DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

    Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü

    Resmi Gazete Tarihi: 20/12/1994

    Resmi Gazete Sayısı: 22147

    Amaç

    Madde 1- Bu Yönetmelik kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla ; Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerin, Devlet memuruna yüklediği sorumlulukları yerine getirmeyenlere, yasakladığı fiilleri işleyenlere, durumun niteliğine ve işlenilen fiilin derecesine göre uygulanacak disiplin cezalarını vermeye yetkili disiplin amirlerini tespit amacıyla düzenlenmiştir.

    Kapsam

    Madde 2- Bu Yönetmelik Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında görevli

    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 inci fıkrası kapsamına giren personeli kapsar.

    Dayanak

    Madde 3- Bu Yönetmelik 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 124 üncü maddesi ve aynı Kanunun

    134 üncü maddesi gereğince çıkarılan 17/9/1982 tarih ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe

    konulan Disiplin Kuralları ve Disiplin Amirleri Hakkındaki Yönetmeliğin 16 ıncı maddesine dayanılarak

    hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden ;

    a) Bakan : Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü' nün bağlı bulunduğu Devlet Bakanını,

    b) Bakanlık : Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 'nün bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığını,

    c) Genel Müdür : Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürünü,

    d) Bölge Müdürü : Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatındaki Bölge Müdürlerini,

    e) İstasyon Müdürü : Hava Meydanı, Sinoptik, Büyük Klimatoloji, Deniz ve Radiosonde istasyon Müdürünü,

    f) İstasyon Müdürlüğü : Hava Meydanı, Sinoptik, Büyük Klimatoloji, Deniz ve Radiosonde İstasyon

    Müdürlüğünü,

    ifade eder.

    Disiplin Amirleri

    Madde 5- Genel Müdür bu teşkilatta görevli bütün memurların en üst Disiplin Amiridir. Bu sıfatla haiz

    bulunduğu yetkileri her derecedeki memurlar hakkında doğrudan kullanabilir.

    Diğer Disiplin Amirlerinin birbirine göre sırası ekli cetvelde gösterilmiştir.

    Çeşitli Hükümler

    Madde 6- Birim amirleri ekli cetvelde gösterilen daha üst disiplin amirlerine doğrudan bağlandıkları takdirde ;

    disiplin amiri bağlanılan amirden başlar, üst disiplin amiri de buna göre tespit edilir.

    Ekli cetvelde belirtilen disiplin amirinden daha üst disiplin amirine doğrudan bağlı olarak çalışan personelin

    disiplin amiri, bağlı olduğu disiplin amiri olur. Üst disiplin amiri buna göre tespit edilir.

    Geçici olarak asli görev yerinin dışında çalışan personelin disiplin amiri, bu Yönetmelik ekinde tespit olunan

    geçici olarak çalıştığı birimdeki disiplin amiridir.

    Bu Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

    Madde 7- Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, 657 sayılı "Devlet Memurları Kanunu" ile 657 sayılı

    Kanunun 134 üncü maddesi gereğince çıkarılan 17/9/1982 tarih ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

    yürürlüğe konulan Yönetmelik uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 8- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 9- (Değişik:RG-18/12/2005-26027)

    Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.

    _____________

    (1) Bu Yönetmeliğin adı"Başbakanlık Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği" iken, 18/12/2005 tarihli ve 26027 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

    (2) 21/12/2005 tarihli ve26030 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan düzeltme ile; "B-TAŞRATEŞKİLATI" cetvelinin 7 nci satırında, "a) İstasyon Müdürü Bölge Müdürü" şeklinde yer alan ifade, "a) İstasyon Müdürü Vali" olarak düzeltilmiştir.

    (Başlığı ile birlikte değişik:RG-30/12/2009-27448)

    Mevzuat Kanunlar