1/5/1983 GÜN VE 18034 SAYILI RESMÎ GAZETE'DE YAYIMLANAN 7/4/1983 GÜN VE 2 SAYILI ADLİ YARGI HÂKİM VE CUMHURİYET SAVCILARI İLE İDARİ YARGI HÂKİM VE SAVCILARI HAKKINDA 2802 SAYILI HÂKİMLER VE SAVCILAR KANUNU'NUN 21 VE 118 İNCİ MADDELERİ UYARINCA TESPİT EDİ

    1/5/1983 Gün Ve 18034 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan 7/4/1983 Gün Ve 2 Sayılı Adli Yargı Hâkim Ve Cumhuriyet Savcıları İle İdari Yargı Hâkim Ve Savcıları Hakkında 2802 Sayılı Hâkimler Ve Savcılar Kanunu'nun 21 Ve 118 İnci Maddeleri Uyarınca Tespit Edilen Derece Yükselmesi Esaslarına İlişkin Hâkimler Ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında İlke Kararı

    Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 25/04/2008

    Resmi Gazete Sayısı : 26857

    Madde 1 - Anılan İlke Kararının "Not Oranı" başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü, "Tercihli Yükselme" başlıklı 5 inci maddesinin dördüncü ve "Mümtaz olarak Yükselme" başlıklı 6 ncı maddesinin dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Altı ay ve daha kısa süreli olarak görev yapılan yer ve mahkemelerdeki iş yüzdeleri yükselme incelemeleri sırasında aleyhe değerlendirilemez. Altı aydan fazla, bir yıldan az süreli olarak görev yapılan yer ve mahkemelerdeki iş yüzdeleri, 7/4/1983 gün ve 2 sayılı Derece Yükselmesi Esaslarına İlişkin İlke Kararında yükselme şekillerine göre belirlenen iş yüzdelerinin 12'ye bölünmesi ile bulunacak aylık iş yüzdesinin çalışılan süreyle çarpılması sonucunda ortaya çıkan rakamlar esas alınarak hesaplanır.

    Gerek yetki değişikliği gerekse görev yeri değişikliği nedeniyle farklı mahkemelerde veya yerlerde farklı sürelerde çalışılması halinde, bu mahkemelerin veya yerlerin bir kısmının iş yüzdesinin yetersiz olması durumunda iş yüzdesi ortalaması, iş yüzdeleri üzerinden değil terfi dönemi içinde bakılan ve çıkartılan toplam iş sayıları esas alınarak hesaplanır.

    Yetki değişikliği veya tayin nedeniyle farklı mahkemelerde veya yerlerde çalışılması durumunda bu mahkemelerdeki veya yerlerdeki sürelerin bir yılın altına düşmesi halinde her mahkemede ve yerde çalışılan sürenin karşılığı olan oranlarda iş çıkarmak gerekir. Aylık oranlamaya tabi mahkemelerdeki veya yerlerdeki iş yüzdesi ortalaması da çalışılan yer ve mahkemelerin toplam süresinin yer ve mahkeme sayısına bölünmesi suretiyle elde edilen sürenin aylık oranlamada karşılığı olan iş yüzdelerinin aritmetik ortalamasının alınması şeklinde değil, bakılan ve çıkarılan toplam iş sayılarının aylık oranlamada karşılığı olan iş yüzdesi esas alınarak hesaplanır."

    Madde 2 - Aynı İlke Kararının "Tercihli Yükselme" başlıklı 5 inci maddesinin (a) bendinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Bulunanlardan bir yükselme dönemi içerisinde geçen yıllardan devreden ve gelen toplam iş miktarının birinci, ikinci ve üçüncü bölgelerde % 70'ini, dördüncü, beşinci ve olağanüstü hal ilan edilmiş yerlerdeki üçüncü bölgelerde % 60'ını karara bağlayan veya emsaline göre işi çok fazla olan merkezlerdeki mahkemelere geçen yıllardan devreden ve gelen toplam iş miktarından; Ağır Ceza ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde 500, Asliye Hukuk ve Aile Mahkemelerinde 1500, Asliye Ceza, Fikri ve Sinai Haklar Ceza ve Çocuk Mahkemelerinde 1400, Sulh Hukuk ve Sulh Ceza Mahkemelerinde 2000, Ticaret ve Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemelerinde 1000, Tüketici Mahkemesinde 1800, İş Mahkemesinde münferit işlerde 1000, seri işlerde 2000, Kadastro Mahkemesinde 1000, İcra Ceza işlerinde 2500 ve İcra Hukuk işlerinde 2000 dosyayı sonuçlandırıp karara bağlayan ve yükselme için gerekli olandan daha üstün bir liyakat gösterenlerin tercihli yükselmeye layık olduklarına Kurulca karar verilebilir. Ancak Yargıtay'da incelenmiş olan karar ve layihalardan aldıkları zayıf notların genel not toplamına göre % 2'yi geçmemesi gerekir."

    Madde 3 - Aynı İlke Kararının "Mümtaz olarak Yükselme" başlıklı 6 ncı maddesinin (a) bendinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Bulunanlardan bir yükselme dönemi içerisinde geçen yıllardan devreden ve gelen toplam iş miktarının % 80'ini, olağanüstü hal ilan edilmiş yerlerdeki bir ve ikinci bölgeler hariç olmak üzere % 70'ini karara bağlayan veya emsaline göre işi çok fazla olan merkezlerdeki mahkemelere geçen yıllardan devreden ve gelen toplam iş miktarından; Ağır Ceza ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde 700, Asliye Hukuk ve Aile Mahkemelerinde 2000, Asliye Ceza, Fikri ve Sinai Haklar Ceza ve Çocuk Mahkemelerinde 2000, Sulh Hukuk ve Sulh Ceza Mahkemelerinde 3000, Ticaret ve Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemelerinde 1500, Tüketici Mahkemesinde 2200, İş Mahkemesinde münferit işlerde 1500, seri işlerde 3000, Kadastro Mahkemesinde 1400, İcra Ceza işlerinde 4000 ve İcra Hukuk işlerinde 3000 dosyayı sonuçlandırıp karara bağlayan, Yasada ve İlke Kararlarında belirlenen nitelikleri veya maddi eserleriyle yükselme için gerekli olandan çok yüksek liyakat derecelerine ulaştıklarına kanaat getirilenler mümtaz olarak yükseltilebilirler."

    Madde 4 - Yukarıda belirtilen İlke Kararı Resmî Gazete' de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Mevzuat Kanunlar