BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

    Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği

    BOTAŞ Genel Müdürlüğü

    Resmi Gazete Tarihi: 26/08/1993

    Resmi Gazete Sayısı: 21680

    I. BÖLÜM: AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

    Madde:1- Amaç:

    BOTAŞ-Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Teftiş Kurulu, Şirket çalışmalarının Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Ana Sözleşme ve sair mevzuat hükümlerine uygunluğunun, sürekli ve etkili bir biçimde, Genel Müdür adına denetlenmesini sağlamak amacıyla kurul

    muştur .

    Kapsam:

    MADDE 2 - (Değişik:RG-3/9/2008-26986)

    Bu Yönetmelik, BOTAŞ Teftiş Kurulunun kuruluş ve görevlerini, Teftiş Kurulu Başkanının atanmasını, müfettiş yardımcılarının işe alınma, yetiştirilme ve müfettişliğe atanmalarını, Teftiş Kurulu Başkanı, başmüfettiş, müfettiş, müfettiş yardımcısı ve Teftiş Kurulu Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluklarını, özlük haklarını, teftiş edilenlerin sorumluluklarını, Kurulun çalışma usul ve esaslarını kapsar.

    Tanımlar:

    MADDE 3 - (Değişik:RG-3/9/2008-26986)

    Bu Yönetmelikte geçen;

    Başkanlık: BOTAŞ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığını,

    BOTAŞ: Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketini,

    Büro Personeli: Teftiş Kurulu Başkanlığı Denetim ve İdari İşlemler Şube Müdürlüğünde görevli müdür,

    şef ve şubede görevli diğer personeli,

    Genel Müdür: BOTAŞ Genel Müdürünü,

    Genel Müdürlük: BOTAŞ Genel Müdürlüğünü,

    Kurul Başkanı: BOTAŞ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanını,

    Kurul Bürosu: Teftiş Kurulu Başkanlığı Denetim ve İdari İşlemler Müdürlüğünü,

    Müfettiş: Müfettiş ve Başmüfettişler ile teknik müfettiş ve başmüfettişleri,

    Müfettiş Yardımcısı: Resen teftiş, inceleme ve soruşturmaya yetkili veya yetkisiz BOTAŞ müfettiş yardımcılarını,

    Refakat Müfettişi: Teftiş Kurulu Başkanına yardımcı olmak üzere görevlendirilen Müfettişleri,

    Teftiş Kurulu: BOTAŞ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulunu,

    ifade eder.

    II. BÖLÜM: KURUL'UN TEŞEKKÜLÜ, MÜFETTİŞLİĞE ATANMA, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

    Kuruluş ve Bağlılık

    MADDE 4 - (Başlığıyla birlikte değişik:RG-3/9/2008-26986)

    Teftiş Kurulu Başkanlığı;

    a) Başkan,

    b) Başmüfettiş ve teknik başmüfettişleri,

    c) Müfettiş ve teknik müfettişleri,

    d) Müfettiş Yardımcıları,

    e) Teftiş Kurulu Şube Müdürü ve personelinden

    oluşur. Teftiş Kurulu doğrudan Genel Müdüre bağlıdır. Başkan görevlerini, müfettişler ise teftiş, inceleme ve soruşturmalarını Genel Müdür adına yapar.

    Müfettişlere Genel Müdür ile Başkan dışında hiçbir makam ve mercii emir ve talimat veremez.

    Şube Müdürlüğü

    MADDE 5 - (Başlığıyla birlikte değişik:RG-3/9/2008-26986)

    Kurulun yazışma, hesap, arşiv, kütüphane ve benzeri işleri Başkana bağlı Denetim ve İdari İşlemler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür. Şube Müdürlüğünde görevlendirilecek personelin, sayısını ve özelliklerini Başkan belirler.

    Görev Merkezi:

    MADDE 6 - (Değişik:RG-3/9/2008-26986)

    Teftiş Kurulu Başkanlığının çalışma merkezi Ankara'dır.

    Ancak, ihtiyaç halinde Ankara dışında taşra ünitelerinde Başkanın önerisi ve yönetim kurulu kararı ile merkeze bağlı denetim grupları kurulabilir, bunlar aynı yolla değiştirilebilir, kaldırılabilir.

    Denetim gruplarının idari ve mesleki temsilinden bu gruplardaki en kıdemli müfettiş sorumludur.

    Görev derecesi 1 olan unvanlarda görev yaptıktan sonra müfettişliğe dönenler, denetim gruplarında görevlendirilemezler.

    Madde:7- Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın Görevleri:

    Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın görevleri şunlardır:

    a- Teftiş çalışmalarının etkili ve verimli şekilde yürütülmesi hususunda kabul görmüş genel prensipler doğrultusunda şirketteki uygulama esaslarını tesbit etmek ve personelin verimli çalışmasını teşvik edici bir teftiş sistemi geliştirmek.

    b- Şirket'in merkez ve taşra birimleri ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının tamamında, her türlü teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak,

    c- Şirketin görevleri ile ilgili Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Kararname, Genelge, Talimat ve sair mevzuatın uygulaması ile tespit olunan noksanlık ve aksaklıklar hakkında teklifte bulunmak,

    d- Yılda enaz bir defa Genel Müdürlük birim amirlerinin de katılımı ile, Müfettişlerin bir yıllık çalışma dönemi sonucunda tespit ettikleri uygulamada görülen aksaklıklar ile çözüm yolları ve tekliflerin değerlendirileceği toplantılar düzenlemek.

    Madde:8- Kurul Başkanı'nın Seçimi ve Atanması:

    (Değişik:RG-3/9/2008-26986) Teftiş Kurulu Başkanı, BOTAŞ Genel Müdürlüğünde en az yedi yıl çalışmış müfettiş kariyerine sahip kişiler arasından, Genel Müdürün teklifi ve yönetim kurulu kararı ile atanır.

    Bu Yönetmelikte belirtilen şekilde sınav ve özel yeterlik sınavına tabi olmamış olanlar, Kurul Başkanlığı'na atanamazlar.

    Kurul Başkanı'nın bağlı ve sorumlu olduğu Makam, Genel Müdür'dür.

    Madde:9- Başkan'ın Görev ve Yetkileri Merkezi:

    Teftiş Kurulu Başkanı, Müfettiş sıfat ve yetkilerine sahip olarak Genel Müdür'ün emir ve onayı ile aşağıdaki görevleri Genel Müdür adına yürütür.

    a- Teftiş Kurulu'nu yönetmek, Müfettişlerin çalışmalarını. düzenlemek ve denetlemek,

    b- Genel Müdür'ün gerekli gördüğü işlerde ve hallerde, bizzat teftiş, soruşturma ve inceleme yapmak,

    c- Kurul personelinin özlük işlerini yürütmek, sayı ve kalite olarak yeterli kadroyu oluşturmak,

    d- Gerekli görüldüğü zamanlarda ve hallerde Müfettişlerin çalışmalarını teftiş mahallinde denetlemek,

    e- Teftiş programlarını düzenleyerek Genel Müdür'ün onayına sunmak, programın verimli ve etkili sakilde uygulanmasını sağlamak,

    f- (Değişik:RG-3/9/2008-26986) Müfettişlerden gelen rapor ve yazıları incelemek, hatalı ve noksan hususların düzeltilmesini ve tamamlanmasını ilgili müfettişten istemek, rapor sonuçlarının Genel Müdüre sunulması için Başkanlık müzekkeresinin tanzimini sağlamak ve yapılmasını gerekli gördüğü işlemler ile alınması icap eden tedbirler hakkında teklifte bulunmak, Genel Müdürün onayını takiben müzekkereyi ilgili ünitelere intikal ettirmek

    g- Raporlar üzerinde Genel Müdürlükçe ve/veya ilgili birimlerce alınan tedbirler ile yapılan işlemlerin kanun, tüzük, yönetmeliklere ve diğer mevzuata veya işin gereğine uygun mütalaa edilmemesi halinde, durumu gerekçesi ile birlikte Genel Müdüre intikal ettirmek,

    h- Önemli teftiş, inceleme ve soruşturma konuları hakkında Genel Müdüre bilgi vermek,

    i- Müfettişlerin mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini sağlayıcı tedbirleri almak,

    j- Kurulun büro hizmetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

    k-Kurul'un çalışmalarına ait yıllık faaliyet raporlarını düzenlemek ve Genel Müdüre sunmak,

    l- Müfettişlerin çalışmalarını izlemek, seyahat emirlerini imzalamak, aylık çalışma ve yolluk bildirimlerini incelemek ve onaylamak,

    m- Raporların incelenmesi ve acele konuların teftiş programlarını aksatmadan tetkik ve tahkikini temin için, bir veya bir kaç müfettişi, Genel Müdür'ün Olur'unu da alarak geçici bir süre refakatinde çalıştırmak,

    n- Bu Yönetmeliğin 7'inci maddesinde belirtilen görevleri, Genel Müdür'ün emir ve onayı ile Genel Müdür adına yürütmek,

    o- Kurumun merkez ve taşra üniteleri ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında teftişin etkin bir şekilde yürütülmesi hususunda genel prensipler tespit etmek ve personelin verimli çalışmasını teşvik edici teftiş sistemini geliştirmek, gerektiğinde, karlılık ve verimlilik ile birimlerin faaliyet sonuçları üzerinde her türlü inceleme ve araştırma yapmak ve yaptırmak, alınan sonuçların hayata geçirilmesini sağlamak,

    p- Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve sair mevzuat ile Genel Müdür tarafından verilecek benzeri diğer görevleri yerine getirmek,

    Teftiş Kurulu Başkanı, Kurul'un yönetiminden ve Müfettişlerin bu yönetmelikte yazılı esaslara göre çalıştırılmalarından Genel Müdüre karşı sorumludur.

    Madde:10- Teftiş Kurulu Başkanı'na Yardım:

    Teftiş Kurulu Başkanı, Genel Müdür'ün onayını da alarak, tercih edeceği Müfettiş'e refakat görevi verebilir. Kendisine Refakat görevi verilen Müfettiş, Kurul çalışmalarının yürütülmesinde Başkan'a yardımcı olur ve Başkan'ın vereceği görevleri yapar. Başkan'ın görevde bulunmadığı zamanlarda Teftiş Kurulu Başkanlığı Görevini tedvir eder ve Genel Müdür'e karşı Başkan gibi sorumlu olur.

    Madde:11- Müfettişliğe Atanma:

    İdari veya teknik, müfettiş olabilmek için BOTAŞ tarafından veya diğer kamu kurumlarınca düzenlenen müfettiş yardımcılığı sınavını vermek ve en az üç yıl başarılı olarak çalıştıktan sonra müfettişlik yeterlik sınavını kazanmak şarttır.

    Madde:12- Müfettişlerin Terfii:

    Başmüfettişliğe yükselmede esas; mesleki yetenek, kıdem, gayret ve başarı ile Teftiş Kurulu Başkanlığı nezdinde bırakılacak umumi intiba ve kanaatin müsbet olmasıdır. Müfettiş ve başmüfettişliğe atama, Teftiş Kurulu Başkanı'nın teklifi ve Genel Müdür'ün onayı ile olur.

    Müfettişlerin derece terfii yapılabilmesi ve başmüfettişliğe aday olabilmesi için BOTAŞ Kapsam Dışı Personel Yönetmeliği'nin 1 No.lu Tablosunda yer alan görev ünvanları tanımının gerektirdiği hizmet sürelerine haiz olması şarttır.

    Müfettişlik kıdemine esas süre, müfettiş yardımcılığında, müfettişlikte, müfettişlik sıfat ve kadrosu muhafaza edilmek şartıyla, idari görevlerde, ücretli ve ücretsiz tüm kanuni izinlerde geçirilen süredir.

    Müfettişlik kıdemine esas süreleri aynı olanlar için kıdem sırası; müfettiş yardımcıları açısından giriş sınavındaki, müfettişler için de, yeterlik sınavındaki başarı derecesine göre tesbit edilir. Başmüfettişlerin kıdem sırası, başmüfettişliğe atama tarihine göre belirlenir. Aynı tarihte atananlar için Müfettişlik kıdemi, müfettişlik kıdemi de aynı olanlar için yeterlik sınavındaki başarı derecesi esas alınarak belirlenir.

    Madde:13- Müfettişin Görev ve Yetkileri:

    Müfettişler, bu Yönetmelikte yer alan esaslar ile Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın talimatlarına göre hareket ederek,

    a- Şirketin merkez ve taşra ünitelerinin işlem ve faaliyetlerinin Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Ana Sözleşme, Sözleşme, Genelge, Sirküler ve Genel Müdürlük emirlerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediği hususlarında denetleme, inceleme ve soruşturma yapmak,

    b- Çalışmaları sırasında gördükleri yanlış, eksik ve usulsüz uygulamalar hakkında gözlem ve tesbitlerini, Kurul'un çalışma usulleri dahilinde Başkanlığa bildirmek,

    c- Görevlerini yaparken muttali oldukları yolsuzlukları, usulü-vechile ve sür'atle Başkanlığa bildirmek ve tesbit ettikleri suç niteliği taşıyan işlem ve uygulamalarla ilgili delillerin yok edilmesini önleyici tedbirleri almak,

    d- Şirketin dahili mevzuatının geliştirilmesi, eksik ve yetersiz olanların düzeltilmesi, faaliyetlerin etkili, sür'atli ve verimli şekilde yürütülmesi, maliyet ve masrafların aşağıya çekilmesi, uygulayıcı personelin mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, kuruluşların karlılık ve verimlilik göstergelerinin arttırılması konularında tetkikler ve verimlilik göstergelerinin arttırılması konularında tetkiler yapmak ve alınması gerekli görülen tedbirler hakkında önerilerde bunmak,

    e- Görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer, toplantı ve araştırma çalışmalarına katılmak,

    f- Tahkikat çalışmalarının selametle yürütülebilmesi bakımından, görev başında bulunmalarında sakınca görülen personelin, üç aya kadar geçici olarak görevden uzaklaştırılmaları hususunda, mucip sebepleri ile birlikte talepte bulunmak, gerektiğinde bu sürenin uzatılmasını teklif etmek,

    g- Teftiş, inceleme ve soruşturma sırasında görevi başında bulunması zorunlu görülen personelin, izinli olarak ayrılmalarının geciktirilmesini, izinde bulunanların ise göreve çağrılmalarını ilgili ünitenin amirinden istemek,

    h- Görev sırasında teşkilata bağlı bütün görevlilerin muhafaza ve yönetimindeki her çeşit kayıt, defter, belge ve evrakı, gizlilik dereceli yazıları, senet, çek, para, para hükmündeki kağıtları ve kıymetli belgeleri demirbaş, malzeme ve kayda tabi eşyayı saymak ve incelemek,

    i- Görev sırasında, her türlü işleme ait defter, evrak, kayıt ve belgelerin suretlerini ve bunlar herhangi bir usulsüzlüğün delilini teşkil ettiği takdirde asıllarını almak, gerekli gördüğü her türlü yardımı ilgililerden istemek,

    j- Görevden uzaklaştırıldığı halde işini terketmeyip görevi başında kalmakta ısrar ettiği tespit edilen personel hakkında icabeden yasal işlemleri yapmak,

    k- Gerektiğinde denetimlerine tabi birimlerin her kademedeki personeli hakkında, Müfettişliğin görüş ve kaanatini belirten değerlendirme raporları düzenlemek,

    l- Önceki teftiş dolayısıyla Genel Müdürlük'çe teftiş edilen birimlere gönderilmiş olan tenbihname gereklerinin yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek,

    m- Yanlarındaki Müfettiş Yardımcılarının mesleğin gereklerine uygun şekilde yetiştirilmelerini sağlamak ve bunların mesleki bilgi, tutum ve davranışları ile ilgili olarak 3 (üç) ayda bir rapor düzenleyerek Kurul'a göndermek,

    n- Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca verilen diğer görevleri yapmak,

    Hususlarında, Genel Müdür adına işlem yapmakla görevli ve yetkili olup, aksi davranışlarında Başkan'a karşı sorumludurlar. Ayrıca, Müfettişler yaptıkları çalışmalar ile hazırladıkları raporların sonuçlarından, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde sorumludurlar.

    Müfettiş Yardımcılarının bu yetkileri kullanabilmeleri veya bağımsız olarak görev yapabilmeleri, belirli bir yetişme sürenin sonunda kendilerine "Yetki" verilmesiyle mümkündür.

    Asılları Müfettiş tarafından alınan evrak ve belgelerin, Müfettişlik mühür ve imzası ile tasdik edilmiş suretleri, dosyasında saklamak üzere evrak ve belgelerin bulunduğu birime verilir.

    Madde:14- Müfettişlerin Riayet Edecekleri Hususlar:

    Müfettişler, bulundukları yerlerde görev ve sıfatlarının önemine uygun bir ciddiyet ve vakar göstermek, münasabetlerinde nezaket kurallarına riayet etmek, her ne suretle olursa olsun tartışmaya girmekten kaçınmak, mesai saatlerini ve zamanını Müfettişe yaraşır bir görev anlayışı içinde değerlendirmek, hal ve hareketlerinde temsili makam sıfatının icaplarına uymak zorundadırlar.

    Müfettişler;

    a- İcraya müdahale edemezler.

    b- Evrak, defter ve kayıtlar üzerine, evrakın görüldüğünden başka bir manayı içerecek şekilde şerh düşemezler, ilave ve tashihat yapamazlar.

    c- Teftişlerine tabi olanlar ile onların aile efradı ve BOTAŞ'la iş ilişkileri bulunan kimselerle nezaket ve ikram ölçülerinin dışına çıkan menfaat ilişkisinde bulunamazlar.

    d- Görevli olarak gidecekleri yerleri, yapacakları işleri ve öğrendikleri sırları açıklayamazlar.

    e- Teftiş mahalline vardıklarında, görevli olduklarını bildirmek amacıyla, işyeri amirini ziyareti takiben çalışmalara başlarlar.

    Madde:15- Teftişe Tabi Olanların Sorumlulukları:

    Her kademedeki personel, görevli Müfettiş tarafından talep edilen ve idaresinden sorumlu olduğu gizli ve açık her türlü evrakı, defter, belge, kayıt ve bilgileri ilk isteme anında ver

    meye çağrıldıklarında gelmeye, yazılı ve sözlü açıklamalarda bulunmaya, belge, kayıt ve mevcutlardan örnekler alınması, mal, para ve diğer kıymet ölçüm ve sayımlarının yapılması için her türlü yardımı yapmaya, denetim çalışmalarının sür'atle yerine getirile

    bilmesi için kolaylık sağlamaya yer, araç ve gereç temin etmeye, denetim organı ile olan iş ilişkilerinde nezaket kurallarının icaplarına uymaya ve görevin gerekleri içinde ölçülü davranmaya, öğrendiği bilgi, belge ve sırları muhafaza etmeye ve denetim organı dışında hiç bir kişi ve kuruma açıklamamak hususunda tedbirli olmaya mecburdur.

    İlgili personel, bu ve benzeri zorunlulukların yerine getirilmesini, amirlerinden veya üst amirlerinden izin almak gibi nedenler ileri sürerek hiçbir şekilde geciktiremez ve savsaklayamaz.

    -7-

    Teftişe ve/veya soruşturmaya tabi ünite amirleri, denetim hizmetlerinin gereklerine uygun yer, araç gereç sağlamak, gerekli ve işi kolaylaştırıcı her türlü tedbiri almak zorundadır.

    Madde:16- Büro Personelinin Görevleri:

    Bu Yönetmeliğin 5. Maddesinde kayıtlı Kurul Bürosunda görevlendirilecek personel,

    a- Müfettişlerden, Kurum içinden veya dışından Kurul Başkanlığı'na intikal eden her türlü evrakın kaydını tutmak, ilgili olduğu yerlere vermek, akibetini takip ve cevaplarını sevketmek,

    b- İşi bitmiş rapor ve evrakı; düzenli ve emniyetli şekilde muhafaza etmek, Başkan ve Başkanın bulunmadığı zamanlarda, yerine bakan vekilinin haberi ve muvafakatı olmadan hiç kimseye bilgi ve belge vermemek,

    c- Kurul'un çalışmaları ile ilgili her türlü muhaberat işlemlerini düzenli ve sür'atle yürütmek, kayıt ve dosyalarını tutmak,

    d- Kurul'un yazışma, haberleşme ve sekreterya işlerini düzenli ve aksatmadan yürütmek,

    e- Sır saklama yükümlülüğüne uymak,

    f- Kurul'a tahsisli her türlü demirbaş eşya ve malzemenin kayıt, takip, korunma ve ekonomik kullanımı hususunda özenle davranmak,

    g- Kurul'un malzeme stoklarını takip etmek, işin akışını aksatmayacak şekilde ihtiyatlı bulundurmak,

    h- Müfettişlerin her aysonu itibariyle düzenleyip Başkanlığa vermeleri gereken üç aylık çalışma cetvelleri ile yolluk cetvellerinin müteakip ayın 5. Gününe kadar verilmiş olmasını takip etmek ve gerekenlerin ilgili birimlere geciktirmeden intikalini sağlamak,

    i- Kurul Bürolarının temiz ve düzenli bulundurulmasına özen göstermek, ziyaretçilerin giriş-çıkışlarını kontrol altında bulundurmak,

    j- Görevin gerektirdiği nezaket kurallarına uymak, müfettişlerle münasebetlerde işin gereklerini aşan davranışlardan kaçınmak müfettişlerin Kurul Bürosu vasıtasıyla takip etmek istedikleri işleri yerine getirmek, görevde iken yazışmaları ve kurulla haberleşmelerini sağlamak,

    k- Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,

    hususlarında görevli olup aksi davranışlarından Başkan'a karşı sorumludurlar.

    Kurul bürosunda görevli personelin taltif ve terfileri, Kurul Başkanı'nın teklifi üzerine, Genel Müdürlükce yapılır.

    III. BÖLÜM : KURUL'UN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ

    Madde:17- Müfettişin Çalışma Anlayışı ve Amacı:

    Müfettişler, bütün çalışmalarında, esas itibariyle kurumda teftiş ve denetimi etkin bir şekilde yürütmek ve bu çerçevede olayları ekonomik, sosyal, idari, hukuki ve teknik açılardan, işletmeciliğin icaplarına göre irdeleyerek, şirket faaliyetlerinin rasyonel ve verimli bir şekilde sürdürülmesini sağlayacak teftiş sistemini geliştirmek gayesini gözönünde tutarlar ve bu maksatla çalışmaları esnasında tesbit ettikleri çalışkan, başarılı, görevini gayret ve feragatle yapan, kurum menfaatlerini gözeten basiretli personelin taltif edilmeleri için teklifte bulunurlar, İnceleme, araştırma, teftiş ve soruşturma çalışmaları sırasında, çalışanların morallerini bozmayacak ve işin verimini arttıracak şekilde hareket etmeye özen gösterirler. Ancak, ifa edilmeyecek veya sürüncemede bırakılan işlerin ikmal edilmesine ve buna yol açanların cezalandırılmasına da önem verirler.

    Madde:18- Teftişin Tanımı:

    Genel Müdür'ün onayından geçmiş mutad teftiş programı veya Genel Müdür'ün talimatı ile kurumun merkez ve taşra teşkilatında, Hukuki, İdari, Mali ve Teknik her türlü işlem hesap ve faaliyetlerin, Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Ana Sözleşme, Yönetim Kurulu Kararları ve Genel Müdürlük Talimatları ile karlılık ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde yapılıp yapılmadığının, tesbit, tahlil ve tedbirine yönelik çalışmalar bütünüdür.

    Madde:19- Teftiş Usulleri:

    Teftiş, tarama veya sondaj (yoklama) usulleriyle yapılır. Tarama, teftiş dönemine tahlil işlem ve faaliyetlerin tek tek gözden geçirilmesi, sondaj ise incelemek istenen işlem ve faaliyet grubu hakkında yeterli kanaat elde etmeye elverişli ölçüde ve örnekleme metodu ile seçilen muamelatın, tetkik ve değerlendirilmesini ifade eder.

    Madde:20- Teftiş Programları:

    Kurumun merkez ve taşra ünitelerinin, yıllık periyodlar halinde denetlenmesi amacıyla, Başkalık tarafından hazırlanıp, Genel Müdürün onayı ile uygulanan denetim planını ifade eder. Teftiş programları, teftiş edilecek ünitelerin iş kapasitesi ve çalışma durumları ile bir önceki teftiş programları ve müfettiş kadrosu gözönünde bulundurularak hazırlanır. Bu program, teftişi yapacak Müfettişin adı, teftiş olunacak ünite, teftişin kapsadığı tarihler, teftiş çalışmasının yapılacağı süre ve programın uygulanmasına ilişkin yetkiler gibi ana bilgileri ihtiva eden bir cetvel şekilde düzenlenir ve Başkan'ın imzası ile çalışma devrelerinin başlangıcından önce Makam Olur'una sunulur. Onaylanan programlar, usulüne göre Müfettişlere bildirilir.

    -9-

    Teftiş çalışmalarının herhangi bir sınırlamaya tabi olmadan, duyulan ihtiyaca göre, aralıklarla veya sürekli halde har zaman programlanması ve uygulanması esastır. Ancak, turne programlarının yılın Mayıs/Haziran ayından itibaren başlaması şeklindeki mutad uygulamalar gözönünde bulundurulabilir.

    Madde:21- İnceleme:

    Bir konu, işlem veya faaliyet hakkında, iktisadi, ticari, mali, hukuki, idari, teknik ve işletmecilik yönlerinden, rekabet ortamı, piyasa şartları ve sektör göstergeleri de dikkate alınarak yapılacak kapsamlı tetkik ve araştırmalar sonucu elde edilen bilgilerin, tahlil ve değerlendirilmesi ile bu çalışmaların hayata geçirilmesine yönelik tedbir ve önerileri de içeren mesleki etüdleri kapsar. Müfettişin yapacağı inceleme sonuçlarının, konuyu aydınlatıcı ve gerekli tesbitleri yapmaya elverişli belge ve bilgilere dayandırılması şarttır.

    Madde:22- Soruşturma:

    Kurum personelinin, Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Ana Sözleşme, Sözleşme, Genelge, Genel Müdürlük Talimatları ve diğer mavzuat hükümlerine aykırı ve sorumluluklarını gerektirecek nitelikteki fiil ifade ve davranışları hakkında Genel Müdür'ün Olur ve Talimatları ile yapılan çalışmaları ifade eder.

    Soruşturma (tahkikat) çalışmalarına, konu ile ilgili evrak ve belgelerin tetkiki ile başlanır, daha sonra ilgililerin ifadelerinin alınması ile işlem tamamlanır. Gerektiğinde kurum içinde ve dışında, konu ile ilgili ek incelemeler de yapılabilir. Soruşturma çalışmalarının, gizlilik ve tarafsızlık ilkeleri içinde yapılması zorunludur.

    Madde:23- İfade Alınması:

    Soruşturma çalışmalarının tamamlanabilmesi ve ilgililerin sorumluluklarının tesbit edilebilmesi için, tahkikata konu işlemde iştirak ve yükümlülüğü bulunanların bilgi ve görüşlerinin de alınması gereklidir. Bunun için, karşılıklı görüşme veya işin icabına uygunsa yazılı olarak sorulmak şeklinde ilgilinin ifadesine başvurulur. Mektupla soru yöneltip yazılı cevap isteme uygulaması istisnai hallere mahsus olup, karşılıklı görüşmelerle ilgililerin ifadesinin alınması esas prensiptir karşılıklı görüşme sonucu bir ifade tutanağı düzenlenir ve bu tutanak ifade verenler ile ifadeyi alan Müfettiş tarafından imzalanır.

    Müfettişin talebine rağmen alınmayan ifadeler, yazılı olarak tesbit edilir. Zamanında icabet edilmemiş veya usulune uygun olarak yerine getirilmemiş olan ifadeler, hiç verilmemiş kabul edilir.

    Madde:24- Görevden Uzaklaştırma:

    Tahkikat süresince görevi başında bulunmasında sakınca görülen personelin görevinden uzaklaştırılması yetkisi, atamaya yetkili amir olan Genel Müdür'e aittir. Tespit edilen durumun, ilgili personelin görevden uzaklaştırılabilmesi için mucip sebepler ile Genel Müdür'den alınması gerekli onay prosedürünün ihtiyaç göstereceği süre içerisinde olumsuz etkilenmesi söz konusu değil ise Olur aldıktan sonra; aksi halde bu süre içinde durumun kötüye gideceği, işlemi aydınlatıcı bilgi veya belgelerin alınmasının zorlaşacağının anlaşılması veya belgelerin tahrif ve yok edileceğine dair işaretler bulunması halinde, ya da gizli veya açık zimmet veya ihtilas veya işlemlerde önemli yolsuzluk görülmesi veya para ve para hükmündeki kayıtlar ile defter ve belgelerin gösterilmemesi ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınılması veya görevin yapılmasına engel olunması ya da güçleştirilmesi ve benzeri hallerde ilgili personel, Genel Müdür Onayı beklemeden Müfettiş tarafından res'en görevden uzaklaştırılır ve durum mucip sebepleri ile birlikte aynı gün ve en seri vasıta ile Başkanlığa yazılı olarak bildirilir. Müteakiben Başkanlığın talimatı doğrultusunda hareket edilir.

    Görevden uzaklaştırma tedbiri teftiş ve soruşturmanın her safhasında alınabilir. Atama yetkisi Yönetim Kurulu'na ait personelin görevden uzaklaştırılması halinde keyfiyet, Kurul Başkanınca Yönetim Kurulu'na bildirilmek üzere Genel Müdür'e sunulur.

    Yapılan inceleme neticesinde, suç işlendiğinin tesbit edilemediği veya yeterli delil bulunamadığı hallerde, görevinden uzaklaştırılmış olan personel, atama yetkili amir tarafından, aynı usulle görevine iade edilir.

    Görevden uzaklaştırılan personelin görevi, vekili veya idarece görevlendirilecek personel tarafından yürütülür.

    Madde:25- Görevlendirme:

    Müfettişler Genel Müdür'ün emir ve onayı üzerine Teftiş Kurulu Başkanı'ndan aldıkları talimatla görev yaparlar. Aldıkları görevlerin sonuçlarını, Kurul Başkanlığı'na rapor ederler.

    Madde:26- Müşterek Çalışmalar:

    Teftiş ve tahkikat çalışmalarının grup çalışması şeklinde planlanması halinde, gruba dahil müfettişlerden, müfettişlik'te en kıdemli olanı grup temsilcisi sıfatıyla çalışmaları koordene eder. Grup temsilcisi işe başlarken ve çalışmaların devamı süresince, işlerin seyrini takip ve sonuçlandırılmasını temin edecek tedbirlerin alınmasını ve uygulanmasını sağlar. Ayrıca, çalışmaların seyri hakkında zaman zaman veya talep halinde, Başkanlığa bilgi ve ara rapor verir. Grubun çalışmaları düzenlenecek müşterek raporda belirtilir. Bu rapor en geç, grup tetkikinin sona erdiği tarihi takiben bir aylık süre içinde Başkanlığa sunulur.

    Rapor Yazma Süresi

    MADDE 27 - (Başlığıyla birlikte değişik:RG-3/9/2008-26986)

    Müfettişler kendilerine verilen işleri Başkanlıkça belirlenen süreler içerisinde sonuçlandırıp, raporları zamanında düzenleyerek Başkanlığa teslim ederler.

    Eğer Başkanlıkça bir süre belirlenmemiş ise, müfettişlere verilen inceleme ve soruşturma görevlerine ilişkin raporların, bilgi ve belge temini işlerinin tamamen sonuçlandırılmasından itibaren en geç otuz gün içinde düzenlenip başkanlığa verilmesi esastır. İnceleme ve soruşturma raporlarının bu süre içerisinde ya da her halükarda görevlendirme tarihinden itibaren en geç üç ay içinde verilmemesi halinde, durum gerekçeli bir yazı ile Başkanlığa bildirilir. İzin, rapor ve öncelikli diğer görevler gibi geçerli nedenlerin bulunması halinde, işin özelliği de dikkate alınarak başkan tarafından bu süre yeteri kadar uzatılabilir.

    Madde:28- İşin Devri:

    Müfettişe verilmiş olan işlerin bizzat yerine getirilmesi ve başkasına devredilmemesi asıldır. Müfettişler,ellerindeki işleri ancak Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın yazılı talimatı ve müsaadesi ile başka bir müfettişe devredilebilir.

    Devredilecek işler için, devri yapacak olan müfettiş tarafından bir "devir notu" hazırlanarak, o güne kadar yapılmış çalışmaların boyutu ve tespit edilmiş hususlar ile varılan kaanat hakkında işi devralan müfettişi bilgilendirir ve devredilen iş ile ilgili belgeleri bir dizi pusulasına ekli olarak teslim eder.

    Madde:29- Görevin Bizzat İfa Edilmesi:

    Teftiş ve tahkik çalışmaları sırasında, yardım amacıyla, görevli personelden veya diğer bir müfettişten çalışmalara kolaylaştırıcı katkıda bulunmasının kabul edilmiş olması, teftiş ve tahkik görevi verilmiş olan Müfettişin görevden doğan sorumluluklarını hiçbir şekilde kaldırmaz ve hafifletmez. Müfettiş, görevlendirildiği işleri, bizzat yapmakla yükümlü, aksi davranışlardan sorumludur.

    Madde:30- Teftişe Başlayış:

    Teftiş çalışmalarının habersiz ve ani olarak başlatılması esastır. Bunun için müfettiş, görevli olarak gideceği yer ve yapacağı işler hakkında kimseyi haberdar etmeyecek şekilde hareket eder. Teftiş amacıyla gidilen çalışma mahallinde ilk yapılacak işler şunlardır:

    a- Teftiş mahalline mesai saatleri içinde varılması halinde müfettiş, vakit kaybetmeden, doğrudan işyerinin para ve nakit hükmündeki kıymetlerinin (kasa) sayımını yapar. Kasa işlemleri ile ilgili fiş, çek ve benzeri belgeleri tesbit eder ve kasa defterine gerekli şerhi vermek suretiyle imzalar.

    b- Teftiş mahalline mesai saatleri dışında varıldığında, zamanın müsait olması halinde yine doğrudan işyerine gidilerek, yetkililere haber gönderilir ve kıymetlerin muhafaza edildiği kasa ile gerektiğinde depo, dolap, gibi yerler mühür altına alınır ve durum tutanakla tevsik olunur. Ancak, bu uygulamanın özel önem arzeden istisnai teftişlere münhasır kılınması şeklindeki mutad prensipler de gözönünde bulundurulur. İşaret olunan türden özel mahiyet arzeden bir durum yoksa, teftiş mahalline mesai saatleri dışında varılması halinde müfettiş, hüviyetini belli etmeden müteakip mesai gününü bekler ve mesai başlangıcından önce ilgili birime giderek mutad şekilde çalışmalara baslar.

    Madde:31- Sayım:

    Teftiş çalışmaların, nakit ve kıymetlerin sayımı ile başlanır. Sayım ve mutabakat çalışmalarında aşağıdaki hususlara riayet edilir.

    a- Sayımı yapılan kıymetlerle ilgili görevlilerin sayım sırasında hazır bulunmaları ve tesbit tutanaklarını imzamaları gereklidir.

    b- Bir günden fazla devam edecek sayımlarda günlük sayım tutanakları, tanzim edilir ve depolar müşterek muhafaza esasına göre mühürlenerek keyfiyet bir tutanakla da tevsik edilir.Ertesi gün yine bir tutanakla müştereken açılır.

    c- Sayım ve mutabakat çalışmaları tam ve sağlıklı olarak sonuçlandırılmadan, diğer işlemlerin tetkikine başlanılmaması esastır.Ancak nakit ve nakit hükmündeki varlıklar dışında kalan kıymetlerin mutabakatının zamana ihtiyaç göstermesinin mutad olduğu hallerde, bir yandan mutabakat çalışmalarına kontrollü olarak devam edilirken, diğer yandan da muamelat tetkikine geçilmesi, işin icaplarına uyması halinde görevli Müfettişin taktirindedir.

    d- Teftiş çalışmalarının başlatılması ile birlikte sayımı yapılacak kıymetler şunlardır. Kasadaki paralar, çekler, çek karneleri, alacak senetleri, menkul kıymet portföyü, teminat mektupları, demirbaş ve kayda tabi malzemeler, ambar mevcutları, nakil vasıtaları ve iş makinaları, stoklar, kullanılmamış makbuzlar, ekonoma ile sayımında fayda görülen diğer mevcut ve kıymetler.

    e- Bütün kıymetlerin noksansız şekilde sayılıp ölçülmesi ve teftişin başlangıcındaki mevcutların kayıtlarla karşılaştırılması esastır. Ancak, stok mevcutlarının fazla olduğu işletmelerde, sayımın sondaj esasına göre de yapılması mümkün olduğu gibi, ölçmenin fazla zaman ve masrafa ihtiyaç gösterdiği hallerde, örnekleme metodu ile tesbit yapılabilir Ancak, sayıma tabi kıymet ve stoklar hakkında şüphe ya da usulsüzlük sözkonusu ise veya soruşturma amaçlı bir tetkik halinde tahmin ve sondaj usullerinin kullanılmasına yer olmayıp, sayımların tam yapılması gerekir.

    f- Senede bağlı kalacaklar ile menkul kıymetler ve teminat mektupları gibi kıymetli kağıtların sayım ve mutabakatı fiili çekim esasına göre yapılır. Banka ve müşteri cari hesaplarının nihai durumu, teftişe başlandığı tarih itibariyle ilgili kuruluştan yazılı olarak sorulur.

    g- Mevcutların tam ve kıymetlerin muntazam olduğuna kanaat getirilen birimlerde, demirbaş ve tesisler sondaj suretiyle sayılabilir.

    h- Teftişin başladığı gün itibariyle ilgililerden bir teftiş mizanı istenir, yardımcı hesap bazındaki kayıtları ihtiva edecek olan bu mizan ile fiili sayımlar karşılaştırılmak suretiyle muhasebe mutabakatı temin edilir.

    i- Bütün sayım sonuçlarının tutanağa bağlanması esastır. Ancak, sayım yapılan ünitelerin durumu da dikkate alınarak, faklılık gösteren durumların tutanağa geçilmesi hususunda müfettiş takdir yetkisini kullanabilir.

    j- Sayım ve mutabakat çalışmalarının hangi usulle (tarama, sondaj vb) yapıldığı hususuna raporda işaret olunur.

    Madde:32- Teftişlerde Riayet Edilecek Hususlar:

    Teftişe tabi bütün servislerin Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genelge ve emirler doğrultusunda, işletmecilik ilkeleri ile karlılık ve verimlilik esaslarına uygun şekilde çalışıp çalışmadıkları tetkik ve tahlil edilerek, sonuçlarına teftiş raporunun ilgili bölümünde yer verilir. Gerek ve yarar görülmesi halinde ayrı bir rapor düzenlenebilir

    Muhasebe teftişlerinde, bütün mali kayıtlar ile müsbit evrak ve belgelerin, defter kayıtları ile karşılaştırmalı olarak ve tarama usulü ile incelenmesi esastır.

    Önceki yıl teftişleri üzerine Genel Müdürlükten gönderilmiş talimatlarda işaret olunmuş işlem ve tedbirlerin yerine getirilip getirilmediğinin tetkiki ile sonuçlarının rapora derci gereklidir.

    IV. BÖLÜM : MÜFETTİŞLERİN VERECEKLERİ RAPORLAR

    Madde:33- Rapor Düzenleme Zorunluluğu:

    Müfettişlerce yapılan her teftiş inceleme ve soruşturma mutlaka bir rapora bağlanır. Rapor ve eklerinin her sehifesi, müfettiş tarafından mühürlenip paraf edilir. Raporların kapsamı ve uygulamaya ilişkin usuller Başkanlık'ca tesbit edilir.

    Madde:34- Rapor Türleri:

    Raporlar, konularına ve tabi tutulacakları işlemin mahiyetine göre;

    a- Cevaplı Teftiş Raporu,

    b- İnceleme Raporu (Basit Rapor),

    c- Tahkikat (Soruşturma) Raporu

    d- Genel Durum Raporu

    biçiminde tanzim edilir.

    Madde:35- Cevaplı Teftiş Raporu:

    Cevaplı teftiş raporları, yapılan teftişler sonunda, Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Ana Sözleşme, Sözleşme, Yönetim Kurulu Kararı, Genel Müdürlük Talimatları gibi mevzuat hükümleri ile karlılık ve verimlilik ilkelerine uymayan yanlış ve hatalı uygulamalarla kurumun çalışma presiplerine uymayan usul ve davranışların tesbiti ile, hangi mevzuata aykırı olduğunu göstermek ve yapılması gereken işlem veya alınması icap eden önlemleri belirlemek üzere düzenlenen raporlardır.

    A- Cevaplı Raporların Düzenlenmesi:

    Cevaplı teftiş raporları, teftişi yapan müfettiş sayısı da dikkate alınarak, en az 4 nüsha düzenlenir. 1. ve 3. nüshalar, teftiş sonuçları üzerinde gerekli işlemlerin yapılabilmesi için bir yazı ekinde Kurul Başkanlığı'na, 2. nüsha ise yine bir yazı ekinde teftiş edilen birime verilir. 4. nüsha ise, teftiş yapan müfettişte kalır.

    Raporda, hangi tarihler arasındaki muamelatın teftiş edildiği , hangi işlem grubunun hangi usulle (tarama veya sondaj) incelendiği, hatalı ve noksan görülen hususların, mevzuatın hangi hükümle

    rine ve ne sebeple uygun bulunmadığı, mevzuatına göre yapılması gereken işlemin ne olduğu hususları, açık bir ifadeyle belirtilir. Her tenkit, tahlil ve temenni, behemahal objektif bir kıstasa dayandırılır.

    Raporlarda, muğlak ifadelere yer verilmez, kolay anlaşılabilen, kararsızlık yansıtmayan, açık ve sade bir üslup kullanılır.

    Raporlarda, hacimden ziyade, muhtevaya itibar edilmesi esas olduğundan, gereksiz ayrıntıya girilmek yerine, kısa, öz ve anlamlı yazılması lazımdır.

    Cevaplı raporların, teftiş edilen birimin fonksiyonlarını yansıtacak bölüm dizaynına sahip olması ve şekil yönünden Başkanlık tarafından tesbit ve temin edilecek formatlara uygun olarak hazırlanması esastır. Bu esaslar, gelişen ve değişen şartlar ve periyodik teftiş sonuçları da dikkate alınarak, Başkanlık'ca yeniden düzenlenir. Müfettişler, yeni düzeltmeleri titizlikle uygulayıp, Kurum camiasında yeknesaklığı temin eder.

    B- Raporların Cevaplandırılması:

    Teftiş çalışmaları sonucunda kendisine rapor tebliğ edilen ünite, raporda konu edilen işlemleri değerlendirerek, tespit ve görüşlerini en geç 15 gün içinde doğrudan teftişi yapan müfettişe gönderir. Rapor cevapları, müfettişin rapor tevdiine ilişkin yazısında kayıtlı şekil ve sayıda hazırlanır, her sahifesi mühürlü ve yetkililerce imzalanmış olarak, bir takdim yazısı ekinde müfettişlik adresine gönderilir.

    Teftiş edilen birim yetkilileri, cevaplı teftiş raporunda, kayıtlı maddelere verecekleri cevapların açık ve istenilen hususların tam karşılığı olmasına bilhassa özen gösterirler. Rapor cevaplarında, anlaşılması zor, mesnetsiz, konuyu amacından saptıran, sadelikten

    uzak ve muğlak ifadelere, keza kişisel görüşlere ve rapor metninde kayıtlı bulunmayan konulara yer verilmez.

    -15-

    Rapor'un verilen 15 günlük süre içinde cevaplandırılmasının kabul edilebilir sebeplerle mümkün olmayacağının anlaşılması halinde, teftişe tabi ünite yetkilileri, teftişi yapan Müfettişe müraacat ederek ek süre talebinde bulunurlar. Müfettiş, ilk cevap süresini aşmamak kaydıyla ek süre verebilir. Bu süre zarfında da rapor cevabının alınmaması halinde, durum, müfettiş tarafından yazılı olarak Başkanlığa bildirilir ve alacağı talimata göre işlem yapar.

    Müfettiş, tanzim ve tevdi ettiği raporların, verilen süreler içinde cevaplandırılmasını takip ve teminden sorumludur.

    Kabul edilebilir haklı bir sebep olmadıkça, kendisine tevdi edilen rapor ve yazılara süresi içinde, işin gereklerine ve usule uygun şekilde cevap vermeyen görevliler hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde disiplin işlemine başvurulur.

    C- Müfettişin Son Görüş Hazırlaması:

    Teftiş raporlarına, ilgili ünite tarafından verilen cevaplar, Müfettişlikçe değerlendirilir. Raporda kayıtlı hususlarla, verilen cevaplar arasında farklılık mevcutsa, müfettiş; öneriler ile verilen cevabı kısaca özetleyerek iştirak edilmeyen hususları gerekçeleri ile izah ederek, varsa bilgi ve belgeler de ekleyerek yapılmasını uygun bulduğu, işlem hakkında uygulamaya esas net ve kesin görüş bildirir. Raporla cevap arasında bariz fark varsa müfettiş, gerektiğinde mahalline giderek konuyu yeniden tetkik eder ve son görüşünü buna göre hazırlar. Eğer raporda kayıtlı hususlar ile ünite cevabı arasında mutabakat varsa, müfettiş; mütalâasında, verilen cevabın yeterli bulunduğunu bildirir.

    Müfettişlikçe tanzim edilen son görüşlerin 1. ve 2. Nüshaları ile ünite cevabının ilk iki nüshası, bir yazı ekinde geciktirilmeden Başkanlığa verilir. Bu evraka, teftişe tabi üniteden alınmış ve rapor cevabının gönderildiğine dair takdim yazısının bir kopyası da eklenir.

    Hastalık, askerlik vesair zaruri nedenlerle müfettişçe tekemmül ettirilmeyen son mütalâa raporları, Başkanın görevlendireceği bir müfettiş tarafından hazırlanır,

    Madde: 36- İnceleme Raporu:

    Teftiş çalışmaları sırasında, yürürlükteki mevzuata ve kurumun çalışma usullerine uvgun olmayan, işlem ve uygulamaların, mevcut olduğunun anlaşılması ve bu konuda yeterli kanaat oluşturacak belge ve bilgilerin tesbit edilmesi halinde, durum teftiş sonuçları beklenmeden bir ön raporla (basit rapor) Başkanlığa bildirilerek, alınacak talimata göre hareket edilir. Bu raporda, tesbit edilen işlemin mahiyeti ana hatları ile anlatılır ve bu konu hakkında yeterli kanaat oluşturacak belgeler de eklenerek, Müfettişin görüş ve kanaati açık olarak belirtilir.

    Şikayet ve ihbar üzerine, yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda kovuşturmayı gerektirir bir durum görülmediği takdirde, yine inceleme raporu düzenlenir.

    Genel Müdür tarafından, incelenmesi istenen konular ve bunların düzeltilmesi yollarına ilişkin Müfettişlik görüş ve önerileri inceleme raporları kapsamındadır.

    İnceleme raporlarının ilk iki nüshası bir yazı ekinde Başkanlığa gönderilir. Başkanlıkça gerek görüldüğünde bu raporlar ilgili yerlere gönderilir ve konu hakkında görüşleri alındıktan sonra Genel Müdür'e sunulur.

    Madde:37- Tahkikat (Soruşturma) Raporu:

    Yürürlükteki mevzuata ve Kurumun çalışma esas ve usullerine uymayan durumlarda ve bu işlem ve uygulamalar ilgililerin sorum

    luluğunu gerektirdiği hallerde, yapılan tetkik ve tahkikat sonucunda düzenlenen raporlar, soruşturma raporlarının mevzuunu teşkil eder.

    Bir konu hakkında tahkikat açılabilmesi için, kurumun en üst yetkilisi olan Genel Müdür'ün Onay'ının bulunması gerekir.

    Müfettişler;

    a- Kurul Başkanı tarafından kendilerine verilen talimata istinaden,

    b- Kimliği belli kimseler tarafından imzalı olarak kendi

    lerine verilen ihbar ve şikayet mektuplarında yazılı olup, tetkik ve tahkiki gerektiren,

    c- Teftiş sırasında ortaya çıkardıkları ve soruşturmayı icabettiren hususlar hakkında soruşturma yapmak ve rapor düzenlemekle yükümlüdür.

    Ancak, (b) ve (c) bentleri uyarınca soruşturmaya başlanabilmesi için, durumun Başkanlığa bildirilerek izin alınması gerekir. Şu kadar ki, soruşturmaya başlanamaması durumunda ceza veya disiplin hukuku yönünden suç sayılan durumların veya usulsüzlüklerin tekrarlanacağına ya da delillerin yok olacağına yahut Kurumun maddi veya manevi zarara uğratılacağına kanaat gatirilirse, Müfettiş tarafından tahkike hemen başlanır ve durum aynı gün ve en seri araçla Başkanlığa bildirilir.

    Tahkikat raporları, prensip olarak şu bölümlerden oluşur.

    I- Konu ve Müfettişliğe İntikali,

    II- Yapılan İnceleme ve Soruşturma,

    III- Netice ve Kanaat.

    Tahkikat konusunun çok geniş ve grift olması halinde, raporun III. Bölümünün "Tahlil ve Mütalaa" olarak tanzim edilip, Netice ve Kanaatin IV. Bölüm olarak düzenlenmesi de mümkündür.

    Tahkikat raporlarında değerlendirmeye alınan ve sonuca esas teşkil eden konuların geçerli delillere dayandırılması ve tevsik edici evrakın rapora eklenmesi şarttır. İlgililer yönünden sorumluluk doğuran işlemlerde yüzeysel tesbit, muğlak ifade veya zan'a itibar olunamaz.

    Tahkikat raporlarının 1. ve 2. nüshaları, bir yazı ekinde geciktirilmeden Başkanlığa sunulmakla, müfettişin konu ile ilgisi sona erer.

    Müfettiş kendisine verilen tahkikat görevini sürüncemede bırakmadan ve öncelikle sonuçlandırır.

    Madde:38- Genel Durum Raporu:

    Teftiş edilen ünitenin faaliyetlerinin genel olarak değerlendirilmesi ve mutad teftiş raporlarından bağımsız olarak kurumun üst yönetiminin bilgisine sunulmasında yarar görülen hallerde düzenlenen inceleme raporları bu kapsamdadır.

    Bu raporlarda, topyekün faaliyet değerlendirmesi ile karlılık ve verimlilik analizleri yapılır, fayda-maliyet ve sebep-sonuç ilişkileri irdelenir, program-gerçekleşme mukayesesi yapılır, aktif-pasif yapısı tahlil edilir, piyasa etkinlikleri, rekabet şartları ve sektör göstergeleri gibi faktörler dikkate alınır, hukuki mevzuata uygunluk yanında teknik gereklere, ekonomik hesaplara ve işletmeciliğin icaplarına ne derece uygun hareket edildiği ve Kurumun amaçlarına ulaşmasında tetkike konu faaliyet veya ünitenin müspet ve/veya menfi katkılarının ne durumda bulunduğu hususları tetkik, tahlil ve değerlendirme konusu yapılır. Bu raporlarda, tetkike konu birimin mevcut imkan ve ihtiyaçları ile Müfettişin mesleki kanaat ve önerilerine de yer verilir.

    Müstakil bir çalışmaya ihtiyaç olmayan durumlarda, teftiş edilen ünitenin genel faaliyet değerlendirmesine, cevaplı teftiş raporu içinde ayrı bir bölüm olarak yer verilebilir.

    Genel durum raporları, bir veya birkaç işlemden ziyade, ünitenin genel performansını, daha çok ekonomik ve işletmecilik yönleri ile analiz edip, sonuç çıkarmayı amaçladığından, muhteva olarak basit rapordan farklı, ancak tanzim şekli ve işlem prosedürü yönünden benzer durumdadır.

    Madde:39- Öncelikli (Müstacel) Cevaplı Not:

    Teftiş çalışmaları sırasında tesbit edilen ve teftiş raporunun tanzimini beklemeden, teftişe tabi ünite yetkililerince tedbir alınmasında yarar görülen ve açıklamada bulunmalarına ihtiyaç duyulan işlem ve konular hakkında, görevli Müfettiş tarafından, teftişe tabi birimin amirliğine yazılı tebligatta bulunulabilir. Bu tebligatlar, ünite amirleri tarafından öncelikle cevaplandırılır ve işlemin mahiyet ve sonuçlarına cevaplı teftiş raporunda konunun önemine göre yer verilir.

    Raporlar Üzerine Yapılacak İşlemler:

    MADDE 40 - (Değişik:RG-3/9/2008-26986)

    Başkanlığa sunulan raporlar, Kurul Başkanı ya da Başkanlıkça görevlendirilen refakat müfettişleri tarafından incelendikten sonra bağımsız bir müzekkere ekinde Genel Müdürün onayına sunulur.

    Rapor incelenmesi sonucunda düzeltilmesi veya tamamlanması gereken hususlar tespit edilirse, bunların giderilmesi raporu düzenleyen müfettişten istenir.

    Başkanlıkça, raporda belirtilen görüş ve kanaate iştirak edilmemesi ve görüş birliğine varılamaması halinde, müfettişin görüş ve kanaati ile Başkanlık görüşünün yer aldığı bir müzekkere hazırlanır ve Genel Müdürün onayına sunulur.

    Bilahere, Makam onayını ihtiva eden Başkanlık müzekkeresi gereği yerine getirilmek üzere ilgili yerlere gönderilir.

    Müzekkerenin intikal ettiği ünite yetkilileri, gerekli tetkikleri yapar, icap eden tedbirleri alır, yapılması gereken uygulamaların süratle sonuçlandırılmasını temin eder ve yapılan işlemleri bir yazı ile Kurul Başkanlığına bildirir.

    Raporlar üzerine ilgili birimlerce yapılması gereken işlemler, Başkanlıkça takip edilir.

    V. BÖLÜM : GENEL MÜDÜRLÜK MÜFETTİŞLİĞİ'NE GİRİŞ VE YETERLİK DÖNEMİ

    Müfettişliğe Giriş:

    MADDE 41 - (Değişik:RG-3/9/2008-26986)

    Genel Müdürlük müfettişliğine müfettiş yardımcısı olarak girilir. Müfettiş yardımcılığına atanabilmek için, ÖSYM Başkanlığınca yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonunda, Kurul Başkanlığınca belirlenen yeterli puanı almış olmak ve ilanlarda Genel Müdürlüğün belirttiği şartları haiz olanlar arasında yapılacak giriş sınavını kazanmak şarttır.

    Madde:42- Müfettiş Yardımcılığı Sınavına Katılma Şartları:

    İhtiyaç halinde Genel Müdürlüğün açacağı Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için, müracaat sahiplerinin aşağıdaki niteliklere sahip olması şarttır. Sayılan özelliklere uymayanların sınav için başvuruları kabul edilmez.

    a- Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde yazılı genel şartlar ile BOTAŞ Yönetmeliklerinin Denetim Elemanları için aradığı nitelikleri taşımak.

    b- Sınavın açıldığı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış bulunmak. (Fiili askerlik görevini yapmış olanlar için bu yaş sınırına 2 sene eklenir.)

    c- Fiili askerlik görevini yapmış (Tercih sebebidir) veya erteletmiş olmak.

    d- BOTAŞ'ın açmış olduğu Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına bir defadan fazla katılmamış olmak.

    e- Müfettişlik karakter ve vasıflarını haiz bulunmak.

    f- Başka bir kurum ve kuruluşa karşı zorunlu hizmetle yükümlü olmamak.

    g- (Değişik:RG-3/9/2008-26986) İşi yapmasına engel bir hali bulunmamak ve sağlık durumu bakımından Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya ve her türlü vasıta ile seyahat etmeye elverişli olmak.

    h- Üniversitelerin; Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, Hukuk Fakülteleri ile İkdisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin 4 yıllık Yüksek Öğrenim veren Ekonomi, İşletme, Maliye ve Kamu Yönetimi Bölümlerini veya Yüksek Öğrenim Kurumunca yukarıda belirtilen fakültelere denkliği onaylanmış, yabancı ülkelerdeki öğretim kurumlarından birini (Endüstri Mühendisliği ve İşletme Mühendisliği dahil) bitirmiş olmak. Teknik Müfettiş Yardımcılığı için de; alınacak meslek dalı ile ilgili mühendislik eğitimi veren fakülte ile denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yerli ve yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak.

    i- Ağır hapis ve süresi ne olursa olsun yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak. (Atanmaya hak kazananlardan Savcılık Belgesi istenir ve haklarında Emniyet Soruşturması yaptırılır.)

    j- (d) ve (e) fıkralarında belirtilen hususlar Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca yapılacak incemelerle tespit edilir.

    k- Sınava, usulüne uygun müracaat etmiş olmak.

    Madde:43- Sınav İçin Duyuru:

    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı'nın tarihi, yeri, şartları, son müracaat tarihi, sınav tarihinden en az 1 ay önce, sınava katılımı sağlayabilecek vasıtalarla duyurulur. Adayların müracaat ve kayıt süresi, sınavın başlama tarihinden en çok 15 gün öncesine kadar devam edecek şekilde tespit olunur.

    Madde:44- Sınav Bürosu:

    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı ile ilgili bütün büro, sekreterya, organizasyon ve kordinasyon işlemleri Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülür.

    Madde:45- Sınava Müracaat:

    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına Katılmak isteyen adaylar, gerekli belgeleri ekleyerek bir dilekçe ile duyuruda belirtilen şekil ve süre içinde sınav bürosuna başvururlar.

    Sınava müracaat için gerekli belgeler.

    a- Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti,

    b- Diplama aslı veya onaylı sureti veya mezuniyet belgesi,

    c- (Değişik:RG-3/9/2008-26986) Sağlık durumu bakımından yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli bulunduğuna dair ilgilinin yazılı beyanı

    d- Fiili askerlik görevini yaptığına veya erteleme durumunu gösterir belge,

    e- 6x9 ebadında 8 adet renkli fotoğraf,

    f- Savcılık'tan sabıka kaydı belgesi,

    g- Adayın kendi el yazısı ile kısa özgeçmişi,

    ğ) (Ek:RG-3/9/2008-26986) KPSS sonuç belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylı sureti.

    h- Başkanlık'tan temin edilecek iş talep formu.

    Madde:46- Sınava Giriş Kartı:

    Sınav bürosu, son müracaat gününün sona ermesinden itibaren, sınav için yapılmış bütün müracaatları, aranan şartlara uygunluk açısından değerlendirir ve sınava katılmaya hak kazananlara, sınav gününden önce ulaşacak şekilde yazılı tebligatta bulunulması için gerekli hazırlıkları yapar. (Duyuru metninde, böyle bir tebligatta bulunulmayacağı belirtilebilir.)

    Sınava kadar katılacak adaylar için fotoğraflı ve onaylı "Sınav Giriş Kartı" hazırlanır. Bu kartlar adaya önceden gönderilebileceği gibi, sınavın yapılacağı gün ve yerde de dağıtılabilir.

    Yazılı sınav bittikten sonra, sınav giriş kartları adaylardan geri alınır.

    Madde:47- Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavları:

    Müfettiş Yardımcılığı için aranan şartlara sahip olan adaylar, biri yazılı, diğeri sözlü olmak üzere iki sınava tabi tutulurlar. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

    (2) (Ek:RG-3/9/2008-26986) Ancak, (A) grubu kadrolar için ÖSYM Başkanlığınca yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonunda, Kurul Başkanlığınca belirlenen yeterli puanı alanlar arasından atanacak kadro sayısının 10 katından fazla olmamak üzere belirlenen adaylar arasında yapılacak sözlü sınav sonucunda da müfettiş yardımcılığına alınabilirler.

    (3) (Ek:RG-3/9/2008-26986) Müfettiş yardımcılığı sınavının açılmasına Kurul Başkanının önerisi üzerine Genel Müdür onayı ile karar verilir. İhtiyaca göre hangi öğrenim dalından ne kadar müfettiş yardımcısı alınacağı, Başkanın önerisi ve Genel Müdürün onayıyla tespit edilip, yapılacak sınav ilanında belirtilir.

    Madde:48- Müfettiş Yardımcılığına Giriş Sınavı Kurulu:

    Genel Müdür, Müfettiş Yardımcılığına giriş sınavını yapacak olan Kurulun tabii Başkanıdır. Kurul, Genel Müdürlük Makamı'nın Onayı ile Teftiş Kurulu Başkanı'nın başkanlığında 4 Genel Müdürlük müfettişinden oluşur. Ayrıca iki de yedek üye tespit edilir. Gerektiğinde, sınav sorularının hazırlanmasında ve değerlendirilmesinde ilgili üniversitelerin öğretim üyelerinden istifade edilebilir.

    Teknik Müfettiş Yardımcılığına girişte, meslek grubuna mensup yarışmacıların mesleki bilgilerinin değerlendirilmesi ve sınav konularının tesbit edilebilmesi için, uzman kişilerden veya fakülte veya yüksek okulların öğretim üyelerinden yararlanılabilir.

    Madde:49- Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Konuları:

    Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı aşağıdaki konulardan seçilmek suretiyle yapılır.

    A- HUKUK:

    a- Anayasa Hukuku (Genel Esasları),

    b- İdare Hukuku Genel Esasları ve İdari Yargı,

    c- Ceza Hukuku (Genel Esaslar, Devlet İdaresi ve Devlet Malı ve Ammenin İtimadı Aleyhine İşlenen Suçlar),

    d- İcra İflas Hukuku,

    e- Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç),

    f- Borçlar Hukuku,

    g- Ticaret Hukuku,

    h- Usul Hukuku,

    B- EKONOMİ

    a- Genel İktisat Teorisi,

    b- Para-Banka-Kredi,

    c- Milli Gelir ve İstihdam,

    d- Uluslararası Ekonomi,

    e- İşletme Ekonomisi,

    f- İktisadi Düşünceler ve Doktrinler Tarihi,

    g- Güncel Ekonomik Konular,

    C- MALİYE

    a- Maliye Teorisi ve Politikası,

    b- Kamu Maliyeti (Devlet Borçlanması Dahil),

    c- Türk Vergi Sistemi

    d- Bütçe ve Finansman

    D- MUHASEBE

    a- Genel Muhasebe (Şirketler Muhasebesi Dahil),

    b- Maliyet Muhasebesi (Yönetim Muhasebesi Dahil),

    c- Bilanço Analizleri (Mali Tablolar Analiz ve Teknikleri Dahil),

    d- İşletme Denetimi ve Finansal Yönetim,

    e- Ticari Hesap (İşletme Matematiği Dahil),

    E- TÜRKÇE KOMPOSİZYON,

    F- YABANCI DİL,

    (İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça)

    G- Teknik dallarda Müfettiş Yardımcılığı sınavına katılacaklar için, kendi öğrenim dallarına göre sınav soruları hazırlanır.

    Madde:50- Sınav Notlarının Değerlendirilmesi:

    Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavında tam not 100'dür. Yazılı sınavlarda her ders grubu ayrı ayrı 100 puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda ise 100 üzerinden tek not şelklinde uygulama yapılır.

    Yazılı sınavlarda başarılı sayılabilmek için, yabancı dil dışındaki sınavların her birinden 60 ve yazılı notlarının genel ortalamasının ise asgari 65 olması gerekmektedir. Yabancı dil yazılı sınavlarında da öngörülen asgari puanların aranması ihtiyaca göre, Makam Olur'u ile tesbit edilir ve sınav şartları arasında önceden adaylara duyurulur.

    Yazılı sınavda başarı gösterenler bir yazı ile sözlü sınava çağrılırlar.

    Sözlü sınavda; adayların hukuki, ikdisadi, mali ve yönetim tekniklerini esas alan meslek bilgileri ile fiziki görünüm, zeka, intikal ve ifade kabiliyeti, tavır ve hareketleri gibi şahsi vasıflarını ölçmeyi amaçlayan genel bir değerlendirme yapılır.

    Sözlü sınavlarda başarılı sayılabilmek için bu sınavda alınan notun 65'ten aşağı olmaması gerekir.

    Bir adayın Müfettiş Yardımcılığı yazılı ve sözlü sınavlarını başarmış sayılabilmesi için, yazılı ve sözlü sınav notları ortalamasının 65'in üzerinde olması gerekir.

    Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, kadro sayısından fazla ise, atamada giriş sınavı notu yüksek olanlar tercih edilir. Not eşitliği halinde yabancı dil notu yüksek olan adaya öncelik tanınır.

    Giriş sınavlarında başarılı olmak, aday yönünden kazanılmış hak teşkil etmez.

    Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından bir tutanakla tespit edilir.

    Sınavda başarılı olan adaylara, gerekli tebligat Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yapılır.

    Madde:51- Yeterlik Sınavından Önce Kuruldan Çıkarılma:

    Müfettiş Yardımcılığı döneminde, Müfettişlik karakter ve vasıfları ile bağdaştırılamayan tutum ve davranışları sabit olanlar, yeterlik sınavı beklenilmeden, Teftiş Kurulu ile ilişkisi kesilerek Kurum içinde başka bir göreve nakledilir.

    Madde:52- Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi:

    Müfettiş Yardımcılarının görevin gereklerine uygun olarak yetiştirilmelerini teminen, aşağıda sıralanan esaslar dahilinde icabeden imkanlar Genel Müdürlükce sağlanır.

    a- Şahsiyetlerini mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirmek,

    b- Görevleri ile ilgili yürürlükteki mevzuat ile teftiş ve tahkikat konularında tecrübe ve ihtisas sahibi olmalarını sağlamak,

    c- İlmi çalışma ve araştırma alışkanlığı kazandırmak,

    d- Ekonomik ve sosyal hayatın, gelişen ve değişen yapısı ile toplumsal aktüaliteyi takip etmek,

    e- Yabancı dil bilgilerini geliştirmek,

    Madde:53- Müfettiş Yardımcılarının Eğitim Programı:

    Müfettiş Yardımcıları, 3 yıllık yardımcılık döneminde aşağıdaki program esas alınarak yerleştirilirler.

    Birinci Dönem Çalışmaları: Bu dönem hizmet içi eğitim programını kapsar. Kurul'un yetki alanına giren teftiş, denetim, inceleme, araştırma ve tahkikatla ilgili mevcut ve mer'i mevzuatın Müfettiş Yardımcılarına öğretilmesi ve lisan bilgilerinin geliştirilmesi amacıyla Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından ihtiyaca göre hizmet içi eğitim programları düzenlenir.

    İkinci Dönem Çalışmaları: Bu Dönem fiili rekabet çalışmalarını kapsar. Kurumun, merkez ve taşra teşkilatında ve müfettiş refakatinde teftiş, tetkik ve tahkik çalışmaları yaptırılarak, mevzuat ve mesleki çalışma usullerinin kavranması sağlanır. Bu çalışma döneminde, refakat görevi verilmiş olan Müfettişler, Müfettiş Yardımcılarının en iyi şekilde yetişmelerini, mesleki bilgi ve kişiliklerini üst düzeyde geliştirmelerini sağlayacak şekilde bir çalışma düzeni kurarlar.

    Üçüncü Dönem Çalışmaları: Bağımsız çalışma dönemini kapsar. Birinci ve İkinci Dönem çalışmalarını başarı ile olumlu sicil ve değerlendirme almış olan Müfettiş Yardımcılarına, refakatinde çalıştıkları Müfettişlerin kanaati de alınmak suretiyle, Başkan'ın teklifi ve Genel Müdür'ün Onayı ile res'en teftiş, tetkik ve tahkik çalışmaları yapabilmeleri amacıyla Müfettişlik yetkileri verilebilir. Res'en denetimle yetkili kılınan Müfettiş Yardımcılarına, Başkanlığın çalışma usul ve esasları dahilinde, tek başına veya diğer yardımcılarla ya da Müfettişlerle birlikte görev verilebilir.

    Müfettiş Yardımcılarının üçüncü dönem çalışmaları, meslekte olgunlaşmaları hususu da dikkate alınarak, Başkanlıkça düzenlenir.

    Madde:54- Müfettiş Yardımcılığı Dönemi ve Yeterlik Sınavı:

    Müfettiş Yardımcıları üç yıllık bir staj döneminden sonra yeterlik sınavına tabii tutulurlar. Yeterlik Sınavları bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen hükümlere göre yapılır. Bu sınavda başarı gösterenler Müfettiş olarak atanırlar.

    Madde:55- Yeterlik Sınavında Başarısız Olanlar ve Sınava Girmeyenler:

    Yeterlik Sınavında başarı gösteremeyen Müfettiş Yardımcılarına 6 ay sonra yinelenmek üzere, ikinci bir sınav hakkı tanınabilir. Bu sınavda da başarı gösteremeyenler Kurum içinde başka bir göreve atanırlar. Mazeretsiz olarak sınava giremeyenler, Kurum mevzuatına göre durum ve derecelerine uygun diğer bir göreve nakledilir.

    Madde:56- Yeterlik Sınavı Komisyonu:

    Yeterlik Sınavı Komisyonu Teftiş Kurulu Başkanı'nın başkanlığında ve Genel Müdür'ün uygun göreceği Teftiş Kurulu'nun üç müfettişinden oluşur.

    Madde:57- Yeterlik Sınavı Programı:

    Müfettiş Yardımcılarının 3 yıllık Yardımcılık döneminde kazandıkları mesleki bilgi ve tecrübe derecesinin ölçülebilmesi için yapılacak yeterlik sınavı programında, yürürlükteki mevzuat ve tatbikatı ile teftiş, tetkik ve tahkik usulleri ağırlık teşkil eder.

    A- YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUAT:

    a- İdare Hukuku: Kamu Yönetiminin Genel Yapısı, Bakanlıklar ile Bağlı ve İlgili Kuruluşların idare esasları, çalışma düzenleri, bağlılık ve vesayet sonuçları.

    b- Ticaret Hukuku: Türk Ticaret Mevzuatı ve Uygulama Esasları.

    c- KİT Mevzuatı: Kamu İkdisadi Teşebbüslerinin Çalışma Esasları, Yönetim ve Denetimlerine ilişkin hükümler.

    d- Medeni Hukuk: Genel Hükümler (Aile Hukuku Hariç).

    e- Borçlar Kanunu: Genel Hükümler.

    f- Ceza Kanunu: Genel Hükümler (Devlet Malı ve Ammenin İtimadı Aleyhine İşlenen Suçlar ve Benzerleri).

    g- Usul Kanunları: Genel olarak cezai ve hukuki takibat usulleri.

    h- Kamulaştırma Mevzuatı.

    i- Petrol Kanunu ve İlgili Mevzuat.

    j- İş Kanunu ve SSK Mevzuatı.

    k- Kambiyo Mevzuatı.

    l- İcra İflas Kanunu.

    m- Vergi Hukuku.

    n- Gerekli görülen ve Kurumun çalışmaları ile ilgili diğer mevzuat.

    o- Kurumun bütün dahili mevzuatı.

    B- TATBİKAT KONULARI:

    a- Muhasebe: Genel, şirketler, yönetim, maliyet muhasebesi.

    b- KİT tek düzen hesap sistemi ve uygulaması.

    c- Bilanço denetimi.

    d- Mali Tablolar ve Analizi.

    e- Raporlama Sistemleri.

    f- İşletme Denetimi ve Finansal Yönetim.

    C- TEFTİŞ, İNCELEME VE SORUŞTURMA KONULARI:

    a- Teftiş Kurulu Yönetmeliği ve Uygulama Esasları.

    b- Teftiş ve İnceleme Usulleri.

    c- Tahkikat Usulleri.

    D- LÜZUM GÖRÜLEN DİĞER KONULAR:

    Madde:58- Yeterlik Sınavı Notlarının Değerlendirilmesi:

    Yeterlik sınavı notu, yazılı ve sözlü sınav notlarından meydana gelir. Tam not, 100'dür. Puanlamada, her yazılı sınav grubu ayrı ayrı ve sözlü sınav tek olmak üzere, tam not üzerinden değerlendirilir.

    Yeterlik Sınavını başarmış sayılabilmek için,

    a- Her ders grubunun yazılı notunun 50'den,

    b- Yazılı sınav notları ortalamasının 65'den,

    c- Yazılı ve sözlü sınav notları ortalamasının ise 65'den aşağı olmaması gerekir.

    Madde:59- Yetişme Notu:

    Müfettiş Yardımcılarına Yardımcılık dönemlerindeki çalışmalarının takip ve değerlendirilmesi amacıyla yetişme notu verilebilir. Bu takdirde yetişme notu ortalaması 65'in altında olanlar, yeterlik sınavına katılamazlar. Üç yıllık yardımcılık dönemini dolduranlardan yetişme notu ortalaması 65'in altında kaldığı için yeterlik sınavına çağrılmamış olanlara, bu durumlarını iyileştirebilmeleri için 6 aylık ek süre verilir. Bu süre sonunda da öngörülen asgari yetişme notu seviyesini tutturamayanlar ile geçmiş çalışmaları nedeniyle ek süre verilmesinde yarar görülmeyenler hakkında 51. madde hükümlerine göre işlem yapılır.

    Yetişme notunun uygulamasında aşağıdaki konular benzerleri esasları alınır.

    a- Kurs ve Seminer Çalışmaları: Alınan notlar ortalaması,

    b- Etüd ve İnceleme: Yapılan etüd ve inceleme sonucunda düzenlenen raporlara verilen not,

    c- Teftiş ve Denetim Notu: Yetkili Müfettiş Yardımcılarının, res'en denetim çalışmaları sonucunda düzenledikleri raporlara verilen not,

    d- Tahkikat Notu: Yetkili Müfettiş Yardımcılarının, yaptıkları soruşturma sonucunda düzenledikleri raporlara verilen not,

    e- Davranış Notu: Müfettiş Yardımcılarının, nitelikleri, tutum ve davranışları, meslek bilgileri, çalışkanlıkları ve liyakatları hakkında, refakatinde çalıştığı Müfettiş ve Kurul Başkanı tarfından verilen notlar.

    Madde:60- Müfettişlerin Özlük Hakları:

    Müfettiş ve Yardımcılarının yıllık kademe ilerlemeleri; Kurum yönetmeliklerine gore ilgili unite tarafından, müfettişlerin derece terfileri ise; Teftiş Kurulu Başkanı'nın talebi üzerine Makam'ın Onayı ile yapılır.

    Teftiş Kurulu Başkan ve üyelerinin ücretleri, Kurumun dahili yönetmeliklerine tabidir. Ancak, Kurul'un tecrübe ve bilgi birikiminin muhafazasına yönelik olarak, müfettişlere kamu sektöründeki uygulamalar da dikkate alınarak, Kurumun geçerli olan Kapsam Dışı Personel Ücret Tablosu'ndaki 1 inci derecenin son kademesine esas ücretin %10 undan az olmamak üzere, Denetim Tazminatı ödenir. Yan Ödemeler Kararnamesi ile KİT Denetim Elemanlarına ödenmekte olan DENETİM TAZMİNATI oranlarında bir artış olması halinde, bu artış aynen yansıtılır.

    Madde:61- Yabancı Ülkelerde Staj:

    Müfettişler, bilgi ve görgülerini arttırmak, inceleme, araştırma yapmak üzere, Kurul Başkanı'nın teklifi ve Genel Müdür'ün Olur'u ile yurt dışına gönderilebilirler. Yabancı ülkelerdeki staj ve çalışma programları, Başkanlıkca tayin ve tespit edilir. Bu konudaki formaliteler, genel hükümlere tabidir.

    Madde:62- Müfettişlerin Başka Görevlerde Çalıştırılmaları, Teftiş Kurulu'ndan Nakil ve İstifa Suretiyle Ayrılan Müfettişlerin Kurul'a Kabulü ve Müfettişlik Güvencesi:

    Müfettişler, ihtiyaç duyulan hallerde; Genel Müdür'ün Olur'u ile bulundukları derece ve sıfatlarıyla mütenasip sabit görevlerde, özlük hakları saklı kalmak ve kendi yazılı rızaları alınmak kaydıyla, geçici olarak istihdam edilebilirler.

    Kendilerine tedvir görevi verilen müfettişler, bu görevlerin devamı süresince müfettişlik sıfat ve yetkilerini kullanamazlar.

    Daimi veya geçici olarak sabit görevlere atanmış olan Müfettişlerin, bu görevleri sırasında, kanunlara, diğer mevzuata ve Kurumun dahili yönetmeliklerine göre suç teşkil eden ve sorumluluğu gerektiren bir uygulama veya davranış göstermeleri halinde, yeniden Müfettiş olarak görevlendirilemezler.

    BOTAŞ Teftiş Kurulu'ndan sabit görevlere asaleten atanmış veya istifaen ayrılmış olan müfettişler, müsait kadro bulunması halinde, Teftiş Kurulu Başkanı'nın teklifi ve Genel Müdür'ün Onayı ile yeniden müfettiş olarak atanabilirler.

    Teftiş Kurulu Başkanlığı yaptıktan sonra, müfettişliğe dönenler, dönemlerinin en kıdemlisi sayılırlar. Aynı dönemde bu durumda olan birden fazla müfettiş varsa, bunların kıdem sırasının tesbitinde müfettişlik kıdemlik esas alınır.

    Müfettişlik sıfatını kazandıktan sonra bu görevden ayrılanlardan, müfettişliğe dönenlerin kıdem sırası 12 nci madde hükümlerine göre tesbit edilir.

    Teftiş hizmetleri, diğer idari görevlerden ayrı bir kariyer olarak düzenlendiğinden; BOTAŞ müfettişleri kendi istekleri dışında veya teftiş hizmetlerinin gerekleri ile bağdaşmayan sıhhi, ahlaki ve mesleki yetersizlikleri tesbit edilmedikçe görevden alınamaz, diğer idari görevlere atanamazlar.

    Sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlik hallerinin, yargı kararı, sağlık kurulu raporu, müfettiş raporu gibi belgelerle tesviki esastır.

    VI. BÖLÜM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    Madde:63- Müfettişlere Mühür, Kimlik Belgesi ve Demirbaş Eşya Verilmesi:

    Müfettiş ve Yardımcılarına, Genel Müdür tarafından imzalanmış birer kimlik kartı verilir. Bu kimlik kartında Müfettişlerin yetkileri kısaca gösterilir.

    Müfettişlerle, res'en denetim yetkisi almış olan Müfettiş Yardımcıları'na birer Müfettişlik Mührü verilir.

    Müfettişlerin, yazı ve hesap makinası ile çanta, evrak kayıt defteri, kredi cüzdanı, çek karnesi gibi ihtiyaçları Başkanlık tarafından sağlanır.

    Bu demirbaş eşya ve malzemeler, Müfettişlere zimmet kaydı ile verilir ve bu görevlerinden ayrılmaları halinde derhal Kurul Bürosu'na iade edilir.

    Müfettişlere zimmetle verilen demirbaşların zayii veya kaybedilmesi halinde, durum geciktirilmeden Başkanlığa bildirilir.

    Madde:64- Kredi Cüzdanı ve Çek Karnesi:

    Müfettişler, her türlü ücret, yolluk ve masraf karşılıklarını, bulundukları yerdeki Kurum veznelerine ibraz edecekleri Müfettişe münhasır çeklerle alırlar. Bunun için kendilerine bir kredi cüzdanı ve çek karnesi verilir.

    Müfettişlerin, ücret ve yolluklarına karşı çekle para alma işleminin uygulama şeklini gösterir bilgi ve formlar, Kurul Başkanlığı'nca önceden ilgili merkez birimine intikal ettirilerek tatbikata yardımcı olunur. Uygulamada değişiklik ihtiyacı doğması durumunda da bu şekilde işlem yapılır.

    Müfettişlerce, bir ay içinde çekilen paraların, hak edilen miktarı aşmaması asıldır.

    Kredi cüzdanı ve çeklerin kaybedilmesi halinde, durum derhal Başkanlığa Bildirilir.

    Madde:65-Çalışma ve Hakediş Cetvelleri:

    Müfettişler, çalışmalarını, hak ettikleri ve çektikleri paraları, aylık olarak düzenleyecekleri çalışma cetvelinde gösterilirler. Makul ve zorunlu haller dışında, ay sonlarında borç bakiyesi devredilmez. Yıl sonlarında ise, ne borç ne de alacak bakiyesi devredilir.

    Bu cetvel ve eklerin ait oldukları ayı takip eden ayın 5. günü Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda bulunacak şekilde gönderilmesi gerekir.

    Ay içinde, yolluk alınmasını gerektirir seyahat yapılmışsa, aylık çalışma cetveline, yolluk cetveli ve masraf belgeleri de eklenir.

    Madde:66- İzin ve Rapor Kullanılması:

    Müfettişlerin, hak ettikleri izinleri, teftiş ve denetim çalışmalarını aksatmayacak şekilde kullanmaları esastır. İzin taleplerini, izine başlama ve göreve dönüş tarihlerini Kurul Başkanlığı'na yazılı olarak bildirirler. Keza, hastalık hallerinin usulüne uygun olarak raporla tevsik edilmesi ve Başkanlığa yazılı olarak bildirilmesi esastır. Bu usullere uyulmamasından doğan sorumluluk Kurumun Personel ve Disiplin Yönetmelikleri Hükümlerine tabidir.

    Madde:67- Haberleşme:

    Müfettişlerin, soruşturma işleri dışında Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı ile olan münasebetlerinde, Başkanlık kanalı ile haberleşme yaparlar. Teftişlerine tabi ilgili birim ve Kuruluşlarla ise doğrudan doğruya haberleşme sağlarlar.

    Müfettişler, görevli gittikleri yerlere varışlarını aynı gün, buradan ayrılışlarını ise en az üç gün önce Başkanlıkta bulunacak şekilde yazılı olarak bildirirler.

    Müfettişlerin, haberleşmede en az seri vasıtaları kullanmaları ve tereddüt edilen hususlarda Başkanlığın görüş ve talimatına müracaat etmeleri esastır.

    Madde:68- Kayıt ve Dosya İşleri:

    Müfettişler; yazdıkları rapor ve diğer yazıların birer nüshası ile kendilerine gelen yazı ve genelgeleri özel dosyalarında saklarlar. Tanzim ettikleri bütün raporları, birer yazı ekinde tevdi ederler. Bütün yazışmalarını, Müfettişlik Kayıt Defterine işlerler.

    Madde:69- Teftiş Defterinin İmzalanması:

    Müfettişler, teftiş çalışmalarını tamamladıktan sonra, tanzim ettikleri raporu, teftiş edilen üniteye tevdi etmeden önce, Teftiş Defteri'ni usulüne göre tanzim ve imza ederler. Teftiş edilen ünitede Teftiş Defteri yoksa ünite yetkililerine, Teftiş Kurulu Başkanlığı'ndan temin etmeleri hususu Müfettişlikçe hatırlatılır.

    Teftişe tabi üniteler, teftiş çalışmalarının düzenli olarak takibi amacıyla idhas olunmuş Teftiş Defteri'ni ve Teftiş Raporlarını düzenli olarak muhafaza ve talep halinde Müfettişe ibraz etmek zorundadırlar.

    Madde:70- Saklı Hükümler:

    Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Genel Müdürlük Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Başkan ve Müfettiş olarak görev yapanlar, bu Yönetmelik hükümlerine göre atanmış sayılırlar. 8 inci madde'de belirtilen özel yeterlik sınav şartı, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde Kurul'da Müfettiş olarak çalışanlar için uygulanamaz.

    Madde:71- Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller:

    Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan veya açıklık olmayan hallerde, diğer kamu kuruluşlarındaki benzer uygulamalar da dikkate alınarak, Kurul Başkanlığı tarafından gerekli düzenlemeler yapılır ve uygulamada ihtiyaç duyulan eksikler giderilir. Bu çerçevede yürürlüğe konulan talimat ve sirküler yönetmelik hükümlerinden sayılır.

    Madde:72- Kaldırılan Hükümler:

    Bu yönetmeliğin yürürlüğe konulması ile birlikte Yönetim Kurulu'nun 27.5.1991 tarih ve 452/10 sayılı Kararı ile yürürlüğe konulmuş olan Yönetmelik hükümleri yürürlükten kalkar.

    Madde:73- Yürürlük:

    Bu Yönetmelik Yönetim Kurulu'nun onay tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde:74- Yürütme: Bu Yönetmelik hükümlerini Genel Müdür yürütür.

    Mevzuat Kanunlar