TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU PERSONEL YÖNETMELİĞİ

    Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Personel Yönetmeliği

    Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

    Resmi Gazete Tarihi: 20/05/1988

    Resmi Gazete Sayısı: 19817

    BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam ve İstihdam Şekilleri

    Amaç

    MADDE 1. - Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu personelinin işe alınmasında atanma, terfi, nakil, işe son verme, disiplin cezaları ile diğer özlük işlerindeki usûl ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (Değişik madde: 18/12/2010 - 27789 S.R.G. Yön/1.mad.)

    Bu Yönetmelik, Kurumun asli ve sürekli hizmetlerinde görevlendirilen ve kadro karşılığı sözleşmeli personel dahil olmak üzere memur statüsünde istihdam edilen personeli kapsar.

    İstihdam Şekilleri

    MADDE 3. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    İKİNCİ BÖLÜM : Personel Politikası, Personel Komisyonu

    Personel politikası ve esasları

    MADDE 4. (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Personel Komisyonu

    MADDE 5. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Personel Komisyonunun görevleri

    MADDE 6. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Çalışma Usûlü

    MADDE 7. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Haklar

    İş Güvenliği

    MADDE 8. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Çekilme

    MADDE 9. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Emeklilik

    MADDE 10. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    İzin

    MADDE 11. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Müracaât, Şikâyet ve Dava Hakkı

    MADDE 12. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Yükümlülükler

    Görevlerin Yerine Getirilmesi

    MADDE 13. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Âmirlerin Görev ve Sorumlulukları

    MADDE 14. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Memurların Görev ve Sorumlulukları

    MADDE 15. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Kurum Yararlarını Koruma ve Şahsî Sorumluluk

    MADDE 16. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Davranış ve İşbirliği

    MADDE 17. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    İhbar

    MADDE 18. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Mecburiyet ve Yasaklar

    Tarafsızlık ve Devlete Bağlılık

    MADDE 19. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Göreve Devam

    MADDE 20. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Günlük İşi Bitirme

    MADDE 21. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Devir ve Teslim

    MADDE 22. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Devir Teslim Tutanakları ve İlişik Kesme Fişi

    MADDE 23. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Askerlik Durumu

    MADDE 24. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Mal Bildirimlerinde Bulunma

    MADDE 25. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Adres Bildirme

    MADDE 26. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Sadakât

    MADDE 27. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Basına Bilgi veya Demeç Verme, Gizli Bilgileri Açıklama Yasağı

    MADDE 28. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Toplu Hareket Yasağı

    MADDE 29. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Grev Yasağı

    MADDE 30. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Ticaretle Uğraşma Yasağı

    MADDE 31. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Hediye Alma ve Menfaât Sağlama Yasağı

    MADDE 32. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Başka İş ve Hizmet Yasağı ve İstisnalar

    MADDE 33. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    İKİNCİ KISIM : Kadrolar ve Personel Sağlanması

    BİRİNCİ BÖLÜM : Kadrolar

    Kadro Cetveli ve Hazırlanması

    MADDE 34. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    İKİNCİ BÖLÜM : Personel Sağlanması

    İş İsteme

    MADDE 35. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    İşe Alınacaklarda Aranacak Şartlar

    MADDE 36. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Sınıflara İntibak, Hizmete Başlama Derece ve Kademesi

    MADDE 37. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Sınıf Değiştirme

    MADDE 38. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Diğer Hizmet Sınıflarında İken Haber ve Program Kadrolarına Atanma ve Ayrılma

    MADDE 39. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Boş Kadroların Duyurulması

    MADDE 40. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Giriş Sınavları

    MADDE 41. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Referans ve Soruşturma

    MADDE 42. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    İşe Alınacaklardan İstenecek Belgeler

    MADDE 43. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Belgelerin İncelenmesi

    MADDE 44. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    ÜÇÜNCÜ KISIM : Atama, Adaylık, Vekâlet, Yer Değiştirme, İlerleme ve Yükselme

    BİRİNCİ BÖLÜM : Atama

    Göreve Atanacaklarda Aranacak Özel Nitelikler ve Şartlar

    MADDE 45. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Boş Kadrolara Atama Teklifi

    MADDE 46. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Başka Kamu Kurum veya Kuruluşlarından Nakil

    MADDE 47. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Yeniden Atama

    MADDE 48. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Göreve Başlama Süresi ve Başlamama Hâlinde Yapılacak İşlem

    MADDE 49. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    İlk Dört Dereceli Kadrolara Atama

    MADDE 50. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    İKİNCİ BÖLÜM : Adaylık

    Adaylığa Kabul Edilme ve Adaylık Süresi

    MADDE 51. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Adaylık Süresi İçinde Başarısızlık

    MADDE 52. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Adaylık Süresi İçinde Askere Alınma

    MADDE 53. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Adaylık Süresi Sonunda Başarısızlık

    MADDE 54. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Aslî Memurluğa Atanma

    MADDE 55. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Vekâlet

    MADDE 56. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Vekâlet Aylığına Hak Kazanma ve Vekâlet Ücreti

    MADDE 57. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Nakil, Görev Değiştirilmesi, Geçici Görev

    Nakil

    MADDE 58. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Kurum İçi Yer Değiştirme

    MADDE 59. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Hizmet Gereği Yer Değiştirme ve Rotasyon

    MADDE 60. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    İstek Üzerine Yer Değiştirme

    MADDE 61. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Görev ve Görev Yerinin Değiştirilmesi

    MADDE 62. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Yeni Göreve Başlama Süresi

    MADDE 63. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Geçici Görev

    MADDE 64 - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Kadronun Kaldırılması

    MADDE 65. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    BEŞİNCİ BÖLÜM : İlerleme ve Yükselmeler

    Kademelerde İlerleme Şartları

    MADDE 66. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Derece Yükseltilmesinin Şartları

    MADDE 67. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Derece Yükselmesi ve Kademe İlerlemesinde Usûl ve Onay Mercî

    MADDE 68. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    DÖRDÜNCÜ KISIM : Sicil, Takdirnâme, Ödül ve Özlük Dosyaları

    BİRİNCİ BÖLÜM : Sicil Raporları

    Personelin Çalışmasının Değerlendirilmesi

    MADDE 69. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Sicil Raporlarının Dikkate Alınacağı Hâller

    MADDE 70. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    İKİNCİ BÖLÜM : Takdirnâme ve Ödül

    Takdirnâme

    MADDE 71. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Ödül

    MADDE 72. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Özlük Dosyaları

    Kütük Defteri

    MADDE 73. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Özlük Dosyası

    MADDE 74 - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Sicil Özeti

    MADDE 75. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Özlük Dosyalarının Gizliliği ve Saklanması

    MADDE 76. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Ayrılanların Özlük Dosyaları

    MADDE 77. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Değişikliklerin Bildirilmesi

    MADDE 78. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Kimlik Belgesi

    MADDE 79. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Hizmet Belgesi

    MADDE 80. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    BEŞİNCİ KISIM : İzinler

    İzinler

    MADDE 81. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Yıllık İzin

    MADDE 82. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Yıllık İzine Hak Kazanma

    MADDE 83. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Yıllık İzine Ayrılabilme Şartı

    MADDE 84. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Yıllık İzinlerin Kullanılışı

    MADDE 85. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Mazeret İzinleri

    MADDE 86. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Hastalık İzni

    MADDE 87. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Hastalık İzninin Süresi

    MADDE 88. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Aylıksız İzin

    MADDE 89 . - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Silâh Altına Alınma

    MADDE 90. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    İzinlerin Takibi

    MADDE 91 - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    ALTINCI KISIM : Sosyal Haklar ve Yardımlar

    Sosyal Haklar ve Yardımlar

    MADDE 92. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    YEDİNCİ KISIM: Disiplin Hükümleri, Görevden Uzaklaştırma

    BİRİNCİ BÖLÜM : Disiplin Hükümleri

    Disiplin Cezası

    MADDE 93. - Kurum hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla, kanun, tüzük, yönetmelik, genelge,,talimat ve emirlerin öngördüğü ödevleri yurt içinde veya yurt dışında yerine getirmeyen, mevzuatın gerekli kıldığı hususlara uymayan veya yasakladığı işleri yapan personel hakkında bu yönetmelikteki usûl ve esaslar içinde, durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre disiplin cezaları uygulanır.

    Disiplin Âmirleri

    MADDE 94. - (Değişik fıkra: 06/05/2011 - 27926 S.R.G. Yön./1. md.) Disiplin amirleri bu Yönetmeliğe ekli Ek-1 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Cetvelinde gösterilmiştir.

    Ekip çalışmasında, çalışma süresince, ekibin yönetimiyle yazılı olarak görevlendirilen âmir, ekipteki personelin disiplin âmiridir.

    (Ek fıkra: 06/05/2011 - 27926 S.R.G. Yön./1. md.) Kadrosunun bulunduğu birimden başka bir birimde görevlendirilen personelin disiplin amirleri, fiilen görev yaptığı yere göre belirlenir.

    Disiplin Cezalarının Çeşitleri

    MADDE 95. - Personele uygulanabilecek disiplin cezaları şunlardır:

    a) Uyarma: Personele, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

    b) Kınama: Personele, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.

    c) Aylıktan kesme: Personelin brüt aylığından, 1/30-1/8 arasında kesinti yapılmasıdır.

    d) Kademe ilerlemesinin durdurulması: Fiilin ağırlık derecesine göre personelin bulunduğu kademe ilerlemesinin 1-3 yıl durdurulmasıdır.

    e) İşten çıkarma: Personelin, Kurumda herhangi bir statüde bir daha çalıştırılmamak üzere Kurumla ilişiğinin kesilmesidir.

    Uyarma Cezası Verilecek Hâller

    MADDE 96. - Uyarma cezasını gerektiren fiil ve hâller şunlardır:

    a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev yerinde Kurumca belirlenen usûl ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmî belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak, belirli bir süre ve hizmet için verilmiş olan demirbaş eşya, malzeme ve yayın dokümanlarını zamanında ve geçerli bir sebep olmaksızın iade etmemek,

    b) Özürsüz ve izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev yerini terk etmek,

    c) Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek,

    d) Usûlsüz müracaât veya şikâyette bulunmak,

    e) Memuriyet vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,

    f) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak,

    g) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak,

    h) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak,

    ı) Mevzuatta açıkça belirtilmiş hususları kasıtsız da olsa savsaklamak, gereksiz yere işi geciktirici yazışmalara yol açmak,

    j) Resmî yazışmada saygısız ibareler kullanmak veya yazılara belirli süre içinde cevap vermemek,

    k) Resmî veya şahsî işler için mercî tecavüzünde bulunmak.

    Kınama Cezası Verilecek Hâller

    MADDE 97. - Kınama cezasını gerektiren fiil ve hâller şunlardır:

    a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev yerinde Kurumca belirlenen usûl ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmî belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak,

    b) Eşlerinin, reşit olmayan veya kısıtlı olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini, belirlenen sürede Kuruma bildirmemek,

    c) Görev sırasında âmirine tutum ve davranışı ile saygısızlık etmek,

    d) Hizmet dışında, memuriyetin itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,

    e) Hizmetle ilgili araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak,

    f) Hizmetle ilgili belge ve defterler ile program metni, band, filim, plâk gibi yayına ait dokümanlarla malzeme ve gereçleri başkasının kullanmasına elverişli kılacak veya kaybolmasına yol açacak bir durumda ortada bırakmak veya kaybetmek,

    g) İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak,

    h) İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak,

    ı) Görev yerinde genel ahlâk ve edep dışı davranışlarda bulunmak, bu türlü yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak,

    j) Verilen emirlere itiraz etmek,

    k) Borçlarını ödemeyerek hakkında kanunî yollara başvurulmasına sebep olmak, bu durumu itiyat hâline getirmek,

    l) Kurumun huzûr, sükûn ve çalışma düzenini bozmak,

    m) Herhangi bir makamdan zaman belirtilerek sorulan hususlara bir özrü olmaksızın süresi içinde cevap vermemek veya istenilen bilgi ve dokümanı zamanında göndermemek,

    n) Görevini âmirlerinin izni olmadan başkasına devretmek,

    o) Görevliler ve nöbetçi memurlardan başkasının girmesi yasak olan yerlere girmek veya girilmesine göz yummak,

    p) Dikkatsizlik ve tedbirsizlikle Kurumun zararına yol açabilecek hareketlerde bulunmak,

    r) Kullanılma veya saklanma sorumluluğu kendisine ait demirbaş eşya, malzeme ve yayın dokümanlarını bakım ve korunması için gerekli îtinayı göstermeyerek bozulmasına, kırılmasına veya yok olmasına sebebiyet vermek,

    s) Geçerli bir sebep olmaksızın görevlilerin veya istihkak sahiplerinin istihkaklarını geç ödemek, yapılması ve verilmesi gereken her türlü belge, rapor, istatistik, cetvel, bilgi ve dokümanı belirli bir süre içerisinde mercîine göndermemek,

    t) Ünitelerince arşiv ve diskoteğe alınması gerekli ve uygun görülen yayınlanmış ve yayınlanmamış her türlü filim, bant, program metni, belgeleri, resim ve benzeri yayın dokümanlarını zamanında teslim etmemek veya kullanılmaz hâle gelmesine yol açmak,

    u) Radyo ve televizyonların verici ve stüdyolarında zamanlı bakım ve kontrolleri öngörülen zamanda yapmamak, kendi ehliyet ve yetkisi içinde giderilmesi mümkün arızaları zamanında gidermemek veya giderilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını istememek,

    Aylıktan Kesme Cezası Verilecek Hâller

    MADDE 98. - Aylık kesme cezasını gerektiren fiil ve hâller şunlardır:

    a) Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda belirlenen yayın esas ve görevleri ile Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu programlarının Son Denetimi Hakkında Yönetmelikte belirlenen ilkelere aykırı denetim yaptıkları, program, haber ve haber-programı metni yazdıkları veya program hazırladıkları yetkili âmir veya denetim görevlilerince düzenlenen raporlarla tespit edilmiş ve söz konusu metin ve programlar daha sonra uygun hale getirilip yayınlanmış olsalar bile, bu fiiller dolayısıyla üç yıl içinde yazılı olarak iki defa uyarılmış olmalarına rağmen, bu fiilleri tekrar etmek,

    b) Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde Kurumca belirlenen usûl ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmî belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak,

    c) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek,

    d) Kuruma ait resmî belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaât sağlamak için kullanmak,

    e) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak,

    f) Görev sırasında âmirine sözle saygısızlık etmek,

    g) Görev yeri sınırları içerisinde herhangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak,

    h) İ (Mülga bent: 06/05/2011 - 27926 S.R.G. Yön./2. md.)

    ı) (Mülga bent: 06/05/2011 - 27926 S.R.G. Yön./2. md.)

    j) Hizmet içinde memuriyetin itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,

    k) (Mülga bent: 06/05/2011 - 27926 S.R.G. Yön./2. md.)

    l) Kurumun zararına yol açacak bir yolsuzluğu bildiği halde âmirlerine haber vermemek, yetkili olduğu hâlde önleyici tedbir almamak,

    m) Disiplin suçu niteliğinde olmak üzere âmir ve arkadaşları hakkında uydurma şikâyetlerde ve ihbarlarda bulunmak,

    n) Kasıtlı olarak, Kuruma ait her türlü evrak ile bant, filim, plâk, yayın malzemesi olarak kullanılacak program ve haber metinlerinin her türlü malzeme, araç ve gerecin kaybına yol açmak,

    o) Geçerli bir özrü olmaksızın nöbetine veya program yapımı için görevlendirildiği hâlde görevine gelmemek veya geç gelmek,

    p) Mevzuatta öngörülen görevleri veya âmirlerinin mevzuata uygun emirlerini haklı bir sebebe dayanmaksızın yapmamak, noksan yapmak veya bu görev ve emirlerin yerine getirilmesini geciktirmek,

    r) Müfettiş ve muhakkiklerin inceleme veya soruşturma için gidecekleri yerleri, oradaki personele bildirmek,

    s) Yetkililere resmî evrak ve işlemler hakkında kasıtlı olarak yanlış ve noksan bilgi vermek,

    t) Görevle ilgili olarak Kurumla iş ilişkisi bulunan kişi ve kuruluşlardan doğrudan veya aracı eli ile hediye kabul etmek,

    u) 2954 sayılı Kanunun 29 ncu maddesine göre yetmişbeşgün süre ile saklanması zorunlu olan bant ve tespitler ile benzerlerini, bu sürenin bitiminden önce silmek, sildirmek, kaybetmek, yok etmek, kaybolmasına veya yok olmasına sebebiyet vermek,

    v) Denetimden geçen metne aykırı program hazırlamak. Bu hükme göre cezalandırılanlara, sebep oldukları zararlar ayrıca tazmin ettirilir.

    Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasının Verileceği Hâller

    MADDE 99. - Kademe ilerlemesinin durdurulmasını gerektiren fiil ve hâller şunlardır:

    a) Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda belirlenen yayın esas ve görevleri ile Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu programlarının Son Denetimi Hakkında Yönetmelikte belirlenen ilkelere aykırı olarak hazırlanmış bulunan program, haber ve haber-programın denetiminde ihmâl göstererek yayınlanmasına sebebiyet vermek,

    b) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek,

    c) Özürsüz ve kesintisiz Üç-Dokuz gün göreve gelmemek,

    d) Âmirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak, Kurum yöneticileri veya personeli hakkında şeref ve haysiyet kırıcı eleştirilerde bulunmak,

    e) Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz ve emir ve talimatlara aykırı olarak kullanmak veya kullandırmak,

    f) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek veya bu tür belgeleri yarar sağlamak amacıyla kullanmak,

    g) Yetkili olmadığı hâlde, basına ve haber ajanslarına bilgi ve demeç vermek, icraâtta bulunmak, açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak,

    h) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ayırımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak,

    ı) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak,

    j) Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakaret etmek ve bunları tehdit etmek,

    k) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak,

    l) Herhangi bir siyasî parti yararına veya zararına faaliyette bulunmak,

    m) Görevle ilgili bir işi yapmak veya yapmamak karşılığında Kurumla iş ilişkisi bulunan kişi veya kuruluşlardan doğrudan veya aracı eli ile hediye istemek ve almak, görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak,

    n) Cezaî bir suç isnadı niteliğinde olmak üzere Kurumun diğer görevlileri hakkında uydurma şikâyet ve ihbarda bulunmak,

    o) Kurum binalarında ve müştemilâtlarında Ceza Kanunu anlamında kumar veya bahis oynamak veya oynatmak,

    p) Kurum denetim kademelerince veya eser sahibince yahut yargı ve idarî organlar tarafından yayını yasaklanmış olan plâk, band, resim, filim ve benzerlerini yayınlamak, yayınına izin vermek veya yayınına sebebiyet vermek,

    r) Bağlı oldukları en üst ünite âmirlerince arşiv ve diskotek malzemesi niteliğinde görülüp, özel bir îtina ile kullanımı hususunda ikaz ve işlem yapılmış bulunan, ender veya ikinci bir eşi veya kopyası olmayan ses bandı, görüntü bandı, filim, program metni ve belgeleri, resim, plâk ve benzeri yayın malzemelerinin kullanılmaz hâle gelmesine veya kaybına yol açmak,

    s) Güvenliği ile görevli olduğu yerde ve hizmette bulunmamak; sorumluluğuna verilmiş olan bina, tesis ve hizmetin güvenliğinin aksamasına ve zarara uğramasına tedbirsizlik sebebiyle yol açmak; kendi imkânları içindeki güvenlik tedbirlerini almamak,

    t) Kendisine veya başkalarına yarar sağlamak amacıyla yetki ve nüfuzunu kötüye kullanmak veya alım, satım ve ihâle işlerine hile ve fesat karıştırmak,

    u) Kurumun itibarını sarsacak veya menfaâtlerini bozacak derecede beyan, isnat ve tahriklerde bulunmak,

    v) Kurum mallarını veya görevi dolayısıyla kendisine verilen eşya, âlet, araç, gereç ve cihazları satmak, işletmek, kiraya vermek,

    y) İzin almadan ve devir teslim yapmadan görev yerini terk etmek suretiyle hizmetin durmasına veya aksamasına sebebiyet vermek,

    z) (Değişik: RG-23/02/2001-24327) Başka iş ve hizmet yasağına aykırı davranışta bulunmak.

    (Değişik: RG-30/05/1991-20886) Bulundukları derecelerin son kademesinde olanlardan, öğrenim durumları itibariyle derece yükselmesi yapamayan personel ile kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin yukarıda belirtilen fiil ve hâllerin vukûunda brüt aylık veya sözleşme ücretinin 1/4 - 1/2'si kesilir.

    İşten Çıkarma Cezası Verilecek Hâller

    MADDE 100. - İşten çıkarmayı gerektiren fiil ve hâller şunlardır:

    a) Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda belirlenen yayın esas ve görevleri ile Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Programlarının Son Denetimi Hakkında Yönetmelikte belirlenen ilkelere aykırı düşen,

    1. Program, haber ve haber-programı metni yazarak veya program hazırlayarak bunları, denetim için tespit edilen sürelerden daha geç denetim kademelerine intikâl ettirerek yeni bir metnin yazılmasına veya programın hazırlanmasına da imkân vermemek suretiyle yayınlanmaması sonucunda başka bir programın yayınına sebebiyet vermek,

    2. Bu ilkelere aykırı olarak hazırladığı programı denetim organlarına göndermeyerek denetimsiz yayınına sebebiyet vermek veya denetim formu aranmaksızın bu tür programı yayınlamak veya yayınlatmak,

    3. Bu ilkelere aykırı olarak hazırlanmış bir programda denetim sonucunda düzeltilmesi bildirilen hususları düzeltmeyerek yayınlatmak veya denetimden geçmiş şeklinde çıkarma yahut ilâve yapmak suretiyle programın yayınlanmasına sebebiyet vermek,

    4. Bu ilkelere aykırı programın denetiminde kasıtlı olarak gerekli işlemleri yapmayarak yayınlanmasına sebebiyet vermek,

    b) (Değişik fıkra: 06/05/2011 - 27926 S.R.G. Yön./3. md.) İdeolojik veya siyasi amaçlarla Kurumun huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrike teşvik etmek veya yardımda bulunmak,

    c) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasî veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, band ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları Kurumun herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek,

    d) Siyasî partiye girmek,

    e) Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek,

    f) (Değişik fıkra: 06/05/2011 - 27926 S.R.G. Yön./3. md.) Amirlerine, maiyetindekilere ve diğer Kurum personeli ile iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak, göreve sarhoş gelmeyi itiyat hâline getirmek,

    g) Hırsızlık, görevi kötüye kullanma, sahtekârlık, dolandırıcılık, yalan yere tanıklık veya yemin, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet veya cürüm uydurma gibi memurluk sıfatıyla bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici suçlardan birisini işlediği idarî soruşturma sonunda sabit olanlar,

    h) Görevine ilişkin gizli, açıklanması Kurum ve memleket için zararlı bilgi ve belgeleri veya gizlilik derecesi önceden belirtilmiş evrakı yetkisi ve ilgisi olmayanlara göstermek, açıklamak, vermek, tahrifat yapma veya yok etmek,

    ı) Siyasî ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek,

    j) Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum veya davranışlarda bulunmak,

    k) 5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek,

    l) Devletin iç ve dış güvenlik ilkelerine aykırı yayın yapmak veya bu nitelikteki yayınlara izin vermek,

    m) Belli bir saatte yapılması zorunlu olan yayın hizmetinde görevli iken, bu saatte görev yerinde bulunmamak veya bulunamayacağını idarenin tedbir almasına imkân sağlayacak kadar önceden tedbir almak durumundaki yöneticiye haber vermemek; o saatteki yayınlanacak program materyalini vermemek veyahut Kurum araç ve gereçlerinde meydana getirilecek arıza vesair sebeplerle radyo ve televizyon yayınlarının yapılmasını geciktirmek veya o saatte yayınlanması gerekli olan bir program yerine başka bir programın yayınlanmasına sebep olmak,

    n) Yayın, işletme, makine ve cihazlarını, hizmeti aksatmak amacıyla bozmak veya tahrip etmek, davranışlarıyla radyo ve televizyon yayınlarının durmasına sebebiyet vermek,

    o) Radyo ve televizyonlardan veya Kurumun yayın imkânlarından yararlanarak yayını yasaklanmış belli bir konuda memleketin iç ve dış emniyet ve asayişini bozucu nitelikte yayın yapmak veya bu nitelikteki yayınların yapılması için izin veya emir vermek,

    p) Denetim kademelerince yayınlanmaz kararı verilen program ve haberleri Genel Müdürün yazılı yayınlanma emri olmaksızın yayınlamak veya yayınlatmak,

    r) Savaş, olağanüstü hâl ve âfet gibi durumlarda atandığı yer ve görevi kabul etmemek veya kabulünden kaçınmak veyahut emir almadan ve zorunlu olmadan görevini bırakmak veya bu konularda verilen emir ve görevleri yapmamak,

    s) Personeli Kurum aleyhine kışkırtmak; verilen emirlere karşı çıkmak amacıyla toplanıp haberleşme veya görüşmede bulunarak bir karar verip bu kararı yalnız veya toplu hâlde icraya teşebbüs etmek,

    t) Kuruma verilmesi zorunlu beyannamelerde kasten yanlış bilgi vermek veya sahte belge ibraz etmek veya gerçeğe aykırı belge kullanarak haksız ödemeye sebebiyet vermek,

    u) Teftiş, Tahkikat, Disiplin veya Değerlendirme Kurulu kararları ile hizmetteki tutum ve davranışları sebebiyle 3 ncü kez görev veya görev yeri değiştirilmesine karar verilmiş olmak,

    v) Kurum adına yapılacak her türlü harcamalarla çeşitli avanslar ve istihkaklar için düzenlenecek belge ve beyannameleri çıkar kastı ile gerçeğe aykırı düzenlemek, vermek veya bu belgeleri gerçeğe aykırı olduğunu bilerek kabul ve onaylamak veya kullanarak haksız ödemeye sebebiyet vermek,

    y) Kaçakçılık yapmak; kaçak ve yasak eşyayı Kurum araçları ile bilerek taşımak veya taşıtmak,

    z) Göreve alınmasına mani bir hâli bulunduğu sonradan sabit olmak.

    Zararın Tazmini ve Ödeme Yükümlülüğü

    MADDE 101. - Disiplin cezasını gerektiren kusurlu hareketiyle bir zarara yol açan personele, disiplin cezası yanında sebep olduğu zarar da o günkü rayiç üzerinden tazmin ettirilir. Görevinin fiil ve hareketlerinden doğan zararlar, usûlüne göre ödettirilir.

    Savunma Hakkı

    MADDE 102. - Savunma alınmadan disiplin cezası verilemez.

    Soruşturmayı yapanın veya Disiplin Kurullarının yedi günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen tarihte savunmasını yapmayanlar, savunma hakkından feragat etmiş sayılırlar.

    Hakkında işten çıkarılma cezası istenilen personel, kendisi veya vekili aracılığı ile özlük dosyası dışındaki soruşturma evrakını inceleme, tanık dinletme, sözlü veya yazılı olarak savunma yapma hakkına sahiptir.

    Cezaî ve Disiplin Kovuşturmasının Birlikte Yürütülmesi

    MADDE 103. - Aynı olaydan dolayı personel hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış olması,disiplin kovuşturmasını geciktiremez. Personelin Türk Ceza Kanununa göre mahkûm olması veya olmaması hâlleri, ayrıca disiplin cezası uygulanmasını engellemez.

    Adlî Kovuşturma ve Ceza

    MADDE 104. - Personelin disiplin cezasını gerektiren fiilinde, adlî kovuşturmayı gerekli kılan bir suç unsuru bulunduğu takdirde, disiplin cezası uygulanmakla beraber, genel hükümlere göre işlem yapılır.

    Cezanın Birden Fazla Olması Hâli

    MADDE 105. - Personele, vukû bulan olaydaki birden fazla fiili için çeşitli disiplin cezalarının uygulanması gerektiği hâllerde, hareketlerine uyan cezalardan en ağırı verilir.

    Ceza Verileceği Sırada Ayrılma

    MADDE 106. - Cezayı gerektiren bir fiilden sonra herhangi bir sebeple Kurumdan ayrılmak, disiplin kovuşturmasına veya cezanın verilmesine engel olmaz.

    Ceza Uygulaması

    MADDE 107. - (Değişik fıkra: 06/05/2011 - 27926 S.R.G. Yön./5. md.) Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanarak ilgililere tebliğ edilir ve özlük dosyasında muhafaza edilir.

    Aylıktan kesme cezası, cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanır.

    (Değişik fıkra: 06/05/2011 - 27926 S.R.G. Yön./5. md.) Kendilerine disiplin cezası olarak aylıktan kesme cezası verilenler beş yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilenler on yıl boyunca daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, taşra teşkilatının en üst yönetici kadrolarına atanamazlar.

    Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Âmir ve Kurullar

    MADDE 108. - (Değişik fıkra: 06/05/2011 - 27926 S.R.G. Yön./6. md.) Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından; kademe ilerlemesinin durdurulması cezası Disiplin Kurulunun kararı alındıktan sonra Genel Müdür tarafından verilir.

    Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını Genel Müdür resen verebilir.

    (Değişik fıkra: 06/05/2011 - 27926 S.R.G. Yön./6. md.) İşten çıkarma cezası Yüksek Disiplin Kurulunca verilir ve Genel Müdürün onayı ile kesinleşir.

    (Değişik fıkra: 06/05/2011 - 27926 S.R.G. Yön./6. md.) Disiplin Kurullarının 114 üncü maddedeki haller dışında ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul veya reddeder. Disiplin kurullarınca ret kararı verilmesi halinde, Genel Müdür onbeş gün içinde başka bir disiplin cezası verebilir.

    Disiplin cezası vermeye yetkili âmir ve kurullar, yetkileri dışındaki cezayı gerektiren fiil ve hâllere, hafifletici sebepleri dikkate alarak ceza veremezler.

    (Mülga fıkra: 06/05/2011 - 27926 S.R.G. Yön./6. md.)

    Disiplin Âmirleri ile İdareci Personelin Yetki ve Sorumlulukları

    Madde 109 - (Değişik madde: 06/05/2011 - 27926 S.R.G. Yön./7. md.)

    Disiplin amirleri, memurların disiplin cezası gerektiren davranışlarını öğrendikleri tarihten itibaren kanunen belli süreler içinde disiplin soruşturmasını başlatarak; gerekli cezayı uygulamak ve disiplin cezası verme yetkisinin zaman aşımına uğramasını önlemekle yükümlüdür.

    Muttali oldukları disiplin suçlarını mevzuat hükümlerine göre süresi içinde işleme koymayan veya yetkililere haber vermeyen yönetici personel ile nöbetçi âmir ve memurları, ekip sorumluları hakkında bu Yönetmeliğin disiplin hükümleri uygulanır.

    Disiplin Kurullarının Kuruluşu

    MADDE 110 - (Değişik:RG-22/10/2006-26327)

    Personelin Disiplin işleri ile ilgili olarak, Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu kurulur.

    Disiplin Kurulu, Genel Müdürün her yıl tespit edeceği bir Genel Müdür Yardımcısının Başkanlığında, Personel Dairesi Başkan Yardımcısı, Genel Müdürce tespit edilen bir Hukuk Müşaviri ve personelin üyesi olduğu sendikanın temsilcisinden oluşur. İlgili sendika, temsilcisini her yılın başında Kuruma bildirir.

    Yüksek Disiplin Kurulu Disiplin Kurulunda görevli olmayan ve Genel Müdür'ün her yıl tespit edeceği bir Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında Başhukuk Müşaviri, Personel Dairesi Başkanı ve personelin üyesi olduğu sendikanın temsilcisinden oluşur. İlgili sendika temsilcisini her yılın başında Kuruma bildirir.

    Disiplin Kurullarının Çalışma Usûlü

    MADDE 111. - a) Personelin disipline aykırı davranışları hakkında düzenlenen soruşturma dosyalarının incelenmek üzere Disiplin Kurullarına intikâline Genel Müdür yetkilidir.

    b) (Değişik:RG-22/10/2006-26327) Disiplin Kurulları Başkanın talebi üzerine toplanır ve salt çoğunlukla karar verir. Çekimser oy kullanılamaz. Oylarda eşitlik olması halinde Başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

    c) Kurul üyeleri, görevde bulundukları ve çekilmeleri ile retleri söz konusu olmadığı sürece, toplantılara katılmak zorundadırlar. Görevde olmayan, çekilen veya reddedilen üyelerin yerlerine yardımcıları veya vekilleri katılır.

    d) Çekilme ve red talepleri yazılı olarak ve gerekçeleri belirtilerek yapılır. Disiplin Kurulundan çekilme ve red taleplerini Yüksek Disiplin Kurulu, Yüksek Disiplin Kurulundan çekilme ve red taleplerini ise Genel Müdür karara bağlar. Gerçeğe uymayan sebeplerle red talebinde bulunanlara ayrıca bu yönetmeliğin disiplin hükümleri uygulanır.

    e) Disiplin Kurulları, gerektiğinde ilgili gördüğü kişileri davet ederek bilgi ve görüş alabilir.

    f) Yüksek Disiplin Kurulu gerekli gördüğü takdirde, her nevî evrakı incelemeye, tanık ve bilirkişi dinlemeye veya niyabeten dinletmeye, mahallen keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir.

    g) Disiplin Kurulları soruşturmanın genişletilmesine karar verebilir.

    h) İvedi veya öncelikle görüşülmesi kaydıyla gönderilen dosyalar, diğer dosyalardan önce gündeme alınarak görüşülür ve karara bağlanır.

    ı) Disiplin Kurullarının raportörlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

    Zamanaşımı

    MADDE 112. - Bu yönetmelikte sayılan disiplin cezasını gerektiren fiil ve hâlleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hâllerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren;

    a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içerisinde disiplin soruşturmasına,

    b) İşten çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına,

    başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

    Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hâllerin işlendiği tarihten itibaren en geç iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

    Karar Süresi

    MADDE 113. - Disiplin âmiri ve kurullarının karar süreleri aşağıda gösterilmiştir:

    -Disiplin âmirleri, vermeye yetkili oldukları ceza ile ilgili soruşturmayı tamamladıkları günden itibaren 15 gün içinde karar vermek, yetkisi dışındaki cezalara ait soruşturma taleplerini yine aynı süre içinde Genel Müdüre göndermek,

    -Disiplin Kurulu, intikâl eden soruşturma dosyasını usûlüne göre tamamladığı tarihten itibaren 30 gün içinde inceleyerek karar vermek,

    -Yüksek Disiplin Kurulu, intikâl eden soruşturma dosyasını azâmî altı ay içinde inceleyerek karar vermek,

    zorundadır.

    Cezaların Hafifletilmesi

    MADDE 114. - Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hâllere göre ceza tayini esastır. Ancak, ceza tayinine yetkili mercîlerin takdirine göre fiilde hafifletici sebepler olduğu kanısına varılırsa, bu sebep açıklanarak ceza bir derece hafifletilebilir. (Değişik cümle: 06/05/2011 - 27926 S.R.G. Yön./9. md.) İlgilinin geçmiş hizmetleri, ödül ve başarıları da hafifletici sebep olarak göz önünde bulundurulabilir.

    Cezaların Ağırlaştırılması

    MADDE 115. - Personel, disiplin cezasını gerektiren fiil ve hâlleriyle; Yayının aksamasına sebebiyet vermiş ise bir üst ceza, yayının durmasına veya yapılmamasına sebebiyet vermiş ise iki üst ceza, bu hâllerde kasıt unsuru tespit edilmiş ise işten çıkarma cezası ile tecziye olunur.

    Tekerrür

    MADDE 116. - Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya hâlin, cezaların özlük dosyasından çıkartılmasına ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır.

    Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya hâller sebebiyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir.

    Bulundukları derecelerin son kademesinde olanlardan, öğrenim durumları itibariyle derece yükselmesi yapamayan personelin, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesini gerektiren fiil ve hâllerinin tekerrüründe işine son verilir.

    Fiilin Karşılığında Ceza Bulunmaması Hâli

    MADDE 117. - Bu yönetmelikte sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hâllere nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer hâl ve fiillerde bulunanlara da aynı nevîden disiplin cezası verilir.

    Cezalara İtiraz ve Yapılan İşlem

    Madde 118 - (Değişik madde: 06/05/2011 - 27926 S.R.G. Yön./11. md.)

    Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir.

    İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.

    İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır.

    İtirazın kabulü hâlinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler.

    Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.

    Cezaların silinmesi (Değişik başlık: 06/05/2011 - 27926 S.R.G. Yön./12. md.)

    Madde 119 - (Değişik madde: 06/05/2011 - 27926 S.R.G. Yön./12. md.)

    Disiplin cezaları personelin özlük dosyasında muhafaza edilir. İşten çıkarma cezasından başka bir disiplin cezası almış olan personel uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından beş sene, diğer cezaların uygulanmasından on sene sonra Genel Müdüre başvurarak, verilmiş olan cezaların özlük dosyasından silinmesini isteyebilir. Personelin, yukarıda yazılan süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek bu karar özlük dosyasına işlenir.

    İKİNCİ BÖLÜM : Görevden Uzaklaştırma

    Görevden Uzaklaştırma

    MADDE 120. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Görevden Uzaklaştırmaya Yetkililer

    MADDE 121. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Görevden Uzaklaştırmayı Gerektiren Hâller

    MADDE 122. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Görevden Uzaklaştıranın Sorumluluğu

    MADDE 123. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Görevden Uzaklaştırmada Usûl ve Süre

    MADDE 124. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Görevinden Uzaklaştırılan Personelin Hak ve Yükümlülükleri

    MADDE 125. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Tutuklanan veya Görevinden Uzak Kalan Personelin Hak ve Yükümlülükleri

    MADDE 126. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Tedbirin Kaldırılması

    MADDE 127. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Göreve Tekrar Başlatılma Zorunluluğu

    MADDE 128. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    SEKİZİNCİ KISIM : Personelin Kurumla İlişkisinin Sona Ermesi

    Sona Ermeye Yol Açan Hâller

    MADDE 129. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Çekilme veya Çekilmiş Sayılma

    MADDE 130. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Üst Üste Olumsuz Sicil Alma

    MADDE 131. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Adaylık Devresinde Başarısızlık

    MADDE 132. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Sağlık Yetersizliği

    MADDE 133. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Mahkûmiyet

    MADDE 134. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Disiplin Cezası Sonucu Kurumla İlişiğin Kesilmesi

    MADDE 135. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Başka Bir Kuruluşa Nakil

    MADDE 136. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Emeklilik

    MADDE 137. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Ölüm

    MADDE 138. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    DOKUZUNCU KISIM : Malî Esaslar

    Aylık ve Ödeme Zamanı

    MADDE 139. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Ek Gösterge

    MADDE 140. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Görev Yeri Değiştirilen Personelin Aylıkları

    MADDE 141. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Başka Kamu Kurum veya Kuruluşlarından Naklen Atanan Personelin Aylıkları

    MADDE 142. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Açıktan veya Yeniden Atanmada Aylığa Hak Kazanma

    MADDE 143. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Başka Bir Sınıfa Geçmede Aylığa Hak Kazanma

    MADDE 144. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Kademe İlerlemesinde Aylığa Hak Kazanma

    MADDE 145. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Derece Değişikliğinde Aylığa Hak Kazanma

    MADDE 146. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Tazminat

    MADDE 147. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    İkramiye

    MADDE 148. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Fazla Çalışma Ücreti

    MADDE 149. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Mahrumiyet Zammı

    MADDE 150. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Ayrılanların Borçlarının Tahsili

    MADDE 151. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    ONUNCU KISIM : Çeşitli Hükümler

    MADDE 152. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    MADDE 153. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    MADDE 154. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    ONBİRİNCİ KISIM : Geçici Hükümler

    GEÇİCİ MADDE 1. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    GEÇİCİ MADDE 2. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    GEÇİCİ MADDE 3. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    GEÇİCİ MADDE 4. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    GEÇİCİ MADDE 5. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    GEÇİCİ MADDE 6. - (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Aylıktan kesme cezasını gerektiren sonuçlanmamış dosyalar

    Geçici Madde 7 - (Ek madde: 06/05/2011 - 27926 S.R.G. Yön./13. md.)

    Bu Yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihte disiplin kuruluna intikal etmiş ve henüz sonuçlanmamış olan aylıktan kesme cezasını gerektiren soruşturma dosyaları, disiplin amirince sonuçlandırılarak karara bağlanır.

    EK MADDE 1- (Mülga:RG-24/9/2008-27007)

    Ek Madde 2 - (Ek madde: 05/03/2010 - 27512 S.R.G. Yön/1.mad)

    Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

    ONİKİNCİ KISIM : Son Hükümler

    Yürürlük

    MADDE 155. - Başbakanlığın 13/7/1984 tarih ve 20-226-02901 sayılı yazısı ile 3011 sayılı Kanun kapsamı dışında kaldığı gerekçesiyle iade edilmesi üzerine, TRT Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun 26/7/1984 tarih ve 1984/157 sayılı Kararı ile yürürlüğe konulan ve Ankara 3 ncü İdare Mahkemesinin 17/2/1988 tarih ve E. 1985/229, K. 1988/236 sayılı Kararı gereğince Resmî Gazete'de yayımlanan bu yönetmeliğin 36 ncı maddesinin (a) bendinin 4 ncü fıkrası 66 ncı maddeye ek fıkra, 67, 68 ve 88 nci maddeleri, 130 ncu maddesinin f ve g bentleri ile Ek-1 nci madde 1/5/1985 tarihinde; diğer hükümleri 1/8/1984 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    MADDE 156 - Bu Yönetmeliği Genel Müdür yürütür.

   

    Mevzuat Kanunlar