TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

    Türkiye Basketbol Federasyonu Ana Statüsü

    Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü

    Resmi Gazete Tarihi: 03/05/2005

    Resmi Gazete Sayısı: 25804

    BİRİNCİ BÖLÜM :Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Ana Statünün amacı; ülke genelinde her yaştaki vatandaşın basketbole ilgi ve sevgisini artırıcı çalışmalar yapmak, basketbolün her bakımdan gelişmesini sağlamak, bu amaca yönelik olarak ülke genelinde yapılanmak, bu faaliyetleri ulusal ve uluslararası kurallara uygun olarak diğer ilgili kuruluşlar ve yerel yönetimler ile işbirliği içerisinde özerk olarak yürütmek, Türkiye'yi basketbol konusunda yurtiçinde ve yurtdışında temsil etmek üzere kurulmuş bulunan, özel hukuk hükümlerine tabi, özerk statüye ve tüzel kişiliğe sahip Türkiye Basketbol Federasyonunun teşkilat, görev ve yetkilerine ait usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Ana Statü Basketbol Federasyonunun çalışma usul ve esasları ile basketbol dalında faaliyet gösteren tüm kulüpleri ve basketbol takımlarını, basketbol okullarını ve ilgili diğer kuruluşları, sporcu, antrenör, menajer, hakem, gözlemci, yönetici, oyuncu temsilcileri ve diğer görevliler ile bunların katıldığı yurt içi ve yurt dışı tüm faaliyetleri ile Genel Müdürlük ve Tahkim Kuruluyla olan ilişkilerini kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Ana Statü, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi ile 14/07/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Ana Statüde geçen;

    Bakan: Genel Müdürlüğün bağlı bulunduğu Bakanı,

    Bakanlık: Genel Müdürlüğün bağlı bulunduğu Bakanlığı,

    Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

    Genel Müdürlük: 3289 sayılı Kanun ile kurulmuş Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nü,

    Kanun: 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu,

    Federasyon: Türkiye Basketbol Federasyonunu,

    FIBA: Uluslararası Basketbol Federasyonunu

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM :Federasyon Teşkilat ve Görevleri

    Kuruluş ve görevleri

    Madde 5 - Basketbol faaliyetlerini yürütmek ve basketbol sporunu geliştirmek amacıyla kurulmuş bulunan, özel hukuk hükümlerine tabi, özerk statüye ve tüzel kişiliğe sahip Basketbol Federasyonunun görevleri şunlardır:

    a) Basketbolün gelişmesini ve ülke geneline yayılmasını sağlamak amacıyla; kısa, orta ve uzun vadeli stratejik plan ve programlar yapmak; bu konularda gereken karar ve tedbirleri almak ve uygulamak,

    b) Ulusal ve uluslararası karşılaşmalar ve ilgili faaliyetler ile basketbol ligleri, okul spor faaliyetleri dahil her türlü basketbol faaliyetlerini düzenlemek; bunlar için plan, program ve hazırlıkları yapmak, idari, mali ve hukuki yapılanmalarla ilgili temel esasları belirlemek; bunlarla ilgili karar ve tedbirleri almak ve uygulamak,

    c) Basketbol kulüpleri ve birden fazla dalda faaliyet gösteren spor kulüplerinin basketbol şubeleri ile ilgili olarak Federasyonun görev alanına giren konularda, hukuki, idari ve mali düzenlemeler yapmak; kulüpleri tescil etmek, bunlarla ilgili karar ve tedbirleri almak ve uygulamak,

    d) Türkiye'yi basketbol ile ilgili tüm konularda ve ilgili kurullarda yurt dışında temsil etmek, uluslararası kuralların ve talimatların uygulanmasını sağlamak,

    e) Federasyonun kuruluş, görev ve amaçlarının gerçekleşmesi için bütçe çalışması yapmak, bunun için yeterli mali kaynakları sağlamak, bunlarla ilgili gereken karar ve tedbirleri almak.

    Teşkilat

    Madde 6 - Türkiye Basketbol Federasyonunun yönetim merkezi Ankara'dadır. Federasyon teşkilatı merkez ve yurtiçi bürolarından oluşur.

    Federasyonun merkez teşkilatı

    Madde 7 - Federasyonun Merkez Teşkilatı;

    a) Genel Kurul,

    b) Yönetim Kurulu,

    c) Denetleme Kurulu,

    d) Disiplin Kurulu,

    e) Onur Kurulu,

    f) Yan Kurullar,

    g) İdari ve Teknik birimlerden,

    meydana gelir.

    Yukarıda sayılanların dışındaki organ ve birimlerin oluşumu, görev ve yetkileri Federasyon tarafından hazırlanacak talimatlara göre düzenlenir.

    Genel kurul

    Madde 8 - (Değişik.R.G.-6/4/2009-27192)

    Genel kurul Federasyonun en üst organıdır. Genel kurulun toplanması ile ilgili her türlü işlemler Federasyon yönetim kurulunca yürütülür. Genel Müdürlük, genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci, genel kurul çalışmalarının Çerçeve Statü ile bu Ana Statüye uygun olarak yapılıp yapılmadığına ilişkin raporunu Bakana sunulmak üzere Genel Müdürlüğe verir. Genel kurulun mevzuata aykırı şekilde yapıldığının denetim elemanlarınca tespiti halinde, adli yargıda genel kurulun iptali istenilir.

    Federasyon olağan genel kurulu; dört yılda bir, yaz olimpiyat oyunlarının bitim tarihinden itibaren altı ay içerisinde, yönetim kurulunca belirlenen bir tarihte yapılır. Mali genel kurul ise, iki yılda bir seçimli olağan genel kurulla birlikte, seçimli genel kurulun olmadığı yıllarda ise en üst erkek liginin sonuçlarının tescilinden itibaren sekiz hafta içersinde yapılır.

    Genel kurul üye sayısı 120 üyeden az, 250 üyeden fazla olamaz.

    Genel kurul aşağıdaki üyelerden oluşur;

    a) Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları ve on il müdüründen oluşacak on beş üye,

    b) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez Danışma Kurulu üyeleri,

    c) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

    ç) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

    d) Türkiye Spor Yazarları Derneği Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

    e) FIBA Dünya ve/veya Avrupa federasyonlarının yönetim kurulu ve hakem kurulu üyeleri,

    f) Görevlerine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla asaleten federasyon başkanlığı yapanlar,

    g) Genel kurul tarihinden en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmaları kaydıyla;

    1) Olimpiyat oyunlarında, ilk üç dereceye girmiş olan sporcular,

    2) Büyükler Dünya şampiyonasında, ilk üç dereceye girmiş olan sporcular,

    3) Büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonu olan sporcular,

    4) Yukarıda belirtilen şartları taşıyan sporcular yoksa en fazla milli olmuş sporculardan beş kişi.

    ğ) Faal olmamak kaydıyla; büyükler kategorisinde en az üç yıl veya otuzdan fazla milli takımda teknik direktör veya antrenörlük yapanlar arasından kura ile belirlenecek beş üye,

    h) Faal olmamak şartıyla en üst seviyede hakemlik yapanlar arasından kura ile belirlenecek iki hakem,

    ı) Türk basketbolunun hizmet ve faaliyetlerini desteklemek amacıyla kurulmuş bulunan vakıfların Basketbol Federasyon seçimlerinde oy kullanmak üzere yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenecek iki üye,

    i) Kulüp temsilcileri.

    İl müdürlerinin tespitinde;

    a) En fazla nüfusu olan üç il müdürü,

    b) Bu fıkranın (a) bendinde belirtilen iller hariç coğrafi bölgeleri temsilen yedi il müdürü.

    Vakıfların belirlenmesinde;

    a) Vakfın Bakanlar Kurulu Kararı ile vergi muafiyeti tanınan vakıf statüsünde olması,

    b) İsminde Türkiye veya Türk kelimesini kullanıyor olması,

    c) Yıllık gelirinin en az %50'sini basketbol sporuna harcaması

    şartları aranır.

    Sporcuların seçiminde sırasıyla olimpiyat oyunları, Dünya şampiyonaları, Avrupa şampiyonaları ve diğer uluslararası müsabakalar esas alınır. Aynı kategoride eşit sayıda sporcu var ise oy kullanacak sporcular kura ile belirlenir. Oy kullanacak sporcu sayısı beşi geçemez.

    Genel kurulda; kulüpler toplam delege sayısının en az %60'ı kadar delege ile temsil edilirler. Kulüp delegelerinin tespitinde; %60 en üst lig temsilcilerine, % 30 ikinci lig temsilcilerine, %10 ise bölgesel lig temsilcilerine temsil hakkı verilmesi esastır. Kulüp temsilcilerinin seçiminde seçim tarihinden önce iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine katılan kulüpler esas alınır.

    Liglerde yer alan takım sayıları ve lig statüleri zamanla değiştiğinden, kulüplerin genel kurulunca temsil edilme şekilleri yedinci fıkradaki esaslar dikkate alınarak Federasyon Yönetim Kurulunca belirlenir.

    Kulüplerin genel kurul delegeleri, kulüp başkanı ve/veya yönetim kurulu üyelerinden oluşur. Genel kurulda üçten fazla delege ile temsil edilecek kulüpler, ilk üç delegeleri dışındaki delegeleri, son genel kurullarında seçimle göreve gelmiş diğer kurul üyelerinden ve yedek üyeler arasından seçebilir.

    Kulüplerin hangi ligleri temsilen genel kurula katılacağı; genel kurul tarihinden önceki tescil edilen lig sonuçlarına göre belirlenir. Bir alt lige düşen kulüpler düştükleri, bir üst lige çıkan kulüpler ise çıktıkları lige göre temsil edilirler.

    Liglerden herhangi bir nedenle ihraç edilen veya çekilen kulüpler ile yeni sezona ait katılım belgesini teslim etmeyen kulüpler, takip eden ilk genel kurulda temsil edilmezler. Bu şekilde meydana gelen delege azalması durumunda, ilgili lig kategorilerinden başarı derecelerine göre sıradaki kulüplerin delegeleri davet edilerek delege listesi tamamlanır.

    Birden fazla oy kullanma hakkına sahip olan üyeler ancak bir kez oy kullanabilirler. Bu kişiler hangi kurum adına oy kullanacaklarını genel kuruldan yedi gün önce Federasyona yazılı olarak bildirirler. Bildirim yapılmaması halinde Federasyon bu kişilerin kimi temsilen oy kullanacaklarını re'sen belirler.

    Genel kurulda vekâleten oy kullanılmaz. Federasyonda ücretli veya sözleşmeli statü ile görev yapanlar genel kurul üyesi olamazlar. Aynı kategoride eşitlik olması veya kulüp delegelerinin tespitinde herhangi bir nedenle belirlenen sayıda delege tespiti yapılamaması halinde, eksik kalan delege sayısı, aynı kategoride delege olma özelliğine sahip diğer kulüpler arasında çekilecek kura ile belirlenerek tamamlanır.

    Olağanüstü genel kurul

    Madde 9 - Genel Kurul, gerektiğinde Federasyon Yönetim Kurulu'nun kararı; son Genel Kurula katılan toplam üye tam sayısının en az % 40'ının Noter kanalı ile yazılı müracaatı veya Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın yaptırdığı denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen federasyon başkanı veya Yönetim Kurulu üyeleri hakkında karar almak üzere olağanüstü toplanır.

    Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, toplantı isteğinin Federasyona ulaştığı tarihten itibaren en geç altmış (60) gün içerisinde, Federasyon Yönetim Kurulunca düzenlenir. Bu toplantıda, olağanüstü Genel Kurul toplantısının çağrı gerekçesi dışında başka bir konu görüşülemez.

    Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın isteği, üyelerin ve Federasyon Yönetim Kurulunun Olağanüstü Genel Kurul çağrısı, Genel Kurul toplantısının üzerinden en az altı ay geçmeden yapılamaz.

    Toplantı ve karar yeter sayısı

    Madde 10 - Olağan ve olağanüstü toplantılar Genel Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda salt çoğunluk sağlanamaz ise, ikinci toplantı bir gün sonra çoğunluk aranmaksızın yapılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asil üye sayısının iki katından aşağı olamaz. Kararlar Genel Kurulda hazır bulunanların çoğunluğu ile alınır.

    Genel kurulun görevleri

    Madde 11 - Genel Kurulun görevleri şunlardır:

    a) (Değişik.R.G.-6/4/2009-27192) Ana statüyü yapmak veya değiştirmek,

    b) Başkan, Yönetim, Denetim ve Disiplin kurulu üyelerini blok oylama yöntemi ile seçmek,

    c) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programını ve bütçeyi onaylamak ve gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapma konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek,

    d) (Değişik.R.G.-6/4/2009-27192) Yönetim kuruluna, taşınmaz mal alımı-satımı ve kiralanması ile uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak için yetki vermek,

    e) Basketbolün gelişmesi ve gelir getirici faaliyet ve promosyonların en üst seviyeye ulaştırılması, organizasyonlar yapılması amacıyla şirket kurulması ve ortaklıklarda bulunulması için yetki vermek,

    f) (Değişik.R.G.-6/4/2009-27192) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarını ibra etmek,

    g) Denetleme Kurulu raporunu ibra etmek,

    h) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ödül ve yardım talimatını onaylamak,

    ı) (Ek.R.G.-6/4/2009-27192) Federasyona bağlı spor dallarının ayrılmasına karar vermek,

    i) (Değişik.R.G.-6/4/2009-27192) Profesyonel şube kurmak,

    j) Kanun ile verilen ve Ana Statüde belirlenmiş diğer görevleri yapmak,

    (d) ve (i) bentlerindeki konularda Genel Kurula katılan üyelerin dörtte üçünün kabul oyu gerekir.

    (Ek ikinci fıkra.R.G.-6/4/2009-27192) Birinci fıkranın (d) ve (ı) bentlerindeki konularda, genel kurula katılan üyelerin dörtte üçünün kabul oyuyla karar verilir.

    (Ek üçüncü fıkra.R.G.-6/4/2009-27192) Profesyonel şube kurulması için yönetim kurulu genel kuruldan yetki alır.

    (Ek dördüncü fıkra.R.G.-6/4/2009-27192) Yönetim kurulu, genel kuruldan alacağı yetki doğrultusunda profesyonel şube kurulması için 3289 sayılı Kanunun 18 ve 24 üncü maddeleri uyarınca Genel Müdürlüğe müracaat eder.

    (Ek beşinci fıkra.R.G.-6/4/2009-27192) Profesyonel şube kurulması, Merkez Danışma Kurulunun görüşü alınmak suretiyle karara bağlanır. Bu karar Genel Müdürün teklifi ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanın onayı ile yürürlüğe girer.

    (Ek altıncı fıkra.R.G.-6/4/2009-27192) Profesyonel şube kurulması halinde iş ve işlemler amatör ve profesyonel olmak üzere iki ayrı kurul eliyle yürütülür. Bu kurulların çalışma usul ve esasları Federasyon tarafından çıkarılacak talimatlarla belirlenir.

    Genel kurulun toplantıya çağrılması

    Madde 12 - Genel Kurul toplantısına ilişkin işlemler Yönetim Kurulunca yürütülür. Genel Kurula katılacak olanların listesi Federasyon tarafından Ana Statü hükümlerine göre belirlenir. Federasyon Yönetim Kurulu Genel Kurulda temsil edilecek kulüp, kurum ve kuruluşlardan kendilerini temsil edecek delegelerin isimlerini yazılı olarak 5 (beş) gün içerisinde Federasyona bildirmelerini talep eder. Kulüpler 5 (beş) gün içerisinde delegelerin isimlerini içeren Yönetim Kurulu kararlarını Federasyona iletir.

    Federasyon tarafından hazırlanacak Genel Kurul üye listesinde üyelerin adı ve soyadı, temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir. Üye listesi Genel Kurul tarihinden 30 (otuz) gün önce Federasyon Genel Merkezinde, Federasyonun ve Genel Müdürlüğün Internet sitelerinde ilan edilir.

    Hazırlanan delege listesine, ilan edildiği tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde itiraz edilebilir. Üye listesine itiraz, Yönetim Kurulunca itiraz süresinin bitiminden itibaren 1 (bir) gün içerisinde sonuçlandırılıp karara bağlanır. Bu karara karşı 2 (iki) gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim Kurulu itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren 3 (üç) gün içerisinde kesin karar verir.

    (Değişik dördüncü fıkra.R.G.-6/4/2009-27192) Genel kurul çağrısı ve toplantı gündemi, toplantı tarihinden en az otuz gün önce Türkiye genelinde yayın yapan iki gazetede ilanen duyurulur. Faaliyet raporu, denetleme raporu ile bütçe tasarısı toplantıdan en az on beş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi Internet sitesinde üyelere duyurulur.

    Genel kurulun açılması

    Madde 13 - Genel Kurul üyeleri toplantı salonuna girerken kimliklerini ibraz ederek Genel Kurul üye katılım listesinde adlarının hizasını imzalar ve Genel Kurul üyelik belgesini alırlar.

    Genel Kurul toplantısı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı, Federasyon Başkanı veya onun tarafından görevlendirilecek Yönetim Kurulu üyesinin Genel Kurul üye katılım listesini incelemesi ile tespit edilir.

    Çoğunluğun bulunduğunun anlaşılmasından sonra Genel Kurul toplantısı Federasyon Başkanının veya görevlendireceği Başkan vekilinin konuşması ile açılır. Daha sonra Genel Kurul Başkanlık Divanı oluşturulur.

    Genel kurul başkanlık divanı ve görevleri

    Madde 14 - Genel Kurul Divanı bir başkan, bir başkan vekili ile iki sekreterden oluşur. Başkanlık Divanı seçimi tek adayın bulunması halinde açık oylama ile, birden fazla adayın bulunması durumunda kapalı oylama ile yapılır. Başkanlık Divanı oluştuktan sonra Genel Kurul ile ilgili her türlü itiraz Başkanlık Divanı tarafından çözümlenir. Başkanlık Divanı Ana Statü hükümlerinin uygulanmasını, görüşmelerin ve Genel Kurulun düzenli ve sağlıklı yürütülmesini sağlar. Toplantının düzen ve huzurunu bozanlara uyarı yapma ve toplantıdan ihraç etme kararı verebilir. Bu şekilde toplantıdan çıkarılan Genel Kurul üyeleri toplantıya yeniden katılamaz ve oy kullanamaz.

    Başkanlık Divanı, Genel Kurul toplantısı sonunda hazırlayacakları tutanakları imzalayarak, bir örneğini toplantının tamamlanmasından sonra en geç 24 saat içerisinde Federasyon Genel Sekreterine teslim ederler.

    Genel kurul gündemi

    Madde 15 - (Değişik birinci fıkra.R.G.-6/4/2009-27192) Genel kurul gündemi Federasyon yönetim kurulu tarafından belirlenir ve toplantı tarihinden en az otuz gün önce Türkiye genelinde yayın yapan iki gazetede duyurulur.

    Genel Kurul gündeminde; açılış, divan seçimi, faaliyet ve denetleme kurulu raporlarının görüşülmesi ve ibra edilmesi, yeni döneme ait bütçenin görüşülüp onaylanması, seçim maddesi ile ihtiyaç halinde diğer hususlar yer alır. Mali genel kurullarda seçim dışındaki hususlar yer alır. Olağanüstü Genel Kurullarda daha önce ilan edilmiş bulunan çağrı gerekçesi dışında başka bir husus görüşülemez.

    Ana Statüye aykırı olmayan ve gündeme ilave edilmek istenen maddeler için Genel Kurul üye tam sayısının en az beşte birinin imzasıyla yazılı başvurular yapılabilir ve açık oylama sonucu salt çoğunluk ile kabul edilen öneriler gündeme eklenir. Bu tür maddeler daha önce ilan edilmiş gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasından sonra ele alınır.

    (Ek dördüncü fıkra.R.G.-6/4/2009-27192) Mali genel kurulda, Ana Statü değişiklikleri ile Federasyonun iş ve işleyişine ilişkin diğer konular da görüşülebilir ve karara bağlanabilir.

    Genel Kurul oturumu ve görüşmeler

    Madde 16 - Başkanlık Divanı, seçildikten ve yerini aldıktan sonra gündemi Genel Kurulun bilgisine sunar ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçer.

    Söz almak isteyen üyelere yazılma sırasına göre söz verilir. Federasyon teşkilatı ve komisyonların sözcüleri ile usul hakkında söz almak isteyenlere öncelikle söz verilir.

    Konuşma süresi Genel Kurula katılan üyelerin yazılı talebi üzerine görüşme açılmaksızın yapılacak oylama ile sınırlandırılabilir.

    Genel Kurul üyelerinin Federasyon işlemleri ile ilgili sorularını Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu cevaplandırır.

    Gündem maddelerine ilişkin görüşme yeterliliği teklifi, üç üyenin bu konu ile ilgili görüşlerini tamamlamasından sonra verilebilir. Bu teklif, daha önce bu konuyla ilgili söz almış kişilerin adları okunmak ve söz haklarının saklı bulunduğunu açıklamak suretiyle, teklif lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra oya konur ve oylama sonucuna göre karar verilir. Karara bağlanan konular üzerinde yeniden görüşme açılamaz.

    Genel Kurul çalışmaları kolaylaştırmak amacıyla yardımcı komisyonlar kurabilir ve görevler verebilir.

    Bütçe görüşmeleri sırasında, yerine yeni kaynak gösterilmeden giderleri arttırıcı ve gelirleri azaltıcı öneriler yapılamaz.

    Genel Kurulda, görüşme yeterliliği, bütçe ve Ana Statü değişiklikleriyle ilgili tekliflerin yazılı olarak yapılması gerekmektedir.

    Gündemdeki bütün maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasından sonra Divan Başkanı toplantıyı kapatır.

    Seçim ile ilgili hususlar

    Madde 17 - Federasyon, Başkanlık için başvuran adayların listesini ve Genel Kurul üyelerinin teklif yazılarını Divan Başkanlığına iletir. Başkanlığa aday olanlar, Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları asil ve yedek üye listelerini Genel Kurulda Divan Başkanına sunarlar. Oylamada, Başkan adayları ve önerdikleri kurul listeleri blok olarak birlikte oylanır. Kurullara münferit aday olunmaz, oylanan listelerde çizme, eksiltme ve ekleme yapılamaz.

    Divan Başkanı, başkan adaylarına istekleri halinde Genel Kurula hitap etmeleri için söz verir. Başkan adaylarının konuşma süresi 15 dakika ile sınırlıdır.

    Divan Başkanı, başkan adaylarının başvuru sırasına göre kendisine teslim edilen oy listelerini oy verme kabinlerine koydurur. Başkan adayları, Divan Başkanına her sandık başında görevlendirmek üzere aday olmayan gözlemci ismi bildirebilirler.

    (Değişik dördüncü fıkra.R.G.-6/4/2009-27192) Seçimler gizli oy, açık tasnif usulü ile yapılır. Genel kurul üyeleri, genel kurul listesindeki sıralara göre görevlilerden mühürlü zarfı imza karşılığı alır ve hazır bulundurulan yeterli sayıdaki sandıklarda oylarını kullanırlar. Adaylara ait oy pusulaları oy kullanılacak kabinde bulundurulur. Delege hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise kabindeki "evet" mührünü basar ve oy listelerinden tercih ettiğini zarfa koyarak sandığa atar, genel kurul oy kullanım listesini imzalar ve böylece oyunu kullanmış olur. Oy pusulasına isim veya herhangi bir işaret konulmaz. Zarfını kaybeden veya başka şekilde elinden çıkaran delegeye yeni zarf verilmez.

    Genel Kurula katılan tüm üyelerin oylarını kullanmalarından sonra kapatılan sandıklar, Divan Başkanının denetim ve gözetiminde aday veya gözlemcilerinin huzurunda açılır. Sandıklardan çıkan zarf sayısının, oy kullanan üye sayısı ile eşit olup olmadığı tespit edilir, fazla zarflar açılmadan iptal edilir.

    Oyların tasnifinde listeler sayılır. Bir zarfın içinden aynı listeden birden fazla çıkması durumunda, bunlardan biri geçerli sayılır ve tek oy olarak hesaplanır. Bir zarfın içinden değişik iki liste çıkması durumunda, bunlar iptal edilir ve oy geçersiz sayılır.

    (Değişik yedinci fıkra.R.G.-6/4/2009-27192) Seçimde en yüksek oyu alan başkan ve listesi seçilmiş sayılır. Oyların eşit çıkması halinde aynı gün genel kurulda çoğunluk aranmaksızın ikinci bir oylama yapılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların üye sayısının iki katından aşağı olamaz. Bu oylamada da eşitlik bozulmaz ise, başkan ve seçimle göreve gelen kurullar kur'a ile belirlenir.

    Divan Başkanı, seçim sonuçlarını oy çoğunluğuna ve oy sırasına göre Genel Kurul üyelerine açıklar.

    Aday olma

    Madde 18 - (Değişik.R.G.-6/4/2009-27192)

    Genel kurulda, başkan adayı olabilmek için seçim tarihinin ilanından itibaren yedi gün içerisinde gerekli belgelerle Federasyona başvurulması ve genel kurul tarihinden beş gün öncesinde genel kurul üyelerinin en az beşte birinin imzalayarak verecekleri yazılı teklifin Federasyona iletilmesi gerekir.

    Federasyon başkanlığı ile yönetim, denetim ve disiplin kurulu asil veya yedek üyeliklerine seçilecek olanlarda aşağıdaki şartlar aranır;

    a) T.C. vatandaşı olmak,

    b) Genel kurul tarihinde 25 yaşını doldurmuş olmak,

    c) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    ç) Kesinleşmiş sigorta veya vergi borcu nedeniyle takibata uğramamış olmak,

    d) Genel Müdürlük Merkez Ceza ve Genel Müdürlük Ceza veya özerk federasyonların ceza ve disiplin kurullarınca bir defada altı ay veya toplam bir yıl hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,

    e) Federasyon başkanı ile yönetim kurulu üyesi olarak görev yaparken uyarı ve ihtar cezası dışında bir ceza almamış olmak,

    f) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

    g) Genel Müdürlükte ücretli veya maaşlı görevli olmamak.

    Olimpiyat, parolimpik ve büyükler kategorisinde Dünya şampiyonalarında ilk üç dereceye girenler ile büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonalarında birinci olanlar hakkında ikinci fıkranın (c) bendi hükmü uygulanmaz.

    Başkan adayları, yönetim kurulunca belirlenen adaylık başvuru ücretini Federasyon hesabına yatırırlar.

    Federasyon başkanı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulları üyeleri milletvekilliği ve yerel yönetimlerin genel ve ara seçimlerinin başlangıcından bir ay önce, seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde, başka bir federasyon başkanlığına aday olmaları halinde, federasyonun genel kurul tarihinden bir ay önce görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler.

    Başkanlık için adaylık müracaatında bulunacak kişilerden başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir;

    a) T.C. kimlik numarası beyanı,

    b) Diploma veya ilgili kurumca onaylı suret,

    c) İdari tahkikat sonucu görevine son verilmediğine dair yazılı beyan,

    ç) Ceza kurullarınca altı aydan fazla ceza ile cezalandırılmadığına dair yazılı beyan,

    d) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyan.

    Başkan ve görevleri

    Madde 19 - Federasyon Başkanı, Genel Kurul tarafından 4 (dört) yıllık görev süresi için ve oy çokluğu ile seçilir.

    Başkan, Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki üyeyi Başkan yardımcısı olarak atar. Başkanın yokluğunda, görevlerini Başkanın belirleyeceği başkan yardımcısı yürütür.

    Başkanın ölümü veya istifası halinde, Yönetim Kurulu, başkan yardımcılarından birini başkan olarak seçer.

    Başkanın görevleri şunlardır:

    a) Federasyonu temsil etmek,

    b) Federasyonun faaliyetlerini kanun, Ana Statü ve ilgili diğer mevzuata göre yürütmek,

    c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve bu organca alınan kararları yürütmek ve uygulamak,

    d) Yan kurulları oluşturmak ve üyelerini Yönetim Kuruluna teklif etmek, gerektiğinde bu kurullara başkanlık etmek,

    e) Federasyonu genel amaçlarını gerçekleştirmek için harcamalar yapmak, gerektiğinde bu yetkiyi sınırlarını belirterek Yönetim Kurulu üyelerine ve/veya genel sekretere devretmek.

    Yönetim kurulu

    Madde 20 - Yönetim Kurulu; Federasyon Başkanı ve 14 (on dört) asil üyeden oluşur. Genel Kurulda ayrıca 7 (yedi) yedek üye seçilir. Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri, hazır bulunan Genel Kurul üyelerinin oy çokluğu ile seçilir. Yönetim Kurulu ayda en az 1 (bir) defa toplanır. Yönetim Kurulunun görev süresi 4 (dört) yıldır.

    Asil üyelerin ölümü veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelenler Yönetim Kuruluna alınır.

    (Değişik üçüncü fıkra.R.G.-6/4/2009-27192) Federasyon Başkanı ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarına seçilen veya Hakem Kuruluna atanan üyeler, varsa kulüp yöneticiliği veya kulüp yönetim organlarındaki diğer görevlerinden istifa etmek zorundadırlar. Bu kişilerin kulüp üyeliği ve kulüple olan diğer ilişkileri devam edebilir.

    Yönetim kurulunun görevleri

    Madde 21 - Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

    a) Basketbol kulüplerini ve takımlarını kayıt ve tescil etmek, bunları liglere ve gruplara ayırmak, ligleri düzenlemek, uygulanacak terfi ve tenzil statülerini belirlemek, bunlarla ilgili talimatları hazırlamak ve uygulamak,

    b) Müsabaka sonuçlarını tescil etmek, müsabakaları ertelemek, ileriye kaydırmak, yarım kalan müsabakalar ile olaylı ve anlaşmalı müsabakalar hakkında karar vermek,

    c) Basketbol ile ilgili idareci, antrenör, teknik eleman, hakem, teknik komiser, basketbolcu, masör ve benzeri elemanların eğitilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak, bu elemanların gelişmesi için her türlü tedbiri almak, sosyal güvenlik haklarını sağlamak, bunların kulüp değiştirme ve çalışmaları ile ilgili usul ve esasları, düzenlemeleri yapmak, statü ve talimatları hazırlamak ve uygulamak,

    d) Kulüplerin, basketbol dalı kurmak için yapacakları başvuruları karara bağlamak, bununla ilgili faaliyet ve taahhütleri denetlemek, ilkeleri tespit etmek,

    e) Basketbol faaliyetlerini yurt sathında yaymak ve sevdirmek için belirleyeceği illerde eğitim merkezleri açmak, sahalar, salonlar inşa etmek ve ettirmek,

    f) Basketbol ekipmanları, malzemeleri ve tesisleri ile ilgili uluslararası kurallara uygun standartlar hazırlamak, bunlarla ilgili talimatlar hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,

    g) Basketbol takımlarını, sporcularını ve çalıştırıcılarını ödüllendirmek, bu konularla ilgili statü ve talimat hazırlamak ve uygulamak,

    h) Yurt sathındaki basketbol faaliyetlerinde görevlendirilen ve Federasyon teşkilatında çalışmakta olan personelin, mali ve sosyal hakları ile ilgililerin huzur haklarını, tazminatlarını, yolculuk ve ikamet giderlerini, harcırahlarını tespit etmek, bu konularla ilgili talimatlar hazırlamak ve uygulamak,

    i) Yan Kurullar, teklif ve satın alma, sponsorluk, TV yayınları ve gerekli görülen diğer konularda statü ve talimatlar hazırlamak ve uygulamak,

    j) Basketbolün tüm ülke çapında yönetimi için il temsilcileri, bölge temsilcileri, yurtdışı temsilcileri, il düzenleme kurulu, il disiplin kurulu, il hakem kurulu ve benzeri temsilci ve kurullarla ilgili statü ve talimatları hazırlamak ve uygulamak,

    k) Genel Kurula, yapılması gerekli müsabaka, eğitim ve sağlık ile ilgili tesislere ilişkin projeleri sunmak ve onay alarak gerekli yatırımları yapmak veya yaptırmak,

    l) Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak tesis kiralamak, işletmek, işlettirmek ve basketbol faaliyetlerinin her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak,

    m) Federasyonun yurtiçi teşkilatlarını ve bürolarını kurmak,

    n) Basketbol konusunda uluslararası organizasyonlarla ilişki kurmak, üye olmak, temas ve yazışmalarda bulunmak,

    o) Basketbol ile ilgili televizyon, radyo, basılı eser ve yayınlar ile her türlü reklam konusunda ticari ve mâli hakları düzenlemek ve denetlemek, gerektiğinde yaptırım uygulamak,

    p) Basketbol faaliyetlerinin yürütülmesine katkıda bulunmak üzere basketbol liglerine ve Milli Takımlara sponsorlar bulmak, bu sponsorlarla işbirliği içine girmek,

    r) Basketbol faaliyetlerinin yürütülmesine katkıda bulunmak üzere basketbol liglerinin isim haklarını pazarlamak,

    s) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak,

    t) Genel Kurul toplantı hazırlıklarını yapmak,

    u) Bütçeyi ve faaliyet programlarını hazırlamak; gerekirse Genel Kuruldan alacağı yetki ile bütçe programları arasında ödenek değişikliği yapmak,

    v) İlgili kanunlar, Ana Statü ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak ve bu konularla ilgili düzenlemelerde bulunmak.

    Denetleme kurulu ve görevleri

    Madde 22 - (Değişik birinci fıkra.R.G.-6/4/2009-27192) Denetleme kurulu, Genel Müdürlük tarafından atanacak iki tabii üyenin yanında, genel kurulca dört yıl için seçilen ve mali konularda ihtisas sahibi olan üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.

    Asil üyeler kendi aralarından bir başkan, bir başkan vekili ve bir raportör seçerler. Kurul, başkan tarafından gerektiği zamanlarda toplantıya çağrılarak çalışmalarını yürütür. Kurul kararları çoğunluk ile alınır. Karara katılmayan üye gerekçelerini Genel Kurula yazılı bir rapor ile sunmak zorundadır.

    Kurul, Federasyonun mali işlemlerini Genel Kurul adına denetler ve bunların mevzuata, belge ve kararlara uygun olup olmadığını tespit eder. Bu çalışmaların yapılabilmesi için, Federasyon görevlileri Kurul tarafından istenen her türlü bilgi ve belgeyi Federasyon bürolarında Kurulun incelemesine sunar.

    Disiplin kurulu ve görevleri

    Madde 23 - Disiplin Kurulu, dört (4) yıl için Genel Kurul tarafından seçilen beş (5) asil, üç (3) yedek üyeden oluşur. Asil üyelerden en az üç (3) kişinin, yedek üyelerden de en az iki (2) kişinin hukukçu olması gerekir.

    Asil üyeler kendi aralarından bir başkan, bir başkan vekili ve bir raportör seçerler. Disiplin Kurulu Başkan tarafından gerekli görüldüğü durumlarda toplantıya çağrılır. Kurul, kararlarını oy çokluğu ile alır. Toplantılarda oylamayı gerektiren hallerde oyların eşitliği durumunda Başkanın bulunduğu taraf çoğunlukla kabul edilmiş sayılır.

    Basketbol müsabaka ve çalışmalarında kulüpler ve ilgililerce işlenecek disiplin ve sportmenliğe aykırı fiiller ve bunlara uygulanacak müeyyideler, ulusal ve uluslararası teamüllere uygun olarak hazırlanmış olan talimatlara göre belirlenir. Disiplin Kurulu; Yönetim Kurulu ve/veya ilgili birimler tarafından kendisine iletilen her türlü disiplin konularını gerekli bilgi ve belgeleri toplamak sureti ile en kısa sürede sonuçlandırır.

    Disiplin Kurulu tarafından ihtar, müsabakadan men, hak mahrumiyeti, para cezası, seyircisiz oynama, saha kapatma, tescil iptali, puan azaltma ve ligden ihraç ve benzeri disiplin cezaları verilir.

    Onur kurulu ve onursal başkanlık

    Madde 24 - Türk Basketbolüne en üst düzeyde hizmet etmiş ve emeği geçmiş kişiler arasından seçilecek üyelerin yer alacağı Onur Kurulu ve en az iki dönem (sekiz yıl) Federasyon Başkanlığı yapanlara, görevleri sona erdikten sonra Onursal Başkan unvanı verilmesi ile ilgili esaslar, Federasyon tarafından hazırlanan talimat ile belirlenir.

    Tahkim kurulu ile ilişkiler

    Madde 25 - (Değişik fıkra.R.G.-6/4/2009-27192)

    Tahkim Kurulu; Federasyon ile kulüpler, sporcular, hakemler, teknik direktörler, antrenörler ve benzeri spor elemanları; Kulüpler ile sporcular, teknik direktörler, antrenörler ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflar hakkında yönetim kurulu tarafından verilecek kararlarla, disiplin kurulu kararlarını, ilgililerin itirazı üzerine inceleyerek kesin karara bağlar.

    Federasyon başkanı ile yönetim, disiplin ve denetleme kurulları üyelerinin; spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarının tespiti halinde, bu kişiler Bakan tarafından Genel Müdürlük Merkez Ceza Kuruluna sevk edilirler. Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük Merkez Ceza Kurulu kararlarına karşı, ilgililerin itirazı üzerine inceleme yaparak kesin karar verir. Ancak; bu kararlara karşı Basketbol Federasyonunun üyesi olduğu uluslararası federasyonun mevzuatında yer alması halinde, tarafların Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS)'a başvurma hakkı saklıdır.

    Yan kurullar ve görevleri

    Madde 26 - Yönetim Kurulu kararıyla Başkan aşağıdaki yan kurulları kurabilir:

    a) Merkez Hakem Kurulu,

    b) Lig Kurulları,

    c) Sağlık ve Dopingle Mücadele Kurulu,

    d) Eğitim Kurulu,

    e) Teknik Kurul,

    f) Araştırma ve İş Geliştirme Kurulu,

    g) Mali İşler Kurulu,

    h) Hukuk Kurulu,

    i) Dış İlişkiler Kurulu,

    j) Diğer yan kurullar.

    Federasyon yan kurullarının oluşumu, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan talimatlarla belirlenir.

    İdari organizasyon

    Madde 27 - Federasyonun İdari Organizasyonu; Genel Sekreter, yeteri kadar yardımcı, danışman, bölüm direktörleri ve diğer idari ve teknik personelden oluşur.

    Genel Sekreter, idari organizasyonun sorumlusu olup, tüm idari personelin amiridir.

    Genel Sekreter, görevinden ötürü Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Yönetim Kurulu toplantılarına katılır. Kurulun raportörlük ve sekreterya görevlerini yapar, Başkan ve Yönetim Kurulunun vermiş olduğu görevleri icra eder.

    Federasyonun İdari Organizasyonu ve personel ile ilgili çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan talimatlarla belirlenir.

    Federasyonun yurtiçi teşkilatı

    Madde 28 - Federasyonunun yurtiçi çalışmalarını yürütmek üzere, tüm illerde basketbol il temsilcileri bulunur ve Yönetim Kurulunca gerekli görülen illerde yeteri kadar personelden oluşan Federasyon bölge temsilcilikleri kurulabilir.

    Temsilciler, Federasyonunun vereceği görevleri yerine getirir, ilgili konuları ve sorunları Federasyona iletirler. Federasyon il temsilcileri ve bölge temsilciliklerinin belirlenmesi, çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan talimatlarla belirlenir.

    İllerde ve bölgelerde Federasyon gerekli gördüğü kurul ve komiteleri oluşturarak basketbol faaliyetlerinin geliştirilmesini teşvik eder.

    Federasyonunun yurtdışı temsilcileri

    Madde 29 - Yönetim Kurulunca gerekli görülen ülkelerde yeteri kadar Federasyon temsilcileri belirlenebilir. Bu temsilcilerin seçilmesi ve görevleri ile ilgili esaslar Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan talimatla düzenlenir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM :Mali Hükümler

    Federasyonun bütçesi

    Madde 30 - Federasyonun mali yılı 1 Temmuz - 30 Haziran arasıdır. Federasyonun bütçesi, Yönetim Kurulu tarafından mali yıla göre düzenlenerek Genel Kurulun onayından sonra uygulamaya konulur.

    Bütçede, Federasyonun her türlü gelirleri ile yapılacak faaliyetler için ayrılacak ödenekler, personel giderleri, kurulların masrafları, yönetim ve hizmet giderleri ile diğer giderler gösterilir.

    Federasyon Başkanı, bütçede belirtilen esaslar içinde tahsilat ve harcamalar yapmaya yetkilidir. Federasyon başkanı bu yetkisini sınırlarını belirlemek kaydıyla ve Yönetim Kurulu kararıyla, Başkan vekillerine, Yönetim Kurulu Üyelerine ve/veya Genel Sekretere devredebilir.

    Federasyonun gelirleri

    Madde 31 - Federasyonun gelirleri şunlardır:

    a) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesinden alınacak pay,

    b) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesinden Federasyonun alt yapısına ve eğitimine ilişkin projelerin desteği için alınan pay,

    c) Lig ve kupa karşılaşmalarının televizyon, radyo ve internetten yayınlanması ile ilgili yapılacak sözleşmelerden alınacak % 10' dan az olmamak üzere pay ile resmi veya özel ulusal müsabakaların televizyon, radyo ve her türlü yayınlarından elde edilecek gelirin tamamı,

    d) Kulüplerin yapacakları özel ve resmi uluslararası temasların yayını için verilecek yetki belgesi gelirleri,

    e) Kulüplerden alınacak liglere katılım bedelleri,

    f) Yerli ve yabancı sporcular ile yapılacak sözleşmelerden alınacak pay,

    g) Kulüplerin, oynadıkları müsabaka hasılatlarından alınacak pay,

    h) Her türlü sponsorluk, reklam, hediyelik eşya satışları ve isim hakkı gelirleri,

    i) Lisans tescil, vize, aktarma, aidat, katılım payı ve benzeri gelirler,

    j) Her türlü Milli müsabaka gelirleri,

    k) Başvuru harçları ve alt yapı katkı payları,

    l) (Değişik:R.G.-6/4/2009-27192) Adaylık başvuru ücretleri, itiraz bedelleri ve disiplin ceza gelirleri,

    m) Malvarlığı gelirleri, bu değerlerin devir, temlik ve satışından elde edilen gelir,

    n) İlgili kurum ve kuruluşlardan sağlanacak gelirler, bağış ve yardımlar,

    o) Organize edilecek turnuvalar, kurslar, eğitim klinikleri, kamplar ve basketbol okullarından elde edilecek gelirler,

    p) Faiz gelirleri,

    r) Düzenlenen bahis ve şans oyunlarından elde edilecek gelirler,

    s) Diğer gelirler.

    Federasyonun giderleri

    Madde 32 - Bu Ana Statü ve ilgili mevzuat gereği kendisine verilen görevleri yerine getirebilmek için hazırladığı bütçe doğrultusunda yaptığı harcamalar Federasyonun giderleridir. Federasyon, Genel Kuruldan alacağı onay doğrultusunda Yönetim Kurulu kararıyla ödeneklerde değişiklik yapabilir.

    Federasyon Bütçesinin en az %15'i eğitim ve altyapı çalışmalarına ve kulüplere yapılacak yardımlara ayrılır.

    Vergi muafiyeti ve denetim

    Madde 33 - Federasyonun elde edeceği tüm gelirler vergi, resim ve harçtan muaftır.

    Federasyonun mali konulardaki işlemlerini Genel Kurul adına Denetleme Kurulu denetler ve hazırlayacağı raporu Genel Kurul onayına sunar.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Kulüpler ve Basketbol Ligleri

    Kulüpler

    Madde 34 - Basketbol kulüpleri ve spor kulüplerinin basketbol şubeleri Federasyonun görev alanına giren konularda Basketbol Federasyonuna bağlıdır. Basketbol kulüpleri veya spor kulüplerinin basketbol şubeleri Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek esaslar çerçevesinde kayıt ve tescil edilir. Tescil edildikten sonra sorumluluklarını yerine getirmeyen kulüplerin kayıt ve tescil işlemleri iptal edilir. Bu kulüpler müsabakalara katılamazlar ve Federasyon Genel Kurulunda temsil edilmezler.

    Federasyon; düzenlenen liglerin ülke genelinde en üst düzeyde ilgi görmesi ve gelişmesi amacıyla kulüplerin katılacakları liglere göre uymaları gerekli idari, mali esasları, oluşturulan lig kurulunun da görüşünü alarak hazırlar. Bu konuda gerekli standartları belirler. Lig müsabakalarının en iyi şartlarda izlenebilmesi için tesis standartlarını oluşturur ve bu standartlara uygun tesisleşme için kulüpleri teşvik eder ve gerektiğinde yardımcı olur.

    Bu konularla ilgili uygulanacak usul ve esaslar Federasyon tarafından hazırlanan talimatlarla belirlenir.

    Kulüplerin devri ve şirketleşme

    Madde 35 - Basketbol Kulüpleri ile diğer spor kulüplerinin basketbol şubeleri kanunlarda belirtilen şekil ve esaslara göre kuracakları veya kurmuş oldukları anonim şirketlere devredilebilir.

    Devir yöntemi ve uyulması gereken esaslar Federasyon tarafından hazırlanan talimatlarla belirlenir.

    Basketbol ligleri ve organizasyonu

    Madde 36 - Basketbol Kulüplerinin katıldığı birinci, ikinci ve bölgesel olarak düzenlenen Liglerin yönetimi ve organizasyonu Federasyon tarafından yürütülür.

    Bayanlar ve erkekler basketbol liglerinin düzenlenmesi ile ilgili hususlar talimatlarla belirlenir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM :Çeşitli ve Son Hükümler

    Cezalar ve tahkim kurulu

    Madde 37 - Federasyonun Disiplin Kurulu tarafından verilen kararlar için, Genel Müdürlük bünyesinde yer alan Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir.

    TV ve radyo yayınlarının düzenlenmesi

    Madde 38 - Federasyon faaliyetleri kapsamında basketbol müsabakalarının televizyon, radyo ve internet aracılığı ile yayınlanmasına; söz konusu yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına münhasıran Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu yetkilidir. Ulusal karşılaşmalar şifreli yayınlanamaz.

    Bakanlığın gözetim ve denetimi

    Madde 39 - Federasyonun her türlü faaliyet ve işlemleri, Genel Müdürlüğün bağlı bulunduğu Bakanlığın gözetim ve denetimine tabidir.

    Gençlik ve spor genel müdürlüğü ile işbirliği

    Madde 40 - Federasyon, basketbol sporunun yurt sathına yayılması ve gelişmesi için, kendisine Kanun ve bu Statü ile verilen görevleri yerine getirirken, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve spor il müdürlükleri ile koordineli çalışır. Federasyonun denetimine ilişkin hususlar hariç olmak üzere, Genel Müdürlük ile meydana gelebilecek ihtilafların giderilmesi amacıyla oluşturulacak komisyonda Federasyonu temsilen yer alacak üç üye Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

    (Ek ikinci fıkra.R.G.-6/4/2009-27192) Basketbol branşında lisanslı sporcu ve spor kulüplerine ait istatistiki bilgileri içeren formlar hazırlanarak Genel Müdürlük tarafından belirlenen dönemlerde Genel Müdürlüğe gönderilir.

    Tesislerin kullanımı ve devri

    Madde 41 - Federasyonun talebi halinde Genel Müdürlüğe ait tesislerin kullanım hakkı ve işletmesi, menkul ve gayrimenkülleri bedelsiz olarak Federasyona verilebilir.

    Federasyon, ülke genelinde basketbol faaliyetlerinin yürütülmesi için Genel Müdürlük, gençlik ve spor il müdürlükleri, milli eğitim il müdürlükleri ve belediyeler ile işbirliği yaparak tüm illerde bu kurumlara ait spor salonlarının ve sahalarının basketbol karşılaşmaları için bedelsiz olarak ve öncelikle tahsis edilmesi konusunda anlaşmalar yapar.

    Talimatlar

    Madde 42 - (Başlığı ile değişik.R.G.-6/4/2009-27192)

    Bu Ana Statü ile belirlenen konularda çıkarılacak olan talimat, yönerge ve diğer alt düzenleyici işlemler, yönetim kurulu tarafından hazırlanır. Ancak Ödül ve Yardım Talimatı genel kurulun onayına sunulur. Yönetim kurulu tarafından hazırlanan talimat, yönerge ve diğer alt düzenleyici işlemler Genel Müdürlük ve Federasyonun internet sitesinde ilan edilir.

    Geçici Madde 1 - Bu Ana Statüde öngörülen talimatlar ve alt düzenleyici işlemler Ana Statünün Resmi Gazete'de yayımlanmasından itibaren en geç altı ay içerisinde hazırlanır. Bu talimatlar ve alt düzenleyici işlemler yürürlüğe girinceye kadar bu konudaki yürürlükteki mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

    Geçici Madde 2 - Düzenlenecek ilk Genel Kurulun kulüp delegeleri aşağıda belirtilmiştir:

    A-En Üst Lig Temsilcileri

    a) Birinci erkekler Türkiye liginde (TBL) yer alan 14 kulübü temsilen ikişer üye,

    b) Birinci bayanlar Türkiye liginde (TBBL) yer alan 12 kulübü temsilen ikişer üye,

    c) Birinci erkekler Türkiye ligi şampiyonluğu kazanmış ve TBL de yer alan kulüpleri temsilen birer üye,

    d) Birinci bayanlar Türkiye ligi şampiyonluğu kazanmış ve TBBL de yer alan kulüpleri temsilen birer üye,

    e) Son tescil edilen birinci erkekler (TBL) ve bayanlar liginde (TBBL) yarı final oynayan dörder kulübü temsilen birer üye.

    B-Diğer Lig (2 nci Lig) Temsilcileri

    a) Son tescil edilen, İkinci erkekler ligi (TB2L) 2 nci kademe müsabakaları sonucunda dört grubun ilk üç sırasında yer alan kulüpleri temsilen birer üye. Bu kulüplerin bir üst ligde yer almaları veya herhangi bir nedenle oy kullanma hakkını kaybetmeleri durumunda temsil ettiği gruptan başarı sırasına göre temsil edecek yeni kulüpler belirlenir.

    b) Son tescil edilen ikinci erkekler ligi (TB2L) final grubunda üçüncü ve dördüncü olan kulüpleri temsilen birer üye,

    c) Erkekler bölgesel liglerin final müsabakalarında ikinci lige yükselmeye hak kazanan ilk 4 (Dört) kulübü temsilen birer üye,

    d) Erkekler birinci liginden düşen iki kulübü temsilen birer üye,

    e) Bayanlar birinci liginden düşen iki kulübü temsilen birer üye,

    f) Bayanlar ikinci ligi birinci kademe müsabakalarında her 6 grupta ilk 2 dereceyi elde eden kulüpleri temsilen birer üye. Bu kulüplerin bir üst ligde temsili veya herhangi bir nedenle oy kullanma hakkını kaybetmesi durumunda temsil ettiği gruptan başarı sırasına göre yeni temsilci belirlenir.

    Bu grupların herhangi birinde yeterli kulüp sayısına ulaşılamaması durumunda, eksik kalan kulüp veya kulüpler, birinci kademe müsabakaları sonrası bir üst kademeye katılma hakkı kazanan ve oy hakkı bulunmayan kulüpler arasından en iyi netice sıralamasına göre belirlenir.

    g) Birinci Türkiye liginde şampiyonluk kazanmış olan ve halen ikinci ligde oynayan kulüpleri temsilen birer üye.

    C- Bölgesel Lig Temsilcileri

    Son tescil edilen bölgesel liglerde, ilk kademedeki maçlar sonunda 12 grubun birincileri durumundaki kulüpleri temsilen birer üye.

    Bu kulüpler bir üst ligde yer almaları veya herhangi bir nedenle oy kullanma hakkını kaybetmeleri durumunda temsil ettiği gruptan başarı sırasına göre yeni kulüpler belirlenir.

    Bu grupların herhangi birinde yeterli kulüp sayısına ulaşılamaması durumunda, eksik kalan kulüp veya kulüpler tüm gruplar arasından en iyi netice sıralamasına göre belirlenir.

    Yürürlük

    Madde 43 - Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 44 - Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar