DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HAFIZLIK TESBİT YÖNETMELİĞİ(MÜLGA)

    Diyanet İşleri Başkanlığı Hafızlık Tesbit Yönetmeliği

    Diyanet İşleri Başkanlığı

    Resmi Gazete Tarihi: 20/06/1975

    Resmi Gazete Sayısı: 15271

    ***07/04/2012 tarih ve 28257 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Eğitim Ve Öğretimine Yönelik Kurslar İle Öğrenci Yurt Ve Pansiyonları Yönetmeliğinin 39. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.***

    Kapsam:

    Madde 1- Bu Yönetmelik 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 sayılı kanunla değişik 36.

    maddesi A bendinin 7/b fırkası gereğince hazır

    lanmış olup, Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluşunda

    halen görevli bulunanlar

    la yeniden göreve atanacak olanların hafızlığını belirleme esaslarını göste

    rir.

    Madde 2- Diyanet İşleri Başkanlığınca açılmış bulunan Kur'an Kursları

    nı, Kur'an Kursları

    Yönetmenliğine uygun olarak devam edip mahallinde imtihana girmek veya dışardan imtihana girerek

    bitirmek suretiyle, Diyanet İşleri Başkanlığınca tasdikli hafızlık belgesi almış olanlar hafız sayılır. Daha

    evvel müftülükler veya Diyanet İşleri Başkanlığınca tasdikli hafızlık belgesi almış olanların hakları

    mahfuzdur.

    İmtihanların Zamanları:

    Madde 3- İmtihanlar, Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarının ilk Salı gü

    nü Başkanlıkça tesbit edilen yer

    veya yerlerde yapılır. (Salı günü tatile rast

    larsa tatili takip eden ilk iş gününde imtihanlara başlanır.)

    Salı günü bitirilmediği takdirde müteakip günlerde sınavlara devam edilir.

    İmtihanlara Giriş Şartları:

    Madde 4- İmtihana girebilmek için:

    a) İmtihana giriş dilekçesi

    b) (Değişik:R.G.-2/8/2008-26955) Görevli bulunduğu veya ikamet ettiği yer müftülüğünce verilmiş bu

    Yönetmeliğin ekinde yer alan fotoğraflı ve tasdikli "Ek-1 Hafızlık Tespit Sınavı Giriş Belgesi",

    c) Fotoğraflı ve tasdikli nüfus cüzdanının aslını yanında bulundurmak.

    İmtihan Komisyonları:

    Madde 5- Hafızlık imtihanları, Başkanlıkça kurulacak imtihan komisyonlarınca yapılır. Komisyon

    üyelerinin ekseriyetinde hafızlık şartı aranır.

    İmtihanın Şekli, Mevzuu ve Değerlendirilmesi:

    Madde 6- İmtihanlar, sözlü olarak yapılır. İmtihanlarda başarı notu (100) yüz üzerinden (50) ellidir.

    Hafızlık Belgesi:

    Madde 7- İmtihanlarda hafız oldukları tesbit edilenlere Başkanlıkça se

    ri numaralı Hafızlık Belgesi

    verilir. Bu belge, Başkanlıkça tutulacak Hafızlık Belge defterine işlenir.

    Madde 8- Bu yönetmelik maddelerine göre hafız oldukları belirlenenlere 657 Sayılı Devlet Memurları

    Kanunun 1897 Sayılı kanunla değişik 36. maddesinin A/7-b fıkrası uyarınca işlem yapılır.

    Madde 9- Bu yönetmelik Resmi Gazete'de neşri tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 10- Bu yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar