ALIM-SATIM VE İHALE YÖNETMELİĞİ

    Alım-Satım Ve İhale Yönetmeliği

    Çay İşletmeleri Gn. Md.

    Resmi Gazete Tarihi: 20/07/1995

    Resmi Gazete Sayısı: 22349

    ***30/12/2010 tarih ve 27801 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Ve İhale Yönetmeliği"nin 84. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

    BİRİNCİ KISIM: AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR

    AMAÇ

    Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün Merkez ve Taşra ünitelerinin her türlü Alım-Satım ve İhale işlerinin en kısa sürede ve verimli biçimde gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    KAPSAM

    Madde 2- Bu yönetmelik, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün Merkez ve Taşra ünitelerinin, iş programları ile belli edilen çalışmalarının ve yatırım programları ile ortaya çıkması muhtemel işlerin gerektirdiği, her türlü malların alımı (yaş çay yaprağı alımı hariç), satımı (kuru çay satımı hariç), yapımı, stoklanması, onarımı, dağıtımı, ilgilisine teslimi, taşıt kiralanması ile ihtiyaç dışı ve kullanılmaz durumda bulunan malzemelerin, satış işlemlerinde uygulanacak usul ve esasları kapsar.

    HUKUKİ DAYANAK

    Madde 3- Kuruluş Kanunumuz, Ana Statü ve diğer mevzuat.

    TANIMLAR

    Madde 4- (Değişik 23.05.2000 tarih ve 24057 sayılı Resmi Gazete Madde-1)

    Bu yönetmelikte geçen;

    Alım: Teşekkülümüz dışında her türlü taşınır, taşınmaz mallar ile ihtiyaç maddeleri, hizmetlerin ve hakların satın alınmasını,

    Satım: Teşekkülümüzde kullanım dışı kalan her türlü mal, hizmet ve hakların satılmasını,

    İkmal: İhtiyaç duyulan malzemenin, talepte bulunan Genel Müdürlük veya taşra ünitesi sorumlusuna ulaştırılması ve teslimini,

    Yapım: Her türlü inşaat, ihzarat, imalat, onarım, yıkma, değiştirme, iyileştirme, yenileştirme ve montaj işlerini,

    İhale: Bu yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla işin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını, taşınır ve taşınmaz her türlü mal ve hizmetin alımını gösteren ve yetkili mercilerin onayı ile tamamlanan sözleşmeden önceki işlerin tümünü,

    Hizmet: Gerçek ve tüzel kişilere ücret karşılığında yaptırılan her türlü depolama, taşınma, temizlik, araştırma, sondaj, prototip, imalat, etüt, harita, plan, proje, inşaat, kontrollük, müşavirlik ve benzeri her türlü işleri,

    Malzeme: Taşınmaz mallar dışında kalan malzemeleri,

    Merkez: Çay İşletmeleri Genel Müdürlük merkezini,

    Taşra Teşkilatı: Merkez dışındaki Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Anatamir Fabrikası Müdürlüğü, Çay Paketleme Fabrikaları, Çay Fabrikaları, Pazarlama Bölge Müdürlükleri ve İrtibat Müdürlüğünü kapsar,

    Ünite: Faaliyet sahasına giren işleri yürütmek ve sonuçlandırmakla görevlendirilmiş, Merkez ve Taşra teşkilatını,

    Şartname: Yönetmelik konusu işlerin genel ve özel özelliklerini belirten, teknik, ticari esas ve usulleri gösteren yazılı belge veya belgeleri,

    Teklif isteme mektubu: İhtiyaç konusu işlerin teklif verme esaslarının belirtildiği ve bu işleri yerine getirebilecek olanlara şartnamenin de ekli olarak gönderildiği yazılı belgeyi,

    Sipariş mektubu: İhale üzerinde kalan istekliye gönderilen, ihale konusu işin yerine getirilmesi isteğini belirten ve gerekli bilgileri içeren yazılı belgeyi,

    Taşıma: Yükleme, boşaltma, nakletme ve depolama işini,

    Teşekkül: Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nü,

    Tahmin edilen bedel: Yapım işlerinde keşif, ihale konusu olan işlerde tahmin edilen bedeli,

    Uygun bedel: Artırmalarda, tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen bedellerin en yükseğini, eksiltmelerde tahmin edilen bedeli geçmemek üzere teklif edilen bedellerin tercihe layık görülenini, bedel tahmini yapılmayan ihalelerde teklif edilen bedellerin uygun görüleni, yapım işlerinde yetkili mercilere yapılan tanımı,

    Sözleşme: Taraflar arasında ve ihale konusu işle ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerini belirten yazılı belgeyi,

    Müşteri: Artırma sonucu kendisine ihale yapılan istekli veya isteklileri,

    Müteahhit: Üzerine ihale yapılan istekli veya isteklileri,

    İstekli: İhaleye katılan gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.

    İKİNCİ KISIM :ESAS HÜKÜMLER

    BİRİNCİ BÖLÜM :PRENSİPLER

    Madde 5-(Değişik 23.05.2000 tarih ve 24057 sayılı Resmi Gazete Madde-2)

    A- Alımlarda uygulanacak prensipler;

    1-Alımlar genel olarak birinci elden yapılır.

    2-Alımlar, toplu ve mümkün olduğu kadar bir defada yapılır. (Gıda ve Tekel Maddeleri için bu hüküm uygulanmayabilir).

    Toptan satınalınması gereken aynı cins ihtiyaç maddelerinin bölünerek alım organlarına tanınan muhtelif limitlere irca etmek suretiyle alımı yapılamaz.

    3-Alımlar, süratle sonuçlandırılarak, süresi içinde ihtiyaç mahallerine sevk edilir.

    4-Alımlar kârlılık prensiplerine göre yapılır. Alımlarda kârlılık en ucuzun değil, gerçek ucuzun tesbiti suretiyle sağlanır. Gerçek ucuzun tespitinde; fiyat, kalite, teslim müddeti, yeri, ödeme şartları, firmanın talep edeceği avansın getireceği faiz yükü, evsaf, garantisi, eskalasyon, diğer maddi külfet vb. esasları göz önünde bulundurulur.

    5-Bir malın niteliği ve göreceği hizmet onun fiyatı kadar önemlidir. Bu nedenle; alım birimleri, niteliği amaca en uygun olan malları aramak durumundadırlar. Bu amaçla yaptırılacak imalatlar için gerektiğinde firmanın yeterliliği araştırılabilir.

    6-Dış alımların FOB şeklinde yapılması esastır. Ancak mücbir ve haklı sebeplerin olması halinde, diğer dış alım şekilleri ile de alım yapılabilir.

    CIF siparişlerinde sigorta poliçesine, malın gümrüğe gelişinden itibaren sigorta teminatının iki ay yürürlükte kalacağını belirten bir hüküm koydurulmasına ve böylece teslime kadar ayrıca bir sigorta işlemine gidilmemesine çalışılır.

    7- Teşekkülün menfaatleri gözetilerek ihalenin her aşamasında firmalarla pazarlık yapılabilir. Hatta firmaların aralarında anlaştıkları kanısına varılırsa, bu firmalardan yeniden fiyat indirimi istenebilir.

    B-Satışlarda uygulanacak prensipler;

    1-Piyasa konjonktürü yakından takip edilir.

    2-Satış konusu malın ithal durumları ile yurt içi tüketimi ve ihraç edilip edilmemesi gibi hususlar ve zamanları göz önünde tutulur.

    3-Satış konusu malın varsa diğer kuruluş veya kişilerin üretimleri ile fiyatları ve satışlarda uyguladıkları usul ve esaslar yakından takip edilir.

    4-Satışın; zamanı, yeri, şekli, miktarı, ödeme şekilleri, fiyat-maliyet ilişkileri ile satışın en rasyonel şekilde yapılması için ticari bir görüşle hareket edilir.

    İÇ VE DIŞ SATINALMA PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI

    SATINALMA PROGRAMININ HAZIRLANMA ZAMANI

    Madde 6-(Değişik 23.05.2000 tarih ve 24057 sayılı Resmi Gazete Madde-3)

    Satınalma programının hazırlanmasıyla ilgili usul ve esaslar her yıl Genel Müdürlükçe tespit edilerek yayınlanır. Program taşra üniteleri tarafından Haziran ayının sonuna kadar hazırlanır ve Genel Müdürlüğe intikal ettirilir. Genel Müdürlükçe gereği halinde revize edilerek onaylanır ve Eylül ayı sonuna kadar sahibine intikal ettirilir.

    PROGRAMIN HAZIRLANMASI

    Madde-7 Programın hazırlanmasında;

    a) Cari yıldan önceki iki yılın tüketim miktarları,

    b) Önceki yıldan cari yıla devreden stok miktarları,

    c) Cari yıl alım miktarları,

    d) Cari yıl tüketim miktarları,

    e) Program yılına devredecek stok miktarları,

    f) Program yılındaki tüketim miktarları,

    g) Program yılı stok miktarları,

    h) Asgari stok seviyesi

    dikkate alınır ve program yılında satın alınacak miktar belirlenir. Satınalınacak miktar için ihtiyaç duyulan ödenek hesaplanır.

    Program yılındaki tüketim miktarının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen miktardan büyük miktarda sapmalar göstermesi halinde, bunun nedenlerinin talep eden ünite tarafından gerekçeli olarak belirtilmesi zorunludur.

    ÖDENEK

    Madde 8- Satınalma programında öngörülen toplam bedelin azami %25'i öngörülmeyen satınalmalar için ilave edilerek, satınalma program ödeneği tesbit edilir. Onaylanan satınalma programı, yıllık iş programının bir bölümü olarak uygulamaya konulur.

    Satınalınacak mal ve hizmetin ödeneğinin olup olmadığı, varsa ödeneğin bloke edildiği Muhasebe ünitesince / birimlerince belirlenir. Ödenek ihtiyaçları talebi Muhasebe ünitesince / birimlerince yapılır.

    SİPARİŞLERİN VERİLMESİ

    Madde 9- Ödeneksiz hiçbir sipariş verilemez. Alımlar, ihtiyaç sahibi birimlerince düzenlenen ve gerekli idari ve teknik bilgileri tam olarak kapsayan sipariş belgelerine ve alım olurlarına dayanılarak alım organları tarafından, ödeneği dahilinde yapılır.

    Ancak; birimlerin alım programlarında, merkezce yapılacağı öngörülmüş bulunan alımlar için ayrıca sipariş belgesine gerek yoktur, usulüne uygun olarak alınacak olurlara göre alım yapılır.

    İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

    Madde 10- Bu yönetmeliğe göre yapılacak ihalelere katılacaklar kanunî ikametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliğe haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorundadır.

    İHALEYE KATILAMAYACAKLAR

    Madde 11- (Değişik 23.05.2000 tarih ve 24057 sayılı Resmi Gazete Madde-4)

    Aşağıda yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye giremezler;

    a) İhaleyi yapan idarenin ita amirleri,

    b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

    c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sihri hısımları,

    d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları. Bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç.

    e) Evvelce sözleşme yapılanlardan, taahhüdünü kısmen veya tamamen yerine getirmedikleri için veya buna benzer nedenlerle ihaleye iştirak ettirilmemelerine karar alınıp tamim edilen kimseler.

    f) Kanunlarla, Hükümet ve ilgili Bakanlıkların kararları ile geçici veya daimi olarak ihalelere katılamayacakları hakkında karar alınmış olanlar.

    Yukarıda sayılan yasaklara uyulmadan ihaleye girenlerin teklifleri geçersiz sayılacağı gibi, geçici teminatları da irat kaydedilir ve Teşekkülümüzün uğradığı zarar-ziyan hükmen tahsil edilir. Sözleşme yapılmış ise fesh edilerek kat'i teminatı irat kaydedileceği gibi,ikinci ihale yapıldığı taktirde de Teşekkülümüz aleyhine meydana gelecek zarar ve ziyanın hükmen tahsili yoluna gidilir.

    YASAK FİİL VE DAVRANIŞLAR

    Madde 12- (Değişik 23.05.2000 tarih ve 24057 sayılı Resmi Gazete Madde-5)

    İhale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında;

    -Hile, desise, vaat, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak ve buna teşebbüs etmek,

    b-Açık artırma veya eksiltme ya da pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde isteklileri tereddüde düşürecek veya rekabeti kıracak söz söylemek ve istekliler arasında anlaşma ima edecek işaret ve davranışlarda bulunmak veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme ve tartışma yapmak,

    c-İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek, taahhüdünü yerine getirirken Genel Müdürlüğe zarar verecek işler yapmak veya işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç kullanmak.

    Yasak fiil ve davranışlar

    Yukarıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları anlaşılanlar, bu fiil ve davranışlar ihale safhasında vaki olmuşsa, komisyonca o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi fiil veya davranışlarının özelliğine göre Yönetim Kurulu Kararı ile hakkında .... yıla kadar bütün ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilebilir. Bu karar teşkilata duyurulur. Bu kararlar ilgililerin müteahhitlik sicillerine de işlenir. İhaleye katılmaktan yasaklananlar, yasaklı oldukları süre içinde teşkilat dahilinde yapılacak ihalelere de müteahhit veya müşteri sıfatıyla katılamazlar.

    Üzerinde ihale yapıldığı halde, usulüne göre sözleşme yapmayan istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyen müteahhit veya müşteriler hakkında da, Yönetim Kurulu Kararı ile, bir yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir ve bu kararlar bütün teşkilata duyurulacağı gibi ilgililerin Genel Müdürlükçe tutulan müteahhitlik sicillerine de işlenir. Ayrıca, yasaklama kararı Resmi Gazetede yayınlanır.

    (c) Bendinde yazılı fiil ve davranışları, işin yapılması safhasında, ya da iş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra anlaşılanlar, o işteki ortak veya vekilleri de gözetilerek haklarında kanuni işlem yapılır. Bu gibiler Teşekkülün hiçbir ihalesine alınmazlar. Ayrıca, Teşekkülümüzün mamullerini taklit edenler de ihaleye katılamazlar.

    İKİNCİ BÖLÜM :MALZEME ÇEŞİTLERİ

    ÖDENEK YÖNÜNDEN MALZEMELER

    Madde 13- (Değişik 23.05.2000 tarih ve 24057 sayılı Resmi Gazete Madde-6)

    Ödenek yönünden satınalınması gerekli görülen malzeme çeşitleri şunlardır;

    a-Yatırım Malzemeleri: Yatırım programında yer alan ve görülen lüzum üzerine yatırım programındaki özel bölümlerden ayrılan ödeneklerle alınmasına Teşekkül organlarınca karar verilen malzemelerdir.

    b-Demirbaş Malzemeleri: Kullanma süresi bir yıldan fazla olan ve Vergi Usul kanununda demirbaş olarak belirtilen değerde olan malzemelerdir.

    c-Sürekli kontrola tabi malzemeler: Satınalma değeri Vergi Usul kanununda demirbaş olarak belirtilenden daha az değerde, fakat kullanma süresi bir yıldan fazla olan malzemelerdir. Ödeneği masraf bütçesinden sağlanır.

    d-Sarf malzemeler: Genellikle bir veya birkaç defa kullanılmakla yararlı ömrü sona eren, tüketilen veya bir süre kullanılabilmekle beraber ömrü belirlenemeyen malzemelerdir. Ödeneği masraf bütçesinden sağlanır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM :ALIM-SATIM VE İHALE USULLERİ

    USUL

    Madde 14- Malzemelerin hangi usulle alınacağı veya işlerin hangi usulle gerçekleştirileceği aşağıdaki maddelerde belirtilmiştir.

    PAZARLIK USULÜ

    Madde 15- Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde teklif alınması belli şekle bağlı değildir. İhaleler yetkili organ tarafından işin nitelik ve gereğine göre, bir veya daha fazla istekliden yazılı veya sözlü teklif alma veya bedel üzerinden anlaşmak suretiyle yapılır.

    Pazarlığın ne şekilde yapılacağının, ne gibi fiyatlar teklif olunduğunun, işlem yapılan firma veya kimsenin niçin tercih edildiğinin pazarlık kararında belirtilmesi zorunludur.

    Pazarlık kararları, yetki limitlerine göre ilgili organlarca onaylandıktan sonra kesinleşir.

    Aşağıda yazılı işlerin ihalesi pazarlık usulü ile yapılabilir.

    a- Kapalı teklif alma, açık artırma veya eksiltme usulleriyle yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı veya tekliflerin kabul edilebilecek düzeyde olmaması,

    b- Önceden düşünülmesi mümkün olmayan ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine, acele olarak yapılması gerekip, kapalı teklif alma veya açık artırma veya eksiltme usulünün uygulanmasına yeterli süre bulunmayan işler, diğer ihale usulleri ile temin edilemeyen veya sağlanamıyacağı açıkça belli olan işlerle, her çeşit araç ve gerecin yetkili servislerine yaptırılacak periyodik bakım ve onarım işleri,

    c- İhalenin yapılmaması veya sözleşmenin bozulması nedeniyle, yeniden yapılacak ihalelerin sonuçlandırılmasına kadar geçecek süre içindeki ihtiyaçların giderilmesiyle ilgili işler,

    d- Kullanma özelliği, Genel Müdürlüğe yararlı olması veya ivediliği nedeniyle kapalı veya açık teklif usulleriyle ihalesi uygun görülmeyen işler,

    e- Özellikleri nedeniyle belli isteklilere yaptırılmasında yarar görülen eğitim, reklam, araştırma, etüd ve proje, planlama, müşavirlik, keşif, harita, fotoğraf, film, baskı, sergileme, kontrol, muayene işleri ile teknik fikri ve güzel sanatlarla ilgili çalışmayı gerektiren diğer işler,

    f- Tek kişi veya firma elinde bulunan taşınır mal hak ve hizmet alımı,

    g- Özellikleri nedeniyle yabancı ülkelerden sağlanması zorunlu olan ve kapalı veya açık teklif usulleri ile ihalesi imkânı bulunmayan her türlü alım, kiralama, onarım, yaptırma, keşfettirme, montaj, sigorta, taşıma ve hizmet işleri,

    h- Çabuk bozulan veya elde bulundurulması masraflı ve tehlikeli olan malların satım işleri,

    i- Standardı olmayan gıda maddesi alımları.

    İVEDİ HALLERDE SÖZLEŞME YAPILMAMASI

    Madde 16- İvedilik taşıyan ancak, pazarlık usulü ile yapılacak olan taşıma, yükleme ve boşaltma işleri için şartname düzenlenmesi, tahmini bedel tesbiti, teminat alınması ve sözleşme yapılması zorunlu değildir.

    TEKLİF ALMA USULÜ

    Madde 17- Kararsız satınalma limitlerinden yukarı olan inşaat, makina, tesisat, teçhizat, ambalaj ve ihtiyaç duyulan diğer malzemeler, gıda maddeleri (standardı belli olan) teklif alma usulü ile alınır.

    Bu usulle, aynı limitler esas alınarak taşıt kiralaması da yapılabilir.

    Bu maksatla;

    a- Konu ile ilgili idari ve gerekiyorsa teknik şartname hazırlanarak bir yazı ekinde bu işle uğraştığı bilinen firmalara yollanır veya elden verilir.

    b- İşin ve malzemenin temin edilmesinin gerektiği süre dikkate alınarak teklif verme tarihi, saati ve yeri mektupla belirtilir,

    c- Teklifler ilgili komisyonlarca açılır, imzalanır ve incelenerek karara bağlanır.

    d- Teklif istenmemiş olan firmalardan gelen teklif mektupları dikkate alınır. Ancak; gerekiyorsa firma hakkında bilgi toplanır.

    e- 49uncu maddede belirtilen limitler ve esaslara göre gazetede duyuru yapılır.

    İLAN SURETİYLE KAPALI TEKLİF ALMA USULÜ

    Madde 18-(Değişik 23.05.2000 tarih ve 24057 sayılı Resmi Gazete Madde-7)

    İlgili Daire Başkanlığınca teklif edilen ve ihaleye yetkili makamca uygun görülen inşaat, makine, teçhizat, tesisat, ambalaj ve diğer malzemeler bu usulle alınır. Bu usulle aynı limitler esas alınarak taşıt kiralaması da yapılır. Bu maksatla;

    a-Gerekli gazete ilanı yapılır,

    b-Bilinen ve daha önce başvuruda bulunan firmalara yazılı duyuruda bulunulur,

    c-İlgililere şartnameler verilir,

    d- Bu usulde teklif dışında başka belgelerin de istenildiği durumlarda teklif mektubu bir iç zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf, geçici teminat mektubu veya teminatla ilgili belge ve istenen diğer belgelerle birlikte ikinci bir dış zarfa konularak kapatılır.

    Dış zarf üzerine isteklinin adı soyadı veya ticaret unvanı ile açık adresi ve teklif mektubunun hangi işe ait olduğunun açık olarak yazılması şarttır.

    Belgeleri ve teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarfları açılmayarak, iç zarf açıldıktan sonra teminatının yetersiz olduğu tesbit edilenler de, başkaca işleme konulmadan, diğer belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar.

    e-Komisyon, ilan ve şartnamede belirtilen tarih ve saatte toplanır ve zamanında ulaşan kapalı zarflar, hazır bulunmak isteyen ilgililer huzurunda aynı gün açılır.

    f-Önce, şartnamesi gereği bulunması gereken belgeler incelenir, belgeleri tamam olmayan teklif mektupları dikkate alınmaz.

    g-Teklif mektupları komisyon üyelerince imzalanır. Dikkate alınmayacak teklif mektuplarına not konur.

    h-Teklif fiyatı ve şartları okunarak hazır bulunanlara duyurulur.

    AÇIK ARTIRMA VEYA EKSİLTME USULÜ

    Madde 19- (Değişik 23.05.2000 tarih ve 24057 sayılı Resmi Gazete Madde-8)

    Teklif Alma veya İlan Suretiyle Kapalı Teklif Alma usulü ile yapılan ihalelerde istekli çıkmaması halinde, belirli bir yer ve zamanda, komisyon huzurunda tekliflerini rekabet şartları içinde bildirmeleri suretiyle, en uygun teklif verene ihalesini sağlayan usuldür.

    Satın alınacak ya da satılacak malın şartnamesi, mümkün olabilecek en geniş şekilde ilgililere duyurulmaya çalışılır, istekliler belirli saatte ve gerekirse geçici teminatlarını yatırmış olarak davet edilirler.

    Eksiltme ya da artırma sonucunda nitelik ve fiyat bakımından uygun bir teklif bulunduğu görülürse derhal bir tutanak hazırlanır. Sonuç istekliye duyurulur ve şartnamede açıklanmışsa katı teminat istenir.

    Satışlarda tespit edilen muhammen bedelin altına inilmez.

    EMANET USULÜ

    Madde 20- (Değişik 23.05.2000 tarih ve 24057 sayılı Resmi Gazete Madde-9)

    Herhangi bir inşaat, tesisat, montaj veya bakım onarım işinin ihale edilmeyip, gerekli malzeme ve araçları kuruluşça sağlanarak kendi personeline yaptırılması, bu amaçla kurulacak emanet komisyonu denetim ve yönetimi altında ücretle tutulacak usta ve işçilere, taşeronlara verilmesi, bütün malzeme ve giderlerin kuruluş tarafından karşılanmak suretiyle belirli bir ücret karşılığı yaptırılması veya işin kısmen veya tamamen malzemeyle birlikte taşeronlara, götürücülere verilmesidir.

    Uygulama esasları;

    a-Müteahhitlerin ilgi göstermemesi,

    b-İşin niteliği ve iş hacminin ihaleye çıkarılmaya uygun olmaması,

    c-Zaman ve ekonomik yönden işin emanet usulü ile yaptırılmasında Teşekkül faydasının bulunması,

    d-İhaleyle yaptırılmakta olan bir işte herhangi bir nedenle müteahhitle olan ilişkinin kesilmesi ve bakiye işlerin ihaleye çıkarılmasında zaman ve mali yönden kuruluş çıkarlarının uygun olması hallerinde uygulanır.

    e-Emanet suretiyle yapılacak işler, hazırlanan bir program çerçevesinde, Genel Müdürlüğün onayından sonra yapılır.

    f-Emanet komisyonu; program dahilinde ve limitleri aşmıyacak biçimde, işlerin nasıl ve ne şekilde yapılacağı hususunda gerekli kararı alır ve uygulanır. Emanet usulü ile yapılan işler faaliyet halindeki işletme ve işyerinde çalışmaları aksatmadan, disiplin ve emniyeti bozmadan gerçekleştirilir. Komisyon faaliyet ve uygulama hakkında ilgili Daire başkanlığına bilgi verir.

    Komisyon işin bitiminde hazırladığı teknik, mali rapor ve belgeleri ilgili Daire Başkanlığına sunar. İlgili Dairesince hazırlanan ibra raporu Genel Müdürlük Makamından onaylandıktan sonra ibra işlemi tamamlanmış olur.

    g-Müteahhitlere veya taşeronlara yaptırılan işlerin kabulü, işin önemine göre Genel Müdürlükçe seçilecek heyet marifetiyle veya emanet komisyonu tarafından yapılır.

    h-Emanet komisyonu, yapılacak iş için tahsis edilen harcama limitini (ödeneği) göz önüne alarak, pazarlık yapmak veya teklif almak suretiyle malzeme, işçilik temin edebilir, taşeron veya götürücü seçebilir. Bu usulde ilan yapmak mecburi değildir.

    MUBAYAA MEMURU ELİYLE KARARSIZ ALIM USULÜ

    Madde 21-(Değişik 23.05.2000 tarih ve 24057 sayılı Resmi Gazete Madde-10)

    Genel Müdürlük Merkez ve Taşra ünitelerinde Yönetim Kurulunca belirlenen değerin altındaki malzemeler, veya gıda maddesi Merkezde Daire Başkanı, olmadığında Şube Müdürü, Taşrada ise işyeri amiri kontrolünde, mubayaa memuru eliyle alınır. Bu alımlarda mubayaa memurları; gerektiğinde piyasa araştırması yaparak, firma veya satıcılardan aldığı fiyatları satınalma emri arkasına işleyerek imzalar.

    Mubayaa memuru eliyle yapılacak alımlarda, pazar yerlerinde de fiyat araştırması yapılarak, uygun olması halinde müstahsil makbuzu karşılığında mal alınabilir.

    Bu usulde komisyon kararı alınmasına gerek yoktur.

    İHALE USULÜNE TABİ OLMAYAN İŞLER VE İHALE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

    Madde 22- (Değişik 23.05.2000 tarih ve 24057 sayılı Resmi Gazete Madde-11)

    a- Yalnız bir firma elinde olduğu bilinen, mevzuat gereğince satış ve dağıtımı belli bir firma veya örgüt tarafından yapılan, özel bir usul veya resmi fiyatı ile satılan, olağanüstü bir hal nedeniyle çok acele ihtiyaç duyulan, teklif Alma veya İlan suretiyle Kapalı teklif Alma usulü ile alımına teşebbüs edilen ancak, bir sonuç alınamayan, sermayesinin en az %50'si kamu sektörüne ait müesseselerden sağlanan işlerde alım, satım ve ihale usullerine bağlı kalmaksızın, 24üncü maddede belirlenen limitlere göre, yetkili bulunan Makam tarafından onaylanarak satınalma emri veya karar gereğince işlem yapılır.

    b-Teklif Alma veya İlan Suretiyle Kapalı Teklif Alma usulü ile yapılan ihalelerde, aynı konuda teklif veren firmalar ihale fiyatından en az %15 eksiltme veya artırma talebinde bulunabilirler. Bu gibi tekliflerin dikkate alınabilmesi için;

    -İhale sonucunun alıcısına henüz bildirilmemiş,

    -Teklifte kuruluş şartlarının veya şartnamelerinin aynen kabul edildiğinin beyan edilmiş,

    -Teminat alınacak işlerde, teminatın verilmiş,

    -İhale karar tarihinden itibaren indirim veya artırım teklifinin 3 işgünü içerisinde verilmiş olması gerekir.

    Bu teklifler ihaleyi yapan komisyon tarafından bütün unsurlar dikkate alınarak incelenir. Şartları uygunsa ihale üzerinde kalan ve yeni teklifte bulunanlara tesbit edilecek gün ve saatte yapılacak açık eksiltme veya artırmada bulunmaları tebliğ edilir. Komisyonca uygun bulunmayan teklif mektupları verenler eksiltme veya artırmaya çağırılmaz. Belirli gün ve saatte komisyon toplanarak hazır bulunan ilgililer arasında açık eksiltme veya artırma yapılır. Sonucu bir tutanağa yazılarak komisyon üyeleri ve ilgililerce imzalanır. Bilahare hazırlanacak komisyon kararına göre işlem yapılır. İlgili teklif sahiplerinin tamamının bulunmaması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere, yeni bir gün tayin etmeye ya da mevcut ilgililer arasında eksiltme veya artırma yapmaya komisyon yetkilidir.

    c-İhaleye katılan firmalar eşit fiyat teklifinde bulunurlarsa ve bu firmalar arasında tercih etme nedeni yoksa, firmalar komisyona davet edilerek, aralarında bir defaya mahsus olmak üzere alımlarda; açık eksiltme, satışlarda ise açık artırma yapılarak işlem tamamlanır. Artırma veya eksiltme işlemleri bir tutanakla tesbit edilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM :KARAR VE ONAY YETKİSİ, LİMİTLER VE UYGULANACAK YÖNTEM

    KARAR VE ONAY YETKİSİ

    Madde 23- Karar yetkisi, alım, satım ve ihale ile ilgili işlemlerin başlatılmasını, onay yetkisi ise, hangi koşullarla ve kime yaptırılacağını belirtmek için kullanılan yetkiyi ifade eder.

    YETKİ LİMİTLERİ

    Madde 24- (Değişik 23.05.2000 tarih ve 24057 sayılı Resmi Gazete Madde-12)

    Satınalma ve ihale işlerinde her türlü mal, hizmet alımları, tesis ve yapım işlerine ait harcama yetki üst limitleri Yönetim Kurulunca belirlenir. Belirlenen bu harcama yetki üst limitlerine göre de diğer kademelerin harcama yetki üst limitleri Yönetim Kurulunca belirlenir.

    Yetki Limitleri Belirlenecek Makamlar:

    a-Genel Müdürlük Merkezinde:

    1) Yönetim Kurulu

    2) Genel Müdür

    3) Genel Müdür Yardımcısı

    4) Satınalma Daire Başkanı

    5) İdari ve Sosyal İşler Daire Başkanı

    b-Taşra Ünitelerinde:

    1) İstanbul Pazarlama Bölge Müdürlüğü

    2) Diğer Ünite Müdürlükleri

    YETKİ VERME

    Madde 25- Yönetim Kurulu, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Satınalma ve İdari ve Sosyal İşler Dairesi Başkanları gerektiği taktirde, belirtilecek işler için kendi yetki limitlerini devredebileceği gibi, ihale onay yetkisini de devredebilir.

    BEDEL TAHMİNİ

    Madde 26- Bu yönetmelik kapsamına giren işlerin yapılması söz konusu olduğunda, konuya ilişkin önceden yapılmış ve geçerli olan araştırmalar veya uygulamalar var ise, ne ölçüde geçerli olduğu incelenerek, yeniden yapılacak bir değerlendirmeye göre işin bedeli tahmin olunur. Bu tahmini bedel işin yapılmasında uygulanacak yöntemin ve yetkilerin tespitine esas olur.

    KARAR

    Madde 27- Bu yönetmelik kapsamına giren işin yaptırılması, satın alınması veya satılmasına o işin tahmini bedeli dikkate alınarak yetkili merci tarafından karar verilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM :İHALE KOMİSYONLARI

    İHALE KOMİSYONLARI

    Madde 28- (Değişik 23.05.2000 tarih ve 24057 sayılı Resmi Gazete Madde-13)

    Bu yönetmelik kapsamına giren ve değeri Yönetim Kurulunca belirlenen değerin üzerindeki işlerin kime ve hangi koşullarda ihale edileceğine ihale komisyonları karar verir.

    Komisyon kararları beşinci bölümde bulunan yetkili mercilerin onayından sonra kesinlik kazanır ve uygulanır.

    KARARA İŞTİRAK EDENİN ONAYI

    Madde 29- İhale komisyonunda başkan veya üye olarak bulunan kimse aynı kararı onaylayamaz. Ancak; toplantı tarihinden sonra onay makamına tayin olmuş veya vekâlet etmeye başlamışsa onaylayabilir.

    KOMİSYONUN KURULUŞ ŞEKİLLERİ

    Madde 30- (Değişik 23.05.2000 tarih ve 24057 sayılı Resmi Gazete Madde-14)

    Komisyonun kuruluş şekilleri aşağıdadır;

    a-1 Nolu İhale Komisyonu:

    Genel Müdürlükte Yönetim Kurulunca belirlenen değerin üzerindeki işler için kurulur. Başkanı; Satınalma Dairesi Başkanı, üyeleri; 1.Hukuk Müşaviri, Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanı, ilgili Daire Başkanı ve Satınalma Müdürü'nden oluşur. Dış Alımlarda ise komisyona Dış Alımlar Müdürü katılır. Komisyon Başkanı ve üyelerinin yokluğunda bunların yerine, vekalet edenler komisyonda bulunurlar.

    b-2 Nolu İhale Komisyonu:

    Genel Müdürlükte Yönetim Kurulunca belirlenen değere kadar işler için kurulur. Başkanı; Satınalma Şube Müdürü, üyeleri; Hukuk Müşavirliğinden 1 Avukat, Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı'ndan Merkez Muhasebe Şube Müdürü, İlgili Daire Başkanlığı Şube Müdürü ve Satınalma Şube Müdür Yardımcısından oluşur. Dış Alımlarda ise, Dış Alımlar Şube Müdürü üye olarak komisyona iştirak eder.

    c-3 Nolu İhale Komisyonu

    Genel Müdürlükte Yönetim Kurulunca belirlenen değere kadar işler için kurulur. Başkanı; İdari ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı, üyeleri; İdari İşler Şube Müdürü, Sosyal Tesisler Şube Müdürü, Haberleşme ve Arşiv Şube Müdürü ile aynı Daireden

    gerekli görülen bir elemanı. Bu komisyonca ilgili Dairenin bakım, onarım ve iaşe alımları yapılır.

    d-4 Nolu İhale Komisyonu

    Taşra ünitelerinde Yönetim Kurulunca belirlenen değere kadar işler için kurulur. En az bir Başkan ve iki üyeden oluşur. Başkanı, İdari İşler Müdür Yardımcısı, yoksa Teknik Müdür Yardımcısı, onların yokluğunda, Ünite amirinin uygun göreceği personel, üyeleri; Ünite amirinin uygun göreceği Kısım Müdürü, Şef ve Memurlardan teşekkül eder.

    e-5 Nolu İhale Komisyonu:

    Özellik arzeden veya Teşekküle iktisadi yarar sağlayacağı umulan yada ihtiyacın süratle giderilmesinde zorunluluk bulunduğu anlaşılan durumlarda, Genel Müdürlükçe özel ihale komisyonu eliyle ihale yapılabilir. Ancak; Özel Komisyon marifetiyle ihale yapılabilmesi için, bu komisyona tanınacak ihale yetki tutarının ve gerekçelerinin açıkça belirtilmesi ve yetki limitlerine göre Genel Müdür veya Yönetim Kurulunun onayının alınması zorunludur. Özel Komisyonca alınan ihale yetkisine aşılacağının anlaşılması halinde, yeniden ilgili merciin onayı alındıktan sonra işlem yapılır.

    İhaleyi yapacak Özel Komisyonun kimlerden oluşacağı, işin mahiyeti de göz önünde tutularak, yetki limitlerine göre, Genel Müdür veya Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

    Dış alımların özel komisyon eliyle yapılabilmesi için Yönetim Kurulunun onayı şarttır. Dış alımlarda, alımın ne şekilde yapılacağını yetki limitlerine göre Genel Müdür veya Yönetim Kurulu tesbit eder.

    Özel Komisyonlarca, yukarıdaki prensiplere uygun olarak satış işlemleri yapılabilir.

    TEKNİK KOMİSYONLAR

    Madde 31-

    a-Alım-satım ve ihale işleri için temin edilen tekliflerin teknik ağırlıklı olması veya özellik arzetmesi halinde bunların detaylı olarak incelenmesi, mukayese tablosunun yapılması ve istişari mahiyette rapor hazırlanması için alım-satım ve ihale komisyonu başkanlığınca teknik komisyon teşekkül ettirilerek, Genel Müdürlükte Genel Müdürlük Makamının, Birimlerde Birim Müdürünün onayından geçirilir.

    b-Genel Müdürlükte Satınalma Daire Başkanının talebi ve Genel Müdürlük Makamının onayı ile de teknik komisyon oluşturulabilir. Teknik Komisyon ilgili dairesinden konuya vakıf bir başkan ve en az iki üyeden teşekkül eder. Komisyona diğer teşekküllerden de uzman eleman çağrılabilir.

    c-Teknik komisyon belirtilen sürede çalışmalarını tamamlayarak raporunu ilgili merciye teslim eder. Raporun yeterli görülmemesi halinde, komisyondan yeniden rapor tanzimi veya ilave teknik bilgi istenebilir.

    d-Teknik komisyonca tekliflerin değerlendirilmesi sırasında; teknik donelerin birbirleriyle ve şartnameyle mukayesesi, mümkünse fiyatların aynı baza irca edilmesi, kalite, teslim-tesellüm müddeti, garanti, ödeme şekli, avans verilip verilmemesi ve bunun faiz yükü gibi hususlar dikkate alınarak tekliflerin Genel Müdürlük için avantaj ve dezavantajları tespit edilir. Teknik komisyon değerlendirmesinde hiçbir firmayı elimine edemez ve kendisine intikal ettirilen tüm teklifleri değerlendirmeye alır.

    e-Teknik komisyona incelenmek üzere verilecek belgeler, alım-satım ve ihale organı tarafından bir yazı ile teknik komisyon başkanına teslim edilir.

    f-Teknik komisyon, kendisine tevdi edilen belgeleri başkalarına veremez. Firmalarla doğrudan doğruya ilişki kuramaz, yeniden fiyat ve tenzilat isteyemez. Firmalardan evsaf ile ilgili konularda bazı bilgilerin alınması gerektiğinde, durum teknik komisyon başkanınca ilgili alım organına yazılı olarak bildirilir.

    BELGE KOMİSYONLARI

    Madde 32-

    a-Alım-satım ve ihale konusu olan işin özellik arz etmesi, firmaların teklif alınmadan önce değerlendirilip sadece uygun olanlardan teklif alınmasının gerekli olması hallerinde, firmaların değerlendirilmesi ile ilgili belgeleri incelemek ve ihaleyi yapacak merciye rapor vermek üzere belge komisyonları kurulur.

    b-Belge komisyonu; Genel Müdürlükte ilgili daire başkanlığının teklifi ve Genel Müdürlük Makamı'nın onayı ile bir başkan ve üç üyeden, Birimlerde Müdür Yardımcısının teklifi ve Müdürün onayı ile bir başkan ve üç üyeden teşekkül ettirilir. Aksi görülmedikçe, Genel Müdürlükte Şube Müdürü seviyesindeki başkanın, en az bir üyenin ilgili daireden olmasına, birimlerde ise, Şube şefi seviyesindeki başkanın ve en az bir üyenin aynı şubeden olmasına dikkat edilir.

    c-Belge komisyonunca şartnamede belirtilen ve süresi içerisinde verilen belgeler incelenir ve netice rapor halinde belirtilir. Bu rapora istinaden ihaleye katılmaya hak kazanan firmalara ilgili birimce ihaleye katılma belgesi verilir.

    TUTANAK TANZİMİ VE KARARLAR

    Madde 33-(Değişik 23.05.2000 tarih ve 24057 sayılı Resmi Gazete Madde-15)

    a-Muayene tutanağı ve alım-satım ve ihale komisyonu kararları ile ilgili formlar yönetmelik ekindedir. Bir zorunluluk olmadıkça tutanak tanzimi ve karar alınmasında belirtilen formlar kullanılır. (EK: 1,2,3,4,5,6)

    b-İlgili merciin onayına sunulması gereken alım-satım ve ihale kararları yeterli açıklıkta olmalıdır. Uygulanan ihale usulü, teklif veren firmalar ve teklifleri ile alınan kararın gerekçesi karar metninde açıkça belirtilir.

    Kararlar ekli örneğe uygun olmalıdır.

    c-Satışlarda, satılacak malın cins, miktar ve niteliğine göre satış işlemlerinin Genel Müdürlükçe veya Birimlerce yapılmasına yetkili organlarca karar verilir. Satış şekilleri topluca veya gerektikçe münferit olarak Genel Müdürlükçe Birimlere bildirilir.

    d-Tutarı ne olursa olsun, onaya sunulan kararlara ihale şartnamesi ve varsa ekleri, ihale ilanı, temin edilen teklif mektuplarının asılları veya tasdikli fotokopileri, varsa teklif mukayese tablosu, teknik heyet raporu ve kararla ilgili diğer belgeler eklenir.

    İHALE KOMİSYONLARININ GÖREVLERİ

    Madde 34- İhale komisyonları aşağıda gösterilen prensiplere göre görevlerini yerine getirirler;

    a- Komisyonlar üye tam sayısıyla toplanır.

    b- Üyelerden birinin yıllık izin, geçici görev veya hastalık izni nedeniyle toplantıya katılmaması halinde, yerine bakan aynı yetki ve sorumluluk ile görev yapar.

    c- İhale Komisyonu başkanı kendisine intikal eden konuları önemine göre tasnif eder, toplantı gün ve saatini tespit eder ve komisyon üyelerine sözlü veya yazılı olarak duyurur. Gündemin en az 24 saat önce üyelere duyurulması esastır. Ancak, acil durumlarda bu süre kısaltılabilir. Yeterli sayıda teklif alınmaması halinde, zarflar açılmadan ihaleyi erteleyebilir.

    KOMİSYON BAŞKANI, ÜYELER, RAPORTÖR'ÜN GÖREV VE YETKİLERİ

    Madde 35- Komisyon Başkanı, üyelerin ve Raportör'ün görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir;

    a- Komisyon Başkanı:

    - Komisyonu Başkan temsil eder.

    - Toplantının gündemini, gün ve saatini tespit eder, üyelere duyurulmasını sağlar.

    - Komisyon toplantısını yönetir, konularla ilgili olarak ayrı ayrı alınan görüşleri ana hatlarıyla üyelerin oylarına sunar.

    - Oylama sonuçlarına göre alınan kararın nihai şeklini belirler.

    - Karşı oy veren üyelerin, yazılı olarak hazırlayacakları gerekçeleri ilgili karara ilave edilir.

    b- Komisyon üyeleri:

    - Toplantı günü ve saatinden önce gerek görmeleri halinde, konularla ilgili dosyayı incelerler.

    - Toplantı gün ve saatinde toplantının yapılacağı yerde hazır bulunurlar.

    - Gündemdeki konularla ilgili ayrıntılı inceleme yapmayı gerekli görüyorlarsa süre talep ederler, verilecek süre toplantıda tespit edilir ve tutanaklarda belirtilir.

    - Üyeler kararlarda çekimser kalamazlar.

    - Karara iştirak etmeyen üye, karşı görüşünü en geç konunun görüşüldüğü günü takip eden 3 takvim günü içinde yazılı olarak İhale Komisyonu Başkanı'na vermek zorundadır.

    - Üyeler, izin, hastalık, geçici görev hallerinde başlayış ve bitiş tarihlerini de belirtmek suretiyle durumlarını Komisyon Başkanlığına bildirirler.

    - Komisyon üyeleri; komisyonda görüşülen konular hakkında ilgili firmalarla, komisyon başkanının bilgisi olmadan görüşme yapamazlar. (Merkezde, Satınalma Daire Başkanı ve Satınalma Müdürü, Dış Alımlarda, Dış Alımlar Şube Müdürü, Taşrada ise Komisyon Başkanı hariç)

    c- Raportörler:

    - İhale dosyasını hazırlar.

    - İhale ile ilgili teminatın kimin adına düzenlendiğini ve yeterli olup olmadığını, opsiyonlarının tespitini, tekliflerin mukayese cetveline geçirilmesini, ihale için istenen belgelerin yeterli olup olmadığını tespit eder.

    - Tespitlerini Komisyon Başkanı ve üyelere bildirir.

    - Komisyonun görüşleri doğrultusunda kararı yazar ve parafe eder.

    - İhale kesinleştikten sonra, sözleşmesini hazırlayarak sözleşme hükümlerini uygular ve dosyayı sonuçlandırır.

    - Her dosya sahibi bir raportördür.

    d- Tartışma ve Oylama:

    - Komisyon kararları çoğunlukla alınır.

    - Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu istikametinde karar alınmış sayılır.

    - Her üye bir oy hakkına sahiptir.

    - Üyeler arasında açık oylama yapılarak karar verilir.

    e- Gizlilik İlkesi:

    - Komisyon toplantılarında konuşulan konular, alınan kararlar ve düzenlenen raporlar, Başkan'ın ve üyelerin fikirleri ve oylama ile ilgili hususlar hiçbir üye, ya da dosya sahibi tarafından üçüncü şahıslara açıklanamaz.

    - Tartışmalar hakkında hiçbir bilgi, doküman, not v.s. verilemez.

    - Konularla ilgili olarak, kararlara ait tutanaklar Başkan ve üyelerce imzalandıktan sonra, bu tutanak dışında hiçbir görüş, düşünce ve şifahi alındığı söylenen mutabakatlar komisyon üyelerini bağlamaz.

    f- Komisyonun çalışmasıyla ilgili diğer hususlar:

    - Yapılan ihalelerin Bayındırlık Bakanlığınca çıkartılan uygun bedelin tarifine ilişkin olarak yapılması halinde, bu kriterdeki hükümler dahilinde işlem yapılır.

    KOMİSYON BAŞKANI, ÜYELERİ ve RAPORTÖR'ÜN SORUMLULUKLARI

    Madde 36- Alım - Satım, İhale Komisyonu Başkanı ve üyeleri ile Raportör, görevlerini kanuni gereklere göre tarafsızlıkla yapmadıkları ve taraflardan birinin zararına yol açacak ihmal ve kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde, haklarında disiplin cezası uygulanabileceği gibi, fiil ve davranışlarının özelliğine göre gerekli yasal işlem yapılır. Ayrıca tarafların bu yüzden uğradıkları zarar ve ziyan da kendilerine ödettirilir.

    ALTINCI BÖLÜM :ŞARTNAMELER

    Madde 37- Bu yönetmelik kapsamına giren işlerin, hangi yöntemle gerçekleştirileceği ve hangi koşulları taşıyacağı, İdari ve Teknik şartnamelerde belirtilir. Ancak; yerleşmiş, yapılagelmiş ya da standartların işin nitelik ve amacına uygunluğunu, kararsızlığa yer bırakmayacak şekilde yapılmasını sağlayacağı anlaşılması hallerinde, şartname yapılmayabilir.

    İDARİ ŞARTNAMELER

    Madde 38- İdari şartnameler; işin adını ya da kısa tarifini, hangi yöntemle yapılacağını gösteren bir belge olarak düzenlenir. Bu belgede aşağıdaki konular açık ve kesin ifadelerle belirtilir.

    - İşin konusu,

    - Birimi ve miktarı,

    - Özellikleri, "gerekiyorsa Teknik şartname eklenir",

    - Teklif verme şekli ve koşulları,

    - Son teklif verme günü, saati ve yeri,

    - Tekliflerin nerede ve ne zaman açılacağı,

    - Tekliflerin en az geçerlilik süresi,

    - İsteniyorsa geçici teminat miktarı,

    - İsteniyorsa kati teminat miktarı,

    - Teminatların veriliş zamanı ve nelerin teminat olarak kabul edileceği,

    - Malzemelerin teslim yeri ya da işin yapılacağı yer,

    - Muayene şartları,

    - Gecikme cezası,

    - Ödeme koşulları,

    - Gerekiyorsa tekliflere eklenecek belgeler,

    - Damga vergisi bedellerinin firma veya müteahhit tarafından ödeneceği,

    - Gerektiği hallerde yeterlilik belgesi,

    - Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı,

    - Nakliye, fason ve benzeri işlerde alınacak mal teminatlarının, usul ve esaslarının belirtilmesi,

    - Muayene sırasında meydana gelecek noksanlıkların giderilmesi için verilecek sürenin cezalı müddetten sayılıp sayılmayacağı,

    - Geçici ve kesin kabul şartları,

    - Devir, temlik ve temsilcilik esasları,

    - Şartnamede hüküm bulunmaması halinde, ihale yönetmeliğimiz veya ilgili yasa hükümlerinin geçerli olacağı,

    Yurt dışı alım ve satımlarda yukarıdaki maddelere ilaveten:

    - Malın milletlerarası normu,

    - Ticaret rejim kararlarının ve ticaret anlaşmalarına göre ödeme şartlarının ve sevk belgelerinin neler olacağı,

    - Alım ve satımın dış ticaret şekillerinden hangisine göre yapılacağı (FOB, CIF-C+F veya diğer şekillerden hangisine göre olacağı),

    - Geçici ve kesin teminat mektuplarının bir Türk bankası tarafından kontrgaranti edilmesi gerektiği,

    - Yapılacak sözleşmenin, ilgili merciin onayından ve gerekli tahsis müsaadesinin alınmasından sonra yürürlüğe gireceği,

    - Türkçe ve yabancı lisanlarda hazırlanan şartnamelerden, ihtilaf halinde Türkçe olan şartnamelerdeki hükümlerin geçerli olacağı,

    Hususlarına yer verilir.

    İhale kesinleştikten sonra, şartname taraflar arasında aktedilecek sözleşmeye esas teşkil eder.

    ŞARTNAMELERİN ONAYLANMASI

    Madde 39- İdari şartnameler; işlerin niteliğine göre birkaç tip halinde hazırlanır ve Genel Müdürlük makamının onayından sonra uygulanır.

    TEKNİK ŞARTNAMELER

    Madde 40-(Değişik 23.05.2000 tarih ve 24057 sayılı Resmi Gazete Madde-16)

    Teknik şartnameler; iş veya malzemenin belli bir amaca uygun olabilmesi için, taşıması gerekli bütün nitelikleri gösteren belgelerdir. Teknik şartnameler istemde bulunan ünite tarafından, gerekiyorsa teknik ünitelerin işbirliği ile hazırlanır ve Genel Müdürlük Makamının onayından sonra yürürlüğe konulur.

    Teknik şartnamelerde; satın alınacak malın niteliği ve özelliğine göre ihaleye katılacak firma veya kişilerden istenecek teknik bilgi ve belgelerin nelerden ibaret olacağı hususuna yer verilir.

    Teknik şartnamelere gerekiyorsa plan, proje ve numuneler eklenebilir.

    YEDİNCİ BÖLÜM :TEMİNATLAR

    TEMİNATLAR

    Madde 41- (Değişik 23.05.2000 tarih ve 24057 sayılı Resmi Gazete Madde-17)

    Teminat, genel olarak Teşekkülün ticari ilişkide bulunduğu kişiler ile olan işlemlerinde yararlarının korunması amacıyla taahhüdün yerine getirilmesini sağlamak ve Teşekkülün zararının karşılanması için müteahhitlerden veya firmalardan alınan bir kıymettir.

    Aşağıdaki kıymetler teminat olarak kabul edilir:

    - Tedavüldeki Türk parası,

    - Maliye Bakanlığınca belirtilecek bankaların verecekleri teminat mektubu,

    - Devlet tahvilleri ve hazine kefaletini haiz tahviller,

    - Borsada kayıtlı hisse senedi ve tahvilattan Maliye Bakanlığınca teminat olarak kabul edileceği belirtilmiş olanlar (%15 noksanı ile)

    - Dış ülkelerden temin olunacak işlerde döviz kontrgarantisine istinaden düzenlenen Türk Bankası teminat mektubu,

    - Devletçe çıkartılan gelir ortaklığı senetleri.

    GEÇİCİ TEMİNATLAR

    Madde 42- Bu yönetmelik kapsamına giren işlerin ihalesinde tahmin edilen bedelin, tahmin edilen bedel yoksa, firma teklif tutarının %4'ü oranında (KDV hariç) teklif ile birlikte alınır.

    Bildirimin firmaya ulaşmasını müteakip 10 iş günü içerisinde sözleşme yapıldığı, ya da taahhüdünü yerine getirdiği takdirde, geçici teminat iade edilir. Aksi halde gelir kaydedilir. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale üzerinde kalmayan firmalara ait geçici teminatlar iade edilir.

    KESİN TEMİNATLAR

    Madde 43- Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce, yükleniciden kesin teminat alınır. Kesin teminat, ihale bedelinin %8'i olarak hesaplanır (KDV hariç).

    Geçici teminat yatırılmışsa ve işin 10 iş günü içerisinde tamamlanacağı yüklenici tarafından yazı ile bildirilirse, kesin teminat talep edilmez ve sözleşme imzalanmaz. Yüklenici ihale kararının kendisine tebliğinden itibaren, verilen süre içinde geçici teminatı kesin teminata çevirmeye mecburdur. Aksi halde geçici teminatı gelir kaydedilir.

    KESİN TEMİNATIN GERİ VERİLMESİ

    Madde 44- a- Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği anlaşıldıktan ve yüklenicinin bu işten dolayı Genel Müdürlüğe herhangi bir borcu olmadığı tespit edildikten sonra kesin teminat ilgiliye iade edilir.

    b-Yapım işlerinde, kesin kabul işlemi tamamlandıktan ve Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilişiğinin kesildiği belgelendikten sonra kesin teminat geri verilir.

    c-Yüklenici bu iş nedeniyle Genel Müdürlüğe ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, teminatı paraya çevrilerek borçlarına karşılık tutulur, varsa kalanı yükleniciye geri verilir.

    AVANS TEMİNATI

    Madde 45- Resmi müessese, şahıs veya firmalara yapılacak ihalelerde, ihaleye yetkili makamın onayı ile teminat karşılığı olarak mal bedelinin %25'i nisbetinde avans verilebilir.

    Avans verilmek suretiyle bir ihale yapılacaksa, bunun duyuru safhasında ve şartnamelerde belirtilmesi zorunludur.

    Avans verilecek hallerde ödenecek avans tutarının %25 fazlası teminat olarak peşin alınır.

    TEMİNAT ALINMAYABİLECEK HALLER

    Madde 46- Teminat alınmayacak haller aşağıda belirtilmiştir;

    - Komisyon kararını gerektirmeyecek alımlar.

    - Sermayesinin %50'si kamu sektörüne ait kuruluşlar ile Bakanlar Kurulu kararı ile kamu statüsünde sayılan Kuruluşlardan yapılan alımlar.

    - Tek firma elinde olan veya temin edilmesi çok zor olan alımlar.

    - Sözleşme gününe kadar taahhüdü yerine getirilmiş olan alımlar.

    MAL TEMİNATI

    Madde 47- Kuru çay nakliyelerinde veya fason olarak yaptırılacak imalatlarda, firmaya verilecek kuru çay yada malzeme karşılığında mal teminatı alınması veya firma tarafından All-Risk sigortası yaptırılması zorunludur. Teminat miktarı işin konusuna göre şartnamelerde belirtilir. Taahhüdün tamamen yerine getirilmesinden sonra ilgili firmaya iade edilir.

    BANKA TEMİNATI

    Madde 48- banka teminat mektupları belli bir iş için alınır. Başka bir iş için aynı mektup kullanılmaz.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM :DUYURU İŞLERİ

    DUYURU LİMİTLERİ

    Madde 49- (Değişik 23.05.2000 tarih ve 24057 sayılı Resmi Gazete Madde-18)

    İhale ilanları aşağıdaki esaslara göre yapılır.

    Yönetim Kurulunca belirlenen değere kadar işlerde duyuru yapma zorunluluğu yoktur. Ancak; repertuarda yeterli firmanın bulunmaması vs. gibi nedenlerle duyuru yapılmasının gerekli görüldüğü hallerde belirlenen değerin altındaki işler için de Resmi Gazetede bir defa duyuru yapılabilir.

    Yönetim Kurulunca birinci fıkrada belirlenen değerin üzerindeki ihaleler, Resmi Gazetede bir defa, Türkiye genelinde dağıtım yapılan günlük iki gazetede yeterince ilan edilir.

    Bir defa yapılacak duyurularda, duyuru ihale tarihinden en az 7 gün önce; birden fazla yapılacak duyurularda ilk duyuru ihale tarihinden en az 15 gün önce, son duyuru ise ihale tarihinden en az 10 gün önce yayınlanır.

    Yurt dışından kapalı zarf usulü ile temin olunacak işler için bu süreler birer misli uzatılabilir.

    Ayrıca duyurular; ihaleye yetkili makamın onayı ile televizyon, ilan tahtası, mahalli örf ve adetlere göre belediyeler veya diğer kuruluşların hoparlörleri ile yapılabilir.

    Mahalli piyasadan yapılacak alımlar için gerektiğinde yerel gazetelerde de duyuru yapılabilir.

    Tahmini bedeline bakılmaksızın, işin özelliği, ivediliği veya ilandan beklenen fayda ve sonuçlarına göre fazlaca yarar sağlanmayacağı hallerde hangi alım usulü olursa olsun ilansız ihale yapmaya Genel Müdürlük Makamı yetkilidir.

    DUYURUDA BULUNMASI GEREKEN HUSUSLAR

    Madde 50-(Değişik 23.05.2000 tarih ve 24057 sayılı Resmi Gazete Madde-19)

    Duyuruların kısa ve özlü olması ve aşağıdaki konuları kapsaması gerekir;

    -İşin nitelik ve miktarı, gerekiyorsa tahmin edilen bedeli, işin hangi yöntemle ihale edileceği,

    -Şartname, sözleşme tasarısı, örnek proje ve diğer evrakın bedelli veya bedelsiz nereden alınabileceği,

    -Tekliflerin ve teminatın en son hangi tarih ve saate kadar, nereye verilmesi gerektiği,

    -İşin özelliği ile ilgili diğer bazı bilgiler,

    -Teşekkülün, 2886 sayılı ihale kanununa tabi olmadığı, ihaleyi dilediğine verip vermemekte, ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbest olduğu belirtilir.

    DOKUZUNCU BÖLÜM :İTHALAT İŞLERİ

    İTHALAT

    Madde 51- İthali öngörülen ve yatırım programında yer alan malzemelerle ilgili teknik şartname ve gerekli bilgiler, yatırım programının Yönetim Kurulu'nun onayından sonra bir ay içinde Satınalma Dairesi Başkanlığına iletilir.

    Satınalma Dairesi Başkanlığı, yatırım programının yetkili mercilerce onayına kadar geçecek süre içinde ithalat hazırlıklarını yapar. Yatırım programında yer almayan malzemelerin ithali teşebbüslerine geçilmeden önce ödeneğinin sağlanması gerekir.

    Acil durumlarda; üretimi direkt olarak ilgilendiren yedek parça ve işletme malzemelerinin yurt dışı proforma faturası talep edilerek yetkili mercilerin onayından sonra akreditif şartlarına göre ithali yapılır.

    YEDEK PARÇALAR

    Madde52- Her türlü yedek parça temini ihale ile yapılır. Ancak, belirli bir marka araç ve gereç için gerekli yedek parçaların ihaleye çıkmadan direkt ithaline, yapımcı firmasından temin olunan proforma faturada kayıtlı değerlere göre yetkili olan Makamca karar verilebilir. Bu amaçla komisyon oluşturulmasına gerek yoktur. Ancak; istemde bulunan birim, proforma fatura niteliği malzemenin isteğine elverişli olup olmadığını inceleyecektir.

    REJİM

    Madde 53- İthalat işlemleri, Cari Dış Ticaret rejimine göre yürütülür.

    İNCELEME

    Madde 54- İthal edilecek malzemelerle ilgili kesin işlemlere geçmeden önce gerektiğinde Ateşelik, Müşavirlik aracılığıyla gerekli incelemeler yapılacak ve iç piyasa koşulları ile karşılaştırılacaktır.

    ONUNCU BÖLÜM :GÜMRÜK İŞLERİ

    GÜMRÜK İŞLERİ

    Madde 55- Her türlü gümrükleme ve iş ve hizmetlerinde tarife uygulaması yönünden gümrük mevzuatının en elverişli hükümlerine göre işlem yapılması sağlanır. Geçici veya transit suretiyle ya da özel muafiyetlerden yararlanarak getirilmesi mümkün mallar hakkında muafiyet ve istisna mevzuatının uygulanması konusunda gerekli işlemler yapılır.

    GÜMRÜK İŞLERİNİN SONUCUNU İZLEMEK

    Madde 56- Gümrük hizmetleri sonuç alıncaya kadar yetkililerce yakınen izlenir. Gerektiğinde daha fazla ardiye ödememek ve işin hızla sonuçlandırılabilmesi için bu malzemelerle ilgili olarak Gümrük Komisyoncuları tutulabilir.

    Gümrük işlerine başlarken beyannamenin düzenlenmesi için gerekli konşimento veya hamule senedi, malın faturası, menşe şehadetnamesi, malın evsaf ve kalitesini belirten sertifika ve muayene raporları, sigorta poliçesi, koli listesi vb. belgeler özel talimatla birlikte hizmeti yapacak işyerine gönderilir.

    GÜMRÜKTEN MALLARIN TESELLÜMÜ VE SEVKİ

    Madde 57- Gümrüklenen malların gümrük depolarında fazla kalmadan işlemlerin en kısa zamanda bitirilerek malın ilgili işyerine gönderilmesi gereklidir. Gümrük işlemi sona eren malzemenin evrakı, işlemi sona erdiren birimce derhal Satınalma Dairesi Başkanlığına gönderilir.

    DEPOZİTELERİN ALINMASI

    Madde 58- Muafiyet hükümlerinden yararlanacak malzeme ile tarife uygulaması ve anlaşmazlık yüzünden, işin başında vergi ve resimleri depozite olarak ödenen veya katı olarak ödenmekle beraber sonradan işlemin düzeltilmesi dolayısıyla geri alınması gerekli görülen mallara ilişkin muamelenin izleme ve depozitelerin alınması görevi Satınalma ve Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlıklarına aittir.

    Satınalma Dairesi başkanlığı bu gibi işleri izlemede kolaylık bakımından;

    - Her iş için ayrı bir dosya açar,

    - İşin sonuçlandırılması için gerekli işlemleri izler ve durumdan istekli Birim ile Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığını haberdar eder,

    - İşin sonunda kıymetlerin geri alınmasını sağlar.

    MALZEMENİN İLGİLİ YERE GÖNDERİLMESİ

    Madde 59- İthal edilen malzemenin gümrük işlemleri sona erdikten sonra ihtiyaç yerine gönderilmesi için Satınalma Dairesi Başkanlığı, istekli Daire Başkanlığından gerekli bilgiyi alarak işyerine talimat verir.

    HASARLI VE NOKSAN MALZEME TESLİM ALINMASI

    Madde 60- Gelen malzeme hasarlı ve noksansa, adı geçen formların arkasına ambalajın koli numaraları ve ilgili işyeri kaydedilmek suretiyle gerekli bilgi eklenir ve gerekirse bu tutanağa sigorta eksperinin de imzası alınır.

    ONBİRİNCİ BÖLÜM :SÖZLEŞMELER

    SÖZLEŞMELER

    Madde 61- Teslimi yada bitirilmesi 10 iş gününü aşan işler için sözleşme yapılması gereklidir. Düzenlenen sözleşmeler dosyayı hazırlayan raportör ve Birim Amirlerince paraf edilerek imzaya sunulur.

    SÖZLEŞMENİN ONAYI

    Madde 62- Çeşitli işler için tip sözleşme örnekleri hazırlanarak, gerektiğinde Hukuk Müşavirliğinin görüşü alındıktan sonra Genel Müdürlük Makamının onayına sunulur.

    NOTER TASDİKİ

    Madde 63- Kuruluş gerekli görürse sözleşmenin Noterden tasdikini isteyebilir.

    SÖZLEŞMENİN DEVRİ

    Madde 64- (Değişik 23.05.2000 tarih ve 24057 sayılı Resmi Gazete Madde-20)

    Sözleşme, onay Makamının yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak; sözleşmeyi devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar aranır. Onay makamının yazılı izni ile devredildiği taktirde, sözleşmeyi devreden müteahhit veya firma, devir alan müteahhit veya firmanın sözleşmedeki her türlü vecibeleri yerine getirmesini müşterek borçlu veya müteselsil kefil sıfatıyla iştirak ve kefil olduğunu kabul ve taahhüt etmiş sayılır. İzinsiz devir yapılması halinde sözleşme bozulur. Müteahhit veya firma hakkında sözleşme hükümlerine göre işlem yapılarak zarar ziyan tahsil edilir.

    MÜTEAHHİT VEYA MÜŞTERİNİN SÖZLEŞMENİN BOZULMASINA NEDEN OLMASI

    Madde 65- Sözleşme yapıldıktan sonra, müteahhit veya müşterinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü sözleşme hükümlerine göre yerine getirmemesi halinde, yazılı olarak 10 günden az olmamak üzere bir süre verilir. Süre sonunda aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm istihsaline gerek kalmaksızın kesin teminatı irad kaydedilir ve sözleşme feshedilerek, sözleşme hükümlerine göre ayrıca zarar, ziyan talebinde bulunulmak üzere nam ve hesabına ihale edilir.

    MÜTEAHHİT VEYA MÜŞTERİNİN AĞIR HASTALIĞI, TUTUKLULUK VEYA MAHKÜMİYET HALİ

    Madde 66- Müteahhit veya müşteri sözleşmenin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza nedeniyle taahhüdünü yapamayacak duruma girerse, bu hallerin oluşundan itibaren 30 gün içinde Genel Müdürlüğün kabul edeceği birini vekil tayin etmek şartıyla taahhüdüne devam edebilir.

    Eğer müteahhit veya müşteri kendi serbest iradesiyle vekil tayin etmek durumundan mahrum ise, yerine Genel Müdürlükçe aynı süre içinde genel hükümlere göre bir vekil tayin edilmesi istenebilir.

    Yukarıdaki hükümlerin uygulanmaması halinde sözleşme bozulur. Bundan bir zarar doğarsa 65inci maddede belirtilen esaslara göre işlem yapılır.

    MÜTEAHHİT VEYA MÜŞTERİNİN İFLASI HALİ

    Madde 67- Müteahhit veya müşterinin iflas etmesi halinde sözleşme bozulur. Kuruluşun bundan bir zararı doğarsa 65inci maddeye göre işlem yapılır.

    MÜTEAHHİT VEYA MÜŞTERİNİN BİRDEN FAZLA OLMASI HALİ

    Madde 68- Birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından birlikte yapılan taahhütlerde müteahhitlerden veya müşterilerden birinin ölümü, iflası, tutuklu veya mahkum olması gibi haller sözleşmenin devamına engel olmaz.

    Birlikte yapılan taahhütlerde müteahhitlerden biri Genel Müdürlüğe muhatap firma olarak bildirilmiş ise, muhatap firmanın şahıs veya şirket olmasına göre, ölüm iflas veya dağılma hallerinde sözleşme kendiliğinden sona erer. Ancak; müteahhitlerin teklifi ve idarenin uygun görmesi halinde, sözleşme yenilenerek işe devam edilir.

    Birlikte yapılan taahhütlerde gruba dahil firmadan başka herhangi bir ortak şahsın ölümü veya ortak şirketin herhangi bir sebeple dağılması halinde, muhatap firma ve grubun diğer ortakları, teminat dahil işin o ortağa yüklediği sorumlulukları da üzerine alarak işi bitirirler.

    MÜTEAHHİT VEYA MÜŞTERİNİN ÖLÜMÜ

    Madde 69- Müteahhit veya müşterinin ölümü halinde, yapılmış olan işler tasfiye edilerek kesin teminatı ve varsa sair alacakları varislerine verilir. Ancak; idare varislerinden istekli olanlara, ölüm tarihinden itibaren 30 gün içinde kesin teminatın değiştirilmesi şartıyla sözleşmeyi devredebilir.

    ONİKİNCİ BÖLÜM :MUAYENE, TESELLÜM VE ÖDEME

    MUAYENE

    Madde 70- Satınalınacak bütün malzemelerin kesin kabulü yapılmadan ve bedeli ödenmeden önce muayenesi yapılır. Muayenenin ne şekilde yapılacağı şartnamede belirtilir. Muayene, teşekkül ettirilen bir komisyon tarafından yapılır.

    MUAYENE KOMİSYONU

    Madde 71- Muayene Komisyonu bir başkan ve en az iki üyeden oluşur.

    a- Merkez Muayene ve Tesellüm Komisyonu:

    Bu komisyon merkezde, Piyasa Araştırma Şube Müdürü'nün Bşk.lığında Uzman veya iki Şef üyeden oluşur. Bunun dışında ihtiyaç bildiriminde bulunan daireden bir uzman üye iştirak ettirilir.

    b- Taşra Muayene ve Tesellüm Komisyonu:

    Taşrada bu komisyon ünite Amiri'nin onayı ile bir başkan ve en az iki üyeden oluşur. Komisyon Başkanı; Teknik Müdür Yardımcısı, yoksa Teknik Kısım Müdürü, onların da yokluğunda Ünite Amiri'nin uygun göreceği diğer Kısım Müdürlerinden birisi, üyeleri; Ünite Amiri'nin uygun göreceği Uzman, Şef, Mühendis veya Memurlardan oluşur.

    c- Özel Muayene ve Tesellüm Komisyonu:

    Konunun özelliğine göre ilgili Daire Başkanının teklifi ve Genel Müdürlük Makamının oluru ile bir Başkan ve en az iki üyeden oluşur.

    MUAYENE VE TESELLÜM KOMİSYONLARININ GÖREV VE YETKİLERİ

    Madde 72- (Değişik 23.05.2000 tarih ve 24057 sayılı Resmi Gazete Madde-21)

    Komisyonun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

    -Teşekkülce satın alınan her türlü malın, varsa satınalma kararına, teklif mektubuna, numunesine, şartnamesine ve sözleşmesine, cins miktar ve nitelik bakımından uygun olup olmadığını incelemek.

    -Laboratuvar tahlilini gerektiren malzeme numunelerini alarak, satıcının adı, adresi ve unvanını belirtmeden numune vermek suretiyle gerekli tahlil ve kontrollerini yaptırmak ve alınacak rapora göre gereken işlemi yapmak.

    -Cins, nitelik ve miktar bakımından satınalma kararına, şartnamelere ve sözleşmesine uygun olmayan malzemeyi reddetmek ve bu hususta düzenlenecek raporda sebeplerini belirtmek.

    -Muayene esnasında noksanlık veya ayıp görüldüğü ve bunların giderilmesinin mümkün olacağı anlaşıldığında, ayıp ve noksanlığın firma tarafından giderilmesine kadar muayeneyi geri bırakmak.

    -Muayene edilen malda gözüken ayıp ve noksanlıklar o malın tahsis edileceği işte kullanılmasına engel teşkil etmeyecek derecede önemli bulunmadığı taktirde, bu noksan ve ayıplar için tesbit edilecek kıymet noksanı kadar nefaset farkı kesmek ve bunu mal bedelinden düşmek.

    -Noksan ve ayıplı mallar için tesbit edilecek kıymet noksanı malzeme bedelinin %5'ini geçtiği taktirde malın kabulünü reddetmek.

    -Muayene edilen mal, sipariş edilen malın aynı olmamakla beraber, nitelik bakımından isteğe uygun bulunmak ve firmaca fiyat farkı istememek koşuluyla bu malın kabulünü teklif etmek.

    -Tesellüm edilecek malzemenin bölünmez özelliği (standart boy, düzine, ambalaj, kg. vb.) dikkate alınarak %5'e kadar fazla ya da noksanını kabul etmek.

    -Tahlil, deneme ve test ettirilmesini gerektiren malzemelerin varsa Teşekkül laboratuvarı ve Ünitelerinde, yoksa resmi idare ve müesseselerde, buralarda da olmadığı taktirde özel müesseselerde kontrollerini yaptırmak.

    -Partiler halinde gelen ve kısa bir zamanda sayılması mümkün olmayan; ambalaj malzemeleri, basılı evrak vb. malzemelerin miktarının en az (%1)'ini alarak örnekleme (sondaj) usulü ile muayene etmek ve bunu muayene tutanağına yazmak.

    -Ayrıca otokontrolü sağlamak bakımından gerekirse kantar tartısını yapmak.

    MUAYENE SÜRELERİ

    MUAYENELER

    Madde 73-(Değişik 23.05.2000 tarih ve 24057 sayılı Resmi Gazete Madde-22)

    a-Sözleşme veya şartnamesinde süre tesbit edilmişse bu süre içerisinde,

    b-Sözleşme ve şartnamesi olmayan işler ile sözleşme veya şartnamesi olup da muayene süresi belirtilmeyen işlerde en geç 10 gün içinde yapılır.

    c-Red edilen malzeme, firmaya bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde geri verilir. Şartnamesinde iade edilmesi öngörülmeyen malzemeler hariç. Bu süre içinde firmaca geri alınmayan malzemeler için, bozulma, evsafını kaybetme vs. benzeri durumlardan oluşacak zararlardan Teşekkül sorumlu olmayacağı gibi, ardiye ücreti tahakkuk ettirilir ve genel hükümlere göre hareket edilir.

    MUAYENEYE İTİRAZ VE İKİNCİ MUAYENE

    Madde 74- Satıcı firmalar veya bu firmaları temsil eden kişiler, muayenede hazır bulunsun veya bulunmasın, muayene sonuçlarına itiraz edebilir ve ikinci bir muayene yapılmasını isteyebilirler.

    Bu durumda, Genel Müdürlük Makamının oluru ile yeni muayene ve tesellüm komisyonu oluşturulur ve aşağıdaki şekillerden biri uygulanır.

    a- Şartname, sözleşme veya teamüllere göre yapılacak muayene,

    b- Tesellüm yapıldığı yerde birlikte yapılacak muayene,

    c- Taraflardan birinin isteği halinde, yurt içi veya resmi laboratuvarlardan birinde yapılacak muayene.

    İkinci muayenenin sonuçları kesin sayılarak, muayenesi yapılan malzemeler kabul, ayıplı kabul veya red olunur.

    İkinci muayene masrafları talep eden tarafından karşılanır.

    MUAYENE VE TESELLÜM KOMİSYONLARININ SORUMLULUKLARI

    Madde 75- Muayene ve Tesellüm komisyonlarının Başkan ve üyelerinin sorumluluklarında bu yönetmeliğin 36ncı maddesindeki hükümler uygulanır.

    MUAYENE TUTANAĞININ DÜZENLENMESİ

    Madde 76- Merkez ve taşra birimlerinin kendilerince alınan mallara ait muayenenin neticesi "Muayene Tutanağı" üzerine kaydedilerek komisyon başkan ve üyelerince imzalanır.

    Muayenenin olumlu olması halinde, malzeme tesellüm edilmiş olacağından ekteki muayene tutanağı örneğine göre işlem yapılır.

    ÖDEME İŞLEMLERİ

    Madde 77- Ödemeler aşağıdaki şekilde yapılır:

    a- İç alımlarda;

    1- Malzeme alımlarında, malzemenin siparişe uygunluğunun muayene ve tesellümünden ve ambar girişinden sonra,

    2- Hizmet alımlarında, hizmetin siparişe uygun bir şekilde tamamlandığının belgelenmesinden sonra,

    Fatura veya Vergi Usul Kanunu gereğince fatura yerine geçen belgeler karşılığında yapılır.

    Alınan fatura veya fatura yerine geçen belgelere (serbest meslek makbuzu, gider pusulası, müstahsil makbuzu, hakedişlere) istinaden yapılan ödemelerde, kanunun herhangi bir vergi tahakkukunu gerektirmesi halinde (KDV gibi), ödemenin usulüne uygun olarak tanzim edilmiş bu belgelere istinad etmesi ve belge üzerinde verginin müstakilen gösterilmesi zorunludur.

    b- Dış Alımlarda;

    İthalat rejimi kararlarına, ithalat yönetmeliğine ve akreditif şartlarına göre, ödeme yapılır.

    Ödeme belgelerine;

    1- Fatura veya fatura yerine geçen belgenin aslı,

    2- Muayene tutanağı veya muayene tutanağını belgeleyen sair evrak,

    3- Onaylı alım kararının sureti, karar alınmayan küçük alımlarda ise ihtiyaç pusulası,

    4- Ambar giriş fişi,

    ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

    SATIŞ İŞLERİ

    SATILACAK MALZEME VE TAŞINMAZLAR

    Madde 78- Aşağıdaki malzemelerin satışları, izleyen maddelerde yazılı usullere göre yapılır.

    - Bu yönetmelik kapsamında tedarik edilmiş olup, ekonomik ömrünü doldurmuş bulunan,

    - Kullanılmaz derecede yıpranmış olup, onarımı mümkün olmayan veya onarımın sağlıklı sonuç vereceği şüpheli bulunan,

    - En az iki yıl stokta kalmış olup, ihtiyaç duyulma ihtimali zayıf olan,

    - Stokta daha fazla beklemesiyle niteliği bozulacağı anlaşılan,

    - Kuruluşta kullanım yeri kalmamış olan,

    - İmalat artığı olan,

    - Red edildiği halde firmalarca geri alınmayan,

    - Herhangi bir sebeple yararlı durumunu yitirmiş olan malzemeler,

    Özelliklerine göre gruplara ayrılarak satışa çıkarılır, bir değer bulunamayacağı anlaşılan malzemeler yok edilir.

    SATIŞLARDA DEĞER TESBİTİ

    Madde 79- Hangi malzemelerin ve taşınmazların satışa çıkarılacağı ve tahmini değeri Merkezde Satınalma Dairesi Başkanlığı, ilgili Daire Başkanlığı ve Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından birer elemandan, Taşrada ise; Müdür yardımcısı, Muhasebe Kısım Müdürü ve teknik kısımdan bir elemandan oluşturulan komisyonlarca bir raporla tespit edilir.

    Raporda; malzemenin satış sebebi, elde edilme değeri, yaklaşık satış kıymeti ve yenisinin yaklaşık fiyatı belirtilir.

    SATIŞLARDA YETKİ

    Madde 80- Satış raporuna göre bu yönetmeliğin 23üncü maddesinde belirtilen karar ve onaya yetkili olanlar, yine bu maddede kayıtlı limitler çerçevesinde malzemelerin satışına karar verirler. Karar verirken, ilgili birimlerin görüşü alınarak bu malzemelerden başka türlü bir yararlanma imkânının olup olmadığı araştırılır.

    Taşradaki satışlar için Genel Müdürlükten izin alınır.

    SATIŞLARDA USUL

    Madde 81- Malzeme satışlarında, alım-satım ve ihale usulleri uygulanır ve yine bu yönetmelikte yazılı olduğu biçimde idari ve teknik şartnameler hazırlanır. Komisyonlar oluşturulur. Komisyon kararlarının onayı 80inci madde göz önünde bulundurularak 4üncü bölüm gereğince yapılır. Teminat karşılığında kredili satış yapılabilir.

    SATIŞ SÖZLEŞMESİ

    Madde 82- İhalenin bildirimini izleyen 10 işgünü içerisinde malzeme bedelinin en az %50'sini yatırıp, kalanını en geç bir ay içinde malzemenin teslim edilişi sırasında ödeyeceğini taahhüt eden firma ile sözleşme yapılmayabilir. Ve kesin teminat alınmayabilir. Ancak, mal bedelinin tamamı ödenmedikçe hiçbir teslimat yapılmaz.

    SATIŞLARDA GEÇİCİ VE KESİN TEMİNAT

    Madde 83- (Değişik 23.05.2000 tarih ve 24057 sayılı Resmi Gazete Madde-23)

    Satılacak malzemenin ve taşınmazın tahmini değerinin asgari %4'ü oranında (KDV hariç) teminat, ihale bedelinin asgari %8'i oranında (KDV hariç) kesin teminat alınır.

    SATIŞLARDA İSTİSNALAR

    Madde 84- Hükümet veya ilgili Bakanlık tarafından verilecek görev gereği, satışlar ile belli yerlere satış yapılması gereken veya resmi sektöre satılan malzeme ve taşınmazlar hakkında, ilgili mevzuat ya da talimat gereğince işlem yapılır.

    Kamu Kurum ve Kuruluşları ile sermayesinin en az %50'si devlete ait olan Müesseselere ve Kamu Yararına faaliyet gösteren Derneklere yapılacak satışlarda, teslim-tesellüm ve bedellerinin tahsilinde ihale onay makamı yetkilidir.

    SATIŞLARDA DUYURU

    Madde 85- Duyurular madde 49'a göre yapılır.

    ÜÇÜNCÜ KISIM :SON HÜKÜMLER

    YETKİ LİMİTLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

    Madde 86- Alım-Satım ve İhale Yönetmeliğindeki her türlü paraya tekabül eden limitlerle ilgili değişiklikler, gerektiğinde Satınalma Daire Başkanlığının teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile günün şartlarına göre yeniden belirlenir.

    DOSYALAMA İŞLEMLERİ

    Madde 87- Alım-satım ve ihale yapan organlarca alım-satım ve ihale konularına göre kod numarası verilmek suretiyle fihrist düzenlenir.

    Her alım-satım ve ihale için ayrı bir dosya açılır. Açılan bu dosyalar fihristteki kod numaralarına göre numaralandırılır.

    Dosyalarda; alım ve satımla ilgili malzeme talep yazısı veya oluru, varsa idari ve teknik şartnameler, duyuru ile ilgili belgeler, teklif mektupları, komisyon tutanağı ve mütalâaları, varsa teklif mukayese tablosu, Yönetim Kurulu Kararları, Makam Olurları, sözleşme veya sözleşme yerine geçen belgeler, varsa muayene ile ilgili analiz raporları, muayene ve tesellüm protokolü veya tutanakları, ödeme emirleri, fatura veya fatura yerine geçen belgelerin suretleri, alım ve satımın mahiyetine göre bulunması gereken diğer belgeler, tarih sırasına göre saklanır. İşlemleri tamamlanmış olan dosyaların kontrolü yapıldıktan sonra "Kaydı Kapatılmıştır" damgası vurularak arşive kaldırılır.

    Dosya görevlisi dosyanın içeriğinden sorumludur.

    Merkez ve Taşra ünitelerinde: Komisyon Kararı ile Muayene Tutanaklarının birer örneği tarih ve no.suna göre karar defterine yapıştırılır veya dosyada muhafaza edilir.

    YÜRÜTME

    Madde 88- Bu Yönetmelik hükümlerini Çay İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.

    YÜRÜRLÜK

    Madde 89- Bu yönetmeliğin kabulü ile daha evvelki konuyla ilgili yönetmelik yürürlükten kalkar. Bu yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlanmasını müteakip Merkez ve taşra Birimlerine duyurulduktan sonra yürürlüğe girer.

    Mevzuat Kanunlar