GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

    Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü

    Resmi Gazete Tarihi: 27.07.1995

    Resmi Gazete Sayısı: 22356

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak çalışan personelin Disiplin Amirlerini tespit etmek ve uyulacak esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak çalışan personeli kapsar.

    Hukuki Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 124 üncü maddesinin birinci fıkrası ile aynı Kanunun değişik 134 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan ve 17/9/1982 tarih ve 8/5336 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan "Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkındaki Yönetmelik'in" 16 ncı maddesi hükmüne göre hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte yer alan;

    Bakan : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakanı,

    Genel Müdür : Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

    Disiplin Amiri : Bu Yönetmeliğin ekinde belirtilen sicil amirlerini,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Esas Hükümler

    Disiplin Amirlerinin Tayin ve Tespitine İlişkin Esaslar

    Madde 5 - Genel Müdür, Teşkilatta görevli bütün memurların en üst disiplin amiridir. Diğer Disiplin Amirlerinin birbirine göre sırası ekli cetvelde gösterilmiştir.

    Geçici olarak asli görev yerinin dışında çalışan personelin disiplin amiri geçici olarak çalıştığı birimdeki amiridir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Yönetmelik'te Yeralmayan Hususlar

    Madde 6 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı "Devlet Memurları Kanunu" ile "Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik" in ilgili hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 7 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar