TÜRKİYE TRİATLON FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

    Türkiye Triatlon Federasyonu Ana Statüsü

    Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü

    Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2009

    Resmi Gazete Sayısı: 27443

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    MADDE 1 - (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Triatlon Federasyonunun teşkilatı, Genel Kurulunun oluşumu, toplanması, Yönetim, Denetleme ve Disiplin kurullarının çalışmaları ile görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    MADDE 2 - (1) Bu Ana Statü, Türkiye Triatlon Federasyonunun Genel Kurulu, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu ile diğer kurullarını, Federasyon Başkanını, ilgili kulüp, sporcu, antrenör, teknik direktör, hakem, idareci, menajer, gözlemci, temsilci ve benzeri spor elemanlarını, Federasyonun çalışma usul ve esasları ile Genel Müdürlük ve Tahkim Kuruluyla olan ilişkilerini kapsar.

    Dayanak

    MADDE 3 - (1) Bu Ana Statü, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek-9 uncu maddesi ile 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    MADDE 4 - (1) Bu Ana Statüde geçen;

    a) Bakan : Genel Müdürlüğün bağlı olduğu spordan sorumlu Bakanı,

    b) ETU : Federasyonun üyesi olduğu Avrupa Triatlon Birliğini,

    c) Federasyon : Türkiye Triatlon Federasyonunu,

    ç) Federasyon Başkanı : Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanını,

    d) Genel Müdür : Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

    e) Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

    f) ITU : Federasyonun üyesi olduğu Uluslararası Triatlon Birliğini,

    g) Kanun : 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat ve

    Görevleri Hakkında Kanunu,

    ğ) Spor Dalı : Triatlon sporunu,

    h) Tahkim Kurulu : Özerk federasyon ile kulüpler, federasyon ile sporcu, hakem, teknik direktör, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile sporcu, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflarla, Federasyon Yönetim Kurulunca verilecek kararlar ile disiplin kurulu kararlarına karşı, ilgililerin itirazı üzerine inceleme yaparak kesin karar veren, Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş bulunan kurulu,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Federasyonun Teşkilat ve Görevleri

    Federasyonun teşkilatı

    MADDE 5 - (1) Federasyonun merkezi Ankara'dadır. Federasyon, merkez ve taşra teşkilatından oluşur. Taşra teşkilatı, genel merkez şubeleri, bölge sorumluları veya il temsilcilikleri şeklinde yönetim kurulu kararları ile oluşturulur.

    (2) Federasyonun merkez teşkilatı aşağıdaki kurullardan teşekkül eder;

    a) Genel kurul,

    b) Yönetim kurulu,

    c) Denetleme kurulu,

    ç) Disiplin kurulu,

    d) Hakem, organizasyon, hukuk, mali, eğitim, sağlık, teknik, çevre, dış ilişkiler, sponsorluk ile Federasyon Başkanının teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulan diğer kurullar,

    e) Genel sekreterlik,

    f) İdari birimler.

    (3) İkinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen kurulların görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları Ana Statüde, diğer kurulların görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulu tarafından çıkarılan talimatlarla belirlenir.

    Federasyonun görevleri

    MADDE 6 - (1) Federasyonun görevleri şunlardır;

    a) Triatlon sporunun ülke düzeyinde dengeli bir şekilde yayılıp gelişmesini sağlamak, bu konuda her türlü düzenlemeyi yapmak, kararlar almak, uygulamak ve uygulatmak,

    b) ITU ve ETU ile koordinasyonu sağlamak, Türkiye'yi triatlon ile ilgili konularda yurt dışında temsil etmek,

    c) Yurt dışındaki ve yurt içindeki, triatlon ile ilgili gelişmeleri izlemek, ilgili kişi ve kuruluşlar arasındaki ilişkileri düzenlemek, yarışma, çalışma ve diğer faaliyetleri programlayıp, bunların izinlerini verip, uygulamalarını kontrol etmek,

    ç) Antrenörlerin, eğitmenlerin, hakemlerin ve gözlemcilerin yetiştirilmesini ve seminerlerle eğitilmesini sağlamak, başarılı olanların belgelerini düzenleyip tescillerini yapmak, bunların çalışmalarını sürekli izlemek, gerektiğinde yurt dışındaki kurs ve seminerlere göndermek,

    d) Ulusal ve uluslararası faaliyetler düzenlemek ve düzenlenen tüm faaliyetlerin sürekliliğini sağlamak, bu faaliyetlere hakem, temsilci, gözlemci ve diğer görevlilerin atamasını yapmak,

    e) Yurt dışındaki triatlonla ilgili gelişmeleri izleyerek, bu gelişmelerden ülke içinde daha çok kişinin yararlanmasını sağlamak,

    f) Triatlonda kullanılan malzemelerin standartlarını tespit ederek, bunların yurt içinden veya yurt dışından temin edilmesini, yaptırılmasını veya satın alınmasını sağlamak,

    g) Faaliyetler nedeniyle doğabilecek idari ve teknik uyuşmazlıkları çözümlemek,

    ğ) Üyesi olduğu uluslararası teşkilatlarla işbirliği yaparak uluslararası kurs, seminer, panel, sempozyum ve diğer spor organizasyonlarını düzenlemek,

    h) Uluslararası yarışmalara iştirak edecek olan milli takımları ve sporcu, antrenör, menajer, masör, doktor, hakem, mekanisyen ve benzeri spor elemanlarını seçmek, seçilen takımları yarışmalara hazırlamak ve ülkemizi milli takım ile temsil etmek,

    ı) Triatlon ile ilgili yarışmaların düzenlenmesi için talimatlar hazırlamak ve uygulamak,

    i) Sonuçlara göre başarılı sporcuları izlemek ve bu sporcuların yetişmesi için gerekli önlemleri almak,

    j) Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak,

    k) Triatlon ile ilgili arşiv ve istatistiki çalışmalar yapmak, eğitici film, CD, slayt, kitap ve broşür hazırlayarak bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,

    l) Triatlon sporunu yaygınlaştırmak için, öğretim kurumları ve diğer özel kuruluşlar ve kamu kurumları ile işbirliği yapmak,

    m) Triatlon ile ilgili, belirli bir sistemin uygulanması için yapılacak işlemleri belirlemek ve uygulamasını sağlamak,

    n) İllerdeki triatlon temsilcilerinin kendi aralarında ve Federasyonla uyumlu ve koordineli bir şekilde çalışmalarını sağlamak,

    o) Yurt içinde açılmış ve açılacak olan kulüpler için, gerekli kuralları düzenlemek, talimat hazırlamak, denetlemelerini yapmak,

    ö) Federasyona gelir sağlamak amacıyla, her türlü ticari faaliyette bulunmak, taşınır veya taşınmaz mal alım-satımı ve kiralanması faaliyetlerini yürütmek ve ilgili birimlere kayıt ettirmek,

    p) Tescil, lisans ve vize işlemlerini yapmak.

    Genel kurul

    MADDE 7 - (1) Genel kurul, Federasyonun en üst organıdır.

    (2) Genel kurul üye sayısı 120 üyeden az, 250 üyeden fazla olamaz.

    (3) Genel kurul Çağrı tarihinde aşağıdaki üyelerden oluşur;

    a) Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları ve on gençlik ve spor il müdüründen oluşacak onbeş üye,

    b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,

    c) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

    ç) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

    d) Türkiye Spor Yazarları Derneği Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

    e) ITU veya ETU yönetim ve hakem kurulunda üyelik yapanlar,

    f) Görevlerine, adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla, önceki yıllarda asaleten Federasyon başkanlığı yapanlar,

    g) Genel kurul tarihinden en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmaları kaydıyla, ferdi veya takım sporlarından;

    1) Olimpiyat oyunlarında ilk üç dereceye girmiş olan sporcular,

    2) Büyükler Dünya şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olan sporcular,

    3) Büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonu olan sporcular,

    4) Yukarıda belirtilen şartları taşıyan sporcu yoksa, en fazla milli olmuş sporculardan beş kişi,

    ğ) Faal olmamak kaydı ile büyükler kategorisinde en az üç yıl veya otuzdan fazla milli takım teknik direktör veya antrenörlüğü yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye,

    h) Faal olmamak kaydı ile en üst seviyede hakemlik yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş hakem,

    ı) Triatlon spor dalının hizmet ve faaliyetlerini desteklemek amacıyla kurulmuş bulunan vakıfların yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

    i) Kulüp temsilcileri.

    (4) Genel kurulu teşkil eden üyelerin en az yüzde altmışı kulüp temsilcilerinden oluşur. Kulüp temsilcilerinin seçiminde, seçim tarihinden önce, iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine katılan kulüpler esas alınır.

    (5) İl müdürlerinin tespitinde;

    a) En fazla nüfusu olan üç il müdürü,

    b) Bu fıkranın (a) bendinde belirtilen iller hariç, coğrafi bölgeleri temsilen yedi il müdürü.

    (6) (Değişik fıkra: 19/04/2011 - 27910 S. R.G. Yön./1. md.) Son iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine katılan kulüplerden; uluslararası kategoriler olan bay/bayanlarda yıldız, genç ve büyükler kategorilerine katılan ve en az bir etapta müsabakayı tamamlayan kulüplere her katıldıkları kategori için bir oy hakkı verilir. Ayrıca;

    a) Son iki sezonda üst üste faaliyet takviminde bulunan müsabakaların en az yüzde ellisine katılan kulüplere, triatlon kategorisinde iki oy, duatlon kategorisinde bir oy hakkı verilir.

    b) Bir kulübün genel kurullarda oy kullanacak temsilci sayısı ondan fazla olamaz.

    (7) Ayrıca, altıncı fıkrada belirtilen kulüplere faal sporcu sayıları göz önünde bulundurularak on ve daha fazla faal sporcusu olanlara ilave bir oy hakkı verilir.

    (8) Federasyon faaliyetlerine katılan kulüplere verilecek üye sayısı belirlenirken, spor dalında değişik kategorilerde yarışmış olma, bayan-erkek takımların bulunması ve lisanslı sporcu sayısı gibi ölçütler esas alınır. Bu kriterlere göre kulüp üye sayıları belirlendikten sonra toplam üye sayısı yukarıda belirtilen asgari ve azami üye sayısını aştığı takdirde, kulüp üye sayıları yönetim kurulunca oransal olarak belirlenir.

    (9) Vakıfların belirlenmesinde;

    a) Vakfın Bakanlar Kurulu Kararı ile vergi muafiyeti tanınan vakıf statüsünde olması,

    b) İsminde Türkiye veya Türk kelimesini kullanıyor olması,

    c) Yıllık gelirinin en az % 50'sini triatlon sporuna harcaması,

    şartları aranır.

    (10) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip olan üyeler, ancak bir kez oy kullanabilir. Genel kurulda vekâleten oy kullanılamaz. Federasyonda ücretli veya sözleşmeli statü ile görev yapanlar genel kurul üyesi olamazlar.

    Genel kurulun görevleri

    MADDE 8 - (1) Genel kurulun görevleri şunlardır;

    a) Ana Statüyü yapmak veya değiştirmek,

    b) Başkan ile yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının üyelerini seçmek,

    c) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programını ve bütçeyi onaylamak ve gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapma konusunda yönetim kuruluna yetki vermek,

    ç) Yönetim kuruluna taşınmaz mal alım-satımı ile uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak için yetki vermek,

    d) Federasyona bağlı spor dallarının ayrılmasına karar vermek,

    e) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarını ibra etmek,

    f) Denetleme kurulu raporunu ibra etmek,

    g) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan ödül ve yardım talimatını onaylamak,

    ğ) Profesyonel şube kurmak,

    h) Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak.

    (2) Birinci fıkranın (ç) ve (d) bentlerindeki konularda, genel kurula katılan üyelerin dörtte üçünün kabul oyuyla karar verilir.

    Genel kurul toplantıları

    MADDE 9 - (1) Genel kurul toplantıları ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulu tarafından yerine getirilir. Olağan genel kurul, dört yılda bir yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren altı ay içerisinde yapılır.

    (2) (Değişik fıkra: 19/04/2011 - 27910 S. R.G. Yön./2. md.) Mali Genel Kurul ise; iki yılda bir faaliyet döneminin bitiminden itibaren ilk üç ay içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek bir tarihte yapılır. Federasyonun yıllık faaliyet dönemi 1 Ocak'ta başlar ve 31 Aralık'ta biter. Mali Genel Kurulda önceki dönemin bütçesi görüşülerek karara bağlanır. İçinde bulunan dönemin bütçesi üzerinde düzenleme yapılır ve sonraki dönemin bütçesi ile birlikte onaylanır. Ayrıca, Ana Statü değişiklikleriyle Federasyonun ve genel kurulun iş ve işleyişiyle ilgili konular görüşülerek karara bağlanır.

    (3) Olağanüstü genel kurul;

    a) Genel Müdürlüğün bağlı olduğu spordan sorumlu Bakanın yaptırdığı denetim sonucu, görev başında kalmasında sakınca görülen Federasyon Başkanı veya yönetim kurulu üyeleri hakkında karar alınması,

    b) Yönetim kurulunun kararı,

    c) Toplam delege sayısının en az yüzde kırkının, noter kanalı ile yazılı başvurusu,

    üzerine toplanır.

    (4) Üçüncü fıkranın (a) bendinde belirtilen durumda veya mali genel kurulda ibra edilmeyen Federasyon Başkanı veya yönetim kurulu üyelerinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere, en geç altmış gün sonra seçim yapılmak üzere genel kurul olağanüstü toplanır. Başkanlık ve yönetim kurulunun görevlerini ise, genel kurula kadar denetleme kurulu yürütür. Denetleme kurulu raporu da ibra edilmemiş ise bu durumda başkanlık ve denetim kurulunun görevlerini genel kurula kadar genel kurul başkanlık divanı yürütür.

    (5) Üçüncü fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hallerde, genel kurul toplantısının üzerinden en az altı ay geçmeden olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmaz.

    (6) Olağanüstü genel kurul toplantısı, toplantı isteği Federasyona ulaştığı tarihten itibaren, en geç altmış gün içerisinde yönetim kurulunca yerine getirilir. Olağanüstü genel kurulda, toplantı konusu haricinde başka konu görüşülmez.

    (7) Genel kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, takip eden günde genel kurul, çoğunluk aranmaksızın toplanır. Ancak, bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından aşağı olamaz.

    (8) Genel Müdürlük, genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci, genel kurul çalışmalarının Çerçeve Statü ile bu Ana Statüye uygun olarak yapılıp yapılmadığına ilişkin raporunu Bakan'a sunulmak üzere Genel Müdürlüğe verir. Genel kurulun mevzuata aykırı şekilde yapıldığının denetim elemanlarınca tespiti halinde, adli yargıda genel kurulun iptali istenir.

    Federasyon başkanı

    MADDE 10 - (1) Federasyon Başkanı olabilmek için;

    a) Türk vatandaşı olmak,

    b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    c) Kesinleşmiş sigorta veya vergi borcu nedeniyle takibata uğramamış olmak,

    ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

    d) Genel Müdürlük Merkez Ceza ve Genel Müdürlük ceza veya özerk federasyonların ceza veya disiplin kurullarınca bir defada altı ay veya toplam olarak bir yıl hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,

    e) Federasyon başkanı ile yönetim kurulu üyesi olarak görev yaparken uyarı ve ihtar cezası dışında bir ceza almamış olmak,

    f) Genel Müdürlükte ücretli veya maaşlı görevli olmamak

    gerekmektedir.

    (2) Olimpiyat, paralimpik oyunları ve büyükler kategorisinde Dünya şampiyonasında ilk üç dereceye girenler ile büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonasında birinci olanlar hakkında birinci fıkranın (b) bendi hükmü uygulanmaz.

    (3) Başkan adaylarında, başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir;

    a) T.C. kimlik numarası beyanı,

    b) Mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca tasdikli örneği,

    c) İdari tahkikat sonucu görevine son verilmediğine dair yazılı beyan,

    ç) Ceza kurullarınca altı aydan fazla ceza ile cezalandırılmadığına dair yazılı beyan,

    d) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyan,

    e) Başkan adaylık ücretinin ödendiğine ilişkin banka dekontu.

    (4) Başkan adayları genel kurul tarihinden en az onbeş gün önce aday olduğuna dair başvurusunu yapar ve 10.000,00.-TL. adaylık ücretini Federasyon hesabına yatırır. Yönetim kurulu, genel kurul tarihinden altı ay önce başkan adayları tarafından yatırılması gereken adaylık ücretini yeniden belirler.

    (5) Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi, yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının seçimi ile aynı zamanda yapılır.

    (6) Başkanın yokluğunda görevlerini, başkan vekili yürütür. Başkan vekilinin görev süresi Başkanın görev süresi kadardır. Başkan vekili, Başkan tarafından, yönetim kurulu üyeleri arasından atanır.

    (7) Başkanın ölümü veya istifası halinde, üç ay içinde tekrar seçim yapılması şartıyla, bu görevi başkan vekili yürütür. Ancak genel kurula altı aydan az bir süre varsa yönetimdeki boşalmalar nedeniyle olağanüstü genel kurula gidilmez.

    Başkanın görevleri

    MADDE 11 - (1) Başkanın görevleri şunlardır;

    a) Federasyonu temsil etmek,

    b) Federasyonun faaliyetlerini kanunlar, Ana Statü ve diğer mevzuat ile genel kurul ve yönetim kurulu kararları çerçevesinde yürütmek,

    c) Yönetim kuruluna başkanlık etmek,

    ç) Yönetim kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak. Bu faaliyetler için gerekli harcamaların yapılmasını ve/veya yaptırılmasını sağlamak ve denetlemek, gerektiğinde bu yetkisini başkan vekiline devretmek,

    d) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını yönetim kuruluna teklif etmek,

    e) Gerekli gördüğünde diğer kurullara başkanlık etmek,

    f) Başkan vekilini belirlemek,

    g) As başkanları belirlemek,

    ğ) Yönetim kurulunun onayı ile harcamalara ilişkin işlemleri yürütmek, gerektiğinde bu yetkisini başkan vekiline devretmek,

    h) Yönetim kurulunda yapılacak görev dağılımına göre, görev alacak üyelere sorumlu oldukları bölümler için yetki kullanma iznini vermek ve sorumlu yönetim kurulu üyesi kişi ile birlikte sorumluluk alanında müştereken kararlar almak,

    ı) Tahsis edilen kadroların seçimini yapmak ve atamalar için yönetim kuruluna öneri götürmek,

    i) Federasyon adına basın toplantısı düzenlemek,

    j) İlgili kanunlar ve diğer mevzuat ile bu Ana Statüde belirtilen görevleri yapmak.

    Yönetim kurulu

    MADDE 12 - (1) Yönetim kurulu, Federasyon Başkanı ve genel kurulun seçeceği ondört üye olmak üzere toplam onbeş üyeden oluşur. Aynı sayıda yedek üye de genel kurulda seçilir. Yönetim kurulu üyesi olabilmek için, bu Ana Statünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentlerindeki şartlar aranır.

    (2) Yönetim kurulu üyelerinden aşağıdaki belgeler istenir;

    a) T.C. kimlik numarası beyanı,

    b) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyan.

    (3) Yönetim kurulunun görev süresi dört yıldır. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde, yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır. Ölüm veya istifa gibi nedenlerle, yönetim kurulu asıl ve yedek üye sayısının toplam beşe inmesi halinde, genel kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri tarafından, olağanüstü toplantıya çağırılır.

    Yönetim kurulunun görevleri

    MADDE 13 - (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır;

    a) Federasyona bağlı faaliyet gösteren branşlardaki kulüplerin kayıt ve tescillerini yapmak, yurt içinde düzenlenecek her türlü triatlon müsabaka ve organizasyonun iznini vermek ve uygulamasını denetlemek, gerektiği durumlarda kişi ve kuruluşlara Federasyon gözetim ve denetiminde kalmak şartı ile yetki vermek,

    b) Federasyona bağlı faaliyet gösteren branşlarla ilgili idareci, öğretici, hakem, teknik ve benzeri elemanları eğitmek, bu elemanların yetiştirilmesi için her türlü tedbiri almak, sosyal güvenlik haklarını sağlamak ve kulüp değiştirmeleri ve çalışmaları ile ilgili usul ve esasları tespit etmek,

    c) Lisanslardan alınacak katılım payı, aidat, ceza, tescil, vize, transfer, sözleşme, ücret ve oranları ile yaş sınırlarını tespit etmek,

    ç) Kulüplerin triatlon dalında faaliyet göstermek için yapacakları başvuruları karara bağlamak, ülke genelindeki tüm triatlon dalı müsabaka ve organizasyonlarının neticelerini tescil etmek, olaylı ve anlaşmalı yarışmalar hakkında karar vermek, faaliyet ve taahhütlerini denetlemek,

    d) Başarılı kulüpleri, idarecileri, idari ve teknik personeli, sporcuları ve diğer görevlileri ödüllendirmek,

    e) Faaliyetlerde emniyet ve sağlık ile ilgili tedbirleri almak ve aldırmak,

    f) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda, Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak taşınmaz mal alımı-satımı ve kiralaması yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek ve Federasyon faaliyetlerinin her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak,

    g) Federasyonun taşra teşkilatını kurmak ve çalışma esaslarını belirlemek,

    ğ) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve spor dalı ile ilgili her türlü faaliyeti yürütmek,

    h) Triatlon ile ilgili televizyon, radyo, internet, basılı eser yayınları, kulüplerin kullanacakları reklamlar ile her türlü reklam konusunda, ticari ve mali hakları düzenlemek ve denetlemek,

    ı) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak,

    i) Genel kurul toplantılarını hazırlamak,

    j) Bütçeyi hazırlamak,

    k) Genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak,

    l) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda, Federasyon Başkanına olağanüstü durumlar için belli bir oranda borçlanma ve harcama yetkisi vermek,

    m) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde yer alacak birimlerde görevlendirilecek idari ve teknik personelin sayısını, bu personelle birlikte profesyonel olarak istihdam edilecek görevlilerin sözleşme ücretlerini ve sosyal haklarını, kurul üyelerinin tazminatlarını, fazla mesailerini, yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek,

    n) Yarışmalardan alınacak katkı paylarını belirlemek,

    o) Genel kuruldan alınacak onay ile görevlerini yerine getirebilmek için talimatlar hazırlamak, bu talimatlardan ödül ve yardımla ilgili olanları genel kurulun onayına sunmak ve uygulamak,

    ö) Kanun, bu Ana Statü ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

    (2) Yönetim kurulu, Federasyon Başkanı başkanlığında, üyeleri arasından seçeceği beş kişilik bir icra kurulu oluşturabilir. Ayrıca bu icra kurulunda profesyonel olarak görev yapacak icra kurulu koordinatörü atayabilir ve sınırlarını tespit edeceği çerçevede yetkilerini bu kurula devredebilir. Bu kurul gerekli zamanlarda toplanır, kararlar alır ve uygulayabilir. Yaptığı işlemler hakkında da ilk toplantıda yönetim kuruluna bilgi verir.

    Yönetim kurulu toplantıları

    MADDE 14 - (1) Yönetim kurulu, en az ayda bir defa, Başkan tarafından belirlenen gündemi görüşmek üzere çoğunlukla toplanır. Üyelerin önereceği konular gündeme eklenir.

    (2) Kararlar, toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

    (3) Mazeretsiz olarak, üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak üç toplantıya katılmayanın üyeliği sona erer ve yerine en çok oy alan yedek üye çağrılır.

    (4) Mazeretler yazılı olarak, sebepleri ile birlikte toplantı saatinden önce Başkana bildirilir. Mazeretin geçerliliğine yönetim kurulu karar verir.

    (5) Kararlar, karar defterine yazılır ve imzalanır, Başkan ve icra kurulu tarafından uygulanır.

    Denetleme kurulu

    MADDE 15 - (1) Denetleme kurulu, Genel Müdürlük tarafından atanacak iki tabii üyenin yanında genel kurulca dört yıl için seçilen, üç asıl üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Ayrıca üç yedek üye seçilir. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelen alınır.

    (2) Denetleme kurulu üyesi olabilmek için;

    a) Bu Ana Statünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentlerindeki şartları taşımak,

    b) Hukuk, siyasal, iktisat, işletme, maliye, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi dallarında eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca onaylanmış yabancı yüksek eğitim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu bentte belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak,

    (3) Denetleme kuruluna aday olanların mali konularda ihtisas sahibi olması şarttır.

    (4) Kurul en çok üç ayda bir toplanır, mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak üç toplantıya katılmayanın üyeliği düşer.

    (5) Kurul görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yerlerine yenisi görevlendirilmez.

    (6) Üyeler kendi aralarından bir başkan seçerler.

    (7) Denetleme kurulu, kararlarını çoğunlukla alır, karara katılmayan üye, karşıt oyunun gerekçelerini belirten bir raporu genel kurula sunmakla yükümlüdür.

    Denetleme kurulunun görevleri

    MADDE 16 - (1) Denetleme kurulu, Federasyonun mali işlemlerini, genel kurul adına denetler. Bunların mevzuata, belge ve kararlara uygun olup olmadığını tespit eder. Her yıl hazırlayacağı yıllık denetleme raporunu, genel kurulun onayına sunar. Kurul gerek görmesi durumunda uzman bilirkişilerden yararlanabilir. Bilirkişilere verilecek ücret Federasyon bütçesinden karşılanır.

    (2) Kurul, bu denetlemelerini yerine getirirken, Federasyon görevlileri kendilerine istenen bilgi ve belgeleri vermek zorundadırlar. Kurul, denetleme raporunu, genel kurul tarihinden en az yirmi gün önce, Federasyon Başkanlığına göndermek zorundadır. Federasyon, genel kurul toplantı tarihinden onbeş gün önce, internet sitesinde kurul raporunu yayınlar, ayrıca genel kurul üyelerine posta ile ulaştırır.

    Disiplin kurulu

    MADDE 17 - (1) Disiplin kurulu, genel kurulca dört yıl için seçilen bir başkan, dört asıl ve beş yedek üyeden teşekkül eder. Üyeler kendi aralarından Başkan vekili ve bir raportör seçerler. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelen alınır.

    (2) Disiplin kurulu üyesi olabilmek için bu Ana Statünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartları taşımasının yanı sıra üyelerden en az ikisinin hukukçu olması şarttır.

    (3) Hukukçu olması zorunlu olan üyelerin, hukuk alanında eğitim veren fakültelerden veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumunca onaylanmış yabancı yüksek eğitim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olması veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu bentte belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olması gerekir.

    (4) Kurul kararlarını çoğunlukla alır, görevlerinde ve verdikleri kararlarda bağımsızdır. Mazeretsiz olarak, üst üste iki veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği düşer.

    (5) Kurul, Federasyonun faaliyet gösterdiği branşlarda sporcular, hakem, antrenör, yönetici ve görevli diğer kişilerle ilgili olay ve fiillere ilişkin disiplin işlerine bakar.

    (6) Disiplin kurulu, en az ayda bir toplanır. Toplantı, Başkanın çağrısı üzerine en az üç üyenin katılımı ile yapılır. Toplantı için asıl üyelerin bulunmadığı zaman yedek üyeler toplantıya katılabilir.

    (7) Gündem başkan tarafından düzenlenir. Kararlar salt çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

    (8) Disiplin suçunu teşkil eden fiil ve cezalara ilişkin hususlar yönetim kurulu tarafından çıkarılacak talimatla düzenlenir.

    Onur kurulu ve onursal başkanlık

    MADDE 18 - (1) Türkiye triatlon sporuna en üst düzeyde hizmet vermiş ve emeği geçmiş kişiler arasından seçilen üyelerin yer alacağı onur üyeliği unvanının verilmesiyle ilgili esaslar, Federasyon yönetim kurulu tarafından hazırlanacak talimat ile belirlenir.

    Tahkim Kurulu

    MADDE 19 - (1) Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş olan Tahkim Kurulu; Federasyon ile kulüpler, Federasyon ile sporcu, hakem, teknik direktör, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile sporcu, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflar hakkında Federasyon yönetim kurulunca verilecek kararlar ile disiplin kurulu kararlarını, ilgililerin itirazı üzerine inceleyerek kesin karara bağlar.

    (2) Tahkim Kurulu, 3289 sayılı Kanun, Genel Müdürlüğün ilgili mevzuatı, Federasyonun ve uluslararası federasyonların kurallarını dikkate alarak hüküm tesis eder.

    (3) Federasyon başkanı ile yönetim kurulu üyelerinin spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarının tespiti halinde, Bakan tarafından Genel Müdürlük Merkez Ceza Kuruluna sevk edilirler. Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük Merkez Ceza Kurulu kararlarına karşı, ilgililerin itirazı üzerine inceleme yaparak kesin karar verir. Ancak; bu kararlara karşı Triatlon Federasyonunun üyesi olduğu uluslararası federasyonun mevzuatında yer alması halinde, tarafların Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS)'a başvurma hakkı saklıdır.

    Genel sekreter ve idari birimler

    MADDE 20 - (1) Federasyonun idari birimi; Genel sekreter ile diğer idari ve teknik personelden oluşur.

    (2) İdari birim, yönetim kurulu kararları çerçevesinde Federasyonun hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamakla görevlidir.

    (3) Genel sekreter, idari birimin yetkilisi ve sorumlusu olup, teknik yönetici-öğretici ve diğer idari ve teknik personelin amiridir.

    (4) Genel sekreter; Federasyon ve üst kuruluşların kararları uyarınca, Federasyon yönetiminin gerektirdiği idari, mali ve teknik bütün hizmetlerin yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkili olup, Başkana ve yönetim kuruluna karşı sorumludur. Yönetim kurulu toplantılarına katılır. Kurulun raportörlük ve sekreterya görevlerini yapar, Başkan adına yazışma işlerini yürütür.

    Taşra teşkilatı

    MADDE 21 - (1) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere, tüm illerde yönetim kurulu tarafından atanan Federasyon il temsilcisi ve yönetim kurulunca gerekli görülen illerde yeteri kadar personelden oluşan, Federasyon yurt içi temsilcilikleri kurulur. Bunlara ek olarak il hakem kurulları ve il düzenleme kurulları oluşturulur.

    (2) Kurulacak yurt içi teşkilatlarının kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları, yönetim kurulunun çıkaracağı talimatla düzenlenir.

    ÜÇÜNCÜBÖLÜM: Seçim İşleri

    Genel kurulun toplantıya çağrılması

    MADDE 22 - (1) Genel kurul toplantıları, Federasyonun merkezi olan Ankara'da yapılır.

    (2) Genel kurul çağrısı; gündem, toplantı tarihi ve yeri toplantı tarihinden en az otuz gün önce Türkiye genelinde yayın yapan iki gazetede ilanen duyurulur.

    (3) Genel kurul faaliyet raporu, denetleme raporu ile tahmini bütçe toplantıdan en az on beş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinden üyelere duyurulur.

    Genel kurul üye listesi

    MADDE 23 - (1) Genel kurula katılma hakkını kazanmış üyelerin listesi, Federasyon tarafından hazırlanır. Üye listesinde; üyelerin adı, soyadı, temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir. Üye listesi genel kurul tarihinden otuz gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edilir.

    (2) Genel kurul üye listesine, ilan edildiği tarihten itibaren on beş gün içerisinde itiraz edilebilir. Üye listesine itiraz, yönetim kurulunca değerlendirilir ve bir gün içerisinde karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim Kurulu itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren üç gün içerisinde kesin kararını verir. Divan oluştuktan sonra genel kurul çalışmaları ile ilgili her türlü itiraz divan tarafından çözümlenir.

    (3) Genel kurul toplantısına ilişkin işlemler üye listesine göre yürütülür.

    (4) Genel kurula üye seçmek hakkına sahip olan kurum, kuruluş, dernek ya da kulüpler, fesih ya da başka nedenlerle öz varlıklarını ya da niteliklerini kaybettiklerinde, üye seçme hakkını da kaybederler.

    (5) Üyeliğin istifa, ölüm, ihraç gibi sebeplerle sona ermesi halinde, yerine yenisi belirlenir. Yeni üye, eskisinin kalan süresini tamamlar.

    Toplantı ve karar yeter sayısı

    MADDE 24 - (1) Olağan ve olağanüstü toplantının yapılabilmesi için, üye tam sayısının yarısından bir fazlasının katılımı gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı takip eden günde katılan üyelerle çoğunluk aranmaksızın yapılır. Ancak, bu toplantıya katılanların sayısı, seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından aşağı olamaz.

    (2) Başkanlık seçimi, yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyelerinin seçimi ile birlikte yapılır. Oylamada başkan adayları ve önerdikleri kurul listeleri blok olarak oylanır. Kurullara münferit aday olunmaz. Seçimde en yüksek oyu alan başkan ve listesi seçilmiş sayılır. Oyların eşit çıkması halinde, aynı gün genel kurulda çoğunluk aranmaksızın en fazla oy alan iki aday ve listesi için ikinci tur oylama yapılır. Ancak bu oylamaya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların üye sayısının iki katından aşağı olamaz. Eşitlik ikinci tur oylamada da bozulmaz ise, divan başkanlığı sonucu kur'a ile belirler.

    (3) Yönetim kuruluna taşınmaz mal alımı-satımı ve uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak için yetki vermek ve Federasyona bağlı spor dallarının ayrılmasına karar vermek için genel kurula katılan üyelerin dörtte üçünün kabul oyu gerekir. Diğer konularda salt çoğunluk ile karar alınır.

    Toplantıya katılma ve çoğunluğun tespiti

    MADDE 25 - (1) Federasyon, genel kurul üyeliği sıfatını kazanan kişiler adına, genel kurul üyeliği belgesi düzenler ve bunları toplantı salonuna girişte imza karşılığı üyelere teslim eder.

    (2) Toplantı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı, Federasyon Başkanı veya onun görevlendireceği başkan vekili veya yönetim kurulu üyesinin, üye listesini incelemesi ve katılanların miktarını belirlemesi ile tespit edilir.

    Genel kurul başkanlık divanının oluşturulması

    MADDE 26 - (1) Genel kurul toplantısı, Federasyon Başkanının veya görevlendireceği başkan vekili veya yönetim kurulu üyelerinden birinin açılış konuşması ile başlar. Daha sonra genel kurul başkanlık divanı oluşturulur.

    (2) Genel kurul başkanlık divanı; Başkan, başkan yardımcısı, iki yazman üye ve seçim işlerinde görev yapacak iki üyeden oluşur. Divanın oluşumu, seçim ile gerçekleştirilir. Divan başkanlığı seçimi üyelerin açık oyu ile yapılır. Başkanlık divanı üyeleri genel kurul delegesi olmak zorundadır.

    (3) Genel kurul, çalışmalarını kolaylaştırmak için belirli görevlerde yardımcı olmak üzere komisyonlar kurabilir.

    Başkanlık divanının görev ve yetkileri

    MADDE 27 - (1) Başkanlık divanı, bu Ana Statü ve Çerçeve Statü hükümleri çerçevesinde toplantının yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.

    (2) Toplantı tutanakları, divan başkanı ve divan kurulu üyeleri ile birlikte toplantının sonunda imzalanır.

    (3) Bu tutanakların birer kopyası, genel kurul sonunda, Genel Müdürlük gözlemcisine ve Federasyona teslim edilir.

    (4) Başkanlık divanı, görüşmelerin güven ve düzenini bozanlara uyarma cezası verebilir. Düzeni sürekli olarak bozanlar hakkında da toplantıdan çıkarma kararı alınması için, genel kurulun oylamasına başvurabilir.

    (5) Genel kurulun oyçokluğuyla aldığı karar sonucu toplantıdan çıkarılan üye, toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamaya katılamaz.

    Gündemin tespiti ve görüşmeler

    MADDE 28 - (1) Divan başkanı, daha önce çağrı yazısında duyurulmuş olan gündemi genel kurula açıklar.

    (2) Gündeme, Çerçeve Statü ve Ana Statüye aykırı olmayan maddeler eklenmesine ilişkin öneriler, en az on üyenin imzalanmış yazılı başvuruları ile yapılır. Bu öneriler açık oya sunulur, kabul edilen öneriler gündeme eklenir. Bu nitelikteki gündem maddeleri, daha önce ilan edilen maddelerin görüşülüp karara bağlanmasından sonra görüşülür.

    (3) Gündem maddesi hakkında söz isteyen genel kurul üyeleri, yazılı başvurularını divan başkanlığına iletirler. Divan başkanlığı, talepleri gündem sırasını dikkate alarak düzenler. Üye, konuşma sırasını başkasına bırakabilir. Bu durumda sırasını bıraktığı üyenin sırası gelince konuşabilir.

    (4) Divan başkanı, konuşma taleplerinin sayısını dikkate alarak, genel kurul oylamasına sunar ve konuşma süreleri genel kurulca belirlenir.

    (5) Genel kurulda, üyelerin Federasyon işlemlerine ilişkin sorularını, yönetim kurulu ya da denetleme kurulu sözcüleri yanıtlamakla yükümlüdür.

    (6) Karşı söz hakkının kullanılması sebebi ile görüşmelerin uzaması halinde, sıradaki konuşmalar tamamlanmadan, görüşme yeterliliği oylamasına geçilebilir. En az on üyenin yazılı başvurusu halinde, divan başkanlığı önergeyi işleme koyar. Önerge, söz hakkı olanların adları okunmak ve bunların söz haklarının saklı olduğu açıklanmak suretiyle, önerge lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra, genel kurul oyuna sunulur. Kabulü halinde o gündem maddesi ile ilgili konuşmalar bitirilir.

    (7) Divan başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken, tarafsızlık ilkesine aykırı açıklama yapamaz.

    Kurullara aday olma

    MADDE 29 - (1) Federasyon Başkanı ile yönetim, denetleme ve disiplin kurulları üyelikleri için, adayların genel kurul üyesi olması şartı aranmaz.

    (2) Federasyon Başkanı veya yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyeliklerine seçilenler ile Başkan yardımcılığı veya hakem kuruluna atanan üyelerin varsa kulüp yönetimleri ile olan ilişkileri kesilir.

    (3) Federasyon başkanı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulları üyeleri; milletvekilliği ve yerel yönetimlerin genel ve ara seçimlerinin başlangıcından bir ay önce, seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde, başka bir federasyon başkanlığına aday olmaları halinde, federasyonun genel kurul tarihinden bir ay önce görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler.

    Seçim listeleri ile oy pusulalarının düzenlenmesi

    MADDE 30 - (1) Başkan adayları, yönetim, denetleme ve disiplin kurulları için uygun gördükleri asıl ve yedek üyelerin isimlerini, liste halinde divan başkanlığına yazılı olarak teslim ederler. Teslim alınan listeler en az iki yerde ilan edilir. Listelere yapılan itirazları, başkanlık divanı inceleyerek karara bağlar.

    (2) Kurulların adaylık başvurularının onaylanmasından sonra, divan başkanlığında görevli, seçim işlerinden sorumlu üyeler, oy pusulalarını hazırlarlar. Oy pusulaları aynı yazı karakterinde ve büyüklüğünde olmalıdır. Hazırlanan oy pusulaları, bütün adayların denetimine açıktır.

    (3) Seçimler, başkan adayları ve listelerinin bir bütün olarak oylanması şeklinde yapılır.

    Başkan adaylarına söz verilmesi

    MADDE 31 - (1) Divan Başkanı; Başkan adaylarına, istekleri halinde ad çekme suretiyle tespit edeceği sırada söz hakkı verir.

    (2) Bu konuşma süresi yirmi dakikadan uzun olamaz. Aday sayısının dörtten fazla olması durumunda bu süre genel kurul tarafından azaltılabilir. Adaylar kendi konuşma sürelerini başka adaylara devredemez.

    (3) Başkan adayları dört yıllık faaliyet programları ve mali bütçelerini, genel kurula yazılı olarak sunmak zorundadırlar.

    (4) Her sandık başında; başkan adaylarının adını divan başkanına bildirdikleri genel kurul üyesi birer gözlemci bulunabilir.

    Seçimlerin yapılması

    MADDE 32 - (1) Seçimler gizli oy, açık tasnif usulü ile yapılır. Adaylara ait oy pusulaları oy kullanılacak kabinde bulundurulur. Her üye, divan başkanının görevlendireceği divan üyesinden, mühürlü zarfı imza karşılığı alır, oy verme kabinine girer. Delege hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise kabindeki "Evet" mührünü basmak ve oy pusulasını zarf içinde sandığa atmak suretiyle oyunu kullanmış olur. Oy pusulasına isim veya herhangi bir işaret konulmaz.

    (2) Zarfını kaybeden veya başka şekilde elinden çıkaran delegeye, yeni zarf verilmez ve delege oy kullanma hakkını kaybeder.

    (3) Üyeler bu şekilde oylarını kullandıktan sonra genel kurul listesini imzalarlar.

    Sandıkların kapatılması, oyların tasnifi ve tutanak düzenlenmesi

    MADDE 33 - (1) Genel kurula katılan tüm üyelerin oylarını kullanmalarından sonra sandıklar kapatılır.

    (2) Divan başkanının denetim ve gözetiminde, aday ve gözlemcilerinin huzurunda sandıklar açılır. Zarflar sayılır ve oy kullanan üye sayısı ile zarf sayısının eşit olup olmadığı tespit edilir, zarf sayısı fazla ise divan başkanı tarafından, fazlalık sayısındaki zarf rastgele seçilir ve fazla zarflar açılmadan imha edilir.

    (3) Oyların tasnifinde oy pusulaları sayılır. Bir zarfın içinden aynı oy pusulasından birden fazla çıktığında, bunların biri geçerli sayılır ve tek oy olarak hesaplanır. Zarftan çıkan diğer oy veya oylar imha edilir. Bir zarfın içinden değişik iki ya da daha fazla oy pusulası çıktığında bunlar iptal edilir ve oy geçersiz sayılır.

    (4) Seçimde en yüksek oyu alan başkan ve listesi seçilmiş sayılır. Oyların eşit çıkması halinde aynı gün genel kurulda çoğunluk aranmaksızın ikinci bir oylama yapılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların üye sayısının iki katından aşağı olamaz. Bu oylamada da eşitlik bozulmaz ise, başkan ve seçimle göreve gelen kurullar kur'a ile belirlenir.

    (5) Divan başkanı seçim sonuçlarını genel kurul üyelerine açıklar. Gündemdeki bütün maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasından sonra, divan başkanı toplantıyı bir konuşma ile kapatır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Mali Hükümler

    Federasyon bütçesi

    MADDE 34 - (1) Federasyonun bütçesi, yönetim kurulunca mali yıla göre düzenlenerek genel kurulun onayından sonra uygulamaya konur.

    (2) Bütçede, Federasyonun gelir ve giderleri, yapılacak faaliyetler, bunlara ayrılacak ödenek, personele ve diğer görevlilere verilecek ücretler, kurulların masrafları ile diğer yönetim ve hizmet giderleri, bilanço esasına ve yönetim kurulunca hazırlanacak bütçe talimatına göre belirlenir.

    (3) Yönetim kurulunun onayı ile harcamalara ilişkin işlemleri yürütmeye, tahsilatları sağlamaya Federasyon Başkanı yetkilidir. Federasyon Başkanı bu yetkisini, sınırlarını belirlemek kaydı ile başkan vekiline devredebilir. Harcama belgeleri Başkan ve genel sekreter veya başkan vekili ve genel sekreter tarafından imzalanır.

    (4) Federasyon bütçesinin en az yüzde onbeşi eğitim, altyapı ve kulüplere yardım olarak ayrılır. Kulüplere yapılacak yardımlar, kulüplerin gelir getirici etkinlikleri ve etkinlik alanları dikkate alınarak yönetim kurulu tarafından belirlenir.

    Federasyonun gelirleri

    MADDE 35 - (1) Federasyonun gelirleri şunlardır;

    a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay,

    b) Genel Müdürlük bütçesinden altyapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak kaynak,

    c) Katılım payı, başvuru harçları ve aidatlar,

    ç) Sporcuların tescil ve vize ücretleri ile transferlerden alınacak pay,

    d) Sponsorluk gelirleri,

    e) Reklam, yayın ve basılı evrak gelirleri,

    f) Ceza ve itiraz gelirleri,

    g) Yardım ve bağışlar,

    ğ) Kira ve işletme gelirleri,

    h) Federasyon başkan adaylarından alınan ödenti,

    ı) Hakem ve antrenörlerin lisanslarının vize işlemleri, hakem ve antrenörler için açılacak kurs-seminerlere katılım bedelleri,

    i) Diğer gelirler.

    (2) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak toplam tutar ile gerektiğinde alt yapı ve eğitime ilişkin projelerinin desteklenmesi amacıyla tahsis edilecek kaynak, Genel Müdürlüğün yıllık harcama programı dikkate alınarak, Federasyon hesabına aktarılır.

    (3) Federasyonun tüm gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

    Federasyonun giderleri

    MADDE 36 - (1) Federasyon, görevlerini yerine getirebilmek için bütçe esasları çerçevesinde gerekli bütün harcamalarını yapar.

    (2) Federasyon; ihtiyacı olan ve amacına uygun her türlü menkul ve gayrimenkulleri bütçe esasları ve genel kurul kararları dahilinde almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, işletmeye, ortaklık kurmaya, gayrimenkulleri üzerinde ipotek ve her türlü hak ve mükellefiyetler tesis etmeye ve bağış kabulüne, gerektiğinde triatlon sporu ile ilgili malzemeleri ithal etmeye, yurt dışı müsabakalar sırasında gerekli olan malzemeleri temin etmeye ve nakitlerini yönetim kurulu kararları doğrultusunda değerlendirmeye yetkilidir.

    (3) Harcamalarla ilgili usul ve esaslar, yönetim kurulunca çıkarılacak bütçe talimatında belirtilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Genel Müdürlük ile ilişkiler

    MADDE 37 - (1) Federasyon, ihtiyacı halinde, Genel Müdürlüğün mülkiyetinde bulunan menkul veya gayrimenkullerin bedelsiz olarak 49 yıl süre ile tahsisi için başvurur. Tahsisin süresi, konusu, başka federasyonlar veya Genel Müdürlük tarafından kullanılıp kullanılamayacağı, kullanımındaki gayrimenkullerin ortak kullanımı halinde, bakım onarım masrafları ve tesislerde istihdam edilecek personelin niteliği, özlük hakları ile Genel Müdürlük personelinden faydalanma usul ve esasları, Genel Müdürlük ile Federasyon arasında yapılacak protokol ile tespit olunur.

    (2) Bu protokolde, Genel Müdürlük personelinden, kimlerin, hangi şartlarda ve ne kadar süre ile Federasyonda çalıştırılacağı, tesislerin hangilerinden ne şartlarla Federasyonun veya kulüplerin yararlanabileceği gösterilir.

    (3) Genel Müdürlükçe tahsis edilen menkul ve gayrimenkuller tahsis amacı dışında kullanılamaz, kullanıldığının tespiti halinde tahsis işlemi iptal edilir.

    (4) Ödül ve sponsorluk işlemleri, 3289 sayılı Kanunun Ek-3 üncü maddesi ile bu maddeye istinaden çıkarılan yönetmelikler çerçevesinde yürütülür.

    (5) Federasyon, lisanslı sporcu ve spor kulüplerine ait istatistiki bilgileri içeren formları hazırlayarak, iki ayda bir Genel Müdürlüğe gönderir.

    Cezalar

    MADDE 38 - (1) Triatlon müsabaka ve çalışmalarında, kulüpler ve kişilerce yapılan sportmenliğe aykırı fiiller ve bunlara uygulanacak müeyyide ve cezalar, milli ve milletlerarası teamüllere uygun olarak, Federasyon yönetim kurulu tarafından hazırlanacak talimatlarla tespit edilir.

    (2) Belirlenecek fiillere uygulanacak cezalar, ihtar, yarışmadan men, hak mahrumiyeti, para cezası, tescil iptalidir.

    (3) Cezalar, disiplin kurulu tarafından verilir.

    (4) (Ek fıkra: 19/04/2011 - 27910 S. R.G. Yön./3. md.) Federasyona bağlı spor branşları ile ilgili olarak;

    a) Federasyonun faaliyet programında yer alan müsabaka ve faaliyetlerde kulüpler, Federasyona bağlı spor branşlarında faaliyette bulunan kuruluşlar, sporcular, hakem, antrenör, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine Federasyonun disiplin kurulu,

    b) Federasyonun faaliyet programında yer almayan gençlik ve spor il müdürlüklerince düzenlenen müsabaka ve faaliyetlerde kulüpler, ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluşlar, sporcular, hakem, antrenör, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine il veya ilçe ceza kurulları,

    c) Kurum veya kuruluşlarca federasyondan veya gençlik ve spor il müdürlüklerinden izin alınmak suretiyle düzenlenen müsabaka ve faaliyetlerde bulunan kuruluşlar, kulüpler, sporcular, hakem, antrenör, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine izin alınan merciin disiplin kurulu veya il veya ilçe ceza kurulları

    bakar.

    (5) (Ek fıkra: 19/04/2011 - 27910 S. R.G. Yön./3. md.) İl veya ceza kurulları tarafından verilen cezalara karşı, 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği hükümleri uyarınca, Genel Müdürlük Ceza Kuruluna itiraz edilebilir.

    Kulüpler

    MADDE 39 - (1) Triatlon kulüpleri Federasyon tarafından tescil edilir. Kulüpler, Federasyon yönetim kurulunun belirleyeceği tescil şart ve esaslarını yerine getireceğini taahhüt edip, tescil ücretini ödedikten sonra tescil edilir ve belgesi verilir.

    Triatlon kulüplerinin devri ve şirketleşme

    MADDE 40 - (1) Triatlon dalında faaliyet gösteren kulüpler, şubelerini kanunlarla belirtilen şekil ve esaslara göre kuracakları veya kurulmuş olan şirketlere devredebilirler. Kulüplerin şirketleşmesi halinde, tescilli bulundukları yerden başka yere nakilleri yapılmaz. Devirlerde triatlon sporunun yayılması, güçlenmesi ve yararları ön planda tutulur. Bu Ana Statü de belirlenen esaslara ve yönetim kurulunca konulacak kurallara uyulması zorunludur.

    Yayınların düzenlenmesi

    MADDE 41 - (1) Triatlon faaliyetlerinin televizyon, radyo ve her türlü teknik cihaz ve benzeri araçlarla yayınlanmasında, yayınların düzenlenmesinde ve programlanmasında, yönetim kurulu yetkilidir.

    (2) Bu yetki kullanılırken; triatlon sporunun, kulüplerinin ve Federasyonun yararları ön planda tutulur.

    (3) Kulüplerin yayın kuruluşları ile yapacakları sözleşmeler, Federasyonun gözetim ve onayına tabidir. Federasyon tarafından onaylanmayan sözleşmeler, Federasyona karşı hükümsüzdür. Federasyonca izin verilmeyen triatlon müsabakaları radyo, televizyon ve internet ortamında yayınlanamaz.

    Düzenleme yetkisi

    MADDE 42 - (1) Ana Statü ile belirlenen konularda çıkarılacak olan talimat ile diğer alt düzenleyici işlemler, yönetim kurulu tarafından hazırlanır. Ancak, ödül ve yardım talimatları genel kurulun onayına sunulur. Yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve genel kurulca onaylanan talimatlar ile diğer mevzuat, Genel Müdürlük ve Federasyonun internet sayfalarında yayınlanarak yürürlüğe girer.

    Bakanlığın gözetim ve denetimi

    MADDE 43 - (1) Federasyonun her türlü faaliyet ve işlemleri Bakanlığın gözetim ve denetimine tabidir.

    (2) Denetim sonucunda, görevi başında kalmasında sakınca görülen Federasyon Başkanı veya yönetim kurulu üyeleri hakkında karar alınmak üzere Bakan, genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

    (3) (Ek fıkra: 19/04/2011 - 27910 S. R.G. Yön./4. md.) Federasyon Başkanı ile yönetim, disiplin ve denetleme kurulları üyelerinin; spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarının tespiti halinde, Bakan tarafından Genel Müdürlük Merkez Ceza Kuruluna sevk edilirler. Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük Merkez Ceza Kurulu kararlarına karşı, ilgililerin itirazı üzerine inceleme yaparak kesin karar verir. Ancak; bu kararlara karşı Ulusal federasyonun üyesi olduğu uluslararası federasyonun mevzuatında yer alması halinde, tarafların Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS)'a başvurma hakkı saklıdır.

    İhtilafların çözümü

    MADDE 44 - (1) Federasyonun denetimine ilişkin hususlar hariç olmak üzere, Genel Müdürlük ile Federasyon arasında çıkacak her türlü ihtilaf, Tahkim Kurulunca belirlenecek bir üyenin başkanlığında, Genel Müdürlük ve Federasyonca görevlendirilecek üçer kişiden oluşturulacak komisyon tarafından görüşülerek kesin karara bağlanır.

    Yürürlükten kaldırma

    MADDE 45 - (1) 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Triatlon Federasyonu Ana Statüsü yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    MADDE 46 - (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    MADDE 47 - (l) Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar