ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

    Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği

    Çay İşletmeleri Gn. Md.

    Resmi Gazete Tarihi: 10/04/1994

    Resmi Gazete Sayısı: 21901

    BİRİNCİ KISIM

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç,Kapsam ve Tanımlar

    Amaç ve Kapsam

    Madde l- Bu Yönetmelik, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulunun, teşkilat ve görevleri ile Teftiş Kurulu Başkanı,Müfettişler,Müfettiş Yardımcı

    ları ve Teftiş Kurulu Şube Müdürlüğünün görev,yetki ve sorumluluklarını,teftiş edilenlerin sorumluluklarını,Teftiş Kurulu Başkanı ile Müfettiş ve Müfettiş Yar

    dımcılarının atanmalarını,özlük haklarını ve Teftiş Kurulu ile Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının çalışma esas ve usullerini kapsar.

    Tanımlar

    Madde 2 -(Değişik 20 Mayıs 2002 tarih ve 24760 sayılı Resmi Gazete Madde-1)

    Bu Yönetmelikte geçen;

    Genel Müdürlük : Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,

    Genel Müdürlük Makamı : Çay İşletmeleri Genel Müdürünü,

    Teftiş Kurulu : Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulunu,

    Kurul Başkanı : Teftiş Kurulu Başkanını,

    Refakat Müfettişi : Teftiş Kurulu Başkanına yardımcı olmak üzere görevlendirilen Müfettişleri,

    Müfettiş : Teftiş Kurulu Başkanı ile Başmüfettiş ve Müfettişleri,

    Müfettiş Yardımcısı : Yetkili ve yetkisiz Müfettiş Yardımcılarını,

    Şube Müdürlüğü : Teftiş Kurulu Şube Müdürlüğünü,

    Şube Müdürlüğü Personeli : Teftiş Kurulu Şube Müdürlüğünde görevli Müdür, Şef,Memur,Sekreter ve Daktilograf kadrolarındaki

    memurları,

    ÖSYM : Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Teşkilat

    Teşkilat ve Bağlılık

    Madde 3- Teftiş Kurulu bir Başkan ve yeteri kadar Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısından oluşur. Kurul doğrudan Genel Müdüre bağlıdır.

    Kurulun yazı,hesap,arşiv,kütüphane ve benzeri işleri Başkanlığa bağlı Şu

    be Müdürlüğünce yürütülür.

    Görev Merkezi

    Madde 4 - Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu'nun görev merkezi Rize'dir. Bu merkez müfettişlerin de görev merkezidir.

    Teftiş Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük Makamının onayını alarak, devam

    lı denetim ve teftişi sağlamak amacıyla, müfettiş bulundurulmasını gerektiren büyük illerde görev merkezi tesis edebilir veya aynı yolla kaldırabilir.

    Bu çalışma merkezlerinde, Makamca verilen emirlerin yerine getirilmesi, büro hizmetlerinin yürütülmesi,müfettişlerin büroyla ilişkilerinin düzenlenme

    si konularında o merkezdeki kıdemli müfettişlerden biri Başkanlıkça görevlendi

    rilir.

    İKİNCİ KISIM

    BİRİNCİ BÖLÜM : Teftiş Kurulu

    Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın Görev ve Yetkileri

    Madde 5- Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın görev ve yetkileri şunlardır.

    Genel Müdürün emri ve onayı üzerine;

    a) Genel Müdürlüğün tüm birimlerinde teftişin etkin bir şekilde yürütülmesi hususunda genel prensipleri tespit etmek ve personelin verimli çalışmaları

    nı teşvik edici teftiş sistemini geliştirmek,

    b) Genel Müdürlüğün tüm birimlerinde her türlü inceleme, araştırma, soruşturma ve teftiş yapmak,

    c) Genel Müdürlük Makamı'nca verilen teftiş hizmetleriyle ilgili diğer işleri yapmak.

    İKİNCİ BÖLÜM : Teftiş Kurulu Başkanının Atanması,Görev,Yetki ve Sorumlulukları Teftiş Kurulu Başkanının Atanması

    Madde 6-(Değişik 15 Haziran 1999 tarih ve 23726 sayılı Resmi Gazete Madde-1)

    Teftiş Kurulu Başkanı, 1 inci derece kadroya atanma şartlarını haiz Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü başmüfettişleri arasından Yönetim Kurulunca atanır.

    Teftiş Kurulu Başkanı'nın Görev,Yetki ve Sorumlulukları

    Madde 7- Teftiş Kurulu Başkanı,Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Müfetti

    şi sıfat ve yetkisine sahip olup, Genel Müdürlük Makamının emir veya onayı üze

    rine doğrudan Genel Müdür adına aşağıdaki görevleri yapar:

    a) Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 5 inci maddede belirlenen görevlerini yürütmek

    b) Teftiş Kurulunu yönetmek,Müfettişlerin çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,

    c) Gerektiğinde bizzat teftiş,denetim,inceleme ve soruşturma yapmak,

    d) Müfettişlerden gelen raporları incelemek,eksikliklerinin giderilmesini sağlamak,ilgili mercilere göndermek,ilgililerce alınacak tedbirleri ve yapılacak işlemlerin sonuçlarını takip etmek ve alınması gereken tedbirlerle ilgili tek

    liflerde bulunmak,

    e) Teftiş Kurulu Başkanlığına intikâl eden teftiş, denetim, inceleme veya soruşturmayı gerektiren konuları Genel Müdürlük Makamına sunmak,

    f) Müfettiş Yardımcılarının işe alınması ve 3 yıllık staj döneminde yetişmelerini sağlayıcı tedbirleri almak,

    g) Müfettişlerin mesleki ve ilmi çalışmalarını teşvik ve tanzim etmek, gerekirse başarılı tetkik sonuçlarının yayımlanmasını sağlamak,

    h) Kurulun çalışmalarına ait yıllık faaliyet raporları düzenlemek ve Genel Müdürlük Makamına arz etmek,

    ı) Görev alanına giren konularda,uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yeter

    sizliği ve aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaparak,alınma

    sı gereken kanuni ve idari tedbirler konusunda Genel Müdürlük Makamına teklif

    lerde bulunmak,

    İ) Teftiş Kurulu uygulamaları hakkında yönergeler çıkarmak,

    j) Genel Müdürlük Makamınca Teftiş hizmetleriyle ilgili olarak verilecek diğer görevleri yapmak.

    Teftiş Kurulu Başkanına Yardım

    Madde 8- Teftiş Kurulu Başkanı, kendisine yardımcı olmak üzere yeterli sa

    yıda müfettişi, "Refakat Müfettişi" olarak görevlendirebilir. Refakat Müfet

    tişlerinin görev alanları Başkanca belirlenir ve duyurulur. Refakat Müfettişliği görev süresi en fazla l yıl olup, süresi dolanlar yeniden görevlendirilebilir.

    Teftiş Kurulu Başkanına Vekâlet

    Madde 9- Kurul Başkanı; geçici sebeplerle görevden ayrıldığında, Başkan

    lığa tayin şartlarını taşıyan Refakat Müfettişlerinden birine vekâlet görevi verir. Herhangi bir sebeple Teftiş Kurulu Başkanlığının boşalması halinde vekâ

    let görevi Makam Onayı ile belirlenir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Müfettişler

    Müfettişlerin Görev,Yetki ve Sorumlulukları

    Madde 10- Genel Müdürlük Müfettişleri Genel Müdürlük Makamına bağlı olup, doğrudan doğruya Genel Müdür adına;

    a) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Merkez, Taşra Teşkilatı, iştirak ve or

    taklıklarında teftişin etkin bir şekilde yürütülmesi hususunda genel prensipleri tespit etmek ve personelin verimli çalışmasını teşvik edici teftiş sistemini geliştirmek,

    b) (a) bendinde sayılan birimlerde her türlü inceleme, araştırma, soruşturma ve teftiş yapmak,

    c) Teftiş ve inceleme sırasında öğrenmiş oldukları ve görev emrinin dışında kalan yolsuzluklar için,sorumlular hakkında,tabi oldukları soruşturma usulüne uygun olarak, gecikmeden hadiseye el koyabilmek üzere durumu hemen Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirmek, gecikmesinde zarar umulan ve delillerin kaybına meydan verebilecek hallerde delilleri toplamak,

    d) Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak, görülecek yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştır

    mak ve işlerin istenen seviyede yürümesini sağlamak için alınması gereken tedbir

    leri ve düşünceleri raporla Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirmek,

    e) Refakatlerine verilecek Müfettiş Yardımcılarının yetiştirilmelerini sağ

    lamak,

    f) Çeşitli konularda yurt içinde ve dışında araştırmalar yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak,

    g) Genel Müdürlük Makamınca verilecek teftiş ve denetim hizmetleriyle il

    gili diğer vazifeleri yapmak ile. görevli ve yetkilidirler.

    Müfettişler yetkilerini tam olarak kullanmaktan,görevlerini eksiksiz ola

    rak yerine getirmekten mevzuat çerçevesinde sorumludurlar.

    Görevlendirme

    Madde 11- Müfettişler Genel Müdürlük Makamının emri ve onayı üzerine Teftiş Kurulu Başkanından aldıkları talimatla görev yaparlar.

    Aldıkları görevlerin sonuçlarını Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirirler.

    Müfettişlerin Uyacakları Hususlar

    Madde 12- Müfettişler,bulundukları yerlerde görev ve sıfatlarının gerek

    tirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda buluna

    mazlar.

    Müfettişler;

    a) İcraya müdahale edemezler.

    b) Evrak, defter ve kayıtlar üzerine şerh veremezler, ilave ve düzeltme ya

    pamazlar .

    c) Teftişe tabi kimselerle hususi münasebetler tesis edemezler. Beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar,bu yasakların dışındadır.

    d) Teftişe gidecekleri yerleri,yapacakları işleri ve görevleri dolayısıyla edindikleri gizli bilgi ve belgeleri açıklayamazlar.

    Görevden Uzaklaştırma

    Madde 13- Müfettişler görevlendirildikleri hususlarla ilgili olarak;

    a) Para ve para hükmündeki belge ve senetleri,her türlü mal ve ayniyatı, bunların hesap,belge ve defterlerini göstermekten ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınan,

    b) İrtikap, ihtilas, zimmete para geçirme, hırsızlık, evrakta sahtecilik, kayıtlarda tahrifat,inancı kötüye kullanma,dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı suç

    ları işlediklerine dair kuvvetli deliller bulunan,

    c) Teftiş, inceleme ve soruşturmayı engelleyecek, güçleştirecek veya yanlış yönlere sürükleyecek davranışlarda bulunduğu kanaatine varılan,

    d) Haklarında açılan soruşturma sırasında görev başında bulunması kuruluş veya görevli bulunduğu birim için sakıncalı olan,

    e) 19/4/1990 tarih ve 3628 sayılı "Mal bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun" 17 nci maddesine giren eylemlerde bulunan,

    f) Teftiş, inceleme ve soruşturma sırasında sorulan sorulara cevap vermek

    ten kaçınan,

    Personeli usulüne göre görevden uzaklaştırabilirler.

    Görevden uzaklaştırma tedbir i, tef t iş ve tahkikatın her aşamasında alınabi

    lir. Ancak,görevden uzaklaştırılan kişinin görevi başında kalmasının sakıncalı olduğunun açık bir şekilde ortaya konması, (a) bendinde yazılı hususun ise,bir tutanakla tespit edilmesi gerekir.

    Herhangi bir personelin görevden "Uzaklaştırılması nedeniyle işlerin aksa

    maması için gereken tedbirler o işyerinin amirince alınır. Görevden uzaklaştı

    rılan personelin görevini müfettiş üstlenemez.

    Görevden uzaklaştırma keyfiyeti; Müfettiş tarafından gerekçesiyle birlikte ilgili personele, Teftiş Kurulu Başkanlığına ve diğer ilgililere yazıyla hemen bildirilir.

    Teftiş ve tahkikat neticesinde suçun işlendiğinin anlaşılamadığı veya ye

    terli delil bulunamadığı hallerde; görevden uzaklaştırılmış olan memur ve diğer personel Müfettişin derhal vereceği rapor üzerine, atamaya yetkili amirlerince bekletilmeksizin görevine iade edilir.

    Görevden uzaklaştırılması gereken memurlar hakkında,işledikleri suçların nev'i ve mahiyetine göre kanuni esaslar dahilinde takibat yapılır.

    Görevden uzaklaştırılana ait soruşturma ile merkezdeki ünitelerce bu so

    ruşturmaya ait rapor üzerine yapılacak işlemin diğer işlerden öncelikle tamamlan

    ması ve sonuçlandırılması zorunludur.

    Müşterek Çalışmalar

    Madde 14- Yıllık teftiş,denetim,inceleme ve soruşturma programlarının grup

    lar halinde uygulanmasında her gruba dahil müfettişlerden en kıdemlisi çalışma

    ları düzenler. Ayrıca; işe başlarken ve çalışmaların devamı sırasında teftiş ve tetkiklere verilecek en uygun yönü tayin,işlerin seyrini takip ve sonuç alınma

    sını sağlayabilecek, fuar ve tedbirlerin uygulanmasını temin eder,çalışmaların seyri hakkında zaman zaman veya talep halinde Başkanlığa özet bilgi veya ara rapor verir ve grup faaliyetlerinin sona ermesini takip eden bir ay içinde ça

    lışmaların neticelerini,düzenleyecekleri raporlarda belirtir.

    Başkana yardımla görevlendirilen "Refakat Müfettişleri" nin müşterek çalış

    malarda görev alması halinde,grup koordinatörü,refakat müfettişidir.

    İşlerin Süresinde Bitirilememesi ve İşin Devri

    Madde 15- Müfettişler,kendilerine verilen işleri ara vermeden Teftiş Ku

    rulu Başkanlığınca belirtilen süreler içinde bizzat yapıp bitirirler. Süresinde tamamlanamayacağı anlaşılan işler hakkında Teftiş Kurulu Başkanlığına zamanında bilgi verip alacakları talimata göre hareket ederler.

    Müfettişlere verilen işin devredilmemesi asıldır. Geri bırakma ve devir zorunluluğu doğarsa;Müfettişler ellerindeki işleri,Teftiş Kurulu Başkanının ya

    zılı emri veya müsaadesi ile başka bir Müfettişe devredebilir.

    Devredilecek işler için devri yapacak olan Müfettiş bir "devir notu" ha

    zırlar. En az üç nüsha olarak hazırlanacak devir notunda;

    -Devredilen işin ne olduğu,

    -Devir gününe kadar;

    İşin hangi kısmının ne dereceye kadar incelendiği,

    İş hakkında ne gibi görüş ve kanaate varıldığı,

    Beliren görüş ve kanaat olarak,o işin özelliğine göre bundan sonraki en uygun inceleme ve soruşturma şeklinin ne olması gerekeceği,

    hakkındaki düşüncelerini yazar.

    Bundan başka devredilen işe ait bütün belgeleri sıra numarası altında gös

    teren dizi pusulasının bir nüshasını,işe ait defter ve belgelerle birlikte,işi devralan Müfettişe imza karşılığı verir.

    Devir notunun ve dizi pusulasının ikinci nüshası bir yazı ile devreden Mü

    fettiş tarafından Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilir. Üçüncü nüsha devreden Müfettişte kalır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Teftiş Kurulu Şube Müdürlüğü

    Teftiş Kurulu Şube Müdürü ile Diğer Görevlilerin;Görev,Yetki ve Sorumlu

    lukları

    Madde 16- Şube Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanının emri altında bir Şube Müdürü ve yeterli sayıda personelden teşekkül eder.

    Teftiş Kurulu Şube Müdürlüğü'nün Görevleri Şunlardır

    a) Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal eden her türlü evrakın kaydını tut

    mak ve cevaplarını sevk etmek,

    b) Müfettişlerden gelen rapor ve tahkikat evrakını kayıt etmek ve ilgili olduğu yerlere vererek takip etmek,

    c) İşleri biten rapor ve evrakı düzenli bir şekilde muhafaza etmek,

    d) Müfettişlerin çalışma ve hakkediş cetvellerini zamanında inceleyerek tahakkuka ait işlemi hazırlamak,

    e) Teftiş Kurulunun çalışmaları ile ilgili kayıt ve dosyaları tutmak,

    f) Teftiş Kurulu Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. Müdürlüğün idaresinden Başkan ve Başkana yardımla görevlendirilen Müfettişlere karşı birinci derecede Şube Müdürü sorumludur. Büro işlerinde gizlilik esastır. Şube Müdürü ve Şube Müdürlüğü personeli rapor, yazışma ve dosyaları,Başkanlığın izni olmadan kimseye gösteremez,veremez ve görevleri dolayısıyla edindikleri bil

    gileri açıklayamazlar.

    ÜÇÜNCÜ KISIM

    BİRİNCİ BÖLÜM : Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Müfettişliğine Giriş

    Madde 17 -(Değişik 20 Mayıs 2002 tarih ve 24760 sayılı Resmi Gazete Madde-2)

    Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü müfettişliğine, müfettiş yardım

    cısı olarak girilir. Müfettişliğe, müfettiş yardımcılığından geçilir. Müfettiş yardımcılığına atanabilmek için, eleme ve giriş sınavlarını kazanmak gerekmektedir. Eleme sınavı, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik Hükümlerine göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılır. Bu yönetmelik hükümlerine göre yapılacak giriş sınavı ise yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur.

    Müfettiş Yardımcılığına tayin edilebilmek için yapılacak giriş sınavını kazanmak şarttır.

    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Kurulu

    Madde 18- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı giriş sı

    navını yapacak kurul Genel Müdürlük Makamının onayı ile Teftiş Kurulu Başkanının Başkanlığında dört Müfettişten oluşur. Ayrıca iki yedek üye tespit edilir.

    Giriş sınavında yabancı dil bilgisinin değerlendirilmesi için gerektiğin

    de ilgili fakülte ve yüksekokulların öğretim üyelerinden yararlanılabilir.

    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Şartları

    Madde 19 -(Değişik 20 Mayıs 2002 tarih ve 24760 sayılı Resmi Gazete Madde-3)

    Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı sınavına katılabilmek için;

    a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri taşımak,

    b) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış bulunmak (Askerliğini yapmış olanlar için bu sınıra iki sene eklenir),

    c) Hukuk, Siyasal Bilgiler,İktisat,İşletme,İktisadi ve İdari Bilimler Fa

    külteleri ile en az dört yıl eğitim veren ve denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yerli ve yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak,

    d) Karakter ve vasıfları yönünden Müfettiş Yardımcılığına engel bir hali bulunmamak,

    e) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğe göre yapılacak Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı'ndan yeterli puanı almış olmak ( Yeterli puan, her sınav dönemi için Teftiş Kurulu Başkanlığınca tespit ve ilan edilecek puanı ifade eder.),

    gerekir.

    (d) bendinde belirtilen husus,sadece yazılı sınavı kazanan adaylar yönün

    den söz konusu olup;sözlü sınavdan önce Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca yapılacak inceleme ile tespit edilir.

    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı

    Madde 20 - (Değişik 15 Haziran 1999 tarih ve 23726 sayılı Resmi Gazete Madde-2)

    Giriş sınavının yapılış tarihleri, yapılacağı yerler ve giriş koşulları Türkiye genelinde yayımlanan en az iki gazetede du

    yurulur.

    Son ilan,sınav tarihinden en az bir ay önce yapılır.

    Adayların başvuru ve kayıt süresi, sınavların başlama tarihinden en çok 15 gün öncesine kadar devam edecek şekilde tespit olunur.

    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı İşlemleri

    Madde 21 -(Değişik 20 Mayıs 2002 tarih ve 24760 sayılı Resmi Gazete Madde-4)

    Sınava girmek isteyenler Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına, Yüksek Öğrenim Kurumu diploma veya bitirme belgesi ile Eleme Sınavı Sonuç Belgesinin aslı veya onaylı sureti, iki fotoğraf ve Teşekkülümüzden temin edecekleri aday formu ile müracaat ederler .

    Aday Formunda adı ve soyadı,doğum yeri ve tarihi,mezun olunan yüksek öğre

    tim kurumu ve gerekli diğer bilgiler bulunur.

    Yazılı sınavı kazanan adaylardan sözlü sınavdan önce aşağıdaki belgeler istenir.

    a) Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti,

    b) Sağlam ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarına dayanıklı olduğuna dair tam teşekküllü resmi hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu,

    c) Askerlik görevini yaptığını veya tecil durumunu gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti,

    d) 4,5x6 ebadında 6 adet fotoğraf,

    e) Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıka kaydı belgesi,

    f) Kendi el yazısı ile özgeçmişi,

    (Bu özgeçmişte baba ve ana adları ile meslek veya işleri, ilk orta ve yüksek öğretim yaptığı okulların ad ve yerleri, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişi ile yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı belirtilir)

    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Yerleri

    Madde 22- Aranan şartları taşıyan istekliler, yazılı ve sözlü olmak üzere iki sınava tabi tutulur.

    Yazılı sınavlar Rize, Ankara ve İstanbul illerinden birinde veya gerekli görülenlerinde, sözlü sınav ise Rize'de yapılır.

    Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Adaylık Belgesi

    Madde 23- Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına katılacaklara Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca fotoğraflı "Adaylık Belgesi" verilir. Sınavlara, ancak bu belgenin gösterilmesi suretiyle girilebilir.

    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Konuları

    Madde 24- Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı aşağıdaki konulardan seçilmek suretiyle ve yürürlükteki mevzuat hükümleri esas alınarak yapılır.

    A - HUKUK

    a) Anayasa Hukuku (Genel Esaslar)

    b) İdare Hukukunun Genel Esasları,İdari Yargı,İdari Teşkilat

    c) Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler)

    d) Medeni Hukuk (Genel Esaslar ve Ayni Haklar)

    e) Borçlar Hukuku (Genel Esaslar)

    f) Ticaret Hukuku (Genel Esaslar ve Kıymetli Evrak)

    g) Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku (Genel Esaslar )

    h) İş Hukuku (Genel Esaslar)

    B - İKTİSAT

    a) İktisat Teorisi (Mikro-Makro Ekonomi)

    b) Güncel Ekonomik Sorunlar

    c) Para-Banka,Kredi ve Konjonktür

    d) Milli Gelir

    e) Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar

    f) İşletme Denetimi ve Finansal Yönetim

    C - MALİYE

    a) Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası

    b) Türk Vergi Kanunlarının Esasları

    c) Kamu Giderleri ve Gider Kanunlarının Esasları

    d) Bütçe ve Bütçe Çeşitleri

    e) Kamu Borçları

    D - MUHASEBE

    a) Genel Muhasebe

    b) Sınai Muhasebe

    c) Bilanço Analizi ve Teknikleri

    E - İSTATİSTİK-MATEMATİK

    a) İstatistik

    b) Matematik

    c) Ticari Hesap

    F - YABANCI DİL

    a) İngilizce

    b) Fransızca

    c) Almanca

    dillerinden birisi. Sınavları sevk ve idare sorumluluğu sınav kuruluna ait olmakla birlikte yukarıda kayıtlı konulara ait yazılı sınav soruları gerektiğin

    de ÖSYM'ye hazırlattırılabilir veya uygulattırılabilir.

    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Notlarının Değerlendirilmesi ve Sınav Sonrası İşlemler

    Madde 25- Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için her konudan 100 tam puan üzerinden 60'dan az olmamak üzere ortalama 65 puan almak gerekir.

    Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar,sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınavda adayların yazılı sınav konuları ve genel kültür konularındaki bilgileri

    nin yoklanması yanında;zekâ,muhakeme ve konuşma yetenekleri de dikkate alınır.

    Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav kurulu üyelerinin her biri

    nin 100 tam puan üzerinden verdiği notlar ortalamasının 65'den aşağı olmaması şarttır.

    Giriş sınavı notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır.

    Sınavda başarı gösterenlerin sayısı,kadro sayısından fazla olursa giriş sınav notu üstün olanlar tercih edilir. Giriş sınav notunun eşitliği halinde; yabancı dil notu üstün olan aday öncelik kazanır.Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

    Sınav sonuçları,sınav kurulu tarafından tutanakla tespit edilir. Sınavı başaranlara Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından gerekli tebligat yapılır.

    Aynı giriş sınavında başarı gösterenlerin Müfettiş Yardımcılığına tayin

    leri sınavdaki derece sırasına göre yapılır.

    İKİNCİ BÖLÜM : Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi

    Madde 26- Müfettiş Yardımcılarının yetiştirilmesinde şu esaslara uyulur.

    a) Kişiliklerini mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirmek,

    b) Yetki alanına giren yürürlükteki mevzuat ile teftiş ve soruşturma ko

    nularında tecrübe ve uzmanlık kazanmalarını sağlamak,

    c) Bilimsel çalışma,araştırma ve bilgisayar gibi çağdaş araç ve gereçler

    den yararlanma alışkanlığını kazandırmak,

    d) Yabancı dil bilgilerinin gelişmesi hususunda imkân sağlamak,

    e) Sosyal, kültürel ve beceri temelli etkinliklere aktif olarak katılmala

    rını sağlamak amacıyla yol gösterici ve teşvik edici olmak.

    Müfettiş Yardımcılarını Yetiştirme Programı

    Madde 27- Müfettiş Yardımcıları, 3 yıllık yardımcılık döneminde aşağıdaki programa göre yetiştirilirler.

    a) Birinci dönem çalışmaları;

    Bu dönem çalışmaları, Teftiş Kurulu Başkanlığınca kurul yetki alanına gi

    ren teftiş,denetim,inceleme,araştırma ve soruşturma ile ilgili yürürlükteki mev

    zuatın yardımcılara öğretilmesi,lisan bilgilerinin geliştirilmesi amacıyla hiz

    met içi eğitim şeklinde düzenlenir.

    b) İkinci dönem çalışmaları;

    Bu dönem çalışmaları, Merkez ya da Taşra birimlerinin teftişinde grup ha

    linde yapılır. Bu teftişler, Müfettiş Yardımcılarını yetiştirmeye yönelik özel gayeli teftişlerdir. Yetiştirme görevi, Müfettiş Yardımcılarının sayısına göre bir veya birkaç Müfettişe verilir.

    Müfettiş Yardımcıları belirlenen süre içinde refakatında bulundukları Mü

    fettişin gözetim ve denetimi altındadırlar. Kendilerine verilen görevleri Müfet

    tişin talimatına göre yerine getirirler, tek başlarına inceleme, teftiş ve soruş

    turma yapamazlar, rapor düzenleyemezler. Müfettiş Yardımcılarının yetiştirilmesi için Kurul Başkanlığınca bir çalışma programı düzenlenir.

    Grup Başkanları programlarını; mevzuat ve tatbikatı ile teftiş ve tahkik usullerinin yeteri derecede öğrenilmesini sağlayacak şekilde düzenler ve uygu

    larlar. Müfettişler Müfettiş Yardımcılarının çalışmalarını, en iyi şekilde yetişmelerini sağlayacak tarzda düzenlerler.

    c) Üçüncü dönem çalışmaları;

    Birinci ve ikinci dönem çalışmalarını başarı ile bitiren Müfettiş Yardım

    cılarına, yanında çalıştıkları Müfettişlerin mütalâaları da alınarak,Teftiş Ku

    rulu Başkanlığınca re'sen teftiş, tetkik ve tahkik yetkisi verilebilir.

    Re'sen teftiş, tetkik ve tahkike yetkili kılınan Müfettiş Yardımcıları; Tek başlarına veya gerektiğinde diğer yardımcılarla ya da Müfettişlerle birlikte gö

    rev yaparlar.

    Müfettiş Yardımcılarının üçüncü döneme ait çalışmaları yetişmelerinin ta

    mamlanması hususu gözetilerek, Teftiş Kurulu Başkanlığınca düzenlenir.

    Yeterlik Sınavından Önce Kuruldan Çıkarılma

    Madde 28- Müfettiş Yardımcılığı döneminde,Müfettişlik kariyer ve vasıf

    ları ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları sabit olanlar,"Yeterlik Sınavı" beklenmeksizin Teftiş Kurulu dışında başka bir memuriyete nakledilirler.

    Müfettiş Yardımcılığı Dönemi ve Yeterlik Sınavı

    Madde 29- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü müfettiş Yardımcıları üç yıllık bir staj döneminden sonra yeterlik sınavına tabi tutulurlar.

    Yazılı ve sözlü olarak iki bölümde yapılacak yeterlik sınavının tarih,saat ve yeri sınav tarihinden en az l ay önce ilgililere duyurulur.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Müfettişliğe Atama

    Müfettiş Yeterlik Sınavı Kurulu

    Madde 30- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Müfettişliği yeterlik sınavını bu Yönetmeliği n 18 inci maddesinde belirtilen sınav kurulu yapar.

    Sınavlar,yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yapılır.

    Yeterlik Sınavı Programı

    Madde 31- Müfettiş Yardımcılarının üç yıllık dönemde kazandıkları mesleki bilgi ve tecrübe derecesinin anlaşılması için yapılacak yeterlik sınavı aşağıda kapsamı belirlenen "Yürürlükteki Mevzuat ve Uygulama", "Muhasebe" ile "Teftiş, İn

    celeme ve Soruşturma Yöntemleri"nden sorular seçilmek suretiyle bir veya birkaç bölümde yapılır.

    A - Mevzuat ve Tatbikatı:

    a) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra Teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarına ait genel hükümler,

    b) Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Yönetim ve Denetlenmesine ait hükümler,

    c) Devlet Memurları Kanunu ile ilgili hükümler,

    d) İş Kanunu,

    e) Vergi, Resim ve Harçlar ile diğer Devlet gelirlerine ait hükümler,

    f) Sosyal Sigortalar Kanunu,

    g) Harcırah Kanunu,

    h) Türk Ticaret Kanunu,

    i) Türk Ceza Kanunu,

    j) Borçlar Kanunu,

    B - Muhasebe:

    a) Muhasebe (Genel),

    b) Şirketler Muhasebesi,

    c) Bilanço Analizi ve Teknikleri,

    C - Teftiş, İnceleme ve Soruşturma Yöntemleri:

    a) Özel Soruşturma usulü getiren kanunlar,

    b) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu,

    c) Raporlama Teknikleri ve Teftiş Yöntemleri,

    d) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği . Yetişme Notu

    Madde 32- Yetişme notu aşağıda belirtilen konulardan her biri için verilen notlar ortalaması alınarak tespit edilir.

    a) Kurs ve Seminer notu (Kurs ve Seminer sonunda aldıkları notlar ortala

    ması),

    b) Etüt ve inceleme notu (Müfettiş Yardımcılarına verilen etüt ve inceleme sonucu düzenledikleri raporlara verilen not),

    c) Teftiş ve denetim notu (Yetkili Müfettiş Yardımcılarının yaptıkları teftiş ve denetim sonunda düzenledikleri raporlara verilen not),

    d) Tahkikat notu (Yetkili Müfettiş Yardımcılarının yaptıkları soruşturma sonunda düzenledikleri raporlara verilen not),

    e) Özel Not (Müfettiş Yardımcılarının nitelikleri, tutum ve davranışları, meslek bilgileri,çalışkanlıkları ve mesleki liyakatları hakkında yanında çalış

    tıkları müfettişler ve Kurul Başkanı tarafından verilen notlar).

    Her bölümden verilecek notun 60'dan,yetişme notu ortalamasının ise 65'den aşağı olmaması gerekir.

    Yeterlik Sınavı Notlarının Değerlendirilmesi

    Madde 33- Yeterlik Notu: Yetişme notu, yazılı sınav ve sözlü sınav notu ortalamasından oluşur.

    Yazılı sınav kağıtları, Sınav Kurulu üyeleri tarafından 100 tam puan üzerin

    den değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için üyelerin verdiği notların ortalamasının en az 65 olması gerekir.

    Yazılı sınavda başarılı olan müfettiş yardımcıları sözlü sınava tabi tutu

    lurlar. Sözlü sınavda müfettiş yardımcılarına Sınav Kurulu üyelerinin her biri 100 tam puan üzerinden puan verir. Verilen puanların ortalaması, sözlü sınav pu

    anını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için bu puanın en az 65 olması şarttır.

    Yeterlik Sınavını Kazanamayanlar ve Sınava Girmeyenler

    Madde 34- Yeterlik Sınavını kazanamayanlar ya da mazeretsiz olarak sınava girmeyenler Kuruluşta durumlarına ve derecelerine uygun görülecek diğer bir gö

    reve nakledilirler.

    DÖRDÜNCÜ BOLÜM ; Yükselme,Kıdem ve Müfettişlik Güvencesi

    Yükselme

    Madde 35- Yeterlik Sınavını başarıyla verip Müfettişliğe atananların, maaş dereceleri itibariyle müteakip terfileri,genel hükümlere göre yapılır.

    Başmüfettişliğe Yükselme

    Madde 36- Başmüfettişliğe yükselmede esas mesleki yetenek, kıdem, gayret ve başarı ile Teftiş Kurulu Başkanlığı nezdinde bırakılacak umumi intiba ve kanaatin olumlu olmasıdır.

    Başmüfettişliğe aday olabilmek için; Müfettişin l inci derece kadroya ata

    nabilecek koşullara sahip olması gerekir.

    Müfettişlerin Kıdemi

    Madde 37- Müfettişlik kıdemine esas süre,müfettiş yardımcılığında,müfet

    tişlikte,müfettiş sıfat ve kadrosu korunmak şartıyla idari görevlerde ve ücret

    li ve ücretsiz tüm kanuni izinlerde geçirilen süredir.

    Müfettişlik kıdemine esas süreleri aynı olanlar için kıdem sırası; müfet

    tiş yardımcıları açısından giriş sınavındaki, müfettişler için yeterlik sınavın

    daki başarı derecelerine göre saptanır.

    Başmüfettişlerin kıdem sırası, her halde müfettişlerden Öncedir. Başmüfet

    tişler arasındaki kıdem sırasının tespitinde Başmüfettişliğe atanma tarihi, aynı tarihte atananlar için müfettişlik kıdemi, müfettişlik kıdemi de aynı olanlar için yeterlik sınavındaki başarı derecesi esas alınır.

    Teftiş Kurulundan Nakil ve İstifa Suretiyle Ayrılan Müfettişlerin Tekrar Kabulleri

    Madde 38- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulundan istifa sure

    tiyle veya naklen ayrılan Müfettişlerin Teftiş Kuruluna tekrar kabulleri, Genel Müdürlük makamının iznine bağlıdır.

    Teftiş Kurulu Başkanlığı yaptıktan sonra Müfettişliğe dönenler dönemleri

    nin en kıdemlisi sayılırlar. Aynı dönemde bu durumda birden fazla Müfettiş varsa, bunların kıdem sırasının tespitinde müfettişlik kıdemleri esas alınır.

    Müfettişlik sıfatını kazındıktan sonra bu görevden ayrılanlardan Müfet

    tişliğe dönenlerin kıdem sırası, 37 nci madde hükümlerine göre saptanır.

    Müfettişlik Güvencesi

    Madde 39- Teftiş Hizmetleri,diğer idari görevlerden ayrı bir kariyer ola

    rak düzenlendiğinden;Çay İşletmeleri Genel Müdürlük Müfettişleri kendi istekle

    ri dışında veya teftiş hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamaz; diğer idari görev

    lere atanamazlar.

    Sıhhi,ahlaki veya mesleki yetersizlik hallerinin;yargı kararı,sağlık ku

    rulu raporu,müfettiş raporu gibi belgelerle tevsiki esastır.

    Çay İşletmeleri Genel Müdürlük Müfettişlerinin Çalışma Anlayışı ve Amacı

    Madde 40- Teftişte esas amaç, denetlenen kurumun gelecekte daha mükemmel sonuçlar elde etmesine, yolsuzlukların ve usulsüzlüklerin en aza indirilmesine yönelik çözüm önerileri getirmektir.

    Çay İşletmeleri Genel Müdürlük Müfettişleri bu esastan hareketle;

    a) Kuruluştaki teftiş ve denetimin etkin bir şekilde yürütülmesini engelleyen hususları ve mükerrerlikleri tespit etmek,

    b) Yapılan işlem ve çalışmalar ile amaca yönelmede kullanılan yöntemlerin uy

    gunluğunu, harcamalar in yerinde olup olmadığını denetlemek,

    c) Mevzuattan ve standartlardan sapmalar varsa,bunları belirtmek ve ekonomik, sosyal,idari,hukuki nedenlerini tahlil ederek, sapmaların düzeltilmesi; iş ve hizmet verimi ile işletmelerdeki verimliliğin,üretimin ve kalitenin optimal ve ras

    yonel bir düzeye çıkarılması için öneriler geliştirmek,

    Amacını göz önünde tutarlar.

    Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Müfettişlerinin çalışma anlayışı etkin, ve

    rimli , iktisadi ve caydırıcı bir denetim sistemini öngörür; hata arayan ve sadece tenkit eden statik teftiş sistemini reddeder.

    Teftiş Programı

    Madde 41- Teftiş Programları teftişe tabi birimlerin her yıl en az bir de

    fa teftiş görmesini sağlayacak biçimde Teftiş Kurulu Başkanı tarafından hazırla

    nır ve Aralık ayı içerisinde Genel Müdürün onayına sunulur.

    Herhangi bir birim mutad ve makul süreler haricinde ve kabul edilebilir bir gerekçe olmaksızın teftiş dışı tutulamaz.

    Programda; teftişe tabi birimler, konuları, devreleri, tarihleri, süreleri, tef

    tişin tek başına bir müfettiş tarafından veya müştereken yapılacağı ve ayrıca gerektiği hallerde tetkik ve tahkik olunacak diğer konular belirtilir.

    Yurtdışında Teftiş

    Madde 42- Çay İşletmeleri Genel Müdürlük Müfettişleri, Genel Müdürlük Maka

    mının lüzum görmesi halinde yurt dışında bulunan kuruluş birimlerinde teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma yapabilirler.

    Yabancı ülkelerde yapılacak teftişin süresi en fazla iki aydır. Gerektiğin

    de, Genel Müdürlük Makamının onayı ile bu süre uzatılabilir.

    Müfettişlerin İdari Kademelerde Görevlendirilmeleri

    Madde 43- Çay İşletmeleri Genel Müdürlük Müfettişleri; Müfettişlik hakla

    rı saklı kalmak üzere Genel Müdürlük Makamının oluru ve Müfettişlerin rızası ile idari kademelerde görevlendirilebilirler.

    DÖRDÜNCÜ KISIM

    BİRİNCİ BÖLÜM : Raporlar ve Personel Denetleme Raporu

    Rapor Çeşitleri

    Madde 44- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Müfettişleri çalışmalarının sonuç

    larını, işin özelliğine göre;

    a) Cevaplı Rapor,

    b) İnceleme Raporu,

    c) Genel Durum Raporu,

    d) Personel Denetleme Raporu,

    e) Soruşturma Raporu ile tespit ederler.

    Cevaplı Raporlar

    Madde 45- Cevaplı Raporlar,yapılan teftişlerde noksan ve hatalı bulu

    nan ve ilgili birimce düzeltilmesi gereken işlemler hakkında, esas itibariyle üç nüsha olarak ve her servis için ayrı ayrı düzenlenir.

    Raporun aslı ile bir nüshası;aslı usulüne göre cevaplandırıldıktan son

    ra geri gönderilmek,bir nüshası da teftiş dosyasında saklanmak üzere rapor nu

    marasını taşıyan birer yazıya ekli olarak ilgili yerlere tebliğ olunur.

    Cevaplı Raporlarda;

    1-İşlemleri teftiş edilen memurların adları,soyadları ve memuriyet Unvan

    ları, teftiş edilen servislere hangi tarihten hangi tarihe kadar bakıldığı,

    2-Hatalı ve noksan görülen hususların hangi kanun,tüzük,yönetmelik ve ge

    nel tebliğlerin hangi maddeleriyle ilgili olduğu,

    3-Raporun ilgililerce cevaplandırılma süreleri,

    4-Mevzuata göre yapılması gereken işlemler,

    belirtilir.

    d) Cevaplı Raporlar, Müfettiş tarafından belirtilen süreler içinde, teftiş edilen memur ile birinci ve ikinci derecedeki amirleri tarafından cevaplandırıl

    dıktan sonra Müfettişe iade olunur.

    Gelen raporlar en geç 30 gün içinde Müfettiş tarafından son mütalaası da eklenerek Teftiş Kurulu Başkanlığına tevdi edilir.

    e) Cevaplı raporlara ilgililerce verilen cevapların Müfettişlikçe uygun görülmemesi halinde;son mütalaanın açık ve gerekçeli hazırlanmasına önem verilir.

    Hastalık, askerlik, yurtdışı stajı gibi zaruri sebeplerle Müfettişçe cevaplandırılamayan raporların son mütalaaları, Başkanın görevlendireceği bir Müfet

    tiş tarafından yazılabilir.

    f) Cevaplı raporların ilgililerce zamanında cevaplandırılması hususunu Müfettişler bizzat takip ederler. Haklı sebeplere dayanmadan süresinde cevaplandırılmayan raporlar hakkında gereği yapılmak üzere Müfettişlerce Teftiş Kurulu Başkanlığına bilgi verilir.

    g) Teftiş Kurulu Başkanlığı son mütalaaları yazılmış olarak gelen cevaplı raporları ilgili birimlere gönderir ve sonuçlarını yakından izler.

    h) Cevaplı rapor tebliğine lüzum görülmeyen hallerde durum bir yazı ile teftiş edilen birime bildirilir. Bu yazının bir nüshası Teftiş Kurulu Başkanlı

    ğına tevdi edilir.

    İnceleme Raporu

    Madde 46- İnceleme Raporu;

    a) Mer'i tüzük, yönetmelik, karar ve genel tebliğlerin uygulamalarında gö

    rülen noksanlıklar ve bunların düzeltilmesi yolları ile yeniden konulması gereken hüküm ve usuller hakkında görüş ve tekliflerin,

    b) Teftişlerde cevaplı raporlara bağlanması gerekli görülmeyen hususların,

    c) Genel Müdürlük Makamı tarafından tetkik ettirilen çeşitli konular hak

    kındaki düşüncelerin,

    d) Şikayet ve ihbarlar üzerine yapılan inceleme ve soruşturmalar sonunda cezai takibatı gerektirir hal görülmediği takdirde yapılacak işleme esas görüş

    lerin ,

    Bildirilmesi maksadıyla düzenlenir.

    Çay İşletmeleri Genel Müdürlük Müfettişleri, bu raporları verilen görev gereği olarak düzenlerler.

    İnceleme raporları, konularının ilgilendirdiği birimler gözönünde tutularak, yeterli sayıda hazırlanır. Bu raporlar Başkanlıkça gereği yapılmak üzere ilgili birimlere gönderilir.

    Genel Durum Raporu

    Madde 47- Genel Durum Raporu,yıllık teftiş programlarının sonunda,prog

    ram sırasında ifa edilen teftiş,inceleme ve soruşturma görevleriyle ilgili olarak

    Teftiş Kurulu Başkanlığı'na özet bilgi vermek amacıyla düzenlenir. Bu raporlara aşağıdaki hususlar yazılır.

    a) Teftiş yerleri,teftişi yapılan servisler ve yazılan raporlar,

    b) İhbar ve şikâyet konuları,bunlar üzerine yapılan tetkik ve tahkiklerin neticeleri,

    c) Başkanlıkça programla beraber veya sonradan gönderilen tetkik konuları, yapılan incelemelerin neticeleri,

    d) Görevden uzaklaştırılan memur varsa, sayıları ve sebepleri,

    e) Mevzuatın uygulanmasında görülen genel hata ve noksanlıklar,

    f) İşyerleri ve çalışma araçları ile diğer ihtiyaçlar,

    g) Teftiş olunan yerin verimlilik ve kârlılık durumu,

    h) Teftiş yılına ve gerekirse daha önceki yıllara ait programların gerçek

    leşme düzeyi hakkında bilgiler ve bu husustaki görüşlerle uygun ve zorunlu görü

    len diğer hususlar.

    Genel durum raporları üç nüsha olarak düzenlenir ve Başkanlığa tevdi edilir.

    Ayrıca; birden fazla rapor düzenlenmesini gerektiren kapsamlı İnceleme, So

    ruşturma ve denetimler nedeniyle, müfettiş tarafından ihtiyaç duyulması veya Başkanlığın talebi halinde, alınması istenen önlemlerin, müfettişlik önerileri

    nin ve gerekli görülen diğer hususların özetlenmesi amacıyla da genel durum ra

    poru düzenlenebilir.

    Personel Denetleme Raporu

    Madde 48- Personel denetleme raporu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

    nun 110 uncu maddesinde öngörülen, denetlenen birimlerin amir ve memurları hak

    kında müfettişlerin görüş ve kanaatini belirten formlardır.

    Bu formlarda, denetlenen birimlerin amir ve memurlarının;

    a) Mesleki bilgileri,mevzuata uyma dereceleri,

    b) Çalışmaları,intizam ve enerjileri,yaş ve bünyeleri,

    c) Yaratıcı zekâ ve kavrayış kabiliyetleri,

    d) Amir ve memurların,iş sahibi vatandaşlara karşı davranışları,

    e) Çevre ile ilişkileri ve yaşayış şekilleri,

    f) İtimada şayan olup olmadıkları,

    g) Görevinde başarı dereceleri,hangi görevlerde başarılı olabilecekleri ve daha fazla sorumluluk taşıyan görevler yüklenip yüklenemeyecekleri,

    h) Dirayetli olup olmadıkları,

    Hususlarında müfettişin objektif bilgi ve müşahedelere dayanan kanaatleri belirtilir. Yetersiz ve delillendirilmemiş hususlarda görüş belirtilmemesi esastır.

    Personel Denetleme raporları, müfettiş tarafından kendi el yazısı ile tek nüsha olarak düzenlenip, her biri, üzerinde ilgili personelin adı, soyadı, unvanı ve sicil numarası yazılı kapalı zarf içerisinde, hakkında Personel Denetleme Raporu düzenlenen personeli gösterir iki nüsha liste hazırlanarak bir yazı ekin

    de

    personel birimine iletilmek üzere Kurul Başkanlığına tevdi edilir.

    Müfettişlerce düzenlenen Personel Denetleme Raporlan, personelle ilgili tayin,terfi ve sicil raporu tanzimi gibi işlemler sırasında mutlaka dikkate alı

    nır.

    Soruşturma Raporu

    Madde 49- Soruşturma Raporu;Genel Müdür tarafından soruşturma açılması emrolunan işlem ve eylemlerin Türk Ceza Kanununa ve diğer kanunlara göre suç ma

    hiyetinde görülmesi veya Kuruluş Personel Yönetmeliği ile yürürlükteki diğer mevzuat hükümlerine göre disiplin cezası gerektirmesi halinde düzenlenen rapor

    dur.

    Soruşturma raporu,sonucu itibariyle yapılacak işlemler gözönünde bulundu

    rulmak kaydıyla en az üç nüsha olarak düzenlenir.

    Soruşturma Raporu;

    1-Başlangıç

    2-Konu

    3-Yapılan İnceleme ve Soruşturma

    4-Delillerin Tahlil ve Değerlendirilmesi

    5-Sonuç ve Kanaat

    bölümlerinden oluşur.

    Birinci ve ikinci bölümler kısa ve özlü yazılır. Bu bölümlerde işin,mü

    fettişe ne suretle intikal ettirildiği, işe nereden başlandığı, başlama ve bitir

    me tarihleri ile soruşturma konusu ve kimler hakkında olduğu belirtilir. Üçüncü bölümde olayın oluşum safhaları belgelere ve ifadelere dayandırılarak etraflı şekilde yazılır. Dördüncü bölümde belgelerin, ifadelerin ve savunmaların genel değerlendirmesi yapılır. Beşinci bölümde de konu kısaca özetlenerek suç ve ku

    surun mahiyeti, mevzuatın hangi hükümlerine aykırı olduğu, Müfettişin kanaati ve talep edilen tecziye şekli belirtilir.

    Suç veya kusur sebebiyle kuruluşun menkul ve gayrimenkul mallarında ve kıy

    metlerinde eksiklik ve zarar husule gelmişse bunun miktarı da tespit edilir.

    Zarar ve ziyan tespiti, gerektiğinde bilirkişiye yaptırılır.

    Cumhuriyet Savcılığına Bildirim

    Madde 50- Soruşturma sırasında, kanunen suç sayılan ve Cumhuriyet Savcı

    lığına ihbarı gerektiren haller görüldüğü takdirde, müfettiş derhal Başkanlı

    ğa bilgi vererek alacağı talimata göre hareket eder. Zimmet, ihtilas hırsızlık, evrakta sahtecilik gibi fiillerin tespitine bağlı olarak Cumhuriyet Savcılığına hemen bildirim yapılması gereken hallerde, müfettiş bu bildirimi yaparak en se

    ri şekilde Başkanlığa bilgi verir.

    Raporlar Üzerinde Yapılan İşlemler

    Madde 51- Raporlar,Başkan veya görevlendireceği bir Refakat Müfettişi ta

    rafından incelenir. Düzeltilmesi veya tamamlatılması gereken hususlar varsa, bun

    ların giderilmesi,raporu düzenleyen müfettişten istenir. Müfettişin isteğe katıl

    maması halinde, Başkanca belirlenecek görüş doğrultusunda işlem yapılır.

    Raporlar üzerinde Başkanlıkça yapılan incelemeden sonra, aşağıdaki prose

    dür uygulanır.

    a) Cevaplı raporlar ile inceleme raporları üzerine,ilgili birimlerce yapılması gereken işlemlerin izlenmesi TeftişKuruluBaşkanlığı'na aittir.

    b) Raporlar üzerine ilgili üst makamların uygulanmasını yerinde gördükleri işlemlere ait bildiriler, Teftiş Kurulu Başkanlığınca; raporu yazan Müfet

    tişe, rapor birden fazla müfettişe ait ise en kıdemlisine gönderilir.

    Soruşturma ve İnceleme Raporlarının "Sonuç" bölümlerindeki müfettişlik önerileri üzerine yapılan işlemler, işlem tarihinden itibaren en geç (30) gün içinde Teftiş Kurulu Başkanlığı aracılığıyla Müfettişe bildirilir. Herhangi bir işlem yapılmaması halinde bunun da gerekçeli olarak bildirilmesi gerekir.

    c) Müfettişler yapılan tebligatı uygun ve yeterli buldukları takdirde "görülmüştür" notu ile Teftiş Kurulu Başkanlığına geri gönderirler. Aksi halde konu ile ilgili görüşlerini gerekçeleriyle birlikte en geç 30 gün içinde Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirirler.

    d) Müfettişlerin bu yeni görüşleri karşısında birimlerin kendi tutum ve işlemlerini değiştirmemeleri halinde Teftiş Kurulu Başkanı konuyu gerekirse yeniden inceletir;veya gereğini bizzat yapar.

    e) Müfettişlerin inceleme m&soruşturma görev onayı dışında kalan ve ku

    rumun daha mükemmel sonuç almasına yönelik tavsiyeleri, Onay Makamınca uygun görülmek şartıyla, "Tavsiyeler" başlığı adı altında ilgililere tebliğ edilmek üzere ilgili makama gönderilir. Bunların yerine getirilip getirilmediği ilgililerce takip edilir. Uyulmaması haklı bir sebebe dayanıyorsa durum bir raporla belirtilir. Aksi halde sorumlular hakkında soruşturmaya geçilir.

    BEŞİNCİ KISIM

    BİRİNCİ BÖLÜM : Teftişe Tabi Olanların Ödev ve Sorumlulukları

    Madde- 52-Teftişe Tabi Olanların Ödev ve Sorumlulukları Şunlardır;

    a) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünde görevli bulunan memur ve personel,para ve para hükmündeki kağıtlar ile ambar ve depolarında bulunan ay

    niyatı ve bunlarla ilgili belge ve defterleri,gizil, de olsa bütün vesikaları ilk talepte Müfettişe göstermek, saymasına ve tetkik etmesine yardımda bulunmak zorundadır.

    b) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünde görevli memur ve personel Müfet

    tişin gerekli gördüğü evrak, kayıt ve belgelerin suretlerini veya asıllarını ver

    mek zorundadır

    Asılları alınan evrak ve belgelerin Müfettişin mühür ve imzası ile tas

    dik edilmiş suretleri,dosyasında saklanmak üzere; evrak ve belgelerin alındığı yere verilir.

    c) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünde teftiş ve tahkike tabi birim yöneticileri; teftiş hizmetlerinin gereklerine uygun biçimde yürütülebilmesi için, Müfettişlere görevleri süresince uygun bir yer sağlamak ve gerekli diğer tedbir

    leri almak zorundadır.

    d) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünde teftiş ve tahkike tabi görevlilere verilmiş izinlerin kullanılması,hastalık ve bunun gibi mücbir sebepler dışında, Müfettişin isteği üzerine teftiş veya tahkik sonuna kadar durdurulur.

    İznini kullanmaya başlamış olan görevli, Müfettişin isteği üzerine geri çağrılır.

    Teftişe tabi olanlar, Müfettişçe sorulan sözlü ve yazılı soruları da ge

    ciktirmeden cevaplandırmakla yükümlüdürler.

    İKİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Yurt Dışına Gönderilme

    Madde 53- Müfettişler, Görev alanıyla ilgili konularda inceleme ve araş

    tırma yapmak ve mesleki bilgilerini artırmak üzere Başkanın önerisi ve Genel Müdürlük Makamının onayı ile bir yılı geçmemek üzere yurt dışına gönderilirler.

    Yurt dışına gönderilmede Müfettişlik kıdemiyle birlikte; mesleki yetenek, başarı ve yabancı dil bilgisi dikkate alınır.

    İzin Kullanılması

    Madde 54- Müfettişler, Devlet Memurları Kanununa göre aldıkları izinleri, bu izinlere hangi gün başladıklarını ve göreve dönüş tarihlerini Teftiş Kurulu Başkanlığı'na yazı ile bildirirler.

    Maaş, Yolluk ve Diğer Hakların Alınması

    Madde 55- Müfettişler; maaş, yolluk ve diğer haklarını aybaşlarında Merkez Muhasebe Müdürlüğünden alırlar. Ancak yolluklarına mahsuben ay içerisinde Genel Müdürlüğün tüm birimlerinden avans çekebilirler. Bunun için kendilerine bir kre

    di cüzdanı ve çek karnesi verilir. Kredi cüzdanı ve çek karnesi tamamen kullanıldıktan sonra yenisi alınmak üzere Teftiş Kurulu Başkanlığı'na iade edilir.

    Kredi cüzdanı ile çeklerin kaybedilmeleri halinde durum derhal Teftiş Ku

    rulu Başkanlığı'na bildirilir

    Çekilen paranın hak edilen miktarı aşmaması asıldır. Ertesi aya zimmet devri ancak, ayın son günlerinde görevle ilgili olarak yolculuk yapılması halinde uygun görülebilir.

    Müfettişler, çalışmalarını, yolluk ve diğer haklarını aylık olarak düzen

    leyecekleri "Çalışma ve Hakediş Cetveli"nde gösterirler.

    Bu cetvellerin ait olduğu ayı takip eden ayın ilk haftası içinde ha

    zırlanarak Teftiş Kurulu Başkanlığı'na gönderilmesi gerekir.

    Çalışma ve hakediş cetvelinin birinci sahifesinde; çalışmalar günler itibariyle ve ana hatları ile belirtilir. Ayrıca ay içinde yazılan raporlar ve yapılan haberleşmelere yer verilir.

    Cetvelin ikinci sahifesinde Müfettişlerin yolculuklarına ait giderleri, aylık istihkakları ve bunlara karşılık alınan paraları gösteren tablolar doldurulur

    Haberleşme

    Madde 56- Müfettişler;teftiş,tetkik ve tahkik çalışmaları ile ilgili olarak çeşitli daire ve makamlarla münasebetlerinde doğrudan doğruya haberleşme yaparlar.

    Acele ve fakat gizli olmayan haberleşmelerde, duruma göre gerekli ile

    tişim aracı kullanılır.

    Teftiş Kurulu Başkanlığı'na gönderilecek yazılardan diğer dairelere ulaştırılması gerekli görülenler yeter sayıda hazırlanır.

    Müfettişler görevli gittikleri yerlere varış ve buradan ayrılışlarını aynı gün Teftiş Kurulu Başkanlığı'na en seri vasıta ile bildirirler ve bunu ya

    zıya bağlarlar. Birlikte çalışmalarda yazışma ve haberleşme kıdemli müfettiş ta

    rafından yapılır.

    Kayıt ve Dosya İşleri

    Madde 57- Müfettişler

    yazdıkları rapor ve diğer yazıların birer nüsha

    sını ve kendilerine gelen yazılarla resmi genelgeleri özel dosyalarında saklar

    lar.

    Raporlar ilgili Makamlara birer yazıya eklenerek gönderilir. Müfettişler,çeşitli Makamlara gönderdikleri rapor ve yazılar ile ken

    dilerine gelen yazıları bir "kayıt defteri"ne işlerler ve gönderdikleri yazılara özel sayılarını verirler.

    Müfettişlik Mühür ve Belgeleri, Demirbaşlar

    Madde 58- Müfettişlere ve Yetkili Müfettiş Yardımcılarına mühür beratı ile birlikte birer resmi mühür verilir.Ayrıca Müfettişler ile yetkili ve yetkisiz Müfettiş Yardımcılarına Genel Müdür tarafından imzalanmış "Müfettişlik Kimlik Belgesi" verilir.

    Müfettişlere,yazı ve hesap makinası, çanta gibi demirbaşlar Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca sağlanır.

    Yönergeler

    Madde 59- Bu Yönetmeliği n uygulanması ile ilgili diğer hususlar çıkarılacak yönergeler ile belirlenir.

    Yürürlükten Kaldırma

    Madde 60- 2 Ocak 1994 tarih 21806 sayılı Resmi Gazete'de yayım

    lanan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Hukuki Dayanak

    Madde 61- Bu Yönetmelik 233 ve 399 sayılı K.H.K. ler ile 28 Ekim 1984 tarih ve 18559 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çay İşletmeleri Ge

    nel Müdürlüğü Ana Statüsüne ve 3092 sayılı Çay Kanunu hükümlerine dayanı

    larak hazırlanmıştır,

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Geçici Hükümler

    Geçici Madde l- Bu Yönetmeliği n yürürlüğe girdiği tarihte Çay İşlet

    meleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulunda Başkan ve Müfettiş olarak görev ya

    panların kazanılmış hakları saklıdır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Yürürlük-Yürütme

    Yürürlük

    Madde 62- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 63- Bu Yönetmelik hükümlerini Çay İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.

    Not: 10 Nisan 1994 tarih ve 21901 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

    Mevzuat Kanunlar