TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ REİSİ MÜŞİR GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİNE BAŞKUMANDANLIK TEVCİHİ HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası    : 245

    Kanun Kabul Tarihi     : 20/07/1338

    Yayımlandığı Düstur : Tertip 3, Cilt : 3, Sayfa : 62

    Madde 1 - Millet ve memleketin mukadderatına bilfiil vazıülyed yegane kuvveti aliye olan va azasından her birinin Kanunu esasi ve Teşkilatı Esasiye Kanuniyle hukuk ve masuniyeti teşriiyesi tabiatiyle mahfuz ve şahsiyeti maneviyesi Başkumandanlığı haiz bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkumandanlık vazifei fiiliyesine muvakkaten kendi reisi Müşür Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerini memur etmiştir.

    Madde 2 - Meclis lüzum gördüğü takdirde bu sıfat ve salahiyeti refeder.

    Madde 3 - Başkumandanlık müddetinin üç mah temdidine dair olan 8 Ramazan 1340 ve 6 Mayıs 1338 tarihli kanun ahkamı mülgadır.

    Madde 4 - İşbu kanun tarihi neşrinden muteberdir.

    Madde 5 - İşbu kanun Türkiye Büyük millet Meclisi tarafından icra olunur.

    Mevzuat Kanunlar