TÜRKİYE SUTOPU FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

    TÜRKİYE SUTOPU FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

    Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü

    Resmi Gazete Tarihi: 15.12.2006

    Resmi Gazete Sayısı: 26377

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Sutopu Federasyonunun teşkilatı, Genel Kurulunun oluşumu, toplanması, Yönetim, Denetleme ve Disiplin kurullarının çalışmaları ile görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Ana Statü, Türkiye Sutopu Federasyonu Genel Kurulu, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu ile diğer kurulları, Federasyon Başkanını, ilgili kulüp, sporcu, antrenör, idareci, temsilci, hakem, gözlemci ve benzeri elemanlarını, Federasyonun çalışma usul ve esasları ile Genel Müdürlük ve Tahkim Kuruluyla olan ilişkilerini kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Ana Statü, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek-9 uncu maddesi ile, 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Ana Statüde geçen;

    a) Bakan: Genel Müdürlüğün bağlı olduğu spordan sorumlu Bakanı,

    b) Branş: Sutopu branşını,

    c) Federasyon: Türkiye Sutopu Federasyonunu,

    ç) Federasyon Başkanı: Türkiye Sutopu Federasyonu Başkanını,

    d) FINA: Federasyonun üyesi olduğu Dünya Yüzme Birliğini,

    e) Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

    f) Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

    g) Kanun: 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu,

    ğ) LEN: Federasyonun üyesi olduğu Avrupa Yüzme Federasyonunu,

    h) Tahkim Kurulu: Özerk federasyon ile kulüpler, federasyon ile sporcu, hakem, teknik direktör, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile sporcu, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflarla, Federasyon yönetim kurulunca verilecek kararlar ile disiplin veya ceza kurulu kararlarına karşı ilgililerin itirazı üzerine inceleme yaparak kesin karar veren Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş bulunan Kurulu

    İfade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Federasyonun Teşkilat ve Görevleri

    Federasyonun teşkilatı

    Madde 5 - (1) Federasyonun merkezi Ankara'dadır. Federasyon, merkez ve taşra teşkilatından oluşur. Taşra teşkilatı, bölge sorumluları, il temsilciliği veya Federasyon temsilciliği şeklinde yönetim kurulu kararları ile oluşturulur.

    (2) Federasyonun merkez teşkilatı;

    a) Genel kurul,

    b) Yönetim kurulu,

    c) Denetleme kurulu,

    ç) Disiplin kurulu,

    d) Hakem, eğitim, program, teknik, organizasyon, hukuk, mali, sağlık, dış ilişkiler, sponsorluk ve diğer kurullar,

    e) Genel sekreterlik,

    f) İdari birimlerden

    teşekkül eder.

    (3) İkinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilenlerin dışındaki kurulların ve birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslar; her sene sezon öncesi yönetim kurulu tarafından çıkarılacak talimatlarla belirlenir.

    Federasyonun görevleri

    Madde 6 - (1) Federasyonun görevleri şunlardır;

    a) Sutopunun ülke düzeyinde dengeli bir şekilde yayılıp gelişmesini sağlamak, bu konularda her türlü düzenlemeyi yapmak, kararlar almak, uygulamak, uygulatmak ve sutopunda ülkemizi uluslararası arenada en güzel biçimde temsil etmek için gerekli çalışmaları yaparak uygulanmalarını sağlamak,

    b) LEN ve FINA ile koordinasyonu sağlamak, Türkiye'yi sutopu ile ilgili konularda yurt dışında temsil etmek, uygulamaları kontrol etmek,

    c) Yurt dışındaki ve yurt içindeki sutopu sporu ile ilgili gelişmeleri izlemek, sutopu ile ilgili birim ve kişiler ile kulüpler arasında ilişkileri düzenlemek, çalışma ve diğer faaliyetleri programlayıp bunların uygulamalarını kontrol etmek,

    ç) Sutopu antrenörlerinin yetiştirilmesini, eğitilmesini sağlamak, başarılı olanların belgelerini düzenleyip tescillerini yapmak, bunların çalışmalarını sürekli izlemek; periyodik olarak eğitim seminerlerine ve kurslarına tabi tutarak bilgilerini tazelemek, gerekirse yurt dışına eğitime ve seminere göndermek, Avrupa ve Dünya ile entegrasyonunu sağlamak,

    d) Ulusal ve uluslararası faaliyetler düzenlemek, düzenlenen tüm faaliyetlerin devamlılığını sağlamak, bu faaliyetlere, hakem, yönetici, eğitimci, temsilci, uzman, gözlemci ve personel görevlendirmesini yapmak,

    e) Yurt dışındaki sutopu ile ilgili gelişmeleri izleyerek, bu bilgilerden ülke içinde daha çok kişinin yararlanmasını sağlamak,

    f) Sutopu malzemelerinin standartlarını uluslararası kurallara göre tespit etmek, bunların yurt içinde veya yurt dışında yaptırılmasına veya temin edilmesine çalışmak,

    g) Kulüpler, bölge ve il temsilcileri arasında doğabilecek teknik uyuşmazlıkları çözmek,

    ğ) Uluslararası teşkilatlarla işbirliği yaparak uluslararası kamp, kurs, seminer, panel, sempozyum ve organizasyonları düzenlemek,

    h) Uluslararası faaliyetlere iştirak edecek olan milli takımları ve teknik kadroyu, sporcu ve diğer görevlileri ve idari personeli seçmek, bu sporcuları faaliyetlere hazırlamak,

    ı) Sutopu faaliyetlerinin düzenlenmesi için talimatlar hazırlamak ve uygulamak, bu talimatları ilgili kulüplere bildirmek,

    i) Milli ve diğer sporcuların takibini yapmak ve bu sporcuların daha iyi yetişmelerini sağlamak,

    j) Her kademedeki sporcu, antrenör ve hakemler için eğitim ve hazırlık programları yaparak bunlar için kamplar ve eğitim programları düzenlemek,

    k) Sutopu ile ilgili arşiv ve istatistikî çalışmalar yapmak, eğitici film, slayt ve broşür hazırlayarak, bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,

    l) Bölge temsilcilikleri oluşturmak ve buna bağlı çalışacak il temsilcilerini görevlendirmek, bunların kendi aralarında ve Federasyonla koordineli bir şekilde çalışmalarını sağlamak,

    m) Uluslararası müsabakalarda dereceye giren takım, kulüp, sporcu, antrenör ve masör dahil spor kafilesini yönetim kurulunun alacağı karar doğrultusunda 20/10/2006 tarihli ve 26325 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Ödül Yönetmeliği hükümleri ve Federasyonun imkanları dahilinde ödüllendirmek,

    n) Federasyona gelir sağlamak amacıyla her türlü ticari faaliyette bulunmak, taşınmaz mal alım satımı ve kiralanması faaliyetlerini yürütmek,

    o) Yurt içinde müsabakaların yapılacağı havuzları denetlemek. Bu tesislerin tescil, gözetim ve denetimini yapmak,

    ö) Ortaöğretim, yükseköğretim, özel öğretim ve benzeri özel kurumlarla işbirliği, ortak programlar ve bilimsel araştırma ve çalışmalar yapmak,

    p) Yurt içinde yapılacak her türlü sutopu organizasyonunu Federasyon faaliyet programı haricinde onaylamak ve izin vermek.

    Genel kurul

    Madde 7 - (1) Genel kurul, Federasyonun en üst organıdır.

    (2) Genel kurul çağrı tarihinde aşağıdaki üyelerden oluşur;

    a) Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları ve on gençlik ve spor il müdüründen oluşacak onbeş üye,

    b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,

    c) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığınca belirlenecek iki üye,

    ç) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanlığınca belirlenecek iki üye,

    d) Dünya ve/veya Avrupa Sutopu (LEN ve FINA) Federasyonlarının yönetim kurullarında üyelik yapanlar,

    e) Görevlerine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla asaleten Federasyon Başkanlığı yapanlar,

    f) Türkiye Spor Yazarları Derneği tarafından belirlenecek iki üye,

    g) Faal olmamak şartıyla en üst seviyede hakemlik yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş hakem,

    ğ) Federasyonun organize ettiği bayanlar sutopu müsabakalarına iştirak eden kulüplere ilave ikişer üye,

    h) Ülkemizi son beş yılda Avrupa kupalarında temsil eden kulüplere ilave birer üye,

    ı) Son beş yılda 1. Ligde şampiyon olan kulüplere ilave birer üye,

    i) Genel kurul tarihinden en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmaları kaydıyla;

    1) Olimpiyat oyunlarında ilk üç dereceye girmiş olan sporcular,

    2) Büyükler dünya şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olan sporcular,

    3) Büyükler kategorisinde Avrupa Şampiyonu olan sporcular,

    4) Yukarıda belirtilen şartları taşıyan sporcular yoksa, en fazla milli olmuş sporculardan kura ile belirlenecek beş kişi.

    j) Faal olmamak kaydıyla büyükler kategorisinde en az üç yıl veya 30 dan fazla milli takım teknik direktörlüğü veya antrenörlüğü yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye,

    k) İl müdürlerinin tespitinde en fazla sporcusu olan üç il müdürü.

    (3) Genel kurul çağrı tarihinde lisanslı sporcu sayısı 20'den az olan kulüpler oy kullanamazlar.

    (4) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip olan üyeler, ancak bir kez oy kullanabilir.

    (5) Genel kurulda vekaleten oy kullanılamaz.

    (6) Federasyonda ücretli veya sözleşmeli statü ile görev yapanlar genel kurul üyesi olamazlar.

    (7) Genel kurulu teşkil eden üyelerin en az %60'ı seçim tarihinden önceki iki yıl içerisinde Federasyon faaliyetlerine katılan kulüp temsilcilerinden oluşur.

    (8) Genel kurulun %60'ı Federasyonun en üst ligine katılan, %30'u diğer liglerde mücadele eden, %10'u ise mahalli veya bölgesel liglere katılan kulüplerin temsilcilerinden oluşur.

    Genel kurulun görevleri

    Madde 8 - (1) Genel kurulun görevleri şunlardır;

    a) Ana Statüyü yapmak veya değiştirmek,

    b) Başkan ile yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının üyelerini seçmek,

    c) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programını ve bütçeyi onaylamak ve gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapma konusunda yönetim kuruluna yetki vermek,

    ç) Yönetim kuruluna taşınmaz mal alımı-satımı ve kiralanması için yetki vermek,

    d) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarını ibra etmek,

    e) Denetleme kurulu raporunu ibra etmek,

    f) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan ödül ve yardım talimatını onaylamak,

    g) Federasyonun borçlanmasına karar vermek,

    ğ) Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak.

    (2) Birinci fıkranın (ç) ve (g) bentlerindeki konularda, genel kurula katılan üyelerin dörtte üçünün kabul oyuyla karar verilir.

    Genel kurul toplantıları

    Madde 9 - (1) Genel kurul toplantıları ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulu tarafından yerine getirilir. Olağan genel kurul, dört yılda bir yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren altı ay içerisinde yapılır.

    (2) Mali genel kurul ise; iki yılda bir yönetim kurulunca belirlenecek bir tarihte yapılır. Mali genel kurulda önceki döneme ilişkin yönetim kurulunun faaliyet ve mali raporları ile denetleme kurulu raporları görüşülerek ibra edilir. Sonraki dönemin bütçesi onaylanır.

    (3) Olağanüstü genel kurul;

    a) Genel Müdürlüğün bağlı olduğu spordan sorumlu Bakanın yaptırdığı denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen Federasyon Başkanı veya yönetim kurulu üyeleri hakkında karar almak,

    b) Yönetim kurulunun kararı,

    c) Toplam delege sayısının en az %40'ının noter kanalı ile yazılı müracaatı

    üzerine toplanır.

    (4) Üçüncü fıkranın (a) bendinde belirtilen durumda veya mali genel kurulda mali bütçe ibra edilmez ise, Federasyon Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin kalan süresini tamamlamak üzere yapılacak seçim için olağanüstü genel kurula gidilir. Başkanlık ve yönetim kurulunun görevlerini ise genel kurula kadar denetleme kurulu yürütür. Denetim kurulu da ibraz edilmemiş ise yönetim kurulunun görevleri genel kurula kadar divan başkanlığınca yürütülür.

    (5) Üçüncü fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hallerde, genel kurul toplantısının üzerinden en az altı ay geçmeden olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmaz.

    (6) Olağanüstü genel kurul toplantısı, toplantı isteği Federasyona ulaştığı tarihten itibaren en geç altmış gün içerisinde yönetim kurulunca yerine getirilir. Olağanüstü genel kurulda, gündem haricinde başka konu görüşülmez.

    (7) Genel kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, takip eden günde çoğunluk aranmaksızın toplanır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı, seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından aşağı olamaz.

    (8) Genel Müdürlük, genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci, genel kurul çalışmalarının Çerçeve Statü ile bu Ana Statüye uygun olarak yapılıp yapılmadığına ilişkin raporunu Bakan'a sunulmak üzere Genel Müdürlüğe verir.

    (9) Genel kurulun mevzuata aykırı şekilde yapıldığının denetim elemanlarınca tespiti halinde, adli yargıda genel kurulun iptali istenir.

    Federasyon Başkanı

    Madde 10 - (1) Federasyon Başkanı olabilmek için;

    a) T. C. vatandaşı olmak,

    b) Fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

    c) Kesinleşmiş vergi veya sigorta borcu nedeniyle takibata uğramamış olmak,

    ç) Seçim tarihinden önce bir defada altı ay veya toplam olarak bir yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmamış olmak,

    d) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,

    e) Genel kurul tarihinde 30 yaşını doldurmuş olmak

    gerekmektedir.

    (2) Başkan adaylarından aşağıdaki belgeler istenir;

    a) Nüfus cüzdanı örneği,

    b) İkametgah belgesi,

    c) İdari tahkikat sonucu görevine son verilmediğine dair yazılı beyan,

    ç) Ceza kurullarınca altı aydan fazla ceza ile cezalandırılmadığına dair belge,

    d) Cumhuriyet Başsavcılığından alınacak adli sicil sabıka kaydı,

    e) Fakülte veya yüksekokul mezuniyet belgesi,

    f) Vergi ve sigorta borcu bulunmadığına dair belge.

    (3) Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az onbeş gün önce aday başvurularını yapar ve 2.000 YTL adaylık bağış ücretini Federasyon hesabına yatırır. Yönetim kurulu, genel kurul tarihinden altı ay önce başkan adayları tarafından yatırılması gereken adaylık ücretini yeniden belirler.

    (4) Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi, yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının seçimi ile aynı zamanda yapılır.

    (5) Başkanın yokluğunda görevlerini, başkan vekili yürütür. Başkan vekilinin görev süresi Başkanın görev süresi kadardır. Başkan vekili, Başkan tarafından yönetim kurulu üyeleri arasından atanır.

    (6) Başkanın ölümü veya istifası halinde, üç ay içinde seçim yapılması şartıyla, bu görevi başkan vekili yürütür. Ancak genel kurula altı aydan az bir süre varsa yönetimdeki boşalmalar nedeniyle olağanüstü genel kurula gidilmez.

    Başkanın görevleri

    Madde 11 - (1) Başkanın görevleri şunlardır;

    a) Federasyonu temsil etmek,

    b) Federasyonun faaliyetlerini kanunlara, Çerçeve Statü, bu Ana Statü ve diğer mevzuat ile genel kurul ve yönetim kurulu kararları çerçevesinde yürütmek,

    c) Yönetim kuruluna başkanlık etmek,

    ç) Yönetim kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak. Bu faaliyetler için gerekli harcamaların yapılmasını ve/veya yaptırılmasını sağlamak ve denetlemek. Gerektiğinde bu yetkisini başkan vekiline devretmek,

    d) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını yönetim kuruluna teklif etmek,

    e) Gerekli gördüğünde diğer kurullara başkanlık etmek,

    f) Başkan vekilini belirlemek,

    g) Yönetim kurulunda yapılacak görev dağılımına göre görev alacak üyelere sorumlu oldukları bölümler için yetki kullanma iznini vermek ve sorumlu yönetim kurulu üyesi kişi ile birlikte sorumluluk alanında müştereken kararlar almak,

    ğ) Tahsis edilen kadroların seçimini yapmak ve atamalar için yönetim kuruluna teklif götürmek,

    h) İlgili kanunlarında ve bu Ana Statüde belirtilen diğer görevleri yapmak.

    Yönetim kurulu

    Madde 12 - (1) Yönetim kurulu, Federasyon Başkanı ve genel kurulun seçeceği on dört üye olmak üzere toplam on beş üyeden oluşur. Aynı sayıda yedek üyede genel kurulda seçilir. Yönetim kurulu üyesi olabilmek için, bu Ana Statünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerindeki şartlar aranır.

    (2) Yönetim kurulunun görev süresi dört yıldır. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır. Ölüm veya istifa gibi nedenlerle, yönetim kurulu asıl ve yedek üye sayısının toplam altıya inmesi halinde, genel kurul olağanüstü toplantıya çağırılır.

    Yönetim kurulunun görevleri

    Madde 13 - (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır;

    a) Sutopu kulüplerini kayıt ve tescil etmek. Bunları liglere ve gruplara ayırmak ve ligleri düzenlemek, uygulanacak terfi ve tenzil statülerini belirlemek.

    b) Sutopu ile ilgili idareci, teknik ve benzeri elemanları eğitmek, bu elemanların yetiştirilmesi için her türlü tedbiri almak, sosyal güvenlik haklarını sağlamak ve çalışmaları ile ilgili usul ve esasları tespit etmek.

    c) Lisanslardan alınacak katılım payı, aidat, ceza, tescil, vize, aktarma, sözleşme, ücret ve oranlarını tespit etmek,

    ç) Yarışma sonuçlarını tescil etmek, olaylı ve anlaşmalı yarışmalar hakkında karar vermek,

    d) Kulüplerin sutopu dalı kurmak üzere yapacakları başvuruları karara bağlamak, kulüplerin sutopu dalı tescillerini yapmak, faaliyet ve taahhütlerini denetlemek,

    e) Kulüpleri, sporcu, idari ve teknik personeli gerektiğinde Federasyonun bütçesi dahilinde ödüllendirmek,

    f) Faaliyetlerde emniyet ve sağlık ile ilgili tedbirleri almak ve aldırmak,

    g) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralaması yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek ve sutopu faaliyetlerinin her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak için gerekirse yardımcı olmak,

    ğ) Federasyonun taşra teşkilatını kurmak,

    h) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve sutopu ile ilgili her türlü faaliyeti yürütmek,

    ı) Sutopu ile ilgili televizyon, radyo, internet, basılı eser yayınları, kulüplerin kullanacakları reklamlar ile her türlü reklam konusunda ticari ve mali hakları düzenlemek ve denetlemek,

    i) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak,

    j) Genel kurul toplantılarını hazırlamak,

    k) Bütçeyi hazırlamak,

    l) Genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak,

    m) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda, Federasyon Başkanına olağanüstü durumlar için belli bir oranda borçlanma ve harcama yetkisi vermek,

    n) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez ve taşra teşkilatı bünyesinde yer alacak birimlerinde görevlendirilecek idari ve teknik personelinin sayısını, bu personelle birlikte profesyonel olarak istihdam edilecek görevlilerin sözleşme ücretlerini ve sosyal haklarını, kurul üyelerinin fazla mesailerini, yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek,

    o) Genel kuruldan alınacak onay ile talimatlar hazırlamak, ödül ve yardım talimatını genel kurulun onayına sunmak ve uygulamak,

    ö) Kanun, Ana Statü ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

    (2) Yönetim kurulu, Başkanın başkanlığında üyeleri arasından seçeceği beş kişilik bir icra kurulu oluşturabilir. Ayrıca bu icra kurulunda profesyonel olarak görev yapacak icra kurulu koordinatörü atayabilir ve sınırlarını tespit edeceği çerçevede yetkilerini bu kurula devredebilir. Bu kurul gerekli zamanlarda toplanır, kararlar alır ve uygulayabilir. Yaptığı işlemler hakkında da ilk toplantıda yönetim kuruluna bilgi verir.

    Yönetim kurulu toplantıları

    Madde 14 - (1) Yönetim kurulu, en az üç ayda bir defa Başkan tarafından belirlenen gündemi görüşmek üzere çoğunlukla toplanır. Üyelerin önereceği konular gündeme eklenir.

    (2) Kararlar, toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

    (3) Mazeretsiz olarak, üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği sona erer ve yerine en çok oy alan yedek üye çağrılır.

    (4) Mazeretler yazılı olarak, sebepleri ile birlikte toplantı saatinden önce Başkana bildirilir. Mazeretin geçerliliğine yönetim kurulu karar verir.

    (5) Kararlar, karar defterine yazılır ve imzalanır, Başkan tarafından uygulanır.

    Denetleme kurulu

    Madde 15 - (1) Denetleme kurulu, genel kurulca dört yıl için seçilen, üç asıl, üç yedek üyeden oluşur. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelen alınır.

    (2) Denetleme kurulu üyesi olabilmek için;

    a) Bu Ana Statünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerindeki şartları taşımak,

    b) Hukuk, siyasal, iktisat, işletme, maliye, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi dallarında eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yüksek eğitim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu bentte belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak,

    c) Denetleme kuruluna aday olanların mali konularda ihtisas sahibi olması

    gerekmektedir.

    (3) Mazeretsiz olarak, üst üste iki veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği düşer.

    (4) Kurul görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yerlerine yenisi görevlendirilemez.

    (5) Üyeler kendi aralarından bir başkan seçerler.

    (6) Denetleme kurulu, kararlarını çoğunlukla alır, karara katılmayan üye, gerekçelerini belirten bir raporu genel kurula sunmakla yükümlüdür.

    Denetleme kurulunun görevleri

    Madde 16 - (1) Denetleme kurulu, Federasyonun mali işlemlerini genel kurul adına denetler. Bunların mevzuata, belge ve kararlara uygun olup olmadığını tespit eder. Her yıl hazırlayacağı yıllık denetleme raporunu, genel kurulun onayına sunar. Kurul gerek görmesi durumunda uzman bilirkişilerden yararlanabilir. Bilirkişilere verilecek ücret Federasyonca karşılanır.

    (2) Kurul denetlemelerini yerine getirirken, Federasyon görevlileri kendilerine istenen bilgi ve belgeleri vermek zorundadırlar. Kurul, denetleme raporunu genel kurul tarihinden en az on beş gün önce Genel Müdürlüğün ve Federasyonun internet sitesinde üyelere duyurur.

    Disiplin kurulu

    Madde 17 - (1) Disiplin kurulu, genel kurulca dört yıl için seçilen beş asıl, beş yedek üyeden teşekkül eder. Üyeler kendi aralarından başkan vekili ve bir raportör seçerler. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelen alınır.

    (2) Disiplin kurulu üyesi olabilmek için bu Ana Statünün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç), (d) bentlerinde belirtilen şartları taşımasının yanı sıra üyelerden ikisi hukukçu olmalıdır.

    (3) Hukukçu olan üyelerin, hukuk alanında eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yüksek eğitim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olması veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu bentte belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olması gerekir.

    (4) Kurul kararlarını çoğunlukla alır, görevlerinde ve verdikleri kararlarda bağımsızdırlar. Mazeretsiz olarak, üst üste iki veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanın üyeliği düşer.

    (5) Disiplin kurulu; kulüpler, sutopu faaliyetinde bulunan kuruluşlar, sporcular, yönetici, hakem, antrenör ve görevli diğer kişilerle ilgili olay ve fiillere ilişkin ceza işlerine bakar.

    (6) Disiplin kurulu, ayda bir ve gerektiğinde toplanır. Toplantı, başkanın çağrısı üzerine en az üç üyenin katılımı ile yapılır. Asıl üyelerin bulunmadığı zaman yedek üyeler toplantıya katılabilir.

    (7) Gündem başkan tarafından düzenlenir. Kararlar salt çoğunlukla alınır.

    (8) Disiplin suçunu teşkil eden fiil ve cezalara ilişkin hususlar yönetim kurulu tarafından çıkarılacak talimatla düzenlenir.

    Cezalar

    Madde 18 - (1) Sutopu faaliyet ve müsabakalarında, kulüpler ve sporcular tarafından yapılan sportmenlik dışı fiiller ve bunlara uygulanacak müeyyideler, milli ve milletlerarası teamüllere uygun olarak yönetim kurulunca belirlenir.

    (2) Belirlenecek fiillere uygulanacak cezalar, ihtar, faaliyetlerden men, hak mahrumiyeti, tescil, lisans iptali, para cezası ve yetki iptalidir.

    Tahkim Kurulu

    Madde 19 - (1) Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş olan Tahkim Kurulu; Federasyon ile kulüpler, Federasyon ile sporcu, hakem, teknik direktör, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile sporcu, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflar hakkında yönetim kurulunca verilecek kararlar ile disiplin kurulu kararlarını, ilgililerin itirazı üzerine inceleyerek kesin karara bağlar.

    (2) Tahkim Kurulu, 3289 sayılı Kanun, Genel Müdürlüğün ilgili mevzuatı, Federasyonun ve uluslararası federasyonların kurallarını dikkate alarak hüküm tesis eder.

    Diğer kurullar

    Madde 20 - (1) Hakem, eğitim, program, teknik, organizasyon, hukuk, mali, sağlık, dış ilişkiler, sponsorluk konularında ve diğer konularda gerekli görülen diğer yan kurullar yönetim kurulunun onayı ile kurulabilir.

    (2) Bu kurulların görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından çıkarılacak talimatla düzenlenir.

    Genel sekreter ve idari birimler

    Madde 21 - (1) Federasyonun idari birimi; Genel sekreter, teknik yönetici ve öğretici ile diğer idari ve teknik personelden oluşur.

    (2) İdari birim, yönetim kurulu kararları çerçevesinde Federasyonun hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamakla görevlidir.

    (3) Genel sekreter, idari birimin yetkilisi ve sorumlusu olup, teknik yönetici ve öğreticiler ile diğer idari ve teknik personelin amiridir.

    (4) Genel sekreter; Federasyonun ve üst kuruluşların kararları uyarınca, Federasyon yönetiminin gerektirdiği idari ve mali hizmetlerin yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkili olup, yönetim kuruluna karşı sorumludur. Yönetim kurulu toplantılarına katılır, kurulun raportörlük görevlerini yapar ve Başkan adına yazışma işlerini yürütür.

    Taşra teşkilatı

    Madde 22 - (1) Yönetim kurulu, Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere, gerekli görülen bölgelerde bölge temsilciliği, illerde sutopu il temsilcisi veya yeteri kadar personelden oluşan Federasyon temsilcilikleri kurabilir. Bunlara ek olarak il hakem kurulları ve il düzenleme kurulları oluşturabilir. Yurt içi teşkilatının kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri yönetim kurulunun çıkaracağı talimat ile düzenlenir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Seçim İşleri

    Genel kurulun toplantıya çağrılması

    Madde 23 - (1) Genel kurul toplantıları, Federasyonun merkezi olan Ankara'da, dört yılda bir yaz olimpiyat oyunlarının bitim tarihinden itibaren altı ay içerisinde yapılır.

    (2) Genel kurul gündemi, toplantı tarihi ve yeri toplantı tarihinden en az on beş gün önce Türkiye genelinde yayın yapan iki gazetede ilanen duyurulur.

    (3) Genel kurul çağrısı, toplantı gündemi, faaliyet raporu, denetleme raporu ile bütçe tasarısı toplantıdan en az on beş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinden üyelere duyurulur.

    Genel kurul üyelerinin listesi

    Madde 24 - (1) Genel kurula katılma hakkını kazanmış üyelerin listesi Federasyon tarafından hazırlanır. Üye listesinde, üyelerin adı, soyadı, temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir. Üye listesi, genel kurul tarihinden otuz gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edilir.

    (2) Listenin ilan edildiği tarihten itibaren on beş gün içerisinde listeye itiraz edilebilir. Üye listesine itiraz yönetim kurulunca değerlendirilir ve bir gün içerisinde karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içerisinde tahkim kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim Kurulu, itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren üç gün içerisinde kesin kararı verir. Divan oluştuktan sonra genel kurul çalışmaları ile ilgili her türlü itiraz, divan tarafından çözülür.

    (3) Genel kurul toplantısına ilişkin işlemler üye listesine göre yürütülür.

    (4) Genel kurula üye seçme hakkına sahip olan kurum, kuruluş, dernek ya da kulüpler, fesih ya da başka nedenlerle öz varlıklarını ya da niteliklerini kaybettiklerinde, üye seçme hakkını da kaybederler.

    (5) Üyeliğin istifa, ölüm, ihraç gibi sebeplerle sona ermesi halinde, yerine yenisi belirlenir. Yeni üye, eskisinin kalan süresini tamamlar.

    Toplantı ve karar yeter sayısı

    Madde 25 - (1) Olağan ve olağanüstü toplantının yapılabilmesi için üye tam sayısının yarısından bir fazlasının katılımı gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı, takip eden günde katılan üyelerle çoğunluk aranmaksızın yapılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı, seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından aşağı olamaz.

    (2) Başkan ile yönetim, denetleme ve disiplin kurulları üyelerinin seçimi, genel kurula katılan üyelerin kullandıkları oyların fazlasını alanın kazanması ile gerçekleşir. Eşit oy çıkması halinde fazla oy alan iki aday ve/veya adaylar listesi için ikinci tur oylama yapılır. Eşitlik ikinci tur oylamada da bozulmaz ise, divan başkanlığı sonucu kura ile belirler.

    (3) Yönetim kuruluna taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması için yetki vermek ve Federasyonun borçlanmasına karar vermek için genel kurula katılan üyelerin dörtte üçünün kabul oyu gerekir. Diğer konularda salt çoğunluk aranır.

    Toplantıya katılma ve çoğunluğun tespiti

    Madde 26 - (1) Federasyon, genel kurul üyeliği sıfatını kazanan kişiler adına genel kurul üyeliği belgesi düzenler ve bunları toplantı salonuna girişte imza karşılığı üyelere teslim eder.

    (2) Toplantı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı, Federasyon Başkanı veya onun görevlendireceği başkan vekili veya yönetim kurulu üyesinin, üye listesini incelemesi ve katılanların miktarını belirlemesi ile tespit edilir.

    Genel kurul başkanlık divanının oluşturulması

    Madde 27 - (1) Genel kurul toplantısı, Federasyon Başkanının veya görevlendireceği başkan vekili veya yönetim kurulu üyesinin konuşması ile açılır. Daha sonra genel kurul başkanlık divanı oluşturulur.

    (2) Başkanlık divanı; Başkan, başkan yardımcısı, iki yazman üye ve seçim işlerinde görev yapacak iki üyeden oluşur. Divanın oluşumu, seçim ile gerçekleştirilir. Divan başkanlığı seçimi üyelerin açık oyu ile yapılır. Başkanlık divanı üyeleri genel kurul delegesi olmak zorundadır.

    (3) Genel kurul, çalışmalarını kolaylaştırmak için belirli görevlerde yardımcı olmak üzere komisyonlar kurabilir.

    Başkanlık divanının görev ve yetkileri

    Madde 28 - (1) Başkanlık divanı, bu Ana Statü ve Çerçeve Statü hükümleri çerçevesinde toplantının yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.

    (2) Toplantı tutanakları, divan başkanı ve divan kurulu üyeleri ile birlikte toplantının sonunda imzalanır.

    (3) Tutanakların birer kopyası genel kurul sonunda, Genel Müdürlük gözlemcisine ve Federasyona teslim edilir.

    (4) Başkanlık divanı, görüşmelerin güven ve düzenini bozanlara uyarma cezası verebilir. Düzeni sürekli olarak bozanlar hakkında da toplantıdan çıkarma kararı alınması için, genel kurulun oylamasına başvurabilir.

    (5) Genel kurulun oyçokluğuyla aldığı karar sonucu toplantıdan çıkarılan üye, toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamaya katılamaz.

    Gündemin tespiti ve görüşmeler

    Madde 29 - (1) Divan başkanı, daha önce çağrı yazısında duyurulmuş olan gündemi genel kurula açıklar.

    (2) Gündeme, Çerçeve Statü ve Ana Statüye aykırı olmayan maddeler eklenmesine ilişkin öneriler, en az on üyenin imzalanmış yazılı başvuruları ile yapılır. Bu öneriler açık oya sunulur, kabul edilen öneriler gündeme eklenir. Bu nitelikteki gündem maddeleri, daha önce ilan edilen maddelerin görüşülüp karara bağlanmasından sonra görüşülür.

    (3) Gündem maddesi hakkında söz isteyen genel kurul üyeleri, yazılı başvurularını divan başkanlığına iletirler. Divan başkanlığı, talepleri gündem sırasını dikkate alarak düzenler. Üye konuşma sırasını başkasına bırakabilir. Bu durumda sırasını bıraktığı üyenin sırası gelince konuşabilir.

    (4) Divan başkanı, konuşma taleplerinin sayısını dikkate alarak genel kurul oylamasına sunar ve konuşma süreleri genel kurulca belirlenir.

    (5) Genel kurulda, üyelerin Federasyon işlemlerine ilişkin sorularını yönetim kurulu ya da denetleme kurulu sözcüleri yanıtlamakla yükümlüdür.

    (6) Karşı söz hakkının kullanılması sebebi ile görüşmelerin uzaması halinde, sıradaki konuşmalar tamamlanmadan görüşme yeterliliği oylamasına geçilebilir. En az on üyenin yazılı başvurusu halinde divan başkanlığı önergeyi işleme koyar. Önerge, söz hakkı olanların adları okunmak ve bunların söz haklarının saklı olduğu açıklanmak suretiyle önerge lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra genel kurul oyuna sunulur. Kabulü halinde o gündem maddesi ile ilgili konuşmalar bitirilir.

    (7) Divan başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken, tarafsızlık ilkesine aykırı açıklama yapamaz.

    Kurullara aday olma

    Madde 30 - (1) Federasyon Başkanı ile yönetim, denetleme ve disiplin kurulları üyeliği için adayların genel kurul üyesi olması şartı aranmaz.

    (2) Yönetim, denetleme ve disiplin kuruluna seçilenlerin varsa kulüp yöneticiliği sona erer.

    Seçim listesinin ve oy pusulalarının düzenlenmesi

    Madde 31 - (1) Federasyon Başkanı ile yönetim, denetleme ve disiplin kurulları seçimi tek liste halinde birlikte yapılır.

    (2) Başkan adayları ile yönetim, denetleme ve disiplin kurulları üyeliğine aday olmak isteyenler, adaylık başvurularını başkanlık divanına teslim ederler. Kurullara aday olanlar toplu listeyle de başvuru yapabilirler.

    (3) Başkan adayları, yönetim kurulu üyeliği için aday göstereceği isimleri içeren listeyi, divan başkanlığına seçim maddesine geçene kadar yazılı olarak teslim edebilir. Listelere yapılan itirazları başkanlık divanı inceleyerek karara bağlar.

    (4) Adaylık başvurularının onaylanmasından sonra divan başkanlığında görevli seçim işlerinden sorumlu üyeler, oy pusulalarını hazırlarlar.

    (5) Oy pusulalarında yalnızca akademik unvan kullanılabilir.

    Başkan adaylarına söz verilmesi

    Madde 32 - (1) Divan başkanı; Başkan adaylarına, istekleri halinde ad çekme suretiyle tespit edeceği sırada söz hakkı verir.

    (2) Konuşma süresi 20 dakikadan uzun olamaz. Aday sayısının dörtten fazla olması durumunda bu süre genel kurul tarafından azaltılabilir. Adaylar kendi konuşma sürelerini başka adaylara devredemez.

    (3) Başkan adayları, dört yıllık faaliyet programları ve mali bütçelerini genel kurula yazılı olarak sunmak zorundadırlar.

    (4) Her sandık başında; başkan adaylarının, adını divan başkanına bildirdikleri genel kurul üyesi birer gözlemci bulunabilir.

    Seçimlerin yapılması

    Madde 33 - (1) Seçimlerde gizli oy, açık tasnif ilkesi uygulanır.

    (2) Her üye, divan başkanının görevlendireceği divan üyesinden mühürlü zarfı imza karşılığı alır, oy verme kabinine girer. Kabinde bulunan renkli pusulaların veya yeniden tasnif edilen listenin zarfa konulması ve zarfın seçim sandığına atılması ile oy kullanılmış olur.

    (3) Zarfını kaybeden veya başka şekilde elinden çıkaran delegeye, yeni zarf verilmez ve delege oy kullanma hakkını kaybeder.

    (4) Üyeler, oylarını kullandıktan sonra genel kurul listesini imzalarlar. Yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyeliğine ait listelerde değişiklik yapılarak oy kullanılabilir.

    Sandıkların kapatılması, oyların tasnifi ve tutanak düzenlenmesi

    Madde 34 - (1) Genel kurula katılan tüm üyelerin oylarını kullanmalarından sonra sandıklar kapatılır.

    (2) Divan başkanının denetim ve gözetiminde, aday ve gözlemcilerin huzurunda sandıklar açılır. Zarflar sayılır ve oy kullanan üye sayısı ile zarf sayısının eşit olup olmadığı tespit edilir, zarf sayısı fazla ise divan başkanı tarafından fazlalık sayısındaki zarf rasgele seçilir ve fazla zarflar açılmadan imha edilir.

    (3) Oyların tasnifinde oy pusulaları sayılır. Bir zarfın içinden aynı oy pusulasından birden fazla çıktığında, bunların biri geçerli sayılır ve tek oy olarak hesaplanır. Zarftan çıkan diğer oy veya oylar imha edilir. Bir zarfın içinden değişik iki ya da daha fazla oy pusulası çıktığında bunlar iptal edilir ve oy geçersiz sayılır.

    (4) İlk turda seçilmek için gerekli oy alınamaz ise sonuçların açıklanmasından bir saat sonra ikinci tur oylamaya geçilir.

    (5) Yönetim, denetleme ve disiplin kurulları seçimlerinde geçerli oy pusulalarında yer alan tercihler dikkate alınarak tasnif yapılır. Çıkan sıralamaya göre asıl ve yedek üyeler belirlenir. Eşitlik halinde, eşit oy almış adaylar arasında divan başkanı gözetiminde kura çekilir.

    (6) Divan başkanı seçim sonuçlarını genel kurul üyelerine açıklar. Gündemdeki bütün maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasından sonra divan başkanı toplantıyı bir konuşma ile kapatır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Mali Hükümler

    Federasyon bütçesi

    Madde 35 - (1) Federasyonun bütçesi, yönetim kurulunca mali yıla göre düzenlenerek, genel kurulun onayından sonra uygulamaya konur.

    (2) Bütçede, Federasyonun gelir ve giderleri, yapılacak faaliyetler, bunlara ayrılacak ödenek, personele ve diğer görevlilere verilecek ücretler, kurulların masrafları ile diğer yönetim ve hizmet giderleri, bilanço esasına ve yönetim kurulunca hazırlanacak bütçe talimatına göre belirlenir.

    (3) Yönetim kurulunun onayı ile harcamalara ilişkin işlemleri yürütmeye, tahsilatları sağlamaya Federasyon Başkanı yetkilidir. Federasyon Başkanı bu yetkisini, sınırlarını belirlemek kaydı ile başkan vekiline devredebilir. Harcama belgelerinin Başkan ve genel sekreter, Başkan ve başkan vekili veya başkan vekili ve genel sekreter tarafından imzalanması gerekmektedir.

    (4) Federasyon bütçesinin en az yüzde % 15'i eğitim, altyapı ve kulüplere yardım olarak ayrılabilir.

    Federasyonun gelirleri

    Madde 36 - (1) Federasyonun gelirleri şunlardır;

    a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay,

    b) Genel Müdürlük bütçesinden altyapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak kaynak,

    c) Katılım payı, başvuru harçları ve aidatlar,

    ç) Sporcu tescil, vize ve transfer ücretleri,

    d) Kulüplerin televizyon ve radyodan yapılacak faaliyet yayınlarından ve her türlü basın ve yayın organları ile yapacakları sözleşmelerden elde ettikleri gelirlerin %10' u ile faaliyetlerin televizyon ve radyo yayınlarından elde edilecek gelirler,

    e) Faaliyet gelirlerinin kesintilerden sonra kalan net meblağ,

    f) Sponsorluk gelirleri,

    g) Reklâm, basılı yayın ve basılı evrak gelirleri,

    ğ) Ceza ve itiraz gelirleri,

    h) Yardım ve bağışlar,

    ı) Kira ve işletme gelirleri,

    i) Diğer gelirler.

    (2) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak toplam tutar ile gerektiğinde alt yapı ve eğitime ilişkin projelerinin desteklenmesi amacıyla tahsis edilecek kaynak, Genel Müdürlüğün yıllık harcama programı dikkate alınarak, Federasyon hesabına aktarılır.

    (3) Federasyonun tüm gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

    Federasyonun giderleri

    Madde 37 - (1) Federasyon, görevlerini yerine getirebilmek için bütçe esasları çerçevesinde gerekli bütün harcamalarını yapar.

    (2) Federasyon; ihtiyacı olan ve amacına uygun her türlü menkul ve gayrimenkul malları bütçe esasları ve genel kurul kararları dahilinde almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, işletmeye, ortaklık kurmaya, gayri menkulleri üzerinde ipotek ve her türlü hak ve mükellefiyetler tesis etmeye ve bağış kabulüne, gerektiğinde sutopu malzemeleri ithal etmeye, nakitlerini yönetim kurulunun kararları doğrultusunda değerlendirmeye yetkilidir.

    (3) Harcamalarla ilgili usul ve esaslar, yönetim kurulunca çıkarılacak talimatta belirtilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

    Genel Müdürlük ile ilişkiler

    Madde 38 - (1) Federasyon ihtiyacı halinde, Genel Müdürlüğün mülkiyetinde bulunan menkul veya gayrimenkulların bedelsiz olarak kırk dokuz yıl süre ile tahsisi için başvurur. Tahsisin süresi, konusu, başka federasyonlar veya Genel Müdürlük tarafından kullanılıp kullanılamayacağı, kullanımındaki gayrimenkulların ortak kullanımı halinde, bakım onarım masrafları ve tesislerde istihdam edilecek personelin niteliği, özlük hakları ile Genel Müdürlük personelinden faydalanma usul ve esasları Genel Müdürlük ile Federasyon arasında yapılacak protokol ile tespit olunur.

    (2) Bu protokolde, Genel Müdürlük personelinden, kimlerin, hangi şartlarda ve ne kadar süre ile Federasyonda çalıştırılacağı, tesislerin hangilerinden ne şartlarla Federasyonun veya kulüplerin yararlanabileceği gösterilir.

    (3) Genel Müdürlükçe tahsis edilen menkul ve gayrimenkullar tahsis amacı dışında kullanılamaz, kullanıldığının tespiti halinde tahsis iptal edilir.

    (4) Ödül ve sponsorluk işlemleri, 3289 sayılı Kanunun değişik Ek-3 üncü maddesi ile bu maddeye istinaden çıkarılan, yönetmelikler çerçevesinde yürütülür.

    (5) Federasyon; lisanslı sporcu ve spor kulüplerine ait istatistiki bilgileri içeren formları hazırlayarak iki ayda bir Genel Müdürlüğe gönderir.

    Kulüpler

    Madde 39 - (1) Sutopu kulüpleri Sutopu Federasyonu tarafından tescil edilir. Sutopu faaliyetinde bulunan kulüpler, Federasyonun belirleyeceği tescil şart ve esaslarını yerine getireceğini taahhüt edip, tescil ücretini ödedikten sonra tescil edilir ve belgesi verilir.

    Sutopu kulüplerinin devri ve şirketleşme

    Madde 40 - (1) Sutopu dalında faaliyet gösteren kulüpler, sutopu şubelerini kanunlarla belirtilen şekil ve esaslara göre kuracakları veya kurulmuş olan şirketlere devredebilirler. Kulüplerin şirketleşmesi halinde, tescilli bulundukları yerden başka yere nakilleri yapılmaz. Devirlerde sutopunun yayılması, güçlenmesi ve yararları ön planda tutulur. Bu Ana Statüde belirlenen esaslara ve yönetim kurulunca konulacak kurallara uyulması zorunludur.

    Yayınların düzenlenmesi

    Madde 41 - (1) Sutopu faaliyetlerinin televizyon, radyo ve her türlü teknik cihaz ve benzeri araçlarla yayınlanmasına, yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına yönetim kurulu yetkilidir.

    (2) Bu yetki kullanılırken, kulüplerin ve Federasyonun yararları ön planda tutulur.

    Talimatlar

    Madde 42 - (1) Bu Ana Statü ile belirlenen konularda çıkarılacak olan talimat ile diğer alt düzenleyici işlemler, yönetim kurulu tarafından düzenlenir. Ancak, ödül ve yardım talimatları genel kurulun onayına sunulur. Yönetim kurulu tarafından düzenlenen ve genel kurulca onaylanan talimatlar ile diğer alt düzenleyici işlemler Genel Müdürlüğün ve Federasyonun internet sayfalarında yayınlanarak yürürlüğe girer.

    (2) Milli sporculara Türkiye Sutopu Federasyonu Başkanlığı tarafından Milli Sporcu Belgesinin düzenlenmesinde, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 11/2/2006 tarihli ve 26077 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Bakanlığın gözetim ve denetimi

    Madde 43 - (1) Federasyonun her türlü faaliyet ve işlemleri Bakanlığın gözetim ve denetimine tabidir.

    (2) Denetim sonucunda, görevi başında kalmasında sakınca görülen Federasyon Başkanı veya yönetim kurulu üyeleri hakkında karar alınmak üzere Bakan, genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

    İhtilafların çözümü

    Madde 44 - (1) Federasyonun denetimine ilişkin hususlar hariç olmak üzere, Genel Müdürlük ile Federasyon arasında çıkacak her türlü ihtilaf, Tahkim Kurulunca belirlenecek bir üyenin başkanlığında, Genel Müdürlük ve Federasyonca görevlendirilecek üçer kişiden oluşturulacak komisyon tarafından görüşülerek kesin karara bağlanır.

    Yürürlük

    Madde 45 - (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 46 - (1) Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Sutopu Federasyonu Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar