LOZAN SULH MUAHEDENAMESİNİN KABULÜNE DAİR KANUNLAR

    Kanun Numarası    : 340

    Kanun Kabul Tarihi    : 22-23/08/1339

    Resmi Gazete Tarihi    : 10/09/1923

    Resmi Gazete Sayısı   : 22

    Madde 1 - Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti ile Britanya İmparatorluğu, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan ve Romanya Hükümetlerinin salahiyettar murahhasları arasında 1339/1923 senesi temmuzunun yirmi dördüncü günü Lozanda akit ve imza olunan Sulh Muahedenamesile berveçhi zirtadat olunan Mukavelat ve Senedat Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul ve tasdik olunmuştur.

    1 - Boğazların usulü idaresine dair 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozanda imzalanan Mukavelename.

    2 - Trakya hududuna dair 24 temmuz 1923 tarihinde Lozanda imzalanan Mukavelename.

    3 - Türk ve Rum ahalinin mübadelesine dair 30 kanunusani 1923 tarihinde Lozanda imza olunan Mukavelename.

    4 - Affi umumiye dair 24 temmuz 1923 tarihinde Lozanda imzalanan Beyanname ve Protokol.

    5 - Lozanda imza edilen Senedatın bazı ahkamına Belçika ve Portekiz Devletlerinin iltihakına dair 24 temmuz 1923 tarihinde Lozanda imza olunan Protokol.

    6 - Britanya, Fransa, İtalya kıtaatı tarafından işgal edilen Türk arazisinin tahliyesine dair 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozanda imza olunan Protokol.

    7 - Karaağaç arazisi ile Bozcaada ve İmroz adalarına dair olup Türkiye ve Britanya İmparatorluğu, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan tarafından 24 temmuz 1923 tarihinde Lozanda imzalanan Protokol.

    8 - Sırp-Hırvat ve Sloven Devleti tarafından Muahedei sulhiyenin imzasına mütedair 24 temmuz 1923 tarihinde Lozanda imza olunan Protokol.

    Madde 2 - İşbu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

    Kanun No : 341

    Madde 1 - Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetile Britanya İmparatorluğu, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan ve Romanya Hükümetlerinin salahiyettar murahhasları arasında 1339/1923 temmuzunun yirmi dördüncü günü Lozanda akit ve imza olunan ikamet ve salahiyeti adliyeye dair Mukavelename Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul ve tasdik olunmuştur.

    Madde 2 - İşbu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

    10 Muharrem 1342 ve 23 Ağustos 1339

    Kanun No : 342

    Madde 1 - Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetile Britanya İmparatorluğu, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan ve Romanya Hükümetlerinin salahiyettar murahhasları arasında 1339/1923 senesi temmuzunun yirmi dördüncü günü Lozanda akit ve imza olunan Ticaret Mukavelenamesi Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul ve tasdik olunmuştur.

    Madde 2 - İşbu Kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

    Kanun No : 343

    Madde 1 - Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetile Britanya İmparatorluğu, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan ve Romanya Hükümetlerinin salahiyettar murahhasları arasında 1339/1923 senesi temmuzunun yirmi dördüncü günü Lozanda akit ve imza olunan Devleti Osmaniye tarafından verilmiş bazı imtiyazata dair Protokol Türkiye Büyük Millet Meclisince tasdik olunmuştur.

    Madde 2 - İşbu Kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

    Mevzuat Kanunlar