BÜYÜK MİLLET MECLİSİ REİSİ BAŞKUMANDAN MUSTAFA KEMAL PAŞA HAZRETLERİNE "GAZİLİK" ÜNVANI İTA VE RÜTBEİ MÜŞİRİ TEVCİHİNE DAİR KANUN

    Kanun Numarası    : 153

    Kanun Kabul Tarihi    : 19/09/1337

    Yayımlandığı Düstur : Tertip 3, Cilt : 2, Sayfa : 93

    Madde 1 - Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Başkumandan Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine Gazilik unvanı ita ve rütbei müşiri tevcih olunmuştur.

    Madde 2 - İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren mer'iyülicradır.

    Madde 3 - İşbu kanunun icrasına Büyük Millet Meclisi memurdur.

    Mevzuat Kanunlar