) Federasyonun merkezi Ankara'dadır. Federasyon, merkez ve taşra teşkilatından oluşur. Taşra teşkilatı, bölge yönetim kurulu, bölge başkanı, bölge idari ve teknik direktörlüğü, il temsilciliği veya federasyon temsilciliği şeklinde yönetim kurulu kararları ile oluşturulur.

    (2) Federasyonun merkez teşkilatı;

    a) Genel kurul,

    b) Yönetim kurulu,

    c) Denetleme kurulu,

    ç) Disiplin kurulu,

    d) İcra, eğitim, teknik, organizasyon, hukuk, mali, dış ilişkiler, sponsorluk, halkla ilişkiler, tanıtım-pazarlama ve diğer kurullar,

    e) Genel sekreterlik,

    f) İdari birimlerden,

    teşekkül eder.

    (3) İkinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilenlerin dışındaki kurulların ve birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları; her sene/sezon öncesi yönetim kurulu tarafından onaylanan talimatlarla belirlenir.

    Federasyonun görevleri

    MADDE 6 - (1) Judo ve Kuraş Federasyonunun görevleri şunlardır:

    a) Judo ve kuraşın ülke düzeyinde dengeli bir şekilde yayılıp gelişmesini sağlamak, bu konularda her türlü düzenlemeyi yapmak, kararlar almak, uygulamak ve uygulatmak.

    b) IJF, EJU, IKA ve EKC ile koordinasyonu sağlamak, Türkiye'yi judo ve kuraşla ilgili konularda yurt dışında temsil etmek.

    c) Yurt dışındaki ve yurt içindeki Judo ve Kuraş ile ilgili gelişmeleri izlemek, judo ve kuraş ile ilgili kişi ve kuruluşlar arasında ilişkileri düzenlemek, çalışma ve diğer faaliyetleri programlayıp bunların uygulamalarını kontrol etmek.

    ç) Sporcu ve antrenörler ile her türlü görevlilerin yetiştirilmesini, eğitilmesini sağlamak; başarılı olanların gerekli belgelerini düzenleyip tescillerini yapmak, antrenörlerin kademe terfilerini yapmak ve bunların çalışmalarını sürekli izlemek.

    d) Ulusal ve uluslararası faaliyetler düzenlemek, düzenlenen tüm faaliyetlerin devamlılığını sağlamak, bu faaliyetlere, yönetici, eğitimci, temsilci, uzman ve diğer personelin görevlendirmesini yapmak.

    e) Branşlarla ilgili yurt dışındaki gelişmeleri izleyerek, bu bilgilerden ülke içinde daha çok kişi ve kurumun yararlanmasını sağlamak.

    f) Branş malzemelerinin standartlarını uluslararası kurallara göre tespit etmek, bunların yurt içinde veya yurt dışında yaptırılmasına veya temin edilmesine çalışmak.

    g) Kulüpler, bölge ve il temsilcileri ile sair kişi ve kuruluşlar arasında doğabilecek uyuşmazlıkları çözmek.

    ğ) Uluslararası teşkilatlarla ve yabancı ülke federasyonları ile işbirliği yaparak uluslar- arası kamp, kurs, seminer, panel, sempozyum ve organizasyonları düzenlemek ve katılmak.

    h) Uluslararası faaliyetlere iştirak edecek olan sporcu, teknik eleman, sağlık personeli, hakem ve idari personeli seçmek ve faaliyete hazırlamak.

    ı) Branş faaliyetlerinin düzenlenmesi için talimatlar hazırlamak ve uygulamak.

    i) Antrenör ve teknik idarecilerin takibini yapmak ve yetişmeleri için gerekli tedbirleri almak.

    j) Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak.

    k) Branş sporları ile ilgili arşiv ve istatistiki çalışmalar yapmak, eğitici film, CD, slayt, dergi, web sitesi, kitap ve broşür gibi dokümanlar hazırlayarak, bu konuda basın ve televizyon kuruluşları ve ajanslarla işbirliği yapmak.

    l) Bölge başkan ya da direktörlerini ve buna bağlı çalışacak kurul ya da kişileri görevlendirmek, bunların kendi aralarında ve Federasyonla koordineli bir şekilde çalışmalarını sağlamak.

    m) Lisanslı sporcu ve spor kulüplerine ait istatistiki bilgileri içeren formları hazırlayarak iki ayda bir Genel Müdürlüğe göndermek.

    Genel kurul

    MADDE 7 - (1) Genel kurul, Federasyonun en üst organıdır.

    (2) Genel kurul çağrı tarihinde aşağıdaki üyelerden oluşur:

    a) Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları ve on il müdüründen oluşacak on beş üye,

    b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,

    c) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

    ç) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

    d) Türkiye Spor Yazarları Derneği yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

    e) Judo ve Kuraş branşlarında oy kullanmak üzere Dünya veya Avrupa federasyonlarının yönetim kurulu ve hakem kurulu üyeleri,

    f) Görevlerine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla asaleten Federasyon Başkanlığı yapanlar,

    g) Seçimin yapılacağı yıl ile bir önceki yıl içerisinde yapılan Türkiye Ümitler Judo Ligine iştirak eden takımlardan; her iki yılda da ligde yarışan kulüplere üçer oy; sadece bir yıl ligde yarışan kulüplere ikişer oy,

    ğ) Seçimin yapıldığı yıldan bir önceki yıl yapılan Lig sonuçlarına göre; bayanlar ve erkeklerde lig birincisi olan kulüplere ilave üçer oy; bayanlar ve erkeklerde lig ikincisi olan kulüplere ilave ikişer oy; bayanlar ve erkeklerde lig üçüncüsü olan ikişer kulübe ilave birer oy,

    h) Seçimin yapıldığı tarihten bir yıl önce yapılan Kulüpler Kurumlar Müesseseler ve Askeri Güçler Türkiye Judo Şampiyonasında erkekler ve bayanlarda iştirak eden kulüplere ikişer oy, ilk üç dereceyi alan kulüplere ilave birer oy,

    ı) Genel kurul tarihinden önceki iki sezonun herhangi birinde ülkemizi Avrupa Kulüpler Şampiyonasında temsil eden kulüplere ikişer oy, ilk üç dereceye giren kulüplere ilave ikişer oy,

    i) Judo ve kuraş branşında genel kurul tarihinden en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmaları kaydıyla, oy kullanmak üzere;

    1) Olimpiyat Oyunlarında ilk üç dereceye girmiş olan sporcular,

    2) Büyükler Dünya Şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olan sporcular,

    3) Büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonu olan sporcular,

    4) Yukarıda belirtilen şartları taşıyan sporcular yoksa, en fazla Judo ve Kuraş branşında milli olmuş sporculardan kura ile belirlenecek beş kişi,

    j) Judo ve kuraş branşında, faal olmamak kaydıyla; büyükler kategorilerinde en az üç yıl veya otuzdan fazla milli takımlarında teknik direktörlük veya antrenörlük yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye,

    k) Judo ve kuraş branşında faal olmamak şartıyla en üst seviyede hakemlik yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş hakem,

    l) Seçimin yapıldığı yıl itibariyle son iki yıl yapılan Türkiye Bay-Bayan Büyükler Judo Şampiyonası ile Türkiye Bay-Bayan Gençler Judo Şampiyonalarına sporcu gönderen iller içerisinde yer almak kaydıyla, ikinci fıkranın (g), (ğ), (h) ve (ı) bentlerine göre delege gönderme hakkı bulunmayan iller arasından kura ile belirlenecek 10 ilden, o illerin Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri öncülüğünde judo ve kuraş kulüplerinin kendi aralarından seçim ile belirleyerek gönderecekleri birer üye.

    (3) Sporcuların seçiminde sırasıyla olimpiyat oyunları, Dünya şampiyonaları, Avrupa şampiyonaları ve diğer uluslar arası müsabakalar esas alınır. Aynı kategoride eşit sayıda sporcu var ise oy kullanacak sporcular kura ile belirlenir. Oy kullanacak sporcu sayısı beşi geçmez.

    (4) Genel kurulu teşkil eden üyelerin en az %60'ı kulüp temsilcilerinden oluşur. Kulüp temsilcilerinin seçiminde seçim tarihinden önce iki sezon üst üste federasyon faaliyetlerine katılan kulüpler esas alınır. Genel kurul çağrı tarihi itibariyle, genel kurulun yapıldığı yılı da içine alan son iki yıldan herhangi bir yılda faaliyeti olmayan kulüpler ile genel kurul tarihinden en az iki takvim yılı önce kurulmamış olan kulüpler oy kullanamazlar.

    (5) İl müdürlerinin tespitinde; en fazla nüfusu olan üç il müdürü ile, bu illerin dışında coğrafi bölgeleri temsilen yedi il müdürü,

    (6) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip olan üyeler, ancak bir kez oy kullanabilir.

    (7) Genel kurulda vekaleten oy kullanılamaz.

    (8) Federasyonda ya da Genel Müdürlük bünyesinde judo ve kuraş branşlarında ücretli veya sözleşmeli statü ile görev yapanlar genel kurul üyesi olamazlar.

    Genel kurulun görevleri

    MADDE 8 - (1) Genel kurulun görevleri şunlardır:

    a) Ana Statüyü yapmak veya değiştirmek.

    b) Başkan ile yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının üyelerini seçmek.

    c) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programını ve bütçeyi onaylamak ve gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapma konusunda yönetim kuruluna yetki vermek.

    ç) Yönetim kuruluna taşınmaz mal alımı-satımı ve kiralanması ve kiraya verilmesi için yetki vermek.

    d) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarını ibra etmek.

    e) Denetleme kurulu raporunu ibra etmek.

    f) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan ödül ve yardım talimatını onaylamak.

    g) Federasyonun borçlanmasına karar vermek.

    ğ) Federasyona bağlı spor dallarının ayrılmasına karar vermek.

    h) İlgili branşta profesyonel şube kurmak.

    ı) Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak.

    (2) Birinci fıkranın (ç), (g) ve (ğ) bendindeki konularda, genel kurula katılan üyelerin dörtte üçünün kabul oyuyla karar verilir.

    (3) İlgili branşta profesyonel şube kurmak ile ilgili usul ve esaslar, 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsünün 8 inci maddesinin beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci fıkralarına aykırı olamaz.

    Genel kurul toplantıları

    MADDE 9 - (1) Genel kurul toplantıları ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulu tarafından yerine getirilir. Olağan genel kurul, dört yılda bir yapılır.

    (2) Mali genel kurul ise; iki yılda bir Nisan ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek bir tarihte yapılır. Mali genel kurulda önceki döneme ilişkin yönetim kurulunun faaliyet ve mali raporları ile denetleme kurulu raporları görüşülerek ibra edilir. Sonraki dönem bütçesi onaylanır. Federasyonun ve genel kurulun iş ve işleyişiyle ilgili konularda karar alınır.

    (3) Olağanüstü Genel Kurul;

    a) Genel Müdürlüğün bağlı olduğu spordan sorumlu Bakanın yaptırdığı denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen Federasyon Başkanı veya Yönetim Kurulu üyeleri hakkında karar almak,

    b) Yönetim Kurulunun kararı,

    c) Toplam delege sayısının en az %40'ının noter kanalı ile yazılı müracaatı,

    üzerine toplanır.

    (4) Üçüncü fıkranın (a) bendinde belirtilen durumda veya Mali genel kurulda mali bütçe ibra edilmez ise, Federasyon Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin kalan süresini tamamlamak üzere yapılacak seçim için olağanüstü genel kurula gidilir. Başkanlık ve yönetim kurulunun görevlerini ise genel kurula kadar denetleme kurulu yürütür. Ancak; denetleme kurulu'nun da ibra edilememesi durumunda Başkanlık ve yönetim kurulunun görevini seçime kadar Divan Başkanlığı yürütür.

    (5) Üçüncü fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hallerde, genel kurul toplantısının üzerinden en az altı ay geçmeden olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmaz.

    (6) Olağanüstü genel kurul toplantısı, toplantı isteği Federasyona ulaştığı tarihten itibaren en geç altmış gün içerisinde yönetim kurulunca yerine getirilir. Olağanüstü genel kurulda, gündem haricinde başka konu görüşülmez.

    (7) Genel kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, takip eden günde çoğunluk aranmaksızın toplanır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından aşağı olamaz.

    (8) Genel Müdürlük, genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci, genel kurul çalışmalarının Çerçeve Statü ile bu Ana Statüye uygun olarak yapılıp yapılmadığına ilişkin raporunu Bakana sunulmak üzere Genel Müdürlüğe verir.

    (9) Genel kurulun mevzuata aykırı şekilde yapıldığının denetim elemanlarınca tespiti halinde, adli yargıda genel kurulun iptali istenilir.

    Federasyon Başkanı

    MADDE 10 - (1) Federasyon Başkanı olabilmek için;

    a) T. C. vatandaşı olmak,

    b) Kesinleşmiş vergi veya sigorta borcu nedeniyle takibata uğramamış olmak,

    c) Seçim tarihinden önce bir defada altı ay veya toplam olarak bir yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmamış olduğunu belgelemek,

    ç) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

    d) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

    e) Genel Müdürlükte ücretli veya maaşlı görevli olmamak,

    f) Federasyon başkanı ile yönetim kurulu üyesi olarak görev yaparken uyarı ve ihtar cezası dışında bir ceza almamış olmak

    şartları aranır.

    (2) Başkan adaylarından aşağıdaki belgeler istenir;

    a) Nüfus cüzdanı örneği,

    b) İkametgah belgesi,

    c) İdari tahkikat sonucu görevine son verilmediğine dair yazılı beyan,

    ç) Ceza kurullarınca cezalandırılmadığına dair belge,

    d) Cumhuriyet Başsavcılığından alınacak adli sicil sabıka kaydı,

    e) Öğrenim durum belgesi.

    (3) Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az 15 gün önce aday olduklarına dair başvurularını yaparlar ve 5.000 YTL adaylık ücretini Federasyon hesabına yatırırlar. Yönetim kurulu, genel kurul tarihinden 6 ay önce başkan adayları tarafından yatırılması gereken adaylık ücretini yeniden belirler.

    (4) Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi, yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının seçimi ile aynı zamanda yapılır.

    (5) Başkanın yokluğunda görevlerini, Başkan vekili yürütür. Başkan vekilinin görev süresi Başkanın görev süresi kadardır. Başkan vekili, Başkan tarafından atanır. Başkan vekilinden başkanın taşıması gereken şartlar istenir.

    Başkanın görevleri

    MADDE 11 - (1) Başkanın görevleri şunlardır:

    a) Federasyonu temsil etmek.

    b) Federasyonun faaliyetlerini kanunlara, Ana Statü ve diğer mevzuat ile genel kurul ve Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde yürütmek.

    c) Yönetim kuruluna başkanlık etmek.

    ç) Yönetim kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak, bu faaliyetler için gerekli harcamaların yapılmasını ve/veya yaptırılmasını sağlamak ve denetlemek gerektiğinde bu yetkisini başkan vekiline devretmek.

    d) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını yönetim kuruluna teklif etmek.

    e) Gerekli gördüğünde diğer kurullara başkanlık etmek.

    f) Başkan vekillerini belirlemek.

    g) Yönetim kurulunda yapılacak görev dağılımına göre görev alacak üyelere sorumlu oldukları bölümler için yetki kullanma iznini vermek ve sorumlu yönetim kurulu üyesi kişi ile birlikte sorumluluk alanında müştereken kararlar almak,

    ğ) İlgili kanun, tüzük ve yönetmelikler ile bu Ana Statüde belirtilen diğer görevleri yapmak.

    h) Genel Müdürlük mevzuatına göre hazırlanacak olan milli sporcu belgesini Genel Sekreterin teklifi üzerine onaylamak.

    Yönetim Kurulu

    MADDE 12 - (1) Yönetim Kurulu, Federasyon Başkanı ve genel kurulun seçeceği on dört asıl on beş yedek üye olmak üzere toplam otuz üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyesi olabilmek için, bu Ana Statünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (ç) ve (d) bentlerindeki şartlar aranır.

    (2) Yönetim kurulunun görev süresi dört yıldır. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır. Ölüm veya istifa gibi nedenlerle, yönetim kurulu asıl ve yedek üye sayısının toplam beşe inmesi halinde, genel kurul olağanüstü toplantıya çağırılır.

    Yönetim kurulunun görevleri

    MADDE 13 - (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

    a) Judo ve Kuraş kulüplerini kayıt ve tescil etmek.

    b) Branşlarla ilgili idareci, teknik eleman ve benzeri elemanları eğitmek, bu elemanların gelişmesi için her türlü tedbiri almak, sosyal güvenlik haklarını sağlamak ve çalışmaları ile ilgili usul ve esasları tespit etmek.

    c) Lisanslardan alınacak katılım, aidat, ceza, lisans tescil, vize, aktarma, sözleşme, ücret ve oranlarını tespit etmek.

    ç) Kulüplerin branş kurmak için yapacakları başvuruları karara bağlamak, kulüplerin judo ve kuraş dalı tescillerini yapmak, faaliyet ve taahhütlerini denetlemek.

    d) Kulüpleri, sporcuları, antrenörleri, idari ve teknik elemanları ödüllendirmek.

    e) Faaliyetlerde emniyet ve sağlık ile ilgili tedbirleri almak ve aldırmak.

    f) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralaması yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek ve branş faaliyetlerinin her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak.

    g) Federasyonun taşra teşkilatını kurmak.

    ğ) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve branşlar ile ilgili her türlü faaliyeti yürütmek.

    h) Judo ve kuraşla ilgili televizyon, radyo, internet, basılı eser yayınları, kulüplerin kullanacakları reklamlar ile her türlü reklam konusunda ticari ve mali hakları düzenlemek ve denetlemek.

    ı) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak.

    i) Genel kurul toplantılarını hazırlamak.

    j) Bütçeyi hazırlamak.

    k) Genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak.

    l) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda, Federasyon Başkanına olağanüstü durumlar için belli bir oranda borçlanma ve harcama yetkisi vermek.

    m) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde yer alacak birimlerinde görevlendirilecek idari ve teknik personelinin sayısını, bu personelle birlikte profesyonel olarak istihdam edilecek görevlilerin sözleşme ücretlerini ve sosyal haklarını, gerekli görülen kurul üyelerinin fazla mesailerini, yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek.

    n) Genel kuruldan alınacak onay ile görevlerini yerine getirebilmek için talimatlar hazırlamak, bu talimatlardan ödül ve yardımla ilgili olanları Genel kurulun onayına sunmak ve uygulamak.

    o) Kanun, Ana Statü ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

    (2) Federasyon Başkanı, federasyon üyeleri arasından seçeceği beş kişilik bir icra kurulu oluşturabilir. Ayrıca bu icra kurulunda profesyonel olarak görev yapmak üzere icra kurulu üyeleri atayabilir ve sınırlarını tespit edeceği çerçevede yetkilerini bu kurula devredebilir. Bu kurul gerekli zamanlarda toplanır, kararlar alır ve uygulayabilir. Yaptığı işlemler hakkında da ilk toplantıda yönetim kuruluna bilgi verir.

    Yönetim kurulu toplantıları

    MADDE 14 - (1) Yönetim kurulu, en az üç ayda bir defa Başkan tarafından belirlenen gündemi görüşmek üzere çoğunlukla toplanır. Üyelerin önereceği konular gündeme eklenir.

    (2) Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

    (3) Mazeretsiz olarak, üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği sona erer ve yerine en çok oy alan yedek üye çağrılır.

    (4) Mazeretler yazılı olarak, sebepleri ile birlikte toplantı saatinden önce Başkana bildirilir. Mazeretin geçerliliğine Yönetim Kurulu karar verir.

    (5) Kararlar, karar defterine yazılır ve imzalanır, Başkan ve icra kurulu tarafından uygulanır.

    Denetleme kurulu

    MADDE 15 - (1) Denetleme kurulu, genel kurulca dört yıl için seçilen, üç asıl, üç yedek üyeden oluşur. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelen alınır.

    (2) Denetleme kurulu üyesi olabilmek için;

    a) Bu Ana Statünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (ç) ve (d) bentlerindeki şartlar,

    b) Hukuk, siyaset, iktisat, işletme, maliye, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi dallarında eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yüksek eğitim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu bentte belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak,

    gerekmektedir.

    (3) Mazeretsiz olarak, üst üste iki veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği düşer.

    (4) Kurul görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yerlerine yenisi görevlendirilemez.

    (5) Üyeler kendi aralarından bir Başkan seçerler.

    (6) Denetleme kurulu, kararlarını çoğunlukla alır, karara katılmayan üye, gerekçelerini belirten bir raporu genel kurula sunmakla yükümlüdür.

    Denetleme kurulunun görevleri

    MADDE 16 - (1) Denetleme kurulu, Federasyonun mali işlemlerini genel kurul adına denetler. Bunların mevzuata, belge ve kararlara uygun olup olmadığını tespit eder. Her yıl denetleme kurulu raporunu hazırlar, iki yılda bir genel kurulun onayına sunar. Kurul gerek görmesi durumunda uzman bilirkişilerden yararlanabilir.

    (2) Bu denetlemelerini yerine getirirken, Federasyon görevlileri kendilerine istenen bilgi ve belgeleri vermek zorundadırlar. Kurul, denetleme raporunu genel kurul tarihinden en az on beş gün önce Federasyona göndermek zorundadır.

    Disiplin kurulu

    MADDE 17 - (1) Disiplin kurulu, genel kurulca dört yıl için seçilen bir Başkan ve dört asıl, beş yedek üyeden teşekkül eder. Üyeler kendi aralarından Başkan vekili ve bir raportör seçerler. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelen alınır.

    (2) Disiplin kurulu üyesi olabilmek için bu Ana Statünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartları taşıması gerekir. Ayrıca üyelerden en az ikisinin hukukçu olması şartı aranır.

    (3) Hukukçu olması zorunlu olan üyelerin, hukuk alanında eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yüksek eğitim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu bentte belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olması gerekir.

    (4) Kurul kararlarını çoğunlukla alır, kurul üyeleri, görevlerinde ve verdikleri kararlarda bağımsızdırlar. Mazeretsiz olarak, üst üste iki veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği düşer.

    (5) Disiplin kurulu; kulüpler, judo ve kuraş faaliyetinde bulunan kuruluşlar, branş sporcuları, antrenör, yönetici ve görevli diğer kişilerle ilgili olay ve fiillere ilişkin ceza işlerine bakar.

    (6) Disiplin kurulu, en az iki ayda bir toplanır. Toplantı, Başkanın çağrısı üzerine en az üç üyenin katılımı ile yapılır. Toplantı için asıl üyelerin bulunmadığı zaman yedek üyeler toplantıya katılabilir.

    (7) Gündem Başkan tarafından düzenlenir. Kararlar salt çoğunlukla alınır.

    (8) Disiplin suçunu teşkil eden fiil ve cezalara ilişkin hususlar Yönetim Kurulu tarafından çıkarılacak talimatla düzenlenir.

    Cezalar

    MADDE 18 - (1) Judo ve kuraş faaliyet ve çalışmalarında, kulüpler, sporcular, yöneticiler ve antrenörler ile diğer tüm teknik ve idari personel tarafından yapılan sporun ve sporculuğun ruhuna aykırı fiiller ve bunlara uygulanacak müeyyideler, milli ve milletlerarası teamüllere uygun olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanacak talimatla tespit edilir. Belirlenecek fiillere uygulanacak cezalar, ihtar, faaliyetlerden men, geçici ya da sürekli hak mahrumiyeti, lisans iptali, para cezası ve yetki iptalidir.

    Tahkim Kurulu

    MADDE 19 - (1) Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş olan Tahkim Kurulu; Federasyon ile kulüpler, Federasyon ile sporcu, hakem, teknik direktör, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile sporcu, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflar hakkında Federasyon yönetim kurulunca verilecek kararlar ile disiplin kurulu kararlarını, ilgililerin itirazı üzerine inceleyerek kesin karara bağlar.

    (2) Tahkim Kurulu, 3289 sayılı Kanun, Genel Müdürlüğün ilgili mevzuatı, Federasyonun ve uluslararası federasyonların kurallarını dikkate alarak hüküm tesis eder.

    Diğer kurullar

    MADDE 20 - (1) Eğitim, program, teknik, organizasyon, hukuk, mali, dış ilişkiler, sponsorluk ve gerekli görülen diğer yan kurullar Başkanın teklifi ve yönetim kurulunun onayı ile kurulabilir.

    (2) Bu kurulların görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından çıkarılacak talimatla düzenlenir.

    Genel Sekreter ve idari birimler

    MADDE 21 - (1) Federasyonun idari birimi; Genel Sekreter, Genel Sekreter yardımcısı, genel koordinatör ile diğer idari ve teknik personelden oluşur.

    (2) İdari birim, yönetim kurulu kararları çerçevesinde Federasyonun hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamakla görevlidir.

    (3) Genel Sekreter, idari birimin yetkilisi ve sorumlusu olup, idari personelin amiridir. Teknik yönetici ve öğreticiler ile yönetim kurulu ve diğer kurulların üyeleri Federasyon Başkanına bağlıdırlar.

    (4) Genel Sekreter; Federasyonun ve üst kuruluşların kararları uyarınca, Federasyon yönetiminin gerektirdiği idari ve mali hizmetlerin yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkili olup, yönetim kuruluna karşı sorumludur. Yönetim kurulu toplantılarına katılır. Kurulun raportörlük ve sekreterya görevlerini yapar, Başkan adına yazışma işlerini yürütür. Genel Sekreter Yardımcısı ve genel koordinatör belirlenmiş iş alanlarında Genel Sekretere yardımcılık görevlerini yürütürler.

    Taşra Teşkilatı

    MADDE 22 - (1) Yönetim kurulu, Federasyonun yurt içi idari ve teknik faaliyetlerini tanzim etmek ve koordine sağlamak üzere, gerekli görülen bölgelerde bölge başkanlıkları, illerde Judo ve kuraş il temsilcisi ve/veya yeteri kadar personelden oluşan Federasyon temsilcilikleri kurabilir. Bunlara ek olarak il düzenleme kurulları oluşturabilir. Kurulacak yurt içi teşkilatın kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri yönetim kurulunun çıkaracağı talimat ile düzenlenir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Seçim İşleri

    Genel kurulun toplantıya çağrılması

    MADDE 23 - (1) Genel kurul toplantıları, Federasyonun merkezinin bulunduğu ilde, dört yılda bir yaz olimpiyat oyunlarının bitim tarihinden itibaren altı ay içerisinde yapılır.

    (2) Genel kurul gündemi, toplantı tarihi ve yeri toplantı tarihinden en az otuz gün önce Türkiye genelinde yayın yapan iki gazetede ilanen duyurulur.

    (3) Genel kurul çağrısı, toplantı gündemi, faaliyet raporu, denetleme raporu ile bütçe tasarısı toplantıdan en az on beş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinden üyelere duyurulur.

    Genel kurul üyelerinin listesi

    MADDE 24 - (1) Genel kurula katılma hakkını kazanmış üyelerin listesi Federasyon tarafından hazırlanır. Üye listesinde, üyelerin adı, soyadı, temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir. Üye listesi, genel kurul tarihinden otuz gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edilir.

    (2) Listenin ilan edildiği tarihten itibaren on beş gün içerisinde listeye itiraz edilebilir. Üye listesine itiraz yönetim kurulunca değerlendirilir ve bir gün içerisinde karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim Kurulu itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren üç gün içerisinde kesin karar verir. Divan oluştuktan sonra genel kurul çalışmaları ile ilgili her türlü itiraz, divan tarafından çözülür.

    (3) Genel kurul toplantısına ilişkin işlemler yönetim kurulunca yürütülür.

    (4) Genel kurula üye seçmek hakkına sahip olan kurum, kuruluş, dernek ya da kulüpler, fesih ya da başka nedenlerle öz varlıklarını ya da niteliklerini kaybettiklerinde, üye seçme hakkını da kaybederler.

    (5) Üyeliğin istifa, ölüm, ihraç gibi sebeplerle sona ermesi halinde, yerine yeni üye belirlenir. Yeni üye, eskisinin kalan süresini tamamlar.

    Toplantı ve karar yeter sayısı

    MADDE 25 - (1) Olağan ve olağanüstü toplantının yapılabilmesi için üye tam sayısının yarısından bir fazlasının katılımı gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı takip eden günde katılan üyelerle çoğunluk aranmaksızın yapılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı, seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından aşağı olamaz.

    (2) Başkan ile Yönetim, denetleme ve disiplin kurulları üyelerinin seçimi, genel kurula katılan üyelerin kullandıkları oyların fazlasını alanın kazanması ile gerçekleşir. Oyların eşitliği halinde fazla oy alan iki aday ve/veya adaylar listesi için ikinci tur oylama yapılır. Eşitlik ikinci tur oylamada da bozulmaz ise, Divan Başkanlığı sonucu kura ile belirler.

    Toplantıya katılma ve çoğunluğun tespiti

    MADDE 26 - (1) Federasyon, genel kurul üyeliği sıfatını kazanan kişiler adına genel kurul üyeliği belgesi düzenler ve bunları toplantı salonuna girişte imza karşılığı üyelere teslim eder.

    (2) Toplantı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı, Federasyon Başkanı veya onun görevlendireceği Başkan vekili veya yönetim kurulu üyesinin, üye listesini incelemesi ve katılanların miktarını belirlemesi ile tespit edilir.

    Genel kurul başkanlık divanının oluşturulması

    MADDE 27 - (1) Genel kurul toplantısı, Federasyon Başkanının veya görevlendireceği Başkan vekili veya yönetim kurulu üyesinin konuşması ile açılır. Daha sonra Genel Kurul Başkanlık Divanı oluşturulur.

    (2) Başkanlık Divanı; Başkan, Başkan Yardımcısı, iki yazman üye ve seçim işlerinde görev yapacak iki üyeden oluşur. Divanın oluşumu, seçim ile gerçekleştirilir. Divan Başkanlığı seçimi üyelerin açık oyu ile yapılır . Başkanlık Divanı üyeleri genel kurul delegesi olmak zorundadır.

    (3) Genel kurul, çalışmalarını kolaylaştırmak için belirli görevlerde yardımcı olmak üzere komisyonlar kurabilir.

    Başkanlık divanının görev ve yetkileri

    MADDE 28 - (1) Başkanlık Divanı, Ana Statü ve Çerçeve Statü hükümleri çerçevesinde toplantının yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.

    (2) Toplantı tutanakları, Divan Başkanı ve divan kurulu üyeleri ile birlikte toplantının sonunda imzalanır.

    (3) Tutanakların birer kopyası genel kurul sonunda, Genel Müdürlük gözlemcisi ve Federasyona teslim edilir.

    (4) Başkanlık Divanı, görüşmelerin güven ve düzenini bozanlara uyarma cezası verebilir. Düzeni sürekli olarak bozanlar hakkında da toplantıdan çıkarma kararı alınması için, genel kurulun oylamasına başvurabilir.

    (5) Genel kurulun oyçokluğu ile aldığı karar sonucu toplantıdan çıkarılan üye, toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamaya katılamaz.

    Gündemin tespiti ve görüşmeler

    MADDE 29 - (1) Divan Başkanı, daha önce çağrı yazısında duyurulmuş olan gündemi genel kurula açıklar.

    (2) Gündeme, Çerçeve Statü ve Ana Statüye aykırı olmayan maddeler eklenmesine ilişkin öneriler, en az on üyenin imzalanmış yazılı başvuruları ile yapılabilir. Bu öneriler açık oya sunulur, kabul edilen öneriler gündeme eklenir. Bu nitelikteki gündem maddeleri, daha önce ilan edilen maddelerin görüşülüp karara bağlanmasından sonra görüşülür.

    (3) Gündem maddesi hakkında söz isteyen genel kurul üyeleri, yazılı başvurularını Divan Başkanlığına iletirler. Divan Başkanlığı, talepleri gündem sırasını dikkate alarak düzenler. Üye sırasını başkasına bırakabilir. Bu durumda sırasını bıraktığı üyenin sırası gelince konuşabilir.

    (4) Divan Başkanı, konuşma taleplerinin sayısını dikkate alarak genel kurul oylamasına sunar ve konuşma süreleri genel kurulca belirlenir.

    (5) Genel kurulda, üyelerin Federasyon işlemlerine ilişkin sorularını yönetim kurulu ya da denetleme kurulu sözcüleri yanıtlamakla yükümlüdür.

    (6) Karşı söz hakkının kullanılması sebebi ile görüşmelerin uzaması halinde, sıradaki konuşmalar tamamlanmadan görüşme yeterliliği oylamasına geçilebilir. En az on üyenin yazılı başvurusu halinde Divan Başkanlığı önergeyi işleme koyar. Önerge, söz hakkı olanların adları okunmak ve bunların söz haklarının saklı olduğu açıklanmak suretiyle önerge lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra genel kurul oyuna sunulur. Kabulü halinde o gündem maddesi ile ilgili konuşmalar bitirilir.

    (7) Divan Başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken, tarafsızlık ilkesine aykırı açıklama yapamaz.

    Kurullara aday olma

    MADDE 30 - (1) Federasyon Başkanı ile yönetim, denetleme ve disiplin kurulları üyeliği için adayların genel kurul üyesi olması şartı aranmaz.

    (2) Federasyon Başkanı veya yönetim, denetleme, disiplin ve hakem kurulu üyeliğine atananların eğer varsa kulüplerindeki idari görevleri sona erer.

    Seçim listesinin ve oy pusulalarının düzenlenmesi

    MADDE 31 - (1) Başkan adayları, Yönetim, denetleme ve disiplin kurulları için uygun gördükleri asıl ve yedek üyelerin isimlerini, liste halinde divan başkanlığına yazılı olarak teslim ederler. Adaylık için başvuru Başkanlık Divanının oluşmasından önce ya da sonra olabilir. Süre bitiminde, teslim alınan listeler en az iki yerde ilan edilir. Listelere yapılan itirazları, Başkanlık Divanı inceleyerek karara bağlar.

    (2) Seçimler, başkan adayları ve listelerinin bir bütün olarak oylanması şeklinde yapılır.

    Başkan adaylarına söz verilmesi

    MADDE 32 - (1) Divan Başkanı; Başkan adaylarına, istekleri halinde ad çekme suretiyle tespit edeceği sırada söz hakkı verir.

    (2) Konuşma süresi 30 dakikadan uzun olamaz. Aday sayısının dörtten fazla olması durumunda bu süre genel kurul tarafından azaltılabilir. Adaylar kendi sürelerini başka adaylara devredemez.

    (3) Başkan adayları dört yıllık faaliyet programları ve mali bütçelerini genel kurula yazılı olarak sunmak zorundadırlar.

    (4) Her sandık başında; başkan adaylarının, adını Divan Başkanına bildirdikleri genel kurul üyesi birer gözlemci bulunabilir.

    Seçimlerin yapılması

    MADDE 33 - (1) Seçimlerde gizli oy, açık tasnif ilkesi uygulanır.

    (2) Her üye, divan başkanının görevlendireceği divan üyesinden mühürlü zarfı imza karşılığı alır ve oy verme kabinine gider. Adaylara ait oy pusulaları oy kullanılacak kabinde bulundurulur. Delege hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise kabindeki "evet" mührünü basmak suretiyle oyunu kullanmış olur. Oy pusulasına isim veya herhangi bir işaret konulamaz.

    (3) Üyeler bu şekilde oylarını kullandıktan sonra genel kurul listesini imzalarlar.

    Sandıkların kapatılması, oyların tasnifi ve tutanak düzenlenmesi

    MADDE 34 - (1) Genel kurula katılan tüm üyelerin oylarını kullanmalarından sonra sandıklar kapatılır.

    (2) Divan Başkanının denetim ve gözetiminde, aday ve gözlemcilerinin huzurunda sandıklar açılır. Zarflar sayılır ve oy kullanan üye sayısı ile zarf sayısının eşit olup olmadığı tespit edilir, zarf sayısı fazla ise Divan Başkanı tarafından fazlalık sayısındaki zarf rasgele seçilir ve fazla zarflar açılmadan imha edilir.

    (3) Oyların tasnifinde oy pusulaları sayılır. Bir zarfın içinden aynı oy pusulasından birden fazla çıktığında, bunların biri geçerli sayılır ve tek oy olarak hesaplanır. Bir zarfın içinden değişik iki ya da daha fazla oy pusulası çıktığında bunlar iptal edilir ve oy geçersiz sayılır.

    (4) Divan Başkanı seçim sonuçlarını genel kurul üyelerine açıklar. Gündemdeki bütün maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasından sonra Divan Başkanı toplantıyı bir konuşma ile kapatır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Mali Hükümler

    Federasyon bütçesi

    MADDE 35 - (1) Federasyonun bütçesi, yönetim kurulunca mali yıla göre düzenlenerek, genel kurulun onayından sonra uygulamaya konur.

    (2) Bütçede, Federasyonun gelir ve giderleri, yapılacak faaliyetler, bunlara ayrılacak ödenek, personele ve diğer görevlilere verilecek ücretler, kurulların masrafları ile diğer yönetim ve hizmet giderleri, bilanço esasına ve yönetim kurulunca hazırlanacak bütçe talimatına göre belirlenir.

    (3) Yönetim kurulunun onayı ile harcamalara ilişkin işlemleri yürütmeye, tahsilatları sağlamaya Federasyon Başkanı yetkilidir. Federasyon Başkanı bu yetkisini, sınırlarını belirlemek kaydı ile Başkan vekiline devredebilir. Harcama belgelerinin Başkan ve Genel Sekreter, Başkan ve Başkan vekili veya Başkan vekili ve Genel Sekreter tarafından imzalanması gerekmektedir.

    (4) Federasyon bütçesinin en az yüzde onbeşi eğitim, altyapı ve kulüplere yardım olarak ayrılır.

    Federasyonun gelirleri

    MADDE 36 - (1) Federasyonun gelirleri şunlardır:

    a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay.

    b) Genel Müdürlük bütçesinden altyapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak kaynak.

    c) Katılım payı, başvuru harçları ve aidatlar.

    ç) Sporcu, hakem ve antrenör lisans tescil ve vize ücretleri.

    d) Kulüplerin televizyon ve radyodan yapılacak faaliyet yayınlarından ve her türlü basın ve yayın organları ile yapacakları sözleşmelerden elde ettikleri gelirlerin %10' u ile faaliyetlerin televizyon ve radyo yayınlarından elde edilecek gelirler.

    e) Faaliyet gelirlerinin kesintilerden sonra kalan net meblağ.

    f) Sponsorluk gelirleri.

    g) Reklâm, promosyon, basılı yayın ve basılı evrak gelirleri.

    ğ) Ceza ve itiraz gelirleri.

    h) Yardım ve bağışlar, bu amaçla yapılacak balo, yemekli toplantı gibi programlardan elde edilecek gelirler.

    ı) Kira ve işletme gelirleri.

    i) Başkan adaylarından alınacak adaylık başvuru ücreti.

    j) Diğer gelirler.

    (2) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak toplam tutar ile gerektiğinde alt yapı ve eğitime ilişkin projelerinin desteklenmesi amacıyla tahsis edilecek kaynak, Genel Müdürlüğün yıllık harcama programı dikkate alınarak, Federasyon hesabına aktarılır.

    (3) Federasyonun tüm gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

    Federasyonun giderleri

    MADDE 37 - (1) Federasyon, görevlerini yerine getirebilmek için bütçe esasları çerçevesinde gerekli bütün harcamalarını yapar.

    (2) Federasyon; ihtiyacı olan ve amacına uygun her türlü menkul ve gayrimenkul malları bütçe esasları ve genel kurul kararları dahilinde almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, işletmeye, ortaklık kurmaya, bankalar ve sair kredi kuruluşlarından kredi almaya, gayri menkulleri üzerinde ipotek ve her türlü hak ve mükellefiyetler tesis etmeye ve bağış kabulüne, gerektiğinde spor malzemeleri ithal etmeye, nakitlerini yönetim kurulunun kararları doğrultusunda değerlendirmeye yetkilidir.

    (3) Harcamalarla ilgili usul ve esaslar, yönetim kurulunca çıkarılacak talimatta belirtilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Genel müdürlük ile ilişkiler

    MADDE 38 - (1) Federasyon ihtiyacı halinde, Genel Müdürlüğün mülkiyetinde bulunan menkul veya gayrimenkullerin bedelsiz olarak kırk dokuz yıl süre ile tahsisi için başvurur. Tahsisin süresi, konusu, başka federasyonlar veya Genel Müdürlük tarafından kullanılıp kullanılamayacağı, kullanımındaki gayrimenkullerin ortak kullanımı halinde, bakım onarım masrafları ve tesislerde istihdam edilecek personelin niteliği, özlük hakları ile Genel Müdürlük personelinden faydalanma usul ve esasları Genel Müdürlük ile Federasyon arasında yapılacak protokol ile tespit olunur.

    (2) Bu protokolde, Genel Müdürlük personelinden, kimlerin, hangi şartlarda ve ne kadar süre ile Federasyonda çalıştırılacağı, tesislerin hangilerinden ne şartlarla Federasyonun veya kulüplerin yararlanabileceği gösterilir.

    (3) Genel Müdürlükçe tahsis edilen menkul ve gayrimenkuller tahsis amacı dışında kullanılamaz, kullanıldığının tespiti halinde tahsis iptal edilir.

    (4) Sponsorluk işlemleri, 3289 sayılı Kanunun Ek-3 üncü maddesi ile bu maddeye istinaden çıkarılan, yönetmelikler çerçevesinde yürütülür.

    Kulüpler

    MADDE 39 - (1) Judo ve kuraş kulüpleri Federasyon tarafından tescil edilir. Bu branşlarda faaliyette bulunan kulüpler, Federasyon yönetim kurulunun belirleyeceği tescil şart ve esaslarını yerine getireceğini taahhüt edip, tescil ücretini ödedikten sonra tescil edilir ve belgesi verilir.

    Judo ve Kuraş kulüplerinin devri ve şirketleşme

    MADDE 40 - (1) Judo ve/veya Kuraş dalında faaliyet gösteren kulüpler, bu branşlardaki şubelerini kanunlarla belirtilen şekil ve esaslara göre kuracakları veya kurulmuş olan şirketlere devredebilirler. Kulüplerin şirketleşmesi halinde, tescilli bulundukları yerden başka yere nakilleri yapılamaz. Devirlerde branşların yayılması, güçlenmesi ve yararları ön planda tutulur. Bu Ana Statüde belirlenen esaslara ve yönetim kurulunca konulacak kurallara uyulması zorunludur.

    Yayınların düzenlenmesi

    MADDE 41 - (1) Judo ve Kuraş faaliyetlerinin televizyon, radyo ve her türlü teknik cihaz ve benzeri araçlarla yayınlanmasına, yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına yönetim kurulu yetkilidir.

    (2) Bu yetki kullanılırken, Türk judo ve kuraşının, kulüplerin ve Federasyonun yararları ön planda tutulur.

    Talimatlar

    MADDE 42 - (1) Ana Statü ile belirlenen konularda çıkarılacak olan talimat ile diğer alt düzenleyici işlemler, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir. Ancak, ödül ve yardım talimatları genel kurulun onayına sunulur. Yönetim kurulu tarafından düzenlenen ve genel kurulca onaylanan talimatlar ile diğer mevzuat Genel Müdürlüğün ve Federasyonun internet sayfalarında yayınlanarak yürürlüğe girer.

    Bakanlığın gözetim ve denetimi

    MADDE 43 - (1) Federasyonun her türlü faaliyet ve işlemleri Bakanlığın gözetim ve denetimine tabidir.

    (2) Denetim sonucunda, görevi başında kalmasında sakınca görülen Federasyon Başkanı veya yönetim kurulu üyeleri hakkında karar alınmak üzere Bakan, genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

    İhtilafların çözümü

    MADDE 44 - (1) Federasyonun denetimine ilişkin hususlar hariç olmak üzere, Genel Müdürlük ile Federasyon arasında çıkacak her türlü ihtilaf, Tahkim Kurulunca belirlenecek bir üyenin başkanlığında, Genel Müdürlük ve Federasyonca görevlendirilecek üçer kişiden oluşturulacak komisyon tarafından görüşülerek kesin karara bağlanır.

    Yürürlük

    MADDE 45 - (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    MADDE 46 - (1) Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Judo ve Kuraş Federasyonu Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar